ihtige Fransche protestnota aan Engeland NIEUWSBLAD VOOR GOUDA^ EN OMSTREKEN Nieuwe distributiekaarten Dezer dagen wordt tüt uitreiking overgegaan Mogelijk nauwere samenwerking met Duitschland rlijn achtf eventueel Engelsch cces van geen belang het Sneekermeer dag 14 Juni 1941 leant, No. 20654 Straf voor springstof aanslag. Alle kaarten in één boekje ERNSTIGE PROBLEMEN VOOR FRANKRIJK. GEBAKRANTSOEN VERMINDERD. Onder bepaalde voorwaarden krygsverrichtingen. Bureau: MARKT 11. TEL. MIS Postrekening «MM Hoofdredacteur: F. TIETER, Gouda. ..Het A. N. P. meldt; *1 jDe laatste dagen is in het bestek van eéft anti-Duitsch streven in Amster dam-Zuid een misdadige springstofaan*- slag gepleegd op egn dienstinstantie van die Duitsche wëermacht, waarbij persoonlijke en materieele schade is ontstaan. De uitvoering van den aanslag doet een nauwkeurige bekendheid met de plaatselijke omstandigheden veronder stellen. Het onderzoek van de Duitsche „Sicherheitspolizei" heeft uitgewezen, dat de verantwoordelijkheid voor den misdadigen aanslag rust op de in Am sterdam-Zuid wonende Joden in het bijzonder op de uit Duitschland hier heen" gekomen Joodsclie emigranten die se*ert maanden den systematische ent voortdurend toenemende anti- Duitsche activiteit ontwikkeld heabbeh. Op grond hiervan heeft de „General kommissar für das Sicherheitswesen" krachtens de verordening 33/40 van den Rijkscommissaris op het intrekken van vermogens, bevel gegeven tot inbe slagneming van het stamvermogen („Grondvermogen") van een aantal Joden. Tegelijkertijd zijn talrijke Joden in het bijzonder Jokten die uit Duitsch land geëmigreerd zijn gearresteerd. Zij worden naar een arbeidskamp ge bracht. „diversen". Men behoeft zich dus in het vervolg niet meer af te vragen of een bepaalde bon nu eigenlijk voor kaas of koffie is. Verder is de vleeschkaart voor kinderen gecombineerd met de halve papkaart, zoodat er minder kans be staat, dat deze laatste zoekt raakt. Al met al beteekent de invoering van deze bonboekjes een verbetering. Mochtimen echter de' voorkeur geven aan losse kaarten, dan is er geen be zwaar tegen, dat ze-gescheiden wor den. Het eenvoudigste zou natuurlijk zijn, dat iedere Nederlander hetzelfde boekje kreeg, maar aangezien rekening moet worden gehouden met den leef tijd der menschen en den aard van hun arbeid, moesten er toch nog verschil lende soortepjioekjes komen. Daarom is het verstandig aan de hand van bovengenoemde bekendmaking zorg vuldig na te gagjp, wat men voor zich zelf en voor iedere huisgenoot ont vangen moet en de boekjes onmiddel lijk bij de uitreiking aan het loket zorgvuldig door te zien. Het is helaas verre van overbodig er nog eens op aan te dringen, dat men maatregelen neemt tegen verlies. Ver loren bonnen kunnen nu eenmaal niet vervangen worden en wie zijn boekje verliest is meteen alles kwijt. Hier is u eenmaal niets aan te doen. Het distributiesysteem is uiterst ge compliceerd. Het Centraal Distributie kantoor is er echter van overtuigd, dat elke vereenvoudiging van groote waar de is en uit deze wijze van bundelen der kaarten blijkt, dat men zooveel mogelijk het belang van het publiek in het oog houdt en niets verzuimt om tot een eenvoudiger opzet te komen. (Van een V.P.B.-medewerker) Parijs, Juni 1941, DE vlucht van het land en het ach. teruitgaan van den landbouw vormen een ernstig probleem voor Frankrijk. De plattelandsbevol king, die in 1846, dus bijna een eeuw geleden, nog 70 pet. van het totaal aan tal inwoners uitmaakte, was in 1935 tot 35 pet. geslonken. Dit verschijnsel is des te merkwaardiger, omdat Frank rijk uiteraard een agrarisch land is. Wanrteer dus de boer zijn land in den .steek laat, wijst dit op een verslap ping van de geestelijke energie. Het is een gevolg van de industrialiseering en den trek naar de stad. Men heeft van oudsher het land beschouwd als een object, dat rente moest afwerpen. Op deze wijze ontstond 't pachtsysteem. 4 Zon: op 5.17, onder 22.03. Maan: op 1.14, onder 12.17. 4 Men is verplicht te verduis- j| teren van zonsondergang tot g zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder- j gang ontstoken worden. De ontvolking van het Fransche plaths land in verhouding tot de totale bevo» Bar van- li dames- cwtii 79; Straver, ,y P. van roek met Sgouwer- t politie- e brood- 1913 1932 1937 I A» S+ £7 Milhoenen na onbebouwd land in Frankrijk. (Tee keningen 1.W.DJ Duitsche r.t vijan- rent het verloop van de militaire ies in Syrië op 12 Juni maakt het he opperbevel aldaar bekend, de kust sterke Britsche strijd en de Fransche stellingen onder ■ebben genomen. In het gebied wij Ayoem is een aanval van Öijfce pantserstrijdkrachten op ■toi-dal afgeslagen. In de streek taneseus heeft de tegenstander "Wen van den weg van Soeaida utsoeje een hevigen aanval on- 9en. tn den nacht van 10 op 11 heft het Fransche luchtwapen gebied van Sanamaja en aan de Tjandelijke formaties zonder •wiezen 'doeltreffend met bom. Witte zeilen op blinkend water. (Foto L. D. C. Lomars) Van officieele zijde wordt medege deeld: Het zal voortaan mogelijk zijn, on der bepaalde voorwaarden te varen op het Sneeker Meer, de omringende meren en plassen. Dit varen is afhan kelijk gesteld van het bezit van een door of namens den burgemeester van Sneek afgegeven vergunning. Deze vergunning wordt slechts verleend tegen betaling vaneen zekere vergoe ding. Het bedrag van deze vergoeding varieert voor de verschillende groe pen van schepen. De ontvangen bedragen zijn be stemd tot gedeeltelijke bestrijding van dé kosten van hef extra politie-toe- zicht, dat van hoogerhand ia geëischt. Ook de bij deze aangelegenheid be trokken gemeenten moeten zeer ver moedelijk een deel der kosten voor hun rekening nemen. Met de afgifte der vergunningen, welke kunnen gel den voor het geheele seizoen, voor een maand, of voor eenige dagen, zal reeds volgende week worden begon nen. Het gebied, waarop vorenbedoelde regeling betrekking heeft, wordt be grensd door de trambaan van Sneek naar Nyehaake bij Heerenveen, de spoorlijn van Heerenveen naar Ak- krum, de straatweg van Akkrum over Irnaum en Deersum naar Sneek, Druk toegenomen imuniqué van gisteren van e ministerie van Oorlog aard, dat de druk van den r de laatste 24 uur in alle het front ia versterkt. Aan

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1