NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ianstaand Lagerhuis debat over Kreta Roosevelt voor twee problemen 0 en Hlaan iderdag 5 Juni 1941 ledigingsmaatregelen op Cyprus jWfganfc No. 20646 ritiek op Churchill - Daily Mail vröagt wanneer er een eind komt aan de „meesterlijke terugtochten" V oorbereidingen op Cyprus. De Britsche verliezen op Kreta. DE BIJZETTING VAN EX-KEIZER WILHELM In de slotkapel van Doorn. Nederlandsch-Indische lichting opgeroepen. Duitschland is zonder Amerikaansche interventie niet te verslaan, maar het Amerikaansche volk is niet eendrachtig „Duitsch incident" zou eenige uitweg uit het dilemma zijn - Het verblijf van Winant in de V.S. Tegenstellingen in de Britsche arbeiderspartij. f Duitsche luchtaanvallen op Engeland. De Amerikaansche scheepvaart in den Stillen Oceaan. Rantsoeneering van textiel goederen in de Ver. Staten. Bureau: MARKT 31, TEL. 2745 Postrekening 48400 iloofdredacteur: F. TIETER, Goud». t Vut de parlementaire redacteur van r meldt, zal het Lagerhuis in zijn —jde vergadering een debat over (Britschen terugtocht op Kreta Churchill en Attlee zullen tiina[1 deelnemen. Hi redacteur meldt verder, dat de Biecht „verschillende st'roomin- jn de Britsche openbare meening ft doen ontstaan .Sommigen willen verkleind oorlogskabinet" en de (jörwaardelijke verwijdering van tmbtenaren, die getoond hebben, i „volkomen up to date" te zijn. wüfeld zal hij het debat ver- worden, dat het regeerings- aat en het productiesysteem ver- ,judigd worden. Vooral zal men Jringen op invoering van diénst- Ét „mobilisatie der industrie" en i ondergeschikt maken van alle w aangelegenheden aan de belan- b der oorlogsproductie. Men zal den Kt van machines en nog eens Aines overzee eischen, zelfs al zou «loor de aanvoer van levensmidde- belemmerd worden. Er zullen m voorstellen gedaan worden een uitbreiding der rantsoenee- een strenger» rantsoeneering en b energieke campagne voor de (diKtie van levensmiddelen in het l land. t dienstplicht voor de arbeiders .„t door de arbeiderspartij afgewe- l Alle partijen zijn echter van mee zat een algemeene dienstplicht in dustrie op het oogenblik de beste regel is. Tenslotte verlangt een jl algevaardigden, dat de verschil- ie takken van de burgerlijke verde in een ministerie vereenigd [SütA.N.P. roeldt uit Stockholm: Igzaam maar zeker komt in Enge- een storm op na de nederlaag t Kreta", zoo schrijft de Londensche JÉfirenwoordiger van Nya Dag. Jilt Aliehanda. Voor de eerste 1 keert de critiek zich ook tegen hill. In het bijzonder heeft een van de Daily Mail opzien d, waarin gezegd wordt: „Chur- Sffl weigerde te gelooven, dat ergens het moederland ongerustheid ach te wegens den terugtocht uit ienland. Misschien kan hij er van Itaigd worden, dat het volk ernstig intrust is over Kreta. Verande- zijn noodzakelijk en Churchill rt niet te dralen ze aan te bren- Het lot van zijn regegring kan rwel van een Arect en krachtig §pen afhangen". Zulke woorden men in Londen niet gehoord Churchill de leiding over de tag op zich genomen heeft, zoo ikt de Zweedsche correspondent DOtrent op. De News Chro- |itle noemt het absurd, het einde TMtasjid el Kailani in Irak een SPeding voor Kreta te noemen. De ire deskundige Liddeil Hart i deel aan de felle critiek met 'Welzeggende en gelaten uitgespro- woorden: „Het Britsche hart is- "I goed als altijd, maar niet onze —8. Het is goed, wanneer het Uit eikenhout is gesneden,' het is 'ter niet goed, wanneer het hoofd eikenhout is." Alle politieke W loopen storm op de leiding. •Uederlaag op Kreta wordt onver- ***>rdelijk genoemd. Eenige kran- dat het het beste is, maar sjh geheel geen commentaren over te schrijven. Ten aanzien van "terugtocht van Kreta is zwijgen •r dsn woorden. Ongeduldig vra- te bladen, wanneer Engeland zal ft voor de overwinning te en wanneer, naar de Daily Khrijft, het einde van de olijke terugtochten" is geko- D ttet oogenblik wordt Cypnus Uhited Press intensief voor ivoor de verdediging tegert een I «J" belft van de bevolking (*8len op Cyprus is reeds naar ijteteland overgebracht. Er zijn weinig Engelsche V rou te*! "e' eiland achtergebleven en r n» waters van hgt Roode Kruis l^"°6-aanwezig. ■u™1, gelooft op Cyprus, dat een r ai aaPYa' °P bet eiland moei- i.t '-'iuj dan 3e verovering van !ffl« r T Engelsche luchtmacht Lyeldeh van Egypte en Pale- betrekkelijk dichtbij! gelegen ^®ten kkm gebruiker Iti de af- Week heeft het loeien van 'enés aangetoond, dat vjjan- Ibjj' ^riuigen verscheidene ma- IQ.beti eiland zijn vetichenen. bleef rustig, f bezjt een eigen verdedi er nog [dat aan bovendien bestaal °ypeirsch regirhent. den strijd iii Oost-Afrika, Noord- Af rika en Griekenland heeft deelge nomen. Voorts heeft de Britsche nieuws dienst volgens het D.N.B. medege. deeld, dat de luiteftant-generaal Sir James Marshall Cornwall tot staf officier bij den imperialen gëneralen staf is benoemd. Nadere bijzonderhe den over zijn taak zijn niet medege deeld. Alleen werd verklaard, dat hij deskundige voor vraagstukken be treffende het Naburige Oosten is en mogelijk een commando zal krijgen, dat pas in geval van een bepaalde ontwikkeling van den oorlog in de openbaarheid zal treden. Sir James was van 1923 tot 1932 militair attaché te Berlijn. Hij is 45 jaar oud. - Nu de slagvelden op Krefa opge ruimd en de gevallen tegenstanders begraven zijn, kan. het aantal dooden onder Engelschen en Grieken op on geveer 5000 geschat worden, aldus het D.N.B. Het aantal gewonden is nog niet vastgesteld. In dit «cijfer zijn niet de verliezen hegrepen, die den Brit- schen strijdkrachten op den terug tocht overzee zijn toegebracht. Het staat vast, dat die verliezen ten ge colge van de voortdurende aanvallen op talrijke transportschepen een veel voud van de verliezen op Kreta be dragen. De plaatsvervangende Nieuw-Zee- latidsche minister-president heeft me degedeeld, dat na de ontruiming van Kreta nog niets bekend is over het lot van 2800 Nieuw-Zeelandsehe soldaten. Bij de verdere zuiveringsactie op Kreta zijn, volgens het D.N.B., nog /■uin. 2000 Britten gevangen genomen. Daarmede stijgt het tot dusver ge melde totale aantal van 8000 op ruim 10.000 Britsche gevangenen. Volgens een Reuterbericht uit Sidney heeft dé Australische minister van Marine, Hughes, medegedeeld, dat de Australische kruiser Perth bij de ge vechten om Kreta door een bom is getroffen. Vier opvarenden zijn om het leven gekomen, drie gewond.. Volgens eén Ofi-bericht uit Cyprus Zijn Woensdag Australische troepen ter versterking van het garnizoen op Cyprus aangekomen. DEELNEMING VAN ADOLF HITLER. De bijzetting van het itoffelijk over schot van den ex-keizer geschiedt aan staanden Maandagmorgen in de slot kapel van Doorn, die voor deze gele genheid provisorisch wordt ingericht. Volgens den wensch van den overlede ne is de kring der deelnemers beperkt tot de naaste familie. Toch worden ook enkele delegaties uit Duitschland ver wacht. De Führer heeft volgens het D.NJB. de gemalin van den ex-keizer en den kroonprins telegrafisch zijn deelneming betuigd. De Duitsche bljden wijden groote aandacht aan het overlijden ,van den ex-keizer. In uitvoerige artikelen wordt de levensloop van Wilhelm II met de politieke gebeurtenissen van zijn tijd geschilderd. Daarbij verklaart men, dat de politiek van Wilhelm er niet in is geslaagd het web van Engelands om singeling te verscheuren. In dit ver band betoogt de Deutsche Allge- meine Zeitung, dat in 1914 geen sprake geweest kan zijn van Duitsche schuld aan den oorlog. Steeds herhaal de pogingen om met Engeland tot een vergelijk te komen strandden, zoo schrijft het blad, omdat Engeland hooit bereid was ondubbelzinnig zijn stand punt te bepalen. ri>e Engelschen heb ben door hun houding in voorjaar en zomer '1933 bij een overeenkomstige situatie nogmaals bevestigd, waarom het hun ook destijds te doen was: Dutschland beletten zich te verheffen oorlog", zoo vervolgt het blad, „heeft oorlog", zoo vervolgt het blad, „heeft Wilhelm II den opbouwarbeid van den Führer met bewondering en gloeiende hoop voor de toekomst van het Duit sche volk gevolgd." De Berliner Börsenzeitung schrijft: „Het is beter niet te onder zoeken hoe schuld en noodlot in de buitenlandsche politiek van het Wil- helmische tijdperk dooreengestrengeld waren. Vast staat in ieder geval, dat de leidende Duitsche staatslieden' uit de periode voor den wereldoorlog een politiek van illusies hebben gevolgd tegenover het gevaar-van het-Engel sche streven naar omsingeling. Zoo werd de Duitsche bewegingsvrijheid op het gebied van de buitenlandsche poli tiek steeds meer beperkt, totdat Duitschland in 1914, onder de ongun stigste omstandigheden zonder sterke bondgenooten gedwongen tot den strijd. om zyn bestaan." De Nederlandsch-Indische regeering heeft, volgens een bericht van United Press uit Batavia de lichting 1923 voor militaire opleiding opgeroepen. De steeds Wel ingelichte commen- taalschrijver AIsop en Kintner con- stateeren in de Washington Post, dat Roosevelt voor wee pro blemen staat. In de eerste plaats beseft hij volkomen hij heeft dat onlangs ook openlijk tot zijn naaste medewerkers gezegd dat Duitsch land zonder Amerikaansche inter ventie niet. overwonnen kan wor den. Pat deze interventie zeer spoe dig moet komipn wordt hem met aandrang Voorgehouden door zijn medewerkers, door de Britsche re geering en nu ook door zijn ambas- .sadsur te Londen. Winant. In de tweede plaats voelt Roosevelt, dat het Amerikaansche volk nog niet eendrachtig voorstander van deel neming aan den oorlog is en dat hij zijn beloften, afgelegd gedurende de verkiezingscampagne, niet kan ver loochenen. Bovendien mag hij geen •onmiddellijke oorlogsdaad onderne men zonder overleg met het parle ment. Volgens Roosevelt's meening, al dus Alsop en Kintner, is een „Duitsch incident" de eenige uit weg uit dit dilemma. Hij hoopt nu, door den patrouilledienst der Ame rikaansche vloot Duitschland tot het eerste schot te kunnen tarten. HET BEZOEK VAN WINANT. De ,New York World Tele gram is van meening, dat de Ameri kaansche ambassadeur in Londen, Wi nant, bfiitengewoon ernstige berichten heeft meegebracht, die bijna op een uiterste crisis zouden wijzen". Er is reden om aan te nfcmen, dat Churphill aan Roosevelt heeft medegedeeld, dat Engeland alleen niet eens tot het vol gend jaar afönd kan houden. Winant brengt het s.o.s.-sein van -Engeland over. Vele neutrale waarnemers zijn van meening, dat zonder een gewapen de Amerikaansche hulp Engeland tot een of anderen vorm van con vréde doo r onderhandelingen zou kunnen worden gebracht. Roosevelt is m een moeilijke positie, want ae Ver. Staten ARBEIDERS AFGEVAARDIGDE EISCHT BEKENDMAKING OORLOGSDOELEINDEN Naar thans bekend wordt, is het Donderdag in het Lagerhuis tot een incident gekomen, toen de arbeidsaf- gevaardigde Davies verlangde, dat de regeering haar oorlogsdoel bekend zou maken, omdat een sterke stroo ming in het Engelsche publiek .vat} meening is, dat 3e regeering meer moef doen dan leuzen over de ver nietiging van Hitier en 'zijn aanhan gers uitbazuinen, aldus het D.N.B. Zij moet eindelijk eens antwoorden op Hitler's plan voor een nieuwe Euro- peesche orde. Zij moet duidelijk ver klaren, dat men Duitschland na een overwinning van Engeland niet wil vernietigen. Toen een conservatieve afgevaar digde interrumpeerde met (cft vr$ag, of Davies eigenlijk Wel vootertSnder was vén voortzetting van den oorlog, antwoordde de arbeidersafgevaardig de, dat hij in het geheel niets met dezen oorlog uitstaande wilde hebben. Indien de Europeesche staatslieden niet spoedig maatregelen zouden nemen om het conflict te doen eindi gen zou Europa „een werelddeel van honger en ellende" worden. Davies zeide trotsch op zijn volk te zijn ge weest, wanneer het de Britsche re- geering was gelukt, zich buiten den 'oorlog te houden. Deze verklaring lokte eenige opge wonden antwoorden uit. Zelfs partij- genooten van Davies keerden zich tgen hem en Winkel zeide, dat negen tig procent van het Engelsche volk den- oorlog wil voortzetten. Naar aanleiding van ,dit incident schrijft de diplomatieke redacteur van de Daily Ekp.ress, dat de tegen stelling tot de pacifistische en de sterk nationale groepen in de arbeiders partij nog duidelijker tot uiting zou komen op de parpjeonferentie te Lon don, V Evacuatiechaos In een bespreking van de in het Engelsche Lagerhuis gehouden debat ten deelt de Times volgens het D.N.B. mede, dat de Labourafgevaar- digde Griffith scherpe aanvallen heeft gericht op de evacuatiemaatregelen der regeering. Het is feen wonder, zoo, heeft Griffith verklaard, dat op dit gebied een ontzaglijke verwarring heerscht, aangezien niet minder dan tien afdeelingen van de Britsche re geering zich bezig houden met evacua tiemaatregelen. De conservatieve af gevaardigde Loftus heeft verklaard, dat het geduld van het Engelsche volk tot dusver schitterend is geweest. Het mag echter niet al te zeer op de proef worden gesteld. Het is zaaj^der En gelsche regeering er zorg voor te draf gen, dat de lichamelijke weerstand van1 het volk behouden blijft. De minister van Gezondheid. Brown, antwoordde, dat de uitbreiding van het leger en de oprichting van nieuwe, be langrijke fabrieken de Engelsche re geering bij de taak om soldaten en arbeiders in de provincie onder te brengen voor meer moeilijkheden heeft geplaatst. Bovendien is het intusschen volkomen onmogelijk gebleken te vol doen aan de aanspraken van de bur gerbevolking ten opzichte van de evacuatie, aangezien,s Groot-Brittannië te klein is om alle menschen op veilige plaatsen onder te brengen. De dood van Jones Nader wordt gemeld, dat de plaats vervangende 'Amerikaansche vloot- attaché te Londen, Jones, te Belfast dodcl is gevóndejn aan boord van een schip, dat naar de Vereenigde Staten zou vertrekken. Uit het onderzoek bleek, dat Jones zich van het leven had beroofd. Hij had een brief achter gelaten, waarin hij zijn daad motiveert met verschillen van meening, die tus- schen hem en Winènt bestonden, aldus het D.N.B.. Winant zou op het ^stand punt staan, dat de Amerikaansche \Jtrerven binnen 16 maanden in staat kunnen zijn, de Britsche afheepsver- liezen op den Atlaptisclfen Oceaap door nieuwbouw te compenseeren, in- diep maandelijks niet meer dan een "half millioen ton tot zinken wordt ge bracht. Jones was, op grond yan het materiaal, waarover hij krachtens zijn functie beschikte, van andere meening. Uit zijn berékeningen bleek, dat de werven in de Vereenigde Staten op zijn vroegst in den zomer van'het jaar 1944 Engeland daadwerkelijk zouden kun- nen steunen. Ook dan zou deze steun naar Jones' opvatting Engeland slechts kunnen redden, indien de Britsche admiraliteit er binnen zes weken in zou slagen, het maandelijksche verlies cijfer beneden de 250.000 ton te bren gen. Jones schrijft, dat Winant ondanks Jones' waarschuwingen besloten had, zijn eigen meening als vertrouwelijke inlichting-aan de Britsche adnrraliteit door te geven en met de opvatting van het Amerikaansëhe ministerie van Marine, dat door Jones vertegenwoor digd werd. Jones heeft, zooal? hij schrijft, dit conflict als officier van eer en plichtsbesef slechts uit den weg kunnen gaan door vrijwillig afscheid van het leven te nemen Naar de Times meldt, heeft de Australische premier, Menzies, voor een groote menigte toehoorders te Melbourne onder mee gezegd, dat het zeer wel mogelijk is, dat het Britsche rijk zijn dieptepunt in dezen oorlog niet bereikt heeft. Men zal otyjetwijfeld elk deeltje weerstandsvermogen in het rijk noodig hebben, om met op een kwaden dag in de verleiding te komen de geheele zaak als verloren op te geven. De vijand is, wat zijn wapening betreft, verre superieur aan de strijd^ krachten van Engeland en zijn bond genooten. Zij kan d^rarHoor een snel initiatief nemen en regels van oorlogsvoering ondersteboven keeren. Het is de Duitsche oorlogsmachinerie, die Engeland en het Britsche rijk steeds nieuws nederlagen toebrengt, Zon op 5,20, jpnder 21.57, Maan op 17.55, odder 3,42. Men is verplicht te verduis ter van zonsondergang tof zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder- r gam? ontdoken wordefi. zyn nog minder voor den oorlog voor bereid dan Eng^iayd en Frankryk dit waren. De Amerikaansohe vloot is wel iswaar voor een oorlog op één oceaan gereed, maaT niet voor een oorlog op twee oceanen. Roosevelt verklaarde aan de pers, dat het rapport van Winant zoo rijk aan bijzonderheden is, dat verschei dene conferenties zullen moeten plaats hebben, voordat het doorgewerkt is. De president weigerde echter zich over den inhoud van het rapport uit te laten. Winant heeft, nadat hij een tweetal besprekingen met staatssecretaris Cor- deli Hull had gevoerd, tegenover jour nalisten verklaard, dat Engeland geen neiging toonde voor vredesotidA'han- delingen. Hij sprak de geruchten vol gens welke hij de vred es voorstellen zou hebben meegebracht, met den meesten nadruk tegen. In de persconferentie heeft staats secretaris Huil medegedeeld, dat ook hij een langdurig onderhoud heeft ge had met Winant en wel over den mili tairen toestand en „de daafuit voort vloeiende internationale gevaren voor de Ver. Staten". Naar Associated Press van bevoegde zijde in Washington verneemt heeft Winant een volledig rapport over de Engelsche oorlogservaringen voor de Amerikaansche regeering meegebracht. In het rapport zouden niet alleen mili taire, doch ook kwesties van het be drijfsleven, de voeding en de stemming onder het volk behandeld worden. „HET TONNAGE-PROBLEEIVI. De Federal Shipping Board heeft tot do^reeders aan de kust van den Atlan- tischen«Oceaan en in de havens aan de Golf van Mexico het verzoek gericht, de helft van hun tonnage ter beschik king van het bewapeningsprogram der Ver. Staten te stellen. De Shipping Board raamt, dat op het oogenblik 125 scttepen in deze havens liggen en dat daardoor weer 375.000 ton zou kunnen worden toegevoegd aan de dooT Roose velt gewer.schte scheepspool van twee millioen tor.. De minister van Marine, Knox, fypeft in de persconferentie medegedeeld, ctat de Engelschen van de Ver. Staten drin gend r.ieuwe schepen, meerendeels vrachtschepen, verlangen. De minister deelde verder mede/ dat de Ameri kaansche marine zich evenals het Ame rikaansche leger thans bereid ver klaard heeft, Britsche ooriogsviiegers op te leiden. Naar de Londensche correspondent van Goeteborgs Handels- en Sc h^e e p v a a r t b 1 a d meldt, heeft de Labour-afgevaardigde, Shinwell, in het Labourcongres verklaard, dat de verklaring van Roosevelt, volgens welke de vernietiging \*an tonnage driemaal grooter is dan de capaciteit der Britsche werven, den toestand niet volkomen zuiver weergeeft. De posi tie is veel erger, dan daarin wordt voorgesteld. Het betreft niet meer een scheepvaart-probleem, doch een kwes tie welke den invoer, d"e rantsoenee- ring en de verlaging van het geheele verbruik der bevolking raakt. Thans is het noodLg het geheele bedrijfsleven te veranderen. Wanneer de Engelschen niet gauw hun beschadigde schepen herstellen en de verloren tonnage kun nen vervangen, dan weet hij Shin well niet, of er een overwinning in zicht is. De Engelschen hebben schepen noodig efl manschappen. Ziet de re geering dit niet in, dan ziüien ook de scherpstfe «entimenteele^ gef^eisuitin- gen niets helpen HET WETSVOORSTEL TOT BESLAG OP PARTICULIEREN EIGENDOM. Het Maandag ingediende wetsont werp, dat den president machtigt tot beslag op allen particulieren eigendom in het belang van de landsverdediging, staat in het middenpunt van de poli tieke discussie. Zelfs de convooikwes- tie en het vraagstuk van de hulp aan Engeland zijn door dit nieuwe voorstel verdrongen. Het verzet tegen- dit nieuwe wetsvoorstel, dat een voor vre destijd ongekende uitbreiding van de bevoegdheden van het Witte Huis te- genover het particuliere bedrijfsleven vormt, groeit met het uur en zal waar schijnlijk tot zeer hevige debatten in de volksvertegenwoordiging leidflT, al dus het A.N.P. „GROOTE EN UITGEBREIDE ACTIVITEIT." Vannacht hebben, naar de Engel sche nieuwsdienst meldt, aanvallen plaats gevonden van het Duitsche luchtwapen op verschillende deelen der Midlands. Een reeks branden is Uitgebroken en er werd schade aange-, richt. Ook in Londen is vannacht luchtalarm gemaakt. Het Britsche ministerie van Lucht vaart en het ministerie voor de Binnenlandsche Veiligheid hebben be kend gemaakt, dat de vijandelijke luchtstrijdkrachten in den nacht van Woensdag op Donderdag groote en uitgebreide activiteit boven Engeland ontplooid hebben. Er werden bommen geworpen in de Midlands en het Zuid oosten, voorts ook in het Noordwesten, Oosten en het gebied van Londen. Er werd eenige schade aangericht. JAPANSCHE BELANGSTELLING Japansche politieke- en scheep- vaartkringen volgen met de grootste belangstelling de maatregelen van de Amerikaansche regeering met betrek king tot de scheepvaart in den Stillen Oceaan, meldt het DN.B. uit Tokio. Volgens hier ontvangen berichten zijn, behalve de reeds gemelde vijf schepen van de Amerikaansche „Pre sident Line", nog zeven Amerikaansche schepen, die tot dusver het verkeer onderhielden tusschen Amerika en Japan, - door Washington uit het* scheepvaartverkeer op den Stillen Oceaan genomen. Men gelooft te Tokio, dat deze maatregel genomen is met het oog op de dringend vereischte scheeps- ruimte vooral in den Atlantischen Oceaan en voor het scheepvaartverkeer met Zuid-Amerïka. Aan den anderen** kant wordt gesproken over de bedoe ling van de Amterikaansche regeering om haar waardevolle schepen met het oog op. een eventueele verscherping van de Amerikaansch-Ja^c.üM/ne be trekkingen uit het gebied vqpi den Stillen Oceaan te halen. Men ziet hierin tevens een demonstratie van een voorgenomen verscherpte houding van Amerika tegenover Japan. Naar de Tokio Asahi Sjim- boen meldt, worden op het oogenblik *usschen het ministerie van Buiten landsche Zaken en het ministerie van Verkeer onderhandelingen- gevoerd aver de maatregelen tot* bescherming van de Japansche belangen bij de scheepvaart op den Stillen Oceaan en over de reactie op de handelwijze Vun Arrterika. Verder is hier beken^ ge worden dat de „President Line", on danks de aanwijzingen van Washing ton van plan is het scheepvaartver keer op den Stillen Oceaan zooveel mogelijk voort te zetten CONTROLE OP DE WOLMARKT. Uit kringen van het Amerikaansche bureau voor de bewapeningsproductie verluidt, zoo meldt International News Service uit Washington, dat spoedig een rantsoeneering van textielgoederen en/vooral een controle op wol en be paalde wolproducten zal worden in gevoerd. De invoering van het prio- riteitsstelselsin de textielindustrie zal leiden tot het schaarscher worden van tentendomk en andere ruwe katoenen, stoffen. Het bewapeningsprogram zal wllltrschijnjijk de regeering nopen, zoo verneemt de I.N.S.. nog voor den winter controlemaatregelen op de wolmarkt te riemen. DE VERHOUDING TUSSCHEN JAPAN EN AMERIKA De Amerikaansche en Engelsche hulp aan Tsjoengking wordt door zelf zuchtige belangen van loeide landen voorgeschreven en «dienovereenkomstig door dergelijke belangen afgebakend, schrijft het Japansche blad Tairi- koe 'Sjimpo. Het blad merkt op dat de Ver. Staten een gevaarlijk spel speten door te probeeren op deze wijze de Japansche plannen te dwprsboo- men. Voorts probeeren de Ver. Staten e.on handelsovereenkomst tusschen Ja pan en Nederlandschwlndië te ver ijdelen om Japan £een voorsprong in de expansie-*naar het Zuiden te geven. Verwijzend naar de verklaring van Matsoeoka meent het blad, dat Japan naaDNde wapens zal grijpen, indien de Ver. Staten en Engeland zouden pro beeren tegen de Japflnsche expapsie naar het Zuiden te kuipen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1