GESLOTEN sovjet-troepen bij SMOLENSK VERNIETIGD I- V Waarom is koolzaad zoo belangrijk erdag 2 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Jn den Zuidelijken sector een divisie in den pan gehakt ienduizenden gevangenen Zo*en I/Kaan '"eriat^T °0k 13 zware tanks Amerika, en de Sovjet- Unie. Omdat onze vetpositie er grootendeels van afhafigt Het doel: 24000 ton raapolie voor de margarlnefabrieken De stryd tegen de modder DE SPANNING IN HET VERRE OOSTEN. Onderhoud tusschen Sjigemitsoe en Konoje; ODDSCHE COL) BANT jigging. No. 20696 Bureau: MARKT U. TEL. Z715 Postrekening 484N Chefredacteur: P. TIETER, Gouda. s» hevige gevechten in het gebied Zuiden van Smolensk hebben Daïtsche troepen op 31 Juli de al- ingesloten Sovjet-strijdkrach ten in den pan gehakt, aldus het pgB. Steeds nauwer werd in de af- «Ioopen dagen de ring om de bols- iewistische formaties gesloten. Waar je Sovjet-soldaten een uitvalspoging mobeerden te ondernemen, weTden lij bloedig afgeslagen. Uit ontelbare ioopen van Duitsche batterijen k*«B hen een vernietigend vuur tegemoet. Uit de lucht hagelde het bommen van Duitsche gevechts vliegtuigen. In dappere aanvallen jreven Duitsche voehhoeden de Sovjet-strijdkrachten uiteen, die jsama door nakomende eenheden infanterie op verschillende plaatsen werden omsingeld en overweldigd. Een ontelbaar aan tal gesneuvelden bedekte het slagvgld. Kapot ge schoten en uitgebrande voertuigen en kanonnen liggen langs de wegen. Behalve tienduizenden soldaten hebben de Sovjettroepen 245 kanon, oen van elk kaliber verloren,*35.000 Sovjet-soldaten werden geVangen genomen. De ten Noordoosten van Smöfensk sloten Sovjettroepen hebben', ook 31 juli getracht door de Duitsche ingeling heen te breken. Zij wer- op alle plaatsen met bloedige ver- n afgeslagen. i Optredende pantserwagens /bleven in vuur der Duitsche artillerie liggen, pogingen der Sovjets om door de .mgeling bij Smolensk heen te en, zijn volkomen mislukt. Divisie/ vernietigd. ia den Zuidelijken sectoV, van het stelijk front is een Ipovjetdivisie •-r Duitsche en Roemeensche troepep gesloten en totaal vertuetigd,» naar ui het D.N.B. wordt gemeld. Tijdens wanhopige uitvaispogingen lukte het den bolsjewisten voor een genblik een wig te drijven in dgl itsoh-Soemeensche stellingen. On- nks het uiterst hevige Duitsche én 'emeensche artillerievuur werden <w de Sovjets steeds weer nieuwe "iheden aan de vernietiging prijs geven. Alle pogingen om de wig tot doorbraakplaats te vargrooten t'hfen njet de bloedigste bolsjewisti- tbe verliezen ineen. Een onmiddellijk 'tgevoerde tegenaanval van Duitsche Roemeensche formaties ondersteund °°t Roemeensche artillerie drükte dè vjetstellingen ineen. In het gebied aardeSovjet-aanval was ineengestort, gen de oprukkende troepen een Wijk beeld van vreeselijke ver- letigmg, Duitsche afdeelingen zijn op 31 Juli, "r het DüB. verneemt, tot den aan- °v®gegaan op veldversterkingen bolsjewisten in den Noordelijken mX.2? ,het Oostelijke front. In felle mi Draken de Duitsche tröepen lagöistand der Sovjets en dróngen "Jewisten terug. Tevergeefs Itari?n de bolsjewisten een door de «Chers gevormd bruggenhoofd aar. en 2u De Duitsche afdeelingen Reü.t sterke Sovjetstrijdkrachten lui.? Alrijke dooden moesten de Het optreden van de luchtmacht. luchtmacht heeft, naar an den' ,1 X?™eemt, bij het ingrijpen 'e 'and °P R! Rfli aan tvaiwe D\>nt, volgens tot dusver Snviet nog onvolledige berichten, wvjetpantserwagens, 246 vracht- laibrtiiu6* Pantsertrginen, twee -amtief®6"'.^ Koederen trein, drie drie lil kIj e luchtdoelbatteryen RovenSii kaïïonneri vernietigd, "bi snn«Wfz?en n08 aan een groot -hadioüf u militaire objecten ■alen h«kuen toegebracht. De bolsje- tditen o°k tijdens deze ge ien. bloedige verliezen ge- Bet H Legerberichten. 'T.I, 2jfrsche telegraafagentschap Ho"gaarsrhIeH de kriJgsbednjven k front h Honved aan het Oos- °«aesn^et.Vol«endm -wsvolip troepen hebben tijdens and veriW tVeriitshandelingen den erloor in 2,_cruKSeslagen. De vijand -^avan, sec'?r 500 dooden en Rerin» On6"'i eigen verliezen 'ett«kkend» inohtmacht heeft te- Ti6' "iteeniMi eIbke Pantserfor- Te Hel, Sgeslagen- eeld: 1 w°rdt officieel medege- Uerie Heeft or.ze ePen tot ,1?®deüjke transport- auiken gebracht. In het Ladoga-meer hebben twee vijandelijke kanon neerbooter een eiland voor Sor- tavaia met machinegeweervuur be schoten. Door onze artillerie werden treffers op beide schepen geplaatst, twee vijandelijke jachtvliegtuigen hebben in "de scheren van Provoo een visschersboot met bommen en "machi negeweervuur aangevallen, zonder ech ter schade aan te richten. In het Noorden heeft de Finsche luchtmacht vijandelijke transportsche pen, en convooien gebombardeerd. De Mocrmansk-spoorlyn is opnieuw op enkele plaatsen opgeblazen. Een schip van 1000 ton is tot zinken gebracht. In Oost-Karelië is wederom een vijan delijk bataljon vernietigd. Muiterij onder Sovjetsoldaten. „De Duitsche soldaten eten goed, daarom overwinnen zij ook overal", zoo heeft de Sovjetsoldaat Kriwonogm verklaard, naar'blijkt uit de protocol len van ,den krijgsraad, die door de Duitschers op 31 Juli ten Oosten van Smolensk zijn gevonden. Onder belangrijke documenten van een Sovjetdivisie hebben Duitsche sol daten bij de verovering van een Sovjet stelling krijgsraadprotocollen gevon den, waarin de verklaringen waren vastgelegd van opstandige en muitende soldaten. In deze verklaringen is o.m. woordelijk gezegd: „Aangezien de een heden niet tijdig van het noodige werden voorzien, zijn de laatste dagen herhaaldelijk gevallen van muiterij en critische uitlatingen der Sovjetssolda ten voorgekomen. Zop verklaarde op 26 Juli kameraad Joekin van de 2e com pagnie pioniers: „Men moet jullie al lemaal doodschieten, wat een eten, drie dagen geen brood en geen beschuit, dat houdt geen mensch uit". De Sovjet soldaat van de verkeerscompagnie Kriwonogin zeide dienselfden dag: „Wij zullen spoedig door uitputting al lemaal in elkaar storten. De Duitsche soldaten eten goed en daarom over winnen zij ook overal." De Duitsche spoorwegpioniers De Duitsche spoorwegpioftiers heb ben in de afgeloopen weken van den veldtocht in het Oosten, naar 't D.N.B. van bevoegde zijde wordt medege deeld, schitterende prestaties vol- vbracht. \Talrijke door de Sovjets vernielde sphorlijnen zijn door hen weer gerepa reerd en grootendeels op Duitsche spoorbreedte gebracht. In vele geval len werden deze werkzaamheden onder het vuur der Sovjet-artillerie of infan terie verricht. Verkenningstroepen der spoorwegpioniers bevonden zich bij de voorhoeden van de divisie infanterie en de pantserdivisies,, ten einde den toe stand van eventueel aanwezige spoor lijnen te co'ntroleeren en vernielingen te voorkomen. Bij den aanval van Duit sche troepen in het gebied van Estland ten Westen van het Peipus-meer heeft een afdeeling Duitsche spoorwegpio niers uit de overblijfselen van een door Duitsche Stuka's vernietigde Sovjet- pantsertrein en andere wagons een ge- improviseerde pantaeffrein samenge steld en hjermede een aanval onderno men tot ver in de Sovjet-linies. In bloedige gevechten van man tegen man werd door deze stoottroep pionier» de bolsjewistische bemanning van 'n brug vernietigd en het opblazen van de brug verhinderd. j De bolsjewistische legerberichteo In de officieele Moskousche legerbe- richten treden de laatste tien dagen steeds dezelfde plaatsnamen op. Dit zijn plaatsen, naar het D.NÉf. verneemt, die zich reeds sedert geruimen tijd in Duitsche handen bevinden. Het zijn No- worsjefs, Newel, Smolensk en Sjitomir, die reeds half Juli door de Duitschers zijn veroverd. De opsomming van deze namen bewijst, dat Moskou zonder eenige samenwerking met het front de plaatsnamen in de officieele berichten opneemt. De kennelijke bédoeling van Moskou, n.l. misleiding van de wereld ten aanzien van de ineenstorting van de Sovjet-legers, treedt in dez,e offi cieele bolsjewistische berichten ten duidelijkste aan den dag. Roosevelt heeft op een persconferen tie verklaard, dat hij! geen nieuwe eischen omtrent uitgaven volgens de machtigingswet zal indienen, zoolang Hopkins nog niet Van zijn reis naar Europa terug is. Bovendien ontkende hjj, dat de Sovjet-Unie op grond van de machtigingswet gelden krijgt, daar zij „volkomen in staat is voor oorlogs- materieel te betalen." Verwijzende naar de onderhandelin gen tusschen Hopkins Ten Stalin over Amerikaansche leveranties aan de Sovjet-Unie schrijft de Y o m i o e r i S j i m b o en dat deze toenadering tusschen de Ven Staten'ep de Sovjet- nie deelneming van de Sovjet-Unie beteekent aan de Engeisch-Ameri- kaansche politiek tot omsingeling van Japan. De Ver. Staten schijnen, aldus het blad, ook de laatste ge wetensbezwaren ten aanzien van hun houdibg jegens de Sovjet-Unie te hebbór overwonnen. Voor de aange kondigde Amerikaansche leveranties blijft practisch alleen de weg over den Stillen Oceaan open. Wanneer de Stille lOceaan op het oogenblik al geen 1 gevechtsgebied vormt, Japan wordt uiteraard toch als bondgenoot van de spilmogendheden geraakt door de Atperikaansehe leveranties 'aan de Sovjet-Unie. Amerika acht het naar het schijr.t niet meer noodig rekm ning t^ houden met de gevoelens van Japan. De Amerikaansche hulp aan de Sovjet-Unie verdient de grootste aandacht, want, zoo vraagt het blad, welke tegenprestatie bieden de Sov jets dparvoor? In dit verband her innert de Japansche krant aan de sinds jangen tijd in omloop zijnde, geruchten, volgens welke de Ver. Staten luchtsleunpunten eischen op Kamsjatka, teneinde via Aljaska en de Aleoei er strijdkrachten daarheen te kunnen zenden. Tenslotte schrijft hel blad, dat zelfs wanneer de Ver. Staten en de Sovjet-Unie deze stra tegische plannen -mochten tegen- spréken, niemapd kan garandeeren, dat de mogelijkheid voor een derge lijke-overeenkomst niet aanwezig is. Aangezien de Stille Oceaan de leverantieweg is geworden voor de Amerikaansche hulp aan de Sovjets, moet'Japan aan deze ontwikkeling de aljergrootste aandacht schenken. De I Amerikaansche minister van Bmmr landsche Zaken, Ickes, heeft in zijn kwaliteit van coördinator voor de petroleum bekend gemaakt, dat hij voor 16.000 stalen vaten voor ben- 4 Men schrijft ons van bevoëgde zijde: Voor het oogenblik is het van het allergrootste belang voor de toekomst van ons land en volk, dat zooveel mo gelijk in de voeding door producten van eigen bodem wordt voorzien. De productieslag 1941, onder de leuze „Nederland voedt zich zelf" is in "vollen gang. Wil deze productieslag het be oogde resultaat heboen, dan dienen onze boeren op groote schaal hun medewerking te verjeenen. Ir. Louwes heeft gisteren in zijn appèl tot de boe ren een krachtig beroep gedaan om allé krachten in te spannen voor het welslagen van een der belangrijkste onderdeelen van den> slag: de uitzaai van koolzang in den aanstaanden na zomer met hé't doel het dreigende vet- tekort aan te vullen. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oor logstijd heeft echter begrepen, dat men' de voorwaarden voor den bóer aan trekkelijk moet maken. Het is in dit opzicht niet 'bij woordeti gebleven, dooli uit den oproep van ir. Louwes spreken ook de daden, waartoe de overheid bereid is. Ét' zal velen wellicht fiiet duidelijk I toe nauw h^t verband is'tusschen laad en de vetvoorziening. Laten wy daarom enkele toelichtende opmer kingen mogen geven. Raapolie, grondstof voor de margarine-fabricage. Om met het belangrijkste te begin nen: de raapg.lie, die uit koolzaad wordf bereid/is onder de tegenwoor dige omstandigheden een voortreffe lijke grondstof Voor de margarine, fabricage. De overheid streeft eritaar, de oppervlakte land, met koolzaad-ibe- teeld, tot 40,000 hectaren -aiit te .brei den. Daarvan zal 80.000 tod zaad' kun nen worden gewonnen. Vart déze hoe- «heelheid. zal dertig dus*24|000 'ton raapólie kunnen worden gemiakt. En dit kan 30.000 ton margarine per jaar opleveren. Wanneer men nu weet, dat voor het verbruik van boter le^ mar garine in Nederland in totaal/ 95.000 ton noodig is, dan begrjjpi men de be tekenis van de koolzaadwinning voor de vetvoorziening van ons volk. De laatste jaren intusschen was de gemiddelde koolzaadopbrengst in ons land slechts ongeveer 5000 ton per jaar. Hiervan kon. maar 15C0 ton raap olie worden gewonnen. Men stelle deze geringe hoeveelheid tegenover de 24.0CÖ ton olie, die men hoopt te krij gen. Dan wordt het duidelijk, hoe sterk de verbouw van koolzaad, wil men het beoogde doel bereiken, zich zal moeten uitbreiden. zinetransport naar de Sovjet-Unie prioriteit heeft aangevraagd. De le veranties zullen geschieden met vrachtschepen der Sovjets. Ickes ver klaarde, Volgens Associated Press, dat de Sovjet-Urtie het gebruik van Amerikaansche tankschepen heeft voorgesteld voor het transport van berrzine over den Stillen Oceaan. 1 De^ groote voor eiken dag vastgestelde doelen en het onbegaanbare moeilijke terrein stellen de hoogste eischen aan - de Duitsche troepen. (Hojfmann) De wonderen der techniek. Bjj het benutten van raapolie voor de margarinefabricage kunnen wij pro- fiteeren van de zegeningen der mo- ierne techniek. Dank zij haar, kan men le raapolie thans reukeloos en smaak, loos maken en kan men ze nu omtoo- veren in een smeerbaar vet. Voor de vervaardiging van margarine heeft men ondermeer olie en vet noodig. Kokosvet en palmolie, waarvan men zich in normalen tijd bedient, kunnen nu niet van overzee worden betrokken, Maar raapolie kan worden gehard, d.w.z.: van een vloeibaar product kan er een vast product uit worden ge maakt. En bij dit, aldus gevormde, vet, kan men. ongeharde raapolie voegen. Zoo wordt het mogelijk, een smeerbaar vet voort te brengen, dat een zeer be hoorlijk product is, niet of nauwelijks te onderscheiden 'van de margarine, welke wij tot dusverre hebben gekend. Men heeft tot nu tóe dit procédé niet toegepast, oihdat .het duurder uitkomt dan de fabricage Van margarine uit kokosvet ec palmolie. Maar onder de tegenwoordige Omstandigheden zal de, uit raapolie vervaardigde, margarine een heei waardevolle aanvulling van onze voedselvoorziening beteekenen. Raapolie als bakmiddel. Vermoedelijk wisten vele stadsmen- sehen niet eens, dat uit koolzaad raap olie wórdt verkregen. Maar by 'het hooren van dien naam zal menigeen een licht opgaan. Raapolie of boterolie! De oudere generatie krijgt bij die klan ken herinneringen aan den tijd om streeks het begin dezer eeuw. Onze moeders en grootmoeders plachten met boterolie of raapolie te werken, zooals de moderne huisvrouw in normalen tijd de sla-olie gebruikt. Laatstgenoemde olie wordt gemaakt uit grondnoter. of om h»t huiselijker te zeggen uit pinda s of apenootjes. Het is goedkooper, om sla-olie uit grondnoten, dan om raapolie uit kool zaad te produceeren. Daardoor heeft de sla-olie* de raapolie in de keukén verdrongen. Maar nu de productie'van spijsolie uit' overzeesche grondstoffe» bezwaarlijk is geworden en nu men de raapolie reukeloos/ en smakeloos kan maken, heeft men^dle reden, tot de inheemsche boterolie terug te kee- rpi Raapkoeken, een welkom veevoer. Tenslotte moeten wij nog een zeer nuttig product noemen, dat uit kool zaad wordt gemaakt, namelijk de raap koeken, een in dezen tijd zeer welkom veevoeder, geproduceerd uit de be- standdeelen van het raapzaad, welke de olieslagerijen, na de olie uiti het zaad te hebben geperst, óverhoudefc. Het vraagstauk, van den agra rischen kant bezien. Laat ons thans de zaak eens van den agrarischen kant bezien. Het koolzaad, dat in Juli 1942 zal worden geoogst, moet in Augustus a.s. worden gezaaid, Hoe belangrijk de koolzaadverbouw zich zal moeten uit breiden, zal het inderdaad tot eeri be- teelde oppervlakte van "40.000 Tféetafen komen, blijkt ook, als men weet, dat op het oogenblik slechts ruim 3000 neet aren met koolzaad zijn beteeld. en de voorafgaande jaren was deze opper vlakte nog aanmerkelijk kleiner. In den ouden tijd echter werd veel meer koolzaad verbouwd dan tegen woordig. Voordat de oliefabrieken, die grondstoffen van overzee gingen ge bruiken, waren opgekomen, fungeer den de boeren zelf als olieslager. Ook lieten zij het zaad wel slaan op den oliemolen in het dorp. Wie dien tijd hebben beleefd en dit lezen, zien in ge dachten de stoopen weer voor zich, de dikbuikige, aarden kruiken met nau- wen hals, waarin de boeren de olie van den molen kregen, De groote vermindering van de kool-" zaadteelt nadien vond mede haar oor zaak in het feit, dat de uitkomsten er van eenigszins wisselvallig zijn. In een strengen winter gaat er wel eens een deel van het gewas verloren. Maar wanneer men de opbrengst aan koolzaad per hectare op 2000 kilogram schat, is men aan den veiligen kant. Bij gunstige weersgesteldheid kan de oogst heel wat grooter zijn. Geschikte gronden Gescheurd grasland leent zich bij zonder goed voor de teelt van dit ge was. Eertijds ging men voorts in inge- dijlfte polders bij voorkeur als eerste gewas koolzaad verbouwen. Men be grijpt nu al, wat wij willen zeggen: dit gewas is het aangewezen product, het volgende jaar, voor de nieuwe, Noord- Oostelijke inpoldering van het IJssel- meer. De laatste jaren werd koolzaad vrij wel alleen op kleigrond verbouwd, maar de verbouw ervan hoeft heusch niet tot .kleigrond te worden be perkt, gezien de goede uitkomsten van de koolzaaaioelt, welke, dertig of veer tig jaren geleden, de goede za/iogron- oen opleverden. Voor koolzaadteelt is veel st.ksiof noodig. Maar de toewij zingen ven stikstof zijn da:i ook zoo danig, dat men daarmee geer wei op da goede zandgronden koolzaad kar gaan verbouwnt. Voor de zaai-zaadvoorzie- ning zijn de noodige maafegelen ge nomen. Mocht in bepaalde streken geen zaaizaad beschikbaar zijn. dat kan -de Nederlaiidsche Akkerbouw-Cent rale de boeren in het bezit ervan "stellen. Vertrouwd mag worden, dat de boe renstand het zijne zal bijdragen tot het welslagen van het initiatief, door het Rijksbureau voor de voedselvoorzie ning genomen, opdat de'heilzame ge volgen daarvan aan ons volk het vol gende jaar zullen ten goede komen. THAILAND VERLEENT GEEN STEUNPUNTEN De Japansche ambassadeur in Groot- Brittannië Sjigemitsoe, die onlangs te Tokio,is aan gekomen, heeft een bezoek gebracht aan prins Konoje en met hem meer dan twee uur geconfereerd. Hierna ontbood de minister-presi dent den voorzitter van het' plannen- bureau en minister zonder portefeuille, luitenant-generaal Soezoeki en -den voorzitter van het inlichtingenbureau, Ito. Met deze heeren heeff Konoje ge confereerd over „belangrijke kwesties" Hetgeen ambassadeur Nomoera in Washington heeft willen bereiken, staat in schrille tegenstelling tot het geen den laatsten tijd gebeurd is, aldus de H o t s j i S j i lm b o e n. Wanneer Amerika op het oogenblik een gewa- pen conflict nog vermijdt, dan is dit geen succes van Nomoera, doch uitslui tend een gevolg van de onvolmaaktheid van de Amerikaansche vloot. Wij vree zen, dat, indien Nomoera nog langer in Amerika blijft, Amerika in steeds sterkere mate den indruk krijgt, alsof wij" om de gunst van Washington bede len. DE THAILANDSCHE POLITIEK Het Thailandsche kabinet heeft in een buitengewlone zitting belangrijke aangelegenheden behandeld in verband met de bezett|ing van Indo-China, de credietovereenlkomst met Japan en de betrekkingen tusschen Thailand en En geland. zoo m,ëldt Domei uit Bangkok». De erkenning) van Mantsjoekwo beeft- reeds een aan/duiding gegeven van den weg, dien Thailand besloten is te gaan, naar welingelichte kringen te Bangkok betoogen. Voorts weet. Domei-te meidén dat Thailand zigh zal losmaken van de economisch-financieele afhankelijkheid jegens Engeland, indien Londen mocht pogen versterkte pressie op Bangkok uit te oefepen wegens de sluiting van de credietotereenkomst met Japan. Volgens pen bericht van United Press uit Singapore heeft het consulaat-gene raal aldaar vamThailand tegengespro ken dat Thailand met Engeland of Japan overeenkomsten zou hebben aan gegaan betreffende het inrichten van steunpunten op Thailandsch gebied. Thailand verleent aan niemand steun punten zoo^jrdt in het bericht gezegd. DE JAPANSCHE OORLOGSSCHEPEN IN INDO-CHINA. De correspondent van de ,N i t s j i Nitsji Sjimboen heeft aan zijn blad medegedeeld, dat Japansche oor logsschepelf in den middag van 31 Juli in de "baai van Camranh zijn binnen- geloopen. Generaal-majocsr Raishjiro Soemita, het hoofd van de Japansche militaire missie in Indo-China kwam voor den intocht der vloot aan om half acht "s ochtends, teneinde met den Franschen bevelhebber van de marine- basis te onderhandelen omtrent de na dere details van het binnenvaren der schepen. Nadat de voorbereidende maatregelen voltooid waren, en volle dige overeenstemming was bereikt, vertrok, Soemita met hetzelfde oor logschip waarmede hij zijn intocht had gemaakj teneinde naar de basis terug te keerën waar de hoofdmacht is ge stationeerd. Hierna deed het Japan sche eskader zijn formeele intocht met een vlaggenparade der schepen op denzelfden middag. 9 REGEERING VAN BIRMA VERBIEDT Transacties met japan. Het nieuwsagentschap Domei meldt Hit Bombay, dat de regeering van Birma alle transacties met Japansche firma's heeft verboden. Zon op 6.03, onder 21.29. Maan op 18.14, onder 2.15. Men is verplicht he verdui» teren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voerlnigvi moeien uur na zonsonder gang onl«'oken «voeten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1