lie tegenstand der Franschen :rdag 12 Juni i94i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EJM OMSTREKEN rijd in Syrië Engelands doodsvijand in de Arabische landen èan cn Y/laan Op verschillende punten moeten zij voor de overmacht wijken galgang, No. 20652 Britsche aanval tusschen Hermon-gebergte Mlddellandsche Zae - Merdj-Ayoem ontruimd jU FRAK1SC. HE MANDAAT 5YRIë" turkschc Cl uk iolJö Wwseisie tÊl /antmj y'Jf o (2^414-0) Amqkj republiek ono^eb frankO'jK De Britsche opmarsctrin Syrië. BELANGRIJKE CONFERENTIE IN TOKIO. Nieijwe instructies, voor Japansche delegatie. Fransche ministerraad bijeen. Fawzi Kaukji, de onoverwinnelijke en onvindbare aanvoerder der Arabische vrijscharen „Publieke vijand no. 1 van Palestina" Japansch-Russische handelsovereenkomst. Winants ervaringen in Engeland, Harriman uit Lónden vertrokken. - AMERIKA WAAR SCHUWT FRANKRIJK OPNIEUW. Diplomatieke betrek kingen uiterst gespannen De optbinding van den Öpbouwdienst. f 4 Bureau: MARKT 11, TEL. 2745 Postrekening 484M Hoofdredacteur: P. TIETER, Gouda. I Osk gisteren toonde men zich in fiaiKke militaire kringen zeer vol. I over het verloop van de opera- its in Syrië meldt het D.N.B. uit fiehy. Als voornaamste indruk wees i erop, dat op het geheele tront I ggenstand wordt geleverd en dat de nansche posities konden worden aden Voor de eerste maal wor- fjta thans ook gevechten aan de I Syrisch-Iraksche grens gemeld. I ua alle (routen hebben de Engel- nken aanzienlijke verliezen gele ien. Ia militaire kringen te Vichy legde gen den nadnik op den schittert n- tn strijdgeest der Fransche troe- en, waarop de Engeischen blijk- ■ar niet gerekend hebben. .i Bëimet meldde Ofi gisterenAan rÜbanecsche kust, 'tusschen Tyras iSaida, zjjn onze troepen in nauw «tact met den linkervleugel der ndelijke afdeelingen, die uit Pales- zijn gekomen en naar BSëiroet .jhten op te rukken. .Deze Britsche rjdkrachten worden gesteund door i eskader, bestaande uit een pant- lip, twee kruisers en lichte een- j dat onze stellingen van zee uit biet. Desondanks is een tegenaan- Dinsdagavond te negen uur door i ondernomen, geslaagd. De strijd voort. Bij Merdz-Ajoem in de 1 van den Zuidelijken Libanon, is tegenstand niet gebroken. In kSyrië is het tempo der operaties geworden. De Britsche 'achten toonden zich minder ge- tot aaitvellen, fdoch onze pa- hebben contact gezocht. Bij i Dzjebel Droes is de toestand on- In tegenstelling tot de be- chién van den Londenschen zender,, e willen doen gelooven, dat de vijan- ilijke troepen in Syrië en den Liba- l oprukken, zonder tegenstand te hervinden, kan geconstateerd wor- Bi. dat .onze troepen overal hardnek- if verzet bieden tegen het opdrirgen tfVyandelijke strijdkrachten. Aan het Éielijke front in Syrië heeft een ar- 'i-afdeeling zeven vijandelijke lerwagens vernield. Australiërs rukken op. Bet Fransche ministerie van oorlog gisteravond over de militaire itie in Syrië mede, dat in den mid- 5 van den tienden Juni en in den I van den elfden Juni de Engel- na versterking van hun stellin- i en het in het veld brengen van stijdkrachten felle aanvallen ondernomen op de Fransche ••■In het Zuiden van den Libanon i het Australischen troepen met i van de artillerie van een, sterk eskader, dat door de Fransche weer standscentra onophoudelijk onder vuur Ogenomen werd, langs de kust ten Noor den van de rivier Litani lichtelijk op te rukken. De Fransche troepen bie den, ondanks zware verliezen, aan den in aantal superieuren tegenstander ver bitterden tegenstand. Ten Westen van het Hermon-geberg te moesten de Fransche strijdkrachten, die Merdz Ajoem verdedigden, terug genomen worden naar de hoogte van Asbaja. Tusschen den Hermpn en de Dzjebel Droes hebben Franscjie afdee lingen Dinsdagmiddag met steun van het luchtwapen, verscheidene succes volle afzonderlijke aanvallen uitge voerd en ten Zuiden van Kissuje den tegenstander, cüj tracht op te rukken naar Damascus* tegengehouden. De strijd ging hier Dinsdag voort. Verbit terd verdedigden de Fraceche troepen zich tegen de felle, door pantserwagens ondersteunde aanvallen der vijande lijke infanterie. Een uit Irak oprukkende Britsche pantserafdeeling is met Fransche troe pen aan de Syrische grens bij Aboe Kemal in contact gekomen. Het Fran sche luchtwapen grijpt overal buiten gewoon doeltreffend in de defensie m door de strijdkrachten te land en de schepseenheden van den tegenstander met bommen te bestoken. Op 8 en 9 Juni zijn 9 Britsche vlieg- tutigen neergeschoten. Het aantal van de op 10 en 11 Juni vernietigde Brit sche machines kon rog niet worden vastgesteld. Nieuwe Engelsche vorderingen In militaire kringen te Vichy zijn heden nadere bijzonderheden over de operaties in Syrië bekend geworden. De Britsche strijdkrachten zijn een hevigen aanval op den ré itervleugel der Fransche stellingen" tusschen het Hermongebergte en de Mi^dellandsche Zee begonnen, nadat zij aanzienlijke •versterkingen hadden gekregen en met steun van de Britsche vloot. Zoo zijn de Britsche troepen er in geslaagd de Litani over te steken en ten Noor den van deze rivier op te rukken in de richting van Saida. In deze zone w.aren de Engelsche aanvallen zóó heftig, dat de ^heldhaftige tegenstand van een Fransch bataljon werd gebroken, doch pas na een verbitterden strijd van twee dagen. De rest van de Fransche troe pen heeft zich achter de Litani terug getrokken en de verdediging van Saida georganiseerd. Meer naar het Oosten, in de streek va« Merdz-Ajoem, was de aanval even eens zeer heftig. De Franschen moes ten de stad ontruimen en tiokken naar Aintab ..kizLy RÏ4I.EXAIIDK .ANTiotmtfAtEPPO MfABRAt mi£ Uama luot. TRipotf; OCT ,*AyAK Dam as et aiov' «SOES pv* OjcbizeT MAROIH ED DEP (DEIR es Zoo) OLJELCI^^ I I I I I l 9 V Palmyra Aboe-Kem^ J r'oAwtcu G.OE Spoooweacu Hok.H KAART VAN PELT <U nL_J met wvarte ptjltjes aan- °Pnwsch rich tinken dér Britten Inweeft zich in de "richting *J«bel Droef! of wel het Droezen- gebied, een tweede afdeeling trekt van uit Noord-Palestirva de republiek Libanon, bin nen; volgens nagekomen berichten ifc ook een dorde afdeeling Britter de grens btj Dera overgetrokken op weg naar Damascus. De Japansche regeermg en het opper bevel v»n.vloot en leger hebben gis termiddag een bijeenkomst gehouden, zoo meldt 't D.N.B. uit Tokio. Op de agenda stond het bepalen, van Japans definitieve houding ten aanzien van Nederlandsch-Indië. Nog gisteren zouden beslissende in structies aan Josjizawa worden gezon ken. In dit verband herinnert Domei nogmaals aan de te Tokio zeer ver- breide meening, dat het antwoord van Nederlandsch-Indië onaanvaardbaar is. Aan de conferentie hebben deelge nomen de ministerpresident Konoje, de minister van Buitenlandsche Zaken, Matsoeoka, van -Binnenlandsche Zakens Hiranoema, van Oorlog, Togo, van Marine, Oikawa, en verder generaal Soegijama en admiraal Nagaro. TERUGTREKKING VAN DELEGATIE» Nader meldt t D.N.B, nog: In een zitting, die ruim vier uur ge duurd heeft, heeft het Japansche kabi net, naar officieel te Tokio wordt me degedeeld, de definitieve houding vin Japan tegenover Nederlandsch-Indië vastgelegd. De publicatie van de nieuwe instruc ties voor dj Japansche delegatie zou binnenkort verwacht kunnen worden. In welingelichte kringen verluidt, dat besloten is tot terugtrekken van de Japansche delegatie en dat alle daaruit voortvloeiende gevolgen besproken zijn. het Noorden, in het Hermongebergte terug. Op den straatweg tusschen Dera en Damascus zijn de Britsche troepen tot staan, gebracht na verbitterden strijd tusschen Gabaghi en Kissee. In de andere sectoren van het Zuidelijke front konden alle Fransche stellingen behouden blijven. I Engeischen erkennen feilen tegenstand. Naar de Britsche berichtendienst meldt, zijn de geallieerde troepen, die langs de Sj'rische kust opereeren, op feilen tegenstand gestooten. Naar Reuter meldt, hebben de Brit sche troepen en de strijdkrachten van de^Gaulle ten Zuiden van Damascus tegenstand ontmoet. Verder wordt be vestigd. dat de door de marine in Syrië aan land gezette troepen op eên, tame lijk hardnekkigen tegenstand zijn ge stuit. Fawzi Kaukji op het oorlógspad. Volgens te Aleppo uit Palestina ont vangen berichten heeft de bekende Fanzi Kaukji, dien de Engeischen on langs bij verstek ter dood veroordeeld hebben, met zijn njienschen een station van de olieleiding opgeblazen en twee andere punten van de leiding zwaar beschadigd. Guerilla der Droegen Dé Droezen hebben onder bbvel van hun leider sultan Pasja A tras je naar de waper.s gegrepen en voeren in het ge bied van den Djebel Droes een guerilla tegen de Engelsche soldaten. Engeischen bombardeeren Beiroet opnieuw. Qfi meldt, dat Engelsche vliegtuigen gisfjrmiddag Beiroet meermalen met bommen hebben bestookt. De Fransche luchtdoelartillerie is in werking ge treden. Zeegevecht bij de Libaneesche kust. Ofi meldt uit Beiroet; Dinsdagmid dag kruisten twee torpedoboot jagers der Fransche Levantvloot voor de Li baneesche kust ter hoogte van. Saida. toen zij in het Zuidwesten op een* af stand van 20 km. drie Engelsche tor pedobooten zagen, die in Noordelijke richting voeren. Onze schepen begcm- nen onmiddellijk den strijd. Na eenige minuien zag men op een der vijande lijke chepen een sterke rookontwik keling Twee Engelsche torpedobooten trachtten het getroffen vaartuig achter een rookgordijn te verbergen en zetten den strijd voort. Zy werden gesteund door nieuwe Britsche schepen. 1 Onze beide schepen zetten koers naar Beiroet en traghtten aan de beschietipg door de vijandelijke vaartuigen te ont komen. Door het vuur van onze jagers werd het voorste der achtervolgende vijandelijke schepen getroffen: het maakte plotseling zware slagzij en ver dween achter een rookgordijn. De Fransche ministerraad, die gister, ochtend bijeen is gekomen, heeft zich, naar uit welingelichte bron verluidt, vooral bezig gehouden met den toe stand in Syrië. (Van een V.P.B.-correspondent) WIE is de geheimzinnige, mach. tige Fawzi Kaukji, die aan de zijde van de Irakkers tegen de Engeischen streed en wier.s naam thans- weer in verband met de ope raties in Syrië wordt genoemd? Hij is een doodsvijand van de Britten, niemdnd minder dan de groote Ara bische aanvoerder tijdens de opstan den tegen het Engelsche gezag in Palestina, op wiens hoofd een prijs wks gesteld, doch die wist te ontsnap pen aan alle pogingen om hem in handen te krijgen. Onlangs werd hij bij verstek ter dood veroordeeld. Tijdens den grooten opstan^ or.dcr de Arabieren in Palestina, vijf jaar geleden, toen diplomaten en juristen tevergeefs poogden, tot een compro mis tusschen Arabieren en Joden te konrer., ontmoette men in de bladen steeds vaker den naam Fawzi Kaukji. Dit was de mysterieuze Arabische aan voerder. die zijn hoofdkwartier in de Nabloesbergen had en* vandaar uit den opstand organiseerde. Hij *v-ist zijn Arabische vrijscharen zoo goed te leiden, dat zij maanden lang het hoofd konden bieder, aan de Engelsche ba taljons, de cavalerie, tanks 'en t eska ders bombardementsvliegtuigen. Hieraan had hij het ook te danken, dat hij door de Engeischen werd aan geduid als de „publieke vijand no. 1 van Palestina'»!, op. wiens hoofd een hooge premie werd gesteld. To»cr. de opstand in Palestina was gedoofd, gelukte het hem, te ontkomen r.aar Bagdad, waar hijsedert in verban ning leêfde. Dit verninderde hem echter niet, een koortsachtige werk zaamheid te blijven ontwikkelen. Hij vaardigde o.a. een proclamatie uit, waarin hij de Engeischen sommeerde, de Joodsche immigratie in Palestina te staken, indien zij zigji niet aan em verbitterde guerijj^rvvólden bloot stellen. Deze maakte indertijd zekeren indeuk, hoéwei het op de keper be schouwd weinig meer was dan een oratorische geste. Voor steeds grootere kringen hield hij ophitsende redevoe ringen tegen Engeland, wadt'in hij de Arabieren aanspoorde om de Engei schen te vuur en te" zwaard te be strijden en hen uit het geheele Na bije Oosten te verdrijven. Roep van* onoverwinnelijkheid De Engelsc-he bladen wisten te melden, dat hij in de uitgestrekte woestijngebieden tusschen den Jor- daan en de Tigris een groot Arabisch ieger wilde vormen, waarvoor hij deelnemers wierf in Syrië, Transjor- danië, Arabië. Irak en andere Ara bische landen. Dit leger zou hij on derrichten in de kunst van de guerilla, die hij van niemand minder had 'ge leerd dan van overste Lawrence. Blijkbaar is hij er evenwel niet in ge slaagd, een leger van beteekenis bij een te brengén. Sedert den strijd in Palestine ging van Fawzi Kaukji in de geheele Arabische wereld een roep van on overwinnelijkheid uit. Overal, op de openbare pleinen, in de koffiehuizen en bazars wist m-en van zijn helden daden te vertellen, die van mond tot mond gingen. Fawzi Kaukji is een oude vijand van Engeland. Reeds tijdens den wereld oorlog, toen de meeste Arabieren nog van de Engeischen verwachtten, dat dezen zouden medewerken om een Groot-Arabisch, onafhankelijk rijk te stichten, bond hij den strijd aan tegen den Engeischen invloed. Het toeval heeft gewild,-dat Fawzi Kaukji reeds toenmaals als persoonlijke tegen stander stond tegenover den man. die later aan het hoofd van 12.000 man en voorzien van onbeperkte volmachten naar Palestina werd gezonden^om den opstand onder de Arabieicn te Hempen: generaal. Dill. In den wereldoorlog was Dill verbindings-officier tusschen het legercorps van generaal Allenby en de door Lawrence georganiseerde Arabi sche stammen Tijdens een gewichtig onderhoud met een aantal Arabische sjeiks in het jaar 1916 stortte een jeugdige Arabier zich plotseling met getrokken dolk op den Britschen offi cier. Een adjudant had nog juist den tijd, den doodelijken sioot af te weren De dader werd gegrepen en tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld. Het was Fawzi Kaukji. Een langdurige vrijheidsstraf droeg er niet toe bij, zijn haat tegen Enge land en zijn persoonlijke haat tegen generaal Dili te doen afnemen. Toen hij twintig jaar later vernam, dat zijn vijand weder jop Palestijnschen bodem vertoefde, was zijn eerste daad. een prijs van 500 pond sterling op het hoofd van den generaal te zeiten. De strijd tegen Engeland en tegen den Britschen generaal werd plotseling afgebroken, omdat het opperste Arabi sche comité strijdensmoe was gewor den. Fawzi Kaukji moest het land ver laten. Overal werd er jacht op hem gemaakt. Hij wist echter aan zijn ver volgers te ontkomen en met een hand vol getrouwen den Jordaan te bereiken. De prikkfIdraadversperring, waarmede de Engeischen in den loop van den op stand de geheele grens hermetisch hadden afgesloten, werd vernield en Fawzi Kaukji en zijn* mannen bereik ten veiiig en wel den Transjordaan- schpn oever. Hij had de gelofte a'gelegd, dat hij zou terugkecren, als de tijd daarvoor gekomen was. Hij hield woord. Hij stelde zich aan het hoofd van eer schaar vrijwilligers tijdens den strijd in Irak en nu de gevechten zich naar' Syrië hebben verplaats duikt zijn naam ppnieuw op. VOOR VIJF JAAR De Japansche ambassadeur te Mos kou, Tatekawa, en de volkscommissaris van Buitenlandschen Handel Mikojan, hebben sedert 17 Februari onderhan deld over een handelsovereenkomst en een ruil- en betalingsverdrag. Naar het agentschap Tass meldt, zijn van weers kanten concessies gedaan. De onder handelingen zijn met succes bekroond. De ontwerp-overeenkomsten zijn op 11 Juni geparafeerd. Domei meldt, dat tusschen JapSn en de Sovjet-Unie een handelsovereen komst voor den tyd van vijf jaar is gesloten. V; ^WEINIG HOOP VOOR DE BRITTEN De 'overzichtschrijvers Alsop en Kintner publiceeren, volgens het D. N. B. gegevens over het verslag, dat Winant in Washington heeft uitge bracht. Zij wijzen erop, dat de inhoud van dit verslag nauwkeurig overeen komt met datgene; wat Roosevelt, in de persconferentie „Duitsche propadanda- leugens" heeft genoemd. Deze bewe ring van Roosevelt heeft overigens de chef-redacteur van d'e New Yo r k Times te Washington, Krock reeds gisteren op -overtuigende wijze recht gezet door te verklaren, dat de berich ten over den wanhopigen toestand vay. Engeland niet van „Nazi»agenten" af komstig zijn," doch uit Londen'en van de Enge'sche ambassade. De overzicht schrijvers Alsop en* Kintner verklaren, dat ambassadeur Winant zeer verbaasd is geweest over de berichten in de Amerikaansche Zondagsbladen, vol. gens welke hij aan senatoren zou heb ben verklaard, dat Engeland het kan redden zonder dat Amerika aan den oorlog deelneemt. Dit is precies het tegenovergestelde van wat Winant ge looft. Het Witte Huis, dat het Ameri kaansche volk de waarheid onthoudt, draagt de schuld voor dezen verkeer den indruk.' Alsop en I^intner verklaren, dat Wi nant dezen indruk heeft willen recht, zetten, doch hiertoe geen toestemming heeft gekregen. Winant is niet alleen van meening, dat Engeland den oorlog zonder «Ame rikaansche wapenhulp niet kan winnen, doch is er vast van overtuigd,t dat in een dergelijk geval een Duitsche over winning zeker is. Wanneer Engeland de hoop op een spoedige hulp der Ver- eenigde Staten zou verliezen, zop zijn strijdgeest ineenstorten. D< kleifte luiden in Engeland, die niet op de hoogte zijn van den waren toestand, zouden misschien verder strijden. Doch Churchill, die den toestand van Enge land kent zou zelfmoord - verkiezen boven onderwerping. Voor liet geval een nieuwe Engelsche regeermg bereid is té redden wat rog te redden is, zou den de Vereenigde Staten „alleen en weerloos overblijven". NAAR HET MIDDEN-DOSTEN. De Britsche berichtendienst meldt, dat Harriman, de persoonlijke afgezant van Roosevelt in Engeland. Londen heeft verlaten en op wer^'is naar het „Midden-Oosten". BRAZIIJAANSCH WATERVLIEGTUIG VERONGELUKT Bij Beien in den staat Para is een Brazfliaansch watej-v.liegtuig getallen. De zes inzittenden zijn om het leven gekqmen. De Amerik,aansche staatssecretaris Huil heeft tijdens rijn onderhoud met den Franschen ambassadeur in Was. hington, Henry Haye, waarbij deze uit drukking gaf aan de verontwaardiging van Frankrijk over den niet-geprovo* ceerden aanval van Engeland op Syrië, een nieuwe, ernstige waarschuwing gericht aan de regeering in Vichy betreffende de voortzetting van de samenwerking met Duitschland. Frankj rijk zou geenerlei tegenstand heb- ben geboden tegen Duitsche bezetting van de militaire en luchtsteunpunten in Syrië. Huil duidde bij deze gelegen heid op de mogelijkheid, dat ook in andere Fransche bezittingen een soort, gelijke situatie zou kunnen ontstaan. In diplomatieke kringen te Washing ton heeft de scherpe verklaring van Huil groot opzien gebaard. Er wordt op gewezen,, dat de Fransch-Amerikaan- sche diplomatieke betrekkingen uiterst gespannen zijn. UITVOERINGSBESLUIT VERSCHENEN. In de Staatscourant is heden opge nomen het volgende uitvoeringsbesluit van den secretaris-generaal van het departed ent van Alg'emeene Zaken betreffende de ontbinding van den Ne- derlandschen Öpbouwdienst. Artikel 1. Het op 2UMeart 1941 bij den Neöer- Iandschen Opfe>ouwdienst ingedeelde personeel wordt geacht op dien datum den dienst te hebben verlaten. Artikel 2. De werkzaamheden van het afwik kelingsbureau van den Nederlandsehen Öpbouwdienst moeten uiterlijk op 3Q September 1941 zijn beëindigd. Artikel 3. He4 bij het afwikkelingsbureau van den Nederlandschen Öpbouwdienst in gedeelde personeel wordt, zoolang het als zoodanig dienst doet. bezoldigd naar de regelen, wekle op 21 Maart 1941 bij den Nedcriandschcn Ophouw- dienst golden. Artikel 4. (1). Aan het personeel van den Ne derlandschen Öpbouwdienst, het :n artikel 3 bedoelde personeel daaronder begrepen, worden bezoldiging cn toela gen uitbetaald tot en met den dag van vertrek. (2). Bovendien ontvangt het kader een uitkeerirg ten bedrage van: a. tvyee maanden bezoldiging, c.q. vermeerderd met toelagen, indien het vier maanden of langer bij den Op- bouwdienst is werkzaam geweest; b. een maand bezoldiging, c.q. ver meerderd met toelagen, indien het kor ter dan vier maanden bij den Ophouw- dienst is we/kzaam geweest. Artikel 5. (jAan het gezin en de verwanten vajt het personeel, dat niet overgaat naar den Nederlandschen Arbeids dienst, die in het genot waren van kost winnersvergoeding. wordt de laatstelijk aan hen toegekende kostwinnersver goeding, uitbetaald tot en met het einde van de kalenderweek, volgendo op die, waarin het vertrek plaats had. (2) Tèn aanzien van de in het eerste lid bedoelde personen, die op het einde van de week, volgende op dié, waarin het vertrek plaats vond, nog geen in komsten hebben verkregen of loon- gevenden arbeid hebben kunnen tfan- .vaarden, wordt de kostwinnersvergoe ding dporbetaald tot en met den dagP voor dien. waarop zij zoodanigen arbeid hebben kunnen aanvaarden, doch uiter lijk tot en met het einde van de vierde kalenderweek. volgende op die, waarin het vertfek plaats haH>x (3) Aan gehuwden, wfprv een ver goeding voor ongehuwden is toegekend, kan deze vergoeding ^worden door betaald gedurende dezelfde termijnen en op dezelfde voorwaarden, als in het eerste en tweede ild is bpaald ter, aan zien van de doorbetaling van kost winnersvergoeding. Artikel 6. Pit besluit wordt geacht in werking ll zijn getreden op 21 Maart 1041, Zon: op 5.18, onder 22.02. Maan: op 0.13, onder 9.59. Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. e Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1