NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN rbitterde gevechten voor Damascus KAMPEERBOERDERIJEN rdag 21 Juni 1941 Engelschen door Fransche pantserafdeelingen teruggedreven 2oh ch Hlaan '-is», Solloc" «ging, No. 20000 ie der verdedigers door ingrijpen der Britsche vloot bemoeilijkt We# Duitsch-Turksche pact en de toestand in Syrië. rgdheid in Engeland Bergeret uit Syrië in Frankrijk terug. Amerika op een kruispunt Berlijn ontkent dat er van vergelding sprake is. Maan: op 3.38, onder 18-38. Zoo: op S.I6, onder 22.06. Men ie verplicht te verduis teren ven soneouderganf tot zonsopkomst. Lantaarn vai moeten nar (ast ontstollen worden. Het Solloem-frant. Garats Hasjem L Y B IE Cy ren ai ca UFort^ MMaddatena Hoofdweg Karavaanweg naar' Siwa DE DUITSCH- AMERIK AANSCHE SPANNING. De A. N. W. B. en de onregel matigheden in het Gróoi Helène Swarth. t aj&FM OUDSCHE CCIDANT Korean: KAMT U, TEL. VU Postrekening «MM Hoofdredacteur: T. T1ETEH, Gouda. Fransche legerbericht van 20 .jeeft den volgenden tekst: Britsche inspanningen zijn giste der succes inricht op DamaS' en Merdj Ayoem. De Indische elsche troepen, wien het gelukt de streek ten Zuiden van icus verder op te rukken onze pantserafdeelingen aan- Jlen en teruggedreven. Daarbij 400 gevangenen gemaakt. In achtige streek van het Noorden i Libanon is op 19 Juni des mid een op Merdj Ayoem gerichte afgeslagen. In den loop van I actie maakten wij 80 gevangenen, t de kust zetten de Britsche vloot- den de beschieting vanc onze stel- i voort. Uit den sector aan den at is niets te meiden. Ons lucht- heeft zijn verkenningsactie gezet en gisteravond doeltreffend lelijke troepenconcentraties in de Zuiden van Damascus ge I D.N.B. meldt uit Vichy: gene de laatste van bet Syrische ütooneel ontvangen berichten op het oogenblik verbitterde «hten geleverd voor de Syrische Damascus. De Engelschen zich sedert twee dagen in dit geweldige inspanningen ge- zij werden echter door de hen teruggeslagen. Dat de Engel- vloot weer voor de Libaneesche l Is verschenen heeft den toestand l de in dit gebied in den strijd ge- i Fransche troepen opnieuw be kt, aangezien de Engelifchen met heepsvuur systematisch de Fran- I Stellingen aan de kust bestoken, wijst men er at>, dat van de e troepen, doordat tij vsortdu- i in den strijd gehouden worden het heete klimaat buitenge nt geëiacht wordt, tsche nieuwsdienst meldt, dat krachten van De Gaulle, die in Htgebied een hevtgen strijd voe- et Fransche troepen, die sterk in erderheid zijn, zware verliezen hebben. Voor de kust van Li- zouden drie groote Fransche dojagers met de Britsche marine en muis" gespeeld hebben. Deze ojagers waren steeds weer hei de kust genaderd, om dan de alische stellingen en batterijen I onder vuur te neznen. |Dt Britsche aanval op Syrië heeft na l sluiten van het Duitach-Turksehe chapsverdrag volkome* zijn be llij verloren zoo verklaart men politieke kringen te Vichy. Zoolang 1 nog hoop kon hebben Turkije din front te scharen, bestond er een "i belang in om niet alleen met de 'ng van Syrië de Turksche po- tegenover Dultsche pogingen om het Nabije Oosten te komen te ken, maar ook om een zpo snel ke verbinding tot stand te ten einde aldus met een be- het drag ia voor de Engelschen i zinneloos geworden. ijl geheel ingeland met de spanning op de overwinnings- m van den val vin Damascus of t wacht, hebben volgens de Los- i pers de Britsche militaire in den geheelen dag wederom niets nieuws uit Syrië, i den avond van gisteren werd i communique bekend gemaakt, [Mn den val van Damascus of in het geheel geen sprake Mn, maar dat integendeel bij "de langs de kust in de richting et de troepen van De Gaulle moeilijk hebben. Woordelijk «m dit communiqué gezegd: De van De Gaulle houden stfnd i Hellingen aan de kust, ofschpon n*»*re tegenaanvallen door \je apen worden uitgevoerd, die i zelfs superieur zijn. Voor de !J»»al is thans, naar de pers te talm constateert, van Engelsche "«ze verontschuldiging van de rit naar het aantal van den m het geval van Syrië gebruikt, er zeker van zijn, dat het publiek than* niet meer met naar met de grootste be- de ontwikkeling van de ge- m. Syrië tegemoet siet, wan like uitlatingen van bevoeg- zijde-komen over beweer- De Fransche staatssecretaris voor de Luchtvaarj, generaal Bergeret, die een inspectiereis aaar Syrië heelt gemaakt, is per vliegtuig naar Vichy terugge keerd. Hij werd na zyn aankomst zon der verwijl dfior den plaatsvervangen- den minister-president, admiraal Dar- lan, ontvangen, wien hü uitvoerig rap port uitbracht over den militairen toestand in Syrië. Hij deed hem mede- deeling van den uitstekenden indruk van de door generaal Dentz met succes geleide oorlogvoering, In het hijzonder wees hij er op, dat de Fransche troe pen, ondanks de overmatige hitte uiterst dapper vechten, gesteund door het luchtwapen en de vloot. HET MOET ERNSTIG MET JAFAN REKENING HOUDEN In een overzicht van den woordvoer der van het inlichtingenbureau der Japansche regeering, Koh Isjii voor den cenfralen raad van „Taisei Yokoe- senkai" over de internationale positie en de buitenlanfsche politiek van Japan heeft Volgens de pers het' vraagstuk van de Amerikaansche houding tegen over den Europeeschen oorlog een bij zonder groote plaats ingenomen. Naar Isjii, volgens het D.ND. mededeelde, heeft ongetwijfeld de leen- en paeht- wet de voorwaarde en de waarschijn lijkheid voor de toekomstige houding var. Amerika in dezen oorlog aan de zijde van Engeland geschapen. Deze houding hangt allereerst af van de verdere ontwikkeling van den oorlog. In den laatsten wereldoorlog is het mogelijk geweest Amerikaansche troe pen direct op het BÜjropeesche conti nent aan land te zetten en de geallieer den van groote hoeveelheden oorlogs materiaal te voorzien. Thans echter is de toestand geheel anders. Japan staat als partner van het driemogendheden- pact overheerschend.'aan den anderen kant van den Stille Oceaan en speelt een sterke rol doordat'het de Vereen. Staten belangrijke punten in overwe ging geeft. Onder deze omstandighe den moet de regeering van Amerika twee- en driemaal overleggen of Ame rika aan den oorlog zal deelnemen of niet. De laatste serie Britsche neder lagen op den Balkan en in Libyë heeft de stemming van die Amerikanen be koeld die optimistische verwachtingen koesterden met betrekking tot de voor uitzichten in dezen oorlog. Amerika be vindt zich thans op een kruispunt, waarbij de beslissing afhangt vazi Roosevelt, die dictatoriale volmachten in handen heeft. In deze moeilijken internationalen toestand, zoo verklaar de Isjji verder, schrijdt Japan scheppen van een nieuwe orde in Azië voort. Wat den oorlog betreft men vast te stellen, dat de spilmo{ heden een geweldig overwicht op den vijand. De Britsche koop- dijschepen die dégelijks door sche duikbooten en vliegtuigen zinken worden gebracht vormen zware slagen voor Engeland. Tevens is de bombardeering van Engeland uitent noodlottig te achten. In de Japansche buitenlandse!» politiek is geen veran dering gekomen, zoo verklaarde Isjii tenslotte. Japan is sedert het sluiteh van het driemogendheden-pact in Sep tember 194(1 niet afgeweken van den daarbij ingeslagen weg. Voor het af sluiten van het pact tot aan de defini tieve beslissing zijn alle kwesties voor en tegen overwogen. De tenno heeft bij deze gelegenheid door een decreet den te volgen weg aangegeven en het Ja pansche volk zal in zijn nationalistische politiek dezen weg gaan. Mataoeoka bepleit Japansch— Chineesche aamenwerking. „He nauwste samenwerking tusschen Japan en China ia' voor het behoud van den vrede en de veiligheid in Oost- Azië niét slechte noodzakelijk, maar vormt ook de voorwaarde voor de op richting van een nieuwe orde in Öost- Azië, zoo heeft de Japansche minister van Buitenlandsche Zaken, Matsoeoka, verklaard tijdens een diner ter eere van Wang Tsjing Wei en zijn gezel schap. MatsoeokaEing voort: „Ik ben er zeker van, dat de voorgenomen uitwis seling van gezichtspunten veel zal bij dragen tot afdoening van de Chinee sche aangelegenheid, hetgeen niet al leen tot geluk en welzijn voor Japén en China alleen zou leiden, maar voor ttat &heele Oost-Azië. Japan en Chins houden het lot van het geheele Oost- Azië in hun handen. Zij zijn derhalve door 't lot voorbestemd elkander de hand te reiken en tot bereiking van hun gemeenschappelijke doel samen te werken. RIJKSDUITSCHERS MOGEN VÉR. STATEN NIET VERLATEN. Naar aanleiding van de Duitsche nota, die den Amerikaanschen zaakgelastigde te Berlijn is overhandigd, verklaarde men gisteren in de Wilhelmstrasse, dat een optreden tegen de Amerikaansche consulaten al lang noodig was. De hoeveelheid materiaal over de voor den staat nadeelige machinaties* der Ameri kaansche consuls en over de levering van bepaald materiaal aan een speciale centrale te Washington waarover het ministerie van Buitenlandsche Zaken beschikte, was zoo groot geworden, dat een ingrijpen van Duitsche zijde nood zakelijk leek. Men wees er in de Wilhelmstrasse op, dat de Duitsche regeering uit kieschheid en groot moedigheid tot dusverre er steeds weer van afgezien had, dezen onverdrage- lijken toestand tot het voorwerp van een ernstigen stap te maken. Men acht het echter begrijpelijk, dat, met het oog op de maatregelen, die de Ver. Staten inmiddels tegen over Duitsch- land genomen hebben, de overwegingen der Duitsche regeering zijn komen te to Tokio. In de ambtswoning van. don Japan- schen minister-president is heden och* tend een uitvoerige bespreking gehou den tusschen Wang Tsjing Wei en zijn minister van Financiën eenerzijds en prins Konoje en den minister van Bui tenlandsche Zaken, Matsoeoke, ander zijds. Daarbij zijn kwesties en maatre gelen met het oog op en nauwere aa menwerking van China en Japan voor al oqk op economisch gebied besproken. In aansluiting daarop was Wang Tsjing Wei de gast van den minister van Ma rin Oikawa en van den chef van den admiralen staf, Nagano. Talrijke hooge officieren woonden de maaltijd bij in de marineclub. Daarna had Wang Tsjing Wei een onderhoud met den mi nister van Marine en met vooraan staande personen van de Japansche vloot. Vanmiddag zal Wang Tsjing Wei de leden van de buitenlandsche pers ontvangen. Drie dagen Unf beeft de atog om fen Unf geduurd; Britsche itte aanvatten gedai Poet BardU en Fort Capuzzo meester te uiteen om zoodoende langs deae belangrijke rategteehe posten hun front tot Tobroek t verlengen. - Dese handen van de Cehngü manoet Britten op hun De/ kaart te vatten moesten de oude stellingen terugtrekken. nrafta Itfn bet van Feit. ig zyn vervallen en een regeling noodig leek. Ontkennend werd geantwoord op de vraag, of de nota moest worden be schouwd als een „vergelding" van de sluiting der Duitsche consulaten in de Ver. Staten, waartoe onlangs bevel is gegeven. Men wees er op, dat Duitsch- land op dezen Amerikaanschen maat regel heeft geantwoord met een protest. Men voegde hieraan toe, dat een Amerikaansch antwoord op dit protest nog niet te Berlijn is ontvangen. BESCHOUWING VAN DE DIPLO. De door de rijksregeering en de Italiaanache regeering afgekondigde aluiting van de Amerikaansche con sulaten en de'bureaux det American Express Compsgny in Duitschland, Italië en alle door deze lénden bezette gebieden was naar de Deutsche diploma ti.sch-politische Korrespondenz meldt, reeds lang te verwachten. De Ver. Staten vatten bif het begin van den oorlog de voor haar aangegane verplichtingen als be schermde mogendheid zeer licht op. De K o rr ez p o n d en z herinnert er aan, dat de sympathieën van Amerika voor de zaak van Engeland zoo ver gingen ais de neutrale positie het ver oorlooft. De berichtendienst van poli- tieken, economischen en algemeenen aard, die de Amerikafhsche consulaten in Duitschland en injle onder Duitsche souvereiniteit staandff gebieden hadden georganiseerd, zooathrijft de Diplo verder, nam tensjöïte een dergelijke omvang aan, dat dMopriehting van een speciaal bureau noodzakelijk werd, dat geen ander doeljPnad dan de nauw keurige. dikwijl* telegrafisch over gebrachte berichten aan de Britsche ambassade om zoodoende naar Londen door te geven. Juist aan neutrale waar nemers, is het in het verloop van den oorlog dikwijls opgevallen, dat-bepaal de gebeurtenissen in Duitschland, zoo als b.v. de door Britsche luchtaanvallen aan afzonderlijke hutzen of stadsdéelen veroorzaakte schade reeds zeer kort daarop door de Britsche radio van commentaar werd voorzien. Ieder ge rucht, ook het domste, werd zonder de ware toedracht te onderzoeken, door de Amerikaansche consulaire agenten op genomen en in de kanalen der anti- Duitsche propaganda gebracht. Wan néér de rijksregeeTing desondanks er van afzag, eerder in te grijpen, dan waren hiervoor twee redenen doorslag gevend. Ten eerste was de schade, die door de activiteit van deze Amerikaan, sche pionnen werd aangericht, naar verhouding zeer gering. Werkelijk op heldering gevende berichten konden de Amerikaansche agenten zoo< goed als nooit in. ban den krijgen. Overigens veroorloofde de grootte en kracht van de Duitsche successen ge duld en grootmoedigheid in een zoo trekkeiijk bijkomstige kwestie. Van Duitsche zijde werd het Amerikaansche volk niet door de consuls, die zich op bovengenoemde wijze misdroegen, ge compromitteerd. Pas de jongste ge beurtenissen maakte het onmogelijk, dat de rijksregeering nog langer een zoo voorname houding aannamen. Het Uitwijzen van de Duitsche consuls uit de Ver. Staten was een gevolg van be schuldigingen, die in geen enkel geval konden bewezen worden. Met de op heffing van de Amerikaansche con- sulaten in Duitschland, Italië en de door deze landen bezette gebieden ver laten de Amerikanen het grootite deel van het Europeesche vasteland. Misschien beschouwen de Amerikanen dit als een diplomatiek succes. De Britsche Intelligence Service zal deze terugtocht niet minder geniaal vinden. En ook die Amerikanen, die zich uit het schoolboeken nog herinneren, dat Europa niet hetzelfde beteekent als Engeland, zullen misschien erover na denken, of de slechte manieren van de Amerikaansche regeering op den duur loonend zijn. DE ITALIAANSCHEN CONSULATEN IN AMERIKA. De Washingtonsehe correspondenten van de New Yorksche middagedities verwachten algemeen dat de Itaiiaan- sche consulaten in de Vereenigda Staten gesloten zullen worden. In een commentaar op de door Duitschland/ en Italië aangekondigde sluiting van de Amerikaansche consulaten schrijft de New York Post, dat zoodoende door één pennestreek de Amerikaan sche vertegenwoordigingen in veertien of vijftien landen zijn opgeheven. Het blad eischt overigens den terugkeer van alle Amerikaansche staatsburgers tezamen met de consulaire vertegen woordigingen naar Amerika. DEN RIJKSDUITSCHERS IN DE VER. STATEN HET VERTREK ONTZEGD. Nieuwe berichten uit Washington melden, dat de Amerikaansche regee ring aanwijzingen heeft gegeven dat geen enkele Duitscher de Vereenigds Staten meer mag verlaten, aldus de Berlijnsche corr. van de N. R. C. Naar Amerikaansche mededeelingen wonden door dezen maatregel 300.000 Rjjks-JDuitichere getroffen. Te Berlijn wacht men de officieele bevestiging van dit bericht af. In ieder geval acht men hier het door Amerika opgege ven cijfer van 300.000 overdreven. Duitschland zal hier eventueel niet met gelijke munt kunnen betalen, daar bet aantal Amerikanen dat op het oogenblik in Duitschland aanwezig is, nauwelijks eenige honderden bedraagt IN verschillende Gooische dagbladen hebben kort na Pinksteren sensa- tioneele berichten gestaan van „razzia's onder de kampeerders en de eigenaars van kampeerboerderijen", die gehouden waren door de Lacensche politie en- ergerlijke toestanden aan het licht zouden hebben gebracht. Tal van jongelui, die klaai&lijklijk van meening waren, dat elke boerderij wel geschikt was om in te slapen, vond mep in oude schuren, op hooizolders en in kippenhokken bijeen. Soms waren het zelfs jongens' en meisjes dooreen, die de politie daar aantrof, pp een zolder bevonden zich 18 meis. jes en de lucht was door de slechte ventilatie zoo bedorven, dat de politie mannen het even benauwd kregen. Elders stond op een zolder midden in het hooi een petroleumlampje, waar twaalf menschen omheen sliepen. Op vele plaatsen was de toegang zoo pri mitief, dat wanneer brand zou zijn uit gebroken, de kampeerders als ratten in een val zouden zijn verbrand. Tegen ettelijke eigenaars van deze .nachtverblijven" werd proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding, van de slaapsteden-verordening, terwijl de kampeerders den nacht verder op het politiebureau moesten doorbrengen. Daar den laatsten tijd de kampeer boerderijen in het brandpunt van de belangstelling staan van alle kampeer ders en zeilers, leek het ons belangrijk de meening van dep A.N.W.B. over dit geval te vernemen. Zooais te verwachten was, bleek men bij den Toeristenbond terdege op de hoogte van de details van dit geval. Met gemengde gevoelens had men direct na Pinksteren kennis genomen van deze onverkwikkelijke geschiede nis. Het is natuurlijk buitengewoon te betreuren, dat de kampeerders zelf niet het ontoelaatbare van dergelijke handelingen hebben ingezien en dat de Larenache boeren voor een betrek kelijk klein financieel voordeel het blijkbaar met de zedelijkheid, de ge zondheid en de veiligheid van hun gasten niet zoo nauw namen. Ander zijds is uit dit geval wel zonneklaar bewezen, dat de maatregelen, welke door den A.N.WB. in deze werden ge troffen, geenszins overbodig zijn. De Kampeerafdeeling van dien Bond publiceert de adressen van de kam peerboerderijen alleen, wanneer deze zijn geïnspecteerd door een van zijn ambtenaren of door een Bondskam- peerconsul. De eischen, die gesteld worden zijn niet hoog, tenslotte moet men deze heele instelling zien als een noodmaatregel en zijn kampeerders gauw tevreden want ook in de teiit ia de ligging niet altijd even conforta- bel. Maar aan die weinig eischen, die er zijn, wordt dan ook streng de hand gehouden. De slaapruimten moeten zindelijk zijn en goed geventileerd kunnen worden. Zij moeten minstens twee ruime uitgangen hebben. De slaapruimten voor vrouwelijke kam peerders mag geen directe verbinding hebben met die voor de mannelijke trekkers. Een latrine moet in de on middellijke nabijheid vooj de kam peerders beschikbaar zijn. De eigenaar, c.q. huurder moet het vertrouwen ge nieten van de plaatselijke overheid. Een ieder zal toegeven, dat dit rede. lijke eischen zijn en wel het minste wat een kampeerder van zijn nacht verblijf mag eischen. „Regels van het Huis". Ook de „kampeerboer" wordt door den Bond beschermd tegen onge- wenschte gasten. Ziehier de „Regels van ,het Huis", die gelden voor een ieder, die gebruik maakt van de kam peerboerderijen en andere nachtver blijven, die voor kampeerders zijn in. gericht: 1. Toegang wordt slechts verleend aan houders van geldige kampeer- kaarten, afgegeven door de Afd, Ned. Kampeerkaarte Centrale van den A.N.W.B. 2. Bij aankomst moet deze kampeer- kaart worden afgegeven aan den eige nara of diens, plaatsvervanger. Indien BIWi zich' behoorlijk gedragen- heeft, ontvangt men de kaarten den volgen den morgen bij het weggaan terug. 3. Indien de kampeerkaart om een of andere reden niet wordt terugge geven, kan de kampeerder een be zwaarschrift indienen bij de Commis sie voor Advies en Behandeling van Bezwaarschriften van de N.K.C., Park straat 18—20, Den Haag. 4. Mannelijke kampeerdere mogen de slaapruimten van de dames en vrpuwelpke kampeerders, die van de heeren niet betreden. 5. In, de nachtverblijven mag niet Serookt worden, noch voor aadere oeleinden vuur gemaakt worden. Voor verlichting dient men gebruik te maken van zaklantaarns. Denk aan de verduisteringsvoorschriften 6. De kampeerdere zijn ervoor ver antwoordelijk, dat in elke slaapruimte met het oog op veiligheid tegen brand gevaar, minstens éen gevulde water emmer aanwezig is. 7. Alcoholische dranken mogen niet gebruikt worden, terwijl het boven dien verboden is ze in de bagage mede te brengen. 8. De eigenaar is niet aansprakelijk voor het wegraken van kledingstuk ken of andere eigendommen, tenzij deze hem door den kampeerder in be waring zijn gegeven. 9. Indien op los stroo geslapen wordt, dient de kampeerder zelf te zorgen voor een atroozak, eventueej kan een grondzeil of gronddeken daar voor dienst doen. Wanneer stroozakken aanwezig zijn, nioet een slaaplak ge bruikt Worden, tenzij de stroozak op andere wijze door een gronddeken of grondzeil behoorlijk bedekt wordt. 10. Indien tusschen de slaapplaatsen niet reeds door den eigenaar behoor lijk afscheidingen zijn gemaakt, die nen (je kampeerders er voor te zorgen, dat er tusschen elke twee slaapplaat- De dichteres Helène Swarth is gisteren op hoogen leeftijd overleden. (Foto G. C.j schen of dergelijke. 1. Tusschen 11 uur 's avonds en 6.30-uur 'smorgens moet er volko men rust heerschen in de slaapruim ten. 12. Elke kampeerder is verantwoor delijk voor een goede orde in de nachtverblijven. De ruimten moeten 's morgens in minstens even goeden staat worden opgeleverd als men ze jevonden heeft., Men gedrage zich in •iet algemeen' zooals het gasten tegen over een welwillend gastheer betaamt. Het aanschaffen van de in art, 1,\2 en 3 bedoelde kampeerkaarten kan voor geen enkelen Kampeerder een bezwaar opleveren. Zij worden ook aai» niet-leden van den A.N.W.B. op kan. vraag verstrekt, nadat tevoren infor maties zijn ingewonnen naar de ante cedents van aanvragers. De kosten zün slechts 1 0J8 voor indivUeele kaarten en f 0.50 voor gezinskampeer. kaarten. Van den Burgemeester van Laren heeft de A.N.W.B. inmiddels reeds bf- richt ontvangen, dat in de bij den Bond bekende kampeerboerderij in deze gemeente geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Natuurlijk voldoet dit nachtverblijf ook aan de eischen, die door de gemeente aan „slaapsteden" gesteld worden. D» namen van de kampeerders, die bij deze razzia betrokken waren, zijn door de Nederlandsclie Kampeerkaar ten Centrale opgevraagd, om te voor komen, dat zij stréks zonder meer een kampeerkaart krijgen. Zij, die een dergelijke kaart reeds hebben, sullen een stevige reprimande van den Bond te incasseeren krijgen, in enkele ge. vallen zal misschien zelfs de kaart moeten worden ingetrokken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1