NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Na een maand strijd tegen de Sovjet-Unie Zoti en Hlaan Dinsdag 22 Juli 1941 Groote vernietigingsslag ten Oosten van de Stalin-lime Houdt Uw meter standen in het oog Hi# klJ 24». Fos inosji* fti> J $Be Ja»ga>fc No, 20685 Successen bij Salla - Stalin roept de soldatenvrouwen op Het front bij Salla. De opmarsch aan het Bessarabische front. ffegiment vernietigd. Gelukwensch van den Fiihrer aan den Rijks commissaris. Nieuw decreet van Stalin. RAADGEVINGEN VOOR DE HUISVROUW VOOR HET CONTROLEEREN VAN HAAR GASVERBRUIK Kub. meter k f'a i Bomt f 1 **e. Rf* L F 0.] patfi m»n«| r W> Mer #"iar '1 van i i (>;tardc^ k#n minui I AfiUaf Srt Krano 24.3 P1s' /1| Ifnn Brui i 1 30. (ïVellMl 11 4°. prm-terttt M ft J Gruno t* M.fiO. I |t«»r |>laa(J \1 leghen Bonnie"! iuinattod |.f A fstand |ati J. KlH „etertljd 1 end I van 1 I7 «cord, ban **n 29 1 (4 Tinder#» 1 erdamt Kff J Mol (S bsi 11» 1 Iff.-; po SÏ®, 3 W uyl m |Vin«e ...v®1» '5 tunnrfl met#»* Bureau: MARKT SI, TEL. 2745 Postrekening »8400 Chefredacteur: F. TIETER, Gouda. AMBTELIJKE WAARSCHUWING 0«a Uatiteu tijd lijn, ondanks de onlangs gegeven waarschuwing, door elementen, die zonder overleg handelen, op straten, pleinen en huizen op provoceerende wijze de letters „W" en „O.Z.O." geschreven en zelfs ook op de sedert Zondag als tegenmaatregel aangeplakte biljetten: V beteekent Duitschland wint voor Europa op alle fronten v -i - Deze biljetten zijn bovendien ol afgerukt of beschadigd. Dit is eenerzijds een groote domheid en anderzijds een aantasting van de Duitsche Weermacht en dus ook van het Duitsche volk. De Duitsche Weer- nacht heeft door haar overwegende kracht en haar overwegende aanvoering aan alle fronten overwonnen. De uitslag van dezen oorlog is ieder weldenkend mensch duidelijk. De overwinning in dezen oorlog is san Duitschland 1 r De Fiihrer van het Duitsche volk wilde geen oorlog met Nederland. Een door Engeland gehypnotiseerde regeering van Holland draagt de schuld van de 5 dagen oorlog tusschen Duitschland en Nederland. Door het beschadigen van de groote biljetten, waarop de V voorkomt, wordt door kortzichtige menschen tot uiting gebracht dat Duitschland niet zal winnen Overlegt echter, wat gebeurd zou zijn, als Duitschland aan de kust niet stevig zou staan Hebt U daarover nagedacht Ak de Duitsche Weermacht aan de kust niet stevig staat, en arts de vele reserves van het veelzijdige Duitsche leger zich op Hollandsche bodem tegen Engeland moeten verdedigen, dan zou er nogmaals oorlog op Hollandschen grond ontstaan. Laten wij de Duitsche Weermacht dankbaar zijn, dat wij, uitgezonderd de Engelsche bommen op de Hollandsche bevolking, rust hebben en ons rustig aan den arbeid kunnen wijden. Andere volken, dié met de Duitsche Weermacht gestreden hebben, vergaat het niet zooals ons. De Fiihrer en opperbevelhebber der Duitsche Weermacht, Adolf Hitler, heeft na de overwinning van het Duitsche 4eger, het Hollandsche leger de volle eer gelaten en heelt gezegd dat de Hollandsche soldalen dapper en eerlijk gestreden hebben en heeft geen enkele Hollandsche soldaat in krijgsgevangenschap geho|den. Zulks moeten wij waardeeren: daaraan moet een ieder denken. De Duitsche Weermacht, als de weerbare kracht van het Duitsche volk KAN niet toestaan, dat haar eer en aanzien op de geringste wijze wordt aangetast. Vorenstaande overwegingen hebben den Ortskommandant van Gouda, die ondanks verschillende uitdagingen van zijn macht tot op heden geen gebruik heeft gemaakt, er toe gedwongen te bevelen, dat vanaf heden 22 Juli 1941 tot en met 31 Juli 1941 dag en nacht bij ieder biljet een wacht worjft geplaatst uit de burgerij, en dat hij zich voorbehoudt voor iedere beschadiging van de biljetten de burgers op basis van belastinginkomsten voor ieder beschadigd biljet om te beginnen 1000,boete op te leggen ten bate van de in maatschappelijken nood verkeerende burgers van Gouda; en bovendien de verantwoordelijke bewakers een verdiende straf te geven. I Jtebglve het vorenstaande brengt de Ortskommandant ter kennis van iederen huisbewoner, dat hij moet zorg dragen dat zijn gevel, muurvlakte, schuttingen e.d. niet voorzien worden van Duitsch-vijandige opschriften en mochten deze desondanks toch worden aangebracht, door hem onmiddellijk verwijderd zullen worden. Elke huisbewoner is hiervoor verantwoordelijk. I Hetzelfde geldt voor eigenaars van fabrieken, pakhuizen, winkels en overige onroerende goederen. 1 De Ortskommandant hoopt dat het bij dez. maatregel kan blijven en door verstandige houding der Goudsche bevolking geen verdere maatregelen noodig zullen zijn. HET POLITIE-COMMISSARIAAT VAN GOUDA De BURGEMEESTER van GOUDA brengt het navolgende onder de aandacht van de burgerij^ y* Uit een bespreking, die hij op Maandagavond 21 Juli 1941 tezamen met den Coqgmissaris van Politie met den Ortskotnmandant heeft gehad, is hij overtuigd, dat de Ortskommandant in zijn kwaliteit de maatregelen heeft moeten nemen, die in bovenstaande ambtelijke waarschuwing door het Commissariaat van Politie worden bekend gemaakt. De Burgemeester weet, dat de Ortskommandant prijs stelt op een goede verstandhouding met de burgerij, doch dat hij als Duitsch officier niet kan dulden, dat personen,, die geen verantwoording dragen en "de draagwijdte van hun eigen daden niet beseffen, zich vergrijpen aan biljetten, die onder bescherming staan van de Duitsche Weermacht. De Ortskommandant weet, dat de stedelijke overheid evenals vele burgers zich in deze stad loyaal gedragen tegenover de bezettende macht, zooals het oorlogsrecht dit ook-voorschrijft, doch weet ook, dat een ander flepl van de burgerij, waarmee bedoeld ^wordt bovengenoemde lieden,, die geen ..enkele verantwoordelijkheid hebben en die de draagwijdte van hun daden niet beseffen, niet kan nalaten op alles zins af te kedreh wijze de verhouding met de bezettende macht te vertroebelen en voor de stedelijke autoriteiten te bemoeilijken tot schade van de stad en haar burgers. De Burgemeester doet nogmaals een dringend beroep op de burgerij krachtig mede te werken om dezen daden de kop in te drukken, waardoor alléén de stad Gouda, dje van het begin van de bezetting af, nimmer zulke moeilijkheden heeft gehad, als thans, gespaard kan blijven voor andere, nog strengere maatregelen. guftQgFEESTER DE WITT WIJNEN Gisteren liep de -eerste maand van dei. strijd tegen de Sovjet-Unie ten einde en de Duitsche weermacht staat aan het einde van deze maand van zware gevechten reeds meer dan 600 kilometer van de voormalige Duitsch- Msjewistische belangengrens verwij den! op het eigenlijke grondgebied der Sovjet-Unie. zoo wordt het D.N.B. in een toe'rjg op het weermachtsbe richt v nieuw aan eb ten v- Sov.ie bare i lijkt r met di«i ren medegedeeld. Op- jroote vernietigingsslag n ditmaal reeds ten Oos- "alinlinie" welke de .als veilige en onwrik- "■'fun beschouwde. Verge- to toestand van vandaag aan het einde van de eerste Maand van het groote offensief in het "Jjden in 1940, dan moet geconstateerd worden, dat na den doorbraak door de ."JWïMdlinie op 7 Juni 1940 het Duit- n a n' aan iövt einde van de eerste maand van dit offensief een zware slag rooest leveren tusschen de Kanaalkust d{i Maas, zooals het thans ten Oosten J® Stalinlinie het geval is. Beslis- dit aWas .indertÜd precies zooals hu, vÜand de zoo vurig verlangde hu ?^?uze "iet gegund werd en dat 9 fKlwongen was zijn laatste krach- zen vermurwenden slag in den frJ?, werPen. Ofschoon het aanvals- nt toen ongeveer 350 kilometer breed n vergelijke hiermede het kiw ?0Tdige front. dat thans 2000 v™!!- breed is) en ofschoon bijv. ll. pur>t van uitgang aan de Som- Son» a,n den benedenloop van de wnreu» "egentig kilometer moest aarri»», 3£*el*Sd, vergeleken met de in h»t A gvooteïe opmarschgebieden dè z?ri, het verslaan van sche .(.Snh°P'g verdedigende Fran- doorli t »i5 Jracllten alleen van den aan het Frf^°r,.de ^eygandlinie tot «ttstaïït .ansche verzoek om Wapen- ddtiTd, n' re*ds tien dagen, ge- onhandigheden aan het Sovjet front zijn echter belangrijk verschil lend en moeilijker. Desniettemin is reeds thans aan het einde van de eerste maand te constateeren, dat: 1. Het Sovjetleger te land en in de lucht geweldige en in het geheel niet te compenseeren verliezen heeft geleden, zoodat thans reeds de laatste reserves in den strijd moeten worden geworpen. 2. Een in vredestijd ontworpen en aaneengesloten verdedigingslinie in het Europeesche gedeelte van de Sovjet- Unie niet meer bestaat. 3. Een hevige crisis zoowel in de lei ding als met betrekking tot de moreele houding der Sovjet-formaties waar te nemen valt. Hiertegenover heeft de Duitsche lei ding al haar krachten vast in han den. Van deze krachten is een groot deel 'tot dusver nog in het geheel niet in den strijd geworpen. Op vele plaat sen is het thans gelukt aanzienlijke deel en van het Sovjet-leger opnieuw in te sluiten terwijl met name in dén Zuidelijken sector de verslagen vijand door de verbonden troepen voortdu rend achtervolgd wordt. De Duitsche operaties worden met alle drie weermachtsonderdeelen stel selmatig voortgezet en zullen ook de Sovjets zooals alle vijanden van tot dusver zoo verslaan, dat in de toekomst iedere bedreiging van Duitschland in het Oosten uitgeschakeld is. Duitsche en Finsche eenhaöen heb ben in het Noorden van het/Oostelijke front bij Salla ondef moeilijke om standigheden. naar het D.N.B. ver neemt, groote successen behaald. De bolsjewisten hadden de bosschen in de omgeving vpn de grens in brand ge stoken. Klaarblijkelijk rekenden zij er op, dat deze branden den Duitsch Finschen opmarsch zouden stuiten. Over den gloeienden bodem en over smeulende en rookende boomen baanden de DuitschFinsche forma ties zich een weg. Bijna de geheele uitrusting aan wapens, munitie en het eten en drinken moest door de soldaten gedragen worden, daar de voertuigen in het ongebaande terrein slechts langzaam konden volgen. Ondahks al deze moeilijkheden hebben de Duitsch —Finsche eenheden in het verloop varf de gevechten tot dusverre een groote terreinwinst behaald en de verster kingen. der bolsjewisten aan de voor malige Finschbolsjewistische grens doorbroken. Een der 'bijzondere correspondenten van Stefani meldt, dat de verbonden Duitsch-Ftoemeensche legers hedhn een nieuwen zegevierenden opmarsch heb ben verricht. Zij noopten de Sovjet troepen die zich in Bessarabië bevin den, om ijlings een groot deel der zone van Kisjinef. zich uitstrekkend langs de oevers van de Proet, van de Donau en de Zwarte Zee tot aan de Dnjestr, te verlaten. De operaties in het Zuiden leidden hedenochtend tot de bezetting van Reni eri van Ismail, De verbonden colonnes trekken thans snel op langs de Noordelijke vertakking der monding van de Donau, Meer in 't Noorden van Bessarabië werd ook de stad Tighina bezëf. In het gebied van Kief is door de Duitsche troepen een Sovjet-regiment totaal in de pan gehakt. Dit regiment was pas enkele dagen geleden opge steld. De Sovjets hadden naar uit de eenstemmige verklaringen van de ge vangenen en overloopers blijkt, zelfs uit Kief vluchtende inwoners van beiderlei kunne zonder meer in uni form gestoken. Deze menschen com pleet uit te rusten was niet meer mogelijk. Deels kregen de manschap pen van dit regiment slechts twintig of dertig patronen. Iedere compagnie had gemiddeld slechts één mitrailleur. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 20 Juli in het gebied ten Noorden van Witebsk Sovjet-troepenconcentra ties gebombardeerd. De talrijke bols jewistische divisies ondernamen wan hopige pogingen om door te breken, welke echter door de Duitsche lucht aanvallen onder de zwaarste verliezen wérden verijdeld. Een vrij kleine groep Duitsche ge-t .vëchtsvliegtuigen heeft, naar het DNB 'verneemt, bij een aanval op een spoorlijn in een Zuidelijken sector van het Oostelijke front 17 voltreffers ge plaatst op twee treinen. De treinen werden totaal vernietigd. De iadihg en het hetgeen nog van de wagons De Führer heeft den Rijkscommissa ris voor het bezette Nederlandsche ge bied, Rijksminister Seyss-Inquart het volgende gelukwensch telegram gezon den: „Hoofdkwartier van den Fiihrer, 22 Juli 1941. Met uw 49sten verjaardag zend ik u mijn hartelijkste gelukwen- schen en groeten. Adolf Hitler". was overgebleven, gingen in vlammen op. Bij een aanval op marcheerende co lonnes in de buurt van een belang rijke wegkruising, hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen 120 gemotoriseerde voertuigen en tien pantserwagens ver nield. Tegen alle bepalingen van het volken recht in gebruiken de Sovjets naar het D.N.B. verneemt, in de gevechten tegen, 't Duitsche leger niet slechts Duitsche uniformen maar ook burgerkleeding. D-! Moskousche radio heeft, volgens een bericht van NyaDagligt Al le h a n d a, een decreet van Stalin gepubliceerd, volgens hetwelk alle Russische soldatenvrouwen haar woon. plaats moeten veriaten en zich voor den dienst moeten aanmelden. De kin deren der soldaten moeten in stads kindertehuizen worden ondergebracht. Van dezen dienstplicht vrijgesteld zijn alleen zieke vrouwen, die een dokters attest moeten kunnen overleggen. Zon op 5.45, onder 21.47, Maan op 5.06, onder 20.50. Men is verplicht te verduis teren vac zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten 'i< uur na zonsonder- gang ontstoken worden. Hoe U den gasmeter moet aflezen. Aan de gasmeters komen twee soorten tel werken voor. n.l. sprlngtelwerken (figuur I) en wijzer plaat-tel werken (figuur 2). Het aflezen van een sprlngtelwerk is «I zeer eenvoudig. Het aantal kubieke meters is direct in cijfers af te leien. Onderdeden van een kubleken meter, aangegeven door cijfers achter een koipma of geplaatst In een achtergrond van andere kleur, worden verwaarloosd Enkele meters met springteiwerk hebben naast de cijferplaat, die de kubieke meters aanwijst, nog een literrad. Hiciaan behoeft geen aandacht te worden geschonken' Het aflezen van een wijEeipiaai-telwerK lijkt moeilijker, doch is vrij eenvoudig aan te leeren, wanneer men slechts de volgende aanwijzingen In acht neemt «Cwift** '"'•uw»' le. Let niet op het gtooleit literrad met kubieke decimeters ot tilers. Kijk slechts naar de (meestal 4) kleinere wijzerplaten. welke de kubieke metera aangeven. 2e. Bij een gasmeter neelt men afzonderlijke wijzerplaten (elk met één wl|zer) welke van rechts naar links de eenheden', tientallen, honderdtallen en duizendtallen aanwijzen. 3e. Bij een klok draalen belde wijzers In dezelfde richting, n.l.bij een gas meter draalen de wijzers van de opeenvol gende wijzerplaten beurtelingse en 4e. Evenals bij een klok leze men, ais de wijzer tusschen twee cijfers staat, steeds hel laagste cijfer af. 5e. Als de wijzer tusschen u en 9 siaat, leze men 9 af. Voorbeeld. Wil men nu hel luisie aantal kubieke meiers aflezen, dan begint men niet met de duizendtallen, doch met de eenheden aan de lechterkant. De wl|zer van de een heden-loopt als een klokkenwljzer In dn richting van de pijl. Hij slaat even over het het getal 6 (men schrijft nu 6). Nu komen links daarvan de tientallen. Hier moet men oppassen, want de wijzer loopt In omge keerde richting, dus legenoverges'eld aan een klokkenWljzer. De wijzer Is over de 0 heen gcloopen, dus de 0 (zie len 4de) wordt links naast de 6 geschreven Vervolgens komen de honderdtallen aan de beurt. De wijzer loopt hier weet In de richting van den klokkenwljzer. zooals bij de een heden en Is In dit geval over de 9 heen galoopen, alaat dus tusschen 0 en 9. De 9 moei dus links naast de 0 geschreven worden. (Zie ten 5de.) Tenslotte «omt het tad. dal de duizendtallen kubieke meiers aanwijst, aan de beun. De wijzer draalt op dit rad weer regen de richting van de klókkenwljzers In en alaat In dit geval tusschen de 3 en de 4. Links van de 9 wordi nu het cijfer 3 fezet. (Zie ten 4de.> Beide metertelwetken op de afbeeldingen geven 3906 kubieke meiera aan. Op Uw laatste kwffanile. die U altijd moei bewaren, vindt U den datum en derj gasmelersland genoteerd. Stel. dat destand op 13 November 3692 tvai en U leest op 23 November 3906 at. dan hebt U tn 10 dagen 14 kubieke meters verbruikt. Als U zoo doorgaat, irul U in een maand van 30 dagen 3*14 kubieke metera verbruiken. Wannyer U maximaal 40 kubieke meiers per maand zoudt mogen gebruiken, zuil U de volgedde dagen de noodlge zuinigheid dienen le betrachten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1