aün het Finsche front KW' I Finnen tot 60 k.m. op Sovjet-gebied doorgedrongen J NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ion Ut Hlcuu* Donderdag 10 Juli 1941 ar O.a.twee transportvaartuigen en een mijnenveger tot zinken gebracht O 80e Jaargang, No. "20676 In Estland Fellin en Pernau genomen - Hevige aanvallen op achterwaartsche verbindingen der Sovjets Belangrijke spoorlijnen gebombardeerd F I N L A N -u J Y EEN GESLOTEN VOETBALSEIZOEN. Met ingang van heden tot 1 September a.s. j$r NEDEftLANDSCH LEGIOEN TEGEN HET BOLSJEWISME. Oproep van den Rijkscommissaris, Oproep van luitenant- generaal SeyffardL Bureau: MARKT 31, TEL. 274S Postrekening «8400 Chefredacteur:'JF. TUTTER, Gouda. Duitspfiers bezetten Salla hi V v ~~T~, \ladooa /.fWiBORG V), ABO HBLStNKIo^ ij, X AL AND S S /f EILANDEN KROONSTaO^-n® v ,|f f/ L f-WlNGRAO 9° x^-3 or mé y-, ■- NARWA sche HANGO fc-w-i BalTischport OOST "ZEE TALLINN'SfWt) SÓV JET DOftPATiq /"V .RNAN V fPSKO#/ f 0SEü-'{ "'I i V - ""APENSburg! ..«'V., j WALKr TP^0^(PLeStCAu) CKHOtM - 7 ,T v/S TLANd\ NfhER LPEPUS 'ATV NQVOGRAD WJJhD 100 km vYOLMAf? /an j^CNOA-J V~rF r? jfc'fclGA u L I tJ A NI Het D.N.B, meldt uit Berlijn: l Aan het Finsche front werd na hevige gevechten de zwaar versterkte stad Salla door de Duitsche troepen heeet. Aan den Noordelijken vleugel van het front is de poging der Sovjets om aan de grens tusschen Letland en de v 8ovjet-lTnie nieuwe defensieve stellin gen te betrekken mislukt. I>e bolsjewis tische afdeelingen. die tegen de op rukkende Duitsche troepen in het vuur waren gebracht, werden verslagen. Bij iie operaties werd Ostrov genomen. Bij hun verder oprukken naar Estland Hebben Duitsche troepen Fellin en Per nau bezet, aldus het D.N.B. De* vernietigingsslagi bij Bialystok. De A.N P -correspondent meldt uit Berlijn: - In aansluiting op hetgeen wij om trent den verniftigingsslag tegen de in het terrein .tusschen Bialystok en Minsk omsingelde boljsewisten bbreiBs hebben gemeld, verriemen wij nog van een oog getuige: De eigenlijke omvang vhn de vernie tiging wordt ons eerst duidelijk a*s wij den grooten weg van Ëialvs^ik naar Minsk afrijden. Wat men hier ziet. is veel en veel er-ger dan op d4e wegen naar Duinkerken. Niet te tellen pant serwagens liggen langs de straat: ver wrongen, verfrommeld, uit elkaar ge scheurd, als wahen zbf van papier en niet van het dikste staal vervaardigd. Zelfs de grootste Sövjet'st rijdw agens liggen daaj als vertrapt kinderspee!- foed. Kanónnenloopen zijn als stro^J. halmen doorgeknakt. Vrachtwagens Gk auto s van allerlei soort zijn „uifgebrancr *n liggen daar op nauwelijks Tierken- i re hoopen. Benzinetankwagens zijn uitgebrand of in de lucht gevlogen. Doode paarden liggen nog in het gareel voor de wagens en het geschut. De lijken der roode soldaten rijen zich als tcergemaaid langs den weg. Ln zoo i» het niet alleen op en langs «en weg, doch over een breede strook an honderden meters: puin. lijken, Uken en puin. Een beeld van de volkomen vernietiging. Tal van Sovjet-spoortreinen 1 vernield. he.! 0o8teIlJk front heeft de Duit hevl* m#cht «*r*i*eren bij haar »rh« *fnvaUen op de achterwaart- hii k«V n<lingen v^n deT1 vijand en ilPAii!ar operati<¥8» tegen strijdende af- ;Sen 5fr te lan<* veertien spoortrei- •»r' vrachtauto's en 86 pantserwa- .J Vern'e^d. Bovendien werd' een P®®t aantal treinen tot staan ge- Hield ÏU de rails Seworpen en ver- c we8®n werd aan marcheei tui«l 3ettroe^n en kolonnes voer- De r»«*I5USachtige schade toegebracht. Werd.n Ves aan menschen en materiaal Hield °P *roote trajecten geheel .ver- Mislukte luchtaanval «Ier Sovjets. krachten zeker niet lang ongebruikt zullen blijven. Sovjet-vliegveld bij verrassing genomen. Dinsdagmiddag heeft een gepantser de formatie bij verrassing een Sovjet vliegveld bezet en daarbij 52 vijande lijke vliegtuigen buitgemaakt. Varj een groep jagers, die nog konden opstijgen, werden twee toestellen neergeschoten. De Duitsche luchtmacht heeft eergis teren, behalve, dat zij* de Sovjet-lucht macht voortdurend aanviel, haar ope raties ter ondersteuning van den strijd van het landleger met succes voortge zet. Verscheidene voor de bolsjewisten belangrijke spoorlijnen werden gebom bardeerd. Op het traject SjitomirKiev werden zes treinen vernield en de rails op verschillende plaatsen beschadigd. Tusscher. Potolsk en Newel staan 15 transport- en goederentreinen in brand. Zeventien dooden te Helsinki Naar officieel wordt bekend gemaakt zijn gisteren bij het luchtbombarde ment op Helsinki zeventien menschep gedood en 156 gewond, van wie zevqp- t;g zw^ar. i Hongaarsch legerpericht Het Hocigaarsche legerbericht »van gisteren luidt ^1? volgt: Onze snelle afdeelingen zijn langs de Zbrucz in gevecht om de rivier over );e kunnen trekken. De rijwieltroepen hebben door het afleggen van groote afstanden en de itroepen pioniers door on vermoei der. arbeid in aanzienlijke mate bijgedragen tot de tot dusver be haalde successen. Koortsachtige stemming te Moskou. De Fransche pers publi«eert een van het agentschap Fourrher van* de Sovjet-grens de dato Ö^Iuli ontvangen bericht over den toestand te Moskou. Drastische maatregelen reglemen teeren sind$ vijftien dagen het leven der in Moskou wonende menschen, zoo wordt in dit'bericht gezegd. De burgerbevolking mag vanaf het oogen- j^lik. dat het uitgaansverbod jn wer king gaat. niet meer op straat gaan. Alleen personen, die een openbare functie bekleeden. zijn gemachtigd over straat te gaan, doch zij moeten voorzien zijn yan een speciale ver gunning. Alle reizigers. cHr te Mos kou aankomen, worden/ aan een streng verhopr onderworpen en moe ten ook de redenen van hun reis op geven. Moskou veriater'? Onmogelijk. AU^en de bezittêrs van een vergun ning, dfe uitgereikt wordt door de centrale directie van de Gepeoe, heb ben het recht de Sovjethoofdstad te verlaten. Zelfs de buitenlandsche diplomaten moeten om de stad te kunnen verlaten van een machtiging zijn voorzien, die zoowel door het volkscommissariaat van buitenland sche zaken als door de politie onder- teekend moet zijn. Ittiger h«f. g VJet-Scvectltsvlieg;- DuftPch v? eeiHpsteren getracht eeh vallen Al! aan het front aan A'^ek neergeschoten?'^ k° Vliegtuigen De gevangen genomen Sovjet-soldaten. verkeerde men een vraae va!;riUn na.ar aanlfe'dmg van •Akelinl It j na en' dat de ont* Ooiten militajre taak in het teae'nt groot en dringend worden ovei eén évp^f" n,0g 111618 kan zeggen «en'sCTomon .gebrui^ van 8evan- einden v« wV)e solliaten voor doel «nt Men zeidl ^uf' jIp blj den echter, dat deie arbeids Zont op 5.27, <m<f«r 22.02. Maan: op 22.43, onder 7.36? Man ii verplicht te verduis teren van zonaondergang tot zonsopkomit. Lantaarns van voertuigen moeten 7> nhr na tonsooder- gang ontstoken worden. kik%\WA%%wwMawiivimmm w Op de stations heerscht een inten sief verkeer. Steeds meer treinen, die volgeladen zijn met soldaten,, tanks en alle soorten oorlogsmateriaal rij den door de hoofdstad. De luchtbe schermingsdienst is zeer bijzonder actief. Er zijn in Moskou weinig bom vrije kelders. EJerhalve worden in de ondergrondsche \tations van Moskou inderhaast onderkomens gereeds ge maakt. Het bij zich hebben van gas maskers is verplichtend gesteld en dikwijls worden luchtbeschermin^s- oefeningemp, gehouden. De bruggen over de iWoskwa kunnen zoo opge blazen worden. Rondom de stad zijn loopgraven en prikkeldraadversper ringen aangelegd. Op de strategische punten - zijn luchtdpelbatterijen en mitrailleurs «opgesteld, terwijl op df betonnen terrassen jroepen der luchl- doelartilierie kortsachtig hun kanon nen opstellen. Moskou bereidt zich op iedere mogelijkheid voor. Volgens— den Britschen berichten dienst heeft de omroep te Moskou medegedeeld, dat in de Sovjet hoofd stad jongens en meisjes belast zijn met het aanleggen van loopgraven en wegen, daar alle mannen opgeroepen zijn. MILITAIRE MISSIE DER SOVJETS BIJ EDEN. De Sovjet-militaire missie, die in de Britsche hoofdstad is aangekomen, is, naar de Britsche berichtendienst meldt, gislermorgeft door den minister van Buitenlandsche Zaken, Eden, ont vangen. Naar de Britsche berichtendienst meldt, wordt de militaire missie der SovjeFUnie, die in Londen is aan gekomen, door de Enge'sche pers levendig verwelkomd. De bladen drin gen er op aan, dat de oorlog in het Westen thans energiek gevoerd wordt, a«dat de Sovjets „var. hun* kans ge bruik kunnen maken". De Daily Mail waarschuwt echter tegen voor barig optimisme. De Duitsche strijd tegen de Sovjet-Unie kan. aldus het blad slechts bet gevolg hebben, dat de krachtsinspanning van Engeland wórdt vergroot. Engeland moet plannen uit werken, alsof de bolsjewisten aan' het Oostelijk front reeds verslagen waren. De Daily Herald schrijft, dat op timisme en pessimisme beide onge rechtvaardigd zijn, doch dat optimisme duizendmaal gevaarlijker is. De Evening Standard meldt omtrent de aankomst van de militaire Sovjet-misise in Engeland, dat deze missie dezelfde functies heeft als de Engelsche in de SovjettUnie. Bij de missie zouden zi^h geen economische deskundigen bevinden. De Londensche correspondent van de S ttt c k.h o 1 m s Tidningen meldt, volgens het D.N.B.. dat de bolsjewisti sche milijaire missie te Londen is'ont vangen met den communistischen groet der opgeheven vuisten en met meisjes, kussen. Men riep: ..Leve het Sovjet- leger"" en „leve het bondgenootschap tusschen de Sovjet-Unie en Engeland". Engelsche meisjes kusten de boisjer wistischc officieren. Tot dergelijke tooneeieij, kwam het ook bij een maal tijd in een Chmeósch restaurant, waar de nieuwe ambassadeur van het regime an Tsjoengking. Wellington Kop, tezamen met den Sovjet-ambassadeur, Mtfisky, gasten ontving. Men bracht ovaties aan de radenrepubliek en dwong Maiaky. een redevoering te hou. den. Maisky zat tusschen Cecil en de dochter Cn wijlen lord Asquith. die de schilders, terwijl zij pas voor de helft klaar waren, in den steek hebben gelaten. Ooggetuigen verklaren, dat in de straat tusschen deze barak en het groote huis in de afgeloopen dagen een pantserwagen heeft gestaan. Deze wagen vormde kort voor de bezetting van Riga het begin van een kleine autocolonne, waarmede de Gepeoe- agenten Riga verlieten. if Lotgevallen van Franschman. olter- SOVJET-GRI WELEN. Bezoek aan eén kamer der Gepeoe. De Deutsche Allgemein® 2 e 11 u n g pbbiiceert een bericht over een bezoek aa i de „folterkamer der Gepeoe" in Riga. De inrichting in de stoffeering van deze in het voormalige ministerie vap Binnenlandschc Zaken ondergebrachte folterkamer overtreft, naar de ^©rresT> pondent schjrijft, alle verwachtingen. Door een brêede poort komt men opj een door steile muren omgeven niet al te groote binnenplaats. Door deze poort werden de slachtoffers binnengebracht. In dit deel.van het gebouw zaten ook de Gepeoe-agenten. In verzegelde ver trekken werden de gegeven» en foto's van vele burgers van Riga bewaard, die 't noodlot intusschen wel zal hebben achterhaald. De op de binnenplaats zichtbare sporen van autobanden lei den, zoo gaat de correspondent verder, naar een soort breede garage. De ruimte was „versierd" met 'n twee M. groote Sovjet Ster op rood doek ge spannen. Daarvoor lag een stapel met bloed bevlekte lappen, die als lyk- kleeden werden gebruikt. Aan den rechterkant van de ongeveer veertien méter lange ruimte leidden drie ge^ capifonneerdg deuren naar drie ver trekken. He(t achterste vertrek wSs alleen voorzien van twaalf genummer de garderohfhaken. De betegelde vloer is van onderen af te verwarmen. Hier werden de slachtoffers bij duisternis en hitte, met honger en dorst binnen gebracht om verhoord te worden. In een aangrenzend vertrek zit dè Gepeoe- commissaris, die het verhoor afneemt. Van hieruit gaat men naar derde ver trek. dat een isoaltie heeft van vijftig centimeter dikte. Hipr werden de onschuldige slachtoffers uit den weg geruimd. Een spoelinstallatie zorgde er voor, dat er geen bloedspor'en achter bleven. In de met hout betimmerde wanden waren de gat^p vn revolver- kogels ta zien Bloedsporen in deze kamer en ook in de gafagejpbimte^ vol tooiden dit vreeselijke beéw. Het is opmerkelijk, zoo besluit de correspondent zijn schildering, dat wtf nog een barak vond^ die verbouwd was tot eèn zelfde cellensysteem, en Uit een door het D.N.B. ontvangen bericht blijkt, dat de Duitschcrs op de binnenplaats van de gevangenis in hei bevrijde Kaunas onder de Sovjet- "'etangenen een man vonden, die zich iuidelijk onderscheidde van zijn sme rige en lompep gehulde lotgenooten. Het was een Franschman, die, in den oorlog tusschen Duitschland en Frank rijk gevangen genomen, naar Oost- Pruisen was gezonden om daar land arbeid te verrichten. Met eenige land genoten wa? hij naar Sovjet-gebied gevlucht op grond van geveinsde beloften in een Sovjetpamflet, dat bij de gevangenen de ron.de had gedaan. In strijd met de gegeven beloften wer den de Franschen op Sovjet gebied onmiddellijk gearresteerd en- ondanks hun protest als gevaarlijke misdadi gers opgesloten. Op alle manieren trachtte men hen rijp te maken voor «de bolsjewistische agitatie in Frank rijk: Men dreigde hen te zullen neer schieten, indien zij niet gewillig wa ren. Menigeen werd inderdaad dood geschoten. Toen bij het naderen der Duitsche troepen de Littauers de ge vangenissen openden, vluchtte de Franschman niet naar de bosschen. doch in de gevangenis wachtte hij de komst der Duitschers af. Gebruik van dum-dum- kogels. Uit een ooggetuigenverslag, dat het, D.N.B. Tieeft ontvangen van een stoot troep aan het Moldavische front, blijkt, van welke gevechtsmethoden de bolsjewisten zich' ook aan dit deel van het front bedienen. De Duitsche stoottroep werd. toen hij over een rivier was getrokken aarr® de over zijde uit. de boomen beschoten. *Nadat de bolsjewisten naay beneden gehaald waren, vond mer> by hen verschei dene patronen met afgevijlde punt. PROMOTIEWEDSTRIJDEN GAAN l WEL DOOR. In overleg met het college van ge volmachtigden voor de sport heeft het bestuur van den N. V. B. besloten, dat met ihgang van heden tot 1 September 1941 geen toestemming zal worden ge geven voor het spelen van seriewed strijden en vriendschappelijke ontmoe tingen. Voor de enkele nog te spelen promotie- en degradatiewedstrijden, weike helaas door samenloop van om standigheden verlaat zijn, geldt dit verbod niet. Dit besluit houdt dus in, dat alle verleende toestemmingen voor het hou den van seriewedstrijden van af heden zijn ingetrokken. Door deze bepaling van het bestuur van den Nederlandschen voetbalbond, aldus hei A* N. P., is men dan eindelijk overgegaan tot de instelling van een gesloten voetbalseizoen. Het algemeen sportbelar.g wordt hiermede je er zeker gediend. De specifieke zomersporten zullen hiervan ongetwijfeld profijt trekken, terwijl de belangstelling voor de voetbalsport in de nieuwe compe titie eerder zal zün toe- dan afge nomen dum-dunipatrorien dus. Ook lokten de Sovjets Duitsche soldaten door Duitsch te spreken naderbij, om hen dafarna neer te. schieten. Op deze wijze 'wer den verscheidene Duitschers gewond. Doch ook door deze gluiperige oor logsvoering kon de Duitsche aanval niel. worden tegengehouden, aldus het D.N.B. Het opperbevel va\ de Fn.'-chr weermacht heeft gisteravond het vol gende bekend gemaakt:! Aan de JZuid-Oostelijkle grens van het land "voornamelijk yverkennirtgs-, activiteit en artüierievuu\ In de richting; Lahdenpohja hebben onze troepen een gebied vanHjen kilo meter breed van de grens i# ver overd en aan buit acht stukken ge schut. een massa machinegeweren en andere wapens. De pogingen van den vijand om de grens te overschrijden, werden overal afgeslagen, waarbij hij groote ver lies leed. .Tot gisteravond hadden onze troe pen 41 tanks vernietigd Aan de Oostelijke grens werden de operaties stelselmatig voortgezet, o.a rijn Repola,-Vuokkiniemi, Kontikki, Kostames enOulanka in ons bezit. Onze zeestrijdkrachten hebben., de laatste dagen vijf vijandelijke vaar tuigen tot zinken gebracht, waaronder twee groote transportvaartuigen en een mijnenveger van omstreeks 5000 tón, Bovendien zijn twee vaartuigen zwaar beschadigd. Onze ku^Aerstm- kingen hebben voortdurend jvijande- lijke patrouillevaartuigen en forten beschoten, waarbij in den afgeloopen nacht een groot munitiedepot op een vijandelijk fort werd/opgeblazên. In de omgeving van Hanko .heeft zich voortdurende artilleriebedrijvigheid voorgedaan, waarbij vijandelijke ver sterkingen, pantserwagens en muni tieopslagplaatsen werden vernield. Ons luchtwapen heeft in verschil lende groote formaties vijandelijke vliegvelden, stations en transport treinen gebombardeerd en door vol treffers groote- schade veroorzalkt. Tot gisteravond hebben onze eigen vliegers en de luchtdoelartillene in totaal 73 vijandelijke vliegtuigen neer. geschoten. Van de eigen toestellen zijn er vier biet teruggekeerd. De bestuurder van een hiervan heeft zich met zijn parachute in veiligheid ge bracht. Ter aanvulling van het Finlche Weermachtbericht wordt o.a. nog gezegd: Teh zuiden van Paanajaervi rukken de Finsche troepen over een front van 300 k.m. op. De vijand biedt in het ontruimde Karelische grensgebied slechts geringen tegenstand. Bet punt. waar wtj het verst op Sovjet-gebied sijn doorgedrongen, ligt 60 k.m. van de grens. De Finsche troepen, die in de rich ting van l^ahdcnpohja oprukken naar het krachtig versterkte Sovjet grensgebied ten Noord-Westen van het Ladogameer op de lijn l'ukimic miRistilahti» bedreigen de belang rijke spoorwegverbinding Viipuri Sordavala. De schepen, die door de Finsche zee strijdkrachten tol zinken zijn gebracht, belmoren tot d/ ontruimingstranspor- ten van de Sovjets uit Rcval en Hanko. Een dezer schepen mat 1000 ton. RMANSK NDALAKSJ tad*l ISTAO\ RUSLANI Aan de hand van bovenstaand kaartje (van Pelt) is'het neogelijk, de operaties aan het Finsche front eenigerir.ate te volgen. SaJla. dat door de Duitschers is ingenomen, ligt in NO Finland ten NO. van Markjarvi, en ongeveer 50 km van de Russische grens Aan de Ooste'ijke grens r.iet men o.a. Repota. dat 'door de Finnen is ingenomen. De belangrijke spoorlijn die van Nüpuri <Wi- borg) naar het N O. loopt wordt door hen bedreigd. NEDERLANDERS De strijd in het Oosten is voor n geen schouwspel, geen verstoring van uw lust, doch uw lot. Duizenden jonge Nederlanders heb ben dit reeds begrepen. Zij zijn te wa pen gesneld en strijden in dit uur reeds in de rijen van het Duitsche leger nm het bestaan en de toekomst van Euro pa en daarmede van het Nederlandsche volk. Duizenden Nederlanders, zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor Europa, gaven zich in de laatste we ken en dagen op om, tezamen met hun strijdmakkers uit Bulgarije. Denemar ken, Duitschland. Finland. Frankrijk, Italië, Kroatië, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Spanje en Hongarije, als. Nederlandsche afdee- ling voor de verdediging van het avondland cfi voor een eeusgëzind en sterk Europa, waarin de vrede ver zekerd zal zijn, aan te treden. Euite- naht-gcncraal H. A. Seyffardt heeft zich ter beschikking gesteld teneinde deze afdeeling samen te stellen. Ik voldoe hierbij aan dezen wensch en roep alle Nederianders, die zich wil len inzetten, op om in het Vrijwilli gerslegioen Nederland, te strijden te gen het bolsjewisme en voor volk en vaderland. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied SEYSS-INQUART., Rijksminister. NEDERLANDERS Nu de strijd in het Oosten begonnen is kan het niemand meer Ontgaan, dat ons werelddeel aap den vooravond van de beslissing over zijn leven of zijn dood staat. Hoe ook ieder van u den gang der gebeurtenissen tot, nu toe moge hebben beoordeeld, alle verschil, len van opvatting moeten thans van ons afgezet worden, in het heldere be wustzijn, dat het lot van Europa het -tot van ons vaderland is. In het licht van de naaste toekomst, krijgt einde lijk het jongste verleden zijn duidelijk- sfen zin. Het begrip alleen, dat het, ook voor ons volk, om alles gaat, verplicht ons in overeenstemming daarmede te han delen. Het Duitsche ve^lk heeft voor geheel Europa den strijd met de Bolsjewisti sche bedreiging, met den Aziatische:» vijand; aangebonden. Het zal overwin, nen, ook zonder onze hulp. Maar liet komt er niet op aan, of onze liulp be slissend zal zijn. Wie geeft, wat hij beeft, is waard dat hij leeft. Het gaat er om, dat wij als volk bewijzen, dat wij waard zijn in de toekomst te leven. Nederlanders Beseft, dat in zeldzame uren als die, welke w''j doorleven, de gang der we reldgeschiedenis voor eeuwen bepaald wordt, beseft, dat uw beslissing over het leven van uw kinderen en kinds kinderen beschikt. Ik heb het mijn plicht geacht het initiatief te nemen lot het oprichten va™ een Nederlandsch Vrijkorps, dat zijde aan zijde met de reeds strijdende troepen van alle Europeesch-denkemle volken het Duitsche leger en die Ne derlanders, die reeds in zijn rijen staan, te'hulp komt en hun taak verlicht. Ik zie daarin niet slechts een plicht, maar acht het een voorrecht, dat wij onze Europeesche vrijheid, het behoud on zer kuituur kunnen bevechten en deze niet straks als aalmoes uit andere hand behoeven te aanvaarden. Met toestemming van den Rijkscom missaris zal dit „Vrijwilligerslegioen Nederland" onder eigen vlag en elgr» officieren aan den strijd deetnenun. Daarmede wijst de vertegenwoordiger van den Führer ons opnieuw den weg der toekomst, daarmede opent hij ons volk opnieuw de mogelijkheid een volk te blijven. Nederlanders! Begrijpt dit, bevrijdt u van de on vruchtbare verstarring der „afwach- ters". Er valt niet meer te wachten, want de beslissing is gekomen. Ik roep u allen op. vrijwilligers, m de eerlte plaats hen, die reeds in den wapenhandel geoefend zijn, officieren, onnrrofficieren en manschappen van het Nederlandsche leger voorts allen, die bereid zijn hun dienst in het belang van ons vaderland te geven, Nederlanders! Bewijst mi, dat gij dien naam waard eijt en meldt u met op gave van uw dienstgraad, troepen- onderdesl en nadere bijzonderheden omtrent uw kundigheden aan b(j een der bureaux van het Vrijwilligerslegi oen Nederland 's-Gravenhage, 10 Juli 1041. 1. A. SEYFFARDT Luitenant-gene.-aal b.d. oud-chef v. «1. gerieralen staf Aanrieidingsbureaux: Amsterdam: Hotel van Gelder, Dam- r»K 34. Heerlen: Hotel Pommé, Stationsstr. 17. Arnhem: Hotel KAjitrskrmm. Markt ,it. Groningen! Radenmjkt 23». Breda: Boschstraar 67. Deventer: Hotel/van^ Wely, Stations- straat f Utrecht: HotParlia. Stationsplein. Den Hgag, Koninginnegracht 22.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1