NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN De bloedschuld van temberg GEEN STAKING VAN DEN STRIJD IN SYRIË Frankrijk verwerpt EngeUche wapenstil standsvoorwaarden. DE DIENSTPLICHT IN NEO.-INDIE. Ook voor inlanders. Bij zondere leerstoelen te Leiden. »*m,A Zont op 5.32i oodtr 2L59. Maan: op on dar 11-06. Mm is vsrplicbt to vsritoU Bums: MARKT 11, TEL. 1745 Foatrekenlag IHM Chefredacteur: r. TUTTER, Gouda. Diep geschokt door zooveel bestialiteit loopen Duit&che soldaten en mannen en vrouwen uit Lemberg langs de lijken van de onschuldige mannen, vrouwen en kinderen, die door de bolsjewisten op afschuwelijke wijze werden vermoord. V/eltbild-Polygoon Onze troepen hebben een bvervat' uitgevberd op de Britsche afdeelingen, die Rakka hadden bereikt. Zjj namen daarbij vijf Indiërs gevangen en brachten den tegenstander ernstige verliezen toe. In den sector van Dje- zireh vordert de opmarsch der ge motoriseerde Britsche pantsetafdee- liBgen, diè door onze afdeelingen wordt opgehouden, slechts langzaam. Onze jagers bommenwerpers en marinevliegtuigen zetten hun gewone aetie voort. Zij doen in het bijzonder aanvallen op het gebied van palmyra, w'aar, behalve vrachtauto's 14 vijan delijke vliegtuigen op den grond ver nield werden. Vijf Britsche vliegtui gen werden neergeschoten en een zesde beschadigd. Een van ot\ze vlieg tuigen is niet teruggekeerd. Eergisteren in den loop van den dag hebben Duitsche geveehtsvlies'OMBM. in het gebied van Smolensk mar- Cheerendebolsjewistische afdeelingen vtn alle wapens met groot succes aan bevallen, Munitietreinen en gemotori seerde colonnes werden vernietigend getroffen. Driehonderdvijfenzeventig vrachtauto's werden vernield. Officieel wordt te Vichy bekend ge maakt: De Fransche regeering heeft de Brit sche wapenstilstandsvoorwaarden in het Syrische eonftict afgewezen. United Press weet fiog uit Vichy te melden, dat de Fransche regeefing door bemiddeling van de Fransche ambassade in Vichy op \de Engelsche wapenstilstandsvoorwaarden voor Sy rië geantwoord heeft. In het antwoord wordt gezegd, dat 1. de Engelsche tekst ende vorm van het antwoord voor de Fransche regeering onaan nemelijk zijn; 2. schijnt het Engelsche antwoord een overeenkomst regel recht onmogelijk te maken; 3. blijkt uit den Engelschen tekst duidelijk dat Engeland het doel nastreeft de man- daatsgebieden te veroveren; 4. is het voor de Fransche regeering niet moge lijk met de De Gaulle-beweging te onderhandelen, daar haar leiders ver raders van het eigen land zijn; 5. la de Fransche regeering niet in staat voorwaarden aan te nemen en heeft zij het vaste vertrouwen dat gene raal Dentz ter plaatse de door de si tuatie vereischte beslissing zal treffen. Vichy heeft hiermede blijkbaar de Engelsche voorwaardoor voor een wapenstilstand ih Syrië verworpen, en genera»! Dentz blijkbaar vrijgelaten de wapens neer te leggen, met de En gelschen te onderhandelen, at den strijd voort te zetten. De Fransche re geering nam het besluit om de Brit sche eischen te verwerpen, in een kabinetszitting. Succesrijke trreaaanvsHan. Hek Fransche legerbericht van 11 Juli luidt; Gistermiddag- en hedenochtend zijn -de pritsehe inspanningen in alle sec tors n aan het front gestuit op den hardnekkigen tegensta na van onze troepen, die op eenige punten succes volle tegenaanvallen en overvallen uitgevoerd hebben. Aan de kust heeft de tegenstander onze stellingen, die gelegen zijn ten Noorden van Damonr en Beiroet, beschoten en aangevallen. In plaatselijke tegenaanvallen werden de afdeelingen Australische infanterie, die opgerukt waren, weer terugge worpen De -gevechten duren voort. In de streek van Chaua zijn .twee Britsche aanvallen tot staan gebracht. Da aanvaller leed zware verliezen en wij konden gevangenen maken. Uit den lector van Merdj Aypem is niets te melden: De aanvallen van den tegenstander, die in den nach\ van 9 op 10 Juli' in het gebied van Dsmour zijn begonnen, warden in den daarop volgenden nacht - voortgezet. Door plaatselijke tegenaanvallen 'werden alle punten. w*ar de vijandelijke strijdkrachten waren binnengedron gen, door ons heroverd. Bij deze aetie hebben wil 200 gevangenen gemaakt, o.m. 10 officieren en verscheidene ge vechtswagens buitgemaakt. In de woestijn tuaachen Palmyra en Homa hebben de Brltiche eenbeden ria con tact met onze vooruitgeschoven afdee lingen nog geen aanval ondernomen. TOELICHTING OP HET WEERMACHTBERICHT Op het weermachtbericht van giste ren heeft het.D.N.B. de volgende toe lichting ontvangen: De eindresultaten van den grooten vernietigingsslag in het gebied van Bialyslok en Minsk zijn thans in vol len omvang bekend. Het weermacht- bericm van vandaag noemt deze dub bele slag de „thans grootste slag van de wereldgeschiedenis op het gebied van materiaal en omsingeling". Dat deze slag geleverd kon worden, is als een triomf van Duitsch soldatendom en van Duitsche leidingskunat te be- Het D.N.B. meldt uit Sjanghai. Volgens een bericht uit Batavia heeft de Volksraad met 43 tegen 4 stemmen bestelen tot goedkeuring van het wetsontwerp betreffende Invoe ring van den militairen dienstplicht voor Inlanders. De daardoor noodzake lijk geworden uitgaven van V> mil- lioen golden iljn eveneens ingewilligd. digheden en voorwaarden voor het ontketenen van een internationale revolutie. Wij hebben ons doel be reikt, nl. 't uitbreken van een alge- meenen oorlog, zonder hieraan deel te nemen. Wij zuilen de Duitachers tijdens den Europeeschen oorlog dus danig bijstaan, dat zij lang tegenstand kunne bidden, doch rifet Zöovér, dat een overwinning van de Duitsche wa pena mogelijk wordt. Op deze wijze zullen wij de beslissing'in handen houden. waren bestemd voor de afdeelinga- chef en hun plaatsvervangers alsmede voor de secretarissen-generaal der communistische partij >n Frankrijk en België. De aard van degedachte en yan hat plan van Stalin werd hierin als volgt omschreven: Het instellen, van het Sovjet-regime in alle kapita listische landen door de internationale revolutie blijft het eenige algemeene doel van de buitenlandse he politiek der Sovjet-Unie. De Europeesche oor log schept alleen de gunstige omstan- 'Anti Libanon BtrUjtt /Andtjir) het keertje het verioep een bet front. Ne den vet ven Sldon we» de linker Brit- eche vteutel opgerukt ln twee richtingen. Een hiervan wist door te dringen tot In de omgevtng ven Demur del ten Zuiden ven Beiroet lift; een tweede ookmne Meet etitjd voeren om de pleet» Dzjetln. Ook hier werd tee Ie tegenstand «boden. Hoewel de Britten de pleete in het Noorden omsingeld hadden wUten de Franschen Heer tot duiver te be houden. De rechtervleugel volfde na de beeettlng van Damaecut de rlvter de Berede en wist vla Zebeda atetltnl te nemen In de buurt ven het vliegveld Itayak De opereerend» colonne» uit de Syr'»che woeetgn weten opgerukt SM Ih de eOnes ven Home en Aleppo. - (Cartografisch bureau voor de Neder! iHgbladpertl. De Freneehe regeering te Vtohy heeft, aeo. el» wij guteren reed» meldden, beeloten ge neraal Dentz te machtigen, om eteklng der vgandelgkheden te'verzoeken. Op l' Juni We» de strgd tegen Syrië begon nen. Geateuiu) door eenheden ven generaal de Geulle wisten de Britsche troepen aan- vanhcltjk eentg succes te behalen.' lange de ku»t wisten rij door te dringen tot Stdon fBeide) maar later stieten eg op taaien tegen stand. De gren«gerntzoenen MerdJ-Ayoem (nog steeds M Fransche handen) en Keunetra be- sttooklen den vgand voortdurend ln den rug; hg Ktawr ten zuiden van Damascus, waar de etrgd het herigst genoemd mag werden «ft», ten de Freneehe troepen de Britten vier da gen op te hadden, hoewel de liet»ten nume riek sterker waren. Bg de eteklng van den itrgd vol ge men ep teraa pan aausODdirfantf tol

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1