Onverbrekelijke Duitsche ring omde Sovjettroepen «VICTORIE DUITSCHLAND Dinsdag 5 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOfy GOUDA EN OMSTREKEN W. wint ftor Europa op alle fronten 't ion en Hlaon L u t 5-' 11 loch |c, I RUNS I Tsgenoperaties der bolsjewisten leidden tot hun eigen omsingeling Formeele wedloop ten Zuiden van Kief Mussolini spreekt tot vertrekkende legionnairs Hopkins' verblyf te Moskou. Het civiele bestuur in de bezette Oostelijke gebieden. Tj B RITSCH IN Q/E v NgLSCHE OCEAA De spanning in het Verre Oosten. Engeland, Amerika en de tegenstand der Sovjets. De Duitsche omsinge lingstactiek. Herstel van spoorwegen. JAPANSCHE SCHEEP VAART OP AMERIKA GESTAAKT. f Militaire voorbereidingen op Java. Maatregelen op Java. Engelsche verliezen in de lucht. ONTSLAG MAJOOR BREUNESE. I A J. J i«w 'I :ei wUl V» I „jar goudsche COD BANT gOt No' Bureau: MARKT Jl, TEL. 2744 Postrekening «MM Chefredacteur: P. TIETER, Gouda. Kl)A* bller4»«jj1 jl o.^ wt*»« 1 In aanvulling op het weermachtsbe- ncht verneemt het D.N.B. van welin gelichte militaire zijde de volgende bij zonderheden: Aan het Oostelijke front sty gen by ee gevechten in de Oekraine en ten Oosten van Smolensk het aantal gevan- «enen en de buit voortdurend. Ten Zuiden van Kief ten Westen van het Peiousmecr en Oostelijk van Smolensk zijn nog steeds sterke vijandelijke strijdkrachten omsingeld. Zij worden met den dag meer opeengedrongen. Het li voor het Duitsche commando na tuurlijk zaak, zooveel mogelijk vijan delijke strijdkrachten in te sluiten en te vernietigen. Het Sovjetcommando was van plan de opgedrongen Duitsche pantsertroepen op haar beurt te om- rmge'en, door sterke strijdkrachten (uSschen deze wiggen en de daarachter nperteicnde Duitsche divisies te bren gen Deze poging tot splitsing der Duit sche legers en vernietiging der afzon derlijke dcelen heeft tengevolge van de superieure Duitsche leiding geleid té, de omsingeling der Sovjets. De Duitsche ring om de Sovjetafdeelingen is steeds onverbrekelijk gebleken. Zoo eindigen ook nu de gevechten ten Oos ten van Smolensk tegen den vijand, die ingesloten is, met zijn vernietiging. Se dert den grooteiL'vernietigingsslag bij Bialystok ei^pnsk is er nog geen .en kele SovjetJWeling in geslaagd, aan de eenmaal voltooide omsingeling te ontkomen. r Twee regimenten ingesloten Door de stoutmoedige daad van een troep pioniers zijn in de boschgebieden ten N.W. van het Peipusmeer twee Sovjetregimenten ingesloten en in de gevechten daarna vernietigd. Deze troep pioniers had" opdracht langs den'rand van een bosch een tele foonlijn te leggen naar de aangrenzende divisie. Daarbij verrasten Duitsche tele grafisten vijf Sovjetsoldaten in een stelling aan den boschrand en overwel digden ze. Uit het terstond ingestelde verhoor der gevangenen bleek, dat twee complete regimenten zich in' het bosch hadden verborgen. De telegrafisten deelden het bericht via het voltooide deel'van de telefoonleiding onmiddel lijk aan hun divisie mee. Binnen twee uur was het bosch omsingeld. Gedeel ten van de beide regimenten gaven zich over aan de Duitsche troepen, de .rest word in zware gevechten' totaal vernietigd. Ten Zuiden van Kief Ten Zuiden van Kief is het tot een formeelen wedloop gekomen tusSchen Sovjetafdeelingen, die aan de dreigen de omsingeling trachtten te ontkomen en een Duitsche vooruitgeschoven af deeling, die de insluiting mo'est vol tooien. Op het laatste oogenblik sneden de Duitschers den bolsjewisten den weg af. Op een afstand van enkele hin derden meters voor de Duitsche afdee- 'ihg, die op een hoogte in stelling was gegaan, lag een net van wegen, waarop het wemelde van bolsjewistische ko- lonjies. De granaten van het Duitsche geschut sloegen in de Sovjet-afdeelin- gen. Steeds weer doken nieuwe colon- Whs op, die door de Duitsche granaten bestookt werden. Ook een zwaarge- ladèn trein, die aan den einder ver scheen, werd door voltreffers vernield. Tenslotte bleef den bolsjewisten niets 'nders over dan terug te keeren. De omsingeling was'voltooid. Ten Oosten van Smolensk Een Duitsche afdeeling artillerie ocefj op 3 Augustu&nten Oosten van k wn reeks veldstellingen en atterijen der Sovjets hevig bestookt, b®" verscheidene Sovjetbatterijen ri»B striJd gingen deelnemen, werd in i ^ezer batterijen door meet- nstrumenten vastgesteld en het vuur gericht. In een moorddadig _v«feriegevecht werd de eene bolsje- int vuurmond na den anderen 11 ja wij gen gebracht. I nnt,!i ,,otte bleelc uit een geweldige niiu ilng' dat groote voorraden mu- waren Sovjetbatterijen getroffen tm*. k6' ,^ui(len van het Oostelijke verin een afdeeling Duitsche ge- val gen met succes een aan- coJr>n« 'ï1 op een lange mardheerende 0one der Sovjets. Aanval op zeestrijdkrachten voor hebben Vrijdag Üchh. "baofst een aanval van formationkeestrydkrachten op een iidnu Thiitsche mijnenvegers ver- ttoorïiI^4r..b®t D.N.B, verneemt. Zy "eisehSa "Khg het voornemen van en «aciw? vijandelijke torpedojagers aan te Wn on? de Duitsche schepen kingsvaart, - r'epen Duitsche bewa- 'eiding aan'gw Hï hulp en gaven vuur. utf Duitsche artillerie- J?h de werd een snelboot Jager» vS z'nken gebracht. if'Pedoiao,.-. n daarop de vijandelijke 01 dwoiMe* *5®* boordwapens aan «e de wyk te nemen. Een der torpedojagers werd in brand ge stoken. Twee bolsjewistische gevechts vliegtuigen met grooten actieradius, die zich in den strijd probeerden te mengen, werden naar beneden ge schoten. Finsche communiqué Officieel wordt te Helsinki mede gedeeld: Aan het Oostelijk front duurt de 'activiteit der wederzijdsche artil lerie voort. De vijand heeft op enkele plaatsen geprobeerd gewapende ver kenningen te houden, maar is terug geslagen. Voorts heeft hij door tegen aanvallen gepoogd, op enkele plaatsen den opmarsoh van onze troepen tegen te houden, maar zonder succes. Tij dens den opmarsch zijn achtergebleven omsingelde afdeelingen opgeruimd. De oorlogsbuit is de laatste 24 uur zeer omvangrijk geweest en omvat tanks, stukken geschut, granaatwerpers, vrachtauto's enz. Tenminste twaalf Vijandelijke pantserwagens zijn ver nietigd. Een groot aantal gevangenen is gemaakt.. Ten Noorden van het Ladogameer is eveneens een omsingel de troep opgeruimd, waarbij de vijand 200 gesneuvelden moest achterlaten. Ten N.O. van het Ladogameer poogde de vijand een tegenaanval te doen, maar werd afgeslagen en verloor meer dan 100 man aan gesneuvelden en tal van wapenen. Geheim bevel gevonden Een Duitsche'pantserafdeelin-g heeft een geheim bevel der bolsjewisten ge vonden, dat interessante conclusies toelaat met betrekking tot de stem ming onder de Sovjet-troepen in den Zuidelijken sector van het front. In dit bevel, dat gericht is aan den chef van den staf van de derde Sovjet- afdeelingk aan het Zuidelijke front, wordt gezegd: Meer dan eens is ge bleken, dat Sovjet-soldaten hun ka meraden tot desertie ophitsen. Steunend op mededeelingen van de Oekrainsche bevolking verklaarden zij, dat de Duitsche soldaten tegenover hun gevangenen geen represailles nemen doch hen goed behandelen en verzorgen. Teger, deze provocateurs moet ten scherpste worden opgetre den. Wie dergelijke dingen zegt en verspreidt moet terstond worden doodgeschoten. De.duèe heeft te Mantua de naar het Oostelijke front vertrekkende zwart- hemden toegesproken. Hij, zeide: Een groote eer en een groot voorrecht wach ten u en ik ben er van overtuigd, dat gij dit gevoelt als vrijwillige strijders. Het zijn de eer en het voorrecht van het deelnemen aan een waren reuzen- slag. De schok tussChen twee jverelden heeft zijn epiloog bereikt: ftt vijfde bedrijf van het drama is aanfcbroken. De scheidingslijn is thans yolledlg. Aan de eene zijde Rome, Emrlyn en Tokio, aan de andere Londen, Washing ton en Moskou. Wij koesteren iet den minsten twijfel aangaande den afloop van dezen grooten slag: wjj zullen oVerwinneh, WSnTdë geschiedenis leeft dat de. volken, die de denkbeelden van hét verleden vertegenwoordigen, den nederlaag moeten lijden tegen de vol ken, die de denkbeelden der toekomst belichamen. Legionnairs. Aan het Sovjetfront zult gij niet alleen met de Duitsche kameraden zijde aan zijde strijden, maar ook met de Figache, Hongaar- sche, Slowaaksche en Rpemeensche kameraden en met de vrijwilligers .der andere volken. Ik ben er zeker van, dat uw gedrag gedurende de rustpoozen onberispelijk zal zijn en dat gij gedurende het ge vecht zult strijden met de uiterste vastberadenheid en de grootste wils kracht. Dat mijn woorden voor u een gids mogen zijn, een bewijs' van ver trouwen, een voorteeken van de over winning." In officieuze kringen te Berlijn ver luidt, <dat men beschikt over zekere inlichtingen omtrent den achtergrond van het verblijf van Roosevelts specia- len gevolmachtigde, Hopkins, te Mos kou. Men kan echter op het oogenblik, 'aidus wordt in dezelfde kringen ge zegd, hierover geen mededeelingen doen. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Gelyk zulks laatstelijk bij de voor malige Joego-Slavische gebieden het geval was, zoo toont men thans voor de nieuw-veroverde landstreken in hel Oosten in buitonlandsche kringen ia de rijkshoofdstad veel belangstelling voor wat betreft*den toekomstigen bestuursvorm. Sinds eenige weken fluistert men den oud-bekenden naam van een kozakken-hoofdman of het- man en meent dien in verband te kunnen brengen met Duitsche plannen in de Oekraine. Sommigen zoeken zelfs de sinds de gruwelijke moorden der bolsjewisten stefk gedunde rijen der Russische grootvorsten af in de mee- nmg, dat een van dezen wel eens door de overwinnaars voor den troon en het tsarenschap aller Russen zou kunnen worden uitverkoren. Anderen denken buitengewoon goed geïnformeerd te zijn ten aanzien van de plannen, der hoogste rijksleiding en willen weten, dat er een geheel nieuw departement geformeerd gaat wore t voor. de Oostelijke aangelegenheden en zij nemen zelfs den naam van een bekênd Russoloog als den toekomstigen rijks minister voor dien post. Vanzelfsprekend zijn al dergelijke geruchten volkomen oncontroleerbaar en ook praematuur, gelijk dat even eens bij vorige gelijksoortige gelegen heden gebleken is: zoo lang ergens nog het kanon spreekt, zwijgen de vraagstukken van civiel bestuur. Eerst moet, de tegenstand gebroken, ie vijand verslagen en het gestelde mili taire doelvolkomen bereikt zyn, dap k'omeri'anc tere pToTSTemen als die van de aan te stellen ambtenaren aan de orde. Bovendien: hoe gewichtig deze zaken ook voor het betreffende gebied en voor het rijk zijn mogen, voor de buitenwereld blijven zij over het alge meen vrijwel zonder belang. Wat zegt het bijv. den man van de straat of in Noorwegen Terboven en in Polen Franck de bestuursmacht (litoefent? Van meer gewicht is de status der betrokken gebieden: rif zij bij het rijk zullen worden ingelijfd of zij gouver nement-generaal of protectoraat wor den of da', zij ten slotte misschien aan het overwonnen land te eeniger tijd weer zullen worden teruggegeven, In dtït Verband schenkt men te Ber lijn ook groote aandacht aan het zoo- evpri tot stand gekomen verdrag tus- schen de Sovjets en de gevluchte Poolsehe regeering. Men wijst er hier op, dat diezelfde Polen in 1939. voor en na het uitbreken der vijandelijkheden tusschen Berlijn en Warschau categorisch iedere hulp van Moskou afwezen, hoe men zich vertwijfeld tegen den dolkstoot in den rug door de bolsjewisten heeft ver dedigd, en hoe ten slotte alle Polen thans verheugd zijn, van de Sovjets te zijn bevrijd. En juist op dit moment, zoo zegt men hier, levert de emigran- ten-regeering haar volksgenooteji als kanonnenvoer aan Moskou uit en tracht voor de Sovjets den weg naar het Westen weer vrij te malen. Het heele verdrag is een „Abkommen um den Mond", een wassen neus, aldus de Wilhelmstrasse, doch het is niettemin teekenend zoowel voor de mentaliteit der betrokken partijen als voor de hachelijke situatie, waarin zy zich be vinden. Ten aanzien van den toekomstigen status der Baltische landen laat men zich in bevoegde kringen niet uit. Ook antwoordde men niet op vragen of er soms al civiele commissarissen voor die gebieden aangewezen waren. Wat Litauen betreft, mag men intusschen wel aannemen, dat daarvoor zeker reeds plannen gereed zijn, gelijk' in het algemeen dergelijke zaken hier spoe dig en grondig geregeld' plegen te worden. Vpok is het wel zeker, dat Duitsch- lantt deze landen vol oud-Duitsehe ne derzettingen en vol eeuwenouden Ger- maapschen invloed in de toekomst voor gevaren uit het Oosten wil vrijwaren. Hoe zulks echter zal geschieden, is mo menteel nog' een geheim. Practisch er kent men-de Sovjetrechten op die ge bieden zeker piet meer. „Wij willen niet Roomscher zijft dan den Paus" ver klaarde de woordvoerder in de Wil helmstrasse, daarbij doelend .op het pasgesloten verdrag tusschen Jdoskou en de gevluchte Poolsehe regeering, waarin/o.a. bepaald, wordt, dat de ge sloten 'verdragen niet meer gelden. Ook Duitschland wenscht die grens verdragen in Oost-Europa niet langer te erkennen. JAPANSCHE RIJK JAPANSCHE BEZETTING IN Nikolajewsk 0 N I E v Chabarowsk CHINA EN INDO-CHINA TERRITORIAAL GEBIED VAN NEDERLANDSCH INDIE BUITEN- MONGOLIË 5INKIANG JktnkquJyJ^yj jsjoengkmg Amoy. Kanto Calcutta THAILANCp Bangkok) De kaart geeft een duidelijk over zicht van den toestand in het Verre Oosten na het Fransch-Japansche ver drag. De overeenkomst tusschen Vichy en Tokio doet blijken, dat Frankrijk met het oog op het gevaar van een bezet ting van Indo-China door Britsche troepen er de voorkeur aan heeft ge geven met Japan tot een overeen komst over de gemeenschappelijke bescherming van Indo-Ohina te ge raken. Japaneche troepen zijn der halve in Indo-China aan land gegaan; de gebieden der bezetting zijn op de kaart aangegeven. (Kaart van Pelt) V In de Turksche pers wordt er op gewezen, dat zekere uitlatingen van Engelsche staatslieden de gevolg trekking mogelyk maken, dat Engeland de Sovjet-Unie reeds heeft opgegeven en als verleren beschouwt. Zoo schrijft' het Turksche blad Cumhuriyet naar aanleiding van de rede van Chur.' chili, dat de Britsche premier een bols- jewistischen tegenstand niet meer van langen duur acht. Hetzelfde blad merkt kan de hand van uitlatingen van Eden op, dat ook de Britsche minister van Buitenlandsche Zaken van een Duit sche zege op de Sovjets overtuigd schijnt te zijn. Associated Press meldt, dat regee- ringsrambtenaren in de Ver. Staten die inzage hebben gehad van vertrouwe lijke'" stukken met betrekking tot de krijgsverrichtingen aan het Oostelijk front, naar de meening overhellen, dat de Duitschers in dén loop van den zomer nog verscheidene doorslag, gevende successen zullen behalen. Naar aanleiding van de Duitsche legerberichten omtrent de voltooiing dfr omsingeling en de binnenkort te verwachten ontbinding van sterke Sov jet-strijdkrachten in de gebieden ten Zuiden van Klef en ten Oosten van Smolensk, geven de Berlijnsche bladen den volgenden commentaar. De pogin gen van de Sovjets om door gebruik te maken van de Duitsche omsinge- Iingsstrategié de krijgskansen tot voor deel te doen keeren, zijn mislukt. Om de Duitsche omsingeling te ont gaan zoo schrijft de Berliner Lokal Anzeiger heeft de stra tegische en tactische leiding van den vijand van haar kant steeds weer op nieuw geprobeerd een wig te 'drijven tusschen opgerukte Duitsche pantser troepen e,n opdringende Duitsche in fanteriedivisies ten einde te probeeren Duitsche formaties te omsingelen, uit te schakelen, of van hun verband los gerukte Sovjet-troepen te ontlasten. Deze strategie dér Sovjets, die in de dagbladen en door de radiostations van het vijandig gezinde buitenland met veel ophef wordt weergegeven, heeft volledig schipbreuk geleden. De Deutsche Allgemeine Z e i t u n g zet uiteen, dat de Sovjetlei ding nu de gevolgen van een methode te voelen krijgt, waarmede zij van plan was het Duitsche leger te slim af te "Syn. Het blijkt dat de bolsjewisten ge durende den laatsten tijd geprobeerd hadden de voorwaarts stormende Duit sche pantserdivisies door tegenacties in den flank van de volgende infanterie divisies te scheiden, hetgeen bij een geringere sterkte van de Duitsche troe pen en door een ontoereikend plan der Duitsche legerleiding misschien tot bepaalde successen zou hebben kunnen leiden. Maar de Sovjets hebben hun tegenstander onderschat en daarenbo ven niet er aan gedacht, dat zij met hun tactiek slechts aan de wenschen der Duitschers zijn tegemoet gekomen. Nergens is het gelukt de stalen Duit sche omsingelingsringen te breken. De Berliner Börsenzeitung is van meening, dat het mislukken van de Sovjet-pogingen te wijten Is aan tevergeefs copiëeren van de Duitsche oorlogsstrategie. Vervolgens door het weerstandsvermogen der Duitsche troe pen, fen door superioriteit der Duitsche legerleiding. Met nadruk wijst het blad op het feit, dat de Duitschers zich geen oogenblik de wet van het handelen uit handen lieten nemen. De Duitsche om singelingen werden ondanks alle moei- l' kheden voltrokken en leidden naar de talrijke omsingelings- en ver- ni'tigingsslagen bewezen .hebben noodzakelijkerwijze tot het door de legerleiding bekende succes, dat door de niet te vergelijken dapperheid der Duitsche soldaten werd gewaarborgd. Vele van de spoorwegen in de Sov- iet-Unie die bij den opmarsch der Duitsche troepen* verniejd werden, zijn door de Duitsche spoorwegpioniers hersteld, zoodat zij voor de Duitsche ravitailleering gebruikt kunnen wor den. Een regiment pioniers heeft sedert 22 Juni 1000 kilometer rails hersteld. 440 vernielde wissels gerepareerd en 520 kilometer rails van de Duitsche grens tot een knooppunt achter het front, verlegd. Tevens zijn de telefoon leidingen aangelegd, die voor een vlot treinverkeer noodig zijn. Voor een deel zijn dez'e prestaties verricht onder het vuur der Sovjet-artillerie en onder ge vechten met verstrooide Sovjetafdee lingen. VERKLARINGEN VAN HULL. - Op de eerste persconferentie na zijn ziekteverlof heeft de Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken, Huil, verklaard, dat de toestand meer dan ooit uitbreiding elschLvan de M ^ÏÏandbSen'aan'°de aanvallers". United Press meldt uit Tokio: Alle Japansche schepen hebben hun reis naar de Vereenigde Staten voor onbepaalden tijd gestaakt. De 439 passagiers, voor het meeren- deel Amerikanen, die met de Nitta Maroe en de 'Hikawa Maroe van de NipponYoesen Kaisja-lijn op 6 Au gustus van Jokohama naar de Ver eenigde Staten hadden willen vertrek ken, hebben bericht gekregen, dat het vertrek der beide schepen voor onbe paalden tijd is uitgesteld. Reizigers, die aan boord van het Japansche stoomschip Citano Maru'uit Soerabaja in Kobe zijn aangekomen, berichten over de oorlogsvoorbereidin gen op Java. Het zwaartepunt dezer voorbereidin gen ligt bij het organiseeren van de luchtafweer, waarbij een groot aantal vliegtuigen van Amerikaansch fabri kaat medewerken. Alle veertien dagen worden groote lucfatbeschermingsma- noeuvres gehouden. Her garnizoen van Soerabaja zou belangrijk zijn versterkt. Op geregelde tijden worden metaalin- zamelingen gehpuden, vooral alumi nium TOT DUSVER IN 1941: 1601 VLIEGTUIGEN. Het Britsche luchtwapen heeft, naar het D.N.B. van bevoegde zijde verneemt, van 1 Januari 1941 tot 31 Juli 1941 1607 vliegtuigen in gevech ten met het Duitsche luchtwapen als mede door het optreden van marine- artillerie, patrouillevaartuigen en luchtdoeiartillerié verloren. Het Rijkscommissaraat {naakt be kend: De Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied heeft op grond van art. 1 van zijn verordening no. 108/40 (vierde verordening over (Eigen foto) bijzondere bestuursrechtelijke maat regelen) den majoor J. N. Breunese eervol ontslag verleend uit zijn functie van commandant van den Nederland- schen Opbouwdienst en op pensioen gesteld. .vsnvwwnKU'u'm Zon op 6.07, onder 21.23. Maan qnder 5.15, op 20.40. Men it verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder gang ontstoken worden. I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1