,rs? EERSTE groote succes IN DE OEKRAÏNE Amerikaansche jachteskaders tn totaal ongeveer 25 divisies vernietigd staan in Birma klaar zaterdag 9 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ii. reu R« >CH 103.000 gevangenen en meer dan 200.000 dooden Om Japansche luchtaanvallen van Indo-China uit te verijdelen got JMigmfc 20102 r««trekenl»g «StM I gezin. i gblad Bvalï«B 1 l Duitsche persstemmen. *eten d. S'f'V 200 besluit het bIad- 6 onSaarsche krygs- dichtingen. A&?am^ea"SCh'eD **- ,^Vdie in ei ja^,drig Laszl° Me- I4e»n PMW gen aanval met De ravitailleering van het Oostelijke front. Sovjet-franc-tireurs erkend. Amerika, Engeland en en de Sovjet-Unie. Trommels voor het legioen. ONTSLAG MR J. LINTHORST H0MAN. Alt commissaris der provincie Groningen. Commissaris provincie Overijssel. Burgemeester van Schiedam. Burgemeester van Haarlemmermeer. De handelsbetrekkingen tusschen Japan en Ned.-lndië De radio-nieuwsberich ten voortaan om 19.10. don £f» HlOOH DE AARDAPPEL- VOORZIENING. V oorloopige toe wij zing voor 1% k.g. GÖUDSCHE COUBANT 1 Chefredacteur: F. TOETER, Gouda. 2550 Br handea j j tusschr» ..kade. terken u»; t 565.009 iia van log een be .de de k» ietreffewl» I verricht* |erbegruj' aafpIM" i feden woe j genoemd'j jene objre fin uitvoe lie ge' Brit*1* cewoTp*0, 0 I Bei opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: In vervolge op de nieuwe operaties, die in de laatste extra-beriehten dia aangekondigd, is in de Oekraine reeds het eerste groote succes behaald. Het xesde en twaalfde Sovjet-leger, benevens deelen van het achttiende Sovjet-leger, In totaal omstreeks 25 divisies infanterie, berg en pantsertroepen, zijn, naar zoo juist door de legergroep van generaal- reldmaarschalk von Rundstedt wordt gemeld, vernietigd in samenwer king met do luchtvloot van general-oberst Löhr. 103.000 gevangenen, onder wie de opperbevelhebber van het zesde en die van het twaalfde leger, zijn ons in handen gevallen. 317 gepantserde vechtauto's, 858 atakken geschut en een onafzienbare hoeveelheid oorlogstuig van an deren aard. waaronder meer dan 2500 vrachtauto's, benevens volle ipoortreinen zijn buitgemaakt De tegenstander heeft zeer zware, bloe dige verliezen geleden, waarvan de omvang tot dusver kon worden bepaald op meer dan 200.000 man. Het laatste speciale bericht van het oppercommando over de nieuwe groote militaire successen in het Oosten, en de commentaren daarop beheerschen de Berljjnsche bladen van vandaag, aldus be! D.N.B. Onder reusachtige opschrif. ten, looals „Vernietigingsslag in de sine zegevierend geeindig ntig Sovjetdivisies in de Oekraine vernietigd" laten de bladen het iicht vallen op de geweldige cijfers ven buit en krijgsgevangenen, welke nog worden overtroffen door de bloe dige verliezen van de Sovjets, .terwijl lij nader ingaan op de beteekenis van het resultaat van dezen slag voor de Sovjets en hun Britsche bondgenooten. De Deutsche AlTgemeine Zeitung schrijft: „Aan het Ooste- lilke front is een nieuwe, machtige overwinning bevochten. Het is het eerste groote succes op grond van de in de vorige speciale berichten van het oppercommando aangekondigde operaties. De getallen van gevangenen en buit, zoo gaat het blad verder, die het nieuwe speciale bericht uit het hoofdkwartier van den Führer bekend maakt, zjjn overweldigend en laten het licht vallen op de door de Engel, ichen en hun leerzame seholieren de katste dagen verspreide propaganda- henchten met al hun dwaasheid. Ter- de Engelschen nog steeds kramp achtige pogingen in het werk stellen oni de balans van Woensdag j.L op aptorische wijze kleiner voor te stel- !e", toonen de voortdurende successen ">den nieuwen operatieseator hoe troepen onstuitbaar zegevierend afrukken," Het blad constateert ten *«>tte dat Londen weer eens geen an tra* We§ °Pen blijft, dan eenvoudig te "PMat de Duitsche berichten over «bolsjewistische gevangenen en ver- iJÜ" n-e' foppen. Dit kan echter i wyziging brengen in de feiten, Duit^u geloofwaardigheid van de ,,me<ledeelingen niet verzwak- tfiuJ j- bewezen is door dozijnen henü' vorige veldtochten heb- oe" opgeleverd. Lailif"°Pacbrift „Het Londensche JJ^Wafgeloopen" spreekt het Z w1 f het srfi?, V8" een harden slag dien maaKS? bericht van het oppercom- hnj»ia„a^er<lm beeft toegebracht aan beffif 01 dp Sovjet-Unie. Het is te hetiXfa',200 gaat het blad voort. dat Envei,„i®J°?r den meest doortrapten het DrnVo" eufenaar moeilijk is om 4&*,"hoe 2eg dat tegen Sen „.j,, to' een oplossing te bren- hèt'.j a "nen tevoren weken lang 'ieeds weer de verze- ichers in ht,V,ge.geven' dat de Duit en dat hi„? niet vooruitkomen Is gekomen lV seTyaanval" tot staan WekW de nieuwe Duitsche ge. i dis r,i.t /""Selsche agitatoren eenvou- j »elgen hnfT-'- yell5eT1 weg zij moeten "'ar h« r, met angstige oogen I bik de J?!ÏÏ,en, kijkende Engelsche I j'er de v®™?. ™°eten bijbrengen 11 holsiewf 5 ven nederlagen van I """Jewistisehen bondgenoot, Bot» ^kt hebben °i?n2 ^uguslus uitgeven ''■«operaties vnnïf troePen hun aan- a" beteekenis iwh8^!' en resultaten fefelag n ln den vernie- tri ng Wet f® ?oeg' In samen- ^n verideMjfer^nden Duitsche f?gl®«en van den" ï'1 de doorbraak- MkS verliezen die daarbü heidde ïjeh de ®IJZOnder pnder- l hfk "8en een mf *n wielrgdersaf- o'deelL vS*ac.,htige vgande- 1 g veratrooide en daan aanzienlijk bijdroeg tot de behaalde re sultaten. De vijand heeft groote ver liezen geleden aan dooden. Verschei dene Sovjet-vliegtuigen werden neer geschoten, talrijke geweren, pantser wagens, auto's en ander oorlogsmate rieel buitgemaakt. De operaties ont wikkelen zich volgens de plannen". Het D.N.B. meldt: In de gevechten in den Zuidelijken sector heeft zich op 6 Augustus een Duitsche batterij lucht afweergeschut bijzonder onderschei den. Zij verijdelde zonder steun van infanterie een krachtige doorbraakpo ging. Er werden 100 gevangenen ge maakt en 70 vrachtauto's vernietigd. Op het slagveld telde men 580 gesneu velde bolsjewisten. Duitsche luchtmacht in actie' Woensdag hebbeh Duitsche gevechts vliegtuigen een bijzonder succesvollen aanval gedaan op een knooppunt van spoorwegen in de groote bocht van den Dnjepr in de buurt van- Dnjeprope- trofsk. Het station en het emplacement, waar tien groote goederentreinen ston den, werd door de Duitsche bommen totaal overstelpt. Alle treinen brand den geheel uit. In den middelsten sector van het Oostelijk front heeft een vrij groote formatie van de Duitsche luchtmacht Woensdag 13 treinen en 128 stukken weg vernield en zes spoorlijnen op verscheiden punten onderbroken. Een battery artillerie, vier batterijen lucht, doelgeschut en drie mitrailleurnesten werden vernietigd en twéé tanks van een benzine-opslagplaats in brand ge schoten. Door voortdurende aanvallen op marcheerende kolonnes werden den bolsjewisten bovendien zware, bloe dige verliezen toegebracht. Duitsche Stuka's hebben bloedige verliezen toegebracht aan terugtrek kende Sovjet-afdeelingen in den Noor delijken sector van het front. Wegen en spoorwegen werden door bomtref- fers onbegaanbaar gemaakt. Deelen der terugtrekkende bolsjewisten werden door de vernieling van bruggen afge sneden. Van den Duitsohen luchtaanval op Moskou in den nacht van 6 op 7 Augus tus, waarbij vooral de vliegtuigfabrie ken door bomtreffers zwaar werden beschadigd, is, naar thans bekend wordt, slechts één vliegtuig niet terug gekeerd. Tengevolge van de hevige luchtaanvallen der laatste dagen op Moskou zijn in één enkele vliegtuig fabriek reeds tien groote branden uit gebroken. Bovendien werden vele bri sant- en duizenden brandbommen worpen op het centrum der stad, de binnenzijde van de bocht der Moakwa en de wijken terv Zuiden en ten Oosten daarvan. Naar van welingelichte zijde wordt medegedeeld, heeft het luchtafweer geschut der Duitsche luchtmacht tot dusverre meer dan 2500 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Torpedojager door bom getroffen. In de Golf van Riga heeft een Duitsch gevechtsvliegtuig een bom ge worpen op het achterdek van een Sov jet-torpedojager. Er werd op het vaar tuig een buitengewoon sterke rookont wikkeling waargenomen. In geen enkelen tijdens dezen oor log gevoerden veldtocht zijn aan de organisatie van de Duitsche nazending van materieel en levensmiddelen zoo groote eischen gesteld als in den veld tocht in het Oosten, zoo wordt van des kundige zijde aan het D.N.B. medege deeld. Nergens echter zijn, ook zoo groote prestaties volbracht. Het Duit sche luchtwapen stond daarbij voor een aantal buitengewone opgaven. Het heelt met zijn transportvliegtuigen niet alleen oorlogstuig, levensmiddelen en troepen naar het vooïste front getrans porteerd, maar bü zijn vluchten terug op dezelfde wijze gewonden, in het bij zonder zwaargewonden naar de laza retten vervoerd. Men krijgt een beeld van de eischen, die gesteld zijn aao, maar ook van de prestaties, die- ver richt zijn door de beroemde JU-52- transportvliegtuigen door een optel ling van de prestaties van een trans porteskader van een griwte formatie van het luchtwapen in den centralen sector van het Oostelijke front. Deze groep vari 15 JU-52 volbracht in den tijd van 22 Juni tot 8 Augustus 2.336 vluchten en legde daarmede 444.000 km. af. Zjj vervoerden JOO.OOO kg. logstuig naar de vliégvelden aft front, die gedeeltelijk nog onder het artillerievuur lagen en nog werden aangevallen door het vijandelijke luch- wapen. Bovendien -werd 2.381 gewon den naar het achterland getranspor teerd. Van de oorspronkelijke 15 vlieg tuigen zijn thans nog 12 bruikbaar. De officieele erkenning van den franc-tireur door de hoogste Sovjet autoriteiten wordt officieel uit Mos kou gemeld. In twee decreten van de» Oppersten Sovjet der U.S.S.R. worden voor het eerst in den oorlog bolsjewis tische franc-tireurs onderscheiden. Twee franc-tireurs werden benoemd tot helden der Sovjet-Unie en kregen de ienin-orde en die van de roode vlag. D^ leider van het informatie-bureau der Sovjet-Unie in de Ver. Staten, Lozovsky, heeft volgens Reuter ver klaard, dat de notawisseling, die on langs te Washington heeft plaats ge had tusschen Summer Welles en Oemansky, op een toenadering tus schen de Sovjet-Uni en de Vla. wijst. Volgens Lozovsky bewijst déze nota wisseling, dat de V.S. de Sovjet-Unie in dezen oorlog willen helpen. Naar het Zweedsche blad Stock- holms Tidningen van zijn cor respondent in Ankara verneemt, zou aan de Sovjets binnen het bestek van het tuschen de Sovjet-Unie en Groot- Brittannië gesloten verbond, niet al lee» een zeer groote mate van bewe gingsvrijheid ten aanzien van Midden, en Oost-Europa zijn toegezegd, maar ook zouden zij de verzekering hebben ontvangen, in de toekomst den Bos porus en de Dardanelen onder controle te mogen nemen. Luitenant-generaal Seyffardt overhandigt één van de zes diepe trommels, welke voor het Vrijwilligers legioen Nederland, waarvan Donderdag het tweede^-eontingent vertrokken is, bestemd zyn. (Stapf-Mol) Het Rijkacommlaaariaat maakt be kend: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlaadache gebied beeft op grond »»n art. 1 van zijn verordening nr. S/40 over de uitoefening der regeeringsbe- voegdheden in Nederland den commis saris van de provincie Groningen, mr. Linthorst Homan, eervol uit zijn functie ontslagen en op pensioen ge steld De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft verder op grond van dezelfde bepaling den com missaris van .de provincie Overijssel, mr. A. E. baron van Voorst tot Voorst, eervol uit zijn functie ontslagen en op pensioen gesteld .In zijn plaats heeft de Rijkscommissaris voor het be zette Nederlandsche gebied op grond van art. 1 van zijn verordening nr. 108/40 (vierde verordening betreffende bijzondere bestuursrechtelijke maat regelen) den burgemeester van de ge meente Tubbergen in Overijssel, jhr. Egon von Bonninghausen, met gelijk tijdig eervol ontslag uit zijn functie van burgemeester, benoemd tot com missaris van de provincie Overijssel. Nu de ambtstijd Van den burgemees ter van Schiedam, mr dr Fr. L. G. van Haaren, Is afgeloopeu, heeft de Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied hem, in overeenstem ming met art. 3 van zijn verordening nr. 124/'4I betreffende het onderhond van ontslagen ambtenaren op pensioen gesteld. In zijn plaats heeft de Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied op grond van art 1 van zijn verordening nr 108/40 (Verordening betreffende bijzondere bestuursrechte lijke maatregelen) den generaal-ma- joor b.d. dr D. G. Draaijer benoemd tot burgemeester van Schiedam. Daar de huidige burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer, mr A. Slob, wegens het bereiken van de leef tijdsgrens met pensioen is gegaan, heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied op grond van art. 3 van zijn verordening nr. 108/40 (vierde verordening betreffende bestuursrechtelijke maatregelen) den burgemeester der gemeente Westerborg (provincie Drente), E. Derks, met ge lijktijdig eervol ontslag uit zijn huidige functie, benoemd tol burgemeester van Haarlemmermeer. INSTELLING VAN EEN ACTUEEL HALF UUR. Max Blokzijl-causerie. De persdienst van den Nederland schen Omroep meldt: Van Zondag 10 Augustus af zullen de eerste avond nieuwsberichten in plaats van op 20 uur reeds om 19.10 uur uitgezonden worden. Tegelijkertijd wordt een z.g. actueel halfuurtje ingesteld ais om lijsting der nieuwsberichten. De pro gramma's zien er aldus uit: Hilversum 1: 19.0019.10 Actueel praatje. 19.1019.20 Nieuwsberichten. 19.2019.30 Spiegel van den dag. Hilversum 2. 19.0019.10 Vragen van den dag. 19.1019.20 Nieuwsberichten. 19.20—19.30 Muziek. Voorts zal Max Blokzijl zijn bekende causerie houden op Maandag en Donderdag over Hilversum 2, n.l. van 19.45—20.00 uur. Op de overige dagen zal op dezen tijd een reportage worden gegeven. 's Zondags vervalt het actueele praatje. De nieuwsberichten op dier, dag worden uitgezonden van 19.00 tot 19.20 uur Zon op 6.14, onder 21.16. Maan onder 9.56, op 22.32. Men is verplicht te verduis teren .vac zonsondergang lol zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsonder- gang ontstoken wordea. 712 Naar Reuter meldt, heeft het Australische ministerie van Voorlich ting officieel medegedeeld, dat Ameri kaansche jachteskaders op luebtbases in Birma klaar staan om alle lucht aanvallen te vetijdelen, welke Japan zou willen ondfcipemen en welke den geregelden aayvoer van Amerlkaansch oorlogsmaterieei volkomen zouden kunnen afsnijden. TOKIO EN BATAVIA. Het Japansche ministerie van Fi nanciën heeft volgens een bericht van U.P. uit Tokio bekend gemaakt, dat Nederlandsch-Indsëitggstemming heelt gegeven, voor wtvoortzetten van zekere handelsbetrekkingen tiisschen Japan en Nedemandsch-Indië ondanks de blokkeeringsjnaatrcgelen. Japan zal in verhouding daarmede' eveneens fa ciliteiten voor Nederlandsch-Indië be werkstelligen. In de betreffende over eenkomst is ook de mogelijkheid ge- sohapen voor begrensde transacties in vreemde valuta. Aangezien de Japan sche verdragen inzake olieleveringen in dollars zijn gesteld, zou de nieuwe overeenkomst kunnen beteeker.en, dat Japan ook nog petroleum uit Neder landsch-Indië zal betrekken. NEDERLANDERS IN CHINA NAAR NEDERLANDSCH-INDIË. Het Nederlandsche consulaat te Sjanghai bevestigde de berichten uit Peking dat de Nederlandsche vluchte- lxngenregeering de in het bezette Chi- neesche gebied wonende Nederlanders die daar niet door belangrijke bezig heden moeten vertoeven, heeft aange raden te vertrekken, aldus S.PT. Waarschijnlijk zullen 450 in Noord- en Midden-China wonende Nederlanders naar Nederlandsch-Indië geëvacueerd worden. VERKLARINGEN VAN TOJADA. In een persgesprek van een D.N.bJ- correspondent met den Japanschen mi nister van Buitenlandsche Zaken, Td- jada, heeft deze uiting gegeven aan zijn stellige overtuiging, dat Duitsch- land, Italië en Japan door een officieel verdrag vereenigd, nauw zouden blij ven samen'werken om de moeilijkheden te boven komen, die op hun gemeen- sohappelijken weg liggen. Op deze wijze zouden zij hun uiteindelijk doel bereiken. Wat Japan betreft, zoo kan geen omsingeling van welken aard ook, het er van afbrengen, zyn vasten koers recht door zee voort te zetten. In geen geval kan Japan onverschillig blijven, voor de ontwikkeling van een omsin- gelsfront dat de veiligheid van het Ja pansche rijk en Oost-Azië bedreigt. De steunverleening aan Tsjang Kai Sjek door bepaalde mogendheden ver andert ook niets aan de vastberaden heid van Japan, om het bewind van Tsjoengking op de knieën te dwingen. „De Engelsche militaire voorberei dingen in het gebied van Malakka spreken voor zichzelf" aldus de woord voerder der Japansche regeering in de perconferentie voor de buiten- landsch correspondenten in verband met de recente uitlatingen van Eden, die hierop neerkwamen dat Engeland geen aanvalsvoornemens had jegens Thailand. Eden, aldus de spreker heeft echter ook tegelijkertijd verklaard, dat de meest verschillende militaire voorbe reidingen in het gebied van Malakka voltooid zyn. Men moet zich dus af vragen, waarom Engeland zoo sterke militaire voorbereidingen treft in dit gebied. Bovendien zyn berichten ont vangen omtrent omvangrijke concen traties Engelsche strijdkrachten langs de grens tegenover Thailand. In verband met het bezoek van den Britschen ambassadeur aan het Japan sche ministerie van Buitenlandsche Zaken, zeide de woordvoerder verder, dat ook wanneer door Eden, resp, van Engelsche zyde de omsingelingsvoor nemens jegens Japan worden gede menteerd, toch in ieder geval de mili taire voorbereidingen van Engeland op zichzelf genoeg zeggen. Van Ja pansche zyde moeten derhalve zulke Engelsche verklaringen als twijfel achtig beschouwd worden. Op de vraag of ook volgens de offi cieele Japansche opvatting een omsin geling van Japan aan dei. gang is, ver klaarde de woordvoerder: „Wij zyn gedwongen dit vast te stellen." De kwestie van het scheepvaartver keer tusschen Japan en de Ver. Staten is nog niet opgehelderd, zoo heeft de woordvoerder verder verklaard. Op dit oogenblik bevinden zich noch Ja pansche schepen op weg naar de Ver. Staten, noch liggen er schepen op ver-, trekken. Tegenover AmerikaaysgKe schepen in Japansche havens zal men van Japansche zyde het beginsel der vergelding gebruiken. Overigens, al dus de woordvoerder, mag men bü ai deze gebeurtenissen niet vergeten, dal de Vei. Staten met de blokkade van Japansche saldi begonnen zijn, 15.W0 MAN VAN TSJOENGKING NAAR BIRMA.; Volgens Japansche berichten heeft de regeering van Tsjoengking besloten 15.000 man- Chineesche soldaten naar Birma te sturen om den Birmaweg te beschermen, indien dit van Britsche zijde wordt goedgekeurd. Dit besluit zou genomen zijn op de 1 Augustus in Kweiyang gehouden conferentie, waar. aan ook de minister van Oorlóg, Ho Ying Tsjin heeft deelgenomen. VERKLARINGEN VAN DECOUX De gouverneur-generaal van Indo- China, vice-admjraal Decoux, heeft in een verklaring \£e Engelsch-Ameri- kaansche veronderstellingen betreffen-" de het Fransch-Japansehe pact tot gemeenschappelijke verdediging van Indo-China nadrukkelijk van de hand gewezen en er tegen, geprotesteerd, dat deze landen zich mengen in de Fransch-Japansche aangelegenheden. Frankrijk staat op het standpunt, dat de beveiliging van Indo-China door een gemeenschappelijke verdediging van het land tezamen met Japan het beste gewaarborgd is. Decoux ver klaarde verder, dat men met het oog op de toenemende Engelsch-Ameri- kaansche druk op Thailand kan vree zen, dat dit land een brandpunt in het Verre Oosten zou kunnen worden. Overigens verklaarde Decoux nog, dat de Fransche grenstroepen tweemaal afdeelingen Tsjoengkingtroepen afge slagen hebben, die de grens Waren overschreden en dat hy op zijn protest by de Tsjoengkingregeering nog geen antwoord had gekregen. Het A.N.P. meldt: Zooals reeds in vorige mededeeling werd uiteengezet, hebben de moeilijkheden waarmede men op het oogenblik bij de aardappei- voörziening te kampen heeft, niets te naken met de voorraden, welke dit jaar uiteindelijk ter beschikking zul len komen. Deze voorraden zullen dat staat na de inmiddels gevallen regens wel vast zeker voldoende zijn voor ae voorziening van een ruim rantsoen voor de geheele Nederland sche bevolking tot aan den vj.gunden oogst. Inmiddels zijn de tijdelijke moeilijk heden door het aanhoudende slechte weer nog niet overwonnenOp een deel van de bonnen, waarvoor de be volking in deze week aardappelen had moeten betrekken, is nog niet ge leverd. Deze bonnen blijven daarom ook in de volgende week gelden en bet ligt voor dé hand, dat er in de eerste plaats op deze bonnen zal moeten worden ge leverd. Dit zal waarschijnlijk niet kunnen, als er thans weer een bon met het vol ledige rantsoen van 3 kg. voor de vol gende week werd geldig verklaard. Het zou echter ook bezwaar mede brengen, nog in het geheel geen niqgt- we bon bekend te maken, omdat de be volking in die plaatsen, waar de voor ziening in deze week nog behoorlijk functionneerde en men dus op al de oude bonnen reeds aardappelen heeft gekocht, nog in groote moeilijkheden zou komen. Daarom zal voorloopig een bon voor 1H kg. bekend worden ge maakt, met de bedoeling, om, zoo dra dit mogelijk is, nog een aan. vullende bon van IV, kg. bekend te maken. Indien de weersomstandig heden gunstig worden, zal dit reeds in den loop van de volgende week mogelijk zijn. In ieder geval echter zal het tijdelijke tekort op het rantsoen van 3 kg. in de naaste toekomst worden ingehaald door een extrabon of een tijdelijk ver hoogd rantsoen. Extra rooipremies. Om inmiddels het rooien en leveren van aardappelen voor de telers zoo aantrekkelijk mogelijk te maken, wordt op de reeds bekend gemaakte wyze bij uitzondering gedurende de eigende week een extra rooipremie van 50 cent per 100 kg. verleend, zoo- daV de prys, welke de telers ontvangen voor alle soorten aardappelen, van et te maat 28 m.m. in deze week f4,75 rer 100 kg. af boerderij en f4,90 per 100 ^g. per levering aan schip of w agon is. Er wordt uitdrukkelyk op gewezen, dat het verleenen van een rooipremie na 17 Augustus niet meer tal toegepast, zqodat de prijs dan slechts f4.05 per 100 kg, af boerdery zal be dragen voor groep 1 cn 14 vooï de groepen 2 en 3.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1