NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Sovjet-stellingen in het Noorden doorbroken ten Woensdag 9 Juli 1941 J üsschen2en5 Juli bijna150.000gevangenen t*% Hlcuut k44 80e Jaargang, No. 20675 Keurtroepen na verbitterden strijd verslagen - Hevige lucht gevechten aan de Zwarte Zee Litwinof voor „zoo groot mogelijke samenwer king tusschen Engeland en de Sovjet-Unie NnnD2«.,Ft HAVENS A*1* DE NOORDELIJKE IJSZEE BESTOOKT. R U^jLweskS Ll N D ROE WANDADEN DER SOVJETS. Duitsche soldaten mis handeld en vermoord. AMERIKA EN DE OORLOG. Verklaringen van generaal Auchinleck. 4 i f i uw BiNm: MARKT 31, TEL. 3740 Chefredacteur; T. TUTTER, Gouda. De door kan*) Het D.N.B. heeft de volgende toe lichting ontvangen op het weermachts bericht van gisteren: Zooals te verwachten was, is het op perbevel thans met zyn berichten van bet Oostelijk front terughoudender ge worden. Ofschoon uit het Duitsche weermachtsbericht blijkt, dat de be wegingen nog steeds goed verloopen, wordt het toch vermeden afzonder lijke plaatsen te noemen. In tegen stelling hiermede geeft het bericht van het Sovjet inlichtingenbureau plaats aanduidingen. Terwijl echter uit het Duitsche weermachtbericht, de onop houdelijk voortgaande offensieve be weging der Duitsche troepen blijkt, tracht het bericht van de Sovjets den Indruk te wekken, alsof alle Duitsche aanvallen met succes zijn afgeslagen. Het hroet zichzelf juist door het noe men van de namen noodgedwongen logenstraffen, wanneer steeds weer nieuwe plaatsnamen opduiken, die veel meer Oostelijk liggen dan de eerst ge noemde. Hierdoor wordt onvrijwillig ie Duitsche opmarseh bevestigd. De' door het weermachtsbericht van gisteten bevestigde successen van de verbonden Duitsch-Roeraeensche strijd, krachten in Fessarabië worden ook met nadruk vermeld in het Roemeensehe weermachtliericht. De verbonden troe pen, voornamelijk Roemeensehe forma ties, rukken thans onder leiding van generaal Antonesen naar Ren heneden- loop van den Dnjestr op en veroveren nadoende het einde Juni 194* aan de Sovjet-Unie afgestane Bessarabie. Ge komen bij den benedenloop van den Dnjestr bereiken agj dan weer de oude Roemeensehe staatsgrens met de Sov jets. Naar het D.N.B. verneemt, hebben Duitsche troepen in den Noordelijken lector kazematsteilingen der Sovjets doorbroken. In verbitterde gevechten, die 15 uur duurden, werden talrijke ge vangenen gemaakt, onder wie Aziati sche keurtroepen, die zich taai en listig verdedigd hadden. Duitsche stoot troepen hadden de bolsjewisten, die door de politieke commissarissen tot het uiterste verzet waren opgezweept, overwonnen. Roemenen staan weer aan oude grens. Onder aanvoering van generaal Antonescu zijn Duitsch-Roemeensche troepen eergisteren verder door de Sovjet-linie naar den benedenloop van den Dnjestr opgerukt en zij verdrongen vde bolsjewiki in zware gevechten uit Bessarabie, door Roemenië aan de Sovjet-Unie afgestaan. Met den be nedenloop van den Dnjestrbereikten de troepen van den zegevierenden generaal Antonescu de oude Roemeen sehe grens. Sovjetverxet aan Besaara- bische front gebroken. Duitsch-Roemeensche troepen heb ben, Baar het D.N.B. verneemt. Zondag den hardnekkigen tegenstand der bols jewisten aan het Bessarabische front door. moedige aanvallen gebroken, rairgke nesten van verzet en atellingen [n het veld werden bedwongen. De bolsjewisten werden tot aan den "hiestr teruggeworpen.' Er werden ge vangenen gemaakt en een rijke kruit *«d veroverd. Gevangenen- en buitcfjfers de aanvallen van h,et Duitsche 1? *ijkende bolsjewisten zijn, ,*r bet D.N.B. verneemt, tusschen Juli 142.218 gevangenen ge- sant. Onder meer zijn buitgemaakt «•pantserwagens, verscheidene pant, •«treinen en 550 stukken geschut. Dpitache stuka's, die over de toendra's »i^o Noordelijke IJszee waren ge- "ebben belangrijke Sovjet- boutaL S^ombardeerd. Uitgebreide en a tsënfabrieken, werven «•h.^08 kken- waa™ groote zee- sin, S gerepareerd werden, zün ern- «li!? j Toen ZÜ verder" vlogen, on ue ?tuka's "OS talrijke treffers 2*? belangrijken spoorweg, die binden"8!1 ,met St' Petersburg ver- behhnn verkenningsvliegtuigen VerW8*™^. ^at het militaire »anv„n._0p traject door de bom- Oo vou1 grootendeels verhinderd is. geslaoon P .t5en zÜn de rads weg- arhadigd spoorbaan zwaar be- Sovjet soldaten loopen naar Roemeensehe linies over. BoPua'^?fhten van bet front wordt te arest gemeld, dat de laatste dagen de Sovjet soldaten in massa's over- loopen. Zij vertellen van de gruwelijke terreur, die de politieke commissa rissen, voor het meerendeel Joden, bij de militaire afdeeling uitoefenden, aldus het D.N.B. Talrijke Bessarabiërs, die er in slaagden naar de Roemenen over te loopen, wilden onmiddellijk bij het Roemeensehe leger ingelijfd en naar het front gezonden worden. Mislukte Sovjet-aanval Bij een poging om een Duitsche artil leriestelling in het Zuid-Oostelijke deel van het front aan te vallen, werden er van 22 naderende Sovjet-vliegtuigen twintig door Duitsche jagers neerge schoten, voordat zij hun bommen had den kunnen uitwerpen. De beide ove rige bolsjewistische gevechtsvliegtui gen, die gedwongen waren rechtsom keert te maken, vlogen in een breede bocht opnieuw naar 'de vooste Duit sche linies. Daar zij door alle troepen- onderdeelen verhinderd werden tot den aanval over te gaan, kozen zij een Duitsche verbandplaats tot doel. Hoe wel de tenten en voertuigen duidelijk 'met een groot Roode Kruisteeken wa ren gekenmerkt; wierpen de twee bol sjewistische vliegers vanflit geringe hoogte hun bommen, die dicht bij de verbandplaats insloegen. Terwijl de Sovjet-bommenwerpers zich bij een tweede nadering gereedmaakten tot een duikvlucht over te gaan, verscheen een Duitsch jachtvliegtuig. Dit drong de bolsjewistische vliegtuigen tot voorbij de voorste linies der Duitschers terug en schoot vervolgens de beide vliegtui gen boven de stellingen der Sovjets naar beneden. De rol der politieke commissarissen. Tijdens de gevechten in den Zuide lijken sector van het Oostelijk front vonden Duitsche infanteristen op 6 en 7 Juli bolsjewistische mitrailleurschut- ters. die zich hadden ingegraven. De Sovjet-soldaten stonden in kuilen en waren tot aan de schouders met aarde bedekt. Zij hadden alleen de handen vrij om te kunnen schieten en hielden veelal tot de laatste patroon stand. Enkelen hunner die gevangen genomen werden en door de Duitsche soldaten werden uitgegraven, meldden het vol gende: hun politieke commissarissen hadden hen gedwongen een kuil te graven. Vervolgens moesten zij hierjn springen. Daarna hadden de commissa rissen eigenhandig de kuil weer dicht gegooid en den grond aangestampt. Op deze wijze werden de mitrailleurschut- ters gedwongen tot den laatsten adem tocht tegenstand te bieden. Hevige luchtgevechten aan Re kust der Zwarte Ze*. Aan de kust van de Zwarte Zee zijn op 6 Juli hevige luchtgevechten gel» vend aldus het D.N.B. Een formatie Sovjet-gevechtsvliegtuigen trachtte over een breed front een Roemeensehe havenstad te naderen. Te rechter tijd opgestegen Duitsche jagers sloegen de bolsjewistische formatie uit elkaar en zetten de achtervolging in. Hierbij had een jonge luitenant, piloot van een Messerschmitt, bijzonder geluk. Hij vloog over de terugkeeren- de bolsjewistische vliegtuigen heen en stortte zich op de laatste vliegtuigen. Toen hij dichtbij gekomen was, opende hü met de boordwapens een moord dadig vuur. De salvo's troffen de Mar tinbommenwerpers, scheurden de be kleeding van het vliegtuig open en sta ken de vleugeltanks in brand. De draag vlakken scheidden zich van de romp en de vliegtuigen stortten naar beneden, waar zij op het water terechtkwamen en nog eenigen tijd bleven branden. Vervolgens wendde de Duitsche jager zich tot drie andere Sovjet-vliegtuigen en versperde hun den weg. Tevergeefs trachtten zij in de stralen van de zon te vliegen, om zoodoende den Duit- schen aanvaller het. mikken en schie ten moeilijk te maken. De boord kanon nen van de Messerschmitt gaven vuur. Tegelijkertijd hadden ook de overige vliegtuigen van de Duitsche gevechts groep in totaal elf Martinbommenwer pers neergeschoten. Zoo werden in een half uur van achttien Sovjetvliegtuigen er zeventien totaal vernietigd. Honderden ovtrloopen Op talrijke plaatsen aan het Ooste lijk fropt zijn ook op 7 Juli wederom honderden Sovjet-soldaten naar de Duitsche troepen overgeloopen. Zij kwamen blootshoofds, alleen met een hemd, een broek, beenwindsels en ka potte laarzen van wasdoek aan en deelden mede, dat zij de laatste over- levenden waren van verscheidene ver strooide en vernietigde regimenten. Aanval op Sovjet-torpedo jager Een groep Duitsche duikbommen werpers welke op 8 Juli een aantal Sovjetvliegtuigen voor de Roemeen sehe Zwarte Zeekust neerschoot, heeft nog een succes behaald. Tijdens het hevige luchtgevecht viel een Duitsch vliegtuig éen Sovjet-torpedojager aan, die doelen aan de kust onder vuur wilde nemen. Nog voordat de beman ning van den torpedojager het geschut in stelling had gebracht, vielen de Duitsche bommen op het Sovjet-oorlogs schip. Heele deelen van het schip vlo gen torenhoog i/i de lucht. De kust streek werd met planken en ijzeren deelen van den torpedojager bezaaid. Bolsjewistische keurtroepen verslagen. Een Duitsch regiment infanterie, dat zich in de eerste week van den oorlog aan het Oostelijk front een weg dwars door Litauen heeft gebaand!" heeft na verbitterde gevechten een bolsjewisti sche keurdivisie verslagen. De over blijfselen van deze divisie, die ?ls be- looning voor bijzondere prestaties in den oorlog tegen Finland met de hand van de Roode Vlag was onderscheiden, trokken zich ver naar het Oosten terug. De commandant van de divisie en enkele hooge officieren, die met de Leninorde waren onderscheiden, ge raakten in gevangenschap. 35 stukken geschut, veertig vrachtauto's talrijke stukken pantserafweergeschut en mi trailleurs, alsmede de geheele uitrusting van de divisie vielen in Duitsche han den. Het Finsche legerbericht. De Finsche regeeringspersdienst heëft gisteravond het volgende mede gedeeld. In de omgeving van Hanko ortille- rievuur op vijandelijke stellingen. De activiteit van den vijand ia betrekke lijk mat. In het gebied tusschen den Finschen zeeboesem en het Vuoksendal was het rustig. In de buurt van Enzo, waar de vijand vroeger een uitval over de grens had ondernomen, maar terugge slagen was, zijn de laatste dagen slechts luchtaanvallen gedaan, ge paard met artillerievuur. Ten Noordwesten van Lahdenpohja Is door een snelle actie een gebied met een diepte van tien kilometer veroverd en ondanks de vijandelijke tegenaanvallen behouden. Bij deze aanvallen heeft dp tegenstander groote verliezen aan m >rschen en materiaal geleden en ook kanonnen en talrijke pantserwagens verloren Ook in den overigen Zuidoostelijken sector werder enkele stellingen aan de overzijde van de grens ingenomen in zwakke aanvallen van den vijand afgeslagen, ASn de overzijde van de Oostelijke grens zijn onze troepen hier en daar enkele tientallen, kilometers opge rukt. Onze luchtstrijdkrachten hebben verkennnings en borrbardements- vluchten gemaakt. |HET DUITSCH CENTRALE OOSTFRONT WEUKUE-LUKI RAKlSCHKif DUNAÖtJBG KAUNAS BJELÖSTOK US LA N D _ST LriOVSK t*1N pril*! 1 JSJERNIGOW BOWNO A P sjitomir BEBÖttSJEW bila-ZERKWA •PR0SKUR«W K-° CHOLM SOU VERNEMEN KI JEW STANIStAU HAJSSIN KAMENEZ V Buuan POOOt RNQWITZ PERWOMAJSK r*-(4150) <AAHT VAN PEUT Witebsk op bovenstaand kaartje (v. Pelt)N K W -richting naar Pleskau, dicht b« de Vormt, ongeveer het einde van de Statin-linte, I Eatlaradsche grens de voornaamste Russische linie waarom nu Op de Stalln-linie sluit de Dnjepr-linie aan. de strijd is ontbrand. De Stalüi-Unie loopt in I Deze volgt vertier de rivier de Dnjepr, Finsche plaatsen gebombardeerd Van officieele Finsche zijde wordt medegedeeld, dat Maandag vroeg Sovjet-vliegtuigen onder de bes^iet- ming van eer. bewolkten hemel Kotkw opnieuw hebben gebombardeerd Hierbij werd een steenen woonhuis, alsmede bijna zestig houten huizen, waarvan het grootste deel bestond uit arbeiderswoningen, vernield. Op den zelfden dag werden bomaanvallen gedaan op Kirkonummi. Saerkisalmi en in de buurt van het Pieli-meer en van Valkeala, zonder dat echter schade werd Aangericht. Een a/deeling vijan delijke parachutisten werd onschade lijk gemaakt. De Finsche luchtstrijd krachten schoten vier Sovjet-vlieg- tuigen neer. Hongaanch' communiqué. De chef van den generaier, staf van de Honved deelt mede; Onze snelle afdeeimgen blijven snel oprukken, Zij zijn over de Sereth ge trokken en hebben met haar verken- ningsafdeelingen de rivier Zbrucz be reikt De totdusver door ons geleden verliezen zijr.g erir.g. Militaire missie der Sovjets in Engeland aangekomen. Naar de Britsche berichtendienst meldt, is gisterochtend een militaire missie der Sovjet-Unie in Engeland aangekomen. De Sovjet-militaire missie voor Groot-Brittannië staat, naar Reuter meldt, onder leiding van den plaats, vervangenden chef van den generalen staf van het {tovjetleger, generaal- majaor Golikow. Verder maken deel uit van deze missie, schout-bjj-nacht Karlamow van den generalen staf van de marine, alsmede vertegenwoordigers '•an de technische troepenonderdeelen an het Sovjet-luchtwapen. Als „interessant" quaiificeert Reuter, vdlgens het D.N.B., de tooneeier.. die zich hebben afgespeeld op een Lon- densch station bij aankomst van een Sovjet-missie Een groote menschen- mengte waaronder veie vrouwen en kinderen, hadden zich. volgens dit persagentschap, op het station verza meld. Nadat zij met het zingen van ..Russische" liederen den tijd hadden verdreven, zetten zij bij aankomst van den trem de Internationale in. Het persbureau meldt voorts, dat de Commissie behalve door den Sovjet ambassadeur nog verwelkomd werd door vice-admiraal Philips, luitenant- generaal Pownall en vice-luchtmaar- st'halk Bcttomley. Radiorede van Litwinof Hef D.N.B. meldt uit Berlijn: De vroegere commissaris van Bui- tenlandsrhe Zaken der Sovjet-Unie. Litwinof, heeft in een voor Groot- Brittan je in het Engelseh uitgesproken radiorede zich uitgesproken ten gunste van een ..zoo groot mogelijke samenwerking tusschen Groot-Brit- tanje en de Sovjet-Unie". Iedere slag, dien Groot-Brittanje en de Sovjet- Unie thans jegens Duitsch land onder nemen. is tienmaal effectiever dan elke slag. die tot later wordt uitge steld. Litwinof asemde Churchill „een groot staatsman" die bij de poging van Duitschland om de verschillende ideologieën van «ijn „beide vijanden" tegen elkander nit te spelen met groote vastbeslotenheid de'wereld liet weten, dat Eageland zich niet liet bedriegen. Litwinof gaf ten slotte de venekering: „Zoo houden nu de Sov- jet-l'nie en Groot-Brittanje met lijn dominions tezamen, met actieve on dersteuning van de Ver. Staten stand tegenover het aanstormen Van de reusachtige oorlogsmachine van Duitschland. tt'ii voeren dezen strijd gemeenschappelijk voor de bevrijding van de tot slavernij gebrachte volken om een beter bestaan voor jlle men- schen tot stand te brengen". Het D.N.B. meldt uit Beriyn: De berichten over de beestachtige behandeling en het vermoorden van gewonde Duitsch soldaten en krijgs gevangenen door de Sovjets worden dagelijks en met het uur talrijker, naar het D.N.B. van bevoegde Zijde wordt gemeld. t Een bijzonder ernstig geval van het in strijd met het volkenrecht zijnde gedrag der Sovjets in den strijd tegen de Duitsche weermacht vormt wel het vermoorden van drie krijgsgevan genen in Horoéhow. Toen de stad op 25 Juni ria verbitterde gevechten ge nomen was. deden de Duitsche sol daten in het huis der Sovjets in deze stad, den zetel van den bolsjewisti- schen districtschef en enkele dagen tevoren nog kwartier van een bolsje wistische divisie, een gruwelijke ont dekking. In een klein vertrek van het gebouw lagen vier Duitsche krijgsge vangenen in reusachtige bloedplassen, die, naar uit de van dichtbij geloste schoten en de kogelgaten in de wan den blykt, van zeer dichtbij dood geschoten waren". Drie van deze. Duit sche soldaten, de „Oberfeldwebel" Schwan, de korporaals Babatz en Mer- kerie waren dood. terwijl de vierde onderofficier met een ernstig schamp schot aan het hoofd werd gevonden. Hij was door de bolsjewisten voor dood gehouden. Volgens de verkla ring van den nog levenden Duitschen soldaat waren zij met hun vieren des middags met hun voertuigen in een val der bolsjewisten geloopen en ge vangen genomen. Toen tegen den avond de Duitsche aanval begon en het Duitsche front steeds nader kwam verscheen een bolsjewistische officier met vier bolsjewisten. De officier gaf bevel de weerlooze Duitsche soldaten dood te schieten. Onmiddellijk na den moord verlieten de sovjet-soldaten haastig de stad. In dezelfde stad Horochow werden voor de inneming door de Duitsche troepen nog talrijke afschuwelijke moorden gepleegd op weerlooze ge wonde krijgsgevangenen, Zoo werden tien zwaar gewonde Duitsche infan teristen, die in blosjewistische krijgs gevangenschap geraakt waren, na eerst een eenigszins correcte behan deling te hebben ondervonden op het oogenblik, toen de Duitsche aanval terrein won, op bevel van een bolsje- wistischen officier doodgeschoten. Zonder rekening te houden met hun verwondingen en hun hulpeloosheid had de Sovjet-officier willekeurig in de groep der weerlooze gevangenen laten schieten. Slechts een enkele on- Ideroffcier Rettmann. wist;zich met eeq» .schot in het dijbeen te radden en na de intocht van de Duitsche I troepeh naar zijn kameraden te ko men. Een nauwkeurig onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat leden van de bolsjewistische regimenten infan terie 469. 622. 62:3 en 781 aan deze moorder hebber! deelgenomen. I Dr Krijger. Duitach regimentsarts. j maakt melding van een ander beest- jachtig geval. Sovjet-soldaten hebben nl. vanuit een hinderlaag 38 gewonde Duitsche soldaten op een verband- j plaats achter het front vermoord. De bij de gevechtshandelingen gewonde I Duitsche soldaten wachtten nadat zij i verbonden waren op het oogenblik. dat zij zouden worden weggevoerd. Itoen in een onbewaakt oogerbljk ach ter het front rondzwervende Sovjet soldaten zich op de gewonden stort ten en h<=»n op beestachtige wijze ver moordden. De Duitsche soldaten, wier ledematen werden afgesneden, werden zoo vreeselijk verminkt, dat zij on herkenbaar waren. Uit een hinderlaag overvallen. 25 bolsjewisten deels gekleed in burgerkleeren deels in uniformen, doch alle met gtwone petten op het hoofd, hebben op 23 Juni op den weg naar Kalwarja zes Duitsche soldaten uit een hinderlaag overvallen, aldus het A.N.P. De Duitschers werden overweldigd en moesten zich over geven. De bolsjewisten rukten den Dujtechers de uniformen van het lichaam en beroofden hen van hor loges, ringen, porteraonnaies. soldij- boekjes enz. Vervolgens werden de Duitsche soldaten geboeid en ge- blinddoet in een kuil gekooid. Toen de stelling der Sovjets onder vuuf genomen werd, vermoordden zij met zes pistoolschoten vijf der Duitsche soldaten. De Vsde soldaat hoorde nog, hoe de bolsjewisten de kuil verlieten. Na verscheidene bange uren werd de gevangengenomen Duitscne soldaat door zijn kameraden bevrijd. De lij ken der doodgeschoten Duitsche sol daten werden met militaire eerbewij zen ter aarde besteld. Het schrikbewind te Lemberg Jacinto Miquelarena meldt aan de ABC uit Lemberg over het schrikbe wind der Sovjets: Een groote mei> schenmenigte bejubelt de Duitsche soldaten en dankt hen voor de bevrij ding uit de klauwen der bolsjewis tische beestachtigheid. De vrees van iederen dag en ieder uur door de bolsjewiki omgebracht of naar de kerkers in Siberië gesleurd te worden is van de gezichten der gepijningde merschen geweken. Drommen verge noegde kinderen klauteren over de door de bolsjewisten achtergelaten tanks, zonder te vermoeden, dat de lijken van hur» vaders en broers hong opgestapeld liggen in de gevangenis sen der stad. De nieuwe opperbevelhebber van de Britsche strijdkrachten in het Nabije Oosten, generaal Auchinleck, heeft Maandag, naar de Britsche berichten, dienst nit Cairo meldt, vertegenwoor digers van de pers ontvangen. Op een desbetreffende vraag verklaarde hij, dat hij het in den strijd werpen van Amerikaanseh mrnschcnmateriaal voor het winnen van den oorlog persoonlijk noodzakelijk acht, wanneer de oorlog goed en niet slechts half gewonnen moet worden. Hij is steeds van mee- n'nf geweest, aldus de generaal dat de oorlog in Europa en wel op Duitschen grond gewonnen moet worden. Daarom is hij van meening, dat het Amerikaan- sehe menschenmateriaal in dezen nor- log net zoo noodzakelijk is als in den vortgen. Op een verdere vraag verklaarde Auchinleck. dat hij zich persoonlijk in het Nabije «tosten nogal veilig voelt. VERKLARING VAN EARLY Op de persconferentie van gisteren werd den secretaris van Roosevelt, Early, gevraagd naar zijn meening over de verklaring van den nieuwen Britschen opperbevelhebber m het midden-Oosten, Auchinleck, dat Apie- rikaansehe troepen voor de overwin ning beslist noodzakelijk zijn Early antwoordde, dat Churchill van Ameri ka slechts de levering van materieel heeft verlangd en dat zyns inziens de generaal ondergeschikt aan Churchill is Wheeler voorspelt De Amenkaansche senator Wheeler, heeft verklaard, dat het niet lang mser zai duren, of de Vereen. Staten bezet ter. Dakar, de Azoren en de Kaapverdi- sche eilanden. Amerikaanselte vliegerofficieren opgeroepen. Het ministerie van Oorlog heeft vol gens een bericht van Associated Press uit Washington bekend gemaakt, dat alle reserve-officieren van het iucht- u apen voor 1 Augustus opgei oepen worden voor actieven dienst, tenzij ze werkzaam zijn in beroepen, die van bijzonder belang zyn. Maar welk een schrik én ontzetting vertoonde zich aan de Duitsche sol daten, toen zij de bolsjewistische fol terkamers en kerkercellen betraden. Lemberg had drie gevangenissen, een militaire, een m de kelders van een bank. waarin Stalins commissariss »r. de doodvonnissen uitspraken en d:e van St Brig t de voormalige vrouwen gevangenis De gevangenen waren alle vermoord. Hoog laten hun li.iknn opgestapeld m de donkere kelders, met ooger vol geronnen bloed door het schot in den nek De militaire gevangenis, die de communisten m brand gestoken hadden, staat nog steeds in vlammen en men weet nog niet hoeveel lijken het vuur zal ver teren: men schat het aantal voor- loopig op duizer.d. In de St. Brigit- gevangenis kon men 413 lijken iden- tificeeren. waaronder verscheidene kinderen en vrouwen. De rest der 1110 gevangenen is wellicht door de bolsjewiki op de binnenplaats in den grond gestopt. In de kelders der bank zijn 123 lijken geïdentificeerd. De lijken van twee Duitsche vlie gers werden in het lazaret gevonden, waar zij op hun legerstede waren ver moord. In hetzelfde lazaret lagen de lijken van zwaar gewonde bolsje wiki, die door hun kameraden voor de vlucht waren neergeschoten. Dit ontzettende schouwspel sloegen wij, journalisten, gade door een aseptisch, in eau de cologne gedrenkt, masker en het geheel leek wel een scir.e uit een wassenbeeldenkabinet. Miquelarone beweert, dat dit aiies voor een Spanjaard niets nieuws is. Te Lemberg hebben zich evepwel de meesters der misdaad in al hun snood heid vertoond. De correspondent be sluit met de woorden: Terwijl treu. rende moeders achter lijkkisten van versch dennenhout voortschrijden om hun door de bolsjewistische beest- menschèn vermoorde erhtgenooten naar dé laatste rustplaats te verge zellen, marcheerer. Duitsche sol daten, rein van lichaam en geest, door de zon verbrand en met vroolijke lie deren op de lippen de overwinning tegemoet. Awnm' J .Zon op 5.29, onder 22.00. t Maau op 22.44, onder 7.35. Men is verplicht Ie verduis teren van zonsondergang lot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten 'i< nur na aonsonder gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1