ten Westen van het Peipus-meer J Daitsch succes kunsttentoonstelling Rijkscommissaris opent. Moeilijkheden met de aardappelvoorziening 2oh ch titaan De strijd om den weg naar Moskou Maandag 4 Augustus 1941 NIEUWSBEAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN i jMtganfc No. 20697 t „Duitschlanfi strijdt voor Europa Na de zesde week. Omsingeling in de Oekraine. Generaal gevangen genomen. Prawda over de moeilijk heden der Sovjets. Hopkins zou steunpunten vragen. Het gevèchtsgebied bij Kief. Verschrikkelijke toe standen in de Sovjet-Unie .Juist in autoritaire tijden kreeg het scheppen van kunst bijzonde'ie inspiratie" Zij zullen van tijdelijken aard zijn Zon op 6.06, onder 21.25. Maan onder 4.09, op 20.00. Men is Terpikht Uvjtfdtrft- teren van xonwndertfanj tol zonsopkomst. Lantaarns ran voertuigen moeten «Onsondsr- tfang ontstoken worden. goudsche COIJBANT Bureau: MARK1 II. TEL. 1743 Faatrekenlug «MM Chefredacteur: F. TIETER, Gouda. Ver. Staten zouden Russische steunpunten, waaronder Wladlwostock, verlangen Het opperbevel van de Duit- Khe 1 eermacht maakt d.d. 3 Augustus bekend: Bij de vernie tiging van vijandelijke formaties1 ten Westen van het Peipusmeer werden 10.000 man gevangen ge nomen en werden talrijke ge vechtswagens, stukken geschut en ander oorlogstuig buit gemaakt. Aan de andere deelen van het Oostelijke front verloopen de operaties met succes. Sterke for maties gevechtsvliegtuigen bom bardeerden in den afgeloopen nacht met goede uitwerking mi litaire inrichtingen te Moskou. In den strijd tegen de Britsche ravitailleeringsscheepvaart heeft het luchtwapen gisteren en van nacht hijzonder groote snccessen behaald Het vernietigde voor de Britsche Oostkust zes koopvaardij schepen, deel uitmakende van krachtig beschermde convoois, waaronder twee tankbooten met tezamen 40.000 b.r.t. en bescha digde een groot vrachtschip op ernstige wijze. Bij de Faröer- eilanden werd een koopvaardij schip met bonfmen bestookt en geraakte in brand. Succesvolle aanvallen van Duitsche gevechts vliegtuigen waren vannacht ge richt op verschillende vliegvelden van het Britsche eiland. Voor de Nederlandsche kust schoten twee booten ter bescher ming van de havens elk een Britsch gevechtsvliegtuig omlaag De Britsche vlootbasis Alexan dria werd in den nacht van 1 op Augustus dojrr Duitsche ge vechtsvliegtuigen gebombardeerd Britsche gevechtsvliegtuigen lieten vannacht op eenige plaat sen van Noord-West en Noord- Duitschland een gering aantal brisant- en brandbommen vallen. Zwakke strijdkrachten drongen door tot Berlijn. Als gevolg van het luchtdoelgeschut konden slechts enkele vliegtuigen de stad zelf bereiken. Onder de burger bevolking ontstonden eenige ver liezen Drie. Britsche gevechts vliegtuigen werden neergeschoten I" aanvulling op het weermachtbe- richt van Zaterdag verneemt het D.N.B. van militaire zijde o.a. jiet volgende: De thans afgesloten week vertoont b'jna hetzelfde beeld als de vorige, slechts met dit verschil, dat ook in deze week de gevechtsgebieden opnieuw verder naar het Oosten zijn geschoven, in den Zuidelijken sector zijn de Duit sche en verbonden troepen na een he- j"®f worsteling ten Zuiden van Kief l«ia P van deze week overgegazn o de achtervolging van den terugtrek- vijand, welke achtervolging ooor een ingetreden verbetering in de weersgesteldheid begunstigd wordt. De bit s reieds twee weken durende slag Zwi"10 's zUn succesvol einde „,.Aer genaderd. Ook in de afgeloopen t»i.ió v de Sovjets tevergeefs ge- 7«it«« r?n .'"gesloten armeeën te ont weid?- ln 'le' kader van dezen ge- SovièP»? ve™ietigingsslag ingesloten «•iDrnutiis zün in den loop -ar. ban 2SL™? het grootste deel in c. der c? e. hardnekkige pofingen der n! V Cleiding om den opmarsch. West.? iroePen in het gebied ten gen 'hJ:a" Moskou tot stand te bren- nietiiH» ge'eid tot dezep groeten ver- ÏÏÏSPHW. als resultaat dat Moskou K binnenkort de weg naar worden nr" Dllilsche troepen moet i?, prysgegeven. Sovjet-ef?i^?0?r:lel'j,ken sector zijn de Westen J?? i!®? «ldaar dle zich ten genesteld Peipusmeer hadden nietiud ;„Lvon,eeris ingesloten en ver- Noordeiiiw, ^.-de overblijfselen in trekken T rating naar de kust terug ei! hehul i1 sect°r rondom Peters- atgeloonen 1 °P#raties ook in de 5te verzei v^6d o nd-anks het sche'rp- werd ('e Sovjets, dat verwacht hijzonder gevonden. Hierbij was aanval v»« Pmerkelijk de energieke Noord-O-.», 'nnen ten Noorden en ^arC&ts van het Lactógameer, Jaar reeds e strijdkrachten al- k'Jssische over de oude Finsch J"den op^* naar het Zuid-°osten propaganda, nl. de gen 'e geven «li 1 nuttig aanduidin gen voigens welke het in het Oosten reeds tot een stellingsoorlog was gekomen. De Duitsche leiding be grijpt dezen wensch der Britten om den oorlog te verlengen zeer goed. Zij be schikt echter over voldoende krachten en middelen om ook in het Oosten de beslissing af te dwingen. Deze beslis sing is de voorwaarde voor den laat- sten aanval op Engeland zelf, dat met gelatenheid aanziet hoe zijn bolsjewis tische vrienden verbloeden en klaar blijkelijk aan een daadkrachtige hulp aan Sovjet-Rusland in het geheel niet ^.enkt. De Berlijnsche Zoijdagbladen houden zich bezig met de militaire positie in het Oosten ha beëindiging der zesde week van den veldtocht, dié vooral ge kenmerkt wjgd dopr, den vernietigen den veldslagffifën Oosten van Smolensk eh aan het.TPeipusmeer en door den veldslag welke zich ontwikkelt in het gebied en Zuiden van Kief. De Berliner Börsenzeitrng schrijft: Na een veldtocht van zes we ken ip het Oosten wordt de totale po sitie aan het front gekenmerkt door het feit, dat overal aan het front van 2500 km. lengte de Sovjet-troepen ge noodzaakt zijn zich teweer te stellen tegen de vernietigende slagen van de Duitsche divisies en haar bondgenooten De operaties in het Oosten, zoo schrijft het blad, zijn haar strategisch hoogte punt reeds gepasseerd, zoodat de ko mende Duitsche eindoverwinning reeds als een onveranderlijk feit genoemd kan worden. In de Oekraine is het op 2 Augustus aan Duitsche troepen gelukt weer vrij sterke formaties der Sovjets in te slui ten. Herhaalde verbitterde uitvalsop- gingen werden verijdeld. Daarbij leden de bolsjewisten zware bloedige verlie zen. Op den avond van 1 Augustus viel een Duitsche verKenningsafdeeling in de Oekraine verrassend in de flank van de Sovjets'en schoot een op aftocht zijnde marschcolonne volkomen in elkaar. Op de spoorlijn LeningradMoskou werden op 2 Augustus door het Duit sche luchtwapen zes treinen tol ont sporing gebracht. Het Duitsche lucht wapen bracht den bolsjewisten op 2 Augustus bij een optreden ter onder steuning van de operaties van het leger aanzienlijke verliezen aan menschen en materieel toe. Het vernietigde in één sector acht Sovjetpantserwagens, ver nietigde 423 voertuigerf, bracht twee batterijen en 20 stukken geschut bui ten, gevecht en bestreed met succes vijf treinen. Een Duitsche pantserdivisie heeft in het Noorden bij een stoutmoedigen aanval een belangrijk terrein veroverd. Alle pogingen van de bolsjewiki ter herovering van de verloren stelling werden met de bloedigste verliezen af geslagen. Meer dan 2300 Sovjet-solda ten sneuvelden en duizenden werden gevangen genomen. Onder het omvang rijke buitgemaakte oorlogstuig bevin den zich 71 zware en van de zwaarste tanks en 2 vliegtuigen. Na kortstor.digen tegenstand hebben zich in het Noorden front vrij sterke Sovjet-strijdkrachten overgegeven, die zich in golvend terrein en in loopgra ven hadden genesteld. Honderden Sov jet-soldaten werden gevangen geno men. Daarbjj bleek, dat de mannen van deze afdeeling uitsluitend uit Siberië waren gehaald en aan hejfe Finsche front in den strijd waren geworpen. De gevangenen verklaarden^ dat zij slechts hadden gewacht op een gun stig momentum zich van hun commis sarissen te onraoen. Eerst kort voor den aanval was Kun munitie verschaft. Toen daarop W?t vuurgevecht een aan vang nam; hadden zij hun geweren om gedraaid en de commissarissen neerge schoten. Duitsche troepen hebben den btevel- voerenden generaal van een bolsjewis tisch legercorps gevangen genomen. Dgze generaal bevestigde, dat de bolsje wiki vooral de laatste dagen buitenge woon zware verhezen aan menschen en materieel hebben geleden. De regimen ten zijn over het algemeen nog slechts 250 tot ten hoogste 300 man sterk. Bij talrijke corpsen zijn er in het geheel geen pantserformaties meer. Bewape ning en uitrusting der bolsjewiki zijn grootendeels door de Duitsche lucht macht in de magazijnen vernietigd. Het gebrek aan munitie en benzine is catastrophaal. De levensmicfdelenvoorziening van den troep is volstrekt ontoereikend. De transportmoeilijkheden zijn in wige- looflijke mate toegenomen. Ook de aan vulling met reservetroepen is geheel en al bezweken. De Moskou'sehe radio citeert een hoofdartikel van de Prawda, waarin de moeilijkheden «en de ernst van den huidigen toestand worden toegegeven en vooral van de Sovjet-spoorweg beambten de grootste inspanning ver langd wordt om het Sovjet- transport wezen in gang te houden. Alle maat regelen dienen genomen te worden, zoo schrijft het blad, om transporten oorlogsmaterieel ongehinderd en zoo snel mogelijk te vervoeren. Ook de burgerbevolking moet de spoorweg beambten hierbij ondersteunen, door van alle onnoodigq* transporten af te zien. De spoorweg wagons moefij» zoo snel mogelijk gelost worden" otff voor nieuwe transporten ter beschikkm|p te staan. Lang stilstaan van spoorweg wagens is een misdaad. Naar Social demokraten uit Londen meldt, heeft een Amerikaan- sche radiocommentator verklaard dat Hopkins tijdens zijn bezoeken aan Mos kou niet onderhandelde over de Ame- rikaansche Hulp aan de Sovjet-Unie, doch verlangde, dat de Ver. Staten vloot- en luchtbases op Sovjetgebied ter beschikking krijgen. Men neemt aan, dat het vooral om Wladiwostok gaat. De onderhandelingen zouden gunstig verloopen. Reuter meldt, dat Hopkins, Zater dag uit Moskou vertrokken is. Hij is weer te Londen gearriveerd. De correspondent van de New York Post meldt uit Washington, dat op bevel van president Roosevelt de leveranties oorlogsmaterieel voor de Sovjets samengesteld en langs den vlugsten weg verscheept moeten wor den. De Sovjets hebben hun wenschen voorloopig beperkt tot vliegtuigen en werktuigmachtines. Daar bijna alle vliegtuigen voor Engeland bestemd zijn was ook een goedkeuring van En-ge- RUS Lf Ai. N O 5»RNV korosten OSTER ROWNv SWJAGEL Wot/sk OSTRO£ KREMENEZ \VH{KUEF) ZJITOMIRl CHEPBTOWKA Novo Mifopot) A- WASSIKOF SASSLAW BILA-ZERKWA KA TaRNOPOL WOLOT5JISK 5KWARA PROSK HOOFDSPOORWEQ SPOORWEG WINNITZA In de afgeloopen week zijn de gevechtsge bieden in den Zuidelijken sector opnieuw verder naar het Oosten van Kief verschoven. De Duitsche troepen bevinden zich nog slechts 135 km. hemelsbreed van de hoofd stad van de Oekraine verwijderd. Volgens de Duitsche weermachtöberichten loopt 't front ongeveer al« volgt: van Tarnapol via Wo- Lotsjik tot Proskurof aan de Boeg, vandaar via Starkonstanines tot in de zdne (halver wege tusschen Novo-Miropol) van Berditsjef, het buigt vervolgens ten oosten van Zjitomir af naar Nowgorod—Wolynsk aan de Slutsj om via Olewsk aan te sluiten bij de frontlijn van Mosyr. Het was in de gebieden van Berditsjef en Zjitomir dat de Duitschers op 12 Juli aldaar de tweede doorbraak forceerden in de Stalin- linie, en de daar gelegen vestingwerken bin nendrongen. (Kaart van Pelt). land voor de levering aan^de Sovjets noodig. De Londensche correspondent van het Spaansche ochtendblad Y a A s- s ia, meldt aan zijn blad, dat dè Times den Sovjets geheel Oost- Europa aanbiedt. In verband met de verklaringen van Eden heeft de Times geschreven, aldus de corres pondent dat er op het continent iemand moet zijpi, die bereid is te allen tijde toe te élaan, wanneer een der Euro- peasche volkeren een ander wil aan vallen. Daartoe moet geheel Oost- Europa onder één enkelen opperbevel hebber staan. Deze taak, aldus de Times, moet aan v4,e jBovjet worden overgelaten. EEN VERWAARLOOSD KINDER TEHUIS Een vreeselij'ke ontdekking is dezpr dagen gedaan door een Duitsche ver kenningstroep in» een bolsjewistisch kindertehuis in een op een kasteel gelijkend gebouw, gelegen in een park in de nabijheid van een Sovjetdorp. In. een door het D.N.B. hierover ont vangen verslag wordt verhaald: In het hoofdgebouw bevonden zich ongeveer 200 kinderen in den leeftijd van een tot vier jaar, die naar het schijnt reeds verscheidene dagen zon der voedsel of verzorging in de vol komen vervuilde kamers verbleven. Naakt, of slechts met een hemdje ge kleed, liepen zij voor een deel in het park rond, honger lijdend en koud drukten zij zich tegen de Duitsche sol daten aan. Hun voeten waren voor het grootste deel gewond door glassplin ters. Sovjetartillerie had de ruiten van het gebouw vernield en de geheeld omgeving onder vuur genomen. Vele kinderen waren gewond. Epn kind van ongeveer twee jaar liep rond met een zwaar bloedende hoofdwond, huilend en snikkend. De vreeselijkste aanblik echter was voor de Duitschers het aanschouwen van de slaapzalen. Op volkomen ver vuilde, primitieve vloeren lagen bedden waren er in het geheel niet doode kinderen, zwaargewonde, uit gehongerde, vervuilde kleine stum- perds. Huilen, schreeuwen en jamme ren klonk door de zalen. Tusschen de kleine lijkjes speelden andere kinde ren, vroolijk en zorgeloos. Zij begre pen niet in wat voor ontzettende om geving zü vertoefden. Meedoogenloos en alleen bedacht op eigen veiligheid, was het geheele verplegende personeel gevlucht en had de kleine in zijn 'zorg aanbevolen kinderen weerloos uitge leverd aan de verschrikkingen van den oorlog. Ofschoon ieder oogepblik vuurover- vallen van de Sovjets verwacht konden worden, besloot de leider van den ver kenningstroep hulp te bieden, voor zoover dat in zijn vermogen lag. Uit de naastbijzijnde nederzetting werden eenige vrouwen gedwongen de kindefen te verzorgen ren te voe den. Al half verhongerde, kleine wolven!1 telen de kinderen aan op de Ter opening van de Nederrij-nsch- Westfaalsohe kunsttentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam heeft Rijkscommissaris dr Seyss-Inquart een rede uitgesproken, waarin hij naging welke beteekenis aan dezen daad thans midden in den oorlog toekomt, een daad dus, welke in ieder geval een zekere beteekenis weergeeft van het eigen standpunt. Wij staan thans aan het einde van het tweede jaar van een oorlog, welke in zijn verbittering en in. zijn opeen hoping van strijdkrachtén zelfs dat gene overtreft, wat de jaren 1914 tot 1918 hebben gebracht. Wij bevinden ons in het heetst van den strijd tus? schen menschelijke en materieele krachten. Wij openen nu een kunsttentoon stelling in Amsterdam, in de stad, welke zoo bij uitstek toonaangevend is voor het cultureele leven in Nederland. Wanneer er nog velen zijn, die de tee kenen des tijds niet begrijpen, dan wil len wij er aan denken, dat wij een be slissing over het lot van eeuwen mee maken. Ginds strijden de soldaten en wij^ spreken hier van kunst en cultuur. In'de gelederen der strijdenden staan ook reeds zonen van het Nederland sche volk, die eens de verantwoorde lijke dragers van de toekomst van dit land zullen zijn. Wij hier gunnen één ding doen: Wij zullen de krachten van onze harten-en onzen geest bundelen en naar strijders ginds zenden, opdat zij gedragen worden door de innigste wenschen en de sterkste krachten van honderden, duizenden en millicenen. De geschiedenis heeft altijd een terugslag op de kunst gehad. Wij leven in een tijd, waarin wij het niet meer vanzelfsprekend vinden, dat iedereen afzonderlijk aan het werk gaat om kunstwerken te vervaardigen. Wij zien in, dat de geest van den tijd een uni forme richting moet hebben. Ik kan me begrijpen, dat de vraag gesteld wordt of de kunst niet uitsluitend in beschuiten, die de Duitsche slodaten- het eerst brachten. Den volgenden avond vond een an dere verkenningstroep het bolsjewis tische kindertehuis in lichterlaaie staan. Bolsjewistische koaakkenhorden waarvan een deel nog aan Duitsche machinegeweren ten offer viel, had den het kindertehuis met de kleine bewoners in brand gestoken, evenals het nabij liggende dorp. Aangenomen moet worden, dat daarbij ook allé nog levende kinderen om het lWen zijn gekomen. Aardappelpositie voor 1941-'42 laat zich gunstig aanzien Het A.N.P. meldt: Het is mogelijk, dat zich in de eerst komende dagen oj? enkele plaatsen in het land eenige moeilijkheden zullen voordoen bij de voorziening met aard appelen. Deze moeilijkheden zijn van tijdelijken aard en worden veroor zaakt door het ongunstige weer. Na een zeer koud voorjaar kwam een bij zonder droge voorzomer. ilierdocA is de oogst der vroege aardappelen tegen gevallen. De vraag was daarbij groot, wijl alle oude aardappelen op waren. Hoe betreurenswaardig deze mindere oogst ook is, op zichzelf zou dit nog niet zoo erg zijn, als er maar goede aansluiting met den oogst der middel- vroege aardappelen was verkregen. Dit is niet het geval en deze omstan digheid is mede veroorzaakt doordat na de droogte hu eindelijk regen is gekomen. De aardappelen, die zoo laat waren, zijn nu weer beginnen te groeien, waardoor de verbouwers met het,rooien nog even wachten. Dit is op yfcnzelf voor onze voorziening ge durende een geheel jaar zeer wensehe- lijk, maar het brengt nu eenige moei lijkheden. Een verzwarende omstandigheid is daarbij, dat door het ongunstige weer de oogstwerkzaamheden zich tijdelijk zeer ophoopen, terwijl ook dg uitbrei ding van den koolzaadverbouw, waar voor thans de voorbereidingen moeten worden getroffen, het aardappelrooien bemoeilijkt. Hoewel er natuurlijk bezwaren tegen zijn aan te voeren om het rooien - in dezen tijd te stimuteeren, wijl de uit eindelijke opbrengst bij uitstel van rooien nog zou toenemen, gaait het toch ook niet aan ernstig stagnatie in de aardappelvoorziening te laten op treden. Daarom waren de prijzen reeds zoo gesteld, dat er eenige aanmoediging in zat om vroeg te rooien. Dit. blijkt, mede door het natte weer der laatste dagen, nog onvoldoende. Daarom is voor het rooien in deze week een extra premie gegeven van Vt cent per kg. Gelukkig laat de geheele aardappel positie voor het jaar 1941/'42 zich gunstig aanzien. Hoewel er voor de uiteindelijke opbrengst van den oogst der late aardappelen, dat zijn, die waarmede we het dezen winter en het volgend voorjaar zullen moeten doen, nog niets met zekerheid te zeggen is, zijn er twee feiten, die recht geven om te concludeeren, dat de mogelijkheden voor de voorziening met aardappelen tot den volgenden oogst gunstig be oordeeld kunnen worden In de eerste plaats is de oppervlakte, die met aardappelen is betéeld, met ongeveer "25% uitgebreid en voorts zullen voor alle zekerheid zeer veel aardappelen, die anders niet voor de consumptie wotden gebruikt, voor dit doel worden gereserveerd. De huidige moeilijkheden zijn van voorbijigaanden aard. Het kan zelfs zijn, dat ze in geringe mate gevoeld worden als het rooien in deze weken meevalt. Anders zullen ze na 2 of 3 weken, naar mag worden aange nomen, geheel zijn opgelost. De late aardappelen moéten dan toch worden ge-oogst en de drukte met ander werk op de boerderij neemt af. Om deze reden is dan ook het rant soen niet verlaagd. Voor de mogelijkheid, dat een bon niet geheel zou kunnen worden inge' wisseld tegen aardappelen, is de bon voor deze week 14 dagen geldig ge maakt. Mochten inderdaad hier en daar moeilijkheden voorkomen, dan zouden zü, die zich nog even kunnen behel pen hun medeburgers een dienst be wijzen door hun bon pas later m wisselen. volkomen vrijheid kan gedijen. Wan neer de kunst slechts het resultaat van de kunstzinnige weergave zou zijn, zou ik den aahhangers van deze opvatting gelü'k geven. Doch de vraag is op deze wijze niet juist gesteld en ook niet juist beantwoord, want het gaat er niet alleen om, dat de kunstenaar vrij vorm kan geven, doch ook om de eischen, die aan de künstenaars'gesteld worden. De vormgeving zelf ligt steeds bü den kunstenaar. Aan den anderen kant is het echter niet opversphilling of de opdrachtgever van den kunstenaar een toevalling rijk geworden particulier is, dan wel de kunst door een autoritair regiem bevordèrd wordt. Wanneer ik mij voor oogen houd, dat in een libe- ralistischen tijd er geen andere moge lijkheid voor het bevorderen van de kunst heeft bestaan dan door middel van menschen, die tenvolge van hun goede zaken over midtfelen beschikten de kunst te ondersteunen, dan moet ik zeggen: ik heb liever den tegenwoor- digen tijd, welke onder de bescherming van het autoritaire regime in staat is uit kunstzinnige roeping te scheppen. Ook als wij aan het verleden terugden ken, zien wij, de kunst steeds grsotsche prestaties leverde, als zü on der sterke bescherming stond; zeer vaak hebben de beschermers der kun stenaars stellig niet kunnen bevroeden wat onder hun bescherming ontstond. Een duidelük voorbeeld hebben wij voor oogen in den Nachtwacht van Rembrandt. De opdraohtgevers van dit schilderij hadden er beslist geen ver moeden van welk onvergelykelijk kunstwerk zij voor zich hadden, toen zü dit schilderij kregen en nog veel minder begrepen zü, dat dit ééne schil- derü de ontwikkeling van de kunst gedurende eeuwen zou beïnvloeden. Ik geloof te kunnen-zeggen, dat juist in autoritaire tijden 't scheppen van kunst bijzondere inspiratie kreeg.Verdiept u zich eens in de geschiedenis, denkt aan de architectuur, de kunst, welker l voortbrengselen dén tüd het langst 1/ overleven, denkt u eens terug aan d«y bouwwerken der Grieken uit den tijd/ van Pericles, aan de monumenten vaff Augustus. Ik moge nog een voorbeeld uit mijn vaderland in engeren zin aan voeren. Hier zien wij den Wëenscnen barokstijl onder de absolute regeering van Karei V tot den hoogsten bloei ge raken. In denzelfden zin braeh' de mu ziek onder Frans I het fot fie hoogste prestaties, zonder dat men dezen heer schar als domineerende persoonlijkheid zou kunnen beschouwen. Indien wij dezen historischen samen hang waarnemen, voelen wü ons ge lukkig, dat wij geleid worden door een man, van wien wij weten, da' hij met zijn geheele ziel de schoone kunsten bëvordert. Wij kunnen ons verzekerd houden, dat voor de kunst een tijd van de vruchtbaarste ontplooiing za] aan breken. Ik zou uitdrukking willen geven aan de hoop, dat de autoritaire bescher ming van de kunst ook in uw 'and, vooral in uw ressort, secretaris-gene raal prof. dr Goedewaagen, m actie komt en zoo een belangrijke bijdrage voor de verdere ontwikkeling moge leveren. Het gaat er dus niet om het kunstzinnige scheppen van den enke ling onder zekeren invjoed te brengen, want dit scheppen is min of meer af- hankeüjk van het ingenium van den kunstenaar. Het gaat er veeleer om de ontbindende krachten uit te sehake- len, die slechts leiden tot overlevering van het ware kunstenaarsschap aan het nihilisme in den vorm van alle mo- geüjke „ismen". De Rijkscommissaris dankte vervol gens den plaatsvervangenden gouwlei- <4 der, burgemeester Vetter, dat hü deze tentoonstelling mogelük heeft gemaakt en sprak ook zün dank uit jegens prof. dr. Goedewaagen „voor diens bemoei ingen ten bate van de Duitsch-Neder- landsche cultuuruitwisseling. Vooral echter gold de dartk van den Rijksccm-. missaris den Duitschen kunstenaars, daar zij in grooten getale zijn gekomen om persoonlijk contact met de Neder landsche kunstenaars tfe zoeken. Tot slot gaf de Rijkscommissaris uiting aan züKovertuittjng, dat het werk van den kunstenaar net beste zelf kan spreken en verklaarde de tentoonstelling voor Reopen Lmuuwenxummvnv

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1