enorme buit 7 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN bi) Bialystok en Minsk I Vrijdag 11 Juli 1941 80e JurfMifc No. 20677 Totaal aantal Sovjet-gevangenen meer dan 400.000 7615 pantserwagens en 4423 itukken geschut buitgemaakt of vernietigd Sovjets verloren tot dusver ruim 6000 vliegtuigen BIJEENKOMST REICHSARBEITS- DIENST. Rede van den Ryks- commissaris. De rede van Roosevelt. DE VIERDAAGSCHE JE NIJMEGEN. fe loopen af «tanden belangrijk bekort. DE OORLOG SYRIË Generaal Deutz heeft staking der vijandelijk- - heden verzocht. %OH CH Huh** Bureau: MARKT 31, TEL. Z745 Postrekening «849» Chefredacteur: F. TIKI'ER, Gouda. Bet opperbevel van de weer macht maakt bekend: Met den dubbelen slag van Büiystok en Minsk ia thana de (reotste ala« van weretdgeschie- Cenis op het gebied van materieel M omsingeling beëindigd. 323.898 gevangenen, onder' wie verscheiden bevelvoerende generaals en divisie- «ommandanten, lijn ons in banden gevallen. 3332 I gepantserde ge vechtswagens, 1889 stukken ge- ■okut en grolote hoeveelheden an dere wapens werden bnitgemaakt ef vernietigd. Hiermede is het totale aantal der gevangenen die tot .dusver aan het Ooetelijk Itont zijn gemaakt, tot meer dan 409.909 gestegen. De hoe veelheid buitgemaakt ot vernietigd vijandelijk materieel ia toegenomen tot 7615 gepantserde "gevechtswa gen! cn 4423 stukken geschut. Het Sovjet-luehtwapen heeft tot dusverre in totaal 6233 vliegtuigen verloren. SOVJET-LEG KR BET DEFENSIEF. Op het weermachtb«richi*van giste ren heeft het D.N.B. do volgende toe lichting ontvangen. De leiding van het Sovjet-leger heeft, naar uit dienstvoorschriften blijkt, haar troepen steeds opgeleid voor het voeren van een offensieven strijd. Door de Duitsch» successen in het Oosten zijn thans echter de Sov jet-troepen uit het voorgenomen of fensief in de verdediging terugge drongen Groots verwachtingen koes teren de Sovjets van de groote uit gestrektheid van hun land. Door een grootscbeepsch! ontwikkeling der techniek hebben de verhoudingen sedert Napoleon echter een aanzien lijke verandering ondergaan. Het op Zichzelf groote wegennet en de toe stand der verkeerswegen is als een groote hinderpaal, zoowel voor den verdediger als voor den aanvaller te beschouwen. Hetzelfde geldt voor het spoorwegnet. Wanneer daar nog bij komt, dat de aanvaller, zooals in dit geval Duitschland, zich de heerschap pij in de lucht heeft veroverd, dan zullen de voordurende vernietigende aanvallen op marcheerende troepen,, pantserwagens en colonnes voertuigen op de enkele spoorlijnen en weger, alsmede op transporttreinen en spoor wegknooppunten een des te grooter nadeel berokkenen aan de verdedi ging. Tevens echter hebben de opruk kende Duitsche formaties als gevolg van hun voortreffelijke technische uit rusting zulk een groote bewegings vrijheid, dat het hun ondanks hevige gevechten reeds gelukt is, geweldige afstanden af te leggen. In de komende dagen zal blijken, wie sneller de moeilijkheden, voort spruitende uit de groote afstanden- heeft overwonnen, de Soyjet-verdp- diger of de aanvallende Duitsehers. Successsen aan het Oostelijk front Op 8 JuH is een kleine Duitsche af- deeHng bij zijn opmarsch naar de Slalin-linie op sterke gepantserde Sovjet-strijdkrachten gestooten. Na hevige gevechten werden 123 Sovjet pantserwagens vernield, cte rest der bolsjewisten trok zich overhaast terug. In een sector -aan het 'Finsche front hebben Duitsch-Finsehe troepen op 8 Juli na harden strijd drie bolsjewig- tjsche compagniën vernietigd. 40 Sov jet-pantserwagens, die tot den aanv wilden overgaan werden veen-réi Voorts hebben de Duitsch-Finscjhe aft deelingen drie Sovjet-batterrjef!, di4 haar opmarsch wilde stuiten, bedwpn- gen De bolsjewisten leden bteedige verliezen. Een aantal gevangenqjb op, een groote buit werden binnen ge bracht. - i Hongaarsch communiqué. Dg chef van den ger.eralen staf van deRonved deelt mede: Op 19 Juli heb- n onze snelle troepen dep strijd om ue "overgangen van de Zbrucz tegen „)>n<lelijke achterhoedes voortge zet. De gevechtshandelingen worden in samenwerking met de Duitsche» wcer- u vo?rtgezet. Tot dusver wedden gevangenen gemaakt. WREEDHEDEN DER SOVJETS. S1?waaksche oorlogscorrespon- blart ??Joor Vasko schildert un de vreugde ven tijden» den intocht die ksche teoepen, een vreugde, ter stcejk weer getemperd lacht het de vsm" 1 11 werd door de smart over de slac: offers van de bolsjewisten. Achthonderd vreedzame menschen, zoo meldt Vasko volgens't D.N.B?, zijn in een plaats o>p tachtig kilometer af stand van de grens op de beestach tigste manier vermoord. Bijna ieder gezin van dit plaatsje met dertig duizend inwoners betreurt het heen gaan van een familielid, dat door de bolsjewisten is vermoord. Toen Vasko in een ander plaatsje aankwam, Werd juist de identiteit van 240 arbeiders vastgesteld, wier li chamen geen schotwonden vertoonen, doch waarvan de hoofden vreeseiijk verminkt waren. Alle zijn met hamers en bjjlen doodgeslagen. Zij hadden hun maandloon gevraagd, zoo meldt Vasko, en kregen het volgens de me thoden der Sovjets. De verbolgen bevolking leidde den correspondent in het weeshuis, waar de bolsjewistischen tachtig kinderen hadden doodgeslagen om zoodoende de jOekrainers uit te roeien. Ik had, zoo besluit de correspondent in zijn bericht, nooit en nimmer gedacht, dat menschen in staat zouden zijn zoo iets te doen. Het is vreeselijker dan men zich vermag voor te stellen. Bloedbad te f.uck. In de kleine stad Luck aan "de Mid den Styr jo kort voor de verovering der stad een vreeseltike slachting aan gericht door de Sovj^l, waarbij, naar het D.N.B. verneemt, 2700 Oekraini- sche gevangenen omgebracht zijn. Sedert zes maanden waren deze ge vangenen door de Sovjets in cellen ter grootte van een kamer opgesloten, 200 man in «én cel. Toén de Duitsche troepen de stad naderden, werden de gevangenen op het binnenplein der gevangenis bijeengebracht en met machinegeweren en handgranaten af gemaakt. Naar blijkt uit de verhalen dor enkele personen, die in leven zijn gebleven, verschenen toen in de Wol- hynisehe stad reeds het kanongebul der te hooren was, voor de zware cel deuren Sovjet-soldaten en haalden achter elkaar de inzittenden van tel kens twee cellen naar het binnen plein. Daar waren vier op den muur gerichte machinegeweren opgesteld. De Oekrainers werden gedwongen met tien man tegelijk, in hurkende positie zich op te stellen. Daarop vuurden de machinegeweren, welker projectiel^r vier, vijf of meer licha men van de achter elkaar hurkenden doorboorden. Wanneer- de machine- jgeweren zwegen wierpen de bolsje wisten nog handgranaten naar de in een bloedbad liggende lijken. Dit werd Herhaald tot alle gevangeniscellen leeg waren. Van de 2800 gevangenen ontkwamen slechts 46 den dood, door dat zij onder de lijken van hun ka meraden waren kómen te liggen enl zoodoende besehermd werden voor del kogels Zij werden door de* bolsiewisH ten later gedwongen hun dqpde landski lieden te ontkleeden en de lijken te begraven, Ervaringen van Sovjet-soldaten. Iü een' der Zuidelijkesectoren Van het Oostelijk oor logs toon t-el hebben Duitsche troepen op 7 en 8 Juli bol sjewistische versterkingen aangeval len. Nadat verscheidene stoottroepen in den strijd gebracht'Waren, werden de kazematten genomen. De overle venden werden gevangen genomen Nadat de Sovjetsoldaten voedsel tot zich hadden genomen en 36 uur had den geslapen verklaarden zij, dat zij reeds langer dan een week ieder con tact met hun troepenonderpeelen en staven kwijt waren. Nadat de telej toonleidingen verbroken waren had den politieke commissarissen hen op-, ■geskjten in de kazematten, zon3er voRlpende voorraad te verstrek- adden zich taai verdedigd, en omdat zij bang waren door de Re te worden doodgeschoten. Biaiy^lok-knoek-out-slag, deze woor den schrijft de correspondent van Aftonbladet boven een verslag van zijn reis naar het Oostelijk front iDaabrtLycrjclt hij o.m. van gesprekken "met --Werv. -Sovj et-ge var, gene. Deze ge- vanjgiKp was afkomstig uit een elite- fegiment Van.de Sovjets bij Minsk. Op de vraag van den Zweédschen corres pondent, wat de politieke commissa rissen hun* hadden gezegd voor het bevel tot den opmarsch, vertelde de gevangene, dat de politieke commissa rissen hun verklaard hadden, dat in Duitschland de revofoitie was uit gebroken. Kameraad Stalin had bevel gegeven, dat men het Duitsche proleta riaat van zijn onderdrukkers moest helpen bevrijden. Het niveau van den gevangene, zoo constateerde de journa list, volgens het .D.N.B., was', dat van een Zweedschen scholier van acht jaar. Op de vraag, of hij iets van godsdienst wist, antwoordde hg, dat dat maarJUg- geloof was, waarmede zich alleen nog maar oudere menschen thuis in het dorp bezighielden. Maar Stalin had dat voor alle jonge en verstandige men schen afgeschaft. De reactie vgn de bolsjewistische gevangenen op slagen van het noodlot, was den Zweedachen correspondent heel duidelijk geworden, toen een der Sovjet-gevangenen op den mijn trapte aan den kant van den weg. Bij de vreeselijke ontploffing vlogen 25 gevangenen de lucht in, de anderen reageerden in het geheel niet. Zij be groeven hun kameraden en stelden zich weer op om verder te marcheeren alsof er niets gebeurd wa3. Misbruik ran de witte vlag Onder de talrijke schendingen van het volkenrecht, waaraan de bolje- wistisciie soldaten zich steeds weer schuldig maken, is een der gebruike lijke, naar aan het D.N.B. gemeld "wordt, het misbruik van dewitte vlag. "Op vele plaatsen- aan het front is het tijdèhsjde^ gevechten voorga- komèn, dat de bolsjewisten voor gaven zich te willen overgeven en met opgeheven handen naar de Duit sche linies kwamen. Zoodra zij echter op schotsafstand waren, haalden zij hun verborgen geweren te voorschijn en opende het vuur op de rustig wachtende Duitsche' soldaten, Zo! heeft een luitenant van een Duitsch infanterieregiment onder eede ver klaard dat in de streek van Bornicki talrijke Sovjet-soldaten met opge heven hantjen tot op 30 meter de Duitsche linies naderden. Toen open den zij het vuur en trachtten aldus met misbruik maken van het oorlogs recht een goedkoop succes te behalen. Een volkomen soortgelijk voorval speelde zich af in de nabijheid van Uhowo. Daar had een groep bolsje wisten door het zwaaien met witte doeken het teeken gegeven, dat zij geen tegenstand moer wilden bieden. De officier van de tegenover hen lig gende Duitsche formatie gaf daarop bevel het vuren te staken en nader den hen met eenige kameraden. Plot seling openden de bolsjewisten van vlakbij opnieuw het vuur en ver wondden verscheidene Duitsche sol daten. In depzelfden sector overvielen ongeveer 100 andere' bolsjewisten, die zich kort te voren bereid hadden ver klaard om zich over te geven, de on derhandelende Duitsche soldaten en trachtten nen met bajonetten af te maken. 1 DE TOESTAND TE MOSKOU. <4 De door den Moskouschen berich tendienst verspreide berichten doen uitkomen, naar men In welingelichte kringen te Berlijn verklaart, dat men te Moskou in toenemende mate ieder overzicht over den werkelijken toe stand aan het front verliest. Zoo weet de Moskousclia berichtendienst slechts melding te maken van een enkel luchtgevecht op 9 JuH. in het verloop waarvan de boisjewirten slechts een vliegtuig verloren zouden hebben. De talrke andere luchtgevechten, in het ■erloop waarvan de Sovjets 53'vlieg- tuigen verloren cn de andere 57 toe stellen. cjje op den grond vernield zijn, zijn blijkbaar te Moskou nog ge- A.s. Zondagnamiddag wordt op Houtrust een plechtige bijeenkomst ge. houden van dan Reichs-Arbeitsdienst, waarop de Rijkscommissaris Voor het bezette Nederlandsche gebied, rijksmi nister dr Seyss-Tnquart, het woord zal voeren. Op Zaterdag 12 Juli zal de Reichsar- boitsdienst des middag» een propagan- damarsch door eenige straten van Den Haag maken. Twee groepen zullen marcheeren achter haar muziekkorp sen en vaandels. Nader meldt 't A.N.P..: Nadat de man nen van den Duitschen Arbeidsdienst Zaterdag 12 Juli door de straten van Den Haag zullen hebben gemarcheerd, zullen zij Zondag 13 Juli, op het sport terrein Hou trust een plechtige betoo ging houden. Zij zullen hier in grooten getale bij eenkomen en in woord, gezang en mu ziek den volke kond doen, welke hun houding ten aanzien van den huidigen tijd is. Ook een aantal meisjes van den vrouwelijken Duitschen arbeidsdienst zullen aan de plechtigheid deelnemen. Het muzikale gedeelte wordt verzorgd door twee muziekcorpsen va» den Reichsarbeitsdienst. In het kader van de plechtigheid zal de Rijkscommissaris 't wdord voeren en spreken tot de manschappen van den arbeidsdienst, die voor hem staan, volledig berejd zich geheel in te zetten Deze betooging zal voor de man schappen een belevenis worden. Boven dien zal zij tot iederen bezoeker spre ken en een geweldigen indruk bij hun achterlaten. Een goede organisatie zal er zorg voor dragen dat ook bij de te wachten groote toeloop iedere bezoeker een plaats zal krijgen. Entree wordt niet geheven opdat het een ieder mogelijk zal zijn deze betooging bij te wonen. De betooging begint te klokslag 15.50 uur. Op dit tijdtip hnoet ieder zijn plaats hebben ingenomen. Het verdient aanbeveling tijdig aanwezig te zijn. •OSSSSSBSBSSSBSBSSSSS heel onbekend, zoo merkt men te Berlijn ironisch op. Spanje en de strijd tegen het bolsjewisme. Het secretariaat-generaal van de Spaansch Phalanx deelt mede, dal ai- le vooraanstaande mannen van het landsbestuur en van de gouwbesturen der Phalanx zich als vrijwilligers hebben opgegeven voor de blauwe divisie.' Daar het om organisatorische redenen niet mogelijk is de Phalanx van haar leiding te ber^oven, heeft vooorloopig slechts een groep van Phalanx-leiders toestemming gekre gen om aan den strijd tegen het bol sjewisme deel te nemen. Deze groep zal later door andere Phjglanjrieiders worden afgeloit. 24 Spaansche geestelijken zullen dc Spaansche vrijwilligers der „blauws divisie" vergezellen in hun strijd te gen het bolsjewisme. Zij hebben dei: pauselljken zegen ontvangen. Britschen ambassadeur wèer bij Stalin. Nadat de Britsche ambassadeur te Moskou, Craigie, eergisteren in ge zelschap van Moiotof weer door Sta ling ontvangen, naar de Engelsche be richtendienst meldt. Oemansky bij Roosevelt. De Sovjet-ambassadeur, Oemansky, heeft voor het eerst sinds het uitbre ken van den Duitsch-bolsjewistischen oorlog een onderhoud met president Roosevelt gehad, waarbij ook onder staatssecretaris Sumner" Welles aan wezig was. Hierbij is vermoedelijk het vraagstuk van de Amerikaansehe hulp voor de Sovjet-Unie behandeld, naar Associated Press meedeelt. - Ke „GECONCENTREERDE HUICHELARIJALDUS MEGERLE De door den Amerikaanschen presi dent als oorlogsdoel genoemde „vrij heid der zeëen" noemt de diplomatieke medewerker van de Berliner Börsenzeitung, dr Megerle, ge concentreerde huichelarij". Het ant woord der geschiedenis is ondubbel zinnig. zoo, verklaart de bekende Duitsche publicist, de vijand van de vrijheid der zeëen is niet Duitschland, zooals de huidige Amerikaansehe propaganda dit wil doerv.f gelooven, maar was steeds en is ook thans nog Engeland. Met Engeland en niét met Duitschland heeft Amerika daarom moeten strijden Voor Engeland en niet voor Duitschland hebben de Vereenigde Staten in den wereldoorlog onder Wilson en thans' onder Roosevelt ge capituleerd. Dr Megerle bewijst dezen feitelyken toestand vervolgens aan de hand van talrijke historische voorbeelden en vele uitlatingen van Engelsche en Ameri kaansehe politici. Hij komt tot de slot som: Noch de wereldoorlog, noch de tegen woord ïgen oorlog zou door Enge land zijn geriskeerd, wanneer het er niet van overtuigd was geweest, hem met behulp van den economischen oorlog en de behcersching der zeëen te winnen. Roosevelt weet dus volkomen nauwkeurig, wie de vrijheid der zëëen in den weg staat. Wanneer,hij zijn volk wijsmaakt, dat dit Duitschland is, wordt hij door het verleden en het heden als geschicdenisvervalscher ont maskerd. Dr Megerle geeft de meening te kennen, dat dc Amerikaansehe presi dent niet het oog heeft op vrijheid der veecn £oor den vreezam?n civielen handel, wanneer hij spreekt over „de vrijheid der zeëen", maar vrijheid voor zijn wapenhandel met Engeland. De wereld zou van Roosevelt gaarne eens een duidelijk, eerlijk antwoord hooren op de vraag, of hij bereid is de vrijheid der zeëen zoo te eischen, als zi.in voor- >ga,nger. Wilson, verkondigd heeft en. aassasaes» Het college van gevolmachtigden voor de sport bg' het departement van Lichamelijke Opvoeding, Wetenschap eri Cultuurbescherming deelt mede, dat, na ingewonnen medisch advies, naar de meening van het college on der de huidige omstandigheden maximale sportprestaties dienen te worden beperkt, In verband hiermede acht het col lege het gewenscht, dat de gebruike lijke indeeling der deelnecmsters(ers) aan de Vierdaagsehe Afstandsmars schen te Nijmegen een verandering ondergaat en de gebruikelijke afstan den belangrijk worden verkort. Het college van gevolmachf igden voor de sport is op grond daarvan re- toe overgegaan het bestuur van den Nederlartdschen Wandelsportbond te vei zot-Ken op korten termijn aan het organiseerende comité der Vierdaag sehe te willen berichten, dat voor de aan te geven leeftijdsgroepen de daarachter vermelde afstanden moe ten worden vastgesteld: groep 1. leeftijd 14 t/m. 18 jaar: 20 km. per dag; groep 2. leeftijd 50 jaar en ouder: 20 km. per dag; groep 3. leeftijd 19 t/m. 49 jaar; 30 km. per dag, Het college van gevolmachtigden voor de sport staat bovendien nog op het standpunt, dat bij de inschrijving der deelneemsters(ers) in ieder geval voor zoover zg^benouren tot de beide torst groepen dus grotp 1 en 2, een gtneeskundige varklaring dieni te Worden overgelegd, waaruit blgkt, dat zij voor deelneming aan de Vierdaag sehe Afstandsmarschen geschikt wor den geacht. In plaatsen waar bureaux voor medische sportkeuring gevestigd zijn, dient de betrokken keuring bg voorkeur door deze bureaux, tc ge schieden. nadien aan de Engelschen heelt ver raden. Zij zou ook gaarne in dit op zicht een Enge.'sch standpunt leer en kennen. Dat is de gewetensvraag voor Churchill en Roosevelt, zoo verklaart dr Megerle ten slotte, eerder zal een kameel door het oog van een naald gaan, dan dat een Churchill of Roose velt afstand doet van de aanspraak da zeëen en daarmede de wereld te be- heersehen. De overige volken zulien derhalve vergeefs op een antwoord wachten. - Officieel wordt te Vichy medege deeld: Sedert een maand voeren onz« troe pen in den Levant een verbitterden strijd om aanltden wil van Frankrijk, de verdediging van de aan zijn hoede toevertrouwde gebieden te waarbor gen, kracht bij te zetten. Geleid door den wensch een bijzon der smartelijk bloedvergieten te ver mijden en het oorlogsleed voor de be volking van Syrië en Libanon te ver korten en in het bewustzijn, dat de wapeneer ongeschonden is, heeft de Fransche regeering derhalve besloten generaal Dentz te machtigen om sta king der vijandelijkheden te ver zoeken. Dienovereenkomstig is Woensdag te BeirfSP door bemiddeling van den consul-generaal der Vereenigde Staten een démarche ondernomen. Nog steeds Engelsche aanvallen. i In een door het agentschap Ofi ver spreid communiqué wordt er op ge wezen, dat de Fransche opperbevel hebber in Syrië, geniaal Dentz, re^ls in den ochtend van Juli gevraagd heeft om onmiddellijk Inecrleggen van de wapenen. Churchill heeft op 9 Juli in het Lagerhuis een toespeling ge maakt op deze demarche en bjj deze gelegenheid uitdrukking gegeven aan zjjn voldoening erover^ dat aan dit „verbitterde conflictleen einde werd gemaakt. „In tegenstelling tót den geest van dep® vergaring" zoo wordt irt hét Fransche compiUniqué j$!egd, „jiebtyen de Britschei alufioritei|5ii gene raal Dei*U nog geen jant^'oor^g^geven, integendeel, de Brio>che etrydkijachten verdubbelen hun aanvallen op alle fronten. Generaal Den,tz óioet verder smartelijk constoteeren, dat vlug schriften, waarin zijn waardigheid en zijn militaire ear beleedlgd worden door Britsche agenten, in peiroet ver deeld worden. Generaal Dentz kon varf zijn tegen stander met recht na een! tegenstand, welks heldhaftige zelfverloochening niemand kan bestrijden een loyaler begrip verwachten. WILLEN DE ENGELSCHEN EERST BEIROET VEROVEREN? In Fransche kringen te Viehy is verklaard, dat .18 uur nog geen Engelsch antwoord was ontvangen bij generaal Dentz op het Fransche ver zoek om een wapenstilstand. Alle an dere in het buitenland verspreide le zingen worden van bevoegde zijde^ onjuist genoemd. In politieke kringen te Vichy geeft, mqn de. meening te kennen, dat liet den EngeMhen erom gaat eerst B'.i- roet te veroveren, alvorens zich m te laten met het Fransch verzoek om een wapenstilstand. Van verschillende kanten wordt ook het vermoeden uit gesproken, dat de Engelschen zich op ht standpunt zouden kunnen plaatsen, dat het in Syrië gaat om een conflict tusschen troepen, die aan de regee ring trouw zijn gebleven en aanhan gers van de Gaulie. Op grond hieryan achtten politici alhier het niet uitge sloten, dat de Engelschen generaal Catroux die tot de strijdkrachten vin de Gaulle behoort, zuilen aanwijzen als onderhandelaar. Mocht dit ge* schieden.i dan zou de Fransche regee^ ring naar de meening van deze poli tici tot het einde doorstrijden. Het Syrische weermachtsbericht. Ook in hel weermachtsbericht van 10 Juli wordt er ter injeiding op ge wezen, dat in Beiroet nog geen ant woord is ontvangen op het verzoek betreffende het neerleggeri* der wape^ nen, dat op 8 Juli dbor den Syrisrijen hoogen commissaris, generaal Dentz, is gedaan. De gevechten gaan dus fel en met èlle verwoestingen verder, zoo wordt' in het weeréiachKjtberlcht verklaard, waarna wordt geconsta teerd: Wanneer dit zoo M, tbft Frankrijk hier geen verantwoordelijk heid voor. Over den negenden en den ochtend van flen(i tienden Juli zijr., volgens het weermachtsbericht. de volgende bijzon derheden ontvangen: Onze troepen zetten ia alle secto ren hun. tegerstanp tegen den op marsch van de vijandelijke stnjd krachten v,oort. Aan de kust hebben Britschetroepen hun streven ten Noesrden var. Damoer voortgezet. Pe oprukkende pan*serafdeelingen stie ten op de verdediging van onze pani- serafweer. Het gros van de vijande lijke strijdkrachten heeft echter tog geen contact kunnen krijgen met on ze nieuwe stellingen. In het gebied van Chous is de Britsche aanval,, die in den avond van 9 Juli werd onder nomen en die door het vuur van onze artillerie was tegengehouden, vanoch tend herhaaid. De gevechten zijn nog aan den gang. In den sector van Da mascus hebben vijandelijke afdeeiir.- gen onzè stellingen aangevallen er. eenige vordèring gemaakt. Onze plaat selijke tegenaanvallen hebben het mogelijk gemaakt den toestand bij ra te herstellen en 1C0 gevangenen te njaken, o!w. drie officieren. Britsche gemotoriseerde strijdkrachten, dia uit Palmyra oprukten hebben contact? ge kregen met or.ze afdeelingen. In den sector van Djezireh bieden onze troe pen overal taaie'n tegenstand tegen den opmarsch/ vande gemotoriseerde pantsercolonnes.'die het doel hebben het gebied te bezetten. Hedenochtend heeft het Bntsche luchtwapen de plaats Teil Kalakh tusschen Tripolis en Homs gebombardeerd. t, (.een onderhandelingen mei afvalligen- In verband met de kwestie van een wapensttfstard in Syrië noemt het officieuse Fransche agentschap het Vanzelfsprekend dat Frankrijk niet zal onderhandelen met de dissidenten, de aanhangers van de Gaulle, even min als net dit in Afrika heeft gedaan. £)cvertegenwoordiger van den maar schalk zal in geen geval met den verrader onderhar delen. frankrijk heeft ook riet het voor nemen, om troepeh inboorlingen aan de dissidenten uit te Jevereo, inboor- linger., die zoo uitstekend voor Frankrijk hebben gevochten. Frank rijk zal er zich nooit toe verlagen, de troepen huurlingen te versterken, die in de oogen var. de Fransche regeg- ring en van de oper.bare&neening vj Frankrijk verraad hebben gepI^cgS Frankrijk, zoo verklaart het agont-,3 schap ten slotte, heeft alles gedaan om zijn eer tijdens de gevechten in Syrië te redden. Het is .voornemens, deze eer ook hoog te houden tot aan de beraadslagingen over den wapen stilstand. WEYGAND IN VICHY. De algemeene gedelegeerde van .de Fransche xegeering voor Noord-Afrika, generaal Weygand, is Donderdagavond per v..eg tuig uit Algiers in Vi<?hy aan gekomen. De j-eis van Weygand staat, naar men in Fransche kringen te Vichy veri&ocdt, in verband met de gebeur tenissen in Syrië. JSJOENGKING VERBREEKT BETREKKINGEN MET ROEMENIE. De r^geering te Tsjoengking heeft volgens een verklaring van het ministe rie van Buitenlar.dsche Zaken op 8 Juli tic diplomatieke betrekkingen met Roemenië verbroken met het motief, dat Roemenië de nationale regeering te Nanking heeft erkend. De gezant van Tsjoengking te Boekarest is terugge roepen. Zon: op 5.29, onder 22.00. Maan: op 23.43, onder 9.58. Men U verplicht Ie verduis teren van tonsondergané lol zonsopkomst. Lantaarns va» voertuinen moeten nur na «onsonAer tfoni ontstoken «orden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1