NIEUWSBLAD VOOR feOUDA EN OMSTREKEN Achtervolging der Sovjettroepen aan gene 1 7toduMefa! m van de Dnjestr en Hiaat* MB Maandag 21 Juli 1941 Vergeefsche uitbraakpogingen ten Oosten van de Stalinlinie „Duitschland strijdt voor wu ^«'europa Stalin tot volkscommissaris voor de verdediging benoemd Stalin volkscommissaris voor de verdediging. Het weermachts bericht. Talryke overloopers. BRIT; mmm HET KABINET. Vlootstrydkrachten aangevallen. Finsch communiqué. De handel tusschen Engeland en de Sovjet- Unie Japansch protest tegen de Sovjet-Unie. Duff Cooper türar het Verre Oosten. Het teeken V. De Britsche strijdkrach ten in het Verre Oosten. WEEST ZUINIG MET ELECTRICl- TEIT EN GAS. ;v - V- .^K. - i T*wrs MM gov JaaigaflK. No 20685 rmrfen. Ipreekt Yper- |n een Ret- ook Jlingenl 19 a. (liet te étage» Un. Br. blad. 2-3®. 18 CM week! 1 3.31* fel meer felingen fel meer hceerde Omtrent de militaire situatie ver neemt het D.N3. Van bevoegde zijde: De Zaterdag gemelde opmarsch van Duitseh-Roemeensche troepen oVer den Dnjestr naar Podolie en ae doorbraak van Finsche troepen door het Sovjet front ten Noorden van" het Ladoga- meor doen zien, dat de geallieerden op beide vleugels van het geweldige Sov jetfront den druk hebben versterkt. De gevolgen hiervan möefen zoowel plaat selijk alsook met betrekking tot de operaties ais geheel binnenkort merk baar worden. Als resultaat van de Duitsche door braak door de Stalin-liftie is nu de hoofdstad van het Westen der Sovjet- Unie, Smolensk, den Duitschers in handen gevallen, In deze stad hebben de Sovjets een der oudste steden van hun land en misschien het belangrijk ste knooppunt van spoorlijnen en we gen in 't Westen verloren. De Duitsche troepen hebben met de inneming van Smolensk op deze plaats aan het front eea marach van meeg dan 600 k,m. afgelegd, gerekend van Brest-Litowsk. De stad Smolensk is in de geschiedenis bekend door de overwinning, die Napoleon daar in Augustus 4812 op twee vereenigde tsaristische legers be vocht. Als resultaat" van de vierde oorlogs- week tegen de Sovjets kan thans het volgende worden geconstateerd: 1. De doorbraak door de Stalin linie is in een stoutmoedige bestor ming op alle beslissenden punten geslaagd en daarna nog uitgebreid. 2."De hoofdstad van Bessarabië, Kisjinef, la door Duitsche en Roe- meensche troepen bevrijd. 3. De Finache weermacht onder opperbevel van veldmaarschalk Mannerheim doet een succesvol vorderenden aanval op beide oevers van het Ladogameer. 4. In de gevechten, die thans reeds ten deele op honderd kilometer ten Oosten van de Stalin-linie wor den geleverd, staan greote beslis singen voor de deur. Het weermachtsbericht van Donder dag wees er reeds op, dat de Sovjets thans hun laatste reserves in den strijd wierpen. Zoo zijn b.v. vrouwenbatal jons en formaties jonge communisten aan het front opgemerkt. Kenmerkend voor de wanhopige positie is voorts, dat.onlangs.in de gevechten ten Oosten van het Peipus-meer zelfs fabrieks- patrouilles zijn opgetreden. Als de Sovjets willen beweren, dat nog geen sprake kan zijn van hat optreden der laatste reserves, dan logenstraffen deze waarnemingen der Duitschers hun be weringen. De toestand aan het Oostelijke front wordt, naar aan het D.N.B. van mili taire zijde nader wordt geschreven, 'ge kenmerkt door .de achtervolging van den Wijkenden vijand aan alle deejen van het froht. Voor zoover binnen de reeds kortgeleden aangegeven diepte- jone ten Oosten van de Stalinlinie mjfyen der Sovjets waren omsingeld, hebben zij met zware, bloedige ver liezen steeds weer getracht uit te «reken. Het lukte echter den Duitschen troepen deze pogingen te verijdelen en bovendien aanvallen tot ontzetting af te slaan, welke waren ondernomen om de ingesloten troepen deelen te be- vr'Jden. Het Duitsche luchtwapen heeft ae operaties van het leger dagelijks ondersteund door aanvallen op de wrugtochtsbewegingen van de Sovjets i,LÜP, sP°°rwegtransporten, verkeerS- 'ta'taties en vliegvelden, waarbij ook net Sovjetluchtwapen opnieuw belang- verhezen werden toegebracht. De accessen, die de laatste dagen gemeld ti7__J?an het Finsche front konden in- v,wder worden uitgebreid bnn/J ee? .prachtiger druk van de ver- liilton11 yudkrachten op den Noorde- wach. l r van het Sovjetfront Ver wacht kan warden. luchiwÜi181 jJu?' tracht het Britsche FranwSL n bezette gebieden van Kansan^, gl® en Nederland aan de format: S voortdurend door sterke vallen ,1 Sevechtsvliegtuigen aan te scherm!™ y .teUl;ens krachtige be- aanvauil van Jagers optreedt. Deze ren ni^.0Verdag werden bijna iëde- «anvK aangevuld met nachtelijke Sedert L rP tijksduitsch gebied. de atovalsvnni^ slag terug tegen ^bbTn Jï ™ns van de Sovjets Vallen naar hüftï deze luchtaan- daarmede a kunnen versterkt om a- eae een z.tr nnj!oo«;« ten imn«t„een Z£: ontlastingsoffensief **sten VL. n de bevriende bolsje- Qbitsche 3L. gen te tooveren. De treffend wa' echter zoo doel- »all« VSÏ-SS vewetaehe het ürf. if vergeeiscne aan- Britsche luchtwapen%alleen de laatste tien dagen fl6 vliegtuigen hebben gekost. In totaal vernielden Duitsche jagers, afweergeschut en marine-artillerie in de thans afgeloopen twee maanden sedert 18 Mei alleen bij deze dagaanvallen op de Kanaalkust 422 Britsche jagers en gevechtsvlieg tuigen. Dé' sterkste verliezen leden de Engelschen op 18 Juni, toern-21 machi nes werden neergeschoten, op 26 Juni toen 26 machines werden vernield, en op 11 Juli toen 28 machines neer gehaald wérden. Dit resultaat doet duidelijk genoeg zien, dat het z.g. Britsche ontlastingsoffensief door luchtaanvallen op de kust van het Kanaal tot dasver door de aandachtige en voortreffelijke Duitsche afweer met gevoelige* verliezen voor het Britsche luchtwapen in bedwang kon worden gehouden. Volgens (ten bericht van den Moskou- schen omroep is Stalin benoemd tot volkscommissaris voor de Verdediging. Maarschalk Timosjenko is benoemd tot zijn plaatsvervanger. Hét presidium van den Oppersten Sovjet der Sovjet-Unie heeft volgens den Moskouschen umroep, een wet uit gevaardigd betreffende de vereeniging van het volkscommissariaat voor Binnenlandsche Zaken met het volks commissariaat voor de Staatsveiligheid (Gpoe) in één enkel volkscommissa riaat voordïinnenlandsche Aangelegen heden. Deze maatregel is genomen in verband met"''dèft oorlogstoestand. De wet moet" in de afzonderlijke Sovjet republieken en in de autonome gebie den der Sovjet-Unie op gelijke wijze worden uitgevoerd. Tot volkscommis saris voor Binnenlandsche Aangelegen heden is Berjja benoemd. Tot zijn plaatsvervanger is "Mérkulof benoemd. De wet is onderteekéhd door den voor zitter van het presidium van den Oppensten Sovjet der Sovjet-Unie, Kalmin. De nieuwe volkscommissaris, Berija, is tevens een der drie leden van het kortelings gevormde staats- verdedigingseomité der Sovjet-Unie. Het presidium van den Oppersten Sovjet heeft, naar de Moskousche berichtendienst verder meldt, een decreet uitgegeven, waarin de wet van 16 Juli 1941 betreffende de re organisatie van de organen der poli tieke propaganda en' van het instituut van oorlogscommissarissen bij het Sovjetleger wordt uitgebreid tot de Sovjetvloot. De wet bepaalt, dat, evenals kortelings bij het bolsjewisti sche legér, thans ook*: bij de oorlogs vloot politieke propagandistische af- deelingen wprden ingericht. Op alle oorlogsschepen en bij de staven en andere hooge commandoposten van de bolsjewistische vloot wordt de in stelling der oorlogscommissarissen weer ingevoerd. De kleinere eenhe den van de oorlogsvloot krijgen daar entegen politieke leiders. Het Roemeensche dagblad Ordi- n e a heeft van zijn correspondent in Ankara bericht ontvangen, dat diplo matieke kringen te Moskou bevesti gen, dat het mëerendê'el der regee- ringsbureaux it overgebracht naar een plaats ver fan de Sovjethoofd stad en dat te Moskou alléén de z.g. Sovjetbureaux zijn gebleven. De diplomatieke missies maken zich ook gereed om te vertrekken. De Ameri- kaansche en Engolsche ambassades zijn sedert twee dagen bezig met het verbranden van alle geheime docu menten hunner archieven. Duizen den vluchtelingen stroomen onophou delijk Moskou binnen, waardoor ge brek aan levensmiddelen in de stad 'ontstaat. De Duitsche bladen zien in de be noeming van Stalin tot volkscom missaris voor de Defensie een nieuw bewijs voor de innerlijke ontbinding en het toenemende moreele verval der Sovjet-Unie. „Stalin geeft met dezen maatregeMoe aldus de Montag, dat hy den chaos van dé bolsjewis tische verdediging verwacht. Hij tracht een eenheid in het leven te roepen van van de militaire en politieke dictatuur omdat hij zyn laatste hoop nog stelt op de mobilisatie van mannen, vrouwen en kinderen. Reeds worden onder de militaire resreves, die de maarschalken van den Sovjetstaat bijna zonder op leiding in den strijd werpen, gewapen de arbeiders gemengd uit de groote industriesteden." De maatregel van Stalin herinnert aan de wanhopige pogingen, die men in Frankrijk in het werk heeft gesteld om een politieke en militaire eenheidsmacht te vormen voor de catastrofe ontstond, In de be noeming van Ttmosjenko tot vertegen woordiger van Stalin ziet het blad een uit- ruu, Hef opperbevel van de Dili; sche weermacht maakt dd. 20 Jüi békend: De uit Bessara bi5 optrekkend# Puitsch-Roemeensche strijd krachten hebben, na den vijan- i' dëtijken tegenstand op den Oos- telijken oever van de Dnjestr te hébben gebroken, de acbtervol- j ging opgevat. In het gebied om Smolensk blijven'de operaties' 5 rrnlnand Ajx nlonn volgens de plannen verloopen. Aan het Finsche front werden verdere successen behaald. Op- talrijke plaatsen aan 't Oostelijk front zijn vertwijfelde uilbraak pogingen van ingesloten Sovjet troepen mislukt. De vijand leed hierbij zeer zware, bloedige ver- liezen. In den strijd tegen Groot-Brit- tannië hebben gevechtsvliegtui gen in den afgeloopen nacht mi litaire installaties in Midden- en Oost-Engeland aangevallen. Bij pogingen van den vijand om overdag de bezette gebieden aan het kanaal en aan de Noor- sche kust aan te vallen hebben jagers en luchtafweergeschut zeven, marinegeschut twee. een patrouilleboot één Britseh vlieg tuig neergeschoten. Britsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht op enkele plaatsen in Noordwest- Duitschland, vooral op de stad Hannover, brisant- en brandbom men neergeworpen. Militair-eco. nomisehe of militaire schade is nergens ontstaan. Nachtjagers hebben een der aanvallende Brit. sche gevechtsvliegtuigen neerge schoten. nieuw achterafzetten van Worosjilof en een miskenning ten aanzien van Boed- jenny. e n» h De-bloedhond van het Kremiin alf* vaart in gevaar gekomen zijn. laatste reserve", zoo merkt het Z wö lf Uhr Blatt op, „duidelijker kan de innerlijke zwakheid van het land niet tot uitdrukking komen". In den Noordelijken sector van het Sovjetfront zijn duizenden Sovjet soldaten naar de Duitsche troepen overgeloopen, aldus het D.N.B. Onder hpn bevindt zich bij talrijke andere officieren de kapt, Wasiliewitsj No- wikof. Hjj was leeraar aan de krijgs school te Petersburg. Bij zijn verhoor deed hij interessante mgjiedeelmgen over de redenen, waarom zoo groote massa's bolsjewisten overloopen. Wij weten, zoo verklaarde hij, dat wij ons in geefi enkel gevecht mogen terug trekken. In den strijd staan wij tus- schen de Duitsche troepen en de machinegeweren van de politieke commissarissen. Blijken wij onbe trouwbaar in den zin van de commis sarissen, dan komen, wij voor een krijgsraad, wanneer wij niet terstond door de machinegeweren worden af gemaakt. Er is voor ons geen andere mogelijkheid om te ontkomen dan .overloopen of gevangen genomen worden. Op de vraag, waarom de soldaten dan niet optreden tegen de terreur van de politieke commissaris sen, verklaarde hij: „Zij weten niet anders en weten, dat reeds de minste poging met den dood wordt bestraft. Men heeft den Sovjetsoldaten ver teld, dat het leven in de andere Euro peesche landen in ieder opzicht slechter is dan in de Sovjet-Unie. Hij zelfs wist echter uit gesprekken met kameraden, of partijfunctionarissen, die in Duitsch land, Frankrijk of andere landen wa ren geweest, dat veel daar beter is dan bij hen. De eenvoudige soldaat weet dat echter niet, aangezien hij immers geen vergelijkingsmogelijkheden door het lezen van kranten en boeken, of door reizen heeft. Hij gelooft, dat het niet beter kan zijn, dan het hem gaat." Op soortgelijke wijze sprak de vrouw van den kapitein, die met andere offi ciersvrouwen gevangen is genomen en die by haar gevangenneming wapens en de Sovjetuniform droeg. Men heeft den vrouwen gezegd, dat het iets van zelfsprekends voor haar was om op Zon: op 5.44, onder 21.48. Maan: op 4.11, onder 20.07. Men i# verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonaonder- f gang ontstoken worden. ich# soldaten te schieten. Zij zou- anders door Duftschers afgemaakt (andeld en gefolterd zijn. Off de g, of zij dat had geloofd, "luit woord- de zij: „Dat werd steeds weer en door hodge officieren gezégd en ik zag geen reden om te twijfelen aan hun geloof waardigheid." Duitsche gevechtsvliegtuigen" hi Zaterdag in de nabijheid van h'ët eiland Dagoe lichte- Sovjet-Russische vlootstrijdkrachten aangevallen. Zij wierpen een torpedobootjager in brand en beschadigden, twee torpedobootja-, gers zwaar. Ten Zuid-Oosten van het schiereiland der visschers werd een koopvaavd 'jschip van 4000 b.r.t. tot zin ken gebracht, t Officieel wordt te Helsinki bekend gemaakt: Zaterdag 19 Juli, hebben vij andelijke vliegtuigen Hiittinen en Kymi gebombardeerd, zonder schade aan te richten. Bij de buitenscheren in de Fin sche Golf zijn door den vijand eenige valschermmijnen neergeworpen. In luchtgevechten boven Kalkisalmi (Kex- holm) aan het meer van Ladoga zijn Zaterdag 3 vijandelijke torpedovlieg tuigen neergeschoten. De Finsche af weer op den grond heeft nog zes vijan delijke machines vernietigd. Op den grondslag van den ruil- handeld, zal de handel van Engeland met de Sovjets worden uitgebreid, zoo meldt de Financial .Times. In' hoofdzaak zal de handel via Wla- diwostok moeten geschieden. Men verneemt, aldus United Press, dat Japan ten krachtigste heeft ge protesteerd bij de Sovjet-Unie we gens het leggen van mijnen in de Iberische kustwateren, daar de Ja- pansche territoriale wateren hierdoor bedreigd en de Japansche scheep- Zondagavond zijn de tfbigende wij gingen in fret kabinet te Londen officieel bekend gemaakt: Butler-benoemd Uit n Opvoeding en Brendan. „"Bracken tot minister voor de- Inlichtingen. Duff Cooper krijgt den post éan kanse her van het hertogdom Lancaster. Hil begeeft gij naar het Verre Oosten racht van het oorlogskaLs- WËËm ontwer- om in o$ra net^fret pen van plannen en de samaiwerking tusschen de verschillende Bn'tscne autoriteiten te controleeren en het oorlogskabinet rapport dit te brengen met raadgevingen over de wijze, waarop deze maatregelen doeltref fender kuhtiian worden gemaakt. Lord Hankey is benoemd tot algemeen betaalmeester, B. K. Law wordt on- derslaatssecrtarié van Buitenland- sche Zaken, E. D. Sandys secretaris van Financiën in het oorlogsminis terie, E, Thurtle wordt onderstaats secretaris in .het ministerie voor de Inlichtingen, E, Ramsbottham wordt voorzitter van het bureaii voor werk- loozensteun en krijgt den rang van peer. Harold Nicholson wordt leider van de B.B.C, Kol, Watt wordt spe ciaal parlementair secretaris van den premier. Sir Hugh Seely wordt tweede parlemier tair onderstaatssecre. taris in het ministerie van Luchtvaart. Kapt. Balfour, de afgevaardigde Tom Williams en majoor Lloyd George zijn benoemd tot ledeif- van den kroonraad. Ten aanzien van de wijzigingen in het Britsche kabinet meldt Reuter nog de volgende bijzonderheden: De nieuwe minister voor de Inlich tingen, Brendan Bracken, is ver scheidene jaren speciaMriimflementair secretaris van Churcfflllpïgeweest. Bracken is tie vierde minister voor de inlichtingen, een pos:\ die eerst sedert het begin van den oörlog is ingesteld. Het is de eerste minis- terieele functie van Bracken. De benoeming van Duff Cooper tot kanselier van het hertogdom Lan caster met als opdracht zich naar het Verre Oosten te begeven en den toestand aldaar ter plaatse.te bestu- degren, legt den nadruk'op h,et be lang, dat de premier hecht aan een doeltreffende samenwerking van de verschillende milïtj|ire^ politieke en In alle deelen van Den Haag zij nzoo als ook in andere steden, groote span doeken, landkaarten en affiches aangebracht met de V van Victorie, want Duitschland wint voor Europa op alle fronten. (Polygoon) Bijna geheel Europa staat thans in het teeken van een unieke propaganda- actie,«welke als een soort plebisciet de verbondenheid van honderden millioe- nen menschen met den Duitschen strijd en de Duitsche overwinning Symboli seert, aldus het D.N.B, Deze verbon denheid komt tot uiting in de letter „V", de. beginletter van het woord Victoria als het teeken voor de zeker heid der Duitsche overwinning in den strijd voor Europa, doch ook als tee ken, dat slechts diengene toekomt, wiens vanen nog nooit een terugtocht hebben aanschouwd, doch steeds weer de overwinning. Dit teeken V be- heerscht de straten en ontelbare stegen op het continent. Het dringt zich in de pers onweerstaabnaar aan den lezer op. Vlegtuigen schrijven in de lucht het teeken V, de radio zendt het in den aether. In Noorwegen staat het aBljanplak- zuilen en op de muren deryuizen, meestal met de spreuk: deNwemin- ning vkn Duitschland is ook de over winning Van Noorwegen. In Nederland en België straalt dit teeken temidden van het straatverkeer den voorbijgan gers van vluchtheuvels en trottoirs te gemoet. In het gouvernement-generaal staat het op boerderijen en hekken, in het protectoraat beheerscht dit teeken de pers, evenals in andere landen. In Parijs staalt het van den Eiffeltoren tot ver in den omtrek. Daar wordt dit teeken door verzamelaars voor het Roode Kruis verkocht. Overal dragen de menschen dit tee ken in het knoopsgat. Het is het.têeken, dat thans al degenen, die zich bewust zijn van de Duitsche overwinning aan alle fronten, vereenigt. De V, zoó schrijft de Völkischer Beobachter symboliseert niet al leen de Duitsche verzekerdheid van de overwinning, maar staat thans ais tee ken duidelijker dan ooit voor de over winning van het geheele Europeesche vasteland, Wat Duitschland van het begin van dezen oorlog af verkondigd heeft, is thans ook zichtbaar geworden voor hen, die zich zoolang verzet heb ben: het Duitsche rijk voert den hem opgedrongen strijd tegelijkertijd voor Europa en in opdracht van Europa. Om deze bewustwording van een Europee sche taak op het laatste oogenblik te verhind ren, is de eeuwenoude tegen stander van het vasteland, Engeland, er niet voor teruggeschrokken den aartsvijand van alle culturen en cultu- reele waarden -p te roepen. Toch heeft het daarmede niets anders bereikt dan dat ook den laatsten talmer duidelijk voor oogen werd gesteld wat op het spel staat. Het toestroomen van duizen den vrijwilligers vormt, buiten de on middellijke aanleiding om, ook een ant woord van bijna alle landen van Europa aan Londen, dat niet duidelijker kon De M on t a g wijst eveneens op den steeds grooteren stroom van vrijwilli gers uit alle Europeesche landen voor den gein een schappeiij ken strijd tegen het bolsjewisme als bewijs, dat geheel Europa in Duitschland werkelijk den voorvechter heeft gezien voor een nieuwe Europeesche orde. In het tee ken van dit inzicht, zoo gaat het blad verder, is het symbool der eenheid ge. schap#:, een enkele letter, die steeds en overal eraan zal herinneren, dat alleen de geheele kracht van het Euro- -peesche vasteland dit werk vermag te volbrengen. beituursautoriteiten op alle belang. rijke gebieden. Lord Hankey, de nieuwe algemeen# betaalmeester aal ook verder zijn plichten als voorzitter van verschei dene kabinetscommissie blijven B. K. Law, de nieuwe onderstaats, secaetaris in het minilterie van Bui. tenlandsche Zaken, is de zoon van den vroegeren, thans overleden pre- mier Bonar Law. Sandys, de opvolger van Law ala financieel secretaris in het ministerie vas% Oorlog, is schoonzoon van Chur- chili. De nieuwe Engelsche minister voor de Inlichtingen Brendan Bracken Staat, naar Reuter nader meldt, sjnds vele jaren in zeer nauw contact met Churchill, wiens particuliere secre taris bi) was, toen Churchill eerste lord der admiraliteit was. Bracken is afgevaardigde van een stedelijk dis trict ,van Londen. Hij is vanf lersche' afkomst. Hij is eigenaar van ëen te Londen verschijnend financieel blad en uitgever van het weekblad Economist. AANZIENLIJK ZWAKKER DAN BEWEERD WORDT. Volgens een bericht uit Domei uit Bangkok zijn de Britsche strijdkrach ten in het Verre Oosten aanzienlijk zwakker dan men van Britsche zijde propagandistisch naar voren brengt. Er is beweerd, aldus dit bericht, dat Engeland 200.000 man op Malakka en 100.000 man in Birma heeft gelegerd en tevens 1000 vliegtuigen daar heeft gestationeerd. In strijd hiermede moet worden geconstateerd, dat het aantal der Britsche troepen hoogstens 60.000 bedraagt, waarvan het grootste deel bestaat uit Britsch-Indiërs, Australiërs, en Chineezen. terwijl het aantal En gelschen relatief gering is. Bovendien is vastgesteld, dat slechts een beperkt aantal Amerikaansche vliegtuigen, meestal van, een verouderd type, naar Malakka is gekomen. Wel heeft Enge? land getracht door propaganda en tact- tische manoeuvres zijn geringe verde digingsmogelijkheden te verbloemen. «xunx-«»nm.w.mj electriciteits- tn gasverbruik ge rantsoeneerd is op 75 pet. Alles dient'in het werk gesteld te worden om dat rantsoen niet te overschrijden. Daar moet een ieder in het bedrijf zich volko men van bewust zijn, ingenieurs, opzichters, ploegbazen tot den jongsten leerjongen toe. Allen dienen er hun uiterste aandacht ann te geven, dat geen electriciteit of gas onbenut ver bruikt wordt om hierdoor de voorgeschreven bezuiniging te verkrijgen. Geschiedt dit niet dan kan boete of afsluiting van den toevoer volgen. Behoedt het bedrijf hiervoor! Zorg, dat geen licht onnoodig brandt. Hoe vele malen laat men licht branden (ook over dag!) in gangen en portalen, het geen zelfs in normale tijden overbodig is. Hoevele malen wordt het licht bij machines, zoomede in kan- jtooflokaien niet uitgedaan, in- 5 dien men eenigen tijd bij een B andere afdeeiing inlichtingen moet vragen. Hoewel dit reeds van belayg is kan op eenvoudige wijze nog be- langrijk bezuinigd worden, in dien men er steeds op let, dat geen motor of machine onbelast I loopt. Dit geldt vóór draai-, schaaf- en fraisbanken, voor weefgetouwen, spin-machines, zagen, schaafmachines, mangels, strijkmaehmes, kortom voor vrij wel alle Industrieën. Naast de motor en de mach in dient groöte aandacht aan de ovens gegeven te worden, aan de smelt-, hardings-, gloei-, smezd-, moffel-, tempeerovens, enz Maak geen oven te vroeg aan. Contro leer geregeld nauwkeurig de temperaturen van uw ovens. Dit brengt zeker aanmerkelijke be sparing. Wjj zouden deze adviezen kun nen uitbreiden b.v. voor zetters der dagbladen: denk om uw iood- P°Werict allen mede. Houdt bi) uw arbeid steeds in gedachte, dat de uiterste spaarzaamheid gebo den is Slechts op deze wijze B kunt ge uw bedrijf voor boete '0' 9 afsluiting behoeden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1