NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN m«EU GROS VAN HETSOVJET- MATERIEEL VERLOREN Stalin de Sovjet-Unie verlaten? Vrijdag 4 Juli 1941 I mÊÊSÊ fff ^3 ffS iiüü Voor hem, Molotof en Worosjilof zouden visa voor Iran zijn aangevraagd De veerslag van zijn radiorede ion CH UtOOH Slag bij Bialystok overtreft dié van September 1939 in Polen en van Mei-Juni 1940 ih Vlaanderen Een totaal van 5800 pantserwagens Ierland wil neutraal blyven. DE STRIJD IN SYRIË. Palmyra gevallen. Denemarken verwijdert Amerikaansche consuls. De str\jd aan het Noordelijk Sovjet-front. I Aardschokken in Argentinië, l Amerikaansche leveringen via Wl&diwostok? 80» Jaargang, No. 20611 Chefredacteur: T. TIETEH. Gouda. te veftiieffgen. Den vörigen dag heeft Het D.N.B. heeft een toelichting ont vonken op .het weermachtsbericht van gisteren, waarin o.a. gezegd wordt: Bekijkt men de groote vernietigende veldslagen in den graot-Duitschen vrij heidsstrijd sinds 1939, dan moet de «lag ten OAtfen van Bialystok hooger g.-wnardeerdNvorden dan de veldslag in de bocht van de Weichsel, die, tijdens den veldtocht tegen Polen van 10 tot 20 September 1939 werd geleverd en welke het weermachtsbericht van die dagen reeds „een van de grootste vernietigende veldslagen aller tijden'' heeft genoemd. Een «nog grooteren om- vang had de tijdens den veldtocht in hat Westen van 21 Mei tot 4 Juni 1940 gj-ievcrde vernietigirtgsslag in Vleande rin én Artois. Deze slag leidde tot de .-volledige ineenstorting van het Fran^ sche Noordelijke leger en tot de zwaar' ste verliezen voor het Engelsche expeditiecorps. Dit resultaat werd in onophoudelijke zware gevechten na vijftien dagen bereikt,1 De slag zelf werd in het weermachtsbericht geken merkt als „de tot dusver grootste vernietigingsslag aller tijden." Men kan zich nauwelijks voorstellen, dat dit resultaat nog te overreffen is en toch werd in het bericht van giste ren uit het hoofdkwartier van den Führer de vernietigingsslag ten Ons en van Bialystok „een beslissing van wereldhistorische beteekenis" genoemd. Opmerkelijk hierbij is de aange- geven verhouding tusachen het aantal gemaake gevangenen en het aantal der geenenveiden. Zij i(jn kenmerkend voor het karakter van den jegenwoordigen strijd aan het Ooatelljk front Na een schatting van de na alle geveenten aan net looflijk zware vernietigingscijfers en de cijfers van de buit komt men tot het resultaat, dat sonder twijfel het gros van het door de Sovjets gebruikte materieel vort* hen verte ren is gegaan. Opvallend hierbij is de vernietiging p van bijna 3800 pantserwagens der Sovjets, welk verlies als gevolg van de relatief geringe productiecapaciteit der Sov jetindustrie binnen afzienbaren tijd in het geheel niet kan worden ge compenseerd. Vergelijkt men de ge noemde cijfers van vernietigde of buitgemaakte stukken geschut met het aantal, dat na het beëindigen van den veldtocht in Polen in een samenvattend bericht van het op perbevel der weermacht van 23 September 1939 werd genoemd, dan is,het thans verkregen resultaat x bijna dubbel zoo groot. Steeds opsiieuw moet er na den na druk op worden gelegd, dat de tegen woordige veldtocht in het Oosten een strijd is tegen e'en overvloed v-dn men. schen en tegen een overvloed van ma terieel Wanneer de naar getal zwak kere Duitsche weermacht toch reus achtige successen weet te bfhalen en vorderingen weet te maken, dan be wijst dit juist haar superiorifeit wjat betreft de menschen en het materieel. De gevechten aart het Oostelijk front, die evenals tot dusver gekenmerkt worden door een hardnekkigen tegen stand der Sovjetroepen, ondervinden thans overigens ook den invloed van de weersomstandigheden. In het gebied rondum( Lf-mberg worden zelfs sneeuw stormen gemeld. Toch rukken op da rechtervleugel de Roemeftnsche en] •Hongaarsche formaties, evenals de Duitsche troepen aan de ovgrigeaeelert van liet front voortdurend op. Op dé onordelijke vleugel wordt thans voor bij de Duna met succes opgerukt en ook de Finsche aanvallen maken goede vorderingen. Niet alleen door den vernietigingsslag van Bialystok hebben de verslagen Sovjet-Arméeen reusachtige verliezen aan soldaten en materieel geleden, doch ook op andere plaatsen aan het Ooste- - ti n* hebben de zegevierende op rukkende Duitsche troepen reusachtige vioeveelheden wapens en munitie 'ver nield. Zop^ heeft, het langs de Oostzeekust he' Westelijk deel van de voorr matige Oostzeeataten oprukkende deel van het Dtntsche leger tot en met 1 Juli .^«Pantserwagens, 168 lichte erf zware stukken geschut alsmede 40 vliegtuigen vernietigd. Verder 2ÏSUï? stukken luchtdoelgeschut en mJ! Pamterafweergeschut, als- tw£e pantsertremen in Duitsche n_°e bij de inneming van Riga ft rfile uUIt U no* niet te overzien. 2J gevechten'rondom Dubno is het icliiv7jltwhen ««pantserden formaUe dertig pantserwagens der Sbvjeti jjeze zelfde Duitsche formatie veertig pantserwagens vernield. Over den slag b(j Bialystok meldt het D.N.B. nog: De breede weg BSalystok-Grodnö. Wolkowysk is over een lengte, var, ongeveer 70 km bedekt met vernielde en in den,steek gelaten pantserwagens 'en voertuigen. Tussehen omgevallen wagens hangen lijken 'van' menschen .en paarden. Honderden gevechtswa gens van alle grootten ,en typen wer den doodde geweldige kracht der Duitsche bommen en granaten ver nietigd, zöodat de onderdeden 50 en 100 meter ver weggeslingerd, op de velden liggen. Ook op de wegen, die van den hoofdweg afwijken, ziet men hetzelfde beeld. Hier is een lange met paarden bespannen colonne vernie tigd, daar zijn veldkeukens, tank. wagers en reparatiewagens vernield. Elders ziet men stukken afweerge schut staan. Hun afweer was ver. geefsch.. De Duitsche vliegers hebben de stukken verpletterd en de man schappen gedood of op de vlucht ge dreven. Verwoestingen De Duitsche verkenning in de lucht constateerde gisteren op alle strijd- tjioneelen in het Oosten volkomen verwoeste stations. De ravitaillee- ringscolonnes der Sovjets, die door de vernielde wagens niet verder konden en vastliepen tussehen uitgebrande vrachtauto's en onbruikbare gepant serde gevechtwagens, werden door Duitsche bommenwerpers aangevallen en leden reusachtige verliezen. 52 Vliegtuigen neergeschoten Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben eergisteren in de omgeving van' Bialystok 52" vliegtuigen neerge schoten, In voortdurende aanvallen op Sovjetvliegtuigen werden 97 bolsje wistische toestellen op den grond ver nield. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb. ben op 2 Juni ten Oosten van Bialys tok een groote bolsjewistische trans portcolonne aangevallen en door tal rijke bom treffers talrijke auto's, be. laden met wapens, munitie, apparaten en bënzine, vernietigd. In seheervlucht joegen de Duitsche vliegtuigen op de colontoe toe. De bommenwerpers maakten hun bom men van middelmatig kaliber voor het uitwerpen gereèd ,en liet ze midden op den reusachtige» tros vallen. Hooge vuurzuilen schoten omhoog. Houten en ijzeren déelen vlogen door de lucht. De colonnes werden steeds weer door nieuwe bommen getroffen. In dezen chaos knetterden de salvo's van de mitrailleurs en de granaten van' de boordwapeps. De lange transport colonne vormde tenslotte één" enkel front van vuur, waardoor de be weging van de terugtrekkende ver slagen bolsjewistische troependeelen verstarde. Brandende voertuigen ver sperden de wegen. Zöodat duizenden bolsjewistische soldaten zich gevangen moesten laten neisSjts" De pioniers. De slechte toestand der wegen in de Sovjet-Unie moest volgens de Sov jet-speculaties den Duitschen op- marsch tot siaan brengen of tenminste aanzienlijk belemmeren. Evenals in de vorige veldtochten, zoo heeft ook hier, naar het D.N.B. verneemt, de Duitsche leiding snel passende maat regelen genomen. Tegelijk met de eerste gepantserde formaties trokken den eersten dag van den opmarsch ge motoriseerde pionierscolonnes over de grens. Haar taak was het door het ver beteren van de wegen en straten, door het bouwen van brugge» en aaneggen van vliegvelden het verloop van den verderen opmarsch te waarborgen. Zij hebben tallooze door de Sovjets vernielde bruggen hersteld. Andere afdeelingen pioniers hebben over groote afstanden kapotgereden wegen 'gerepareerd en voor het verkeer van de pindelooze ravitailleeringscolonnes geschikt gemaakt. Pogingen van ver strooide Sovjet-soldaten en de bolsje wistische luchtaanvallen om. dit te belemmeren, werden met ,de wapens afgeslagen. Hongaarsch communiqué De Chef van den Hongaarsche» ge- neralen staf deelt mede: Onze troepen aan gene'zijde van de Karpaten hebben Woensdag hun op. marsch voortgezet. Ons luchtwapen heeft met succes den terugtrekkerdéh vijand gebombardeerd. Flnsch legerberieht. Hedenochtend heeft het Finsche] hoofdkwartier zijn'eerste legerberich uitgegeven, dat als volgt luidt: Sinds de Sovjet-Unie tot den* open lijken oorlog tegen Finland is overge gaan en met bomaanvallen op woon wijken van burgers begonnen is, heb ben de operaties van het1 leger zich als volgt ontwikkeld: Aan de landsgrenzen ontstonden op verscheidene plaatsen gevechten van kleinen omvang in verband met de bëdrijvigheid der verkenners,waarbij dé poging van den vijand om over onze grenzeh te dringen, overal werd afgeslagen. Op eerige plaatsen heb ben «onze froepen zich van belangrijke punten in het gebied aan de overzijde van de grens meester gemaakt. Sinds de Duitsche en Finsche troepen de Oostelijke grens in het Noorden van Finland gepasseerd zijn, Is de op marsch stelselmatig verloopen. In de buurt van Hango viel voortdurende bedrijvigheid van de artillerie aah beide zijden waar te nemen. Aan het Zuidelijke front worden in hoofdzaak landmijnen gelegd en heerscht bedrij vigheid van patrouilles en verken-i ningsafdeeiingen. De Aalandseilanden zijn bezet, teneinde deze te kunnen verdedigen. Een vijandelijke duik boot is in ons mjjnengebied gezonkens Onze luchtstrijdkrachten hebben spoorlijnen en wooncentra tegen overvallen beschermd, en vijandelijke transporttreinen, vliegvelden en knooppunten gebombardeerd. Onze jagers en luchtafweer hebben tot der. avond van 2 Juli 48 machines neerge schoten, EEN BESCHOUWING VAN AIKEN In het tijdschrift The American herhaalt de Iersche minister van De fensie Aiken het "Iersche standpunt tegenover den oorlog. Ierland wil neutraal blijven,-zoo schrijft hij, maar het zal zich weren, indien het door eerde oorlogvoerend land wordt aan gevallen. De verdeeling van Ierland is tegen den wensch der meerderheid van het Iersche volk gebeurd. De groote meerderheid van het Iersche volk wenscht, dat 'de Britsche mili tairen uit Noord-Ierland verdwijften. De Ieren zier^ in den Britschem eisch tot afstand van havens een poging, om Ierlar.crin den oorlog te storten. De geheele scheepvaart gaat heden toch over Noord-Ierland, waar Enge land over'voldoende bases beschikt, Welke ook de beweegreden voor dec Engélschen eisch is, het Iersche volk zal aan geen enkele mogendheid havens of vliegvelden afstaan of ver pachten. Volgens de te Vichy ontvangen be richten is de toestand in Syrië ver scherpt. Britsche troepen hebben uit Oostelijke richting verscheidene aan vallen ondernomen. Ook werd èeri aanval gedaan uit het Noorden, waar Britsche strijdkrachten over Dzjez- djeze zijn opgerukt om met de Fran- sche troepen in contact, te komen. Het Fransche legerberieht mejdt de inneming van Palmyra door dè En gélschen. f Een Britsche afdeeling, uit leak af komstig. heeft de Syrische grens bij Teil Kotsjek overschreden én ge poogd iangs de spoorlijn naar, Mosoel op te rukken. In het bergachtige deel v/an den Zuid-Libanon heorschte aan beide zijden bedrijvigheid van patrouilles artillerie. I Naar aanleiding van de inneming van Palmyra 'heeft maarschalk Pétain een telegram doen toekorherj aan den hoogen commissaris in Syrië, gene raal Dentz, waarin „hij een saluut brengt aan de dappere schssiy ver dedigers vgn Palmyra, die pas na een verzet van dertien dagen tegen strijd krachten, welke numerifk en mate rieel verre in de meerderheid waren, moesten wijken. Fransche duikboot gezonken De Fransche admiraliteit deeit mede. dat tijdens de laatste gevechten aan de Syrische kust een Fransche duik boot tot zinken is gebracht. xTïösïa WIBORG N L A N HELSINKI <ROONSTAC^ V* LENINGRAD 'SRaWnbaUM •KtnQisefkX narwa, /LANDS ^TèCKHOLM eMN rjS-pL>«T A L LIN Nyï/4:1 gg--^M^SCHPORT m" J L *E!*uS N D X UhER EST LA NOVOGRAD 1*'X v 0SEL- GQZLAMD r=|j=| P 5KOW [PitSKAu) too km JvvCLMAR PNOAJ («S3) I r/ A Aan het Noordelijk* front In Letland lijn thans de *beian?rUk*t«* terrein moeilijk heden voor een verderen opir.arech door de Duitsche troepen overwonnen. gekken ach ter uk op Estland, intu-.schen itjn alle havensteden" van Letland hv Duitsche handen. 01 Libau. Riga en Windau; dientengevolge bestaan er v®or dc Sovjets geen - ver schepvn gsroogeihk, heden meer. 'De Duitsche opmarsch gaat nu via Wo mar door Est ahd tn de richting naar Leningrad. (Cartografisch bureau voor de Nederl. Dagbladpers) OFFICIEEL COMMUNIQUÉ Het Deenache ministerie van $11 i- tenlandache Zaken heeft gisteravond het volgende offkieele communiqué gepubliceerd, aldus het DN.B De ontwikkeling van den oorlog heeft een steeds nauwer samenwerking tussehen de Europeesche staten nood zakelijk gemaakt, o.a. om den zwaren economischen druk als gevolg van de handelsblokkade op te vangen. De Deensche regeering Heeft zich der halve genoodzaakt gezien zich bezig te houden met de positie der Ameri- kaansche consulaire vertegenwoordi gers in Denemarken. Hierbij heeft de Deensche regeering ook de omstandig heid niet buiten beschouwing kunnen laten, dat de Amerikaansche regee ring het den door de Deensche regee ring erkende consulaire ambtenaren in de Vereenigde Staten ónmogelijk heeft gemaakt hun werkzaamheden daar voort te zetten. Met het oog op déze situatie heeft de Deensche re geering evenals andere Europeesche regeeringen de Amerikaansche regee ring verzocht de terugreis van de hier aanwezige Amerikaansche consulaire ambtenaren te bewerkstelligen Het Amerikaansche departement van Buitenlandsche Zaken bevestigt, dat de Deensche regeering de Ver Staten heeft verzocht, alle Amerikaan sche consuls uit DeneiT^rken vooi>dcn 15 Juli terug .te roepen De woordvoerder, van de regeering verklaarde hierover nog.zoo ver neemt Associated Press, dat de Ame rikaansche consuls in Denemarken waarschijnlijk ommegaand Denemar ken in de richting Lissabon zullen verlaten, vanwaar /.ij zich met de andere uit Eurona teruggetrokken consulaire ambteraren van de Ver. Jptaten zullen inschepen. BEZETTING VAN IJSLAND DOOR AMERIKAANSCHE TROEPEN? De democratische senator Whecler verklaarde in de persconferentie, dat hij in het bezit is van inlichtingen, volgens welke de regeering binnen kort IJsland door het Amerikaansche leger'en Amerikaansche marinestrijd- krachteri zal bezettefh! De tmepen zouden op 23 of 24 Juli, worden inge scheept. WEINIG SLACHTOFFERS. Het geheele gebied van de Andes in Argjninië is in de vroege odbtenduren van Donderdag cjoor herhaalde sterke aardschokken opgcschrkit, waar'an de uitloopers tot in Buenos Aires merk baar waren. Uit alle steden der Noord westelijke provinciën komen berichten over de aardbeving, die vergezeld ging van een dof onderaardsch gerommel Minuten van pan:«ahen schrik beleef den vooral de bewoners van de provin- pië in de Andes, San Juan, waar in het plaatsje Caucete ruim vijftig huizen verwoest werden. De scholen moesten wegens gevaar voor instorting gesloten en verscheidene openbare gebouwen untïuimd worden. Gelukkig schijnt de aardbeving slechts op enkele plaatsen offers aan^menschenievens geëischt te hebben. De "uitwerking van de schok ken in de Seismologische instituten van het lMjd was zq$ hevig, dat de to# stel lenvern mid werden, zoodat nauw keurige metingen onmogelijk werden. Het epicentrum van de aardbeving wordt vermoed in he centrale deel van deCordilleTas, en wordt in verband gebracht met schokken, welke dagen tevoren uit Chili gemeld" waren. --v -~4-j 755.- isV J. In een bericht uit Istanboe! publi ceert Aftonbladet het, naar men zegt, van goed ingelichte zijde afkom stige bericht, dat Stalin, Molotof erf Worosjilof een visum zouden hebben aangevraagd voor Iran, daar zij zich via Irkti naar Britsch-Indië of Egypte zouden willen begeven, AN t o n b 1 a d e t publiceert dit be- richtVonder het opschrift:"„Heeft Sta lin zijn pas in orde gemaakt?" f DE REDE VAN STALIN Ten aanzien van de radiorede van Stalin, die om vreemde hulp voor zijn bedreigde tyrannie bedelde, nu Se vol keren van Europa op het punt staan aan den strijd vafTTJuitschland tegen het bolsjewistische gevaar deel te ne men. schrijft de Deutsche diplo matise h-p oditische Korre s- pondènz: De verklaringen van Stalin hebben thans de a-chterbaksche houding ont huld, waarmede de Sovjet-Unie van den eersten dag der overeenkomst met het Duitsche rijk af. haar betrekkingen tot Duitschland dacht te ontwikkelen. In het belang van de plannen der we reldrevolutie tegen Duitschland en Europa, scheen, naar Stalin th^ns open lijk gezegd Heeft, de 11Jz jaar rust, welke het pact met Duitschland hem bracht, de mogelijkheid te bieden om zich op de voorgenomen afrekening voor te bereiden. De Diplo herinnert dan aan het stelselmatige haderbij komen der Sovjets tot het kerngebied van Europa door het winnen van de vroegere Poolsche gebieden, door de annexatie van de Baltische landen, door het verkrijgen van gunstige steenpun- ten jtot de definitieve verovering van Finland, voorts door het verkrijgen van Bessarabië en de Boekowina, kortom de Sovjet-Unie stond op het punt, om op het gunstige oogenblik nieuwe ter reinen van Europeesche beschaving naar zich toe te halen. De militaire voorbereiding daartoe hebben de Sov jets in den tusschentijd, zooals thans blijkt, met alle slechts denkbare gron digheid ondernomen. Met betrekking tof Stalins verkla ring, dat de Sovjet-Unie niet het initia tief tot een breuk wilde nemen, be toogt de Diplo, dat de Sovjets op 'het geschikte oogenblik reeds een voorwendsel gevonden hadden om den strijd te laten losbirsten. Niets bewijst fit plan duidelijker dan de opmarsch der. strijdkrachten in massa van de Sovjet-Unie, die juist op het goede oogenblik nog^door den Duitschen aan val gestuit en in»zijn kracht gebroken kon worden. Dezelfde gewetenloosheid Welke dezen aanslag van de Sovjet- Unie op de beschaafde volkeren van Europa kenmerkt, blijkt ook uit de voornemens van de Sovjets tegenover de eigen bevolking. Verre daarvan, rekening te houden met de ervaringen der ellende welke de verordeningen van vroegere Fransche mach-thebbers tijdens den veldtocht in het Westen voor de Fransche bevolking ten gevolge hadden, gaat Stalin in zijn cynisme zoover, de vernietiging te eischen van alles wat in de opgegeven gebieden kan diénen tot het levensonderhoud van de achtergelaten bewoners. Want ook int Moskou zal het iedereen wel duidelijk zijn, dat met het oog op de bestaande hongerblokkade van Enge land uitsluitend de in Tiet land zelf aan wezige voorraden ter beschikking staan voor de voeding var de eigen bevol king. Voorts "wekt S'ahn zijn onder danen echter op, den stiekemen franc- tireurs-oorlog te voeren, hoewel hij er, zich «wel yan bewust is, dat hij daar mede nigts ahders dan hun eigen' on dergang oproept.Dat i: het ware ge zicht van den machthebben der Sovjet- Unie. die aan het eind van zijn rede Churóhill en Roosevelt dankt voor hun hulpvaardigheid en die zich thans weer met de srtfeekbede tot^ien richt, het Kremlin bij te staan f%rhet bolsjewis me hun diensten te verleenen ..in den strijd voor.de onafhankelijkheid der landen en voor de vrijheid der demo cratieën". It.iliaansch commentaar Si Omtrent de rede va- StSlin .wordt in politieke kringen te Rome opgemerkt dat het belachelijk is den huidigen veldtocht van Duitschland tegen de Sovjet-Unie met de Napoleontische oor logen of dei#, opmarsch der Duitschers in den wereldoorlog te vergelijken. Noch Napoleon., noch keizer Wilhelm II beschikten evér tanks en over een luchtwapen. zooals in den tegenwoor- digen oorlog worden gebruikt. Terwijl de Russen zich in de laatste oorlogen aan dert strijd onttrokken, is de Duit sche weermacht er in dezen veldtocht in geslaagd den vijAA bij zijn offen sieven opmarsch ijaar Ret Westen aa'n te houden en te grijpen Londgn maakt zich belachelijk, als het zijn instem ming betuigt met den „kruistocht der bolsjewiki ter bevrijding van de vol ken". Amerikaansche persstemmen. De New Yorksche middagedities ver helen in haar commentaren op de radiorede van Stalin den ernst van den toestand der Sovjets niet meer'. Reeds in de opschriften doen de bladen uit komen, dat Stalin zeif de crisis en de groote successen van de Duitsche troe pen toegeeft. De New York Sun schrijft in een hoofdartikel, dat de rede een bekentenis is van de zware neder lagen en dat zij meer dan één teeken van wanhoop bevat. Het blad acht de waarschuwingen van Sialin aan ver spreiders van geruchten, deserteurs en saboteurs bijzonder opmerkelijk. Zelfs wanneer de verliezen aan menschen voor de Sovjet-Unie niet zoo ernstig zijn^zoo schrijft het blad, zal het ver lies aan wapens, vliegtuigen enz., des te ernstiger blijken te zijn. Fransche pers De Petit Parisien merkt op, dat Stalin zich gedwongen heeft gezien den omvang van de Sovjet-nederlaag toe te geven. Ook Cri du Peuple constateert, dat Stalin het ongeluk zijner legers niet kon Verzwijgen. De Oeuvre schrijft, dat Stalin's rede getuigenis aflegt vén verwarring en bewijst, dat men het hoofd heeft verteren. DE COMMÜNtóTEN IN FRANKRIJK De gevolmachtigde van de Fransche regeering in het bezH^e gebied, ambas sadeur de Brinon, heefHajeen inter view met een vertegenwoordiger van het vooraanstaande L a G e r e b e gesproken over het Vcaag- stük om het communisme in Frankrijk te verwijderen. Het is niet voldoende, zoo verkladde de ambassadeur, de communistische leiters en propagandisten gevangenjte zetten. Men dient veeleer overeenkoih- tig het voorbeeld van het nationail- socialisme in Duitschland door/een nieuwe en verstandige sociale politiek op den breedst .^ogelijken grondslag de levens- en arbeidsvoorwaarden van de Fransche arbeiders te verbeteren, de werkloosheid op te heffen, arbei derswoningen te bouwen om een nieuwe gezins- en jeugdpolitiek te gaan voeren Daar het kapitalisme zich met het communisme heeft verbroe derd. is Frankrijk voor een revolutio naire politiek en voor revolutionnaire maatregelen. Dit stemt overeen met den wensch van "den*president van den staat, jnaarschalk Pétain. In de heden te Tokio gehouden pers conferentie heeft de woordvoerder van de regeering elke verdere verklaring interpretatie van het corpmuniqué dat na de conferentie bij d'eri keizer is uit gegeven, van de hand'gewezen. In dit verband werd' er in de persconferentie op gewezen, dat de Amerikaansche bladen zich zeer druk maken over mo gelijke Aemrikaansche leveringen naar Wïadiwosjok en dat zij tevens erop ^vijzen, dat dergelijke leveringen hts over Japansche territoriale wa- terèif kunnen geschieden. Ten aanzjen hiervan zeide woordvoerder dat afge wacht ï^oet worden, of de Amerikaan sche regWering inderdaad dergelijke leveringeA ten uitvoer brengt, hetgeen uiteraard voor ^apan van de allergroot ste beteekenis is. Wat de kwestie van de territoriale wateren betreft, zeide de woordvoerder geen deskundige in dergelijke internationale rechtsaange- legënheden te zijn. Het is evenwel de zaak van J^pan te bepalen, hoever deze wateren worden uitgebreid De kwestie wordl reeds door'de bevoegde instan ties bestudeerd. Er is nog geen beslis sing genomen. Zon op 5.2S, onder 22.04. Maiu op 18.10, onder 2.51. Men verplicht Ie verduis teren van zonsondergang lot zonsopkomst. Lantaarns van voerthigen moeten V, nar na aansonder- gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1