Duitsche troepen rakken Ier ep naar St Petersburg NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Oostzeevloot der Sovjets met insluitinj^bedreigd - Nieuwe wallen op reeds verbroken spoorlijnen »eft de Sov|et-regeering loskou reeds verlaten? ion cn tlUuut isdag 15 Juli 1941 röiJ V ÜÜi De doorbraak door de Stalin linie. De uitwisseling der diplomaten. Duitsche diplomaten uit de Sovjet Unie in Turk\je. De overeenkomst Engeland—Moskou. Lemberg nq de inneming Sovjet-regeering reeds uit Mos kout De verdediging van het Westelijk halfrond. ■WW No. 20680 Bueni MARKT U. TEL. fill Chefredacteur: F, TUTTER, Gouda. FINLAND ABO HELSINKI \ALAN0^:.~n "\EILA(0Ê)m - ÖCKHOLM_ijf! OOST 'JzÊE. ^WiBORG Vf*"' kroonstad ^^VejHingrad 1 QftAW?N9AUM oKitrtfisep ■♦/{narwa 5 V J E T iw/ NOVOGRAD ssr0$E RIGA RLlBAU .K V 1 fwOCMAR N U N L I TI A 50 100 km (4153) k Wet D.N.B. meldt uit Berljjnv j| De naar St. Petersburg oprukkende Duitsche formaties hebbgn ook op 13 I JttH na de verovering van Sovjet bun- kers en vernietiging van verstrooide bolsjewistische trdfepen opnieuw ter rein veroverd. Ten Noorden van de Pripct-moerassen hebben de Duitsche troepen op 13 Juli door het uitbuiten van de behaalde sucfcessen tijdens den dapperen doorbraak door de Stalin- linie over een breed front hun op marsch over den Dnjepr en den bovenloop van de Duna op niet tê stuiten wijze voortgezet. De terugwij kende bolsjewistische troepen traeht- teh denzelfden dag op verschillende plaatsen van dezen frontsedtor in het gebied van Witebsk herhaaldelijk tegenstand te bieden. De vooruit- stormende Duitsche troepen wierpen echter de bolsjewisten "overal uit hun veldversterkingen, waarbij de Sovjet- troepen zware, bloedige verliezen leden. J Onder den druk der sterke Duitsche aanvallen in het Oosten zijn de bolsje- j wisten ook op 13 Juli ten Oosten, van de Stalin-linie verder geweken op vele sectoren van het front. Gedeelte lijk voltrekt zich de ontbinding yan Sovjet-divisies volkopien zonder be zinning. Dat blijkt ook uit het eerste bevel van den nieuwen Sovjet-opper bevelhebber aan het centrale deel van het front, Timosjenko, waarin gezegd wordt, dat eigenmachtig wijken voor - den vijand met straffen door den I h-j;ad gestraft worden. Spoorlijnen gebombardeerd. Be reeds verbroken spoorweglijnen rondom St. Petersburg en Smolensk werden op 13 Juli door de Duitsche luchtmacht opnieuw op vele plaatsen ajangevalien en vernield. Bovendien «rerden militaire doelen in de stad »iev vernietigend met bommen be stookt. Hierbij geraakten schuren én Pakhuizen in brand. De waterleiding werd door bom voltreffers vernield, eenoheidene treinen werden tot ont- •POring gebracht, waardoor troapen- "jjuporten verhinderd werden. Terwjjl formaties Duitsche Stuka's «e sterke stellingen van de Stalln- »ie in den Dnjestr-sector met bom- «en bestookten, traden aanvalstroe- fen van de infanterie pp tegen de ««den van verzet bij Mfehilef-Podol- s*t. Maar nauwelijks waren de Duit- a 8 '"{•"'eristen met booten oyer «n Dnjestr gezet, toen hevig artflle. 5?* *n mitrailleurvuur hun tegemoet «oeg. Een aanvalstroep waadde door moerassig gebied en wist den f1'» het pleats je te bereiken on- dekking van dicht rieL waarbij de •«Maten tot aan de borst in het water "opden. Vanuit een hofstede hield de w»tiche aanvalstroep de andere sov- »nii. van verzet in de nabijheid °"der vuur, tot andere infan- 'vrieardeelaigen zich een weg naar N«**sje hadden gebaand. Met ver- diT^fu n s!aagden zü er toen in «Ij.,. rerdedigingsstelling in dit rollen VSn het Dni®,tr-*™nt °P te 8orjet pantserwagens vernietigd. Wer!TV?uit*che a'deeling infanterie v»Vl de Kevechten ten Oosten in hJ J, ,eipusm#ae 0p 13 Juli door ke»> Jrj aanS®vallen. Onverschrok- drie ee" Oberfeldwebel met en jere *°1<laten een stoottroep met hL.- a??™llende pantserwagens san vnz,mcl)tikken en handgranaten tien e Yee uur werden vRf- ander» rw!iagens vernietigd. De den nL ï.611 n aanval op en keer- trnstlevJc8?- P^tserwagens waren ^schadigd. De Duitsche infan teristen, die piet beschikten over wa. pens tot het afweren van pantserwa gens, kwamen in een moeilijke 'po sitie. Meermalen werd de stoottroep door de Sovjets van alle kanten inge sloten en stond zij bloot aan het ge concentreerde vuur van alle pantser wagens. Koelbloedig en ondanks een opgeloopen verwonding viel de Ober feldwebel den eenen pantserwagen na den anderen aan. Twee uur lang stre den de vier Duitsche soldaten tegen de zware Sovjet-pantserwagens. -v Het tFipsehe legevbericht. Het opperbevel van de Finsehe weer macht deelt mede: Onze troepen zijn 10 Juli in Lado1- ga-Karelie na artillerievoorbereiding overgegaan tot den aanval op de aan zienlijke versterkte stellingen van den vijand. Ondanks zijn taaien tegenstand braken zij op. vele punten door zijn stellingen. Onze troepen hebben deze successen aangewend om diep in den rug van den vijand door te dringen, hier en daar zelfs 60 km van de te genwoordige grens. De opmarsch wordt voortgezet. Het A.N.P. meldt uit New York: Naar United Press uit Londen meldt, erkent men in neutrale kringen aldar, dat de groote Duitsche- successen, ge meld door het opperbevel van de weer macht, als zij juist blijken te zijn, „de verbijsterendste doorbraak van de in ternationale krijgsgeschiedenis" vor men. Door dézen gang van zaken, wordt de terughouding van de waarnemers gerechtvaardigd, die Zaterdag de waar schuwing hadden uitgesproken, dat een groot succes van het nieuwe Duitsche offensief althans tijdelijk zou kunnen leiden tot „demoralisatie" van den bolsjewistischen tegenstand. Een op marsch, als gemeld door het Duitscne opperbevel, moet de Sovjets nopen, zich In allerijl ook uit de niet getrof fen deelen van 't front terug te trek ken om met formaties, die zoo mogelijk spoedig uit het achterland moesten ko men, eenigszins gesloten verdedigings linies ter bescherming ven St. Peters burg, Kief en Moskou te vormen. Bo vendien moet dit geschieden over spoorwegen, die volgens de Duitsche berichten door de Duitsche vliegtuigen zjjn vernield. Men meent, dat voor het oogen- blik de bedreiging van 8L Peters burg en Kiev gTooter is dan het ge vaar voor Moskou. Laatstgenoemde stad ia militair geenszins de sterkste van de drie, maar de voorhoede van de Duitsche pantse rot rijmkrachten bevindt xieh op nog vrij grooten af stand. Volstrekt onmiskenbaar ie het gevaar voor St Petersburg urgenter, daar de Dnltscbers, indien sij thans Inderdaad het gebied ten Oosten van bet Peipus-meer hebben bereikt, te voren den tegenstand in het gebied van Ostrof hebben moeten overwin nen, dat vijftig kilometer ten Zuiden van Fleskau ligt. De Duitsche strijd krachten die daar blijkbaar door de linie sijn gebroken, kunnen thans tezamen met de in Estland opruk kende Duitsche troepen Kroonstad en de daar gelegen bolsjewistische Oostzee-vloot insluiten. Deze vloot zal volgens de meening der neutrale waarnemers mogelijker wijs niets anders overblijven dan strij dend -onder te gaan, een goed heenko men door het Sltagerrak te zoeken of zich te laten interneeren in de hayaob van het neutrale Zweden. De vlucht door het Stalin-kanaal naar de Witte Zee komt slechts in aanmerking voor lichte eenheden. Men neemt aan, dat voordien nog zware strijd zal wordah Éeleverd, daar waarschijnlijk sterke ovjetstrjjdkrachten gelegerd zijn in het gebied van St. Petersburg, een der belangrijkste bolsjewistische militaire districten. Dezelfde waarnemers zouden een Duitschen opmarsch tot diep in de Oekraïne een nog schitterender mili taire actie achten. De Duitschers moes ten om hun legers vlak voor Kiev te brengen, zoo verklaart men, den snel- stroomenden Dnjestr oversehrijdeg, waar de Sovjets sinds jaren verster kingen hebben aangelegd. Hier wordt den Duitschers ook de mogelijkheid ge opend tot verkrijging van de heer schappij over de Oekraïnische tarwe velden, die thans wellicht nog te groen zijn om döor de Sovjets in brand ge stoken te kunnen worden. Bovendiejh vormt «de Oekraïne een springplank voor een nieuwen opmarsch naar het Transkaukasische petroleum gebied. Men geeft toe. .dat de Duitsche bewe ring omtrent de bedreiging van KieN zijdelings wordt bevestigd door het eveneens Duitsche bericht, dat vluch tende Sovjet-formaties in Oost-GaiicR achtervolgd zi.in, want zoo zegt men de bolsjewistische troepen in de# driehoek TarnopolMohilefNowga- rodMólynsk die totdusver volgens Sovjet-berichten in staat zjjn geweest zich door tegenaanvallen te handhaven, zouden door een Duitsche opmarsch tot voor de poorten van Kiev automa tisch tot den terugtocht worden ge dwongen. Het^A. N.P. verneemt van welingelichte zijde te Berlijn: Over de plaats gehad hebbende uit wisseling van Duitsche en Russlséhe diplomatieke vertegenwoordiger* als mede van staatsburgers van het Duit sche rijk en van de Sovjet-Unie, ver neemt men in politieke kringen alhier, dat een aantal Duitschers ontbreekt, die tot dusver in de Sovjet-Unie woon den. Men gelooft niet, dat dit noodde, kelijkeftvtfie een gevolg is vaif geweld dadige handelingen, doch van trans portmoeilijkheden. Naar men verder verneemt is in verband hiermede een aantal Sovjet burgers vastgehouden, overeenkomstig het aantal ontbrekende RijksduitscHers. dat, volgens een uitlating van officieuze zijde, ongeveer vijftig bedraagt. De verdere uitwisseling van deze rest gaat, naar men in de Wilhelm- strasse opmerkte, successievelijk verder De uitwisseling van de diplomaten van Italië en de Sovjet-Unie zou giste ren en heden aan de TurkschBul- gaarsche grens plaats vinden. Het aan tal Italiaansche diplomaten bedraagt 29 en dat der Sovjets 175. De Duitsche ambassade in Ankara meldt, dat op 13 Juli des ochtends on der leiding van den ambassadeur graaf von der Schulenberg met krachtdidige ondersteuning van de Bulgaarsefvk en de Turksche regeering de leden van de Duitsche ambassade in Moskou en van de Duitsche consulaire vertegenwoor digen In St. Petersburg en Batoem met hun gezinsleden over de grens naar Turkije z(jn gekomen. De leden van het Duitsche consulaat-generaal in Wladiwostok zjjn reeds 12 Juli uit de Sovjet-Unie in Mantsjoerije aangeko men. Ambassadeur graaf von der Schu- lei.berg heeft tegelijkertijd ongeveer 100 Duitsche rijksonderdanen, die zich bij den aanvang van de Duitsch-Sovjet- Russische vijandelijkheden nog om be roeps. of andete redenen in de Sovjet- Unie bevonden, bij zijn gezelschap op genomen. Voor het Onmiddellijke vertrek van de Rijksduitsehers, die zich nog in de Sovjet-Unie bevinden en die om ver keerstechnische redenen de Turksche grens nog niet hebben kunnen berei ken, worïl zorg gedragen in overeen- stemmingymet de vertegenwoordigin gen, die deDtritsche belangen in de Sovjet-Unie behartigen. Te Londen js een meerin^sverschil ontstaan over de vraag of jjet tusschen Engeland en de Sovjet-Unie gesloten pact slechts een „technisch verdrag" of een „bondgenootschap" is aldus het D.N.B. Terwijl Britsche regeerings- instantiej er klaarblijkelijk waarue aan hechten niet als bondgenoot der Sovjets beschouwd te worden, noemt de Daily Herald dit onderscheid een pedanterie en spreekt Zonder blikken of blozen van de bolsjewisten als de bondgenooten van Engeland, De Times sluit zich bij deze jopvat- ting een en schrijft: Groot-Britünnië en de Sovjet-Unie hebben een® for- meele overeenkomst onderteeker.d, waardoor zij zich verplichten San el kaar alle hulp en steun te verleenen en een wapenstilstand of vredever drag slechts met wederzijdsch goed vinden te sluiten. De precedenten tijdens dezen en den vorigen oorlog toen soortgelijke verklaringen tus schen bondgenooten gewisseld werden, stellen deze overeenkomst ge 1 ijk met een bondgenootchap. Naar 'de Britsche berichtendienst meldt, heeft Stalin naar aanleiding van de Britsch-Russische overeen komst in het Kremlin een receptie ge houden, aldus het D.N.B. vervolgers maakte de Britsche berichtendienst melding van z.g. „instemmende com mentaren" uit de geheele wereld naar aanleiding van deze overeenkomst Nadat vervolgens in het bijzonder de Amerikaansche 'pers als „gehe-.l accoord gaande" met de Engelsch-Rus- sische overeenkomst werd geken merkt, citeerde de Britsche berichter.- In de G.P.Oe-gevangenis van Lemberg werden 230CO Oekraïners door de Sovjets vermoord. Aangrijpende tooneelen speelden zich onder de bevolking af. (Polygoon) dienst tenslotte de Priwdi, die de overeenkomst tusschen Londen en het Kremlin een document van de grootste historische en politieke be- teekenis" genoemd zou hebben-. De Dlpht over het peet. Engeland heeft zich door zijn pact met de Sovjet-Unie openlijk tot mede plichtige gemaakt van dè krachten, die slechts het eerte doel kennen het eene land na het andere aan de ver nielende woede van hun wereldrevo lutie ten próoi te doen vallen. Deze conclusie trekt dé Diploma tisch- politische Korres pond enz uit het Engelsch-bolsje- wistisch pact. Het orgaan vervolgt, dat geen der verantwoordelijks fi guren in Engeland in onzekerheid verkeert omtrent de concrete doel einden van het bolsjewisme. Veeleer is Engeland thans reeds- bereid met 'een geringe wijziging van stilistischen aard de Sovjet-aanspraken op Finland, de Oostzeestaien, den Bosporus, Bul garije enz. te erkennen. Engeland, dat reeds door (jon hon- geroorlog tegen alle volken van Europa een duidelijk bewijs heeft ge leverd van zijn geringschatting van hun rechten en .belar.gén, tracht thans zijn misdaad jegens Europa te vol tooien. „Vah nu af kan de bolsjewistische aanval op het-avondland niet meer gescheiden worden van de agressie van Engeland en van Roosevelt. Want Roosevelt heeft door zijn telegram aan Kalinin ondubbelziftnig doen blij ken, dati hij dezen gang vat) zaken toejuicht en billijkt. De redding ligt alleen in de Europeesche solidariteit tegen iedcTeen, die Europa aanvalt en verraadt". Voldoening te Washington De Washingtonsche eorresponder t van de New York Times meldt, dat officieele kringen te Washington op onverholen wijze hun voldoening hebben uitgesproken- over de over eenkomst tusschen Engeland en de Sovjet-Unie. Britsche vertegenwoor digen hebben verklaard, dat de Sov jet-Unie, door zich te verplichten geen afzonderlijken' vrede te sluiten, hoe wel zij weet dat de Britsche hulp sléchts beperkt kan zijn, zich onbuig zaam aan haar beslissing heeft ge bonden. Nog belangrijker is het, dat Stglin de overeenkomst heeft gesloten op het oogenblik, waarop de Sovjet- Unie den vollen Duitschen druk voelt Het Amerikaansche ministerie var, Buitenlandsche Zaken heeft nog geec commentaar geleverd op deze over-* eenkomst. De vertegenwoordigers der Sovjet-anjbassade te Washington heb ben gesproken van een nauweren band tusschen de Sovjet-Unie en de Vereenigde Staten. „Op het juiste moment." Dc onderteckening van het pact tusschen Engeland en de Sjpvjet-Ür.ie is op het juiste moment geschied. Dit is, volgers een bericht uit Londen. Engelendvan N y a D a g 1 i g t A l 1 e h o n da, de opvatting te Londen, aldus het D.N.B. Door dit pact heeft Enge land n.l. zoo schrijft het blad, zijn ge loof in het Sovjetleger betuigd op het oogenblik, waarop de Duitsche gene rale staf verklaarde, dat de Duitschers door de Stalir.-linie waren gebroken Geen invloed op Oost-Azie. In regeeringskringen te Nanking wordt volgens het D.N.B. verklaard, dat de Britsch-Russische overeen komst van- wederzijdschen bijstand van geen invloed zal zijn op Oost- Azië. Zij wijzen erop, dat deze nieuwe overeenkomst niets zal verschillen van de andere militaire overeenkomst, welke Engeland tot dusver met andere landen heeft gesloten en welke nooit eenige uitwerking hebben gehad. De positie van Tsjoengking zal door deze nieuwe Britsch-Russische over eenkomst niet versterkt worden zoo verklaren genoemde kringen. De na tionale regeèring te Nanking, welke door Japan, Mandsjoerlje, Duitschland, Italië en nog vijf andere Europeesche mogendheden is erkend, zal zich in samenwerking met Japan verder ont wikkelen. ondanks de nieuwe mili taire overeenkomst tusschen Enge land en de Sovjet-Unie. Turksche persstemmen. Het Turksche blad Son Post* behandelt naar aanleiding van de ver broedering tusschen Engeland en de Sovjet-Unie de geheel uit elkaar loo- pende belangen van Turkije en Enge land. D- schrijver van dit artikel ver klaart volgens het D.N.B., dat deze oorlog is ontstaan door de Engelsche garantie aan Polen, thans tracht men te Londen Polen en de Sovjet-Unie te gebruiken voor de eigen beiangen en helpt men de Sovjet-Unie. De hooge belangen der mensehheid, die Duitschland vertegenwoordigt, eischen echter een snelle blussching van dezen brand. Geen oorlog in de geschiedenis kan met dezen veldtocht in het Oosten vergeleken worden, sc irijft het blad Oeloes. De Sovjet unie voert het vaandel der revolutie en bedreigt iedere orde zoo verklaart het Turksche blad. De roode interna tionale heeft zich als een lawine op het continent en de oceanen gestort Zou Duitschland verliezen, dan zal de geheele mensehheid van den Stillen tot aan den Atlantischen Oceaan in beroering «{orden gebracht. Doch wan neer Duitschland dverwint, zal het internationale communisme Ineenstor ten. Landen die gisteren op het con tinent tegen elkander streden, hebben zich thans vereenigd om zich te be schermen tegen den druk der heer schappij van het Krepilin. Volgens de tneening in politieke kringen te Berlijn, zoo verneemt het A.N.P. ven welingelichte zijde aidear, schijnen de In het buitenland ver- spreide berichten, volgens welke do bolsjewistische machthebbers in het Kremlin Moekou reeds verlaten hebben of op het punt staan Moskou te ver laten, bevestigd te worden. .Evenzoo acht men het hier mogelijk, dat intusschen ook de in Moskou ge accrediteerde vertegenwoordigers van buitenlandsche mogendheden van het Kremlin het verzoek hebben gekregen, de hoofdstad der Sovjet-Unie te ver laten. VERKLARING VAN DEN PORTUGEESCHEN GEZANT TE WASHINGTON. De Portugeesche gezant te Washing ton heeft gisteren tegenover de peïs verklaard, dat volgens zijn meening de Azoren en de Kaap Verdische eilanden met rust zullen worden ge laten. De gezant zeide: „Ik kan er overi gens toe toe voegen, dat Portugal zich met alle middelen tegen een bezetting zou verzetten, doch zooals reeds ge zegd, ik geloof niet dat de Portugee sche bezittingen zullen worden aan gevallen." Ondanks deze verklaring worden de troepenverschepingen naar de Azoren systematisch voortgezet. Verklaring van Sumner Welles. De Amerikaansche vice-minister van Buitenlandsche Zaken Sumner Welles heeft zich gisteren op de pers conferentie beziggehouden met een recente verklaring van den Portugee- schen gezant, dat Portugal toezeggin gen heeft ontvangen, dat de Ver. Sta ten de Portugeesche eilanden in den Atlantischen Oceaan niet zullen be zetten. Welles verklaarde hieromtrent, dat de Ver. Staten prijs stellen op het be houd van Portugal van zijn souverei-, niteit over de Azoren en de Kaap Verdische eilanden. Hij herinnerde evenwel aan Roosevelts laatste bood schap aan het Congres, ter gelegenheid van de bezetting van IJsland, waarin de president zei. dat het voor de veiligheid der Ver. Staten volstrekt noodzakelijk is. dat de „strategische voorposten in den Atlantischen Oceaan" in handen van bevriende naties blijven. Tevens wees Welles op do recente mededeeüng van de Ver. Staten aan •Portugal, dat de Ver. Staten geen agressieve bedoelingen koesleren tegen de souvereinheit of territoriale on schendbaarheid van Portugeesche be- zittisgen, maar dat de huidige politiek gebaseerd is op het onveranderlijke ..recht tot zelfverdediging" van de Ver. Staten. De verlenging» van den diensttijd. Associated Press meldt omtrent het onderhoud van den president met zeven democratische en twee republi- keinsche leidende leden van Senaat en Huis van Afgevaardigden over ver lenging van den militairen diensttijd en opheffing van het verbod om Amerikaansche troepen buiten het Westelijk halfrond te laten strijden, dat men in dezen zin overeenstemming heeft bereikt, dat gezorgd zal worden voor toestemming van het Congres tot verlenging van den diensttijd. De democratische senator Hill, die deel uitmaakt van de militaire Senaatscommissie en heeft deelge nomen aan de bespreking, heeft ten overstaan van de pers verklaard, dat men waarschijnlijk in den t eersten tijd de opheffing van het verbod om de Amerikaansche weermacht buiten het Westelijk Halfrond te laten strijden niet zal verlangen. Evenals andere deel nemers aan de conferentie be toogde hy evenwel, dat alles ge daan zou worden om dadelijk van het Congres toestemming tot ver lenging van den diensttijd te 'ver krijgen. Aan de bespreking bij Roosevelt heeft ook deelgenomen de chef van den generalen staf. Marshall. Gevolg van de stakingen. De Amerikaansche bewapenlpgs- industrie heeft, volgens een statistiek van het ministerie van Oorlog tijdens de eerste zes maanden van dit jaar door 187 stakingen 214 millioen werk dagen verloren. pAMmltMKvmmnwn Zon r op 5.36, onder 21.55, Maan: op 0.52, onder 14.22. Men is verplicht te verduis teren van aonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voerluiden moeten nor na zonSonHer- dand ontstoken worden, asmsmwwnaxv'nmvv.l

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1