STALIN-LIWIE op alle beslissende plaatsen DOORBROKEN r NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN A Du itsche troepen voor Kiev- Pantserafdeelingen rukken naar St. Petersburg op Overeenkomst tusschen Londen en Moskou De Riikscommissaris spreekt te 's-Gravenhage -M ion tn Hiaan fijt Maandag 14 Juli 1941 80e Juigang, No. 20679 ihmi mui tbu nu Vit het hoofdkwartier van den Führer meldt het opperbevel der weermacht: „Aan het Oostelijk front is de Stalin-linie op alle beslissende plaatsen in een moedigen aanval door broken. De uit Moldavië oprukkende Duitsch-Roe- meensche legers hebben den vijand over een breed front teruggeslagen tot over de Dnjestr. Van Gali- cië uit achtervolgen Duitsch--Slowaaksch--Hongaar sche troepen den vluchtenden vijand. Ten Noord- Oosten van de Dnjestr staan Duitsche troepen tot voor Kiev. Ten Noorden van de Pripet-moerassen is de krachtig versterkte vestinglinie aan de Dnjepr genomen. Daarmede is het centrum van ons aanvals front verlegd tot 200 kilometer ten Oosten van Minsk. Bij talrijke vijandelijke legergroepen doen zich ontbindingsverschijselen voor. Witebsk bevindt zich sedert 11 Juli 'in onze handen. Ten Oosten van het Peipusmeer rukken Duitsche /^pantserde afdeelingen naar St. Petersburg op. Onze luchtmacht heeft door vernieling van het vijandelijke spoorwegnet den tegenstander nu reeds iedere verdere mogelijkheid tot het ondernemen van een tegenoffensief in grooten stijl ontnomen. De aanvoeren, die noodzakelijk zijn voor de voort zetting der operaties van onze gepantserde afdee lingen, hebben inmiddels de vroêgere Stalin-linie ikt". k Het weermachtbericht. Sensatie te Berlijn. GEEN THEE MEER. Op de nieuwe bon alleen koffiesurrogaat. Om Het bestaan en de toekomst van Europa - Wie de beslissing nTet ziet, is niet in staat deze te zien Betooging van den Duitschen arbeidsdienst E ngelsch—bolsjewistische overeenkomst. Londen verontrust. SOVJET-WREED- HEDEN. Wat te Libau gebeurde. goudsche Chefredacteur: T. TDETER, Gouda. Ütalin-linie was, naar het U.iWB, verneemt, de eenige aaneen gesloten verdedigingslinie die de bolsjewiki in het Etiropeescïie deel der Sovjet-Unie in- vredestijd hadden voorbereid. In den loop der gevechten is gebleken, dat deze verdedigings linie op vele plaatsen aan het lange front was uitgebreid tot een vérdedl- gingsstrook, die op sommige punten vijftig kilometer breed was. Natuur lijke en kunstmatige hindernissen be nevens ten deele moderne bunker- stejlingen en Snel aangelegde veld- versterkingen kenmerken dit uitge strekte defensiestelsel, Het feitelijke gevolg van de doorbraak door de Stalin-linie op alle beslissende plaat sen kan in de volgende punten worden samengevat: 1. Overwinning vgp de laatste voorbereide bolsjewistische verdedi gingslinies en van de groote rivier- steels van Dnjestr en Dnjepr. Ieder oogenblik is de bezetting van de hoofdstal der Oekraine. Kief te ver wachten. 2. Opmarsch over den Boven- Dnjepr naar het Oosten, 200 km. ten Oosten van Minsk en inneming van het sleutelpunt Witebsk aldaar. Hier- fnee is de helft van den afstand tus schen. de voormalige belangengrens en Moskou afgelegd en bovendien de zoogenaamde landbrug tusschen den boven-Dnjepr en de boven-Duna opengesteld voor den verderen op marsch naar Moskou, daar hief thans natuurlijke noch kunstmatige hinder nissen meer liggen. 2- In den Noordelijken sector wordt de belangrijkste hoeksteen van net front aldaar. St. Petersburg (Leningrad), door het optrekken van ne Duitsche pantserformatics ten Dosten van het Peipusmeer recht sreeks bedreigd. De teekenen van verval en ontbin ding bij talrijke Sovjet-formaties opgevat «orden als een on miskenbare sanwjjzthg, dat de voor naamste kracht van het geweldige A^'-'nger thans gebroken Ut Bo- ^en hebben de Sovjet-formaties ..'.luiste onderlinge opstelling vol- ïïZ? ver'or*n en de aanvoering J"mag zich blijkbaar niet meer tê nsrdhaven. welvoudige doorbraak door de Stalin-linie is een beslissing van een beteekenis, die ver uitgaat boven het succes van den dag. Deze doorbraak heeft tegelijkertijd over voortgang en afloop van den veldtocht tegen het bolsjewisme in het. belang van Europa beslist. Het opperbevel der Duitsche Weer macht deelde gisteren mede: „Zooals reeds in een .speciaal be richt is gemeld, is de Stalin-linie door moedige bestorming op alle beslis sende punten doorbroken. De uit Mol davië oprukkende Duitsch-Roemeen- sche legers hebben den vijand over een breed front tot over den Dnjestr teruggeslagen. Van Galicië uit achter, volgen Duitsch-SIowaaksch-Hongaar-. sche troepen den vluchtenden vijand. Ten Noord-Oosten van den Dnjestr staan Duitsche troepen tot voor Kiev Ten Noorden van de Pripet-moerassen is de krachtig versterkte linie aan de Dnjepr genomen. Daarmede is het centrum van ons aanvalsfront verlegd tot 200 km. ten Oosten van Minsk. Witebsk bevindt zich sedert II Juli in onze handen. Ten Oosten -van het Peipusmeer rukken Duitsche gepant serdeafdeelingen naar St. Peters burg. Onze luchtmacht heeft door vernie ling van het vijandelijke spoorwegnet den tegenstander nu reeds iedere verdere mogelijkheid tot het onder nemen van een tegenoffensief in groote stijl ontnomen. Bij talrijke vijandelijke legergroepen doen zich aanvoeren die noodzakelijk zjjn voor ontbindingsverschijnselen voor. De aanvoeren, die noodzakelijk zijn voor de voortzetting der operaties van onze gepantserde afdeelingen. hebben inmiddels de vroegere Stalin-linie be reikt In het Oosten dér Oostzee heeft een motortorpedoboot een Sovjet-koop vaarder van 3500 ton getorpedeerd. Het schip moet verloren geacht worden. De doorbraak der Stalin-linie op alle belangrijke punten is het gesprek van den dag en de sensatie voor Berlijn, aldus het D.N.B. Reeds dagenlang had' men op grond van de gereserveerde berichtgeving van het opperbevel aan genomen, dat spoedig een samen vattend bericht over de successen va» de Duitsche weermacht en haat, bond- genooten verwacht kon worden. Toen het speciale bericht door den omroep bekend werd gemaakt, kon men velen hoogen zeggen, dat hun verwachtingen neg overtroffen waren. Bijzonder op zien heeft de mededëeling gebaard, dat Duitsche troepen dichtbij Kiev staan en dat gepantserde afdeelingen naar St. Petersburg oprukken. „In het hart getroffen", zoo schrijft de Völkischer Beobaichter, en zegt o.m. dat de in het speciale bericht aangegeven stootrichtingen too- nen, dat de Stalin-linie op alle belang rijke punten opgeblazen is en dat de Duitsche opmarsch.thans gericht is op de gevoeligste centra wan den vijand, op Petersburg en Kiew. „Uniek in de geschiedenis" noemt de M o n t a g het groote succes van de Duitsche troepen. Het is een unieke gebeurtenis, dat zulke geweldige massalegers van moedige, door een idee bezielde corpsen beslissend verslagen werden met een doorbraak door hun fronten. Be secretaris-generaal van het depar tement van Landfceuw en Vlsschertj ■haakt bekend, dat da bon, welke, In aansluiting na dén thans geldlgen bon. voor koffiesurrogaat of thee, nader' «I worden aangewesen, slechts recht sal geven op hot koopoa van koffiesurro gaat. De detaillisten dienen dus 6U herbe voorrading er rekeuing mede te hou den, dat van 21 JuH af. af voorlooplg geen thee aan consumenten mag wor den verkocht. United Press meldt volgens het D.N.B. uit Londen, dat hjt bericht van de doorbraak der Duitsche troepen door de Stalin-linie daar de grootste onrust heeft teweeggebracht. Men quaüficeert dit Duitsche succes afs de verbijste- rervdste doorbraakactie, die ooit in de krijgsgeschiedenis is voorgekomen. jpfc Het D.N.B. meldt uit Libau: In de gevangenis van het district Libau is door Duitsche soldaten de zwaarge wonde, vroegere Russische stafkapitein Alexis Oldenburg gevonden. Hij ver telde o.m. het volgende: Ik was als boekhouder werkzaam bij het gemeentebestuur van Libau en. werd op 23 Juni gearresteerd. Ik werd voor den boljeswistischen kapitein Ro- soel geleid, een uit de Sovjet Unie hier heen gekomen Jood, die hoofd was van de Libausche Gepeoe Ik werd herhaal de malen gefouilleerd en men gritnam mij al mijn geld, papieren en voorwer pen van waarde. Vervolgens wérd ik met 28 andere arrestanten tezamen in een nauwe cel opgesloten. Wij werden herhaalde malen verhoord en met ge weld gedwongen protocollen te onder, teekenen. Des nachts hoorden wij uit Volgens Reuter is te Londen offi cieel medegedeeld, dut Engeland en de Sovjet-Unie zich wederkeerig ver plicht hebben geen afzonderlijken vre de te sluiten en elkander alle hulp te veileenen. Het D.N.B. meldt verder uit Stock holm: "Naar de omroep te Moskou mede deelt, is het tusschen Londen en Mos kou gesloten accoord een „bvereen- komst over gemeenschappelijke han delingen der 'legeeringen van de Sovjet.lfnie en Engeland tegen Duitschlartd". Het is op 12 Juli ge teekond, door de Sovjet-Unie door den plaatsvervangenüen voorzitter van dei raad van volkscommissaris en volks commisaris van Buitenlandche Zaken, Molotov, voor Engeland door den am bassadeur te Moskou, sir Stafford Ciipps. Pe controleerende partijen zijn overeengekomen, dat overeen komst onmiddellijk van kracht wordt en geen ratificatie behoeft. de andere cellen schoten en luid ge schreeuw. Daarop werd ook onze cel deur opengerukt en wij moesten een voor een naar buiten komen. Ieder, die den drempel overschreed kreeg een schot in den nek. Voor onze celdeur stapelden de lijken zich óp. Ook ik moest naar buiten komen. Ik kreeg een schot in den nek en werd bewusteloos 'Toen ik weer bjj kennis kwam, joelde ik op mij de zware lichamen van an dere neergeschotenen. Ik was volko men. met bloed overdekt. De boisjewis ttsehe beulen hadden klaarblijkelijk de vlucht genomen. Daar ik aan den lin kerschouder was getroffen en de kogel bij'het verlaten van mijn. lichaam mijn rechteronderfcaak had verpletterd, kon ik mij niet bewegen. Vier dagen lag ik tusschen de intusschen reeds tot ont binding overgaande lijken, te zanten met den Letlandschen kapitein Kaus. dié*eveneens slechts gewond was. De rottingslucht was verschrikkelijk en dreigde ons te verstikken. Steeds weer verloren wij door bloedverlies honger en stank het bewustzijn. Op den vier den dag werden wij door Duitsphe sol daten uit onze'positie bevrijd. TT? 3000 Oekraïne» door de Sovjets vermoord. In de G.P.Oe-gevangenis >van Lemberg werden 2 A 3000 Oekraine» door de Sovjets vermoord. Aangrij pende tooneelen speelden zich onder de bevolking af. (P.K. Frtmke-Holfmann) De Rijkscommissaris, Rijksminister dr Seyss Inquart, heeft gistermiddag te 's-Gravenhage op de groqle betoo ging van den Duitschen Arbeidsdienst een rede gehouden. De Rijkscommissaris zeide in zijn rede tot de aangetreden jonge mannen en jónge meisjes van den Rijks- arbéidsdienst, dat uit hun aanwezig heid hier blijkt, dat zij, als achttien jarige jonffe menschon, uit alle gouwen van het rijk, gehoorzaam ei) getrouw aanhef bevel van den Führèr,, bereid staan in den strijd, vel kg voor het Duitsche volk beslissend is voor zijn bestaan en zijn eer. Zij zijn de* tweede generatie van het Duitsche volk, welke thans aan treedt voor den laatsten beslissen- den strijd, want het is 'allen duide lijk, dat het hier gaat om het zijn of niet-zija van het Duitsche rijk, doch bovendien gaat het thans niet meer om het Duitsche volk of het Duitsche rjjk alleen. Iedereen moet thans begrijpen, dat het gaat om het bestaan en de toekomst van Europa. De duizenden jaren oude kuituur van het avondland, welke wjj van onze voorouders hebben overgeno men en welke wij weer willen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen, staat op het spel. De straijd van Duitschland is tevens een strijd om het beslaan van Europa en om de kuituur van het, avondland. ARBEIDSDIENST, VOORBEREIDING VOOR LATERE TAAK. De jonge menschen in den Arbeids dienst zijn hierbij, op de eerste plaats de jonge mannen. Voor ben is de Arbeidsdienst tevens een voorberei ding voor een latere taak, namelijk eerediens tmet de wapens. Want hierover zijn allen het eens, deze oorlog zal niet ophou den voor de Duitsche vanen defini tief hebben gezegevierd. Ieder moet thans zien, dat op dit vasteland geen macht bestaat, welke het zou kunnen wagen, tegen de Duitsche weermacht op te treden. Teen de samenzwering op den Bal kan ontstond riep de Führer zijn sol daten en in korten tijd was alles weg,, wat daar tegen Europa en het Duit sche volk had samengespannen en nu door het bolsjewisme de grootste samenzweering tegen Duitschland en Europa op touw werd gezet, nu heeft de Führer wederom zijn soldaten ge roepen, na een strijd van bijna twee jaar. Op het oogenblik kunnen wij, zeggen, dat het tweede en laatste bol werk van de bolsjewisten is vernie- tied, de Duitsche pantsertroepen stor men verder en veroveren Oost-Europa. De duur van den oorlog schrikt ons niet meer af. Ou het vasteland zal binnenkort niemand mecf zijn, die het zou kunen wagen zich te verzetten tegen de Duitsche wapens. De oorlog moge zoolang duren als hij wil, achter de be scherming van de Duitsche wapens zal reeds begonnen worden met den opbouw het, xpfeuwe Europa volgens eigen ordening. Builen dit vasteland zal de vijand de scherpte van dc Duitsche wapens te voelen krijgen. Afgezien van de voorbereiding tot den gewapenden dienst, legt ook de Asbeidsdicnst zelf reeds de plicht op zich te weren, zich te verdedigen en zich in te zetten voor volk en vader land. Wanneer het eenmaal vrede zal zijn en de boer terugkeert naar zijn land en de arbeider naar zijn werk tal k, wanneer dan weer aiie gccóge- zinden hier zullen bouwen aan het groote sociale werk van het nieuw ge wonnen Europa, dan zullen de leden van den Arbeidersdienst kunnen zeg gen: „Ja, wij hebben toen het uur der beslissing meegemaakt. Wü hebben met onze achttien jaren volbracht, wat men maar van een jongeling van acht tien jaar kan eischen." Spr. herinnerde vervolgens de leden van den Arbeidsdienst eraan, dat zij zijn geboren in den tijd, dat de Füh rer het Duitsche volk wakker riep uit zfjn groote vernsJen.-It en voor het eerst zijn beweging heeft ingezet. Het was de tijd van de bezetting van het Roergebied en van de bedreiging van het bolsjewisme. De Führer was zich er volkomen van bewust, dat hij zijn doei nog niet had bereikt, doch in over tuiging, dat de daad het begin is, heeft hjj zijn beweging :n het politieke leven van Duitschland geworpen. Spr. wilde vooral hen herinneren aan de offer daden van den Führer, die meenen, er gens leider te kunnen "lijn. Men kan niet altijd alle zekerheid hebben, want dan had men geen leiders meer nno dig. Men moet ook met klare rust de dagen, waarop men geen gevolg zal hebben, onder de oogen zien en in de dagen der beslissing moet men wagen, wanneer het gaat om de hoogste goe deren van een volk en zijn toekomst. Toen is de beslissing gevallen. Uit dit bloedig zaad is de kracht van het Duit sche volk voortgekomen. -De jonge menschen, die thans in den Arbeids dienst zijn hebben dit niet meege maakt, zij zijn in dg Hitlorjugend ge komen en hebben reeds daar het sa- - menbundelen van het Duitsche volk meegemaakt. Thans zijn zij allen ge- lijk en hebben slechts een duidelijk doel: "De Arbeidsdienst .is eeredienst' voor de natie." In den Arbeidsdienst wordt de Duit sche jeugd opgevoed voor zijn verdere taak in het leger, in de partij of waar zij verder haar plaats zat vinden met het doel de opdracht te vervullen, weike elke Duitscher thans vervullen moet, namelijk na den strijd om het bestaan van het rijk na den strijd voor een nieuw Europa alles in het werk te stellen dit bestaan voor altijd te verzekeren. Dit is de groote taak voor de toekomst van de nationaal-socialis- ten van het jonge Duitschland, dat thans wordt gebouwd met het bloed van zijn zonen. Met het bloed van de nationaal-socialisten van gehee! Europa moet het nieuwe Europa voor alle eeuwigheid beveiligd worden. „AANTREDEN EN VECHTEN". Wij allen zijn geplaatst in dezen tijd en misschien komt hier of daar iemand, die zegt: „Met welke recht staat gij daar, waarom wilt gij nationaal-socia listen opeens hier bevelen?" Het ant woord is dan zeer eenvoudig, omdat het gaat om het bestaan van Europa. De oorlog heeft zijn hoogtepunt be reikt op het oogenblik, waarop het bolsjewisme staak aangetreden voor den oorlog, allen die thans als vijanden tegenover ons staan zij- thans ont maskerd als de helpers van het nihilis me, die alle krachten van het avond land, zooais eer, trouw en kuituur, wil len vernielen. Kameraden, de beslis sing is thans duidelijk. Wie de beslis sing niet» ziet is niet in staat deze te zien en men kan zich niet verontschul digen, nu, terwijl Churchill arm in arm gaat met het bolsjewisme'tegen Europa met te zeggen: „Ik doe mee, maar en blijft toezien. Op het oogenblik getdt ailecn de daad. Nti millioenen soldaten naar het Oosten marcheeren, geldt nog slechts: aantreden en vechten". Op tiet oogenblik is het duidelijk, dat wat nu komt, de nationaal-socialisti- sehe orde in Európa is. Om deze orde op te bouwen en de toekomst van het vasteland voor alle tijden te bevei ligen wordt Europa nationaal-socialis- tisch opgebouwd, en in samenwerking met de faséistisehe strijdmakkers en wanneer iemand nog vragen wil. waar neemt gij het»recht vandaan, dan is het antwoord: „Het recht, dat is het bloed van onze vaders, broeders en zo nen, dal thans in het Oosten vloeit. Een hooger recht is er niet". Wie zich hiertegen wil verzetten, hij plaatst zich tegenover onze pantserwa gens en kanonnen. Wij hooren hem niet meer, want wfj voltrekken het lot en daarom, kameraden van den Ar beidsdienst en meisjes, al is de dienst zwaar, wordt hard, want ook gij vol- lirekt mede het lot. OBERBEFEHLSLEITER HILGEN- FELDT BEZOEKT N.S.V.-TEIIUIZEN Oberbefehisleiter Hilgenfeld, de lei der van de hoofdafdeeling voor Volks welvaart in de rijksleiding dert N S. D.A.P. heeft tijdens zijn verblijf hier te lande in verschillende plaatsen, o.a. te Haarlem, Bergen aan Zee en Am. sterdam een bezoek gebracht aan te huizen, kinderbewaarplaatsen en in stellingen voor hulp aan moeder en kind om zich op deze wijze een goed beeld te vormen van het werk der N.S.V. (National-sozialistische Volks- wohlfahrt) in Nederland, imwininmiiimminmm Zon: op 5.35, onder 21.56. Maan: op 4.30, onder 13.18. Man la verplicht la verduis teren van zonsondergang lol zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeien nnr oa «oosoeoer- gang ontstoken worden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1