ipoI Ipo'1 Gebied van Petersburg in een tang lil „Iedereen in Japan moet steeds op het ergste zijn voorbereid", aldus Konoje mtiëni Donderdag 31 Juli 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Engelsch-Chineesch militair pact te wachten ion Cn hHaan BLADEN I goudaj leiding I wijnaso 80e jMigang, No. 20694 rnrnrnm^aÈmmmmÊmmm beslissing Slag in het vrije veld ten Oosten van de Stalin-linie niet binnen enkele dagen te wachten De vier doorbraken door de Stalinlinie. De strijd bij Smolensk. Hopkins b\j Stalin. s (<m) De aanvalsvoornemens der Sovjets. Angelsaksische vreés voor de wereld-rubberproductie DE NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST. Leniging van de nooden in het gezin. I Hol. van apt) - loMand) enu op roosts». U 2440 [>nd©'«®o|9* bamq ck Cf |f* ft NT IE- 1 gaplcroW* i voo' m®*' I (ton s 44fl I >*nde (TG et'Mff, I Is BUREAU] GOUDSCHE Baina: MARKT 11. TEL. 1749 Postrekening <HW Chefredacteur: F. TIETER, Gouda. Hailed Pre!» meldt uit Helsinki: Mdkgeleoft hier, dat de'Jgroote tang- yormÏA '«weging der Dhitsche en FinscliV troepen, die het geheele gebied van Petersburg dreigt té omvatten, langzaam, maar zeker, voorgang maakt w dat binnen enkele dagen groote loccessen Ie verwachte jij zijn. Het Duitsche offensief ten Zuiden van Petersburg vordert met den dag m wordt door omvangrijke luchtaan- vallcn op de wegen en spoorlijnen achter bet Sovjet-front ondersteund. Algemeen is men hier van meening, dat de tegèn de transporlwegen der Sovjets ondernomen luchtbombarde menten de levensmiddelcnaanvoer van Petersburg reeds ernstig verstoord hebben. Uit Duitsche militaire kringen wor den voor het eerst nadere bijzonderhe den bekend gemaakt over de verschil lende doorbraken door de Stalinlinie. De eerste doorbraak door deze Unie ge schiedde op 4 Juli aan de grens van Letland en de Sovjet-Unie. Op 11 Juli bdjion 200 km. Oostelijk van Minsk de bestorming van de Stalinlinie in den lector MogilefOrsja.Witebsk—Po- losk. Zij-leidde op 16 Juli tot volledig lucees, daar op dien dag het 120 km. aan gene zijde van de StalinUnie gele ien Smolensk kon worden ingenomen. Öp 11 en 112 Juli braken Duitsche for maties door de op 150 km. ten Oosten van de Seretb gelegen vestingRURen der Stalinlinie in het gebied van «er- dilsjef en Sjitomir, Op 19 Julf werd de Drjestr overgestoken en drongen de Duitsche formaties door de aioaar ge legen vestingwerken der St alia unie been. Op dit. Zuidelijkste ourt van de Stalinlinie begon op 21 Juli de achter volging van den terugtiekkenaen vij and. De doorbraak van de Stalinlinie begon dus op den Noordelijken vleugel van het Duitsche front, ging vervol? lens over naar het centrum van het front cn naar het gebied'ten Noorden en ten Zuiden van de Pripetmoerassen, waarna eenige dagen later de Zuide lijke vleugel doorbroken werd. Deze vier doorbraken geven de vier voor naamste aanvalsrichtingen aan van de Duitsche legers. Ëegonnen bij den Nchter Duitschen vleugel zijn het de Volgende: 1. Uit Moldavië en Boekowina naar «en benedenloop van den Dnjestr; 2. bit Galicië naar Kief; 3. uit het gebied tsn Minsk via Smolensk naar Moskou; 4. door de Baltische landen naar Pe tersburg. In Duitsche militaire kringen wijst men er op na de succesvolle doorbra ken door de StalinUnie de- gigantische strijd in het Oosten het beslissende stadium Is ingegaan. Het is thans geen strijd meer om de Stalinlinie, het is een vrije veldslag die ver aan gene zijde van het front wordt gestreden. De beslissing van deze veldslag valt niet binnen enkele dagen te verwach ten. De vernietiging van de omsingelde Sovjet-formaties ten NoordrOosten van Smolensk blijft vorderen, aldus het D.N'.B. Op een plaats verloren de bol- sjewiki 78, op een andere plek 60 tanks, waaronder 18 van de zwaarste. In twee dagen bedroegen de verliezen der bol- sjewiki in een slechts kleinen sector van dit front 230 gepantserde vecht- auto's, d. w. z. meer dan de uitrusting van een Sovjet-pantserdivisie en meer dan de helft der maandelijksche pro ductie van de Sovjet-tankindustrie, toen dezes nog stelselmatig en op volle kracht kon werken. Alle uitvalspogin- gen uit deze omsingeling 'waartoe door de politieke commissarissen bevel wordt gegeven, bezwijken onder de bloedigste verliezen voor, de bolsjewiki. Door brandende bosschen DuitschFinsche formaties hebben opnieuw aan het Finsche front succes volle aanvallen op de Sovjets onderno men. Na hevige gevechten trokken de bolsjewisten terug. Bij hun terugtocht goten zij nafta in de bosschen en scho ten ze vervolgens in" brand. Hun plan om zoodoende den opmarsch der Duit sche en Finsche formaties tegen te hou den, mislukte. De verbonden troepen trokken door de brandende bosschen en zetten de achtervolging voort. Naar de Moskousche radio meldt, heeft Stalin in het bijzijn van Molotof den vertegenwoordiger van Roosevelt,- Harry Hopkins, ontvangen. Naar Reuter uit Moskou meldt, heeft Stalin den vertrouweling van Roosevelt, Harry Hopkins, een bood schap voor den Amerikaanschen pre sident overhandigd. De krijgsraad te Moskou heeft naar Reuter meldt, drie hooge func tionarissen van het syndicaat voor auto-onderdeelen ter dood veroor deeld, omdat zij onvoldoende maat regelen hadden genomen tegen brandbommen. Bij eën Duitschen luchtaanval was in de fabriek een brand uilgebroken, die groote schade had aangericht. HET DUITSCH CENTRALE OOSTFRONT WELIKUE -LUKI RAKlSCHKlz U N KAUNAS DUNA WJASM MOHILEvJ' •NOVO GROOE BJELOSTOK US LA ND TSJERNIGOW KOWE RÖWNO KIJEW A SJ1TQMIR lubny BE ROSKUROW JEW 8ILA -ZERKVW U MAJSSIN NOWIT2 PERWOMAJSK doorbraken van de SEi** *^u53hi,J* bijgaande kaartje ï?1*. .,UklnK Men stede zich de ow rich onfeveer OnjtJte voegen Tot «*eve«r M km ten tcAwer va- «*et_r Noorden van Kief volgt de linie dan deze rivier en daarna buigt zij naar het Z.O. al, passeert Berditsjef en loopt vandaar verder naar Kamenez. De linde is dan doorgetrokken via Kamenka. den Dnjestr tot OdessaWDe kaart toont twee der belangrtjkate doorbrei*- plaatsen: de sector Minsk-Smolentk en de sector SJUotnir-Kief. Naar de Sovjetradio meldt, heeft Harry Hopkina, na zijn onderhoud met Stalin en Molotof de cdrrespondenten der buitenlandsche pers-ontvangen en verklaard, dat hjj op speciaal verlan gen van Roosevelf naar Moskou is ge komen om met Stalin te spreken. Hopkins kondigde aan, dat hij nog twee of drie besprekingen 'met Staün zal voeren. Voorts gewaagde Hopkins van de „bewondering", die in de Ver. Staten waargenomen kan worden voor den strijd der Sovjet Unie en van de hulp, die de Ver. Staten den Sovjets willen verleeneri, echter zonder dat h(j bijzonderheden omtrent deze hulpver leening verstrekte. Omtrent de kwestie der betaling van de Amerikaansdie leveranties aan de Sovjet Unie ver klaarde Hopkins nog, dat Stalin daar door geen moeilijkheden zou krijgen. Hopkins ig, naar dc Moskousche radio hiyaan toevoegde, vergezeld-door twee .tonerikaansche deskundigen. Hij hééft afin intrek genomen in de ambassade öer Ver. Staten. J Nadat reads, bijzonderheden gepu bliceerd konden worden over de sa menstelling, de aanvalsrichting e.d. van zes bolsjewistische legers tegen Oost- Pruisen en het Noordelijke gebied van het gouvernement-generaal, welke ge gevens geput waren uit gevonden docu menten. is thans e enrtieuw bewijsstuk beschikbaar voor de aanvalsvoorne mens van de Sovjets, aldus het D.N.È. In Luck i« in.een dienstgebouw van het Sovjetleger opnieuw een gesloten kluis ontdekt, waarin behalve bevelen, aanwijzingen en geheime stukken van allerlei aard, ook de gegeven» der oor logssterkte van het 15e Sovjetleger ge vonden werdén. Dit leger moest voor den 17den Juli des morgens om acht uur met 319.569 man op volle oorlogs sterkte tot den aanval gereed staai». Het leger was-samengesteld u,it het 13e, 10e, 2e en 4e corps jagers. Het 13e corps he- stond uit twee divisies met 42.138 iflan, 9000 paarden, 1207 machinegeweren, 344 stukken geschut en 2500 voertui gen. De drie andere corpsen bestondeh elk uit drie divisies en waren versterkt met regimenten artillerie, tankbriga des en chemische bataljons. De reserve bestond uit 31.880 man. Bovendien was bij dit leger ingedeeld de ,5e divisie jaehtviiegers en de 7e divisie torpedo vliegtuigen 'met 516 machines, ©eze ge heele bolsjewistische strjjdmacfit, die met anderen bestemd was voor een in val in Midden-Europa, werd door het Jijdige ingrijpen van de Duitsche weer macht volkomen verslagen. - i i De Japansphe Konoje heeft in opening van de minister-president een rede bij de zestiende plenaire zitting van de onderzoekingscc mmissie vooi de nationale mobilisatie gewézen op dé noodzakelijkheid van een snelle %iuitvQ,erleggiag van alle maatrege len, welke beongen Japan voor te be reiden op ieder# toestand" in» h»: Verre Obsten. Nafer op 'gewezen ie hebben,, dat de Èurcpteseh'e oorlog mtt het uitbreken van den Duitscn- fcolsjewistischen oorlog in een nieuwe phase is getreden, verklaarde prins Konoje: „Ongetwijfeld zal deze oorlog ernstige gevolgen voor Japan lieb- ben. Met het oog op de snel ver anderende ivereldpbsitie moet ieder een in Japan steeds op het ergste rijm voorbereid. De regeermg, doet alles wwt in haar vermogen ligt om alle reserves aan menschen- materiaal- te mobiliseeren en om .ijl] iedereu toestand het hoofd ïe kunnen bieden, welke zich in de toekomst zou kunnen voordoen." Ten slotte riep de minister-president de leden van de onderzuekmgscir.- missie'"o(g alle vraagstukken te ender- zoeken, welke verband hcfuden' met de snelle uitvoering van de mobilisatie- plannen der regeering. NAAR EEN ENGELSCH-CHINEESCH MILITAIR PACT. De sluiting van een Engelsch-Cbi-, neesch militair pact is binnenkort te verwachten, naar Domei van betrouw bare zijde verneemt. De volgende re gelingen zuilen worden getroffen: - 1. Singapore wordt stapelplaats van oorlogstuig, waarvan Tsjoengking via Burma wordt, verzorgd. 1. Engeland richt vliegtijigfabrie- ken en -bases voor Tsjoengking in Briisch-Indie, Singapore en Burma op. 3. De Chineescbe kooplieden en firma's in het Zuiden van Britsch- liidie steunen het militaire pact, 4. Bij een oorlogsverklaring van Engeland aan Japan komt het legér van Tsjoe. gking onder bevel van generaal Popham. Voorts wordt volgens Domei uit be tgouwbaiv bron gemeld, dat vc dingen worden getroffen voor de gé"' ineenschappeiijke verdediging rag Burma, en alle toegangswegen naar China, waarvoor reeds vrij gterke Chi* neesche f rmaties m Burma zyn gt. detachecrd. De Amenkgr.—n hebben de Chineesehe luchtmacht laten tperen-door generaal Claggcl er. Se Amcrikaansche bajp georg-. ra. waarbij Tsjoengking vUdgvtjden tegen Japan ter beschikking van Üe Ameri kanen heeft gesteld. DE VERHOOGDE SPANNING. De Beriijiische Corri? van 'de 'N/B.C.' 'telefoneert De -bezetting van steunpunten ir; Indo-China door Japatisohe iroepen. welke thans officieel ,s bevestigd, heeft de spanning m he# Verre Oosten zoo mogelijk nog meer vergroot. Te Singapore beg Int men rekening te hooiden,,met een blokkade doof Japan- sche schepen. Alle handéisschepen in de haven van Singapore worden be wapend Brópke. de „i lanke radja \hn Serawak", hield een rede waarin hy Japan beticht van plannen ten aanzien van Borneo, m verband waarmede hij er op wees, dat er voldoende strijd krachten van het Engelsche iucht- wapen en Bntsch-Austrahschcn - troe pen gestationneerd waren om een eventueeien aanval te kunnen af weren. Op Java zijn groote manoeu vres gehouden, teneinde de mogelijk held van een vijandelijke landing tus- VRIJWILLIGE MEDEWERKERS GEZOCHT. „Het Nederlandsche volk één aan eengesloten geheel, gelukkig er. wel varend, dat is het doel, dat ons voor oogen staat." zoo sprak de persadvi seur Hulstijn op het departement van Volksvoorlichting en Kunsten ter in leiding van een persconferentie, die daar werd gehouden om den leider van den Nederlandschen Volksdienst, den heer C. Piek, gelegenheid te geven dezen nieuwen dienst vandaag: in het brandpunt van de belangstelling dér lezers te plaatsen. Het Nederlandsche volk als één groote familie, waarvan de sterkere leden hulp verleenen aan de zwakke ren, indien deze hulp noodig is. En in een zoo uitgebreide familie zijn er altü4 menschen, die geholpen moeten worden. Gezinnen wier inko men ontoereikend is om in dringend noodige zaken te voorzien en die zich geen andere middelen weten te ver schaffen, zoo bijvoorbeeld ingeval van geboorte van een nieuwen wereldbur ger of in geval van ziekte of ongeluk en in verscheidene andere omstandig heden, waar onmiddellijke hulp moet worden geboden. De Winterhulp Nederland heeft in den nog betrekkelijk korten tijd van haar bestaan veel en moeilijk werk verricht en ondanks allerlei tegenwer king en wanbegrip haar onmisbaarheid bewezen en thans een zekere populari teit verkregen. De stichting van den Nederlandschen a!4vs de heer Piek die als directeur generaal van W.H.N. vele ervaringen hééft opgedaan, waarvan de N.V.D., zooals de nieuwe instelling bij afltor- ting genoemd wordt, profijt kan trek ken. Beide instellingen zullen voortaan onder zijn leiding werken en zij zullen elkander aanvullen. Beide berusten op den grondslag van vrijwillige mede werking, met een zoo gering mogelijk am tal betaalde krachten. Over de Resultaten van de Winter hulp is de heer Piek dankbaar, doch niet voldaan. Van October af heeft de Winterhulp een omzet van zeven mil- lioen gulden bereikt, er zou echter het dubbele noodig geweest zijn om in alle gevallen, gezien den grooten achter, stand' als gevolg van jarenlange werk loosheid in honderdduizenden gezin nen, de gewenschte hulp te verschaf fen. In November beschikte de Winter hulp nog slechts over 350 vrijwillige medewerkers,'in April was Hit aantal gestegen tot 15.590, Per collecte war'a er gemiddeld 26.850 collectanten e'. ir. totaal zijn het er 215.000 geweest, jie inzamelingen zijn in alle gemeenten van ons land doorgevoerd en er is groote liefde voor dezen arbeid be toond, waardoor aar honderdduizenden lanagenboten hulp t verleend is ge worden. De heer Piek vertélde van merk waardige ervaringen, die dé collec tanten hebben opgedaan. tn\ de z g. „betere" buurten werd veelal deur voor hen cfichtgesmetèn, in dg\ volks buurten' werd over het algemeen mëf liefde geofferd. Kende men Til dé krin gen der beter-gesitueerden .der, nood niet of wilde men er, om redenen van achterdocht of haatpolitiek, niet nv.te te maken hebben? 1 Hoe het zij, de Winterhulp hééft haar bestaansrecht volop beweien.. Op haar grondslagen is nu de Neder landsche Volksdienst opgebouwd. De Winterhulp zal worden voortgezet m het komende seizoen en aan de voor bereiding wordt in deze zomermaanden binnenskamers hard gewerkt. De Nederlandsche Volksdienst is uit de Winterhulp geboren en hij zal een speciale taak hebber., die voor namelijk op de beschermirg van moe der en kind, wat breeder op de leni ging van de nooden in het gezin, is ge richt. Maar al te zeer is in voorafgaan de jaren het gezin als grondslag van de gemeenschap miskend. Verkeerde loonpolitiek belemmerde jarenlang een gezonde gezinsvorming. Ieder, die over gezond verstand beschikt, kan "begrij pen, dat het onderhoud van een gezin van vader, moeder en drie, vier of meer kinderen heel wat meer noodig hééft dan een echtpaar zonder kroost of met slechts één kind. En toch, hoe weinig werd in den tijd, die achter ons Ijgt, met die grootere behoeften reke Volksdienst houdt daarmede verbande ning gehouden bij de belastingpolitiek alius de heer Piek die als nirerteur-Hbij de loonbetaling, bij de volkshuis. vesting. Men realiseerde zich niet. dat de bescherming van het gezin een on derwerp van het grootste belang was voor een gezonde volksgemeenschap. De loonbelasting, zooals wii die te genwoordig kennen, houdt inderdaad op redelijke wijze rekening met de ge ringere draagkracht vpn kinderrijke gezinnen tegenover kinderloozen, die eenzelfde inkomen uit arbeid genieten. Doch daarmede alleen is men er nog niet. De kinderbijslag op de Iconen is in vele gevallen ook nog onvoldoende en er kunnen zich zooveel onvoorziene omstandigheden voor doen, waarbij hulp noodzakelijk is. Hier ligt een prachtige taak voor den Nederlandschen Volksdienst een dienst, die uitgaat van het gezonde beginsel: voor het volk door het volk. De Nederlandsche Volksdienst is niet gebonden-aan eenige,politieke partij of confessioneels opvatting. Het Neder landsche vols in zjjn geheel bepaalt de beteeken is van denaard van zbr, werk. Ais peet heeft de Duitsche nationasl- sociaiistische „Volkswohlfahrt" tpar. de sponde gestaan bij de geboorte var. den N.V.D. Van haar jarenlange ervar.ng. die tot bekondepenswaardige resul taten' heeft geleid, is bij .de stichting van den. Nederlandschen Voiksdtenst een profijt getrokken, dat de beste ver wachtingen voor eva voorspoediger: greei waarborgt. t Voor Neder,and is de N V D. eer. volkomen nieuwe instelling. Men ke'nde te onzent wei allerlei charitatieve genootschappen en vereenigingen. doch zij hielden geen rekening met de volks gemeenschap tn haar maatschappelijk' verband. Mén kan niet het gehee.e volk dienen wanneer riten zich aan een bepaalde po. 'iekc partij of kerkelijke richting bind». De tjjd der politieke partijen is thans in Nederland voorbij. De overgebleven kerkelijke richtingets zuilen den Neder landschen Volksdienst niet van den voorgenomen koers kunnen afbrengen. Voor den N.V.D. zal alleen het hart moeten spreken. Hiervoor roept de N.V.D. zijn vrijwillige medewerkers bp. Jarenlang heeft nood geheerscht in tienduizenden, ja honderdduizenden gezitulen. De gevolgen van dién nood zijn, al werd reeds veel ten goede ver kregen, nog volstrekt niet verdwenen. Veei achterstand moet nog worden in gehaald. Vele verzwakte moeders en kinderen hebben herstel van gezond heid en kracht noodig. Zij zullen in verscheidene gevallen eenigen tijd naar buiten, moeten worden gezonden in een omgeving, waar klimaat en versterken de middelen tot hun volledig herstel zullen bijdragen. De tandheelkundige verzorging is in duizenden gezinnen verwaarloosd, om dat goen geld ervoor beschikbaar was. Zoo zullen daden moeten worden verricht op velerlei gebied. Langzaam maar zeker zal de gezonde toekomst van het Nederlandsche vojk zich verwezenlijken. De Nederlandsche Volksdienst zoekt de kerti van een gezond volk langs den "weg van de liefde voor het volk. Als leidende figuren zullen de elf provinciale directeuren en de drie stedelijke directeuren ^Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) van de Winterhulp worden ingeschakeld. Wie lust heeft een deel Van zijn vrijen tjjd ter beschikking van den N.V.D. .te stellen, kan zich bij een,dezer direc teuren aanmelden. Vookts rekent de N.V.D. op toetre ding van zeer vele Nederlanders tot het lidmaatschap ad. 1,-* mmimum per maand. Men kan ervan op aan. dat deze 'maandelijksche gulden op at meest doelmatige wijze ten bate van onze volksgezondheid zal worden steed. schen Batavia en Straat Soenda to onderzoeken. In Indo-China is de verkoop van benzine geheel stopgezet, waardoor het -particuliere autoverkeer onmogelijk is geworden. Te Sjanghai hebben de Amerikaansche en Èr.gelsche autorj- 'teiten hun landgencoten aarfwijzmg gegeven Sjanghai bgj de eerstvolgende "gelegenheid te verlaten Mc Arthur, de nieuw benoemde commandant van de Amërikaansche strijdkrachten in het Verre Oosten zei m een- rede gg Manilla, dat president Roosevelfwéeft bepaald, dat dc réch ten van Amerika in den Pacific met alle ngiddeleh moeten worden - ver dedigd Dm Philippynsche troepen zijn in verband hiermede onder commando yan de Ver. Staten geplaatst en alle Phiüppijnsche reservisten ónder de wapenen geroepen. Het tot dusver in Ktyeiang gestationneerde Chineesehe leger van de regetowg jé Tsjoengking heeft zich op marsch naar de greifs van Indo4#na begeven Be ..«dier. doen Hardnekkige geruchten .ie-ronde vol gens welke, de Amenkaansche Pacific- ffoot Peari Harbor met onbekende bestemming heeft veriaten. De Er; .ge .sche en Amehikaansche reactie op de landing van Japanners - in Indo-China worden in- de Duit sche pers toegeschreven aan de vrees, dat Jap„r var* l Ch.nu uit de har.J zou kuöhen léggen cp ie wereldproduct* vac .rubber. -Men wijst ir cu ar by op, da: Neder land s c h -1 n d i vv aar Amerika verreweg het grootste.gedeelte van zijn behoeften aar. 1-ub.bej- dekt, thans burners het bereist van hel Japansche» léger, de vloot en hef. hschtwapon is gekomen. Het resuitaa' yan een utilitaire inter- ventte var. Amerika zaf veigens Sen - „Dtniscfte, opvatting kumer, zon, dat 'in te Ver.' Stateh spoediggeërv viteg- 'Uigen tneer voeger., geen auto's meer rijder,, kor* dat alles -.vat. met rob oer te makert heef! rr.oet worden stop gezet. De' omstandigheid, dat men in Amerika de bevolking heeft ver zocht het benarnt-verbruik te be perken, niettegenstaande het feit. 'dat Amerika de grootste petro-eumprodu- cent van de wereld is. verklaart men hier aldus, dat men oproept tot be sparing van benz.-ne. omdat men weet. dat -iaarrfuuht uijii rubber waarvan de importen wel - ens zouden kunnen uit. bléven, wordt bespaard VERKLARING VAN EDEN Eden heef', in het Lagerhuis een ver-' klaring afgelegd over den toestand in het Verre Oosten. Waarbij hij de econoc mische maatregelen opsomde, welke de Engelsche regeering alsmede'de regee rt n gen van andere landen tegen Japan hebben genomen.' Hij decide mede, dat er' ook stappen zijn 'óndernomen om de concessies' t an de Japar.sehe scheep vaartmaatschappijen in te trekken en dat Engeland sinds eenigen tijd geen petroleum meer aar, Japan heeft gele verd. De thans genomen maatregelen maken een algeheeie controle van alle met Japan gesloten petrc leumcontrss- ten door maatschappijen, welke onder Bntsche. Amerikaansche en Nederiar.d ^che, controle staan, mogelijk. ONDERHOUD CRAIGIE—TOYODA - De Bntsche ambassadeur te Tokio, Sir Robert Craigie. heeft Woensdag middag. naar Domei meldt, een bezoek gebrach! aan der* minister van Buitgn- 'andsche Zaken. Toyoda en met> hem eén onderhoud .gehad, dat meer aan, dertig minuten heeft geduurd. Craigie en Toyoda hebber, dé laatste ontwikke lingsstadia besproken den Japansctj— Briische betrekkingen. AMERIKA PROTESTEERT TE TOKIO Onderstaatssecretaris Sumner Weües heeft medegedeeld, dat de Amerikaan sche regeering in Tokio een scherp protest heeft ingediend, omdat bij het bombardement op Tsjoengking door Japansche'vliegers in de nabijheid vgn de Amerikaansche ambassade en een Amerikaansche kanonneerboot bom men zijn gevallen. *,- DE JAPANSCHE TROI PEN- LANDiNGEN Gisterochtend zijn de eerste Japan sche troepen in Saigon aanland ge gaan. Twee vol geladen Japansche vrachtbooten kwamen in de vroegte in dé haven aan. THAILAND BLUET STRENG NEUTRAAL. De plaatsvervangende minister van Buitenlandsche Zaken van Thailar/d heeft in een interview verklaard, dat Thailarid de meest strikte neutralifeit za! blijver, handhaven.1 Alle anders luidende gruehten dementeerde de plaatsvervangende minister. «awwnwwwnwwnam^ Zon op 6.00, onder 21.H Maan op 15-56, -onder 0-52 Men it verplicht Ie verdub leren ear zoatoaderfta# »o' zoBsopkoowf Lantaarns vaa eoerluigen moeten bui aa zonsonder tan# oaleinkea wotdea

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1