riekenland valt onder het gliaansche „leefgebied" NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN m Duitschland geheel aan jcnsdag 11 Juni *941 De strijd in Syrië Zoet ch Hlaan ito jgngang, No. 20651 verzicht van den veldtocht - - f voor de Grieksche dapperheid Mussolini kondigt bezetting door 't Italiaansche leger aan >- F M ",w~' "vx kï*&r- Uitvoer van snijbloemen naar Duitschland. Men acht de kansen der Franschen in Syrië echter gering Turkije zou het met den inval niet eens zijn De operaties. Duitsche vliegtuigen bombardeeren Haifa. 1 Ren 6 IQ la konden don al- Jitbrak somtijds |t, kortom het neerde bijeen- peiiijk om een te maken en i bodem kwam, het om om |an te wijzen. mogelijk was, lichtje bij waf Jdere uitblonk, met ope- Bureau: MARKT 31, TEL. 2745 Postrekening 48404 Hoofdredacteur: F. TIETER, Gouda. ^plini heeft gisteren ter gelegen. ,m het feit, dat het een jaar ge il sedert Italië ging deelnemen jen oorlog, een redevoering uitge- waarin hij dezen -verjaardag jeokwaardigen en plechtigen dag fit. In zijn rede gaf de Duce een gaoderheden afdalend, rapport in ■ding van de fascistische en corpo- Ht Kamer over de phasen van den H Ut zich van af Februari heeft gcekl aan het Albaneesche front de fronten in Afrika, aldus het Duce verklaarde, dat met het oog gepubliceerde documenten geen lel kan bestaan, dat het tusschen i en Griekenland tot een afreke- moest komen. Sedert Augustus zoo zeide hij, had ik de bewijzen Griekenland niet eens meer den van de neutraliteit handhaafde, feiten hebben volkomen bewezen, mijn opvatting juist was. Daarom op 15 October met algemeene urnen besloten iedere vertraging «geluk maken en aan het einde je maand te velde te trekken. De veldtocht t begin van dezen veldtocht aan einde van October eischte met het ep de ravitailleering en verzor- een geweldige inspanning. De ite moeilijkheden van het jaarge in de maanden November tot Fe- iri werden door de Italiaansche af- linjen met waarlijk buitengewone ipline verdragen, welke men trljjl itoicijnsch kan noemen. Be. t deze negatieve elementen bood begin der operaties aan den aan- v«n den winter toch twee voor- l«i: de lange nachten, die de scheep- tt in convooien begunstigde en het [blijven van de malaria. Wij zouden i waren geesel der Albaneesche 'niet ontkomen zijn, wanneer wij lveldtocht in het komende voorjaar Hen moeten beginnen. opperbevelhebber der -strijd- <bte in Albanië, generaal Visconti was van meening, dat de veld- in Epirus een gunstig en snel "op zou nemen. Zijn door de gene- staven in Rome en mij goedge- tóe plannen waren logisch en over- Pxt Zjj behelsden een tankma- •Wt, ondernomen in het Opsten 'je bergdivisie Julia, die den pas Metsovo achter Janina moest be- (a tn in het Westen door normale l'eriedivisies, die na het passee. v® de Kalamas in de richting van 'opmarcheerend Janina achter zich laten en daarmede den aanval kte stad tot stand moesten bren- •h het midden zou een colonne in de richting van'Kalibaki Oprukken om den vijand daar tot den strijd te dwin gen en de zeer sterke verdedigingsin stallaties der Metaxaslinie buiten ge- veeht te stellen.' De opmarsch dér bergdivisie Julia paar de toppen van dert Pipdus was buitenmate moeilijk. De gemotoriseerde colonne in het midden kon, geremd door regen en moeras bij 'Kalibaki niet doorbreken. Het hooge water van de Kalamas hield de divisie Siena V dagen lang op. Op 6 November gaf het opper bevel der bergdiviaie Julia het bevel terug te trekken op Konitsa. De berg divisie Julia, die nog een dagmarsch van Metsdvo verwijderd was, keerde terug naar de liriTfe van voor den op marsch en moest zich verscheidene malen een weg banen in zeer zware en aan verliezen rijke gevechten. Met den terugtocht van de bergdivisie Julia begon het Grieksche.tegenoffensief, dat in November Rbritza en in December Argyiocastron bereikte. Met de ver overing an Klissoera én het bereiken van de zg. „linie der bergen" van de Chiarista naar Spadari kan men de periode als geëindigd beschouwen, waarin de Grieken het initiatief in han den hadden. Van dit oogenblik af brak iedere Grieksche aanval ter bereiking van werkelijk strategische doelen, d. w. z El Bassan, Berat en vooral, zooals de Engelschen wenschten, Va- lona, op den tegenstand van de onzen. Er was een muur opgericht en die muur was door den moed en vastbera denheid van onze soldaten onneembaar geworden. Het naspel van den begin- slag geschiedde eind December in den sector van het Sjoesjiza-dal, den on- middellijken toegangsweg naar Valona met de tegenaanvallen van het tweede regiment Alpenjagers in den sector van Vranista. In den sector van de Vojussa vielen, ter verlichting van den'druk aan het front bij Berat, de troepen van het 25- ste legercorps aan in de richting van Klisoera en droegen aidus bij tot het mislukken van het Grieksche offensief bij Berat. Op 13 Februari begon de vijand zijn offensief tegen Tepelini Pe aanval werd gedaan door een speciale divisie, die door onze infanterie en af- deelingen zwarthemden letterlijk ver nietigd werd. Een poging om van Go- lico naar het dal van de Vojussa af te dalen, werd eveneens in den kiem ge smoord. In het Desnitza-dal kwam de op Berat gerichte Grieksche aanval na het bereiken van Klisoera op 12 Jan. tot aan Spadarit, maar werd hier in de eerste tien dagen van Februari door Alpenjagers en zwarthemden definitief tot staan gebracht. In het Devoli-dal var de Tomori het hoekpunt tusschen het negende en elfde legercorps. In de laatste tien dagen van Januari werd een versterking uitgevoerd van dit ge voelig scharnier door den inzet van een offensieven aanval in het Tomoretta- dal. In het Skumbini-dal trachtte de vijand nadat Koritza in de laatste tien dagen van November was opgegeven, via het bruggehoofd van de Skumbini het knooppunt El Bassa te be^iken, hetgeen door onzen tegenstand mis lukte. In den sector van Pogradetsj (Ochrida) werd in December iedere vijandelijke poging tot een aanval de finitief tot staan gebracht. Toen ik mü in dé eerste dagen van December naar Albanië begaf, zoo ging Mussolini ver der, had ik het gevoel, dat bet begin van de overwinning in de lucht hing. Door generaal Cavallero, die op 30 De cember het opperbevel der strijdkrach ten op zich had genomen, was het leger in Albanië georganiseerd, verstevigd en voorbereid op het offensief. De Duce schilderde vervolgens de opstelling der legergroepen in Albanië in April en ging voort: Een laatste wanhopige Grieksche poging om fn het Vojussa-dal op te rukken, werd nog in den kiem gesmoord.,- De daarop vol gende week begon de opmarsch van het, achtste legercorps, waarbij vier divisies in het veld werden geworpen. In het eerste deel van den slag werden de vijandelijke verspërringsstellingen niet overwonnen, maar de door onze artillerie, ongeveer 400 stukken ge schut. en door ons Iuchtwapen, onge veer 490 vliegtuigen, den tegenstander toegebrachte verliezen waren zelfs vol gens de Grieksche gegevens verschrik kelijk.. tn de week van 9 tot 16 Maart, wgar- in het initiatief naar Italiaansche zijde overging, hield hel Grieksche leger practisch op te bestaan als nog tot vechten bekwame strijdmacht, gelijk later door de Grieksche regeering zelf werd erkend. In April had het Italiaan sche leger, ook wanneer intusschen niets anders zou zijn gebeurd, wat wij ziging bracht op den Balkan. met mathematische zekerheid het Grieksche leger overweldigd en vernietigd. Men moet toegeven, dat alje afdee- lingen van de Grieken dapper gevoch ten hebben. Bovendien moet men con- stateerer. dat het Grieksche leger zon der Engelsche hulp niet zes maanden lang tegenstand had kunnen bieden. Het werd door de Engelschen geyoed, uitgerust en bewapend. Het Iuchtwa pen was Engelsch, de luchtafweer even eens. Niet minder dan 60 000 Engel schen waren in de verschillende dien sten en afdeelingen van het Grieksche leger werkzaam. Gering waren de-door Turkije geleverde materieele hulpmid delen. Na vervolgens een overzicht te heb ben gegeven van de gemeenschappen lijke operaties der spilmogendheden op den Balkan, zeide de Dudce. dat de uit schakeling van Engeland een diepgaan de wijziging van de politieke kaart in dit deel van Europa heeft doen ont staan. Deze veranderingen zullen een gunstig effect hebben wanneer allen maat weten te houden. Mussolini ging kort in op de gebieds veranderingen der verschillende Bal- kar.staten en de daaraan grenzende staten, waarbij lui in het bijzonder wees op de schepping van Kroatië. Wij hadden, zoo zeide hij. onze grenzen van Fiume tot aan de Albaneesche bergen kunnen vooruitschuiven. Dat zou ech ter een fout zijn geweest, aangezien de geschiedenis getoond heeft, dat de in lijving var, a! te groote minderheden een zware belasting beteekent. Onder stormachtigen bijval van de Kamer verklaarde de Duce dat Griekenland behoort tot het Ita liaansche leefgebied en dat het land in overeenstemming met het Duit- sche opperbevel door Italiaansche troepen zou worden bezet. Afrika. Ter. aanzien van de gevechten in Oost-Afrtka zeide Mussolini, dat hij niet wist, warneer en hoe Italië zijn Oost-Afrikaar-soh gebied zou herove ren. maar reeds thans kon hij catego risch verklaren, dat Italië dit door de Italianen gecultiveerde en met zijn bloed gedrenkte land zou heroveren. De gevallenen zouden niet ongewroken blijven (stormachtige bijval). Voortgaande ging Mussolini in op de door Duitsche pantsertroepen te zamen met Italiaansche formaties uitgevoerde herovering van Cyrenaica. Zijni uiteen zettingen: werden steeds weer door stormen vin bijval onderbroken. De verovering van Kreta noemde de Duce het winnen van een belangrijk steun punt voor de operaties van het Iucht wapen in de Middellacdsehe Zee het- teen de definitieve verdrijving van de Ingelschen uit het Oosten van de Middellandsche Zee en daarmede de eindiging van het conflict essentieel gal vergemakkelijken. Bij het hierop volgende overzicht over de betrekkingen van Italië met de met Italië verbonden en bevriende mogendheden liet de duce onder lang durig gejubel van de Kamer het licht vallen op de nauwe kameraadschappe lijke samenwerking tusschen Duitsch- land en Italië. Alle aanwezigen ston den van hun zetels,op en barstten los in stormachtig gejuich vpor Duitsch- land en zijn Führer. De stemmen, zoo verklaarde Musso lini, die speculeerden op orreenighedpn tusschen de spilntogendheden," zijn thans tot zwijgen gebracht. Beide vól ken voeren thans een enkelen oorlog en zullen ook 11a den oorlog kameraad schappelijk verder samen opmar- eheeren. Ten aanzien van Japan wees de Duce op de door den minister van Bui- tehlandsehg Zaken, Matsoeoka, afge legde verklaring, dat Japan bij een aanval der Vereer igde Staten op de spil niet onverschillig zou toezien, vooral, naar Mussolini zeide, daar Japan precies weet, dat ook zijn fot op het spel staat. Met betrekking tot Spanje zeide Mussolini: Spanje kan er niet var. afzien, deze unieke gelegen heid aan te grijpen om het onrecht, dat vroeger jegens Spanje is gepleegd, weer goed te maken. Toch moet Spanje in volledige vrijheid zijn beslissing nemen. Italië zal nooit druk uitoefenen op Spanje. Het falangistische Spanje weet, waar zijn vijanden en waar zijn beproefde vrienden -staan. Omtrent de betrekkingen van Italië met Turkije zeide Mussolini, dat Italië de vooi" anderhalf jaar begonnen poli tiek van overeenstemming en samen werking met Turkije ook thans nog als actueel beschouwt, v Amerika. Overgaande tot de Ver. Staten van Amerika verklaarde de duce. dat een formeele oorlogsverklaring der regee ring van Washington geenszins invloed zou uitoefenen op den tegen woor&igen toestand, aangezien de Ver. Staten, zij 't ook niet de jure, dan toch de facto re< ds in oorlog zijn. Ook een volledige interventie der Ver. Staten zou thans te laat komen en Groot-Brittannië de overwinning niet meer kunnen ver zekeren, maar hoogstens een verier, ging van den oorlog en een Uitbreiding van de oorLogstooneelen beteekenen. In geval van oorlog zouden de Ver- eenigde Stater in zoodanige mate tota litair gevormd worden, als dit tr Europa noch door het fascisme, noch door het nationaal-sociaiisme geschi-1 is Woordelijk verklaarde Mussoüm: Wanneer men Sulla als het type var. den klassieker, metator beschouwt, is Sulla tegenover Roosevelt slechts eer bescheiden dilettant.. Aan het slot \an zijr. redevoering wees de duce onder stormachtiger bij val op de inwendige aaneer.gesloten- heid en hechtheid van het Italiaansche volk en verklaarde: „Engeland kar, dezen oorlog niet winner., omdat net alle posities irv Europa heeft verloren, die door de Vereenigde Staten riet kunnen worden vervangen. In dezer strijd tusschen het goud en het bloed zal het bloed overwinnen." Reacties op de rede. In alle Italiaansche steden en dorpen in Albanië en de Italiaansche overzee- sche bezittingen was de Italiaansche be volking gisteren op straten en pleinen saam gestroomd om bij de luidsprekers naar de rede van Mussolini te luiste ren. aldus het D.N.B.. De verklaringen van den duce werden steeds met bijval ontvangen, vooral toen Mussolini sprak van de wapenbroederschap met het nationaal-socialistische Duitschland. Na de rede werden overal geestdriftige be- toogingen gehouden. de voor- ele heel goede gallen en deze deering, opzij ben werkelijk briefje nog Ide toch al zo® pn niet ander» pij niet gemak als te papiertje zich zelf e® ote verbazing, den nog meet ren zwaai va# gedichten in da die oórspron- ichouwing t® hen «1 riep uiU etwiatbaar he» allemaal en n, dan dat d* k uit den strijd .istert U maari binnenplaata 1 staan, ir erf dwaas, baan Zuster Lo«** >1 herateld fnaar een bont| _ele maande» zien dbor veri kleegaters correct in t®** Er heerscht thans te Aalsmeer het een trurr. van de Nedei iandsche snijbloerr.er.- cultuur Rroote drukte. De bloemenkwee- kers zijn weer geholpen. Uit onderstaand» gegevens blijkt, dat Duitschland thans de grootste afnemer van de Hoilar.tbche snn- bloen.en is De export 'weitrof in de eer-te 4 maanden van dit j?ar den gezamen'ijker export naar alle landen behalve Duitschland in de jaren 1937. 1936 en 1936 Warneer de uitvoer zoo voortgaat, zal Nederland eer bloemenexport raar Duitschland hebber welke den export r.aar andere larder, veel vuldig zal overtreffen. Dit bewijst, dat Duitschland de ra'uurlijke afnemer is voor HoÜandsche producten op ve er'ei gebied. 1937 Naar Duitschland RM 1 524 700 Naar andere landenRM 2 302.340 Samen RM 3R27 040 1938 Naar Duitschlard RM. 1 361.500 Naar andere landen R M 2 737 600 Samen R M 4 099.100 1939 Naai* Duitschland RM 1 250 COO Naar andere landen R M 2 395 2?f Samen RM. 3 645 2'* 1940 Naar Duitschla-nd RM. 2 541.400 Naar andere landen R M 617 910 Samen R M 3 159 310 1941 Januari t/m 30 April Naar Duitschland RM 3 079 342 Naar andere landen RM 236 975 Samen RM- 3 315.317 Op onae foto een overzicht van een groote ha! in een der Aa'smeersche veilinggebou wen. waar op e ken wagen pl m. 6000 rozen liggen opgestapeld. (Polygoon Duitschland staat in dc Syrische kwestie algeheel aan de zijde van Frankrijke Het Duitsche standpunt daarin is gebaseerd op de moreele zedelijke en ethische zijde van dit probleem. Aldus werd gisteren in de Wilhelm- strasse Duitschlands houding tegen over de nieuwste actie van Engeland geschetst. Ter beantwoording van de vraag, of dit Duitsche standpunt •militairen steun includeert, wees men te Berlijn op Frankrijks ver- klaring, dat het de verdediging op eigen houtje wil voeren. Duitsch land heeft Frankrijk ook in staat gesteld, zoo voegde men hieraan in de Wilhelmstras6e toe, zijn politie ke belangen zelf te verdedigen. Volgens den Berlijnschen correspon dent van de N. R C. schijnt de op marsch der Engelsche troepen en het leger van den Franschen generaal De Gaulle ir\ ,de Libanongebieden niet zonder succes*te zijn. De voortroepen staan reeds voor Damascus en de val van deze stad zal zeer binnenkort te verwachten zijn. In dit verband wijst men er te Berlijn echter op. dat naar gelang de Engelschen meer naar het Noorden vorderen en de Turksche grens naderen (dus Euroj esch gebied) de politieke belangstelling van Duitsch land voor het conflict in Syrië moet groeien. Er wordt echter niet verheeld, dat men de Vichy-regeering nauwelijks in staat acht Syrië op ook maar eenigszins afdoende wijze te helpen Indien Damascus gevallen is. is daarmede practisch ook het lot van Beiroet be slist. De mogelijkheid, dar generaal Dentz zich zai weten te handhaven, zal daardoor zeer kiem worden en zijn kansen worden te Berlijn zeer sceptisch beoordeeld. De redenen hiervan zijn. dat de reguiaire Fransche troepen in Syrië* numeriek en ook wat materieel aangaat veel te zwak fijn en dat boven dien de stemming onder de soldaten weinig gunstig kan worden genoemd. Dit laatste zou vooral gebleken zijn uit de omstandigheid, dat de vordering van de aanvallende legers veelal niet vot stand kwam door de meerderheid in de gevechten maar langs den weg der onderhandelingen, weike onder handelingen door het optreden van den Franschen overste Collet in" de meeste gevallen succes opleverde'n. Twee redenen zouden Duitschland aanleiding kunnen geven zijn passief standpunt te verlaten: 1. Indien de Vichy-regeenng Duitschland om hulp vraagt, hetgeen» op het oogenblik nog niet is gebeurd en dat men in serieuze kringen te Berlijn oo.k nauwelijkS"durft te verwachten; 2. Wanneer Duitsche belangen door den verderen opmarsch 'der Engelsche troepen worden beroerd. Turkijes houding. Ook de houding van Turkije ten op zichte van de gebeurtenissen in Syrië moet men ais van het allergrootste belang beschouwen Alhoewel men zich in Turkije in politieke kringen en in de pers sedert drie dagen absoluut terughoudend gedraagt, neemt men te Berlijn, in tegenstelling tot Engelsche berichten op grond van de betrouw bare informaties aan. dat Turkije het allerminst eens is met den Engelschen aanval in Syrië. Er zijn in Turkije steedmeer stem men te hooren die zeggen, dat het in 1939 geslotén bondgenootschap met Engeland en Frankrijk door de resul taten van den strijd in de Middelland- sche Zee en na hetgeen thans gebeurt n.l. dat de eene bondgenoot den vroegere aanvalt, is overleefd. Hoewel nog geen sprake is van een definitief standpunt van Turkije geven de be richten uit Turkije, waarover men te Berlijn beschikt, politieke kringen veel reden tot optimisme. Indien zulk een optimisme door de feiten zou worden gerechtvaardigd en Turkije door den loop der gebeurte nissen naar de zijde van de spiimogend- heden wordt gedreven, dan moet men zich afvragen of Engeland met zijn actie tegen Syrië niet een groote fout heeft begaan. De voor de spilmogend heden welwillende neutrale houding van» Turkije, met alle mogelijkheden, welke zulk een houding biedt, zal uit eindelijk tot resultaat kunnen hebben, dat de Engelsche positie in het Nabije Oosten onhoudbaar ordt. In tegenstelling tot alle in het buiten- 'and door Engelsche propaganda ver breide beweringen verklaarde men gisteren in militaire kringen te Vichy, dat de Fransche verdedigingslinie in Syrië en den Libanon op geen enkel punt is bezweken en dat het front tegenover alle aanvallen heeft stand gehouden. In dezelfde kringen spreekt men ook het van Engelsche zijde verspreide val- sche bericht tegen, volgens hetwelk Duitsche valschermjagers in Syrië zou den zijn aangekomen. Bovendien loo chent Vichy het bericht, dat onder de Fransche strijdkrachten in Syrië tal rijke gevallen van desertie voor. komen en dat een groot aantal sol daten naar de Engelschen zouden zijn overgeloopen. v Fransche luchteskaders uit Noord- Afnka zijn na een moeilijke vlucht m Syrië aangekomen, naar Ofi uit Bei roet meldt. Het Fransche ministerie van Oorlog heeft gisteravond omtrent het verloop van de militaire operaties in Syrië, het volgende bekend gemaakt: Gister middag en hedenochtend hebben de tusschen de kust en Dzjebel Droes uit verschelden divisies, waaronder een pantserdivisie. bestaande Britsche strijdkrachten hun aanvallen in de richting van Beiroet en Damascus herhaald. Tusschen Dzjebel Droes en het Hermon gebergte zijn de Fransche garnizoenen van Kuneitra en Sjeik Meskin teruggetrokken, nadat zij hun taak, den tegenstander op te houden, hadden vervuld. Dinsdagochtend werd de tegenstander op de lijn Merdj Ayoem opgehouden. In het kustgebied van het Zuiden van den Libanon was een poging van de Engelschen om den tegenstand der Fransche troepen te breken, vergeefsch Dc Engelsche aan val werd door. pantsereenheden en oorlogsschepen gesteund. Tegen Brit sche strijdkrachten, wien het gelukt was ten Noorden van de monding der Litanirivier te landen, zijn tegen aanvallen aan den gang. Het Fransche Iuchtwapen heeft Maandag vijandelijke troepenconcentraties in Zuid-Syrië"JTiet bommen bestookt en met succes ook deelgenomen aan het reeds gemelde gevecht tegen Britsche oorlogsschepen. Vier Engelsche jagers werden neer geschoten Britsche gevangenen heb ben. naar in het communiqué van het Fransche ministerie van Oorlog verder wordt gezegd, hun verwondering uit gesproken. dat zij alleen te doen had den met Fransche en niet met troepen van de spilmogendheden. Een ge vangen Engelsche marine-officier was er van overtuigd, dat hij in Duitsche handen viel Daarmede worden de dementies van de Fransche regoenng ten aanzien van de valsche Britsche berichten duidelijk bevestigd. PI KR EN TANK GETROFFEN. De haveninstallaties van Haifa zijn in den nacht van 9 op 10 Juni door Duitsche bommenwerpers aangevallen. Zij troffen de pier en een der groote tanks, waar de door de buisleiding uit Mosoel aangevoerde petroleum wordt opgeslagen. Daarmede is de directe strijd tegen de grootste en belangrijk ste olieravitailieeringsinstallatie van de Britsche vloot ttp de Middeliar.d- sche Zee geopend en wordt de gevcchts- activiteit var. hqt Duitsche Iuchtwapen uitgebreid tot de, Britsche Palcstijn- sche kust, aldus het D.'N.B. Zon op 5.18, onder 22.01. Maan op 0.13, onder 8.48. Men is verplicht te verduis ter-a van zonsondergang lot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten UUI ua zonsonder

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1