OPERATIES TEGEN STAUN-LINIE stelselmatig voortgezet NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREDEN Maandag 7 Juli 1941 m Ten Westen van Minsk' weer 52.000 Sovjet-Russen overgeloopen - Hongaren bereiken de Dnjestr io*i ch HUum Bezoek aan een krijgs gevangenkamp De strijd aan de Roemeensch-Sovjct-Russische "7 grens. VJET AND Ajan het Zuid-Oost-front. e R US L A DISTRIBUTIE VAN JAM, STROOP LD. Eén bon voor 500 gram per vier weken. EEN „VRIJWILLIGERS. VERBOND NEDERLAND". Deelneming aan den Europeeschen strijd tegen het Bolsjewisme. De oorlog in Syrië. goudsche COU BANT go* Jui gang, No. 20673 NAUÏ n. TCL. n« Chefredacteur: 1*. HETER, Gtouda. een vuurgevecht, dat negen uur duur de, bleven nog 29 pantserwagen* ka potgeschoten op het slagveld liggen. Volgens het Didtsche legerbericht worden in het Oosten da operaties te gen de s.g. Stalin-linie stelselmatig voortgezet. Het aantal, der sedert 22 Juni gemaakte gevangenen is tot Za terdag gestegen tot omstreeks <#08.000. Het luchtwapen steunde de operaties goor voortdurende aanvallen op vijan gelijke troepenconcentraties. Alleen al in het gebied rondom Sjitomir werden goor bommen en beschieting meer gan 500 vrachtauto's van de Sovjets vernield en 18 spoortreinen vernieti gend. getroffen.. Andere, succesvolle luchtaanvallen, richtten, zich. in den nacht van Zaterdag op Zondag op het knooppunt van spoorlijnen en wegen Smolensk. Het Sovjetluchtwapen ver loor eergisteren 281 vliegtuigen tegen 11 eigen verliezen. Daarvan werden er 98 in luchtgevechten neergeschoten en 183 op den grond vernield. Het D.N.B. ontving gisteren het vol gende speciale bericht uit het hoofd kwartier van den Fiihrerï „Het opperbevel der weermacht deelt mede, dat onder den druk der Duitsche omsingeling gisteren ten Westen van Minsk wederom 52.000 sol daten van het Sovjet-leger zijn over- Hongaren aan de Dnjestr. Het legerbericht van dep Hongaar- schen generalen staf meldde Zaterdag: De achtervolging van de terugwij kende Sovjet-troepen verloopt volgens het opgestelde plan. Onze troepen heb- Stanislaw en Kolomea bezet en ruk ken thans op naar de Dnjestr. De chef van den generalen staf van ge Honved deelde gisteren mee: De Hongaarsche troepen hebben Za. terdag de linie van de Dnjestr bereikt. Op vele plaatsen pogen sterke Sovjet- achterhoeden door verbitterden tegen stand den terugtocht over de rivier te dekken. AANTALLEN OF SOVJET- SPOORLIJNEN. Het Duitsche luchtwapen heeft op 3 en 4 Juli in het gebied ten Oosten van Minsk spoorweginstallaties en Sovjet transporttreinen aangevallen. Door deze bombardementen, die reeds dagen voortduren, op de achterwaartsche ver bindingsllnies van de bolsjewisten worden in den grootst mogelijken om vang de allernoodzakelijkste ravitail leering van den vijand onderbroken aldus het D.N.B. De vernieling van Sovjet-spoorlijnen vormt een des te grootere catastrophe, daar een snel herstel van deze lijnen onmogelijk is. - Ben formatie Duitsche gevechtsvlieg tuigen heeft op 3 Juli, naar van "be voegde zijde wordt medegedeeld, door het bombardeeren van belangrijke van Pinsk de bolsjewistische ravitail- leeringswegen zwaar getroffen en een deel van de verslagen Sovjet-troepen den terugweg afgesneden. De lichte Duitsche bommenwerpers hebben met welgerichte bommen het belangrijkste seinhuis bij Pinsk buiten bedrijf ge steld en vlogen vervolgens naar bet Oosten verder. Plotseling zagen de Duitsdie vliegers op het emplacement van het station Janow vier transport- treihen. Zij konden duidelijk waarn wen, dat er pantserwagens, stukken lichte artillerie, voertuigen en legerap- Paratdn op de wagons stonden. De Duitsche gevechtsvliegtuigen wierpen hun bommen op de transporttreinen. Een rookwolk benam hun voor eenige miuten het uitzicht. Doch de vliegers konden daarna constateeren, dat alle vier treinen uit de rails waren gewor pen en totaal vernield op de rails la ten. Zij blokkeerden zoodoende de voornaamste spoorlijn, zoodat bet ge- heele spoorwegverkeer van het Sovjet- leger in dezen sector verlamd werd. Talrijke pantserwagens ver nietigd. Een formatie Duitsche infanterie, d;e tijdens de eerste tien dagen van den veldtocht in het Oosten 1100 pantser wagens der Sovjets heeft veroverd of «rmetigd, heeft, naar het D.N.B. van oevoegde zijde verneemt, nieuwe zwa- gevechten met sterke bolsjewisti sche gepantserde strijdkrachten moe ten leveren ten Zuiden van de Pripet- moerassen. De bolsjewistische infante, «sten stelden alles in het werk om met Bescherming van zware pantserwa- f*ns de Duitsche linies binnen te drin. pen. Op lederen pantserwagen, die aan U fWen, volgden drie vrachtauto's Sn SovJet-infanteristen, die. op 800 jj™ meter voor de Duitsche Unies tot ga aanval moesten overgaan. In de eeste gevallen werden de gemotori- colonnes infanterie door gra- d»fü vernietigd, voordat de sol. ten van de wagens konden springen, aanval van de aankomende gepant- Sr monsters werd door het Duit tan» f. Mrvuur geremd en reeds na v»rri^"r.,wiren twintig pantserwagens toitie8 De:!e veroorzaakten onrust tornt t-gelederen en zij begonnen bruik J,? a Dit "ogenblik, ge- tot if Duitsche infanteristen om een tegenaanval over te gaan. Na De operaties bij Moermansk Formaties van het Duitsche en Fin- sche leger dringen ondanks de moei lijkste tegreip- en weersomstandig heden langs de kust van Moermansk aan de Noordelijke IJszee op. Nadat het taaie verzet van de bolsjewisten gebroken Was, werd het gebied van de Liza bereikt. Elitetroepen der Sovjets gevangengenomen. Ver opgerukte Duitsche pantserfor maties hebben eergisteren een groot aantal bolsjewistische soldaten ge vangengenomen, die tot de elitetroe pen behoorden. Naar de gevangenen verklaarden, namen deze troopenon. derdeelen destijds aan de groote pa rades op het roode plein te Moskou deel. De prestaties van de Duitsche infanterie. In deskundig* kringen te Berlijn wijst men bij beschouwingen over den succesvollen Duitschen veldtocht in het Oosten vooral op jde voorbeeldige marschprestaties van de infanterie. Hieromtrent wordt o.a. bekend, dat afzonderlijke troepenafdeelingen bin nen 4V4 dag den geweldigen afstand van 300 kilometer te voet hebben, af- gelegd. Bomaanvallen op Ftasehe plaatsen. Eergisteren hebben Sovjet-vliegers, naar het officieele Finsche persbu reau meldt, Loviisa, Vehkalahti, Kymi en Kuuaankoski gebombardeerd zon. der schade to veroorzaken. Te Kotka werden vijf houten huizen vernisdi, Gisterochtend is Loviisa opnieuw- aangevallen. Een woonhui* werd ver nield, drie huizen liepen schade op. Van de burgers, dia Donderdag to Kuusankoaki werden gewond; zijï er twee overleden. Oekrainere strijden togen de Sovjet-Unie. In Kroatië wonen nagr het D.N.B. verneemt verscheidene tienduizenden Oekrainers, die hun vaderlgpd hebben moeten verlaten wegens de bolsjewia- fische terreur. Vrijwel alle strijdbare Oekrainers hebben zich nu aange meld voor den oorlog tegen de Sovjet-Unie, zoodat men voornemens is, speciale Oekrainsche afdeelinger op te richten. „Sovjet-officieren barrevoets, bolsjei wislische gevangenen vijandig gezind jegens Stalin", zoo luidt het opschrift van een verslag van Bertil Svanstroem in Stockholm Tidningen van een journalistieke reis naar het Ooste^ lijke front. De Zweedsche correspond dent schrijft, naar het D.N.B. meldt? over het bezoek aan een krijgsgevan genenkamp in de nabijheid van Jaro- jilaw, waar hij soldaten van het Sovjet leger heeft aangetroffen, die zonder eenige militaire opleiding door dl machthebbers in het Kremlin naar hel front waren gezonden. In het reusach tige kamp, dat plaats bood aan 50.000 bolsjewistische gevangenen, waren ook Sovjet officieren ondergebracht. „Won derlijke types", zoo schrijft de verslag gever, die voortgaat: „in West-Europa is het begrip officier steeds onafschei delijk verbonden met elegantie, goede houding en een Deschaafd uiterlijk. Deze mannen daarentegen zien er jam merlijk uit. Aan" hun uniformen zit tiets, dat hen onderscheidt van den wonen soldaat. Hun rangteekens had den zij nl. van hun uniformen verwij derd. Zij bezitten niets anders dan wat 'zij op het lichaam dragen, velen hun ner hebben zelfs geen schoenen." Op een vraag, waarom hij zonder schoenen liep, antwoordde een der offi cieren, dat hij zijn schoenen h»d ver kocht, „om cigaretten te krijgen, ai HET ROEM£EN§CH RUSSISCH FROJjT I N E sjenew •hXsplI WUERNOLE Bsrtsd Per e kop lw. kronstaot Bolgrscf Galatz Ismatl R I M Eupatoria Sara boes PLOESTI E M E N BOEKARES De strijd, dien de Duitsch-Roemeensche troepen met de Sovjet-troepen in Bessarabië voeren bepaalt zioh tot het gebied ten Zui den van Czernowitz, waar de legers verder oprukken naar de rivier de Dnjestr. In de zóne van Dolgrad hebben de Duitsch. KAART VAN I Roemeense he troepen de rivier de Proetii overschreden en bewegen zij zich ln het Zuid-Bessarabische kustgebied. Zie de onderste kaart (Cartografisch bureau van de de Ned Dagbladpers). LUBLIN KOWt-L Wolynskyj 5ZOW LUCK NO OSTROG GENERAAL G0UVEMEMEN REfCHSHOP Jarosleu DvitSfih-Pr LAWKY Lubaczow Zioetow S tarok or st PRZEMYSL Brzezany Prètkurow rtezkow STRYJ z-Pololsk Dol i na KOLOME Chotm CZEROWITZ Mikacevo'* HET DUIT5CH- ZUID OOSTFRONT De voornaamste militaire operaties aan het Zuid-Oostfront bepaalden zich in de afjpe- loopen week tot het vernietigen van ver strooide deelen van den vtyand NA den val van de vesting Lemberg gingen de aanvalsrichtingen der Duitsche troepen in twee richtingen. Een hiervan was Tamapol. de andere Czernowltz. Ten Zuiden van Lemberg volgde men de rivier de StryJ tot aan de Hongaarsche grens Door de bezetting van de atad StryJ kwam KAART van pclt de Sambor-achterhoek geheel ln Duitsche handen; het is daar, waar de rfykc Gftttclsche olievelden gelegen zijn. Met de Hongaarsche troepen samen werden de steden Stanlalau en Kolomea bezet. Hier mede hebben de legers het gebied van de Proeth bereik. Zie hiervoor de bovenste kaart. (Cartografisch bureau van de de Ned. Dagbladpers^ «4?- fezien hij er anders geen geld voor had." Schoenen intereaiMrden hem veel minder. De Zweedsche correspondent schrijft verder over de bonte volkenmengeling van de in het kamp ondergebrachte ge vangenen. De Oekralnera waren in de meerderheid. Zij toonden geen bijzon dere voorliefde voor de Sovjets. De in het kamp aanwezige Aziaten behoor den tot de meest verschillende volke ren, Mongolen van allerlei nuances Kalmukken, Kirgiezen en Oesbeken, Nomaden van de IJszee in het Noor den tet aan de kust "van de Kaspische Zee in het Zuiden. Over het algemeen hadden alle gevangenen iets tegen Stalin. Een groep gevangenen „applau disseerde krachtig toen iemand ver klaarde, dat het communisme zou wor den uitgeroeid. Een Oekraine* riep uit: „Waarom laten jelui ons niet los, dan kunnen we jelui helpen de Sovjets te verjagen". Op de vraag .of zij ooit Stalin hadden gezien, antwoordde een der bolsjewis tische gevangenen, dat hjj alleeif por tretten van Stalin kende, omdat Slalin zich in het volk niet durfde vertoonen Alle gevangenen, aldus de Zweedsche correspondent, schijnen een vTagende houding te hebben tegenover het heden. Zij weten niet precies waarvoor zij streden. Zij waren geen communisten. Zy «hadden geen goede militaire oplei ding gekregen. Zjj hadden er geen idee van, wat een moderne oorlog eigenlijk is. Op de vraag, of zij lid waren van de communistische jeugdorganisatie, antwoordde de meest welbespraakte jongeman: „Neen, wij willen kalm le ven, en met rust worden gelaten". De overigen stemden in met deze verkla ring. Geen hunner achtte het noodig zich openlijk solidair te verklaren met het bolsjewistische regime. DE AMEHKAANSCHE AMBASSADI TE MOSKOU. Naïri Internationa! News Service volgens! het D.N.B. uit Washington meldt, heeft de Amerikaansche re geering maatregelen genomen voor een eventueel vertrek der «nbessede- staf te Mfljdcou. Het agentschap spreekt van-een voorzorgsmaatregel in verband met de ontwikkeling der militaire operatie*. ENGELS CUE GRONDSTOFFEN VOOB DE SOVJET-UNIE. f Volgens te (.ondesi ontvangen be richten is de levering van rubber uit Malaya aan de Sovjet-Unie het eerste practische resultaat van de samen werking tusschen Engeland en de Sovjet-Unie in de Oorlog in Oost/ Europa, aldus meldt de Londensctie correspondent van de Dagens N y - heter, volgens het D.N.B. Na de onderhandelingen met Moskou is eer- overeenkomst voor den Britschen uitvoer naar de Sovjet-Unie gesloten. Die overeenkomst voorziet ook in den uitvoer van tin van de Straits Settle ments naar de Sovjet-Unie. Het ver voer zou over Wladiwostok ge schieden. Engelsche deskundigen in de Sovjet-Unie. Naar Associated Press uit Londen- meldt, zijn in de Sovjet-Unie in op dracht van het Britsche ministerie voor de veiligheid verscheidene Engel sche deskundigen voor den bouw van schuilgelegenheden en voor de brand weer aangekomen. Zij moeten de Sovjet-regeering in kennis stellen van de laatste Britsche ervaringen. Maisky bij Eden Volgens een bericht uit Londen heeft de Sovjet-ambassadeur te Lon den Maisky, opnieuw een bezoek aan minister Eden gebracht. MATSOEOKA BRENGT OPNIEUW VERSLAG UIT De Japansche minister van buiten- landsche Zaken, Matsocoka, heeft, naar Dojnei meldt, gisteren den keizer opnieuw verslag uitgebracht. De plaatsvervangende minister van Bui- tenlandsche Zaken, Ohasji. heeft gis terochtend een onderhoud van een half uur met den Britschen ambassa deur, Craigie, gehad. Eergisteren heeft Craigie een bezoek aan Mat- soeoka gebracht. FRANSCH VRIJWILLIGERS LEGIOEN IN OPRICHTING. Naar het Fransche persagentschap Afib volgens het D.N.B. meldt, hebben vier Fransche politieke bewegingen, nl. Le Francisme, voorzitter Bucard, La Ligue francaise, voorzitter Con- stantini, Le parti populaire francais, voorzitter Doriot, en Le rassemble- ment national populaire, voorzitter Marcel Deat, besloten een vrijwil ligerslegioen op te richten, dat aan den Europeeschen kruistocht tegen het bolsjewisme zal deelnemen. Dit lc- ?ioen zal Frankrijk aan het Sovjet ront vertegenwoordigen. DE OORLOGVOERING DER SOVJETS. De Berlijnsche pers behandelt in uit voerige hoofdartikelen de terreurme thoden der Sovjets, die thans vooral door de gebeurtenissen in Lemberg langzamerhand tot het publiek door dringen en die, naar de bladen ver klaren, het buiten de Sovjet-Unie ver spreide sprookje van de „evolutie van den Sovjet-staat" weerleggen. In deze artikelen wordt, aldus het D.N.B., een beeld gegeven van de on- gelooflijke gruweldaden en van een nog nooit geziene ellende, die de ael- daten en ook buitenlandaohe corres pondenten hebben gezien. Men heeft in Lamberg en in alle gebieden van het bolsjewistisohe Oosten een bevol king; aangetroffen, zoo schrijft de Berliner Boenenzeitung.die door vreeselijke ontberingen en een onophoudelijke terreur tot een bijna totale apathie was afgestompt en een levensstandaard vertoonde, die met geen enkele maatstaf „van cultuur en civilisatie meer vast te stellen ia. De Deutsche Allgemeine Z e i t u n g wijst erop, dat diegenen, die de grenzen der Sovjet-Unie over schreden, allereerst een nog nooit ge ziene ellende en de verlatenheid van het platteland zijn opgevallen. Doch behalve de uitroeiing van den boeren stand. zoo schrijft het blad verder, zag het Kremlin zijn voornaamste taak in de ontrechting, knechting en het tot slavernij brengen van de arbeiders. Onze soldaten hebben, zoo schrijft de. Berliner Naehjausgabe, den voorhang voor deze grootste mis daden. die ooit aan de rrensehheid zijr. begaan, weggetrokken. Met hun op- marsch onthullen zij thans dagelijks de wereld, wat tot dusver achter de hooge fnuren van den bolsjevvistischen staat verborgen was. Wanneer de bladen schrijven over de gebeurtenissen in Lemberg is de terreur van het bolsje wisme wel het vreeselijkste wat naar voren komt Onvergetelijk zullen de tooneelen blijven, zoo schrijft de A n g r i f f, die zich op de binnenplaats van een Gepoe-gasrangenis te Lemberg hebben afgespeeld, die door duizenden Oekrainiers omsingeld was, die moreel totaal geschokt waren Het vreeselijk ste zal, zoo gaat het blad voort, het ontwaken van millioenen menschen in de Sovjet-Unie zijn, wanneer zij op zekeren dag inzien, in wat voor een hel zij meer dan twintig jaar geleefd hebben. Duitschlands strijd tegen deze bolsjewistische wereldpest is niet alleen een strijd om de veiligheid van de DuitscBe natie, zoo schrijft de Ber liner Lok al-ZCnzeiger in dit verband,doch tevens een bevrijdings- Mrija.wppr alle volken der-aaride. De Duitsche overwinning beteekent de be vrijding van de mensehheid van de grootste misdaad, die de wereld ooit beleefd heeft. De Exchange Telegrejp^» ver neemt, naar uit Stockhalm wordt ge meld, van zijn speciaien correspondent te Mtakou het volgende: Overeenkomstig het door Stalin in zijn rede gegeven bevel, worden in de Oekraïne, daar, waar de bolsjewistische, troepen tot, op de Dnjestr moesten terugtrekken, stelselmatig vernielingen aangericht. Een aantal bataljons heeft uitsluitend tot taak, zich met deze ver- nielingsopgave bezig te houden. Zij zijn uitgerust m.et vlammenwerpers voor het aansteken van het graan en voor zien van ontploffingsmiddelen om de boerenhuizen te vernietigen. Zij slach ten al het vee af, zonder de kippen te vergeten, die vergiftigd worden, zoodat zij niet gegeten kunnen worden. Men neemt aan. dat op deze wijze in de afgeloopen dagen voor'een waarde van verscheidene honderden millioenen vernietigd is. In Duitsche politieke kringen ver klaart men in verband met dit ver nietigingswerk, dat de gevolgen hier van uitsluitend de Oekrainisclie bevol king zullen treffen, die zoodoende bewust aan den honger en de ellende wordt prijsgegeven, daar de Duitsche troepen in ieder opzicht door het vaderland worden verzorgd en niet op de levensmiddelen in de operatiege bieden zijn aangewezen. Ör.der het opschrijft „Het beest van Moskou spreekt", levert de Chicago Daily Tribune commentaar op de radiorede van Stalin. De man, die, aldus het blad, voor meer menschelijke ellende verantwoordelij» is dan iemand anders, wil zich thans opwerpen als „groot aanvoerder van een vrij volk" of „strijd tegen bloedige tyrannie". Een onge6venaard record aan ruwheid en verraad staat op zijn naam. De Ver- eeftigde Staten moeten hieruit de lee ring trekken, dat zij hun eigen ver dediging moeten voltooien en zich moeten wijden aan het afweren van een binnenlandschen vijand, die van Amerika met behulp van den oorlog een dictatuur wil maken. Het D.N.B. meldt uit Berlijn: In tal rijke Oekrainsche plaatsen, die in- de afgeloopen dagen door Duitsche troe pen bezet zijn, heeft men ontzettende wreedheden der bolsjewisten ontdekt. De directeur van een gevangenis liet bij de nadering der Duitsche troepen alle gedetineerden, die tot de Ockrai- nische nationale beweging behoorden, op de binnenplaats bijeendrijven. Daar werden 1500 Oekrainers met machine geweervuur gedood. Op de binnen plaats van de gevangenis te Doebno vond men de afschuwelijk verminkte lijken van meer dan honderd gevange nen, mannen en vrouwen. Zij waren door de bolsjewisten met bijlen, mes sen, pistolen en handgranaten en door geraffineerde foltermethoden om het leven gebracht. In de cellen van het tuchthuis der Wolhynische stad Doebno zijn 528 man nen en vrouwen door de Sovjets met machinegeweren en pistolen doodge schoten, zoo verneemt het D.N.B. uit een speciaal rapport. Zelfs de zuige lingen werden doodgestoken. Nadat de daders, die uit Gepeoe-commissarissesi, Joodsohe partijfunctionarissen en twee Jodinnen bestonden, ook nog de waak honden van het tuchthuis hadden neer geschoten, vluchtten tij per vrachtauto. De secretaris-generaal van hel depar tement van Landbouw en Visaeherty maakt bekend, dat een aanvang tal worden gemaakt met het distribueeran van jam, marmelade, gelei, stroop, honing en andere suikerhoudende ke- terhamsmeereeb, alsmede van vruch ten op siroop. Vanaf heden tot en met Zondag U Juli a.s. is de verkoop' van dexe artike len geheel verboden, terwijl de distribu tie aal aanvangen on 14 Juli u Het rantsoen sal bedragen 588 gram per periode van 4 weken. Van officieele zijde meldt men ons: In breede kringen der Nederlsnd- sche openbare meening zijn de berich ten over de in de verschillend* lan den van Europa gevormde vrijcorpsen 'ot steun aan de Duitsche weermacht en baar Finsche, Roemeensche, Ita* liaanache, Hongaarsche en Slowaak- sche bondgenooten in haar strijd tegen het geheel Europa bedreigende cul tuur-verwoestende en atheïstische bolsjewisme met de grootste belang stelling en levendige voldoening gele zen. De oprichting van een Noorsch legioen en een vrijcorps Denemarken heeft bijzonder de aandacht getrokken. Veelvuldig werd daarbij echter be treurd ,dat de actieve deelneming van Nederland aan dezen kruistocht der Europeesche beschaving tegen de Sow- jets tot dusver beperkt is gebleven tot enkels duizenden enthousiaste mede strijders in de gelederen der Duitsche weermachtsonderdeeien, en dat het tot nu toe niet tot het vormen van een gesloten Nederlandsche formatie onder Nederlandsche leiding gekomen is Naar wij thans echter vernemen zijn in de afgeloopen dagen in alle stilfe voorbereidingen getroffen voor de op lichting van een eigen Nederlandsche formatie, die den naam za! dragen „Vrijwiiligersverbond Nederland". De vorming van een dergelijk zuiver Ne» derlandsch vrijcorps staan geen moei- ijkheden meer in den weg, nu de hier voor noodzakelijke toestemming van d„ betreffende Duitsche instanties ver zocht rr verkregen is Dit „Vrijwil- Jigersverbond Nederland" zal met medewerking van de bestaande po litieke partijen en van Nederlandsche officieren door een reeds opgericht Nederlandsch aanwervingsbureau ge organiseerd worden, in dit verbond kunnen mannenworden opgenomen van 17 tbt 40 jaar ijfet een minimum lengte van 1 m. 85. Hun soldij alsmede de ondersteuning van "eventueeie familieleden zal volgens dezelfde grondslagen geregeld worden, als bij de Duitsche weermacht. Aanmeldingen en inlichtingen moe ten gericht worden tot het centrale aanwervingsbureau voor het „Vrijwii ligersverbond „Nederland", Stadhou derslaan 132, Den Haag. BRITSCHE VORDERINGEN. Volgens de laatste berichten uit Beiroet is de toestand in het Zuiden van Syrië onveranderd. In de streek van Palmyra hebben de Britsche strijd, krachten wat terrein kunnen winnen. Britsche verkennings-afdeelingen zijn opgerukt in de richting van post No. 4 der petroleumleiding. Een Engelsche gemotoriseerde colonne, die in het Eufraatdal oprukt, beweegt zich thans in de richting van Rakka, een andere ccionne is in den sector-Merdj-Ayoem lot voorbij Teil Halo gevorderd. In den z.g. Tsjoef zijn Britsche afdeelingen op hevig Fransch geschutvuur gestooten. De Fransche stellingen bij Damoer zijn gisteren gedurende een half uur door Britsche oorlogsschepen bipchotcn. swuuwwwummnvi Zon: op 5.27, onder 22.01. Maan: op 21.22, onder 5.19. Men to verplicht te verduis teren ven zonsondergang tol zonsopkomst. Lantaarn* van voertuigen moeten nuf na eonionoer- gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1