Overeenkomst tusschen Tokio en Vichy NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN VICTORIE DUITSCHLAND fsia den oorlog geen Sovjet-Unie meer/ verklaart Berlijn wint voor Europa op alle fronten Zaterdag 26 Juli 1941 got juig">e> No- 20690 Druk ten Zuiden van Kief neemt tóe pe Moermansk-spoorweg bedreigd 1 '<-ra. F ion en 1/tflcmn Toelichting op het weermachtsbericht. UNDO-CHIN J THAILAND De gasoorlog. De Engelsche hulp aan de Sovjets. Litwinof naar de Ver. Staten? STICHTING NEDER. LANDSCHE VOLKS- DIENST OPGERICHT." Amerika en Engeland blokkeeren Japansche saldi Volledige Fransch-Japansche overeenstemming inzake ge meenschappelijke verdediging goudsche Bomni MARKT SL TEL. rits Postrekening «MM Chefredacteur: F. TUTTER, Gouda. tt v«i t, 71 78 Indfr] ben Ja-1 (ng -1 fman. I Nisjll getiteld I In ge-1 kpansch-1 i Fransch I g voor] de mo-| a China, I otwri»» la de Wilhelm*trasse heeft men tegenover persvertegenwoordigers „p desbetreffende vragen gewei gerd sich nit te laten over de vraag- itafcken betreffende het toelcom- ottge burgerlijke bestuur in het Oostelijk gebied. Men vestigde op nieuw de aandacht op het doel van Daitscbland, het bolsjewisme te vernietigen, de Sovjetmachthebbers ter radenrepubliek ten val te bren gen en voegde hieraan toe, dat er derhalve na afloop van dezen oorlog logisch gesproken geen Sovjet- Ukle meer zal bestaan. - Welke vormen de toekomstige betrekkingen van het Duitsche Rijk ■et het uit dezen strijd te voor- ichljn komende gebied in het Oos ten rallen hebben, is, zoo verklaarde men ia politieke kringen alhier, thins nog niet te zeggen. HetD.N.B. heeft op het weermachts bericht van gisteren de volgende toe lichting ontvangen: De „nop-stop aanvallen" van het Britsdie luchtwapen, welke dagelijks worden voortgezet, leiden ongetwij feld niet tot het door de Britten ge- wenschte resultaat. De in den strijd geworpen gevechtsvliegtuigen berei ken zelden hun doel en de ter be scherming van deze vliegtuigen in I bijzonder groot aantal meegestuurde jagers hebben hun inferioriteit be wezen tegenover de Duitsche jacht- I vliegtuigen. Ook Donderdag feeft de Britsche luchtmacht aan de Kanaal- kust opnieuw een fiware nederlaag geleden. Door hebjjpserschieten van 33 vliegtuigen zijn-de in den strijd geworpen Britecmt' formaties ge- vechts- en jachtvliegtuigen in zeer sterke mate getroffWi. Vooral valt het op, dat alleen negen van de modern ste Amerikaansche gevechtsvliegtui gen konden worden neergeschoten, welke met vier motoren zijh uitge- rust. Doch ook het voortdurend hooge aantal jachtvliegtuigen, dat verloren gaat, wettig de conclusie, dat van de van Engelsche zijde steeds weer ver- I klaarde superioriteit en gevechts- I kracht "Van haar jachtvliegtuigen in de Praetjjk het tegendeel blijkt. In de beide afgeloopen dagen, stond tegen over 87 neergeschoten Britsche vlieg tuigen slechts een eigen verlies van reven Duitsche toestellen. Wanneer de verhouding tusschen het aantal neergeschoten vliegtuigen ook slechts maar bij benadering zoo blijft als in de tweede afgeloopen "da^en, dan zal de voortzetting van de „non-stop aan vallen" in den tegenwoordigen Vorm van Britsche zijde niet meer lang vol gehouden kunnen worden. Ook aan het Oostelijk front heeft de Duitsche luchtmacht opnieuw een aantal bijzondere successen behaald. Behalve een nieuwen aanval op de hoofdstad, Moskou, kunnen succes volle ahnvallen op de beide havens aan de Zwarte Zee, Odessa en Cher- son, genoemd worden. Deze aanvallen waren gericht op de haveninstallaties ter plaatse en seheepseenheden en richtten beschadigingen aan a^n ver schillende schepen, waaronder ook een luchtdoelkruiser. Uit het tot ^zinken brengen van een vrachtschip van 10.000 brt. in de ha ven van Cherson aan de monding van den Dnjepr en uit de beschadiging van een ander groot vrachtschip blijkt, dat daar klaarblijkelijk bijzonder transportmateriaal gereed staat om over zee weggevoerd te worden voor de Sovjetformaties, welke als gevolg van den Duitschen opmarsch in het Zuidelijk deel van de Oekraine steeds meer in gevaar komen te verkeeren. De druk van de Duitsche troepen en van de troepen der bondgenooten wordt klaarblijkelijk ten Zuiden van Kief, tusschen de kromming van den Dnjepr en den Dnjestr, steeds duide lijker merkbaar en brengt de Sovjet troepen aldaar in een langzamerhand onhoudbare positie. In het gebied rondom Smolensk en Mogilef gaat intusschen de zuivering van het achterland voort. De verwach te tegenaanvallen vün de Sovjettroe pen op de voorste Duitsche formatjes zijn met zware verliezen voor de Sovjets afgeslagen. In den Noordelijken sector maken de aanvallen van de Duitsche formaties aan weerskanten van het Peipus-meer, alsook aan het Ilmen-meer, goede vor deringen. Tegelijkertijd heeft de Fin- sche aanval tusschen liet Ladoga-meer en het Onega-mecr reeds de oude Finsch-Russisehe grens van 1939 be reikt en overschreden. De Finsche troepen naderen zoodoende den Zuide lijken uitgang van de ieeëngte en. be dreigen in steeds sterkere mate den daar loopenden Moermanskspoorwcg. De geweldige beslissende slag in het Oosten verloopt voor de Duitsche troe pen succesvol, waarbij een sterken druk wordt uitgeoefend op de flanken der Sovjets in de Oekraine en in het mojzengebied rondom St Petersburg. Talrijke gevangenen. Bij Newel is op 24 Juli het aantai gevangenen aanzienlijk gestegen. Tot den avond van 24 Juli werden alleen in het gebied om Newel 20.090 bolsje wisten gevaftgen genomen. Het modern opgebouwde Sovjetbedrijf Emil Ezyn heeft zich op 24 Juli over- TALifOE TSJOE5IOENG BHAMÖ <;- TSJOEN-/ JOENNAN NINQ 7 ANLINGUkOENMING) KWEILIN ANN1NG LOENGJSJAU pakhoi lasjio^. BIRMA V/O V* "SPLAOKAY HANOI IPHON f HATIN Rangoö^n BANGKOK 5AIGNON Spoorwegen Karavaanweg WO 200 km (4156) R-AART VA KI PELT gegeven. Het lag ten Zuiden vaij de Pripetmoeraseen en was sinds 23 Juli volkomen ingesloten. Na een verbitterd gevecht, dat 24 uur duurde, heeft de bezetting zich overgegeven. Ten Oosten van Smolensk. Op den ochtend van 24 Juli stormden Duitsche pioniers ten Oosten van Smo lensk de nog overgebleven kazematten van de Stalinlinie binnen, waarin zich nog deelen van de bezetting bevonden. Terwijl zware stukken geschut de be tonnen muren onder vuur namen, drongen de stoottroepen tusschen de kazematten door, trokken de reeds hevig stukgeschoten betonnen kluizeii binnen en rookten de onderaardsche vestingwerken stelselmatig uit. Groote ladingen ontplofbare stoffen werden door de geopende luiken omlaag ge laten en tot ontploffing gebracht. Daarop hoorden de Duitsche soldaten nog slechts het gejammer en gekreun van de getroffen bolsjewisten. Uit een gang kwamen nog veertien Sovjet soldaten te voorschijn, die op den roep „buki-wjiaeroh" terstond de jianUen omhoog staken. Zü meldden, dat zij door hun politieke commissarissen wa ren opgesloten. In den sector van Mogilef. Ook op 24 Juli werd de ontbinding en vernietiging van de in de sector van Mogilef omsingelde Sovjetformaties voortgezet. Op den avond van dien dag werden .ruim 10.000 geyangenen geteld. Het aantal gesneuvelde bolsje wisten is aanzienlijk grooter dan dat der gevangenen. Bovendien werden ruim honderd stukken geschut en groote hoeveelheden munitie en oor- logsmaterieel van allerlei aard buitge maakt of vernietigd. De luchtoorlog Op 24 Juli verloor het Sovjetleger 92 vliegtuigen waarvan 62 in luchtge vechten en 30 op den beganen grond vernield werden. Acht Duitsche vlieg tuigen werden vermist. Duitsche ge vechtsvliegtuigen deden Donderdag herhaalde aanvallen op de haven van Odessa. In de havenwerken, gebouwen en werven werden opnieuw groote ver woestingen en schade veroorzaakt en branden verwekt. Ten Oosten van Smolensk werden 23 pantserwagens, 227 vrachtauto's, 3 batterijen en 14 stukken gesehut door voltreffers of uitwerking van het vuur der boordwapens vernield. Duitsche jachtvliegtuigen hebben op 24 Juli op een vliegveld der Sovjets in het gebied ten Oosten van Smolensk 26 bommenwerpers vernietigd, die juist klaar stonden om op te stijgen. Verstopte wegen Gevmgenen, die aan het Bessarabi- *che tont worden binnengebracht, maken melding wan de groote verwar ring, die de snelle DuitschRoemeen- sche opmarsch bij de Sovjets heeft doen ontstaan. De terugstroomende Sovjetformaties, zoo vertéllen zij, zijn op volkomen verstopte wegen gestuit. Met achterlating van hun geveéhts- voértuigen, den tros en alle overtollig oorlogstuig, zijn zij er tenslotte door heen gekomen. Op gelijke wijze is het dep bespannen en gemotdriseerde co lonnes vergaan. Talrijke voerlieden hebben eenvoudig hun voertuigen den sloot langs den weg in gr reden en zijn op de vlucht geslagen. Op een plaats was het verkeer bijzonder ernstig op gestuwd. De politieke commissarissen hadden de eenige brug, die in den sector aanwezig was de lucht in laten vliegen "om den terugtocht tot staan te brengen. Het scheelde niet veel. of de verbitterde Sovjetsoldaten hadden op de commissarissen geschoten. Deze konden zich slechts door tijdigen vlucht in veiligheid brengen. De algemeene verwarring werd echter volkomen, toen de eerste DuitschRoemeerigche afdee- lingen vlak bij de in de lucht gevlogen, brug opdoken. Van dep anderen oever schoot de bolsjewistische artillerie op den wirwar, onverschillig wie zij trof. Honderden Sovjet-soldaten waren .ten offer gevallen aan de granaten van de eigen artillerie. Sovjetduikboot vernietigd Duikbootjagers van de Duitsche ma rine zagen op 23 Juli in de Barentsz- zee een Sovjetduikboot welke zich door snel onder te duiken aan een ver nietiging wilde onttrekken. Snel voe ren de Duitsche schepen naderbij. Diep tebom na dieptebom werd uitgewor pen op de plaats, waar de duikboot was ondergedoken. Kort daarop verscheen op de oppervlakte een groote olievlek Wrakstukken werden uit het water omhoog geslingerd. De Sovjet-duikboot was vernietigd. Fiasch legerbericht Het opperbevel van de Finsche weer macht maakte gisteravond bekend: Het offensief, dat wij 10 Juli ten Noord-Oosten van het Ladoga-meer begonnen zijn heeft tot groote succes sen geleid. De voormalige grens is over een groote uitgestrektheid bereikt. In zekere belangrijke richtingen zijn onze troepen zelfs 46 km. voorbij deze grens opgerukt. Meer naar het JNoorden hebben onze troepen een vijandelijk regiment om singeld en vernietigd. V iRfi.nm!. liinlolllllllijlllllllllllllllJllillllillillllllllllniliHlliH Van offideele zijde wordt ovgr den ondergang van twee vijandelijke duik- booten het volgende bekend gemaakt: Enkele dagen geleden heeft een -onzer patrouille vaartuigen in de Finsche Golf een vijandelijke duikboot aange vallen. De onderzeeër werd door een dieptebom getroffen, waarna men een krachtige ontploffing hoorde, die dui delijk te onderscheiden was van de explosie, die door de dieptebom was veroorzaakt. Tevens heeft nog een tweede Finsch schip ,een vijandelijke onderzeeër aangevallen. Waarnemin gen uit de lucht constateeren ter plaatse twee olievlekken. Het D.N.B. verneemt van bevoegde zijde: De Sovjets beweren tijdens de jona ste gevechten Duitsche voorschriften te hebben gevonden voor den gasoor log, waaruit zij het bewijs prooeeien te consirueei en, dat Duitschland bin nenkort met den gasoorlog gaat be ginnen-. Krachtens het protocol van Geoève is weliswaar het toepassen van den gasoorlog i erbooen, niet echter de voorbereidingen daartoe. Zooals be kend wordt m alle militaire stater, een studie gemaakt van den gasoorlog, daar vanzelfsprekend geen staat zieli verzoent met het gevaa- ongewapend tegenover een vijand te staan, die zij nerzijds plotseling den gasoorlog gaat voeren. Om dezelfde redenen besiaan er in bijna alle militaire staten voor schriften voor den gasoorlog, 'natuur lijk ook m Duitschland. Indien de Sovjets het voornemen zouden hebben, .het vinden van Duit sche voorschriften voor den gasoorlog als voorwendsel te gebruiken om van hun kan: mei den gasoorlog te begin nen, dan zal Duitschland hierop een passend ^olwoord geven. United Press meldt uit Londen, dat de Sovjets aldaar uiting gegeven heb ben aan hun misnoegen over de ge brekkige Engelsche hulp. De bolsje wisten verlangen, naar in dit bericht verder wordt.gemeld, de levering van oorlogsmaterieel, dat de Britsche ré- geering echter meent niet te kunnen missen. Bovendien wenscht Moskou een den Sovjets verlichting brengende Britsche landing op het continent, zelfs wanneer dit met een groot risico gepaard zou gaan. De te Londen vertoevende adviseur van Roosevelt, Harry Hopkins, heeft een onderhoud gehad met den Sovjet ambassadeur, Maisky, zoo meldt United Press,.waarbij de Amerikaansche huip voor de Sovjet-Unie werd besproken. Iri welingelichte kringen 'te Londen acht men het mogelijk, dat hooge Sov jet-ambtenaren naar de Ver. Staten zuilen gaan. Mogelijkerwijs Zal dit, Litwinof o.a. zijn. Naar wij van bevoegde zijde ver- nemen is een dezer dagen opgericht de stichting „Nederiandsche Volks- dienst" (N.V.D.). Het doel der stichting is de ver zorging van alle Nederlanders uit een oogpunt van volkswelvaart. Zij zal haar taak opvatten in den zin van een vrijwillige hulporganisatie ten behoeve van alle Nederlanders, wier uiterlijk bestaan en wier gezondheidstoestand te wenachen overlaten. Binnenkort zullen nadere mededee- lingen over deze stichting worden ge publiceerd. Officieel wordt te Vichy bevestigd, dat de Fransch-Japansche besprekin gen Vrijdagavond geleid hebben tot een principieele overeenkomst. Ver schillende téchnische details moeten nog verder uitgewerkt worden. In het bijzonder moet nog een aantai proble men tusschen de plaatselijke autoritei ten in Indo-China tot oplossing worden gebracht. De daarvoor noodige onder handelingen zullen, naar Vrijdagavond in Vichy verluidde, waarschijnlijk in Hanoi gevoerd worden. Om 12 uur Japansehen tijd <4-uur Europeeschrn tijd) 26 Juli zal in Tokio en in Vichy een gemeenschappelijke verklaring der beide regeeringen worden gepu bliceerd. De gouverneur-generaal van Indo- China, admiraal Decoux voert ter plaatse, naar te Vichy bekend wordt, besprekingen met Japansche militaire vertegenwoordigers, welke betrekking hebben op technische kwesties en vooral op de technische mogelijkheden eener gemeenschappelijke verdediging va» Indo-China. Volgens een officieel communiqué van den Britschen berichtendienst der Engelsche regeering heelt het depar tement van Financiën zich aangesloten bü de anti-Japansche maatregelen van de Vereen. Staten en alle saldi van Japan in goud en effecten geblokkeerd. Een soortgelijke actie in de andeie dee len van het Britsche wereldrijk wordt "voorbereid. Door den blokkeeringsmaatregel van Roosevelt worden, volgens Associated Press, behalve de Japansche ook alle Chineesche saldi in de Vereen. Staten getroffen. De verklaring van het Witte Huis. zegt, dat ofschoon Tsjoengking China bevriend is met de Vereen. Sta len, het op specialen wensch van Tsjang Kai Sjek betrokken is bij de blokkee- sche regeering steun te verleenen. In een commentaar merkt Associa ted Press hierover op, dat dit laatste vermoedelijk is geschied om de ver ordening effectief te doen worden ten aanzien van de door Japan bezette ge bieden van China. t Volgens een verklaring van het Witte Huis zijn bij, deze verordening alle financieele transacties, evenals contracten over invoer en uitvoer ten behoeve van Japan betrokken en ge plaatst onder de regeeringscontrole van ie Ver. Staten. Volgens mededeelingen van het Amerikaansche ministerie van Handel worden de Japansche saldi in de Ver. Staten geraamd op 131 millioen dollar, tegenover een Amerikaansche saldi in Japan ten bedrage Van 217 millioen. De verklaring van het Witte Huis doet zien, aldus een commentaar van Associated Press, dat Japan zal worden afgesneden van leveringen benzine, olie en voor den oorlog belangrijke mate rialen uit de Vereen. Staten. Bij verordening is voorts ieder ver trek van Japansche schepen uit de ha vens der Vereen. Staten verhinderd. OFFICIEELE COMMUNIQUE'S. Het Fransche ministerie van Buiten- k.idsche Zaken heeft hedenochtend vroeg, tegelijkertijd met een commu niqué van hgt bureau voor de inlich tingen van de Japansche regeering in Tokio een communiqué uitgegeven be treffende de gemeenschappelijke ver dediging van -Indo-China. Dit Japan sche communiqué luidt als volgt: Sedert de sluiting van het in Augus tus 1940 door de Japansehen minister van Buitenlandsche Zaken, Matsoeoica en den Franschen ambassadeur, Henry, onderteekende accoord zijn de vriend schapsbetrekkingen tusschen Japan en Fransch Indo-China verder verstevigd. Zij^ hebben zich in verband met (Ie overeenkomsten, die daarop ziin ge volgd, snel verder ontwikkeld. Een volledige overeenstemming in de op vattingen tusschen de beide regeenn- gen is zoo juist na vriendschappelijke besprekingen betreffende de gemeen schappelijke verdediging van**Indo- China tot stand gekomen. De Jsban- sehe regeering is vastbesloten Üére plicjiten te vervullen en .de verant woordelijkheden te dragen, die op haar rusten ten gevolge van de verschillen de met Frankrijk bestaande verdragen, in het bijzonder krachtens de ver plichting van de Japansche regeering ten aanzien var. de eerbiediging der territoriale integriteit van Indo-China en de souvereiniteit van Frankrijk over de Indo-Chineesehe Unie. Doordat Japan heel zijn streven er op richt de banden van de Fransch- Japansche vriendschap nog nauwer aan te halen, hoopt het bij te dragen tot de gemeenschappelijke welvaart der beide naties. In de Fransche verklaring, die ir. aansluiting op de geciteerde Japansche verklaring gegeven wordt, wordt ge zegd: Sedert eenigen tijd heeft inderdaad de kwestie der Verdediging van Fransch Indo-China met het oog op de buitengewone omstandigheden het voorwerp gevormd van onderhandeling gen tusschen de Fransche en de Japan sche regeering. In den geest, die de verklaring van 30 Augustus 1940 en de diplomatieke acten van 6 Februari 1941 heeft geïnspireerd, zijh deze on derhandelingen geëindigd. Overeen komsten, die op het oogenblik nog be studeerd worden, zullen de praetische modaliteiten der Fransch-Japansche samenwerking met het oog op de ge meenschappelijke verdediging var, Fransch Indo-China vastleggen binnen het bestek van de eerbiediging der territoriale iniegriteil van Indo-China en der souvereiniteit van Frankrijk over alle dealen var, bet geb:eo deq Indo-Chineesche Unie. President Roosevelt heeft Vrijdag avond bevolen de Japansche saldi in de Ver. Staten vanaf heden, Zaterdag, te blokkeeren. BERLIJN EN DE HOUDING VAN JAPAN. Naar m politieke kringen te Berlijn gisteren werd verklaard, weet men hier, dat Japan vastbesloten is aan iedergn vorm van een Britsche actie in Indo-China het hoofd te bieden. Naar hier verder verluidt, zijn intusschen Japan en Frankrijk overeengekomen een bedreiging van Indo-China door Groot-Brittannië gemeenschappelijk te verijdelen, In de Wilhelmstrasse wijst men voor al op het feit, dat alleen reeds de Ja pansche verklaring, dat Japan een be dreiging van Indo-China door de Brit ten met e'lemidd.-ien zal verhiide- ren, de pers en de politici m de Ver-, eenigde Staten heei' wakkergeschud Men acht het var. Duitsche zijde onbe grijpelijk, <tev de ,\mirikaansche p-..- tiek het niet aan dreigementen en smaad jegens Japan Jaat ontbreken, nu het zelf met de leugenachtige bewe ring door de spilmogendheden be dreigd te worden, den oorlog naloopt en zich met her Oostelijk halfrond be moeit. Volge'ns de opvatting in officieuze kringen te Berlijn zal Japan niet ver zuimen de pers zoowel als de politici van de Vereenigde Staten hierop het juiste antwoord te geven. LONDEN OVER VICHY—TOKIO. D-e Londensche correspondent van Goeteborgs Handels og Sjoeffarts Tidningen meldt, dat irfen te Londen beweert, dat de overeenkomst tusschen Tokio en Vichy practisch'aan Japan de vrijheid geeft overal steunpunten en plaatsen in Indo China te bezetten. De kwestie van ,de Britsch-Amerikaansche maat regelen jtaat op den vooi grond en de discussie daarover is tamelijk hoog ge- loopen, aldsu het blad. Terwijl velen voor een krachtig antwoord zijn, ach ten ander het raadzamer voorzichtig om te gaan met he vergeldingswapen. JAPANNERS HOUDEN ENGELSCH SCHIP AAN. Het Britsche schip Hilde Moller, met ongeveer 6000 on kaoenen goederen en machine-onderdeelen aan boord, welke volgens de douaneverklaring bestemd waren voor Calcutta en Rangoon, ir door de Japansche marine-autoriteiten vastgehouden, toen het schip de ha ven van Sjanghai wilde verlaten. Het schip werd gedwongen de lading te. los. sen, nadat van Japansche zijde was vastgesteld, dat deze goederen in wer kelijkheid het eigendom waren van Tsjoenking en bestemd waren voor Tsjoenking. De kapitein van het schip gaf toe, dat het van Japansche zijde voorgeschreven onderzoek der goede ren voor het vertrek van het schip door den Engelschen is omzeild, THAILAND HANDHAAFT NEUTRALITEIT. Volgens een bericht van de Interna tional News Service uit Bangkok heb ben vertegenwoordigers van de Thai- landsche regeering verklaard, dat het land vastbesloten is zijn neutraliteit te handhaven en zoo noodig te verde digen, hoe de toestand in het Verre Oosten en aan de landsgrenzen zich ook moge ontwikkelèn. 4 Zon: op 5.53, onder 21.40, A Maan: op 9,38, onder 22.57. Men ia verplicht te verduis teren var zonsondergang ioi zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen g moeten unr na zonsonrfer p gang ontstoken worden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1