OPMARSCH ter weerszijden van Lemberg NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Woensdag 2 Juli 1941 Zuilen dc Sovjets Moskou prijsgeven? Riga in Duitsche handen - De Berezina en de Duna bereikt Omsingeling der ingesloten legers gaat voort ion t*t Mlao*i 80c Jaargang, No. 20669 De Duitsche opmarsch. Overzicht van de situatie. DE HOUDING VAN JAPAN. Overeenstemming tusschen regeering en weermacht. De communistische party in Engeland. De Oèkraine. Amerika en de Sovjet-Unie. Prof, mr J. J. Schrieke. WAVELL NAAR BRITSCH-INDIE OVERGEPLAATST. Groote verrassing. OVEREENKOMST TUSSCHEN NED.- INDIE, AUSTRALIË EN MALAKKA. Roosevelt hoopt buiten den oorlog te bleven. DE TORPEDEERING VAN DE PENDRECHT. Bemanning te New York aangekomen. Het verboden gebied. goudsche COUBANT Bareaa: HARKT II. TEL. 2745 Foetrekenlng 4S4M Chefredacteur: F. TIETER, Gouda. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Dinsdagochtend hebben troepen van het Duitsche leger Riga Inge nomen, nadat reeds 29 Juni ver vooruitgeschoven strijdkrachten on der bevel van kolonel Laseh in een snellen aanval vta Mitau strijdend het Zuidwestelijk deel van de stad waren binnengedrongen. Het opperbevel der Duitsche weer macht deelt d.d, 1 Juli mede: „Tusschen de Karpaten en de Prl- petmoerassen rukken de afdeelingen van het Duitsche leger in vereeniging met Slowakksche troepen al strijdende -op aan weemijden van Lemberg, waarbij a)j den verslagen vijand ach tervolgen. De Sovjetlegers, die tus schen Bislystok en Minsk ingesloten sijn^ebben den geheelen dag wan hopige en vergeefsehe pogingen ge daan zich uit de omsingeling te be vrijden. Do vijandelijke doorbraak pogingen, die menigmaal door afdee lingen van acht tot twaalf gelederen diep gedaan werden en door de zwaar ste pantserwagens gesteund werden, mislukten onder buitengewoon bloe dige verliezen voor den vijand. Verder naar het Oosten is de Berezina be reikt. Tusschen Dunaburg en Riga is de Duna over een breed front bereikt Op verschillende plaatsen zijn de Duitsche troepen over de rivier ge trokken. Ook hier zijn verbitterde tegenaanvallen van den vijand mis lukt. Afdeelingen der Duitsche luchtmacht hebben met beslissend succes inge grepen ln den strijd te land. Zü bom bardeerden de vijandelijke colonnes ten Oosten van Lemberg, die soms In twee of drie rijen naast elkander langs de wegen wijken, brachten den tus schen Bialystok en Minsk ingesloten Sovjettroepen zeer zware verliezen toe en vielen de vijandelijk? troepen, die over Riga terugtrekken, onophoudelijk aan. Bij deze operaties zijn talrijke pantserwagens en honderden' vracht auto's vernield, vijandelijke batterij tot zwijgen gebracht en transpi treinen vernield. 'T Buitengewoon groote successen heeft de Duitsche luchtmacht gisteren in den strijd tegen de Sovjet vliegers be haald. Zooals reeds in een speciaal bericht is medegedeeld, heeft de vijand op 30 Juni 280 vliegtuigen verloren, waarvan 216 bij luchtgevechten. Ten Zuiden van het visschersschiereiland is een Sovjettorpedojager door bom- treffers tot zinken gebracht en een tweede zwaar gehavend. In den strijd om de vijandelijke grensversterkingen hebben zich de commandant van «en bataillon pioniers majoor Schutler, de eerste luitenant en compagniecommandant van het zelfde bataillon Hornung en de luite nant en commandant van een afdee- lmg infanteriepionier* Johannes Mül- ler bijzonder onderscheiden. Luitenant 'Hauf van een regiment spoorwegpio. niers heeft het opblazen van een bij zonder belangrijke spoorbrug verhin derd. Korporaal Reiser van een regi ment artillerie heeft als kanonnier met zijn kanon in korten tijd veertien vijandelijke pantserwagens vernietigd, ln een toelichting op het weer- machtsbericht wordt het D.N.B. van militaire zijde verklaard, dat de Duit sche vorderingen aan het front op beide vleugels worden gekenmerkt door den opmarsch voorbij Lemberg naar het Oosten en het bereiken resp. oversteken van de Duna. In het mid den van t|ft front kon de ten Oosten van Bialystok gemelde ring reedJ in drie kleinere .ringen worden verdeeld. Hieruit blijkt/de voortgaande omsin geling, resp. vernietiging van de bin nen deze ringen ingesloten Sovjet- formaties. Het totale beeld van den toestand laat voor de Sovjettroepen vemieti- gingsgevechten zien, waarbij zij zware verliezen lijden en waardoor de of fensieve kracht van de Sovjets wordt gebroken. Daarentegen gaan de Duit sche offensieve aanvallen naar het Oosten, ondanks voortdurend herhaal de en verbitterde tegenaanvallen der Sowjetformattes ononderbroken voor waarts. Slowaaksch legerbericbt Het Slowaaksche legerbericbt van fisteren meldt dat de Slowaaksche troepen zijn voortgegaan met het bre ken van den vijandelijken tegenstand en den vijand op zijn terugtocht achtervolgen. De Oekrainsche bcvoï- *ing begroet de Slowaaksche soldatert haar bevrijders van de bolsjewis tische terreur en richt in steden en dorpen triompfbogen op, waaraan ook de Slowaaksche vlaggen wapperen. De Oekralners mopen bü troepen uit hel Sovjetleger naar de Slowaken over. De hoeveelheid buitgemaakt materieel en het aantal der gevangenen stijgt snel. De Slowaaksche detachementen zijn hier en daar honderd kilometer op Sovjet-gebied doorgedrongen. Finsch communiqué. Naar de Finsche berichtendienst meldt, is het plaatsje Loviisa eenige malen door vijandelijke vliegtuigen gebombardeerd, zonder dat schade werd aangericht. Op 30 Juni hebben Finsche luchtstrijdkrachten zeven vijandelijke vliegtuigen -neergeschoten. In de afgeloopen dagen hebben de Sovjets op verschillende plaatsen af zonderlijke parachutisten neergelaten, waarvan de meeste reeds tijdens het dalen onschadelijk konden worden gemaakt. Aanvallen up Smolensk. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben de beide laatste dagen omvangrijke aanvallen ondernomen op de districts hoofdstad Smolensk aan de Dnjepr, waar een munitiefabriek, een vlieg tuigfabriek, een vliegveld en groote houtopslagplaatsen door opeenvolgen de golven met bommen werden be stookt. Reusachtige branden breidden zich snel uit. Ook de spoorweginstal laties kregen veel treffers, die verder gebruik onmogelijk maken. Voorts was de spoorlijn Tarnopol- Odessa herhaaldelijk het voorwerp van hevige Duitsche luchtaanvallen. Door bomtreffers op de rails op verschillen de plaatsen werd het verkeer tusschen beide steden onderbroken. Bij een aan- val van Duitsche gevechtsvliegtuigen op Kirofsk, een stad in het mijngebied van Moermansk, werden de electrische centrale en enkele industrieele instal laties door bommen verwoest. Zonder door hei bolsjewistische luchtwapen lastig gevallen te zijn, bereikten alle Duitsche toestellen hun basis, aldus het D.N.B. Groote vernielingen te Moermansk. Tijdens uitgebreide, zware Duitsche luchtaanvallen op voor den oorlog belangrijke Sovjet-doelen zijn jn de haven van Moermansk groote vernie lingen veroorzaakt. Schepen vernietigd. De Duitsche soldaten, die op 30 Juni de vroeger door de Sovjets bezette stad Libau binnentrokken, vonden in de haven de wrakken van zes groote bolsjewistische transportsche pen. die op 27 Juni bij een aanval van' Duitsche vliegtuigen vernield warer,, aldus het D.N.B. Bjj verras sing hadden de vliegtuigen zich op de 10.000 tot 20.000 ton groote schepen gestort. De uitwerking der bommen was zoo groot, dat van de moderne schepen slechts deelen van den romp overbleven. Daartusschen drijven de lijken der opvarenden. Een schoor steen van het grootste schip werd in een buitenwijk van Libau terugge vonden. Dc straten in de nabijheid der haven zij,; bezaaid met stukken ver bogen Uzer en bent. De ondernemingen var. het Duitsche luchtwapen aan het Oostelijk front waren ook gisteren weer gericht op troepenconcentraties en de achter waartsche verbindingen alsmede op stations e.d. Qp verscheidene plaatsen vielen bommen, waardoor de verbin dingen gestagneerd werden. IM werdfen geheele treinen en ve: dene colonnes vernietigd err talrijke vrachtauto's en pantserwagens vernield. In de luchtgevechten op 30 Juni hebben de Duitsche vliegers aan het Oostelijke front 235 vijandelijke vliej. tuigen neergehaald. Door luchtdoel geschut werden 28 vliegtuigen endoor bommen 59 vijandelijke machines op den beganen grond vernield, zoodat de totale verliezen welke gemeld zijn in het weermachtsberleht van 1 Juli zijn opgeloopen tot 322 vliegtuigen. Daartegenover staan slechts 12 Duit sche vliegtuigen die verloren gingen. Bij Petsamo in Noord-Finland werden op 30 Juni vijf Sovjetvlieigtuigen neergeschoten. De Berlijnsche corr. van de N.R.C. telefoneert: De omstandigheid, dat gisteren in Moskou een opperste verdediging», raad (net Stalin als voorzitter en Mo lotof als vioe-voorzitter is samenge steld, heeft in de rijkshoofdstad geen verrassing veroorzaakt, omdat men te Berlijn op een dergeljjken maatregel van het Kremlin was voorbereid. He' belangwekkende in de samenstelling van dezen verdedigingsraad ia, dat niet de opperbevelhebber van het Sovjet Russische leger, maatschalk Timos jenkq, maar diers voorganger, de ge durende laflgen tijd in ongenade ge weest zijde maarschalk Worosjllof naast Stalin en Molotof is gekozen. Voorts neemt in dezen raad o.a. zit ting de hoogste chef der Gepcoe, thans genaamd commissariaat van Binnenlandsehe Zaken, Berija. Men ziet hierin ook teekenen van de voorbereiding tot de ontruiming van Moskou. Het vormen van een oppersten verdedigingsraad van Sovjetzijde beschouwt men te Berlijn als een erkenning van de aanstaande nederlaag, maar ook als het besluit om den oorlog verder te voeren, in dien Moskou zou vallen. Het besluit om Moskou bij voor. baat op te geven, wordt duidelijk als men ziet dat de twee legers, die tegen Moskou zijn gericht, eiken dag nader rukken Hoe belangrijk de fronten, die HEDEN VERKLARING VERWACHT De Japansche minister-president Ko- noje ia gisteren, zooals reeds is aange kondigd, door den keizer ontvangen om een uiteenzetting te geven van den door den strijd legen de Sovjet-linie ontstanen toestand. Naar aanleiding hiervan meent de pers te kunnen melden, dat de regee ring na een vrij langdurige beraadsla ging met de weermacht het eens is ge worden over een principieele houding en dat de minister-president den keizer om goedkeuring heeft verzocht voor de verklaring, die de regeering waar schijnlijk heden over den internationa len toestand zal afleggen. Aan den vooravond van den vijfden verjaardag van het begin der Chinee- zche affaire heeft de chef der persaf- deeling van het leger bü het hoofd kwartier, Maboetsji, per radio het Ja pansche volk aangespoord zich uit pile macht te blijven inspannen „om tot een staat van krachtig georganiseerde de fensie te geraken met het oop op de internationale spanning als gevolg van den DuitsehBolsjewistischen oorlog". Hij merkte voorts op, dat dc Chi- neesche affaire en de wereldoorlog deel uitmaken van denzelfden slag en niet gescheiden kunnen worden. Door de Chineesche kwestie succesvol te regelen zit Japan op de wip en beslist over zegepraal of nederlaag.- Sinds de stichting van de regeering te Nanking, iz het bewind te Tsjoeng- king slechts een „plaatselijk bestuur" geworden, aldus de woordvoerder Met zijn gevoel voor rechtvaardigheid ver leent Japan thans steun aan de regee ring te Nanking in haar strijd tegen de rebellenlegers van Tsjang Kai SJek en andere booze elementen in China. Maboetsji betoogde, dat de wereld verdeeld zal worden in twee kampen, waarvan het eene streeft naar den op bouw van een nieuwe orde in de we reld, gebaseerd op voortdurenden vre de, terwijl het andere poogt de oude orde met al haar onbillijkheden te Handhaven. Het internationale prestige en de positie van de regeering te Nanking zijn grootalijks versterkt door haar erkenning en zullen blijven toenemen terwijl invloed en macht van Tsjoeng- king zullen blijven achteruitgaan Thans erkennen nog slechts Groot- Brittannië, de Vereen, Staten en de Sovjet-Unie Tsjoengking, Radiorede van Wang Tsjing Wel. Ter gelegenheid van de erkenning van de regeering van Nanking door de staten van het driemogendhedenpact, heeft Wang Tsjing Wei in een radio, rede verklaard, dat er voor China geen andere.weg bestaat dan toe te treden tot de as. Sinds het begin van het con flict tusschen China en Japan hebben de Chineesche communisten gemeen schappelijk met de lakeien van het economische imperialisme gepropa geerd, dat China zich op de Sovjet- Unie, Engeland en Amerika moet ver laten. Deze fout is voortdurend her haald en heeft geleid tot den huidigen ondraagelyken toestand van China. Thans is de tijd gekomen, om een her haling van deze fout definitief onmo gelijk te maken. De Nanking goed ge zinde landen hebben den geest der negen voor de Chineesch—Japansche betrekkingen geldende beginselen zoo als zij tot uitdrukking gebracht zijn in het verdrag tusschep Nanking en Tokio en in de gemeenschappelijke verkla ring vap China, Japan en Mantsjoekwo begrepen en zij weten, dat deze drie landen een as vormen ter bescherming van Oost-Azië en Ier bevordering van de wereldvrede Tenslotte wees Wang Tsjing Wei op de nylHzakelijkhe'id van van het wederzijddche ChineeschJa pansche vertrouwen, om een (grondslag te vormen voor den nieuwen opbouw van OostiAzië. zich reap, naar Moermansk, Leningrad en ln het Zuiden uit het Moldaugebied naar Oekrajina richten, ook zijn, voor den oorlog beslissend beschouwt men ze in militaire kringen niet. Als zoo danig moeten twee andere sectoren 'van het front worden gezien. Ten eerste is dat de aanval over Minsk naar Smolensk en vandaar naar Mos kou. Deze opmarsch zal. ala de teeke nen niet bedriegen, snel tot het ge- wenschte doel leiden, omdat van Minsk naar Moskou de beste weg van heel Rusland loopt. Deze weg is goed vast en voor de zwaarste voertuigen, te berijden Beslissend is mede de aan val ten Zuiden van de Rohildo. moerassen van Lemberg uit over Luzk, Rowno, Beritsew na/r Kiew. Overigens dreigt bij dezen aanval een deel van het Sovjetleger hetzelfde lot als de Sovjettroepen tusschen Bialys tok, Grodno er. Baronowitchi, die, zöoals men heeft kunnen lezen, opge sloten zijn. In 't algemeen blijft voor de Sovjets nog een goede verdedi gingslinie, de Dnjeprlinie. Men neemt hiei* echter aan, dat de Dnjeprlinie de Sovjets evenmin zal helpen els in het vorige jaar d; Fransehen de Somme-Aïsne-linie, v_elko, zooals be kerd, toenmaals in" weinige dagen werd doorbroken. De Irish Times verneemt' uïï] Londen, dat de communistische partij i» Engeland verwacht, dat zij thans als alle andere partijen wordt erkend en dat het verboden blad D a ily Worker terstond verlof krijgt om wrei; te verschijnen. De veiligheidspolitie te Vichy heeft daar alle Russische staatsburgers, die ouder zijn dan 16 jaar, gearresteerd. In 'totaal werden 250 personen in ver zekerde bewaring gesteld, die thans aah een nauwkeurig onderzoek onder woi-pen zullen worden. Soortgeiiike maatregelen zijn\in het geheel onbe zette gebied genomen. Met een oppervlakte van 450.000 vierkante k.m. en 29 millioen Inwo ners. hetgeen een. bevolkingsdichtheid van 64 menschen per k.m.'-' beteekent. behoart de Oekraine tot de dichtst bevplkte gebieden van de USSR Het economische leven van Rusland is In de laatste 20 jaar veranderd van een agrarisctien staat in een agrari- schen Industriestaat. Ook de Oekraine. dé korenschuur, is medegesleept in dit industrialisatieproces, dat gepaard ging met een vlucht naar de steden In 1926 leefden in totaal 5,4 millioen Oekrainers in steden, d.w.z. 18,5 pot van de geheele bevolking der Oekraïne, doch in 1939 waren deze cijfers resp. 11.2 millioen en 36 2 pot. gestegen. Het zal duidelijk ziin, dat de vlucht van het land hiermede ge lijken tred hield De bevolking op het nlatteland verminderde van 23.7 mi'- lioen in 1928 tot 19.7 millioen in 1939, aldus Europapress. Deze industrialisatie van de Oekral-1 ne moet niet in de laatste plaatsl worden toegeschreven aan het feitl dat het Donetz-kolenbekken voor de konervoorziening van de Russische industrie van centrale beleekenis is geworden. Ook de lagen ijzererts en mangaanerts van de Oekraine hebben de laatste jaren aan beteekenis ge wonnen. Daartegenover staat, dat dc traditioneele landbouw in dit van nature met „zwarte aarde" en een gunstig klimaat gezegende land zeer is verwaarloosd. Offieieele statistieken over den onvl vang van de graanoogsten in de Sovjet-Unie ziin aiieshehalve betrouw baar. Voor 1937 werd b.v. een graan noest opgegeven van 1 2 milliard dub bele centenaar, voor 1938 een oogst van 950 mil! dubbele certenaar. Het tsaristische Rusland oogstte gemid deld 800 millioen dubbele centenaars graan. De Sovjet-Russische cijfers zijn, zooals biina alle offieieele statis-J tieken, misleidend. Volgens schattingen van het Duit sche Institut fiir Konjunkturforschung z.ullen waarschijnlijk de graanoogsten die Sovjet-Rusland in de laatste jaren heeft binnengehaald, liggen tftsschen 800 en 900 millioen dubbele cente naar. De Russische veestapel heeft.I ondanks de moeite, welke men zich vooral in de laatste jaren op dit ge bied getroostte, het reeordneil van 1916 niet meer bereikt. Destiids telde men Rusland ca. 38 millioen paarden terwiil het aantal thans tot de helft is gedaald. Karl Megerle wijst in de«B e r 1 i n e r Börsenzeitung op de tegen spraak in het bondgenootschap tusschen de Ver. Staten en de Sovjet-Unie. Alles wat Roosevelt in zün propagan distische redevoeringen tegen Duitsch- land en zijn bondgenooten eerst moest verzinnen, om het haatmstict van het Amerikaansche volk te prikkelen, is stuk voor stuk toepasselijk op de mogendheid, welker medeplichtige hij thans is geworden. De Sovjet-Unie is geen democratie, maar dc brutaalste en bloedigste dictatuur, die de wereld geschiedenis ooit heeft gezien. Roose velt had gezworen, dat met de dicta toren geen samenwerking, geen com promis mogelijk was. Dit was een val- schc eed: het is tot overeenstemming tusscheii de Ver. Staten en de Sovjet dictatuur gekomen. Roosevelt had de gelofte afgelegd, nooit een aanvaller de hand te zuilen reiken. Hier is een echte aanvaller: drie vrije kleine vol ken werden geannexeerd en gebolsje- wiseerd, twee andere werden over vallen en beroofd. Roosevelt begon zijn derde ambts periode met dc aankondiging, dat de vier groote vrijheden der menschheid op het spel stonden: vrijheid en gods dienst, vrije meeningsuiting, het vrij zyn van nood en vrees. Thans echter, •"aldus vervolgt Megerle, is de redding dezer vrijheden toevertrouwd aan de beproefde handen dergenen, die alle vier de vrijheden met haar mensche- lijke vertegenwoordigers in hun land zoo grondig hebben uitgeroeid, dat er nauwelijks nog een spoor van te vin den is, .Bijzonder opmerkelijk acht Megerle het, dat de Ver. Staten, die verklaren hun ideaal in den vrijen wereldhandel te zien, nu gemeéne zaak hebben gemaakt met het regime, dat geen privaten eigendom en geen particulieren handel duldt, dat den vrijen boer tot proletariër maakt en milliocnen tot - dwangarbeid veroor deelt. Megerle komt tot de slotsom dat door al deze tegenstrijdigheden de geloof waardigheid van den Amerikaanschen president in Amerika en de geheele wereld even twijfelachtig is geworden als zijn buitenlandsche politiek. In- tusschen echter heeft Europazijn plaats gekozen: het bestaat in het anti-bolsjewistische kamp. Den Euro- peerchen volken, die vrijwel alle hur ervaringen met den nieuwen bond genoot. van Roosevelt, hebben ongedaan, kan men niets meer op dé mouw spelden. Officieel wordt ln Londen bekend gemaakt, dat generaal Wavell tot opperbevelhebber in Britsch-Indië be noemd is. Hij komt in de plaats van généraal Atichmleck, die benoemd is tot Britsch opperbevelhebber in het Midden-Oosten. Associated Press pjeldt uit Londen, dat de. offieieele medcdeeling, die groote verrassing heeft teweeg ge bracht, niet met redenen omkleed is. Zü kan echler als een bewijs gelden, dat generaal Wavell wegens den Duit- schen doorbraak in Libye en wegens het Vërlies van Kreta ter zijde gesteld is. Een andere lezing, welke het boven genoemde persbureau geeft is, dat de wisseling op den belangrijken post van Britschen opperbevelhebber in het Nabije Oosten als een teeken be schouwd wordt, dat generaal Wavell een verlof noodig heeft. De opvolger van Wavell op de plaats van opperbevelhebber der Brit- sche strijdkrachten in het Nahye Oosten, generaal Auchmleck, die tot dusver de Britsche strijdkrachten in Britsch-Indië aanvoerde, is aan het Britsche publiek bijna volkomen onbe kend. Generaal Sir Claude Auchinleck is 57 jaar oud en geldt als vertegen woordiger van de „nieuwe defensieve oorlogsvoering", die bewegelijkheid en verrassing vereischt. Prof. mr J. J. Schrieke, die door den Rijkscommissaris is benoemd tot secretaris-generaal van Justitie, (Foto G. C.) Gord ingelichte kringen te Batavia verklaarden .Maandag, aldus het -D. N. B„ dat er tusschen Nederlandsch-Indië, Australië en Britsch-Malakka een overeenkomst tot stand Is gekomen over het gebruik maken van steun punten voor de vloot en luchtmacht b|| onvoorziene gebeurtenissen. De reden voor deae overeenkomst zou liggen in de bezorgdheid over een verder opdringen van Japan naar het Zuiden in Zuid-Oost-Azic. WIJZIGING IN FINSCHE REGKEKING OP" KOMST. De Finsche bladen vernemen van welingleichte züde, dat er eeu wijzi ging in de Finsche regeering op komst is. In het byzonder verwacht men den terugkeer van Vuinnoe Tanner in het kabinet. Tanner is, zooals bekend, al vaak minister geweest, en heeft inder tijd onder druk van de Sovjets moeten aftreden. MAAR HOPEN IS NIET HETZELFDE ALS GELOOVEN. In de persconferentie van gisteren heeft president Roosevelt de hoop uit gesproken, dat de Ver. Staten buiten den oorlog zouden kunnen, blijver;. Hij betoogde evenwel, dat er een onder scheid bestaat tusschen hopen en ge- looven, h'et is aan g' en twijfel onder hevig, aldus Roosevelt, hoe qen beoor deeling van de Amerikaansche bevol king ,of het land aan den oorlog tegen de asmogendheden moet deelnemen, zou uitvallen, Het is zeker, dat elkeen Wien men het vroeg, tegen den oorlog zou zijn. Op de vraag, of hij heden nol van meening is, dat de Ver. Staten bui ten den oorlog zouden kunnen blijver. zooais hp na het uitbreken van den oorlog gezegd heeft beweerde de president, dat hij een dergelijke mee ning nooit is toegedaan geweest, aldus het D. N B. Vijf wetsontwerpen geteekend. Naar Associated Press uit Hydepark meldt, hpbben door de onderteekening van Roosevelt vijf wetsontwerpen, welke 3'a milliard dollar voor verschil lende regeeringsdoeleinden goedkeu ren, thanskracht van wet gekregen Daaronder bevinden zich 12 milliard dollar voor het ministerie van Arbeid en voor sociale verzekering, 910 mil lioen dollar voor werkloozensteun, 1.3 milliard dollar voor het ministerie van Landbouw en voor boerensteun, 16 mil Hard dollar voor voorschotten ip den oogst aan farmers door de Amerikaan sche goederencredietonderneming. De totale uilgaven en contrgciueele ver plichtingen die sinds Januari door het Congres zijn goedgekeurd zijn daar mede gestegen tot 39 milliard dollar. Volgens de bladen te New York, zijn veertien leden der bemanning van het in Engeisciien dienst varende Neder- laridsche tankschip „Pendrecht" (10.746 ton), dat in den AÜantischen Oceaan door een Duitsche duikboot is getorpe deerd, aldaar aangekomen. De matro zen verklaarden, dat plotseling een Duitsche duikboot naast het schip op dook, toen zij reeds in de booten waren gegaan. Een Duitsche officier vroeg daarop de bemanning van het tank schip, of er voldoende levensmiddelen aan boord waren van de reddingsboot. Toen deze vraag bevestigend werd be antwoord. antwoordde dc officier „zeer goed", waarop hu vertrok, aldus hef D. N B. VRIJSTELLING VOOR I)fc ERIESCHE MEREN. Dc rfUrinebeveihebber in Nederland verstrekl met betrekking tot par.™ 5 alinea 1 der verordening van den Rijkggpmmissaris no 100/41 vrijstelling van de voorschriften van par. 2 alinea 1 voor het gebied bij het Sneekermeer, ,^4-hcgrsnsd door de lijn van Arum langs dei\weg Grauwekat, Bolsward, Snee!:, Deersum, Irnsum, Akkrum en dc lijn van Arum langs den tramweg Grauu e- •at, Bolsward, Soeek, Joure, Nijehaskc, Heerenveen, met de beperking, dat Vaartuigen zich binnen dit gebied mo gen bewegen van zonsopgang tot zons ondergang en, indien zu niet gebruikt worden, veilig moeten zün opgeborgen. 0 Zon op 5.23, onder 22.05. 0 Maan op 15.36, onder 1.46, j Men i« verplicht te verdula- 1 teren van zonsondergang lot 4 zonsopkomst Lantaarns van voerluiden moeten uur na zonsonder- worden wnsmsmasi j moeien uur na j gang ontstoken w Awmsmsnmv

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1