NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Roosevelts ingewikkelde spel iluitend een kwestie, die inkrijk en Engeland aangaat, aldus Bellijn J I ion en Maan II jag 10 Juni 1941 jgjiganc» No. 20650 De strijd in Syrië zwijgen omtrent de houding van Turkije wige strijd ten Noorden van Syrische ns De gevechten. li ünïa iSerwagens *s vernieW- Dar/afeza/ ratfio- toesprindk houden. Fransche ambassadeur by Cor dell Hull. De Turksche pers en de gebeurtenissen. V redesgeruchten. DE BESPREKINGEN TE BATAVIA. Geen mogelijkheid voor overeenstemming? HORE BELISHA GEALARMEERD. Over het verlies van Kreta. Onderhoud tusschen Sjigemitsoe en Eden. Hij wil een „verklaarden" oorlog zoo mogelijk vermijden Het Congres wordt zooveel mogelijk omzeild c. t en- OUDSCHÉ Bureau: MARKT Jl, TEL. 274S Postrekening 48490 Hoofdredacteur: F. TIETER, Gouda. N. P. meldt d.d 9 Juni ui Duitschland slaat met buitenge rise belangstelling de militaire ge teurtenissen in het Nabije Oosten pit en registreert met nog meer belangstelling den politieken ach tergrond der acties, die door de En gelschen tegen-Syrië zijn aangevan gen, naar vandaag in de Wilhelm ftrasse werd meegedeeld. Er bevon- i en er bevinden zich nog steeds i Duitsche troepen in Syrië, zoo tervolgde men van Duitsche zijde. Dit is uitsluitend een kwestie die Frankrijk en Engeland aangaat. I DeFraLsclie houding w^rdt op grond ndeuit Vichy ontvangen uitlatingen volgt opgevaUjFrankrijk is door de bgelschen als rooiers overvallen en weert zich zoo goedhals de omstan 'igheden zulks veroorloven op de liaits, waar het aangevallen wordt. 1 to politieke kringen van de Duitsche ofdstad. heeft men algemeen den ïn- dat dit een nieuwe Engelsche mweloosheid is, die in de lange Brit ie geschiedenis haar weerga zoekt Jwetenloos. pogende Efngelscheti in q strijd met den gewezen bondgenoot e catastrophale nederlaag van Kreta. I te maken door met aanzienlijke |uchtsm ld delen den voormaligen bond- ?noot m zijn ejgen huis te overvallen )ok de gebruikelijke moreele garnee- Irmg met de zoogenaamde bevrijding de Arabische volken helpt Enge lland hier niet. Als Frankrijk thans dat. Ifene heeft gedaan, wat Duitschland als lnjn heilig recht erkent, namelijk naar ■ie wapenen te grijpen en zich tegen de ladriijgers te Verweren, dan is dat lir.eer dan een louter verstandelijke' (reactie. Men verklaart te Berlijn, dat df in- linngers in weerwil van alle Er.gel- |*ctie berichten ruet zoozeer uit Fran- ■schen als wel uit Britten bestaan. Het lui interessant zijn. aldus werd van Invoegde /yde verklaard, de reactie Ittn de wereld op deze inbreuk op de |pnnutiefste zedewetten gade te slaan. vraag of de Duitsche wapeostil- ■•hndscom missie zich bezig houdt met |if situatie, die in Syrië door den En- ■(tisehen aanval is ontstaan, bleef van Jhitsche zijde onbeantwoord, evenals |fc vraag naar de houding van Turkije. Uit Rome meldt het D.NB In toonaangevende kringen alhier |*ordt medegedeeld, dat Italië den aan. Jhlvan Engelsche troepen in het Fran- I*he mandaatgebied Syrië mét terug- Iwudendheid. doch ook met groote be langstelling volgt. Het betreft hier. zoo l*ordt verklaard allereerst militaire |W*urtenissen, waarvan het verdere |rwloop moet worden afgewacht. Uet officieele Italiaansche standpunt |Mt de 'idk strekking, dat h'et 'thans de ts van de Fransche troepen in Ij71® om den Engelschen aanval af te ■Ü?1' ver<*ere ontwikkeling van Ijstoestand in Syrië moet echter af- wwacht worden. J '''"Toefde Fransche kringen spreekt l'" let Amerikaansche bericht vol- IJ* ketwelk de Fransche vloot naar ij *ou zijn uitgeloopen, tegen. |L?l<cns tegengesproken wordt het in l^^tenlaud verspreide bericht, até 4000 Fransche soldaten in Dzje- D*oes naar de Engelschen zijn *Ntopen. L? ^ransche ministerie van Oorlog •listeren te 20.25 uur het volgende «oiffiiqué over de militaire opera- l jsJ ®ynë gepubliceerd: L °ritsche en Gaullistische troe- T' aie gisteren over de Syrische grens lebben hun aanval in den KJ I van den 8en en in.den ochtend Jjj" uen 9en Juni versterkt. In de few:,, 'sschen den Dsjebel Droes en Pto d* Pers van Hermongebergte «.aanvallen ondernomen door •«Iijke strijdkrachten van alle wa aronder een groot aantal pant- T®ns. Onze dekkingsafdeelingen met stepn van artillerie en e^en meter grond verde- - den tegenstander ernstige ver- pii] *oegebracht. Een aanzienlijk io<S ^ust van ^en Zuide'ijken fciï» a^e€^n8en cavalerie en f »ji f strijdkrachten over de jj® Litoni teruggeslagen. Een strijd duurt voort langs de ipofdlinre LitoniMerdsjAjoem jCóeneitraSjeik Meskin. Enkele Brit sche vliegtuigen hebben de vliegvelden van Aleppo. Rajak en Damascus en de basis van Merdsj Ajoem gebombar deerd. Onze jagers hebben drie Hur ricanes neergeschoten. Onze eskaders bommenwerpers zijn in volle,, actie ge komen tegen vijandelijke strijdmach ten. die in gevecht zijn met onze plaat selijke afdeelingen. Tijdens een gevecht tusschen onze vlootstrijdkrachten en een sterkers vij andelijke vlootmacht bij de Libaneesche kust een Britsche torpedobootjager ernstig beschadigd. Getrouw aan hun militèircn plicht bieden onze strijd krachten overal een hardnekkig verzet tegen de numeriek sterkere en krach tig gewapende vijandelijke strijd krachten." In bevoegde kringen te Londen ver luidt volgens Reuter, dat de Engelsche strijdkrachten in Syrië binnengerukt zijn te Derra aan de overzijde van <jle Syr-ischTransjordaansche grens. Zij zijn ook binnengedrongen te Mariyoen. een zestig kilometer ten Zuid-Oostën varfc Damascus en te Soer. De militaire correspondent van de Exchange Telegraph bij de Britsche trqepen in Palestina meldt, dat de inyal in Syrië door vijf afzonderlijke colon nes is ondernomen. De eerste colonne, die wordt gesteund door sterke gemo1 toriseerde afdeelingen. dringt naar Beiioet op. de tweede valt uit Palesti na aan in de richtnig van Damascus Verder naar het Zuiden rukt een kleine afdeeling uit Transjordanië door de woestijn op. Een andere colonne nadert van'een basis in Irak largs de Eufraat. De plaatsvervangende Ffahsche mi nister-president, Darlan. zal heden avond een 'radiotoespraak nouden. Ir» politieke kringen te Vichy neemt men aan. dat hij een verklaring zal afleg-' gen over den toestand, ontstaan door den Britscher aanval op Syrië. De Fransche»ambassadeur te Madrid, heeft gisteravond den Engelschen am bassadeur te Madrid. Sir Samuel Hoare. een bezoek gebracht er. hem het pre test van de Fransche regeering tegen den aanval op Syrië overhandigd Naar uit Beiroet wordt gemeld kwa men Ta het bekend worden van der. Bntseften aanval de menschen in de Syrische en Libaneesche sleden bijeen en getuigden zij van hun sympathie voor dé Fransche autoriteiten. Talrijke Arabische persoonlijkheden richtten telegrammen aan den hoogen commis saris generaal Dentz, waarin zij de ver- zekenng\ geven van hun trouw op dit ooger.blift. De Synische en Libaneesche regee- rir.g hebbe/ het Fransche hooge com missariaat opgeroepen maatregelen te nemen ter verdedidmg van den Levant. Tevens gaven zij de ver»ke- ring. dat de inheemsche bevolking on verdeeld steun zal verleenen. Te Dzjebel Droes heeft de leider der Dróesen, sultan Pasja Trasji. een pro clamatie uitgegeven, waarin de steun der Droesen zonder beperking wordt toegezegd tegen den Britschen aanval. De zenders van Jeruzalem en "Cairo hebben Zondag bijna ononderbroken oproepen uitgezonden van den gede- serteerden Franschen' generaal Ca- troux en van. de Britsche regeering aan de Syrische bevolking, waarin ge tracht wordt den Britschen aanval te verontschuldigen en te verklaren. Britsche vliegtuigen werpen vlug schriften met den tekst van deze op roepen uit boven alle Syrische en Libaneesche steden. In talrijke steden, bijvoorbeeld Beiroet. Damascus, Horns. Ham^ en Aleppo heeft de menigte deze vlugschriften verzameld en in brand gestoken. In aansluiting hierop werden straatbetoogingen tegen Groot-Brit- tarnie gehouden. Zon op 5.18, onder 22.01. Maan op 23.33, onder 7.40, Men is verplicht te verduis tert van zonsondergang tot zonsopkomst Laotaarns van voertuigen moeten "i om na. zonsonder- dar«rt worden. De Fransche ambassadeur te Was hington heeft gistermiddag met staats secretaris Huil een langdurig onder houd gehad. In aansluiting hierop ver klaarde hij, dat hij den staatssecretaris uitdrukking had gegeven van -de ver ontwaardiging van het Fransche volk over den niet-geprovoceerden aanval van Engeland op Syrië. De ambassa deur sprak opnieuw de bewering tegen, dat in Syrië en den Libanon troepen der« spilmogendheden stonden. Ten aanzien van de betrekkingen tusschen Frankrijk en de Ver. Staten verklaarde de ambassadeur, dat naar zijn meening niets wees op een voor de deur staande verbreking der diplomatieke betrek kingen tusschen beide mogendheden. In ieder geval zal Frankrijk in deze richting niet den eersten stap doen. De Turksche dagbladen ruimen, vol gens het N.B., veel plaats in aan de gebeurtenissen in Syrië overeenkom stig de groote belangstelling die de Turksche openbare meeping voor liet uitbreken der vijandelijkheden op Sy- risch grondgebied koestert. De gebeur tenissen in Syrië hebben Turkije niet verrast. Turkije heeft, sinds langen-tijd met het oog hierop zijn veiligheids maatregelen genomen en volgt de ont* wikkeling met dezelfde kalmte als des tijds bij het einde van den veldtocht op den Balkan. Een gedeelte der pers pleit voor de onafhankelijkheid van Syrië en den Libanon. Er worden geen voorspellin gen gepubliceerd over het verloop van de krijgsverrichtingen. De naar Beiroet gezonden correspon dent van de P o p o 1 a meldt zijn blad. dat h^i'gftferen in weerwil van den Engelschen aanval overal in Syrië rustig was en dat het leven zijn gewonen gang gaat. De eerste gevan genen zijn reeds door de straten van Beiroet getransporteerd WHEELFR KAPITTELT ROOSEVELT. De Amerikaansche democratische senator Wheeler heeft, naar uit Was hington gemeld wordt, kritiek uit geoefend op de opmerkingen van Roosevelt ten aanziep vap de steeds ,weer opduikende vredesgeruchten. Als Roosevelt aldus Wheeler allen, die aan-rdie geruchten geloof hechten, ..nazidwazen" noemt, moet opgemerkt worden, dat alle vredesgeruchten uit Engeland afkomstig zijn of in omloop gebracht zijn door publicisten, die in nauw contact met de Amenkaaftsche regeerir.g staan. VOLKSCOMMISSARIS VOOR DE WAPENINDUSTRIE AFGEZET Naar officieel verluidt, is de huidige volkscommissaris voor de wapenindus trie der Sovjet-Unie. Janniköf. r.a meer dan twee jaar in functie te zijn ge- wees*. wegens onvoldoende prestaties van zijp. functie ontheven. Als opvolger van Jar.nikof is Dimitri Ustinof be noemd. In de gemeenschappelijke conferen tie der verschillende Japansche depar tementen is het antwoord van Batavia besproken. Naar de Tokio Nisji- Nisji meldt, is men na beraadsla gingen, die eenige uren duurden, tot de slotsom gekomen, dat onder de tegenwoordige omstandigheden er geen mogelijkheid voor overeenstemming met Nederlandsch-Indie bestaat. Volgens een officieuze mededeeling verwacht men, dat de leider der Japansche handelsdelegatie te Batavia spoedig zal worden teruggeroepen. NOGMAALS: „ZEER ONBEVREDIGEND" Een woordvoerder der Japansche regeering heeft het antwoord van Batavia opnieuw „zeer onbevredigend" genoemd. Het wordt op het oogenblik, aldus zeide hij, zorgvuldfg bestudeerd. Men heeft nog niet beslist, of de onderhandelingen zullen worden voort gezet, men kan ook nog niet zeggen, wanneer Japan een beslissing zal nemen. DE JAPANSCHE VICE-CONSUL TE BATAVIA. De Japansche vice-consul te Batavia. Norisjide Ikeda, is gisteren aan boord van de Haroer.a Maroe te Kobe aange.- komen. Journalisten trachtten van Ikeda inlichtingen uit de eerste hand te verkrijgen over de economische onderhandelingen tusschen Japan en Ned.-Indië ,dit op het doode punt zijn aangekomen. Zij slaagden er echter niet m^van den Japanschen consul een concrete verkiaring te kriygen over de besprekingen. JAPANSCHE PERSSTEMMEN Terwijl de Japansche regeering nog geen beslissing heeft genomen ten aan zien van haar verdere houding tegen over NederLandsch-Indië, zet de ge- heele Japansche pers haar aanvallen op de houding van Batavia voort, aldus het D.N.B. Zij verlangt opnieuw de terugroeping der Japansche delegatie. Verscheidene bladen richten in dit verband heftige verwijten tot de Ver- eenigde Staten en Engeland ën dringen er op aan, dat de Japansche regeering tegenover deze beide landen de noodige maatregelen za! nemen. De afwijzing van den Japanschen eisch door Neder- landsch-Indië beteekent op dit oogen blik. aldus de Kokoemin Sjim- b o e n, meer dan het afbreken van han delsonderhandelingen, zij is een be dreiging van de Japansche politiek en bovendien het begin van den oorlog om de hegetronie in het Westen der Stille Zuidzee tusschen Japan en het EngelschArr.ènkaansche kamp. Het blad verlangt, dat de onderhandelingen or riddellijk worden afgebroken en dat doeltreffende maatregelen worden ge nomen, die tevens een antwoord aan de Vereenigde Staten en Engeland moe ten zijn. EN. DE ACHTERUITGANG DER /BRITSCHE BEWAPENINGS- PRODUCTIE. De vroegere Britsche minister van Oorlog. Hore Belisha, heeft vol^fens de Times in een redevoering in Edinburg onder meer verklaard, dat het verlies van Kreta een zware slag is voor het Engelsche prestige en ook voor de militaire positie van Enge land in het Oosten van de Middel land- sche Zee. Groot-Brittannië lijdt de eene nederlaag na de andere en steeds moeten de nederlagen geweten wor. den aan dezelfde redenen: miskenning van den waren toestand, gebrekkige voorbereiding en onvolledige uitvoe ring van een vastgesteld plarK Iedere tegerslag is in -officieele Engelsche kringen gecommentarieerd met de zelfde reeks onbegrijpelijke verkla ringen en met hetzelfde onjuiste ver trouwen op de toekomst. Een vol komen nuchtere beschrijving van hetgeen de op Kreta strijdende Australische en Nieuw-Zeelandsche troepen bij den aanval der Duitschers hebben meegemaakt zou niet alleen, aldus Hore Belisha, ïederen Engelsch. man ten diepste schokken, maar eveneens in de allerhoogste mate ver ontwaardiging inboezemen. Van offi cieele zijde vis voor den aanval der Duitschers op Kreta gezegd, dat dit eiland een verdedigingspositie vorm de, die onder alle omstandigheden, het koste wat het wilde, door de En gelschen gehandhaafd moest worden. Zeven maanden zijn de Engelschen op dit eiland geweest en desondanks was een aanval van twaalf dagen voldoen de om Kreta in handen van de Duit schers te brengen en de Engelschen van dit voor hen zoo buitengewoon belangrijke eiland te verdrijven. Thans, 'nu Kreta voor Engeland ver loren is, mag mer. irt Engeland zelfs een „sophistische propaganda" niet dulden, welke de Engelschen zou wil len wijs maken, dat de slag op Kreta op eenigerlei wijze voor Engeland loonend is geweest. Er wordt onder meer ook beweerd, zoo constateerde, Hore Belisha. dat de Engelsche tegen stand op het eiland de Engelschen in staat heeft gesteld een gevaarlijken toestand elders, vóbral in Irak. mees ter te worden Een dergelijke be wering is voorbarig. Men giag die be wering eerst uitspreken, wanneer ge heel Irak werkelijk onder Britsche heerschappij staat. Vervolgens sprak Hore Belisha over de Britsche oorlogsproductie en per- klaarde, dat de Britsche bewapenWs- productie „op alarmeer er de wflee" achteruitging. Dit blijkt heel duidelijk uit het rapport van een speciale Lagerhuiscommissie omtrent de Brijt- sche vüegtuigproductie. evenals uit verklaringen. d:e afgelegd zijn op de Londensche parti.iconferentie van La bour. Wat gezegd is over de productie der bewapeningsindustrie in het land geldt in gelijke mate ook van d werkzaamheden in d? Britsche havens er docks Wanneer deze zwakke plek ken. in het bmneniandsche Engelsche front opgeteld worden bij de zwakke plekken, die de Britsche strategie tot dusver heeft getodnd, is het vol komen duidelijk, dat de z.g. Engelsche oorlogsinspanning een nieuwe aan sporing noodig heeft. Men moet er zich in JSngeland van bewust zijn, aldus Hore Belisha ten slotte, dat men. den oorlog in 1941 niet kan winnen met methodes, die in 1914 geschikt zouden zijn geweest. Het ministerie van Voorlichting Naar de Daily Herald schrijft, heeft het Britsche ministerie van. Voorlichting, om de Engelschen over den nederlaag te troosten of hen in „een weldadigen slaap" te sussen, een nieuwe oorlogsleus uitgevonden: ..Wij wenschen geen onderzoek". Zoodra Engeland een nederlaag heeft ge leden, zoodra er reden is om aan te nemer, dat iemand bedrog heeft ge pleegd, zoodra de schijn wijst op on bevoegdheid of gebrekkige voorbe reiding, heft men de leuze aan: „Wij wenschen geen onderzoek". Op die leuze volgt steeds onmiddellijk de fraze: „Laat ons voortgaan met den oorlog". De Daily Herald dringt er op aan, dat de Engelsëhen hun vrees voor het onderzoek van fouten en tegen-"1 slagen afleggen. Zeer binnenkort zal h^t parlement de ineenstorting van dén Britschen tegenstand op Kreta te behandelen hébben. Indien, aldus het blad. ooit het onderzoek van een lijk gerechtvaardigd is. dan is het bij deze gebeurtenis Het blad stelt voorts een aantal pijnlijke vragen, zooals: ..Is hetd» waar. dat het commando der Britsche^ luchtmacht niet geloofde, dat Kreta uit de lucht veroverd kon worden?" AMBASSADEUR ZOU OOK CHURCHILL BEZOEKEN Naar Domei meldt, heeft de Japan sche ambassadeur te Londen, Sjigemit soe. gisterem^dens een maaltijd in het Savoy-hote/ een langdurig onderhoud piet minister Eden gehad. Vermoede lijk. zoo vervolgt Domei, zal Sjigemit soe nog deze week een bezoek aan Churchill brengen en waarschijnlijk zal hij op 16 of 17 Juni naar Tokio ver trekken om verslag uit te brengen. Dp BETREKKINGEN TUSSCHEN ZUID. EN NOORD-AMERIKA „De best ingelichten in Argentinië en andere Zuid-Amerikaansche landen voorspellen een des te gfootere crisis in de betrekkingen tusschen Noord en Zuid-Amerika. naarmate de Vereen. Staten de neutraliteit minder bewaren" zoo schrijft de correspondent van de New York Times te Buenos Aires in een speciaal bericht. In Zuid-Ame rika. zoo meldt hij. wijst men in breede kringen de bewering betreffende de noodzakelijkheid van de verdediging der Atlantische kusten van het Weste lijk halfrond af Velen ontkennen rondweg, dat van den kant van Duitsch land een grooter gevaar dreigt dan van Amerikaansche zijde. Vele van deze liedeyi bekleeden hooge militaire of maatschappelijke posities met groo- ten invloed, in zekere kringen vreest men de Vereen. Staten meer dan Duitschland. Men vreest, dat Noord- Amerika onder den dekmantel van de defensie zijn macht te ver naar het Zuiden zal uitbreiden Paul Scheffer wijdt in>het weekblad Das Reich een belangrijken brief aan de situatie, die door- Roosevelts laatste rede is ontstaan. Deze rede is als „een keerpunt in de wereldgeschie denis" aangekondigd. Deze beteekenis wer^l haar ook, nadat zij was uitgespro ken, door de pers van het geheele land toegekend. Zij liet geen twijfel bestaan over het feit. dat „Roosevelts procla matie het land in den onverklaarden oorlog brengt." (Evening News). De schrijver begint met het aanhalen van een aantal Amerikaansche bladen, die geconstateerd hebben, dat de „pre sident onze natie op de- basis van een oorlog heeft gezet" (Post Denver Colo rade), om vervolgens stil te staan bij de terughoudende en afwij zende perscommentaren. Zoo schreef The Times Union Vochester. dat de president zijn bevoegdheden overschreden heeft, om dat zijn rede in werkelijkheid een oor logsverklaring yas, welke alleen door het Congres kan worden gegeven. Weer andere bladen, zooals het' tijdschrift New RepublicNew York meent dat het beter is „nu wapengeweld te gebruiken om Engeland het voortzet ten van den oorlog mogelijk te maken als ons nog een beetje langer afzijdig te houden om daarna gedwongen te zijn alleen tegen een aau het fascisme on derworpen wereld te vechten." Na deze citaten uit perscommentaren vervolgt Scheffer zijn beschouwing als volgt: Intusschen is een groot raden ont staan naar de bedoelingen van den pre sident en daar hij op den morgen na zij*n rede zelf „koud water op zijn uit een-zettingen goot", is men het er over eens, dat die rede voorloopig slechts een psychologische uitwerking heeft. Stemmen uit Washington beweren dan ook. dat de president^ niet resoluter doorzet omdat hij in het Amerikaan sche volk nog niet de gewenschte een stemmigheid en de noodzakelijke geest drift aanwezig-vindt Roosevelt speelt een 'igewikkeld spel. Hij stuurt niet voluit op oorlog aan. Ook wanneer zijn 'militaire raadgevers hem vertellen, dat er nu moet worden gehandeld omdat het anders geen zin meer heeft en zelfs wanneer'zij aan anderen kunnen ver klaren. dat de president dat inziet, blijft het toch zijn bedoeling een „ver klaarden" oorlog, indien maar eenigs- zins mogelijk, te vermijden. Hij wil zich de handen vrijhouden, hoewel hij zich aan zijn belofte Engeland te helpen volkomen gebonden voelt. Met die bedoeling bedient hij zich van de uitvoerende macht van zijn ambt, die onder de huidige buitenge wone omstandigheden zeer groot is. Hij omzeilt zooveel mogelijk het Congres. Hij heeft terstond na zijn rede gewei gerd van het Congres opheffing van de neutraliteitswet te verlangen evenals hij strijd om de konvooieering verme den heeft. Inplaats daarvan* vertrouwt hij op het houvast, dat de grondwet hem geeft omn zelfstandig zijn weg te gaan, en dat is niet gering. Daarom trent zegt een bekend leerboek ..Essen tials of Americas government" van de professoren Frederic Ogg en Orman Rax: ,.De president karf*zel& het land m een oorlog betrekken, wknf^tij kan wel geen oorlog verklaren mlleen het Congres kan dat), rnaar cfoor - zijn houding (in een crisis)' kan hij hem onafwendbaar maken dan wel dooc£ eeft bepaalden toestand te scheppen^" b.v. doordat hij troepen ter bescher ming van Amerikaansche burgers op vreemden bodem doet landen". Deze zinnen werden geschrdven lang voor de huidige verwikkelingen. Zij toonen de elasticiteit van de Amerikaansche grondwet m dit opzicht en Roosevelt kan zich op Lincoln beroejfèn. die van die. elasticiteit, evenals aLdere presi denten. heeft gebrchk gemlfcakt. Wannere de presidenten s»aat is een oorlog onafwendbaar te maken indien hij dat wil, dan is hij met voldoende handigheid ook in staat^het land alle moderne of door hem bedachte stadia tusschen neutraliteit, onverklaarden en verklaarden oorlog te doen doorloopen. Het is dus heël natuurlijk, dat de hui dige president wenscht zijn weg '.e gaan zonder het Congres als deelnemer, om daardoor tijdroovende, afleidende en verzwakkende debatten en teveni onthulling van zijn uiteindelijke be doelingen tegenover den vijand te ver mijden. Roosevelt kent het temperament van zijn 'landslieden. Zij bezitten niet het stoïcisme van de Engelschen in het aangezicht van een lange rij van nederlagen zonder lichtpunt. Roose velt laat*-echter liever zijn ongeduldige Amerikanen op den oorlog wachten dan op de overwinning, die hij nog schijnt te hopen. En omdat hij, ook afgezien daarvan, ten gevolge van zijn vroegere beloften en formuleeringen van het Amerikaansche vredespro- Bleem een oorlogsverklaring wil ver mijden, heeft hij er minstens zooveel belang bij. eiken 6tapi voorzichtig te doen en dien te doen in overeenstem ming met de middelen die aanwezigN zijn, als dat hij moet wenschen in het volk voor zijn initiatief altijd de noo dige rugdekking te hebben; steeds de niet te koud", en tijd^te winnen. Niettemin zou het mogelijk zijn, dat toch bepaalde handelrigen als gevolg van de rede te wachtyi zijn. Leger en vloot, hoezeer zij geneigd zijn open bare rhetoriek te wantrouwen, hebben jn de rede van Roosevelt een mobili satiebevel gezien. Daartegen"'heeft de politicus Roosevelt geen bezwaar, zoo lang dat maar niet met oorlogsverkla ring wordt gelijkgesteld. Voortdurend worden passagiersschepen van hun lijndiensten teruggeroepen om als transportschepen dienst te doen. Waar heen? Moeten de Phihppijnen ver sterkt worden? Of is het Suezkanaal, is Egypte voor de Ver. Staten het leven van een Pennsylvanischen gre nadier waard? In ieder geval wordt door welingelichte lieden aangenomen, dat de leer-van de vrijheid deT zee, waaraan de president in zijn rede een geheel nieuw, universeel kleurtje heeft gegeven en een activistischen zin, ook Nederlandsch-Indië evengoed als Singapore en alle andere. Britsche be zitting, in den Pacific omvat. Roosevelt zwerft ver weg' op* een scherpen bergkam. Zoolang Engelandn- nog overein staat, zal hij zich tot het •buerste inspannen om aan Duitsch- lanchdfi laatste schreden over t« laten. Maar het ?ou denkbaar zijn. dat hij die schrede zelf zet,' wanneer hij Enge land ziet vallen. De oorspronkelijke formule van 3 Januari 1939 heeft in deze 17 maan den een d;eperen ondergrohd gekre gen. Zij luidde indertijd; alle hulp aan Engeland „behalve oorlog Dit was toen het absolute doel, nu is het ver wisselbaar met „onverklaarden oor log'. De oude beteekenis was zeer ge compliceerd. De nieuwe beteekent'een ongehoorde eisch aan het politieke aanpassingsvermogen van het Ameri kaansche volk. Het schijnt, dat het ?ich aan den eisch begint te wennen. Maar alleen <je bekwaamste, door geluk en toeval begunstigde hand zou kunnen bereiken, dat het ze.r kunstig gecon strueerde gebouw, dat president Roo sevelt in anderhalf jaar heeft opge- juiste temperatuur, „niet te heet enjrcht, niet op zekeren dag toch instort. 9

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1