NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Zegt Batavia de petroleumovereenkomst niet op? Soviet-regiment infanterie vernietigd VICTORIE QjUITSCHLAND wint voor Europa op olie fronten Vrijdag 1 Augustus 1941 „Ned.-lndië heeft de gelegenheid zijn standpunt te herzien", atdu$ Japansch blad De Engelsche hulp aan de Sovjet-Unie. Amertkaansch Japansch incident bijgelegd BEKENDMAKING Van generaal Fr. Christiansen. DE DISTRIBUTIE VAN MELK. Nieuwe regeling gaat Zondag 3 Augustus in. De bolledige bezetting v an Bessarabië voltooid. gOe Jaatgang, No. 20695 Barna: MARKT 11. TEL. 2745 Postrekening «84M Chefredacteur: F. TIETER, Gouda. Hoe staat het met de zoo groot aan. gekondigde hulpverleening van En geland aan zijn Sovjet-bondgenoot, zoo vraagt de Berlijnsche pers van daag, nu de veldtocht in het Oosten zes weken duurt. Als antwoord op deze vraag constateeren de bladen, dat behalve een ter ondersteuning van de Sovjets ondernomen offensief, n.l. het Britsche „offensief met den mond" alle overige z.g. „ontlastinga- offensieven" der Britten zoowel te water alsook in de lucht veroordeeld ■wanen tot volledige mislukking. De Völkischer Beobachter ver. klaart onder het opschrift „Churchill's eenige ontlasting voor de Sovjets" ironisch: Wij zijn er van overtuigd, dat de machthebbers in het Kremlin het zeer geruststellend en verheffend vinden wanneer zjj op hetzelfde oogenblik, waarop zij de Jobstijdingen van het front ontvangen, uit Londen bericht krijgen, dat de aartsbisschop van Canterburry en lord Halifax in de kathedralen van St. Paul en St. Patrick voor hen bidden." 1 De Weermaohtsbevelhebber, gene raal der vliegers Fr. Christiansen, maakt bekend: Ik herinner aan mijn jbededeeling van 17 Augustus 1940, Volgens welke elke waarneming over een landing, het springen uit een vliegtuig of het ver blijf van leden der vijandelijke weer macht alsmede over het werpen uit vijandelijke vliegtuigen op Neder- landsoh gebied, terstond aan de dichtst bijzijnde Duitsche militaire instantie of Duitsche politie-insfantie gerapporteerd moet woiden Voor elke mededeeling over een val of een noodlanding van Duitsche of vijandelijke vliegtuigen, op grond waarvan de plek, waar het vliegtuig is neergekomen gevonden wordt, krijgt degene die hiervan het eerst melding maakt een premie van twintig ghlden. De premie wordt ook dan uitbetaald, wanneer onderdeelen van vliegtuigen gevonden en aangemeld worden, welkr het op ondubbelzinnige wijze mogelijk Ynaken te constateeren, dat een vlieg tuig is neergestort. De premie wordt uitbetaald door de dienstinstantie, bij wie de aanmelding is geschied en wel onmiddellijk nadat het bericht geble ken is juist te zijn. Onafhankelijk van deze aannjeldingy' premie blijven evenals tot dusver be dragen betaald worden voor bijzon dere verrichtingen, die verband hou den met het neerstorten van vliegtui gen of noodlandingen, zooals b.v. hulp- veirleening bij het redden van vlieg- tuigbamanningen-, het bergen van vliegtuigen, enz. .FK1HA- De seoretaris-gefteraal van het de partement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekenjfl met/ be trekking tot de distributie van jjnelk. Zooals van bevoegde zijde reed's uit een is gezet, is het noodzakelijk!geble ken de melkdistributie in dierzvoege te wjjzigen, dat gestandaardiseerde melk nog slechts zal warden verstrekt aan kinderen tot den leeftijd van 14 jaar. Dit brengt dus mede, dat personen van 14 jaar en ouder of, om het precies te zeggen, persotien, die geboren zijn voor 2 Febuari 1927 aangewezen zul len zijn op het gebruik van taptemelk, welke vrij van distributie en dus zon der bon verkrijgbaar is. In verband hiermede is dezer dagen de gelegen heid opengesteld om de tot dusverre gebruikte groene melkkaarten, voor- zoover l»t die van kinderen beneden 14 jaar betreft, bij de distributiedien sten in te wisselen voor nieuwe, licht blauw gekleurde kaarten R, waarvan* de bonnen vborzien zijn van de aan duiding „melk 1 De datum van invoering van boven bedoelde wijziging is thans gesteld op Zondag 3 Augustus a.s. voor de distri butieperiode va^ Zondag 3 Augustus tot en met Zaterdag 9 Augustus as. is derhalve de met „29 melk r' gemerkte bon van de nieuwe uitgereikte, licht blauw gekleurde melkkaart aangewe zen voor het koopen van 1% liter ge standaardiseerde melk. Het koopen met dezen bon is reeds op Zaterdag 2 Aug. geoorloofd. 4$ In den vervolge zullen ook de uit te reiken losse rantsoenbonnen voor melk het opschrift „een rantsoen melk 1 dragen. Deze bonnen geven derhalve met ingang van Zaterdag 2 Augustus recht op het koopen van 1% liter melk. De nog In omloop zijnde, met „een rantsoen melk" gemerkte bonnen blij ven echtet eveneens geldig. Hetzelfde geldt voor de met „1/7 rantsoen melk" gemerkte wisselbonnen. Wehrmachtm arken voor melk, welke in dén vervolge nog slechts in bepaal de gevallen in beperkte mate fzullen werden uitgereikt, blijven ook in den vervolge recht geven op het kocper. van gestandaardiseerde melk. 1 de kir roedzat* ttopp» natuurlijk b« mod ctorientj* tllcn bof ia-biscw# beid kv* rekcml iffhedeo lerkinge* TSJOENKING EN DE BURMAWEG. De nationale militaire raad vin Tsjane Kai Sjeks beWind, die de Ja- panscne bezetting van Indo-China op vatte als de inleiding tot een nieuw Japansch offensief ter isoleering van Tsjoengking, is in spoedzitting bijeen- gekomSh en heeft haar volle aan dacht gevestigd op de Verdediging van den Burmaweg en Koenming, aldus een bericht uit Tsjoenking. Naar verluidt is een besluit genomen, nadat de faad een rapport had aange hoord van den chef van den staf en minister van Oorlog, generaal Ho Jin Tsing, die onmiddellijk na Japans laat- sten zet in Indo-China overhaast was vestrokken om met de Chineesche defensie-autoriteiten ter plaatse te confereeren. De raad bekleedde als concreten stap te beveiliging van Tsjoengkings RNOWl BALTI RUSLAND Uoorte"' ajo M iKlESJI ceTate, op LOl, oadcr 21.30. ond«r 1.30, op: i7.08. Jt* k '«'PMeb' »«rdnla- ooWnket worden. .GRad Aan Roetneni# zijn weerom de Boeloowina en B*£*arabiè toegevoegd, twee betentfrijke gebieden die eertijd» door de Sovjet-troepen waren bezet en einde Juk voUedig door Duitsche en Roeoieenache strjjdformaties op den vijand aijn heroverd. Op de kaart zijn deze gebieden duidelijk

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1