Soviets verloren rond vier millioen man VICTORIE DUITSCHLAND 0 >EN Donderdag7 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN n. tm Operaties tegen de Stalin-linie kunnen als geëindigd worden beschouwd wint voor Europa op alle fronten Cto T/tflüOH Een nieuw beslissend stadium bereikt Beslissende flankaanval aan front bij Kief De strijd ten Zuiden van Kief. DIRECTEUR-GENERAAL VAN DEN LANDBOUW. De heer G. Ruiter. Verslapping der gevechtskracht van de Sovjetlegers. Antonescu onderscheiden Japansch blad over de reis van Hopkins. Geruchten over samen komst Churchill- Roosevelt. ATTLEE WAAR SCHUWT TEGEN OPTIMISME. Uitstel van den inval beteekent geen afstel. Duitsche orders voor Nederlandsche firma's. TEXTIELKAARTEN BLIJVEN LANGER GELDIG. Nieuwe textielkaart kan niet op tijd gereed zijn. COMMISSARISSEN VOOR KATHOLIEKE ORGANISATIES. Boete voor aartsbissc van Utrecht. De Ned. Unie. I ?6S l> 25» 1 van hm a na if. 0.40 i half- an de Bg on- istia |0 2533J«j goudsche COUBANT «0, iaaiganfc No. 20700 Poetrekening 48400 Chefredacteur: P. TIETER, Gouda. Van welingelichte militaire zijde verneemt het D.N.B., dat uit de speciale berichten van het Duitsche opperbevel in de eerste plaats blijkt, dat de groote etappe der Duitsche operaties tegen de „Sta- |in-linic" als geëindigd kan worden beschouwd met de overwinning in den slag bij Smolensksen dat de nieuwe etappe reeds is begonnen. In het verslag wordt uitdrukkelijk gezegd, dat de Duitsehe troepen iD dezen strijd den taaisten tegen stander in den vrijheidsstrijd van groot-Duitschland hebben aange troffen en hem toch hebben ver slagen tengevolge van de uitsteken de opleiding en gevechtsroutine der soldaten, de voorbeeldige hoe danigheid der wapenen en niet in de laatste plaats door de superiori teit van het Duitsche commando. De Duitsche weermacht heeft in deze gevechten successen behaald, die de eigen en stoutste verwachtingen verj'e overtreffen. Uitdrukkelijk wordt geconstateerd, dat de reusachtige en 'wel uitgeruste Sovjet weermacht in de pan Icon worden gehakt. In totaal zijn aan het Oostelijk front tot dusverre ongeveer 900.000 gevangenen ge maakt. Meer dan 12.500 gepantserde gevechtswagens, ruinj 10.000 stukken geschut en meer dan 9000 vliegtuigen zijn vernietigd of buitgemaakt. Daar bij wordt uitdrukkelijk gezegd, dat de Sovjetsoldaten buitengewoon taai en hardnekkig hebben gevochten, zoodat de bloedige verliezen der Sovjets een veelvoud van het aantal gevangenen jjedragen. -De Sovjetlegers moeten dus zeker meer dan 3.000.000 man en met de gevangenen rond 4 millioen man hebben verloren. Dit zoo reusachtige getal wordt begrijpelijk, wanneer men denkt aan de uitgestrekte fronten en ,de groote diepte van het strijdtooneel. Het beteekent niets, anders, dan dat het veldleger der Sovjets voor het grootste deel ten offer is gevallen aan de groote ver nietig misslagen, die wekenlang duurden. De cijfers van het aantal vernietigde en buitgemaakte stukkon geschut en pantserwagens be vestigen dit, want dergelijke reus achtige hoeveelheden kunnen alleen itórloren gaan na de vernietiging van groote en goed uitrgeruste legers." De Sovjet-luclitmaeht moet met ,d"e ge welde 9000 vliegtuigen het grootste deel van haar materiaal hebben ver loren. Rcsiuneerend kan men constateeren, dat de operaties aan het Oostelijk front een zegevierend verloop he li hen *n in een nieuw beslissend stadium zijn gekomen. De Berljjnsche avondbladen staan jn het toeken van de speciale berich ten, waarin het opperbevel der weer macht van zjjn successen mededeeling heeft gedaan. Het gwicht dezer be richten wordt in de commentaren naar voren gehracht. De Deutsche Allgemeine eeitung schrijft: „Uit het samen vattende bericht blijkt, hoe zwaar de bolsjewistische legers zijn getroffen, wdat de bolsjewistische strijdmacht "«as thans door het reusachtige ver- ff* menschen en materieel als r"*"j t en uiteengeslagen moet «!wr "voebouwd. Daarmede is ook «gerekend met de pogingen van het "tuienland om uit de Duitsche gere- Vveerdheid munt te slaan en de o.Jr.0 een verkeerde voorstelling te n»«u ,'n vriendschappelijke kaats. Hr,tc u „ssche.n de bolsjewisten en de di«J,""Amerikaansche berichten- komSf"' ,ans bet oogenblik ge- derin ?m <te gewenschte ophel- Tvo 8evpn" ichriift.6 rUn?rBörsenzeitung Duitiii' '"druk van het groote te SmU. r^PPort zal in het buitenland lanz "jn, daar de wereld weken- korten moest nemen met de Cp <w^che berichten over 't ver- deliife» Lhechten, terwij! de vijan- te om ^"^"Propaganda druk werk- de Duitscho' te vehken, als zou fteen aanval op het bolsjewisme Londen rr N^ v bebben. In Moskou thans hpi K o ork kan men er zich da bru" z"" over breken hoe men •'«rend ?'aan tusschen de voort. het ituaiv.u*! Duitsche échecs en van het Duitsche voor *-JfósbT,ch!' De Sovjetster, v»le harvdon dezen tijd zoo- DoitSChlandd^ï vijanden van thans stiel km ffowerkt hebben, zat '*l iemand k^V5TI veri)Mcen, zonder 1,1 'fnnen te^g^ên*eer haar Ucht Op 5 Augustus hebben Duitsche troepen de wig uitgebreid welke eij de laatste dagen gedreven hebben in de versterkte stellingen der Sovjets in het gebied ten Zuiden van Kief. De Duitsche troepen wierpen in dappere aanvallen de bolsjewisten uit hun veldstellingen en veroverden 21 kaze matten van het modernste model, ai- dus het D.N.B. De tegenaanvallen der Sovjets, die ten deele met - pantser wagens werden ondernomen, stortten ineen in het doeltreffende vuur van de Duitsche troepen. Bij deze gevech ten werden talrijke gevangenen ge maakt. Duitsche gevechtsvliegtuigen bestookten op 5 Augustus in het ge bied ten Zuidoosten van Kief spoor- weglijnen en bruggen op succesvolle wijze met bommen. Bij deze aanvallen vernielden de Duitsche vliegtuigen ook spooorwegbruggen over den Dnjepr. Ook in het gebied van Woss- nessensk opereerden Duitsche ge vechtsvliegtuigen op 5 Augustus met bijzonder succes. De totale spoor- wegwerkén alsmede de stationsge bouwen in de stad werden verwoest. Daarbij is een volgeladen munitietreir. in de lucht gesprongen. Op het in de nabijheid gelegen vliegveld werden 12 vliegtuigen op den begafinen grond vernield. Aan het breken van het verzet der in het gebied ten Zuiden van Kief ingesloten Sovjet-formaties hebben Duische afdeelingen artillerie eeii groot deel gehad. In reehtstreeksche beschieting bestookten zij tal van kazematten en veldstellingender bolsjewisten en stelden daarmede de infanterie in staat diep in de Sovjet, linies door te dringen. Het Engelsche nieuwsbureau Ex change Telegraph meldt in zijn front- bericht uit Moskou, dat de Duitsche generale staf onder een enormen in zet van tanks en vliegtuigen tot een 'beslisserden flank-aanval aan het front bij Kief is overgegaan. Verder schijnt het, aldus het persagentschap, dat meer Zuidwaarts een gecombi neerde Duitsch-Roemeensche strijd-» macht over den Dnjestr tot voor Odessa is doorgedrongen. Duitsche luchtaanvallen. Formaties yan de Duitsche lucht macht hebben met succes een aanval gedaan op Sovjet-marinestrijdkrachten in het Oostelijk deel van de Oostzee en op militaire installaties aan de kust, waar een munitieopslagplaats door bommen werd opgeblazen en een sterke fortificatie der Sovjets doeltref fend met bommen werd bestookt. Succesvolle aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen waren gericht op bolsjewistische artillerieètellingen in het midden van het front. Voorts hebben Duitsche gevechts. vliegtuigen achter de Sovjetlinies in den middensector van het front met bommen en schietwapens aangevallen. Hierbij werd een pantsertrein door bommen vernietigd en drie andete werden zwaar beschadigd. Andere luchtaanvallen waren in der zuidelijken sector gericht op bolsje wistische troepenconcentraties, artille- riestellingen en veldversterkingen. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben voorts weer scheepsdoelen in de havens aan de Zwarte Zee met succes,aange vallen. In een dezer havens werd een Sovjet-koopvaarder van 8000 ton door bommen tot zinken gebracht. Drie an dere vrachtbooten van 2 a 3000 ton en een schip van 5000 ton werden zwaar beschadigd. Met gunstig resultaat zijn aanvallen gedaan op Sovjet-troepenkampen op het Visscherseiland. Duitsche gevechtsvliegtuigen signa leerden in het Noordoostelijk deel van de Oostzee Sen zwaar geladen bolsje wistische koopvaarder. Een bom mid scheeps bracht dit schip binnen zee* korten tijd tot zinken. Succesvolle Duitsche infanteriedivisie. Een Duitsche infanteriedivisie heeft eergisteren, naar het D.N.B. verneemt, in den Noordelijken sector van het Oostelijk front opeenvolgende locale aanvallen der Sovjets met steun van talrijke tanks afgeslagen met zware verliezen voor de bolsjewiki. Een groot aantal gesneuvelde Sovjet-soldaten be dekte het slagveld en omstreeks dui zend gevangenen werden gemaakt Omvangrijke hoeveelheden wapens en verscheiden tanks werden vernie tigd. De bemanning van zes tanks ging met haar ongeschonden vechtautos naar Duitsche zijde over. Naar wij vernemen, is een dexér dagen de benoeming te verwachten van den heer G. Ruiter, voorzitter van de Friesche Maatschappij van Land bouw, tot directéur-generaal van den Landbouw. Aanvallende Duitsche troepen dwon gen ten Oosten van een omsingelde groep bolsjewistische strijdkrachten twee Sovjet-regimenten tot dpn strijd. Deze beide regimenten hadden zich op het laatste momnt aan de omsingeling onttrokken en door een snelle vlucht naar het Oosten poogden zij zich aan 'deVernietiging te onttrekken. De Duit sche soldaten haalden deze regimenten in, die inmiddels ,hun aanvoerders kwijtgeraakt waren en versloegen hen na zware gevechten. Een corps Sovjet-cavalerie, dat zon. der succes had geprobeerd de achter- waartsche Duitsche verbindingen in een sector aan het Oostelijk front te ver breken, is door Duitsche formaties tot den strijd genoopt. De Duitsche troe pen dveven het paardenvolk uiteen en omsingelden de afzonderlijke afdeelin gen. Daarbij leed de Sovjet-cavalerie zeer zware verliezen. De aanvallen op Moskou. De succesvolle aanvgl van het Duit sche luchtwapen in den nacht van 5 op 6 Augustus op wapenfabrieken in Mos kou, had, naar het D.N.B. wordt mede gedeeld, in hoofdzaak fabrieken voor vliegtuigonderdeelen, benevens andere voor den oorlog belangrijke instal laties als object. In het opgegeven doelgebied ten Noordoosten- van den Moskwabocht braken talrijke branden uit. De Mos- kousche vliegtuigindustrie bevindt zich hoofdzakelijk in 't door het Duitsche luchtwapen herhaaldelijk gebombar deerde stadsdeel ten Noordoosten van de stad, in de nabijheid van het <yaF trale vliegveld en in de Moskousche voorstad Toesjimo. Met het succesvolle bombardement op dé vliegtuigmotoren en celienfabrieken heeft het luchtwa pen de Sovjetwapenindustrie wederom een zwaren slag toegebracht. Van welingelichte Duitsche mili taire zijde wordt geconstateerd, dat aan liet geheeie Oostelijke front 'n t-oene- 'mende verslapping van de gevechts kracht der Sovjetlegers valt op te merken. Talrijke afdeelingen worden bij gebrek aan officieren door onder officieren aangevoerd. De vervangings- troepen zijn in het geheel niet of ge brekkig geoefend. Voor een deel wor den zij in burgerkleeding en zonder voldoende bewapening in den strijd geworpen. De nieuwe afdeelingen heb ben gebrek aa"n artillerie en vooral aan zware machinegeweren, Verschei dene pantserdivisies vochten ais infan terie, daar zij geen pantserwagens had den. -Ook speciale troepen, zooals luchtlandingsbrigades, zijn ais infan terie gebruikt. In koortsachtige haast worden steeds weer arbeidersweeraf- deelingen en afdeelingen jonge com munisten naar het front gebracht. De reservetroepen hebben over het alge meen weinig gevechtswaarde en ver- toonen een bonte samenstelling. Naar aanlejding van de bevrijding van Bessarabië van de bolsjewistische geweldheei'schappij heeft de Führer en opperste bevelhebber der Duitsch'ë weermacht den Roemeenschen staats leider en opperbevelhebber van Duit sche en Roemeensche troepen, generaal Antonescu, het ridderkruis van het V In verband met de reis naar Moskou van Hopkins schrijft de M i k a j o S j im b o e n: Het is zeker, dat tot de voornaamste taken, welke de bijzondere afgezant van Roosevelt in Moskou moest ver richten, naast het verzamelen van mi litaire en politieke inlichtingen over de positie der Sovjet-Unie, vooral be hoorde het verkrijgen van Sovjet- kteunpunten voor de Ver. Staten als tegenprestatie voor de door de Ver. Staten te verleenen hulp. De Ameri- kaansche belangstelling gaat zoowel uit naar de Noordelijke als naar de i\ oord-Woste! ij ke gebieden. In hef Verre Oosten zijn het het schiert.land Kamsjatka en Wladiwostok, waarop de president zijn aandacht gevestigd heeft. In het Oosten ziet men een gunstige gelegenheid, de eilandsbruggen der Aleoeten tot het Aziatische vasteland uit te breiden en van hier uit een druk op Japan uit te oefenen. De Ameri- kaansche pers heeft aan het begin van het conflict tusschen Duitschland en de Sovjets dergelijke steunpunten ge- ëischt en daarmede uiting gegeven aar. een voornemen, dat door Hopkins bij Stalin persoonlijk moest worden door gezet. OP DEN ATLANTISCHEN OCEAAN. Aftonbladet meldt uit Washing ton, dat in de Vereenigde Staten steeds hardnekkiger geruchten de ronde doen over een samenkomst tusschen Chur chill en Roosevelt op den Atlantischen Oceaan. Het jacht van Roosevelt kruist, aldus zegt men, op het oogenblik er gens in de Noordelijke wateren. De Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken, Cordell Huil, heeft op de persconferentie geweigerd te antwoorden op vragen of Churchill in Amerika is gekomen. Hij bevestigde evenwel, dat Duff Cooper binnenkort op zijn reis naar het Verre Oosten Washington zal aandoen en hem daar bij bezoeken. Het Amerikaansche departement van Marine heeft Woensdagmiddag bekend gemaakt, dat het jacht van %)oseveit, de Potomac met den presideert aar boord, langs de kust van Nieuw Enge, land kruist waar Roosevelt zich aan vischvangst wijdt. Dit communiqué maakt met /geen woord melding vtfn een ontmoeting tusschen Roosevelt en Ohurchili, zooals dat bij geruchte in de Vereenigde Sta ten verluidt. De Associated Press meent uit het communiqué en uit het feit, dat de Potomac lang/ de kust van Nieuw Engeland kruist/te kunnen af leiden, dat een ontmo/foig niet in het voornemen ligt. Naar Reuter uit IJssabon meldt, zal Duff Cooper binnenkort met den Clip per naar New York vertrekken, waar hij ongeveer 7 tpt 10 dagen zal blijven alvorens met een speciale missie naar het Verre Oosten te gaan. Tijdens zyp verblijf in de Ver. Staten zal Duff Cooper ook het staatsdeparte-" ment bezoeken. „WIJ VECHTEN OM ONS BESTAAN TEGEN EEN ZEER STERKEN, ONVERBIDDELIJKEN VIJAND." Het D.N.B. meldt uit Berlijn: In het Lagerhuis heet Attlee gewaarschuwd tegen overdrevèn optimisme. Het is heel goed, aldus zeide hij, wanneer men optimistisch is, als men zijn in spanning daardoor maar niet laat ver slappen. Wij moeten inzien, dat wij, hoewel groote gevaren overwonnen zijn, nog steeds om ons bestaan vech ten tegen een zeer sterken, onveVbid- delijken vijand. In de lucht heeft Hit- Ier Engeland met dev grootste energie aangevallen. Hij heeft den oorlog ter zee onafgebroken voortgezet, maar de inval, die op zeker oogenblik voor de deur scheen te staan, moes't worden uitgesteld. Maar, zoo vervolgde Attlee, ef kan geen grootere dwaasheid ziin dan dat men denkt, dat uitstel afstel is. De mogelijkheid van een dergelijke poging moet een voortdurende factor in onze overwegingen zijn, zooals tot ^dusverre. Voorts zeide Attlee, dat het ook dwaas zou zijn, den afloop van den strijd in het Oosten te willen voor spellen. Hij zeide, dat men .niet van hem koiv verwachten, dat hij iets zou/ laten doorschemeren over de maa^ regelen, die voor de hulp aan de Sriv- jet-Unie kunnen worden genomen. Het Huis kon er echter gerust pp zijn dat al het mogelijke gedaan zóu'wor den. De hoofzaak bij de/ Britsche steunverléening is niet eeh zoo op vallend mogelfjkë, maar jeen doeltref fende hulp. Ten aanzien van dénslag op den Atlantischen Oceaan/verklaarde Att lee,, 4at de Düitschérs ook in de beide afgeloopcn maanden naar het behaler. van successen gestreefd hebben. Bij het begin van Ae lente konden zij een grooter aantal duikbdoten van siapel laten loopen. In den loop der laatste maanden Heeft de vijand, aldus^Attlee. er naar/gestreefd, verder en verder op derr oceaan door te dringen, zoo dat dé strijd ter zee thans wordt uit gevochten op een reusachtig gebied, dat zich uitstrekt tot aan de kust dei /ereenigde Staten en tot in de Afri- kaansche wateren. In dezen strijd heb ben wij natuurlijk zware verliezen geleden. Wij zullen niet tevreden zijn zoolang deze verliezen voortduren. De vijand ontplooit een groote kracht. Geen mensch met een gezond oordeel zal beweren, dat wij den slag op den Atlantischen Oceaan reeds hebben ge wonnen. Wij kunnen échter zeggen, ,zoo besloot Attlee, dat wij op dit be langrijke oorlogstooneel onze stellin gen handhaven. DUFF COOPER TE LISSABON. De pas benoemde buitengewoon gemachtigde van Groot-Brittannië voor het Verre Oosten en voormalig Britsch minfster van Voorlichting, Duff Coo per, is per vliegtuig te Lissabon aange komen. Hij is voornemens zijn reis naar Singapore voort te zetten. I'. Generaal ANTONESCU (Eigen foto) ijzeren kruis verleend. De Führer eerde daarmede het gemeenschappe lijke en in het kader der operaties aan het Oostelijke front belangrijke wa- pensueces onder de onverschrokken en dappere leiding van generaal Anto nescu. De Führer heeft aan het Zuide lijke front van het Oostelijk oorlogs tooneel generaal Antonescu persoon lijk gedecoreerd. HEFFING VAN 1 PER MILLE. De Rijkscommissaris heeft op 28 Juli 1941 de volgende verordening uitge vaardigd: Verordening no. 144 van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied over het heSfen van kosten voor de Duitsche Kamer van Koophandel voor Nederland (centrale opdrachtsinstantie voor het bezette Nederlandsche gebiotl). Op grond van rat. 5 der verordening van den Führer over de uitoefening der regeeringsbeyoegdheden in Ne<|er. land van 18 Mei 1940, verorden ik Art. 1. 1). Industrie- en handelsonderne mingen, die in het bezette Nederland sche gebied haar zetel of een filiaal hebben, moeten voor orders, die/haar door opdrachtgevers uit het Djntsche rijk of door Duitsche dienstipftanties in het Duitsche rijk of in bet bezette Nederlandsche gebied verstrekt wor den, aan de Duitsche kamer van Koop handel voor Nederland (centrale op- draehtsinstantie Aoox het bezette Ne derlandsche gebied) een betaling van 1 per mille der waarde van de op dracht verrichten. 2). In gevallen van twijfel beslist de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commissaris- generaal voor Financiën en Economie) of de door hem aangewezen dienst- instantie. Art. 2. 1). Deze verordening treedt in werking op den dag Van haar afkon diging. 2). Zij is van toepassing op alle orders, die na 30 Juni 1941 zijn ver strekt. Deze verordening betreft in de eerste plaats de door de Duitsehe industrie of door Duitsche dienstinstanties in het Duitsche rijk aan de Nederland sche industrie verstrekte orders (z.g. overgehevelde 'orders). Zij betreft voorts de door Duitsche dienstinstanties in het bezette Neder landsche gebied of andere gebieden aan Nederlandsche industrie- en han delsondernemingen verstrekte orders. Ook de door Dpitsche handelsfirma's aan industrie- en handelsondernemin gen in Nederland verstrekte orders vallen onder de verordening. De kosten van 1 per mille worden berekend van de waarde van de order. Bij z.g. loonorders, d.w.z. orders, waarbij in industriebedrijven hier te lande slechts een veredeling van het voorwerp verricht wordt, terwijl het materiaal door den opdrachtgever wordt geleverd, worden de kosten alleen geheven van het bedrag dat overeengekomen is voor de loonordet en niet van de totale waarde van het fabrikaat. Uiteraard vallen leveringen van producten van den Nederlandschen landbouw en veeteelt niet onder deze betalingsplicht. Verzoeken om inlichtingen in geval van twijfel moeten gericht worden tot de Centrale ondrachtsinstantie. Den Haae Ceel van Bylandtiaan 16, tel. no. 112107. De directeur van het Rijksbureau voor de distributie van textielproduc ten door den handel deelt mede, dat de werkzaamheden, welke verbonden z(jn aan de uitgifte van de nieuwe textielkaart niet vóór 1 September a.s. gereed kunnen zijn. In verband hiermede zal de textiel kaart van de periode I Februari 1941 1 September 1941 tot nader, tijdig te verstrekken, bericht ook nog na 1 September a.s. geldig blijven. De punten van de toeslagkaarten en de speciale punten blijven eveneens hun geldigheid na I September a.s./ behouden. Het Rijkscommissariaat maakt be kend: De Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied heeft op grond van art., 1 alinea 2 en in- den geest van art, 4 alinea 2, zin 2 van de verordening' tto. 3/40, Otto Frans Jo- sephus Damave te Voorburg, tot com missaris van den Katholieken Boeren, en Tüindersbond, alsmede van de door dezen bond beïnvloede nevenorgani- ties, véreeniglngen en stichtingen benoemd. Officieel wordt bekend gemaakt: De commissaris voor niet-commer- cieeie vereenigingen en stichtingen heeft op grond van art. 1 alinea 2 der verordening no. 41/41 van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied, prof. dr R. van Ge- nechten tot gevolmachtigde Van den Katholieken Onderwijzersbond en alle aangesloten vereenigingen benoemd. Van bevoegde zijde wordt gedeeld: Aan den aartsbisschop van Utrecht, mgr De Jong, is door de Duitsche politie wegens het niet opvolgen van een hem 'verstrekte lastgeving een boete van 500,opgelegd. e commissaris-generaal voor de Veiligheid maakt bekend: Op grond van art.45 der verorde ning no. 138/41 van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied over de bescherming van de openbare orde wordt het volgende verordend: Art. 1. Het aanslaan, aanplakken en op elke andere wijze in het open baar vertoonen van aanplakbiljetten en geschriften, alsmede het dragen van het speldje der Nederlandsche Unie is verboden. Art. 2. Overtredingen van de voor schriften in art. 1 zijn, voor zoover niet volgens andere voorschriften een zwaardere straf is vastgesteld, onder hevig aan de straffen vastgelegd in art. 45, alinea 2 van de verordening no. 138/41 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied over de bescherming van de openbare orde. Art. 46 der verordening no. 138/ 41 wordt toegepast. Art. 3. Deze mededeeling treedt in werking op den dag van haar afkon diging met terugwerkende kracht tot 26 Juli 1941. Zon: op 6.10, onder 21.19. Maan: onder 7.37, op 21.43. j Men is verplicht te verduis- teren var zonsonderfiand tol zonsopkomst. Lantaarns vao voertuigen moeten oor na zonsonder gang ontstokeo worden K 712

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1