:ndschapsverdrag NIEUWSBLAD VOQlCGOUDA EN OMSTREKEN pg litsch-Turksch GESLOTEN Het Fransche tegenoffensief in Syrië ïurant èm en ld/laan tiderdag 19 Juni 1941 Jaargang, No. 20658 kieuw, Wederzijdsche eerbiediging van de integriteit van het staatsgebied Qroofe voldoening in'politieke kringen te Berlijn Zware diplomatieke nederlaag voor Engeland, aldus de Duitsche pers «e beteekenis van het vriendschkpsverdrftg. Verklaring van Saradjogloe. Reacties op het verdrag. Finland roept reservisten, op. „Militaire toestand zeer bevredigend" aldus Vichy Bij Solloem zouden de Britten 200 tanks verlóren hebben „Zeer somber". De Engelsche nederlaag by Solloem. OUDSCHE Bateau: MARKT M, TEL. »«f PMtrekenlnc «MM Hoofdredacteur: F. TEETER, Gouda. j n°C den auto I /on pnn) (rt voor .vaut, voa |en via |don ixoii een tod lp* blauw lapefibroeÉI IveldadiJÜ 11 in 1891 rhte wel patden 14 i 1. ruodbnl 35 1 dool tuin. |ifigs7.cgeti i jaar in I Bcrtaling pU pwee- en o liclitbW ■DAM. Ikt Rotter* \>xyier 75 p* I nuchtere b Jcns, 90 11103 runden 565-45M koeien finken f In Iets grtf handel I als e bleven I licitei? t* Jirdt elk® labonaO nerstol Oude,Bo- riebrull* Heke* 6: 151*; Pke regel OEEUf" jtpagin* egel meer t gered#" gpeci»*! de pl*^ VON PAPEN. (Foto G. C. Woensdag om 21.00 uur is fe Ankara door den Duitschen ambassadeur von Papen in op dracht van de Duitsche regee- ring en door den Turkschen mi- sister van Buitenlandsche Za ken, Saradjogloe, namens de Ttirksche regeering een vriend schapsverdrag tusschen Dnitsch- land en Turkije onderteekend. Het verdrag heeft den volgenden tekst: Het Duitsche rijk'en de Turksche republiek, bezield door den wensch ie betrekkingen der beide landen te taseeren op wederzij dsch vertrouwen en opreohte vriendschap, Zijn onder ♦ooriehoud van de tegenwoordige ver plichtingen .van-beide landen, overeen gekomen ean verdrag te sluiten. Hier toe heeft de Duitsche rijkskanselier tot rijn gevolmachtigde benoemd ambas sadeur Franz von Papen en de presi dent van de Turksche republiek den minister van Buitenlandsche Zaken Saradjogioe, die op grond van de jiun verleende volmachten de volgende be palingen zijp overeengekomen: Artikel 1. Duitschland en Turkije Verplichten zich wederzijdsch de inte griteit en onschendbaai'hcid van hun Jhatsgebied te eerbiedigen en gedher-| lei maatregelen te nemen, die direct tl indirect tegen den anderen ver dragspartner zijn gericht. Artikel 2. Duitschland en Turkije Verplichten zich in de toekomst om in alle vraagstukken, die hun wederzijd- ache belangen ralpen, met elkaar in vriendschappelijk contact te treden, teneinde bij het. behandelen van der gelijke vraagstukken tot overeenstem ming te geraken. Artikel 3r Bo-venstaand verdrag wordt geratificeerd en de ratificatie- oorkonden zullen weldra te Berlijn Worden uitgewisseld. Het verdrag treedt op den dag der onderteekening in werking en geldt van dat oogenblik af voor den duur 'an tien jaar. De vprdrdgspartnerp zul len tg zijner tijd overleg plegen pver Verlenging van het verdrag. Tegelijk met de onderteekening van het verdrag zijn de volgende nota's 'ge wisseld door de Duitschp en Turksche 'egeeringen over da economische be trekkingen tusscfien heide landen. „Met verwijzing naar de gelukkige «uiting van het Duitsch-Turksche ver log van heden heb ik de eer ter ken nis van Uwe Excellentie tet brengen, ®t mijnt)regeering bereid is zooveel ®osr eenigszins mogelijk de econo- towhb betrekkingen tusschen Duitsch- *®d en Turkije te bevorderen met in- •ohtneming van de mogelijkheden, be goten in de economische structuur bei der landen en met als grondslag de ervaringen, die de beide landen tot wederzijdsch nut met elkaar in den f®riog hebben opgedaan. |He beide regeeringen zullen weldra «Mei-handelingen openen om zoo spoe- mogelijk in een verdrag de grond- •jflen neer te leggen voor de uitvoe- van deze overeenkomst." Vvoorts is na de onderteekening de wlgende verklaring door pers en ja- rj° van beide landen gepubliceerd: verwijzing naar de gelukkige slui- •jM van het verdrag geven de weder- •MSehe gevolmachtigden uitdrukking 7® den wensch,,dat de pers van beide ytlbn evenals de wederzijdsphe ra- r®Ui hun publicaties en'uitzendingen t» S relcening zullen houden met den S' van vriendschap en wederzijdsch wtrouwen, die de Duitsch-Turksche fltk.j-.ger, kenmerkt." 1 onderteekening van het verdrag Void !n fK>'ltieke kringen de grootste Ak tfning teweeggebracht, .aldus,het ver. uit Berlijn. Dit is niet hechts t^,-pvolg van de groote polit;ieke be- oJrRls, dj'e dit verdpag uiteraard AmT de tegenwoordige omstandig- L, .ntoekomt, maar vooral ook van Ie", dat" het Duitsche publiek de oude vriendschappelijke gevoelens je gens Turkije heeft bewaard" ondanks alle politieke gebeurtenissen en ver anderiqgen van de laatste jaren. Men magniet vergeten, dat de Duitsch- Turksche vriendschap historisch "terug, gaat tot het midden van de achttiende eeuw en sindsdien niet ernstig is on- derbtbken. Men wijs er gaarne op, dat naar ook uit het sluiten van het verdrag blijkt niemand er ook tegenover Turkije in geslaagd is deze oude vriendschapsbanden tusschen de beide volken blijvend te vernietigen. Men zal zich herinneren, dat del schepper van het1-, nieuwe Turkije, Kemal Ataturk, bij het Duitsche pu- -bliek" groote vereering genoot en dat men zijn bevrijdingsstrijd hier met de gróótste synjpathie volgde. Ook Ata turks opvolger, de'huidige president, Ismet Inönö, verheugt zich in Duitsch land nog in groote populariteit, die dateert dit den tijd van zijn overwin ningen als legeraanvoerder en als eerste medewerker van Ataturk.' Men weet hier te waardeeren, dat Inönö de op gemeenschappelijke belangeift berus tende nauwe economische betrekkin gen tusschen Duitschlanden Turkije, waarvan de uitbreiding door Ataturk aangevangen was, is blijven bevorde ren, waardoor Duitschfand tot eersten klant en eersten leverancier van Tur kije is geworden. 5 Voorts juicht men het,met de groot ste voldoening toe, dat dezelfde staats ■man ook de oude politieke traditie heeft hervat en door het verdrag met Duitschland weer een duidefijken, vas ten toestand tusschen de beide groote landen heeft geschapen, nadat vreemde elementen steeds weer hadden gepro beerd "de betrekkingen van de beide staten to vertroebelen. Men wijst er op, dat Duitschland door de ervaringen van de laatste jaren de overtuiging heeft gekreg n, dat Turkije een stabili- seerend element in het Zuid-Oosten en het Nabije Oosten vormt, dat vertrou wen verdient. Omgekeerd, zoo ijjeent men hier, heeft Turkije zich door den April-veld- tocht -op den Balkan kunnen overtui gen, dat Duitschland geenerlei territo riale belangen" in het Zuidoosten en Nabije Oosten najaagt. In dit verband herinnert men aan de rede van den Fü-hrer van 5 Mei. waarin hij wees op •de vredespolitiek van Turkije tegen over, het Engelsche gekonkel en. be toogde, dat zijn streven aericht is op nauwe samenwerking, gj^aseerd op doelmatigheid tusschen Duitschland en zijn voormaligen wapenbroeder uit den, wereldoorlog Op overeenkomstige1 wijze heeft, naar men weet, ook de Duce" onlangs verklaard, dat Italië tegenover Turkije een politiek van be grip en samenwerking wil voeren, ge baseerd op dé overeenkomsten van 1928. Groote beteekenis. hecht men hieg uiteraard evenals aan de verklaring over de houding van pers en radio in beide landen ook aan de notawisseling, die eveneens onder- verwijzing naar de gelukkige sluiting van het verdrag uiting geeft aan het besluit de econo mische betrekkingen tusschen beide landen zooveel als eenigszins mogelijk is te bevorderen. Volgens de hier heer- schénde opvatting gaat men niet te ver, als men in dit verdrag een ondub belzinnige, definitieve zege ziet van.de Duitsch-Turksche'vriendschap op alle pogingen om Turkije" in een posi'ie te boegsec ren. die de Engelsche belangen dient. Ter gelegenheid van de onderteeke ning van het verdrag heeft de Turk sche minister, van Buitenlandsche Za ken, Saradjogloe, de volgende verkla ring afgelegd ten overstaan van de pers: Duitschland en Turkije, die in den loop der tijden eeuwen lang nooit in conflict met elkander geweest zijn- en welker wederzijdsche verhouding altijd duidelijk en correct gebleven is, heb ben door het verdrag hun vriendschap op de meest soliede grondslagen ge plaatst en hebben verzekerd, dat zü ook in de toekomst niet met elkaar in conclict zullen geraken. Zoo hebben de Duitsche en de Turksche natie elkaar in een nieuwen' geest van volkomen veiligheid weer de hand geschud. De reeds bestaande verdragsverplichtingen der beide partijen blijven onaangetast en er wordt verzekerd, dat de ver plichtingen niet in tegenspraak tot het verdrag zijn. Gaarne aanvaard ik de flnderteekening vap dit verdrag, dat een belangrijk historisch stuk van vriendschap vormt en ik'acht het hier mede mijn plicht speciaal melding te maken van den belangrijken arbeid van mij% vriend von Papen, die mijn. land ként, bij het bereiken van dit resultaat. Na afloop van de onderhandelingen zijn wij den gezant von Papen tege moet gekomen inzake diens wensch, dat de publicaties van de pers en de radig van onze landen bezield mogen zijn door den geest van vriendschap en wederzijdsch vertrouwen, welke de verhouding tusschen Turkije en Duitschland kenmerken. Duitschland. In uftvoerige commentaren bespre ken de Berlijnsche ochtendbladen het, verdrag, waarbij zij vooropstellen, dat met dit verdrag het plan van de Brit- sche diplomatie mislukt is, om Tur kije op te nemen in haar tegen de as- mogendheden gerichte politieke stel sel. De „Realpolitik" van Berlijn, zoo schrijven de bladen heeft eer, over winning behaald op de „illusiepolitiek" van Londen. .De Deutsche Allgemeine Z e i t u n g noemt hef sluiten van het pact „een grooten politieken dag van de as", welke te waardeeren valt als een overwinning van het vertrouw.jgi over de g&héele linie. De Berliner Lokalenzeiger noemt de DuitscgL-Turksche overeen komsten den vognvjEngeland zwaarsten diplomatieker nfqSrlaag sinds gerui- men tijd. De me^Ae Wilhelmstrasse in'nauw contact/staande Deutsche Diplo ma t i s ch-P o 1 i t i s c h e informa tion schrijft o.a.: Het sluiten van een Duitsch-Turksch pact van vriendschap bevestigt een er- Varing, welke aan waarnemers van in zicht niet nieuw zal zijn: dat er n.l. sta ten en volkeren zijn, welker weder zijdsche betrekkingen op een grondslag rusten, welke hen, ongeacht de invloe den van derde zijde, steeds weer'tot het zwaartepunt van een natuurlijke belangengemeenschap en daarmede van een sterke vriendschap laat terug- ikeeren. Dit is precies de .toestand, welke past op de verhouding tusscheil Duitschland en Turkije. Dat Italië het Duitsch-Turksche pact toejuicht, blijkt duidelijk uit -de jong ste rede van Mussolini. Met bijzöndere voldoening zal men in Duitschland gr van kennis némen, dat aan het pact een protocol is toegevoegd over de tot standbrenging van betere persbetrek kingen. Amerika De meeste New Yorksehe middag bladen publiceeren ais sensatie onder zware koppen het boricht over het Duitsch-Turksche verdrag, aldus het D.N.B. Bulgarije. In verband met de riauwe betrek kingen, die Bulgarije met Duitschland zoowel als Turkije onderhoudt, heeft het vriendschapsverdrag tusschen deze beide ^aten daar natuurlijk zeer de aandacht getrokken, aldus het D.N.B. In politieke kringen te Sofia verbreid de zich het nieuws ais een loopend vuurtjeAllerwege toonde men zich zeer voldaan oVer het verdrag. Men verklaart, dat thans het laatste ele ment dat in Zuid-Oost-Europa onrust zou kunnen verwekken, geëlimineerd is. Bovendien effent het verdrag den weg voor een soortgelijke Bulgaarsch Turksche overeenkomst, waarnaar So fia reeds lang streeft. „OM ZIJN VEILIGHEID TE WAARBORGEN." - Het persbureau der Finsche regee ring deelt mede: „Officieel wordt pe- kend gemaakt, dat Finland om zijn veiligheid te waarborgen, evenals andere neutrale staten, voorbereiden de maatregelen tot versterking der defensieve paraatheid heeft genomen, door reservisten voor buitengewone oefeningen op te roepen". Een woordvoerder van het Fransche ministerie van Oorlog heeft Woensdag middag verklaard, dat de militaire toe stand op het Syrische oorlogstooneel zeer bevredigend is. Het Fransche tegenoffënsief, dat sedert drie dagen op verschillende punten van het front aan den gang is, is over het geheel gun stig verloopen. Door afzonderlijke aan vallen werden in het bijzonder de ver bindingen achter het front van den tegenstander bedreigd. In het Zuiden van den Libanon, in het bijzonder in het gebied van Merdj Ayoem, dat door de Franschen heroverd is, worden nog steeds verbitterde gevechten geleverd. Daarentegen hebben de bij Saida in den strijd geworpen Australische troe pen geen nieuwe aanvallen onderno men, sedert de Britsehe vloot zich ver wijderd heeft van de Libaneesche kust. Naar de Britsehe loerichtendienst in een bericht uit Jeruzalem toegeeft, hebben de Fransche troepen een zeer feilen tegenaanval ten uitvoer gelegd tén Zuiden van Damascus en de plaat sen Merdj Ayoem en Koeneitra weer bezet?. Reuter vervestigt, dat de Syrische plaatsen Ezraa, Merdj Ayoem en Koe neitra zijn heroverd door de Franschen, die met gemotoriseerde colonnes opereeren tegen de Engelsche verbin dingslijnen, De militaire medewerker van de Times verklaart, dat de tegenstand der Franschen in Syrië aan het toe nemen is. De tegenstand is „sterker dan de Britten hadden gedacht". Volgens een in Vichy ontvangen be richt uit Beiroet hebben de Fransche troepen in den loop van .Dinsdag de punten, die den d'ag tevoren veroverd waren.^econsolideerd. De vijand on- dernaiWzonder succes tegenaanvallen. Het Fransdhe luchtwapen heeft talrijke batterijstellingen van. den tegenstanden gebombardeerd, evenals troepencon centraties. Naar uit Jeruzalem verluidt, heeft daar een militair deskundige verklaard, dat de moeilijke terreinsomstandiriie- den aan,het centrale front van Syrië den toestand „zeer somber" maken. Daar komt bij, dat deelen def Fraon- sehe strijdkrachten zijn doorgebroken en met hun vooruitgeschoven eenheden in de buurt van Ibbis sfaan. Ook uit a'ndere bron wordt bevestigd, dat de toestand in heel Syrië zich werkelijk ten gunste van de Franschen o'-itwik- keld heeft. Aan de kust, ongeveer der tig kjn. ten Zuiden "van, Beiroet, is de toestand stabieler gewonden. De Austra lische troepen zijn hier nog niet weer in contact geweest met de Fransche strijdkrachten, die ten Noorden van Saida in de buurt van Nahrdamur nieu we stellingen hebben ingenomen. De feritsche militaire woordvoerder in Syrië heeft medegedeeld, zoo meldt Reuter, dat de Britsehe strijdkrachten bij hun aanvallen in de buurt van Da mascus op „hevig verzet" stuiten. Cyrill Laykin heeft gisterochtend in een radiotoespraak toegegeven, dat de Engelschèn in Syrië „moeilijkheden" hebben, aangezien „de Franschen op twee punten achter de Britsehe stellin gen zijn gedrongen." Laykin ging voort met te zeggen, dat „geéh openlijke Duitsche interventie plaats gevonden heeft", aldus het D.N.B. Het langzame vorderen van den Syri- schen veldtocht wordt In Londen pijn lijk gevoeld, zoo meldt de LonHensche correspondent van Nya Dagligt Allehanda. In Londen zoo schrijft de Zweed- sche correspondent heersch t "grpo te onrust over het feit, dat tot dusver geen belangrijke plaats in Syrië, Damascus, noch Aleppo, genomerf is, ofschoon m-* 1 reeds voortduressk heeft hooren zoggen, dat de beide steden bedreigd worden. Aan den anderen kant spreekt men in Londen de vrees uit dat de Britsehe vloot voor de beide fronten in Syrië en Lybië wellicht niet voldoende zal zijri. Bovendien vreest men een aanval van de Fransche vloot. Volgens United Press heeft generaal Dentz sedert de vroege morgenuren van 18 Juni ten Zuiden van Saida (Sidon) een tegenoffensief van de lier- gen uit geopend, met het doel het Australische garnizoen, dat de jn puin liggende oude stad Sidon bezef houdt, te isoleeren en de Britsehe verbindin gen tusschen Rhaziye en Dsjemdsjem af te snijden. De Australiërs, die ten gevolge van de afwezigheid van de Britsehe vloot, die door Fransche aan vallen uit de lucht en ter zeg is verdre ven, biet meet den steun hebben van het vlootgeschut, verkeeren in het ge vaar geheel te worden omsingeld'. Gistermiddag op den derden dag van het Franschg tegenoffensief werd van Fransche zijde verklaard: „De toe stand ontwikkelt zich op geruststellen de wijze." Verder wordt te Vichy gezeaf, dat generaal Dentz, ondanks het <N,t. dat Hij tegen een drievoudige of misschien zelfs viervoudige overmacht strijdt, de Engelschen in strategische kwaliteiten verre de baas is. Het is hem gelukt den Britschen opmarsch volkomen tot staan te brengen. De voornaamste vier colonnes der Engelschen en der troepen van De Gaulle hebben in de afgeloopen 24 uur aldus gaat het Fransche bericht voort, noch in Zuid-Syrië noch in het Zuiden van den Libanon eenigen voort gang gemaakt. Generaal Dentz bedient zich van de eenvoudigste tactiek: het omsingelen yan de vooruitgeschoven Britsehe-afdelingen en het vermijden van een directen slag met de hoofd macht der tegenstanders. Hg opereert tegen d» opmarschwe- gen en spoorlijnen en hij heeft de En gelschen in een situatie gebrScKV die hetzij met een terugtocht, hetzij Imet een militaire catastrofe moet eindijgen aldus dijt te- Vichy bekend gewjrrden bericht. De gelveldige hitte en het jgslfrek der Britten/aan water en proviand maken het deh Engelschen steeds moeilijker het risico van eeh verderen opmarsch te aanvaarden, vooral daar generaal >n niet kan rekenen op toevoeren. ,t de Franschen bijna alle heuvels en /kloven langs de Britsehe verbin- dirtgslinie in bezit hebben., blgens de jofrgste te Vichy ontvan- fgn berichten vinden op het oogeu- hevige gevechten in het Zuiden p den Libanon plaats, waar een slag rit te woeden, Waarover nog geen ihderheden bekend zijn, De be- richteï\meldfin. dat aap beide zijden zware arKlie+ie in actie is. Van een/roït kan geen sprake meer zijn, daar,het den Franschen is gelukt. ■strijdkracH I dringen,. De Franschen zijn, zoo zeggenl deze berichten, even diep achter de Engelsche linies doorgedrongen als de Engelschen zichop Fransch terrein be vinden. In een bijzondere ongunstige positie zouden zich de colonnes van de troepen van De' Gaulle bevinden bij Kiswe, waar de Franschen er in zou den zijn geslaagd het spoorverkeer bij Azras. ongeveer 48 kilömeter achter het front der „De Gaullisten" te verbreken* Van Fransche zijde wordt ten slotte nog bekend gemaakt, dat opnieuw vlieg tuigen uit Fransch Noord-Afrika in Syrië zijn aangekomen. De T e v e r e verneemt uit Damascus dat de Arabische strijder Fautzi Kau- dzji aan de grenzen van Syrië, Irak en Transjordanië met de Fransche strijd krachten samenwerkt, die zich tegen den "Britschen ov'érval verzetten, als mede met de stammen uit Irak. die een guerilla voeren, waardoor de Britsohe verbindingswegen worden verstoord. De poging van een Britsehe colonne uit Irak, om langs de Euphraat Noord- Syrië aan te vallen, is verijdeld door een bekwame manoeuvre van Fautzi Kaudzji, die er in slaagde een Britsehe ravitailleeringscolonne. gevangen te nemen, na de begeleidende Australiërs te hebben verdreven. Een door den Londenschen berich tendienst bekend gemaakt communi qué van het Britsehe hoofdkwartier in Cairo meldt, dat in Libye de Britsch^ strijdkrachten in felle aanvallen -ge weken zijn voor den vijandelijken druk en zich teruggetrokken hebben op hun oude stellingen. Ter aanvulling op het weermachts benCht van gisteren verneemt het D.N.B. het volgende: Op den voorgrond der gevechten staat de slag bij Solloem, die sinds 15 Juni is ontbrand en Dinsdag zijn hoog tepunt had bereikt. Het weermachts. bericht van Woensdag maakt melding van de volledige overwinning der Duhsch-Italiaansche wagÉien. Het Engelsche offensief in Noord-Afrika ,.s met zware Britsehe verliezen in eengestort. Ofschoon de Britten,daar met superieure pantserstrijdkrachten aanvielen, lukte hifti noch de onge twijfeld met deze operatie bedoelde doorbraak door het front der spil» tnogeifdheden. noch het voor het ver werven van verdere, gunstige stellin gen van vertrek noodzakelijke bin nendringen. Integendeel moeten be langrijke deelen van de Britsehe pantsertroep als verslagen beschouwd worden en komen zij voor een verder gebruik niet meer in aanmerking. Het Duitsche Afrikacorps heeft al zijn "stel lingen weer ten volle in de hand. De in den strijd geworpen Duitsche en Italiaansche formaties zijn superieur» gebleken aan de sterke Britsehe offen- sieven troepen in de verdediging en den tegenaanval. De vijand werd op vele, verschil lende plaatsen verslagen met mede werking van in golven optredende ge vechtsvliegtuigen en duikbommen werpers. Deze gevechten bij Solloem moeten worden beschouwd als de derde slag om Solloem. Alle drie deze slagen zijn geleverd aan gene zijde van de grens van Italiaansch Cyre- naica, op Egyptisch gebied. De eerste slag om Solloem begon op 15 Septem- oer. Het was tyn Italiaansche aanvals- slag, die leidije tot de snelle ineen storting van het daar opgerichte Brit sehe front. Ongeveer een verreljaar later begon een groot Britsch ver lichtingsoffensief, in het verloop waarvan op 9 December 1940 de twee de siag om Solloem ontbrandde. On danks verbitterde afweérgevechten konden de Italianen deveroverde stellingen niet houden. Het door de Britten veroverde gebied ging weer verloren in den loop van het op 2 Apni j.l. begonnen pffensief van het Duitsche Afrikacorps onder generaal Rommel, waarbij op 15 April ook Solloem weer in handen kwam van de spilmogendheden. Het schijnt, dat de sedert 15 Jiin' ontbrande derde slag om Solloem voor afzienbaren tüd de verwachtingen der Britten be reffer.de een definitieve verlichting vanhun positie aan het Suezkanaal teniet heef gedaan. De eerstvolgende tijd zal leercn in hoeverre deze gevoelige nederlaag rog verdere onaangename gevolgen voor de Britsehe positie in het Oosten van de Middeliandsche Zee met zich mee zal brengen. Stefani meldt nog: De gepantserde Britsehe strijdkrachten, die voor Sni- ioem zijn verslagen, bestonden uit twee Britsehe divisies, welke dienst deden bij de defensie van Engeland en zeer kort geleden naar Noord-Afrika waren overgebracht. Een van deze divisies was de bekende elfde divisie huzaren. Hoewel men nog niet juist den om-" vang kent van de zeer zware ver lieten, die de Engelschen bij Solloem hebben geleden, raamt men het aantal Britsehe tanks, dat vernield of in han den van (je Duitschers is gevallen bij de Duitsch-Itatiaansche omsingelings manoeuvre, o.p ruim 200. Uit buitgemaakte kaarten van den generalen £taf blijkt, dat het opper commando van het Britsehe Nu'lleger met zijn offensief 'bij Solloem groote .bedoelingen had. /Pijlen op de kgarten, die de richting van den aanval aan gaven, wijzen in de richting van To- broek en Derna. De grootte van de Britsehe neder laag bij Solloem kan pas geleidelijk in zich achter eh tüsscher, de vooruitge- U1J P"4 «««aeiga in schoven Britsehe strijdkrachten te omvang ovemen worden, zoo verneemt het D.N.B. van bevoegde zijde. Volgens voorloopige gegevens werden »minstens 150 Britsehe pantser wagens-vernietigd pf (toornde Duit sche troepen ,als buit binnengehaald. Bovendien zijn den Duitschers aan oorlogsmateriaal in handen gevallen stukken veldgeschut en pantseraf- weerftanonnen. Duitsche gevechtswa gens brachten op 17 Juni bij krachtige tegenaanvallen en na een fèllen strijd een Britsehe batterij" tot zwijgen eti drongen tot de stelling van deze batterij door. Een aantal stukken ge schut viel hun in handen. UIT HET ENGÉLSCHE HOOGERHUIS Met betrekking tot de Wóensdag jn het Engelsche Hoogerhuis gestelde vragen, meldt de Engelsche nieuws dienst het volgende: Veldmaarschalk lord Milne heeft verlangd, dat de naaste bloedverwan ten van de Britsehe troepen, Welkts hebben deelgenomen aan den strijd in Griekenland en op Kreta op de hoogte gesteld zullen worden van'de verblijf plaats hunner in het leger dienende familieleden. Hij verweet de regeeripg, dat tot dusvérre wat dit betreft nóg niets ge daan is. Voor het Hoogerhuis ant woordde lord Moyne, die de onderne ming in Griekenland „absoluut nood-" zakelijk" noemde en zei'de, dat de operaties in Griekenland en Kreta den noodigen tijd en gelegenheid geschapqn hebben om in het gebied van Suez de noodige verdedigings maatregelen te treffen. Zon: op 5.17, onder 22.05. Maan: op 3.11, onder 17.37.' Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten 'i> uur na Zonsonder- 'i. "gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1