forlogsbalans NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN van het eerste halfjaar 1941 Wedewpbauw van verwoeste boerderijen Val van Damascus tegengesproken ïjdag 13 Juni 1941 w ion £f» titaan De strijd in Syrië jaaigang, No. 20653 Het rapport van het Duitsche opperbevel Nadere gegevens over de bezetting van Kreta - Relatief waren de Duttsche verliezen hier hooger dan op den Balkan waar zij zeer gering waren ■een I I Griek Moeilijke positie der Frarischen in den sector Saida Oproep aan Syrische en Libaneesche bevolking. De stryd in het Nabije Oosten. Engelsche vliegtuigen bóveij. Duitschland. Bureau: MARKT SI, Postrekening 4! Hoofdredacteur: F. TIETE: TEL. 274S 10 !R, Gouda. 8400 op |het en Iten |van van |met t« de nét held pns- plen ier- hef- kbe- lnen. h het tweede deel van het rapporti l»«!l>et opperbevel der Duitsche weer- fct over de oorlogssuccessen in de maanden van 1941 wordt her- i aan de intocht der Duitsche Iwüpeo 'n Bulgai-ije, begin Maart en |Lt den coup te Belgrado, die optre- tegen Joego-Slavië noodzakelijk _kte. (log voor het einde der eerste week |r,n den veldtocht kon meer dan de Lift van het Joego-Sla'vische leger luniietigd geacht worden. Een 10 lipril opgevangen niet gecodeerd ra- Hjcricht van den Joego-Slavischen iMOerbevelhebber bewees, dat hem reeds op dit tijdstip de leiding van zijn Ijraëpen volkomen ontglipt was. Tot Ifc ontbinding van het Servische leger Ibceii het luchtwapen door snelle ver- fittttering van de Joego-Slavische ISegertroepcn, onmiddellijk ingrijpen ill de" strijd op den grond en voort- Mlrénde aantasting van de vijandelijke Irerblnding- en ravitailleeringswegen li: hooge mate bijgedragen. Overigens Ikeett het Servische leger ^aa de eerste liwe slagen nog slechts geringe litjndvastigheid 'getoond. I Bet rapport schetst dan de afzon- Ifttlijke phasen van den Balkan-veld- |locht, die wat Joego-Slavië betreft nog 112 dagen duurde en daarna tegen de lucht in bezit te nemen. Met de uitvoering werd rijksmaarschalk Göring belast. De tactische voorbereidingen trof de luchtvloot vier onder General- Oberst Löhr. Tot dit doel had hij onder zich generaal-vlieger Student met sterke valscherm-, luchtlandings- en bergtroepen, generaalivlieger Freiherr von Richthofen met zijn versterkte vliegercorps en talrijke transport groepen. In de vroege morgenuren van den 20en Mei werden na een voorberei ding door sterke bom- en scheer- aanvallen en met steun van talrijke formaties jagers valscherm- en luchtlandingstroepen afgezet in de om geving van het vliegveld Maleme, omstreeks vijftien kilometer ten Westen van Canea en in de nabijheid van de stad zelf. Andere valschermstrijd krachten trachtten in den loop van dien middag ook de steden Rethimnon en Heracleion benevens de vliegvelden in dè nabijheid daarvan in bezit te némen. Op beide genoemde plaatsen «laagde dit wegens de daar aanwezige supe rieure vijandelijke strijdkrachten niet. Nadat de operaties tegen Kreta waren begonnen, waren bijna alle Engelsche zeestrijdkrachten uit Alex- andrië naar KTeta gekomen. Daardoor moest de Duitséhe ravitailleering over zee verhinderd worden en de voor waarden geschapèn om nieuwe ver sterkingen aan de Britsche bezetting van Kreta toe te voeren of ook haar in geval van nood in te schepen en naar Egypte terug te brengen. Zoo kwam het, dat welisrtvaar op 21 Mei de eerste poging om met kleine zeil- booten met hulpmotorvermogen nieuwe Duitsche strijdkrachten naar Kreta te brengen, door het optreden van lichte Engelsche zeestrijdkrachten slechts ten deele slaagde, waarbij evenwel niet duizenden, zooals de pngelsche propa ganda beweerde, doch ternawernood tweehonderd soldaten den dood von den. Den volgenden dag echter eindig de de geweldige slag tusschen het achtste vliegercorps en de Engelsche vloot met een roemrijke overwinning van de Duitsche vliegers. Na uiterst zware verliezen zag de Britsche vloot zich gedwongen de zeeën rondom te ontruimen en het eiland aan zijn lot over te laten. - De sterke aanvalsgroep, onder bevel van genaraai Ringel,.den bevelhebber van een bergdivisie, slaagde er in- den vijandelijken tegenstand voorloopig m het Westelijk deel van het eiland over al te breken. Den 25en Mei, den vier den dag na de landing van de eerste bergjagers op Kreta, begon de stelsel matige aanval op de hoofdstrijdmacht van dqn vijand in. het gebied rondom Canea. Goed aangelegde, taai ver dedigde stellingen in onoverzichtelijke olijvengaarden erf plaatsjes, die tot een soort van vesting waren gemaakt, op domineerende hoogten moesten inge nomen worden. Desondanks kon> reeds den tweeden aanvalsdag in een zwaren strijd de vijandelijke slautelstelling bij enland werd voortgezet. IIE8CLTAAT VAN DEN BALKAN VELDTOCHT, iDoor de operaties van het leger, die itlgens de aanwijzingen van den führer ep opperbevelhebber der ««macht geleid werden door den ipperbevelhebber van het leger, gene- tul-veldmaarschalk Von Brauchitsch bi den chef van den generalen 3taf, Oeneral-oberst Halder, werd in sa menwerking piet onderdeden van het Ittliunsche énHongaarsche leger in «n veldtocht van drie weken met een minimum aan strijdkrachten een vol ledige overwinning bevochten. Van dejereedgehouden formaties van het nam slecht* twee derde aan den Ifrijd deel. Het aantal gevangenen, die in deze gevechten door Duitsche tëoi p«n gemaakt zijn, bedraagt volgens «fl nog niet voltooide telling aan Serviers 6298 officieren en 337.864 aan Britten 324 officieren en omstreeks 1900 man, aan Grieken om itreeks 8000 officieren en 21.000 man, .totaal dus meer dan 14.600 officie- Mi en 558.700 man. De in gevangen schap geraakte soldaten van Duitsche jft geallieerde nationaliteit zijn hier- niet meegeteld. Zij werden even- to de Grieken in de gelegenheid ge- Wd zich naar hun vaderland te be- IW.1. Voor zoover tot dusver gesteld, Wen buitgemaakt rrregr dan 1500 Jukken geschut, omstreeks 600.000 «Bk-'vuurwapenen, honderden gepant serde en andere auto's en een ontelbare lljkttiheicl oorlogstuig van anaeren *ird benevens groote* voorraden van ««si slag. D* voorbereiding en de uitvoering een veldtocht op den Bdlkan stel- de hoogste eischen aaniipding en *fcp. Pantserformaties stredèn in een «Win, dat tot dusver voor cfen §trijd- *men onbegaanbaar geacht werd. Ge- Jotoriseerde troepen van het leger en B Wapen-S.S. achtervolgden den Sjjjyander dng en nacht door het geuykste bergterrein, dikwijls over «Weuwde of bevroren wegen. RWJivisies toonden bij herhaling op Iedere wijze wat zij waard waren Jde doorbraak door stellingen, die J* natuurlijke gesteldheid sterk 4*®ds maanden uitgebreid waren en JJ* den tegenstander taai verdedigd Vpor den strijd in het hoog- rjjjfte onvoldoende uitgeruste in- *J^^ivisies ^volbrachten bij dikwijls gevechten unieke/ marsch- Het luchtwapen onder jJJJeiding van den rijksmaarschalk BS* het den tegenstander door vernietiging van zyn vlieger en handhaving van de supe- in de lucht tijdens den. ge- veldtocht onmogelijk het stelsel- - verloop van de eigen operaties lucht te verhinderen. Bijzonder successen boekten formaties '^vliegtuigen en Stukas door Uverae aanvallen op de vijande. ®*nspÖrtschepen op zee rondom JjAknd. De stelselmatige aftocht g* Britten werd hierdoor belet en Ische scheepsruimte zeer zwaar j VEROVERING VAN KRETA. vT* "PPort behandelt vervolgens b»Üer'n® vatl ^reta- Hit eiland voor c'e vérdere offensieve j*™eusieve oorlogsvoering van den j,® het Oostelijk deel van de tndsche Zee 'van groote be, heleekenis als voor ,Enge- fKreta in omgékeerden zin ne verdere oorlogsvoering jK^eehland en Italië. Om deze "Wloot de Führer dit eiland door Boerderij met schuren in aanbouw (Hoogland) (Foto G. J. Lauwers, Utrecht) Naar het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening ons meedeelt, is op het oogenhlik de wederopbouw van" 454 van de 530 boerderijen, verwoest ten gevolge van maatregelen, door het departement van Defensie ter verdediging des lands genomen, of ten gevolge van krijgsverrichtingen na het uitbreken van den oorlog, aanbesteed er gegund, tot een totaal bedrag van ruim 6 miliioen. Ongeveer de helft der verwoeste boerderijen is vernield als gevolg van onver mijdelijke defensiemaatregelen. De andere helft is het slachtoffer van krijgs verrichtingen geworden. De herbouw geschiedt door het Bureau Wederopbouw Boerderijen, dat onder leiding staat van den heer A. D. van Eek, die als hoofd van den bouwkundigen dienst van de Wieringermeer een schat van ervaring op het gebied vati den boerderijbouw heeft verzameld. Het Bureau Wederopbouw Boerderijen ressor teert onder het Bureau Ontruiming, dat, zooals men weet, een afdeeiing is van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening. Het bijzonder snelle tetttpo van den herbouw der boerderijen is zeer treffend. Het is te danken aan dè omstandigheid, dat men in het kader van den algemee, nen wederopbouw voor ons land het boerenbedrijf een uitzonderingspositie heeft laten innemen. Dit is ten volle gerechtvaardigd, gezien het primaire be lang van een funetionneerend boerenbedrijf voor de voedselvoorziening .van ons volk. Galatas doorbroken worden. Den 27en Mei werden Canea en de hoogte ten Oosten daarvan ingenomen. Bergtroe pen, die ter omsingeling ten Zuiden van de stad in den strijd geworpen waren, bereikten na een geforceerden marsch door onbegaanbaar bergterrein by een temperatuur van meer dan dertig graden in de schaduw, de baai van Soeda, het belangrijkste steun punt vam de Britsche vloot op Kreta. Deze gevechtsprestaties moeten te hooger getaxeerd worden, daar zij uitsluitend moesten worden volbracnt met infaivteriewapenen, slechts ge steund door lichte bergartillerie. Daar lastdieren en voertuigen bijna totaal ontbraken, waren de troepen gedwon gen hun zware wapenen, munitie en tuig, zelf të dragen in een terrein, dat veelal het karakter van een hoog gebergte bezat. De gevechtsgroepen Rethimnon en Heracleion hadden zich intusschen ïr heroïeke, wisselende gevechten ge handhaafd tegenover de sterke vijan delijke overmacht. Den 28en Mei landden ook Italiaansche troepen op het Oostelijk deel van het eiland. Den volgenden dag werd van het Westen uit het contact met de groep Rethim non tot stand gebracht en door de gevechtsgroep Heracleion, die intus schen versterkingen uit de lucht ge kregen had, op eigen kracht stad en vliegveld veroverd. Daardoor was de beslissing definitief ten gunste van de Duitsche wapenen gevallen. CIJFERS. Tijdens den Balkan veld tocht met in begrip van de gevechten om Kreta leden de vijandelijke luchtstrijd krachten uiterst zware verliezen. In luohtgevechten werden 167, door lucnt- doelartillerie acht vliegtuigen neerge4 schoten en voorts werden er 417'toe stellen op den grond vernield. Tegen over dit totale verlies van den vijand van 592 vliegtuigen bleven de eigen verliezen binnen bescheiden grenzen. Zij bedragen omstreeks tweevijfde van dat aantal. Door de formaties van het lucht wapen. die in de Middeliandsche Zee tegen doelen ter zee optraden, werden van het begin van dit jaar tot eind Mei dertig vijandelijke oorlogsschepen tot zinken gebracht, waarvan al-leen 23 tijdens de gevechten om Kreta en een groot aantal andere eenheden be schadigd, waaronder verscheiden slag schepen en vliegtuigmoederscheper. De tonnage der koopvaardij, die in dezelfde periode in de Middellandsche Zee door gevechtshandelingen van het Duitsche luchtwapen tot zinken werd gebracht, beliep 103 schepen met meer d-ao 520.000 brt. Meer dar.' het dubbele van deze tonnage werd doo" bescha diging onbruikbaar^ De verliezen, die de Duitsche weer macht bij den Balkanveldtocht leed. waren zoo gering als men maar kar, denken. Leger er. wapen-SS verloren aan dooden 57 .officieren en 1OJ50 on derofficieren en manschappen, aar. vermisten 13 officieren en 372 onder officieren en manschappen en aan ge wonden 181 officieren en 3571 onder officieren en manschappen. De ver liezen van het juchtwapeai bedroe gei' aan dooden 15 officieren er 84 order officieren-en manschappen, aan ver misten 40 officieren en 123 anderoffi cieren en manschappen en aan ge wonden 25 officieren en 124 onderoffi cieren en manschappen. Relatief waren de veriiezén hooger onder de troepen, die bij den strijd om het eiland Kreta tegen een groote vij andelijke overwacht optraden. Zij bé dragen bij het leger aan dooden 20 officieren en 301 onder-officieren manschappen, aan vermsten 18 officie, ren en 506 onder-officieren en man schappen en aan gewonden 13 officieren en 274 onder-officieren en manschap pen. Bij het luchtwapen (vliegers en valscherm troepen) an dooden 105 off i eieren en 927 onder-officieren en man schappene aan vermisten 88 officieren en 2009 onder-officieren en manschap pen en aan gewonden 104 officieren en 1528 onder-officieren en manschappen Daar staat tegenover, dat de ver liezen van den vijand bij den strijd Kreta behalve groote hoeveelheden! oorlogsmateriaal van allerlei slag be dragen aan gevangenen 10.700 Britschq officieren en manschappen en 5000 Grieksohe officieren en manschappen, aan gesneuvelden omstreeks 5000 Brit sche en Grieksche officieren en mat> schappen, zonder degenen, die op zee omgekomen zijn. Door de verovering van Kreta heeft de Duitsche weermacht recht doen we dervaren aan de uitspraak van den oppersten bevelhebber: ,,Den Duit- schen soldaat is niets onmogelijk.' Doordrongen van dit besef, waarin al leen reeds in hpoge mate het geheim va-n> de overwinning ligt besloten, ziet de weermacht vol vertrouwen de op gaven tegemoet, welkywr oplossing haar Een schilderachtig gelegen, nieuwe boerderij (Hoogland) (Foto G. J, Lauwers, Utrecht) Zon op 5.17, onder 22.03. Maan op 0.46, onder 11.08. Men is verplicht le verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder gang ontstoken worden. De Engelsche berichtehdienst meldt, dat Britsche afdeelingen in Syrië Merdj Ayoem hebben be zet. In militaire kringen te Vichy werd gistermiddag de door de En- De minister van Oorltpg, generaal Huntziger, heeft uit naam van maar schalk Pétain een oproep gericht tot geldschen gemelde inneming vanbde e" ^ba"eescl^.J>eV0,kin^» b rwaarin hij zegt, dat de schrik van een Saida (ten N. van Beiroet) nog niet bevestigd. Men gaf evenwel toe, dat de positie van de Fran- schen in dezen sector moeilijk is geworden. De Fransche verliezen wórden hoog genoemd. In bevoegde Fransche kringen sprak/men eveneens de bewering tegen dat Damascus door Britsche troepen zou zijn ingenomen en dat de Britsche strijdkrachten in den frontsector van de Libaneesche kust geen Franschen tegenstand ontmoeten. Omtrent de operaties deelde het Fransche ministerie van OQrlog gis teren mede dat op 12 Juni de strijd krachten van den tegenstander, die Woensdag de Litani hadden over schreden, ten Zuiden van Saida tot staan zijn gebracht. Een aanval van pantserafdeelingen op cïe Fransche stellingen benoorden Merdj Ayoem werd afgesagen. Terr' Oosten van het Hermongebergte heeft de tegenstan der, ten Zuiden en Zuidoosten van Kissoeje, ondanks de krachtigste aan vallen de Fransche verdedigingsstel lingen niet kunnen indrukken. |n den loop van den elfden Juni heeft het Fransche luchtwapen zijn actie tegen vijandelijke coliones en concentraties voertuigen voortgezet, welke vooral bij Sanamein ten Zuiden van Kissoeje zware verliezen leden. In den nacht van 11 op 12 Juni heeft het Britsche luchtwapen de haven van Beiroet zonder resultaat gebombar deerd In het communiqué wordt vermeld, dat Engelsche vlooteenheden door fel artillerievuur de actie der te land Spereérende vijandelijke troepen blij ven ondersteunen. onrechtvaardigen oorlog, welke ont ketend is onder vabche voorwend sels, is gekomen over een gebi-ed voor welks welvaartFrankrijk hsteeds ge streden heeft. Ondanks I de groote wanverhouding tus^hen pet aantal aanvallers en dat der -Aterdedigers, bieden de Fransche troepen verbitter den tegenstand aan den indringer, die al het mogelijke belooft, maar alleen geweld en ellende brijgt.i De bevo- king van de Levant wordt opgeroe pen haar geloof aan Frankrijk te be houden. De bladen van Beiroet schrijven eenstemmig, dat reeds twee dagen na dat de Engelschen Syrië binnengeval len zijn, de leus van de Britsche pro paganda volgens welke Groot-Brit- tannië als bevrijder van dej Arabieren naar Syrië is gekomen, ten einde het woord gestand te doen, dat Frankrijk aan de Arabieren gegeven heeft, op duidelijke wijze weerlegd fis. Na den Britschen overval heeft het Fransche hooge commissariaat duizenden ver klaringen van loyauteit uit' alle «agen der Arabische bevolking pntvangen, waarin de afkeer over dé Britsche ge weldpleging jegens een Arabischen staat duidelijk tot uiting komt. Het blad Yom meent, dat er tlhans geen twijfel meer over kan bestaan, dat de Arabsiche bevolking de Britsche ge welddaad ten krachtigste verwerpt. Hoe de s-tfïjd ook moge uitvallen, in ieder geval heeft Groot-Brittanmë mo reel hem thans reeds verloren, want de gvheele wereld moet met het oog op de Fransche en de Arabische houding en het verzet, dat zij bieden, inzien, dat Groot-Brittannië tegen den wil van de Syrische bevolking handelt en nieuw or,recht pleegt. De BnfscheTegeering heeft naar de Londer.sehe berichtendienst meldt, ten aar.zicn van Syrië een tweede noia ontvanger an de regeeringMe Vichy. De rota is de regeering toegezonden door i tussen enk oVnst var. den Britschen ambassadeur te Madrid! Sir Samuel Hoare. ROEMENIE ZWARTE BULGARiJ IRAN rrdrett Beiroet R AK (4141) ARABIC L I B FRANSCH BEZIT CZ3 FR MANDAAT SYRIË ITALIAANSLH BEZIT BRITSCHE INVLOEDSSFEER BR/TSCH MID ZEEFRONT ACTIE STRALEN VAN 500km KAAftr V. PELT1 Deze kaart geeft een duidelijk overzicht van het oorlogstooneek in de Oostelijke helft van de Middellandsche Zee. Na het verlies van Kreta is het Britsche Middellandsche zeefront aanmerkelijk inge kort, dit front is met een dikke zwarte lijn in het zeegeb,i<^| aangegeven. De voornaamste ..militaire steunpunten waarover, de Britten nog beschikken zijn bmnen deze zwarte lijn gelegen. Men lette ook op het Balkangebied, dat pa de sttichting vap het koninkrijk Kroatië veranderingen heeft ondergaan. VERSCHEIDENE BURGERS GEDOOD OF GEWOND. Britsche bombardementsvliegtuigen zijn in den nacht van 12 op 13 Juni naar West- en Noord-Duitschland" ge vlogen en hebben op verschillende plaatsen brisant- en brandbommen laten vallen, welke grootendeels woon wijken troffen. Verscheidene gebouwen leden scha de en verscheidene burgers "'erden gedood of gevy^nd, aldus het D. N. B. R.A.F. verloor acht vlieg tuigen. Naar het D. N. B. verneemt, heeft Royal Air Forpe in den afgeloopen nacht acht vliegtuigen verloren. Hier van werden zes bommenwerpers bij een aanval op Duitsch rijksgebied door hachtjagers en* lucbtdoelartillerie en tvtee vliegtuigen bij een poging om NoorwWgen binnen te vliegen, neerge- schoten\ 'Engelsen communiqué over Duitsche luchtaanvallen. Het communiqué van het Engelsche ministerie van Luchtvaart en van het ministerie voor Binnenlandsche Vei ligheid meldt omtrent de vijandelijke luchtactie boven Groot-Brittannië in den nacht van Donderdag op Vrijdag, dat „eenige" vijandelijke vliegtuigen voornamelijk naar het Oosten var En geland gevlpgw hebben en bommen hebben laten vallen, welke „geringe schade" aanrichtten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1