itschland en Italië in oorlog met Rusland Roemenië en Finland vechten mee Vijandelijkheden Zondagmorgen begonnen DE OPROEP VAN HITLER NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN fj Negatief antwoord op vier Russische vragen P ion et* Hlaan 23 Juni 1941 Rusland verantwoordelilk voor den opstand in in Roemenië en den staatsgreep in Belgrado A - ».'a - Itf, No. 20661 tchland en Italië bevinden zich sinds Zondag \tsland in oorlog. minister Göbbels heeft gisterochtend vroeg, 1 uur, een oproep van Hitier. aan het Duitsche i voorgelezen, in stelde Hitier het Duitsche volk op de hoogte jn Russische machinaties tegen het Rijk, in samen- king met Engeland. i kondigt in zijn oproep aan, dat een front is richt van de Noordelijke IJszee, tezapien met Finsche en het Roemeensche leger ter bescher- f van Europa. slotte deelt dr Göbbels mede, dat de Führer loten heeft het lot en de toekomst van hei Duit- ryk en het Duitsche volk wederom in handen i de soldaten te leggen. tige overeenstem- Engeland-Rusland. De gevechtshandelingen. De reactie in andere landen. ItaüéT Bulgarije. Oorlogstoestand in meestegebieden der Sovjet-Unie. ITURKI TURKIJE BESLUIT NEUTRAAL TE BLIJVEN. Door de Russische concentraties In den vorigen zomer was een radicaal beëindigen van. den oorlog in het westen niet meer te verantwoorden k Zon: op 5.18, onder 22.06. Maan: op 5.28, onder 21.27. Men is verplicht te verduis teren vsn zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten uur na sonsonder- 2 gang ontstoken worden. Bureau: MARKT 31. TEL. 274S Postrekening «84M Hoofdredacteur: F. TIETER, Gouda. r heeft op 33 Juni een dagorder «Maten van het Oostelijk front ^waarin hij de feiten constateert, hij ook in sijn oproep aan' hét volk melding maakt. F Be Reorder besluit met de volgende „Duitsche soldaten, hiermede tit gij een harden en ver- drlijken strijd. Want het lot bropa; ie toekomst van het Dnlt- I rijk, het bestaan van ons volk i thans alleen in uw hand. Moge i allen in dezen strijd bijstaan." 11« gelegenheid van de voorlezing i een ifota, van het ministerie van ndsche Zaken aan de Sovjet- ng heeft de Duitsche minister Buitenlandsche Zaken mede dat hij den Sovjet-ambassa- Dekanosof, heeft ontvangen. Hij hem medegedeeld, dat de Duit- regeering, met het oog op de ge politiek der Sovjet-regeering ^tie bedreiging der Duitsche grenzen I de reusachtige concentraties van de leger, met ingang van 22 Juni militaire afweermaatregelen is j*m Ribbentrop heeft gisterochtend 5 chefs der diplomatieke missies net Duitsehland geallieerde en landen ontvangen, om hen gen van de besluiten der regeering tot verweer tegen dreigende gevaren van een Russi- I aanval. i de Italiaaasehe regeering heeft Sovjet-ambassadeur medegedeeld, t*!| zich van 33 Juni te SAO uur af t van oorlog met de Sovjet-Unie Ueliaansche ambassadeur te Ber- ino Alfieri, heeft den minister litenlandsche Zaken 'bezocht en 5jh opdracht zijner regeering mee- dat Italië zich bij den afweer bedreiging voor Europa, ont- v den opmarsch van het roode het Oosten, algeheel solider «hland verklaart en zich van htend half zes af beschouwd oorlogstoestand met de Sovjet-) 'Sluit van de Italiaansche regee- fisterochtend door den Italiaan- niinister van Buitenlandsche tgraaf Ciano, ter kennis gebracht Russischen ambassadeur te elsche berichtendienst publi- i verklaring van Tass, dat overeenstemming is bereikt ojie Sovjet-Unie en Engeland, '"che bericht acht men in ngen te Berlijn in zooverre daar Londen reeds wei na de proclamatie van den 8 bevestiging van het daarin dubbele spel der bolsjewis- hthebbers door het offieieele i-agentschap publiceert, Het opperbevel van de Duitsche weermacht maate gisteren bekend: „Aan de Sovjet-Russische grens is het Zondag sinds de.ochtendurentot gevechtshandelingengekomen. Een poging van den vijand om naar Oost- Pruigen te vliegen werd met zware ver liezen afgeslagen.*- Duitsche jagers schoten talrijke roode gevechtsvlieg tuigen neer." Omtrent den opmarsch van het Duit sche leger in het Oosten verneemt het D.N.B. nader: Uit den oproep van den Führer valt af te leiden, dat Duitsehland voor den thans te verwachten gigantischen strijd tegen de geschoolde, goed-üitgeruste Russische strijdkrachten een zoo gewel dige macht in het veld brengt als nimmer tevoren. Behalve de beproefde divisies van het landleger zijn natuur lijk in de Oostzee strijdkrachten van de marine in actie gekomen. Ook de vobrbereideqde groote aanvallen van het luchtwapen, die kenmerkend zijn voor alle groote operaties, hebben gisteren sinds de ochtenduren langs het geheele front in het'Oosten een aan vang genomen. De formaties van het Duitsche lucht wapen zijn in voortdurende aanvallen opgetreden tegen vliegvelden, troepen concentraties, versterkings-installaties en kwartieren van de Russische strijd krachten en hebben blijkbaar reeds aanzienlijken winst geboekt door de verwoestingen op den grond en door omvangrijke vernietiging van vijande lijke vliegtuigen in luchtgevechten. De Duitsche formaties staan ditmaal evenwel niet alleen in het Oosten. Schouder aan schouder strijden in het hooge Noorden met hen de Finsche strijdkrachten en aan de Roemeensch- Russische grens de Roemeensche troe pen, die in het afgeloopen jaar door de Duitsche weermacht zijn geschoold. De kern van dit veruitgestrekte front vormt de Duitsche weermacht, die in den strijd is beproefd. Zondagochtend zijn de Roemeensche troepen over de Proeth getrokken. Gemechaniseerde Roemeensche troe pen hebben de stad Bolgrad bezet In de omgeving van Galatz zijn drie Sov jet-Vliegtuigen neergeschoten. Uit Boekarest meldt Stefani dat de staatsleider, generaal Antonescu, tot opperbevelhebber der weermacht is benoemd. Michael Antonescu is be noemd tot minister-president ad-intf- rim. Waarschuwing tegen parachutisten. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Er moet rekening worden gehou den met de mogelijkheid, dat de vijand dbor middel van parachutes af zonderlijke manschappen, respectieve lijk troepen zal neerlaten, die de op- ook in het gebied van het Duitsche ach terland sabotage te plegen en vernie lingen aan te richten. De bevolking wordt derhalve opgeroepen de afweer van dergelijke pogingen te steunen, waarbij hulp zich dient uit te strekken tot het waarnemen van de landings- en verblijfplaats van den vijand, ter wijl de actieve afweer en het onscha delijk maken van vijandelijke para chutetroepen alleen door de weer macht, politie en gendarmerie ge schiedt Finsch communiqué. De Finsche "rijksberichtencentrale heeft gisteravond het volgende mede gedeeld: Hedenochtend vroeg tusschen 6 en 7 uur .zijn Sovjet-Russische militaire vliegtuigen op verscheidene* plaatsen het Finsche souvereine gebied binnen gedrongen. Om 6.05 uur hebben verscheidene Russische vliegtuigen verdeeld in twee groepen, Finsche gepantserde booten gebombardeerd, zonder schade aan te richten. Om 6.15 uur bestookte vier Russische vliegtuigen de kustverdedi ging van Alskaer met bommen. Er ont stonden eenige branden. Aanzienlijke schade is niet aangericht. Om 6.45 uur hebben Russische vliegtuigen vanuit groote hoogte Finsche vaartuigen in.de inhammen van Toerkoe (Abö) met bommen aangevallen. Ook aan de Fin sche Zuidoostgrens zijn vanochtend vroeg Sovjet-Russische vliegtuigen bin nengevlogen, zonder bommen neer te werpen. Russisch sehip tot zinken gebracht. Duitsche motortorpedobooten hebben Zondagmorgen vroeg, naar shet D.N.B. verneemt, m het Russische zeegebied een Russisch schip van vier duizend ton en een Russische visschersboot aange vallen. Het schip van 4000 ton werd door een torpedotreffer tot zinken ge bracht. terwijl de visschersboot met ontploffingsmiddelen werd vernield. Vertieren van het Russische luchtwapen. De verliescijfers van het roode lucht wapen zijn, naar het D.N.B. verneemt, tijdens den eersten dag van den veld tocht van uur tot uur gestegen. Hoe zwaar de slagen zijn, die den Sovjets door het Dilitsche luchtwapen worden toegebracht, blijkt uit de vernietigende nederlagen, die roode gevechtsvliegtui gen bij twee aanvallen op Duitsch sou- verein gebied hebben geleden. In de vroege morgenuren van Zon dag vlogen negen Russische Martin bommenwerpers naar Oost-Pruisen. Hiervan werden er niet minder dan zeven door Duitsche jagers neergescho ten. Bij een andere aanvalspoging op militaire installaties in het gouverne ment, dich achter het front, waren 35 Sovjet-Russische gevechtsvliegtuigen in actie. Tot op twee na werden al deze vliegtuigen door Duitsche jagers ver nietigd. Installaties van Sebasto- pol gebombardeerd. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben; naar aan het D.N.B. wordt ge meld, in den loop van gisteren de voor den oorlog belangrijke instal laties van Sebastopol gebombar deerd. t Duitsche luchtwapen heeft reeds eerste uren van Zondag, naar het B. verneemt, met krachtige sla gen de aanvalsvoorbereidingen van de bolsjewistische weermacht getroffen, In talrijke dappere aamvalsvluchten, die werden uitgevoerd door gevechts- en torpedovliegtuigen en duikbommen werpers, konden de inrichtingen van talrijke vliegvelden van den vijand vernietigd worden. Talrijke vliegtui gen, hangars, barakken en tenten raak ten in bipnd of werden door beschie ting met de boordwapens vernietigd. Verder bestreed het Duitsche lucht wapen op verschillende plaatsen ge motoriseerde colonnes, concentratie» van pantserwagens, munitieopslag plaatsen, alsmede spoorlijnen van den vijand met duurzaam succes. Ook kazerreïnstallaties, batterijstellingen en zware verdedigingsinstallaties wer den door bommen van alle kalibers getroffen en grootendeels vernield. Japan. De Japansche minister van Buiten landsche Zaken, Matsoeoka, heeft gis teravond om tien uur een bezoek ge bracht aan den premier prins Konoye, waarschijnlijk om Japans toekomstigen koers tegenover den Duitsch-Rus- sischen oorlog te bepalen. Tevoren had Konoye bezoek ontvangen van luite nant-generaal Soezoeki, voorzitter van den kabinetsraad voor plannen, Tomita, eersten kabinetssecretaris, en Ito, voorzitter van den kabinetsraad voor voorlichting. Matsoeoka heeft een onderhoud van anderhalf uur gehad met den Duitschen ambassadeur, generaal-majoor Ott. Matsoeoka heeft zich, nadat het rap port vïrn den Japanschen ambassadeur te Berlijn over het uitbreken der Duitsch-Russische vijandelijkheden was aangekondigd, naar het keizerlijk pa leis begeven om verslag uit te brengen over de situatie. "De Japansche bladen publiceeren uit voerige uittreksels uit de proclamatie .van den Führer en bevatten commer. taTen, van. Japansche diplomaten, mili tairen en politici over de nieuwe ont wikkeling van den Europeeschen po- litieken toestand. De bladen geven eenstemmig als hun meening te ken nen, dat Japans doel éener nieuwe ordening van Oost-Azië onwrikbaar bestaan blijft. De Tokio Nitsji Nitsjl wijst er op, dat de voortdurende kuiperijen van Moskou, Duitsehland tot zijn maat- regelert gedwongen hebben. De geheele politieke toestand heeft voor Duitseh land een gunstig aspect. Den graad van samenwerking tusschen Moskou, Lon- deb en New York kan men thans nog wel niet nauwkeurig bepalen,'doch niêttemin is het opvallend, dat de houding van president Roosevelt tegenover Duitsehland de laatste dagen scherper geworden is. Het gemeenschappelijke optreden van Duitsehland, Finland en Roemenië is een strategisch meesterstuk, dat Rufland in 'n moeilijke positie brengt. Stefani meldt: Het bericht, dat Duitsehland met Finland en Roemenië in 'oorlog is gekomen met d» Sovjet unie, is gisterochtend te acht uur door alle Italiaansche zenders verspreid en heeft overal diepen indruk gemaakt.' De proclamatie van Hitfer en de nota van von Ribbentrop hebben zeer tot de Italiaansche bevolking gesproken, vooral wegens het overstelpend bewijs van het laaghartige verraad, dat Rus land heeft gepleegd ten aanzien van zijp verplichtingen jegens Duitsch land. Italië is het geheel eens met de hooge motiqven, die Hitier voor den nieuwen oorlog heeft aangevoerd. Te 13 uur meldde de Italiaansche omroep, dat ook Italië in staat van oor log met de Sovjet-Unie is. Dit bericht werd overal met de grootste geestdrift ontvangen, Turkije. Het bericht over het uitbreken van den oorlog tusschen Duitsehland en de Sovjet-Unie is in Turkije door middel van de radio en. door de middagedities der bladen aan het publiek medege deeld. De indruk is geweldig. Vooral door den thans bekend géwordén Rus sischen eisch naar steunpunten aan de zee-engten, aidus het D.N.B. Zweden. De Zweedsdhe koning is gister ochtend uit lujn zomerresidentie te Stockholm teruggekeerd. Het kabinet is bijeengeroepen^ Slowakije. De Slowaaksche republiek heeft de diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie verbroken. De Bulgaarsche ministerraad is Zon dagochtend in buitengewone zitting bijeengekomen. Naar Stefani uit Sofia meldt, is het afbreken van de diplomatieke betrek kingen tusschen Bulgasije en Sovjet- Rusland ieder oogenblik te verwachten. Amerika. Associated Press publiceert een reeks uitingen van Amerikaansche Congres leden over het Duitsch-Russische conflict. De vroegere president, Hoover, ziet in de jongste ontwikkeling van de internationale polijiek „een nieuw half- dozün redenen voor de Ver. Staten om aan den oorlog niet deel te nemen". De democratische senator Glass is van meening, dat de Duitsch-Russische oorlog voor de bewapening der Ver. Staten1 een tijdwinst beteekent, hoewel men niet weet, hoelang de Russen de Duitschers zullen kunnen tegenhouden. De democratische afgevaardigde Shan. ley meent, dat de Duitsch-Russische oorlog voor Noord-Amerlka opnieuw de noodzakelijkheid op den voorgrond plaatst, een traditioneele neutraliteit te bewaren. In kringen van de Amerikaansche marine is men van meening, dat de Russische vloot niet in staat is beslis send tegen de Duitsche vloot op te treden, althans niet in den slag op den Atlantischen Oceaan, aldus het 9.N.B. De Russische vloot, zoo verklaart men, is wat inhoud betreft wel sterk, doch vergeleken met de wereldvloten als een der onbelangrijkste te beschouwen. Frankrijk. De M a t i n schrijft o.a.: Nu het bolsjewistische Rusland twin tig jaar lang alle volkeren "en alle lan den verraden heeft, is het onvermijde lijk geweest, dat het ook Duitsehland zou verraden. Thans is aan het onbe perkte bandietendom van de regeerders in bet Kremlin een halt toegeroepen. Engeland, Amerika en de Joden zpn natuurlijk met - het communistische Rusland verbonden. Wellicht zal ,het op zekeren dag ook de Engelschen, de Amerikanen en zelfs de Joden ver raden. Naar de Moskousche zender meldt, is door een bijzonder decreet van de Opperste Sovjet de afkondiging van den oorlogstoestand in dé meest gebie den der Sovjet-Unie bekend gemaakt. De oorlogstoestand dient „het belang van de veiligheid van den staat" als mede* de „handhaving van rust en orde in het binnenland". Alle be voegdheden in de gebieden waar de oorlogstoestand werd afgekondigd, gaat over in handen van de militaire overheid. In de gebieden, war de oor logstoestand heerscht, beschikken de militaire autoriteiten in het bijzonder over de volgende rechten: alle noodige krachten in den arbeidsdienst betrek ken en wel tot het verrichten van werk, dat in het belang is 'van de ver dediging, bv. den aanleg van wegen, spoorwegen enz. Voorts hebben de militaire autoriteiten het recht om automobielen in beslag te nemen. De persbureau pu- volgende offieieele den toestand, oorlog tusschen Sovjet-Unie, def republiek neutraliteit van Tur- militaire overheid kan alle voor schriften over huiszoekingen en ar restaties uitvaardigen en maatregelen tegen de „sotkaal gevaarlijke perso nen" nemen. Het presidium van den Oppersten Raad der Sovjet-Unie.heeft een veror dening uitgevaardigd over de oprich ting van militaire rechtbanken, vooral in de gebieden der krijgsbedrijven. Het besluit is over de Russische zendeif verspreidt. Daarin worden o.a. zeev harde straffen vastgesteld voor weige ring van gehoorzaamheid, staatsmisda den, vergrijpen tegen het eigendom, moord niet voorbedachten rade en be vrijding van gevangenen. Het besluit houdt zich verder bezig met de dienst 'weigering van dienstplichtigen en met den verboden handel in wapenen van allerlei soort. In de gebieden der opera ties worden alle overtredingen uitslui tend door de militaire rpchtbank be handeld. volksge'nooten, allen kleine boeien, handwerkers en arbeiders, werden byna op staande voet gedwongen hun vroeger vaderland te verlaten, ten einde een nieuw regiem te ontioopen, dat hen om te beginnen met grenzer.- looze ellende bedreigde en vroeg of laat geheel zou uitroeien. Toch zijn .nog duizenden Duitschers verdwenen. Het was niet mogelijk iets van hun' lot of van hun verblijfplaats te ontdekken. Onder hen bevinden zich alleen reeds meer dan 160 mannen van Duitsche nationaliteit. Russische aanspraken. Ik heb over dit alles gezwegen, om dat ik zwijgen moest, want het was toch mijn wensch een definitieve ont spanning en zoo mogelijk een duur zame overeenkomst met dezen staat tot stand fe brengen. Reeds tijdens onzen opmarsch in Polen maakten de SoVjet- machthebbers plotseling, in tegenstel. ling met het verdrag, ook aanspraken op Litauen. Het Duitsche rijk heeft nooit de bedoeling gehad Litauen te bezetten en heeft dan ook niet alleen geen dergelijke eisch aan de Litausche regeering gesteld, doch in tegendeel het verlangen van de Litausche regee ring. Duitsche troepen naar Litauen te zenden, afgewezen, aangezien dit niet overeenkwam met de bedoelingen van de Duitsche politiek. Toch heb ik mij in deze nieuwe Russische eischen ge schikt. Dit was evenwel slechts het be gin van steeds nieuwe afpersingen, welke steeds werden herhaald. De overwinning in Polen, welke slechts door Duitsche troepen werd bevochten, Was voor mij opnieuw aanleiding een vredesaanbod te doen aan de Weste lijke mogendheden. Door de internatio nale en Joodsohe oorlogsophitsers werd dit van de hand gewezen. De reden van - deze weigering vond reeds toen zijn oorzaak in het feit, dat Engeland nog steeds hoopte een Europeesche coalitie tegen Duitsehland te kunnen mobiliseeren, met insluiting van den Balkan en Sovjet-Unie. In zijn oproep tot het Duitsche volk, beginnend met de woorden: „Duitsch volk, nationaal socialisten. Door zware zorgen gedrukt, tot maandenlang zwij gen gedoemd, is thans het oogenblik gekomen, waarop ik eindelijk openlijk kan spreken," herinnert Hitier aan de Engelsche omsingelingspoiitiek. Nooit, aldus Hitier, heeft het Duit sche volk tegen de volken van Rus land vijandelijke gevoelens gekoes terd. Alleen, sedert meer dan twintig jaar, heeft een Joodsch-bolsjewistisehe clique van machthebbers uit Moskou getracht niet alleen Duitsehland, doch geheel Europa in brand te steken. Niet Duitsehland heeft toen getraoht zijn nationaal-socialistische wereldbeschou wing naar Rusland te brengen, doch de Joodsoh.bolsjiwistische machtheb bers hebben stasis weer gepoogd ons en anderen Europeeschen volken hun heerschappij op te leggen en dit niet alleen langs geestelijken weg, doch op de eerste plaats door middel van de miüjaire macht. De gevolgen van het optreden van dit regiem waren in alle landen slechts chaos, ellende en hon gersnood. Ik (ieb daarentegen sedert twintig jaar gestreefd met een minimum van ingrijpen en zonder eenige verstoring van onze productie te komen tot een nieuwe socialistische órde. Het succes van deze politiek van economische en, sociale nieuwe ordening, is in de ge heele wereld ongekend. Het was der halve voor mü in Augustus 1939 een zware stap mijn minister naar Moskou te zenden om daar te pogen de Britsche omsingelingspoiitiek tegen Duitsehland tegen te werken. Ik heb dit slechts ge daan in het bewustzijn van mijn ver antwoordelijk tegenover het Duitsche volk en voor alles in de hoop, ten slotte toch te komen tot een duurzam| ontspanning en misschien de van ons geëisohte offers te kunnen vermin deren. Terwijl nu Duitsrilland in Moskou plechtig verzekerde, dat de betrokken gebieden, behalve Litauen, buiten elk politiek belangengebied van Duitseh land lagen, werd nog een speciale over eenkomst getroffen voor het geval, dat het Engeland zou lukken Polen wer kelijk tegen Duitsehland in den oorlog te hitsen. Doch ook hier wend een grens gesteld voor de Duitsche aan spraken, welke niet in verhouding stond tot de prestaties van de Duitsche wapens. De Duitschers ia de randstaten. Nationaal-eocialisten, de gevolgen van deze, door mijzelf gewenschte en in het belang van het Duitsche volk gesloten verdragen, waren, in het bij zonder voor de in de getroffen landen levende Duitschers zeer zwaar. Veel meer dan een half millieen Duitsche KWU.vnmwKwmmsi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1