Laatste bunker van Stalin-linie veroverd Het wapenstilstandsverdrag tusschen Engeland en Syrië NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Woensdag 16 Juli 1941 Frankrijk behoudt zijn politieke recht op het gebied ion ch fflaan a. m. nu Tot dusver ruim 7000 vliegtuigen vernietigd - Voortschrijdende f ontbinding van Sovjet-troepen Moskou zal hospitaalschepen geen bescherming verleenen De opmarsch naar Kiev. Het gebruik van hospitaalschepen. Engeland en de Sovjet-Unie. Syrië en de Libanon worden bezet - Militaire eerbewijzen aan Fransche strijdkrachten JEUGD IN DE SOVJET-UNIE. Honderdduizenden verwaarloosde kinderen. AMERIKAANSCHE VLOOT ZAL ZONDER WAARSCHU- W1NG SCHIETEN. Dieptebommen naar Duitsche duikboot* geworpen. got Jufpftfr No- 20681 Peetrekealag 4S4M Chefredacteur: F. TEETER, Gouda. In het febied ran Witebsk is Maandagavond de laatste, het verst in het Oosten gelegen, bunker na de StalinliBie veroverd, aldus het D.N.B. uit Berlijn. Anderhalve dag streden de Duitsche Infanteristen, liggend in het bunker- Veld, voordat het voornaamste bol werk, een geweldig blok van beton eo Ijzer, met onderaardsche installa tie», geheel veroverd waa. De bunker was tot onherkenbaar wordens toe gecamoufleerd en van draaibare koepels voorzien. Infanteristen, die in de boomen waren verscholen, hadden buiten de bewaking op zich genomen .en bestookten de naderende Duitsche soldaten van zeer dichtbij met een hagel van kogels. Met steun van zware houwitsers en mortieren ge lukte het de gepantserde koepels bui. ten gevecht te stellen. Vervolgens traden infanteristen en pioniers ge meenschappelijk op en bevestigden onder het hevigste vuur van de om ringende bunkers hun ladingen dyna. mlet voor de schietgaten van het voornaamste bolwerk. Hevige ontploffingen scheurden de wanden en doodden de bemanning. Nadat dit belangrijke steunpunt was veroverd, slopen de stoottroepen over het door de kanonnen niet te bestrij ken veld naar de overige bunkers. Zij veroverden deze bunkers eveneens met ladingen dynamiet en rolden zoo vanuit de beide flanken de geheele verdedigingslinie op. Het voornemen van de bolsjewisten, om achter de doorbroken Stalinlinie in hat Dnjapr-Dimafebtad een afweer. front op te bouwen, is definitief ver ijdeld, aldus het" D.N.B. Uit alle wa pensoorten bestaande gemengde for maties zijn door de Sovjet ijlings der waarts gezonden, maar onweerhoud baar gaat de opmarsch der Duitsche troepen naar St. Petersburg verder. Oók de ontbinding van de Sovjet-di visies schrijdt voort. Volgens de ver klaring van gevangenen zouden de bevelhebber van het Sovjetleger in de Baltische landen en tien officieren van zijn intiemen staf doodgeschoten zijn. De reden voor deze terechtstel ling zou daarin gezocht moeten wor den, dat de bevelhebber in de Bal tische landen zijn stellingen te vroeg heeft opgegeven. Na den doorbraak door de zwaar versterkte Stalin-linie zijn Duitsche formaties op 14 Juli verder in de riéhting naar Kiev opgerukt, aldus het D.N.B. De overblijfselen var\ de huschen Skitomir en Berditsjef in het vuur geworpen bolsjewisten, ver sterkt door snel gevormde gemengde eenheden, trachtten de diep naar het posten gedreven wig van de Duitsche hoepen aan te vallen. Ofschoon te. gelijkertijd meer naar het Westen omsingelde sterke Sovjet-formaties wanhopige uitvalspogingen onderna. wen, hebben Duitsche strijdkrachten, dia numeriek in de minderheid waren, dne dagen de bolsjewistische dWtacht verslagen .De ingesloten JwJeta in het gebied ten Westen van Berditsjef werden vernietigd of ge- **"gen genomen. De tegenstand In de r~*en werd overal gebroken. De bolsjewisten laden zware verlieren aan mentchen, wtpens en oorlogstuig. in het gebied van Smolensk rijn in enkele uren 33 Sovjet tanh» en 300 vrachtauto's vernietigd, benevans een •ra groot aantal atukken geschut bui- lÜ? f^eebf gesteld. Geveehtsvliegtui- wn vielen den weg Smolensk-Moskou "«tmorbmo en apoorweginatal- «nes git gebied met groot succes verscheiden stations en zijsporen kü daarbij volledig vernietigd. *™«ntal pontonbruggen werd door *]j™eHers in verscheiden deelen uit- frogescheurd. De gebombardeerde groen vervallen daarmee ala verkcers- der bolsjewisten. ,.°«t Duhathe luchtwapcn heeft ook ™"»oag in superieur geleverde lucht- Cr£»*en en kranige aanvallen vnJ5Ü?r?t'sche vliegvelden de Sovjet- ^raad vliegtuigen van allerlei slag hwnv®£*^llÜk verminderd, aldus Snvi-iB,iroron 34 uur werden 72 15nl.r?* en neergeschoten en TvwÜ! nt* °P den grond vernield. JH-JS**1' dit verlies van 222 bolsje- Ethtzche *tui*en stMn )lechts 9 _ar tot dusver ---a en op den grond vernlel- 8®vfat-vllettalgen bedraagt die de Duitgthe troe- 6(1 de doorbraak door de Stalin- linie de laatste dagen overal hebben beeikt, worden thans aanzienlijk uit gebreid door den omvangrijken steun van het Duitsche luchtwapen. In het gebied tusschen Tsjernikof en Brjansk zijn spoorbanen, stations en locomotievenparken aangevallen en door talrijke voltreffers van zwaar kaliber vernield. Alleen eergisteren werden al 23 locomotieven, omstreeks duizend spoorwagens en twee stuk ken spoorweggeschut vernietigd. De chef van den generalen staf van de Hongaarsche Honved deelt mede: Tijdens de gevechten met de vijan delijke achterhoeden hebben onze snelle troepen verscheidene groote aanvallen van gepantserde Sovjet troepen afgeslagen. Ons luchtwapen heeft de terug wijkende vijandelijke colonnes met succes gebombardeerd. Naar officieel te Berlijn wordt medegedeeld, beeft de Duitsche re geering haar voornemen kenbaar ge maakt om in de Oostzee en in de Noordelijke IJszee hospitaalschepen te gebruiken. De Sovjet-regeering heeft de aan kondiging intake de Duitsche hospi taalschepen beantwoord met de mede- deeling, dat iij deze schepen niet de hmT^volgens de beginselen van het volkenrecht toekomt, aldus het D.N.B. De bekende Amerikaansehe schrij vers van commentaren, Pearson om Allen, beweren ia de Times He rald, dat de Sovjet-Unie van Enge land verlangt, dat het een inval de<4 hi Portugal en Spanje ten einde soe- doende Duitochland tot een oorlog te land in hei Westen te dwingen. Dit plan is niet alleen op geheime confe renties in het Kremlin met de ambas sadeurs Cripps en Steinhardt bespro ken, doch Is ook besproken door de Amerikaansehe en Engelsche militaire instanties. De Amerikaansehe regee ring heeft het idee der Sovjets, dat een tweede front dringend noodzakelijk is en dat de opmarsch door het Iberische schiereiland een goede stra tegie is, volledig goedgekeurd. Roosevelt wil echter nog door het leveren van levensmiddelen en andere dringend noodzakelijke artikelen Spanje en Portugal bewegen toestem ming te geven tot een opmarsch. Volgens de Daily Telegraph zal de chef vhn de Sovjet-missie, die teruggekeerd is naar* Moskou, binnen afzienbaren tijd weer te-Londen aan komen. Intu6schen zet admiraal Char- lamof de onderhandelingen van de Sovjet-missie te Londen zonder onder breking voort. De Engelsch-bolsjéwis- tische besprekingen, die Woensdag j.l. begonnen zijn, schijnen bevredigend te verloopen, aldus het blad. Wat de Britsche hulpverleening aan de Sov jet-Unie betreft, kan niets naders worden meegedeeld, men vermoedt evenwel, dat de Sovjet-Unie behoefte heeft aan bepaalde grondstoffen als rubber. De Londensche correspondent van Nya Dagligt A 1 1 e h a n d a schrijft oveT de voorloopige te ver wachten gevolgen van het thans ge sloten militaire -pact: Groote hoeveel heden Britsch oorlogsmateriaal, vooral vliegtuigen, zullen binnenkort in de Sovjet-Unie aankomen. Voorts zijn er plannen omtrent de samenweiking tusschen de Britsche en de bolsjewis tische vloot. Dan worden voorberei dingen getroffen tot coördinatie van de wederzijdsche luchtoffensieven. pact een 'bondgenootschap beteekent en dat beide landen geallieerden zijn- Uit Vfchy wordt gemeld: De over eenkomst inzake het Syrische con flict is Maandagavond om 20.00 te j, Akka door den Britschen opper bevelhebber, generaal Wilson door den vertegenwoordiger van den Franschen opperbevelhebber, generaal Verdillac, onderteekend. De overeenkomst bevat in 22 artikelen o.a. de volgende voor waarden: De geallieerde strijdkrachten zullen het gebied van Syrië en Libanon be zetten. De Fransche strijdkrachten worden in bepaalde zónes geconcen treerd. Tot 'aan de repatrieering blijven de Fransche troepen met een vermin derd officierscorps onder het Fransche opperbevel, dat voor hun onderhoud zorgdraagt. Met betrekking tot den ojebel Dioes, 'waar om veiligheidsredenen de Frao. «che troepen in hun ga-r.izoens blij ven, totdat zij door Eng izchen worden aiselost, zgn bijzondere bepalingen v-.'ci behouden. Den Franschen strijdkrachten zillon alle militaire eerbewijzen wonen gebracht, zij zullen zich met al him wapens en al hun munitie in do be paalde zónes terugtrekken, waar zij hun persoonlijke wapens mogen be houden. Bovendien wordt aan iedere eenheid om veiligheidsoverwegingen een beperkte hoeveelheid munitie ge laten. Al het overige oorlogsmateriaal wordt onder toezicht van de Britsche Uit bevoegde bron meldt Reuter^wtonteiten geconcentreerd, die bet d*t het EngelschSovjet-Russische Vecht Hebben het voor hen noodige materiaal te nemen, vernietigd. De rest wordt Het A.N P. meldt uit Berlijn: De Gepeoe heeft duizenden en nog eens duizenden twaalf-, dertien- en veertienjarige kinderen in de Sovjet- Unie vermoord met ui» motief, dat zij verraders, spionnen, Trotzkisten, fas cisten, agenten van Hitler en van den Mikado waren, zoo schrijft de Deut sche 'Allgtmeine Zeitung in een artikel, waarin geschreven wordt over de ellende der Sovjet-jeugd. De actie der Gepeoe steunde op een bepaling der Sovjet-regeering van 8 April 1933, welke als titel droeg „maat regelen tot bestrijding van den misdaad onder dé minderjarigen". De doodstraf stond op ieder soort misdaad, te be ginnen met diefstal tot aan „hoogver raad", welke de honderdduizender verwaarloosde kinderen bedreven. De Gepeoe Ijeeft deze verwaarloosden „be- sprisomje" genaamd, opgepakt en in een concentratiekamp geworpen tot dwangarbeid of ter dood veroordeeld. De hongercatastrophe, welke meer malen de Sovjet-Unie in de afgeloopen tientallen jaren hebben geteisterd, de totaal oittredderde gezinstoestanden als gevolgen van den invloed der commu nistische propaganda hebben vele hon derdduizenden kinderen en jonge men- schen van hun opvoeders en kostwin ners beroofd. In het warme jaargetijde trokken zij in groepen of in heele ben den door het land en trachtten eenig voedsel bij elkaar te bedelen of in de meeste gevallen te stelen. Bij de nade ring van het koude jaargetijde stroom den zij naar de steden terug, waar zij in lompen gehuld. stijL-van hat vuil, vermagerd tot op het gebeente, aan verschillende besmettelijke ziekten lij dend, in kelders, ruïnes of ergens anders een schuilplaats zochten. Genoemd Duitsbh blad citeert een artikel uit de Sovjet-pers, welke zelf deze toestanden heeft geschilderd. In «en soort schuur aan het internatio nale Prospekt te St. Petersburg was een nacht-asyl voor deze „bespri- sornje" ingericht, waar zij uen kopeken moesten betalen, om hier te kunnen overnachten. Bij massa' lagen deze jonge menschen op den met bloed en zweet bezoedelden grond, levende lijken, die een ontzettenden stank verspreidden, vuil, stank, vloe ken, vechtende kaartspelers. Men moest een gasmasker opzetten om in de slaapruimte te kunnen gaan. Over dag slenterden zij door de straten en stalen, wat niet muurvast bevestigd was. Dit getuigenis, een van vele, is vol doende om den toestand van een aan zienlijk deel van de jeugd in den Sovjet-staat te schetsen. Wanneer van Sovjet-zijde beweerd wordt, dat het gelukt is een deel dezer „besprisomje" in asylen ondir te brengen, dan is hiermede niet het kwaad in zijn ge- Heelen omvang bestreden, wan de be paling van 8 April 1935 is nooit op geheven en werd steeds toegepast,, hetgeen bovendien uit de verschil lende processen tegen ombtenaren der Gepeoe in 1939 bekend is geworden. Het was niet veel, wat uitlektp. doch het wierp een zoo veelbeteekenend licht op de toestanden, dat ook de hermetisch afgesloten buitenwereld hierover iets vernam. Aangeklaagd werden jonge Gepeoc-ambtenaren wegens het folteren van tienjarige knaapjes om zoodoende een bekente nis los te krijgen, dat zij „anti-revo- iutionnairen, fascistische daden en daden van terreur hadder gepleegd In Lenin-Koesnetzk werden 160 ver waarloosde kinderen met ,lage mis dadigers in een cel geworpen, waar zij acht maanden zonder een bed moesten slapen en iederen nacht aan een kruisverhoor werden-onderworpen In geen enkel land ter wereld be staat er een dergelijke ellende onder de kinderen die vanzelfsprekend tot a-sociale elementen opgroeien, terwijl overal, en voornamelijk in Duitsch- land, zooals de Deutsche A 11- gemeine Zeitung schrijft, de opgroeiende jeugd met bijzondere zorg wordt omringd. ROODE MASSAMOORD OP 528 OEKRAINERS. Bolsjewistisch bloedbad in het tuchthuis van Dubno. De Oekraïnsche bevolking van de stad zoekt en vindt de lijken van haar bloedverwanten. De ontzetting spiegelt zich af op de gezichten en toch vouwen zich de handen en prevelen de lippen een gebed. Atlantic-Polpfloonj De gevangenen, die tot de Engelsch- Gaullistische strijdkrachten behoorer worden onmiddellijk vrijgelaten. De Fransche gevangenen worden vrijg. - Ie'en zoodra het geheele Syrische er Liraneesche gebied bezet is en aan de clausules van de overeenkomst voldaan. Zij zullen alsdan in staat worden gesteld naar hun eenheden terug te keeren om gerepatrieerd te worden. Het staat aan een ieder afzon derlijken Franschen burger of militair vrij te kiezen of hij r.aar de geallieer den wil overgaan of dat hij gerepa trieerd zal worden. De burgers, die zich bij de zaak der „geallieerden" willen aansluiten, kun nen door de Britsche autoriteiten worden gemachtigd in den Levant te blijven. De bestuursambtenaren en de ambtenaren van de technische dien sten, alsmede de officieren van de speciale diensten blijven zoolang in functie als dit noodzakelijk is om de continuïteit van bestuur over het land te waarborgen en tot het oogenblik, waarop zij vervangen kunnen worden. Zij kunnen alsdan op eigen wensch naar het vaderland terugkeeren. De Britsche autoriteiten gaan er mede accoord, dat de repatrieering van de Fransche troepen en staatsburgers met Fransche schepen geschiedt. De takken van bestuur, de openbare diensten en de openbare nutsbedrijven, met inbe grip van de spoorwegen en vervoer middelen, alsmede de electrische in staliaties en de waterleiding worden met het personeel in functie gelaten en onbeschadigd overgedragen. Het zelfde geldt voor alle telefonische-, te legrafische. en radiotelegrafische ver- 1 iaingsrrif'gelijkheden, met inbegrip van den zeèkabel. Verder moeten worden overg:- dragen alle haveninstallaties, alle marinegebouwen en alle sci'pei,. die zich in de Syrische en Lmanee- sche wateren oevinden. Alle (vlieg tuigen en alle uitrustingsvo'Kwer pen, 'alsmede alle bij de luchtvaart behoorende installaties op Sy 'iscl. en Libaneosch grondgebied en de aanwezige vodrraden brandstoffen moeten worden overgedragen. De Britsche militaire autoriteiten behouden zich het recht voor de spe- c.ale troepen van den Levant in eigen d.enst te nemen. De tenuitvoerlegging van deze thans opgestelde overeenkomst wordt door een speciale commissie geregeld en ge controleerd. Deze commissie zal haar zetel hebben te Beiroet en zal bestaan uit vijf leden. Drie leden, waaronder de voorzitter, worden door de Britsche, de beide andere door Fransche auto riteiten benoemd. EEN NIEUWE TEKST. In goed ingelichte kringen te Vichy wordt verklaard, dat de thans ontvan gen tekst van het wapenstilstands verdrag aanzienlijk verschilt van de vroegere, door de Engelschen opge stelde voorwaarden. Het verdrag draagt een volstrekt eervol karakter en bevat vooral geen politieke clausules, zoodat Frank- rijks politieke recht op Sy rië en Libanon geheel ge handhaafd blijft. Generaal Dentz heeft door zijn vertegenwoordiger, generaal Verdillac, uitsluitend met mi litairen onderhandeld, zoodat de over eenkomst geenerlei politieke beteeke- nis toekomt. Opmerkelijk is ook, dat in 't onderteekende verdrag geen sprake is van De Gaulle en Catroux. Het voornemen van de Fransche regeering cm iederen schijn van een politiek document te vermijden, komt ook tot uiting in het feit, dat het verdrag niet door generaal Dentz, doch door gene raal Verdillac is onderteekend, die generaal Dentz in diens kwaliteit van opperbevelhebber en niet als hoogt commissaris vertegenwoordigde. FRANSCHE SCHEPEN IN TURKSCHE HAVENS. In goed ingelichte, kringen te Vichy wordt bevestigd, dat ongeveer twaa'f gewapende kleine Fransche sleep- en vrachtbooten, die geen militaire waarde hebben, in de Turksche haven van Alexandrette zijn gevlucht. Er wordt den nadruk op gelegd, dat deze schepen, die slechts zijn voorzien van mitrailleurs en luchtdoelgeschut, niet door de Turksche regeering in beslag zgn genomen, doch alleen ontwapend zijn en dat het geen oorlogsschepen zijn. LESSEN GETROKKEN. Met het wapenstilstandsverdrag voor Syrië is, zoo verneemt het A.N.P. van welingelichte Duitsche zijde, een eindt gekomen aan een actie van het Brit sche leger, welke door Berlijn niet van commentaar behoeft te worden voor zien. Dit ia de taak van Vichy. Overigens is de beëindiging van den strijd om Syrië, zoo verklaarde men voort», geen bewijs er voor, dat Frank, rijk niet in staat ia zijn kotoniëu te verdedigen. Men noemt het in politieke kringen te Berlijn vanzelfsprekend, dit uit het geval Syüë zekere lessen sijit getrokken, hetz'j door Duitschlar.d, hetzij door Frankrijk, of door alle beidt landen. Dit laat men hier in het midden. ROOSEVELT ZOEKT INCIDENT VOLGENS WILLKIE. Het D.N.B. meldt uit Washing ton: Wendell Willkie heeft zijn medewerkers en vertrouwden me degedeeld, dat president Roosevelt in verscheidene besprekingen met' hem het bevel aan de Amerikaan sehe vloot om zonder waarschu wing het vuur te openen op Duit sche oorlogsschepen, duikbooten en vliegtuigen,, heeft bevestigd. Roo sevelt heeft bij al deze besprekin gen, aldus Willkie, uiting gegeven aan het 'vaste besluit onder alle omstandigheden den oorlogstoe stand met Duitschland tot stand te brengen door veroorzaking van een inciSent. De eenheden van de Amerikaansehe vloot hebben opdracht onder alle omstandigheden dit incident te veroor zaken door aanvallend op te treden tegen Duitsche eenheden. Roosevelt wil het Congres pas na afkondiging van den oorlogstoestand voor een vol dongen feit plaatsen, aldus Willkie. Geen gemeenschappelijke actie? De voorzitter van de Amerikaan sehe marine-commissie, senator Walsh, heeft volgens de New York Time» in een persgesprek in verband met de verklaringen van den minister van Marine, Knox, afgelegd in een ge heime zitting van de marinecommissie op Vrijdag j.l., bevestigd, dat ecu Ametikaansch torpedojager bij nade ring van een Duitsche duikboot diep tebommen' heeft uitgeworpen. Volgens de New York Times heeft Knox voorts het bestaan van een overeen komst tusschen de Ame rikaansehe en de Britsche regeering pver gemeenschappelijke acties op den Atlantischeo Oceaan geloochend eji bovendien verklaard, dat tot nu toe geen oorlogsschip van de Ver. Staten in het strijdgebied, zooals dat thans door Roosevelt is omschreven, heelt gevaren. De activiteit van de Ame- xikaarsche marine moet beschouwd worden als verruimde patrouille. Overigens beweert de New York Times, dat de stemming in de marine commissie van den Senaat na de uit eenzettingen over de Amerikaansehe marinepolitiek even duister is als tevoren. Naar een oorlogstoestand? Het A.NP. verneemt van welinge lichte zijde te Berlijn: o.a. In politieke kringen der rijkshoofd stad legde men gisteren den nadruk op het feit, dat het bericht van den New Yorkschen correspondent van het Zweedsche blad Aftonbladet, waarover reeds is gemeld volgens het welk Roosevelt het voornemen heeft zoo snel mogelijk tot een oor logstoestand met Duitschland te ge raken, door de Duitsche pers zeer ern stig is behandeld. Men acht in deza kringen de houding van de toonaan gevende bladen van het Duitsche Rijk tegenover dit onderwerp voor de volle honderd procent juis. In officieuze kringen te Berlijn be schouwt men het Zweedsche bericht als nieuw bewijsmateriaal voor Roose. velt'» politiék met betrekking tot zijn vastbeslotenheid om onder alle om standigheden nieuwe verwarring te stichten in het Europeesche conflict. Men neemt aan, dat Roosevelt ten aan zien van de publicatie van het Zweed sche blad zijn standpunt zal moeten bepalen en men verklaart, dat ook van Duitsche zijde op het juiste tijdstip hierover gesproken zal worden. Voor- loopig, zoo verklaarde men in de Wil- helmstrasse, heeft men hierover niets te zeggen. Dit is veeleer uitsluitend een kwestie, welke het Amerikaansehe volk aangaat. Overigens zijn eT onder het Duitsche volk door den inhoud van het Zweedsche bericht geenerlei gevoelens van angst ontstaan. Zon: op 5.37, onder 21.54. Maan: op 1.15, onder 15.26. Men is verplicht te verduis teren ven zonsondergang tot zonsopkomsL Lantaarns van voertuigen moeten oor aa zonsonder gang ontstoken worden. t

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1