iepe deuk in ISSISCHE GRENSSTELLINGEN Roosevelt belooft Rusland exportlicenties ;nsdag 25 Juni 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN [alrijke pantserwagens vernield Boh Htaan r Duitschers hebben het initiatief in handen Engelsche vliegtuigen boven Duitschland. Britsche rijksconferentie uitgesteld. Maar het is de vrqag of er spoedig geleverd kan worden Diplomatieke betrekkingen Finland-Rusland blijk baar nog niet verbroken - Weer een conferentie te Tokio De Duitsche aanvallen op Aléxandrië. Diep in de Russische stellingen gedrongen. Wang Tsjing Wei op de terugreis. De Duitsche nota aan Ruslanfl. OUDSCHE COIBANT Jaaigang, No. 20663 Fortrokenl.it «840* 1 Hoofdredacteur: F. TIETER, Gouda. eerste Russische krijgsgevangenen. Omtrent de korte mededeeling in hot Duitse he weermachtbericht: „In het Oosten ontwikkelen zich i: de operaties der Duitsche weer- macht onder groote successen vol- gens do plannen", wordt aan het D.N.B. van welingelichte militaire i- zijde geschreven: Ongeacht de ook op de andere fron- II voortgaande gevechtshandelingen Hit. de gebeurtenissen aan het Oostelijke front op den voor- Terwijl in het bericht van het bevel van het Sovjetleger van I Juni een reeks bepaalde gegevens den verstrekt, houdt het Duitsche erbevel der weermacht zich zeer erveerd. Dat is in overeenstera- ng met een gebruik, zooals dat nog N) alle groote gevechtshandelingen Mn Duitsche zijde kon worden waar- HKnomen. Intusschen kan men uit de ontvan- Jfca berichten zien, dat de groote IgBensieve beweging van de Duitsche Itlvergelijkelijke infanterie met haar llkermacht tot dusver door de sovjet- I troepen niet kon worden tegengehou- Hft Ondanks den taaien tegenstand llartt het Duitsche leger door zijn Ipchooldc stoottroepen, gesteund door m pioniers en de artillerie en door Matserstrijdkrachten een diepeitf deuk «en,in de Russische grensstellin Wanneer het legerbericht van de ^tjets van enkele frontdeelen be- .ert dat haar tegenaanvallen den litschen opmarsch hebben terug worpen, geschiedt zulks klaarblij- kk volgens beroemde modellen, J wij dat reeds bij onze vroegere is tenders in Polen, in het Noor- in het Westen en op den Balkan ~n beleefd. De volgende dagen leeren, wie gelijk heeft gehad. Meder geval kan er aan herinnerd ^den, dat het Duitsche weermacht- ■ht in de afgeloopen oorlogs- "*en steeds onaantastbaar e. udend is gebleken. Ook van- blijkt weer uit het weermacht „iit, dat de ingezette operaties van ijeger jn samenwerking met het apen volgtns de' plannen tof -keling komen. f „- Duitsche luchtwapen heeft mp |J>eide eerste aanvalsdagen in het ™*n een groot akntal vijandelijke [tuigen vernield en tegelijk ook ten grond strijdenden troepen van tegenstander aanzienlijke schade Jebracht en transporten van aller- i»ard en verkeersverbindingen in opmarschgebied gestoord. Bü de Me afstanden, die voortvloeien uit t ruime gebied van de 'operaties fhet luchtwapen. is/*het bijzonder "-kelijk, dat van overal vol- zuccessen konden worden ge- i Duitsche marine, welker Verste, aanvallen op de Oostzee en op earte Zee reeds lieten zien, dat zij de voorwaartsche beweging *e strijdkrachten te land en in ht op de flanken naar vermogen is opnieuw actief in den strijd ht. Bijzonder opmerkelijk is het betrekkelijk zeldzame ge- tot zinken brengen van een van den tegenstanders door ^.duikboot. Afgezien van de gemelde mijn versperringen op zijn thans door Duitsche (Telefoto Hoffmann-Stapf) zeestrijdkrachten ook bijzondere mijn- acties uitgevoerd ter belemmering van de vijandelijke zeesteunpunten, welke eveneens tot verliezen van den tegenstander hébben geleid. Het totale overzicht over de ge beurtenissen der beide dagen doet zien: 1. Systematisch optreden der Duitsche weermacht; 2. In eenige sectoren wanhopige tegenstand der Sovjettroepen. SCHADE AAN GEBODWEN EN WOONHUIZEN. Britsche vliegtuigen hebben van nacht op verscheidene plaatsen in West- Duitschland brisant- en brandbommen laten vallen, welke in verschillende ge meenten deels schade aan gebouwen en woonhuizen veroorzaakten, aldus 't D.N.B. Er ontstond geen schade aan bedrijven welke van beteekenis zijn voor de oorlogvoering. Onder de bur gerbevolking ontstonden eenige verlie- zenn, waaromtrent op het oogenblik nog geen volledige berichten beschik baar zijn. Van het Oosten uit vlogen vijandelijke vliegtuigen in den afge loopen nacht het Duitsch gebied niet binnen. De Britsche nieuwsdienst maakte gistervond om 10 uur bekend, dat En gelsche luchtstrijdkrachten een groot- schen aanval op Boulogne hadden on dernomen. Aan het het D.N.B. wordt van bevoegde zijde medegedeeld, dat een dergelijke aanval in. het geheel niet heeft plaats gehad. Völgens een bericht van een Ameri kaan sch ager.tschap uit Londen heeft de Britsche regeering besloten, de oorlogsconferentie van het Britsche rijk, die eind Juli zou worden ge houden, voor onbepaalden tijd uit te stellen. Dit uitstel, aldus het bericht, is noodig, doordat de eerste ministers der dominions niet tijdig te Londen konden zijn. AANZIENLIJKE VERWOESTINGEN. De Duitsche luchtaanval op Aléxan drië in den nacht van 22 op 23 Juni Hééft volgens het D.N.B. in deze Brit sche vlootbasis aanzienlijke verwoes tingen veroorzaakt. In de haven bra ken een aantal hevige branden uit, welke men eerst na vele uren mees- ter was. Ook het centraal station en 3. Superioriteit van het Duit-, de talrijke spoorrails, die voor het i-.v-t.i-imilitaire vervoer van groote beteeke nis zijn, werden .door zware bommen ernstig beschadigd. sche luchtwapen Van de Duitsche weermacht kan geconstateerd worden, dat haar tref kracht, haar uitrusting en haar er varingen beproefd zijn in den strijd. De eerstvolgende dagen zullen toor nen, welke afweerkracht de Sovjet troepen vermogen te plaatsen tegen over deze ontketende Duitsche macht. Zooveel schijnt thans reeds zeker te zijn. dat van een systematische offen sieve beweging der Sovjettroepen van hun kant tot dusver niets te bespeu ren is. De wet van het handelend op treden ligt bij de Duitschers. Duitsche eenheden zijn in taaie gevechten diep in de Sovjetstellin gen binnengedrongen en hebben in één enkele sector 180 pantserwa gens der bolsjewisten, die tegenweer hadden geboden, vernield, meldt het D.N.B. nader. Duitsch-Roemeensche troepen heb ben in hardnekkige gevechten den taaien tegenstad van sterke Sovjet- Russische strijdkrachten gebroken, waarbij de bolsjewisten zware verlie zen leden. Divisie vernietigd. Duitsche eenheden zijn, naar van be voegde zijde aan het D.N.B. wordt me- UITGELEIDE GEDAAN DOOR KONOYE EN MATSOEOKA. Wang Tsjing Wei, de president van de nationale Chineesche regeering, is per trein uit Tokio naar Kobe ver trokken om vandaar naar Nanking terug te keeren. Zijn minister van Financiën en diens staf zijn nog in Tokio achtergebleven. Wang werd aan het station uitgeleide gedaan door vele ministers en hooge autoriteiten, onder wie de minister-president prins Konoje, de minister van Buitenland- sche Zaken, Matsoeaka e. a degedeeld, op 23 Juni na door de vijan delijke grensstellingen te zijn heenge broken, op een Sovjet-dvisie gestuit. Nog voor de Duitsche troepen zich goed en wel voor den strijd gereed konden maken, stortte de divisie onder 't Duit sche vuur ineen en werd in de pan ge hakt. In gereedheid staande Sovjet- pantserstrijdkrachten werden door het Duitsche luchtwapen uiteengedreven. De Duitsche verliezen bij deze gevech ten waren buitengewoon gering. Omtrent het bezoek van den Sovjet ambassadeur te Londen, Maisky, aan Eden, meldt Reuter, dat Maisky l»t antwoord van de Sovjetunie op het Britsche aanbod tot bijstand heeft medegedeeld. Moskou heeft dit aanbod nujt vreugde aanvaard. Men verwacht, dat een technische, economische en militaire missie binnenkort naar Mos- k<ju zal vertrekken, waarschijnlijk uit Egypte. Tiaar de Britsche berichtendienst meldt, kan men in toonaangevende kringen te Londen het bericht, volgens hetwelk een Britsche militaire miss.ie uit Caïro zou zijn vertrokken om zich naar Moskou te begeven, nog niet bevestigen. Het het Lagerhuis is naar de Engel sche berichtendienst meldt, een debat gevoerd over den politieken toestand. Nadat Churchill in zijn inleiding ver klaard had, dat hij hoopte nog in den loop van den zomer een oorlogs conferentie van het empire bijeen te kunnen roepen, heeft Eden gesproken over de betrekkingen tusschen Enge land en de Sovjet-Unie. Uitgaande van de bekende Angelsak sische propagandastelling, aldus het D.N.B., dat Duitschland naar de wereld heerschappij streeft ën ook de strijd tegen de Sovjet-Unie slechts'een middel tot dit doel is, herinnerde Eden eraan, dat reeds in 1933 Engeland met de Sovjet-regeering te Moskou was over eengekomen, een verklaring af te leg gen, behelzende dat er geen belangen conflicten in de een of andere belang rijke kwestie van de internationale politiek tusschen beide mogendheden bestonden. De toedertijd vastgelegde richtlijnen 'geiden, zóo verklaarde Eden. thans meer dan ooit, Engeland heeft bij tal rijke'gelegenheden in het verleden de mogelijkheid van een samenwerking met de Sovjet-Unie der tafel gebracht- en mogelijke hinderpalen getracht uit den weg te ruimen. In dit verband bestreed Eden desondanks, dat er eenigeriei overeenkomsten tusschen Engeland en de Sovjet-Unie betreffen de den Balkan bestaan, doch bevestigde aan den anderen kant echter het reeds door Churchill verkondigde feit, dat de Britsche regeering met het oog op z.g. aanvalsplannen van Duitschland zich met Moskou in verbinding had gesteld „voor het afwenden van het gevaar, dat de Sovjet-Unie bedreigde". Eden persoonlijk heeft met toestem, ming van den minister-president den Sovjet-ambassadeur te Londen aan de hand van inlichtingen op .de hoogte gesteld en gewaarschuwd. Eden legde den nadruk op de rol, die de Britsche ambassadeur Cripps bij de gedachten- wisseling tusschen Moskoo en Londen heeft gespeeld en verklaarde: Sir Staf ford Cripps heeft door zijn invloed en zijn voorbeeld aan de Sovjet-Unie het bestaan van den dringenden wensch der Britsche regeering om tot een noraialiseering der wederzüdsche be trekkingen te komen, bewezen. Wan- neer Cripps naar Moskou terugkeert, zal hij fungeeren als adviseur en leider van de hulp, die de Britsche regeering bereid is thans aan de Sovjetunie te verleenen. Hierover wordt thans onder, handeld. De Sovjet-regeering heeft door haar ambassadeur reeds toe gestemd in het zenden van economische (Telefoto Weltbild-Polygoon) en militaire missies naar de Soviet- Unie. ROOSEVELT OVER DEN ALGEMEENEN TOESTAND. In een persconferentie heeft president Roosevelt verklaard, dat men de Sovjet- Unie zooveel mogelijk exportlicenties zal verleenen. Evenwel kon de presi dent nog niet overzien,' wat er in de Ver. Staten voor expjft beschikbaar is. Overigens heeft hij nog steeds, geen berichten uit Moskou en weet hij dus niet. of en wat de Sovjet-regeering wensoht. Zou er een verlanglijst in de Ver. Staten ontvangen worden, zoo ver volgde Roosevelt, dan is het altijd nog de vraag, of wij spoedig kunnen leve ren, aangezien wij ook bezig zijn met de bewapening van Fngeland en de Ver. Staten. Vele orders zijn nog niet uitgevoerd en men .kan de' volgorde daarvan ryet wijzigen ten nadeele van Engeland. De in de Ver. Staten be gonnen werfcampagne om Amerikaan- sche technische deskundigen naar Engeland te sturen verdient allen steun, want de Britsche regeering heeft verzekerd, dat deze technici niet ge bruikt zullen worden in den strijd, en dat zij naar de Ver. Staten kunnen terugkeeren, indien zij daartoe wel gebruikt zouden worden. Het sturen van zulke technici, zoo meende Roose velt, is niet in tegenspraak tot de be palingen van de neutraliteitswet Roosevelt zeide te weten, dat noch Canada noch Engeland van de Noord- Amerikanen een eed van trouw ver langt, en dat daarom elke Amerikaan het recht heeft, tot het Engelsche leger toe te treden. FINLAND EN RUSLAND. Van de Sovjetlegatie te Helsinki rollen sedert gistermiddag zwaarbe laden vracht- en personenauto's weg Het feit wordt door het publiek druk besproken aldus het D.N.B Een be vestiging voor het eventueele verbre ken der diplomatieke betrekkingen tusschen Finland en de Sovjet-Unie is echter niet ontvangen De Finsehe rijksberichteneentrale deelt mede, dat Sovjet-vliegtuigen opnieuw de grens hebben geschonden en dat Sovjetbatterijen Finsehe sche pen hebben beschoten Het Ü.N.B. meldt: Vanochtend te kwart over zeven werd het eerste groote alarm voor Helsinki en om geving gemaakt. Wat later naderden op groote hoogte 15 Sovjet-vliegtui gen uit Westelijke richting, die over de stad vlogen. Finsehe jagers en het afweergeschut traden krachtig op. Naar verluidt zijn twee der aan vallende vliegtuigen neergeschoten. Schade van beteekenis is niet aange richt. 6 MARQUET OVER DE NIEUWE ORDENING. De sociale ordening staat aan den kant van de Duitsche legers. Wan ïeer de geweldige Duitsche onderneming niet gelukt, zal Europa in een lang durige periode van politieke anarchie vervallen, zoo verklaarde de vroegere Fransche minister van Binnenland- sche Zaken en thans burgemeester van Bordeaux, Adrien M'arquet, in een vergadering. Na een overwinning van de kapitalistisch-Bolsjewistische co. alitie zouden deze beide partners el kaar gaan bestrijden en zou het bol- sjjewisme de overwinning behalen. Wanneer iedere Franschman, ondanks het ernstige oogenblik, slechts aan Frankrijk denkt, moet hij tusschen de Duitsch-Fransche toenadering en de dictatuur kiezen, welke het Russische marxisme hem zou opleggen. Onverstandigen, zoo vervoigd? Mar- quet, verheugen zich over den keer welke de oorlog genomen heeft. Zij hebben den diepen zin der bijzondere gebeurtenissen, die zich voor onze oogen afspelen, niet begrepen. Drie vormen der beschaving staan tegen over elkaar: het kapitalistisch-parïe- mentaire liberalisme, dat door Enge land verdedigd wordt, het marxistische bolsjewisme van Stalin en het Natio- naal-sociaiisme, dat alle krachten van Duitschland in dezen strijd te werk heeft gesteld. Dit is geen oorlog meer -orals andere oorlogen Dit is eer. bur geroorlog op internationaal terrein, waarvan de uitslag ons lot bepaalt. Het bolsjewisme bedreigt de geheele wereld. j Naar uit Lyon geméld Vordt, heeft Donot op een congres Vfn de Fran sche Volkspartij voor deonbezette zóne verklaard dat een Duitsche over winning op de Sovjets ook het einde van het communisme in Frankrijk be teeken t aangezien dit dan geen geld meer uit Moskou zou ontvangen Er bestaat een eeuwige gerechtigheid, ook vcor hen, die Frankrijk verraden heb ben, want wanneer Frankrijk in Au gustus 1939 niet de verzekering ge kregen had, dat de Sovjet-Unie aan den oorlog tegen Duitschland zou deelnemen, zouden er wellicht Fran sche politici geweest zijn, die zich wel bedacht zouden hebben alvorens Frankrijk aan den dwazen oorlof zou beginnen. Mijn partij, zoo besloot Do- riot, steunt den regeeringsehef Pé- tain, omdat zijn politiek goed is, omdat hij zich heeft uitgesproken voor de nationale revolutie, omdat hij de door Engeland geroofde deelen van het Fransche koloniale rijk weer herove ren wil, en omdat hij opkomt voor de Europeesche samenwerking. JAPANSCHE STEMMEN OVER DE ONTWIKKELING. Er bestaat geen twijfel aan, dat de V S, den Sovjets elke mogelijke hulp zullen verleenen en wel uit dé over weging, dat de Sovjet-Unie evenals Engeland te beschouwen valt als een flank van een gemeenschappelijk front legen Duitschland. Zoo beoordeelt de Jomioeri Sjimboen de houding van de V.S. tegenover Moskou. Enge- lahds bereidwilligheid om Moskou te helpen acht het blad gering, daar En geland zelf op de hulp van de V.S. ter verdediging van zijn eiland is aange wezen. Het blad wijst verder op het feit, dat, ingeval' van, een Amerikaan- sche ondersteuning der Sovjet-Unie, de weg over den Atlantisehen Oceaan naar Europa onbegaanbaar is en daf dan slechts over den Stillen Oceaan en de Siberische spoorlijn een verbinding tot star.d-febracht kan worden. De Japansche minister van Oorlog,, generaal Tojo, heeft aan de vertegen woordigers der wapenindustrie ver klaard, d'at de wereldtoestand sedert het uitbreken van den oorlog tusschen Duitschland en de Sovjet-Unie inge wikkelder is geworden dan tot dusver en ernstige afmetingen heeft aangeno men. De houding van de V.S. kan thans nog niet voorspeld worden. In ieder geval staat Japan voor ernstige beslis singen. Ten einde tegen iederen toe stand te zijn opgewassen, streeft het Japansche leger, bij het voortzetten van den strijd in China ernaar, de natie tot een eenheid te maken. Daarom verzocht de minister van Oorlog den vertegenwoordigers van de wapen industrie, intensief met het leger samen te werken, ten einde de nieuwe orde ning van het bedrijfsleven en andere beperkingen met succes te kunnen uitvoeren. BLOKKEERING VOOR RUSSISCHE SALDI OPGEHEVEN. Op verzoek van het Amerikaansche departement van Buitenlandsehe Za ken zijn de blokkeeringsbepalingen voor saldi van de Sovjet-Unie door dea minister van Financiën, Morgenthau, opgeheven. DUITSCHE PERSSTEMMEN. De hoofdartikelen der Berlijnsche bladen zijn gewijd aan het samenspel tusschen Moskou en Londen en aan de verraderlijke houding der Sovjet-Unie, aldus het D.N.B. De Völkiseher Beobachter herinnert aan de verklaring van Eden, Volgens welke Engeland zooveel moge lijk met de Sovjet-Unie zal samenwer ken. tot het Duitsche volk geheel ver nietigd zal zijn. Het blad wijst er verder op, dat de Britsche ambassadeur te Moskou, Cripps net vorige jaar een persoonlijke boodschap van Churchill aan Stalin heeft overgebracht, waarin de Sovjet- Unie openlijk tot samenwerking met Engeland werd uitgenoodigd. Naar aanleiding van de door Enge land beloofde hulp komt het blad tot de slotsom, dat een doeltreffende En gelsche hulp aan de Sovjet-Unie, zoo ais gebruikelijk, een fantasie en daar om Churchills geheim zal blijven. DeBerlinei Lokalanzeiger legt den nadruk op de verraderlijke houding der in Duitschland geaccre diteerde Sovjet-diplomaten en schrijft: „In weerwil van het verdrag met Duitschland heeft Moskou zich niet ont zien de bolsjewistische spiowiage en agitatie in Duitschland voort te zetten. Zoo is de Sovjetambassade te Berlijn een spionnagecentrale geworden, van waaruit door middel van afpersings methoden,, die men nauwelijks geloof waardig zou achten, Duitschers, vooral uit het, Oostelijke gebied, tot verraad aan het vaderland werden gedwongen. Het blad Citeert in dit verband ver schillende rapporten der Duitsche po litie, waarin bewezen wordt, dat de Sovjet-Unie alles gedaan heeft en voor de gróótste kosten niet is teruggedeinsd om in Duitschland en andere Europee sche landen een wijdvertakten spion nage- en sabotagediënst te organ isee- ren. Zon op 5.19, onder 22.06. Maan op 7.15, onder 22.52. Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertnigei i moeten nor na zonsonder 5 gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1