'er omsingelingsslag in de Oekraïne 13. H - - -* I m ^jidag ii Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN „Duitschland strijdt voor Europav 2oh tn titaan i "ïw| f Zwarte Zeékust zal het gevolg zijn br«k«n door Sovjet-stollingen I,..."Nr; Duitsche successen ter zee. Overzicht van de Mtaalde resiAtaten. Korosten genomen. De tweede Finsehe aanval. De strijd in den Zuidelijken sector. Sovjet-wreedheden te Dor pat. De strijd ter zee. Amerikaansch materieel voor de Sovjets. DE DISTRIBUTIE VAN AARDAPPELEN. Anderhalve kilo op bon „30 reserve". De Diplo over de Ame rikaansche hulp aan de Sovjets. Wanneer Stalin vlucht Victorie Duitschland DE TOESTAND IN HET VERRE OOSTEN. Wedloop om de gunst van Thailand. DOODSTRAF VOOR HULP AAN DEN VIJAND. Nieuwe waarschuwing van den bevelhebber der weérmacht in Nederland. on, Iran «10 575 24 i I him. Ver- SSTÖ» ferhiii* fl* I« eu kl «Sjê blinf* 9i i'^ jgsi§sflS» No, 20703 Bureau: MAKKX 31, ffl^L. 2745 ,v Postrekening 48400 Chefredacteur: P. TIETER, Gouda. i - Prijsgeven van Dnjeprbocht in SOVJETS VERLOREN -REEDS B0IM 10.064 VLIEGTUIGEN, flet opperbevel van de' Duit. jthe wee:macht maakte gisteren bekend": De krijgsverrichtingen in het Oosten blijven volgens "de plan nen verioopen. Vrij steVke formaties gevechts- fttesgtuigen hebben in den af- («loopen nacht met bijzonder (oeil resultaat bewapenlngsbc- drjjvf», verkeerswerken en ra- rltailieringsfnrichtingen in Mos kou gebombardeerd. In het cen trum van de stad en ten Noor den van de bocht van de Moskwa ontstonden talrijke groote bran den. Nadat de strijd tan het DultKhe luchtwapen tegen de luchtmacht der Sovjets ook in de luiste dagen met groot succes verioopen was, heeft de vijand un het geheele Oostelijke front, 'net Inbegrip van het Finsehe ge. VKhtagebied, sinds 22 Juni meer dsn 18.000 vliegtuigen verloren. De strijd van het luchtwapen Xde Britsche ravitailleerings- pvaart heeft opnieuw groo te successen opgeleverd. Ge vechtsvliegtuigen brachten over- dig ten Oosten van de Faroer- eilanden een vrachtschip van 6000 brt. tot zinken en vernietig den In den- ofgeloopen nacht voor de Engelsche Zuid-Oostkust vier koopvaardijschepen met tezamen 13.000 brt., die deel uitmaakten van een convooi. Ten Oosten vsn Great Yarmouth werd een groot vrachtschip met bommen bestookt. Het vaartuig geraakte la brand. BU de luchtaanvallen op de roede van Suez in den nacht van op 9 Augustus brachten gevechtsvliegtuigen een. koop vaardijschip van 8000 brt. tob rieken en beschadigden een lich- ten Britsehen kruiser door bom- treffere. In den afgeloopen nacht waren Wederom luchtaanvallen gericht pP havens aan de Schotsche Oost kust en op militaire werken in net graafschap Leicester, Aan ue kust van het Kanaal verloor wt Britsche luchtwapen giste- fen in luchtgevechten 18 en door tuchtdoelartiilerie drie vliegtui- lon. Een eigen vliegtuig ging verloren, De vijand vloog over at noch dien nachts naar het Wied van het Duitsche rijk. 'n*elichta Duitsche militaire LwÜ medegedeeld, dat da afge- oorlogsweek wordt gekenmerkt ««uto i dat he' Duitsche com- ,in verschillende speciale be- JiHw dusverre bereikte totale Uvm. bekend gemaakt en t» h V !1 oplichtte die tevoren °®«ton lag he °Peraties i" het •ismE»1' '"bealde resultaten kunnen i worden samengevat: bloedige en lang- li.su, g. b4 Smolensk is ondubbel- .if j-V0Jardeel der Duitsche «oer en heeft opnieuw mJÜSf'voiledeeien van de Sovjet- "'■'•to»ch,V»M>0r 2? homnnde gevechten 4««n .i.,! De afmetingen van S^t dow W*#*!! 5®1 best geken- *600 «ei-ïf f' 1?' er me«r dan Violen m Duitsche handen v«n denfr.iHn0zeg,evierïnden afloop »«W« Smolensk zijn de voor. "ie«*e ooeisif reeds begonnen j, P®1*ties bevochten. werd een nieuwe hop b**onnen en ln den n n**k vo,tooid met mede- """«•«wehe afdeelingen. MMH. man gevangen van deien nieu- iTll^^het prijsgeven en de Zwarte- g». belangrijke haven 1. ««♦Jets zijn. Noordeiyken vleugel eveneens een beslis sing verkregen door omsingeling en vernietiging van vijandelijke afdee lingen ten Westen van het Peipusmeer, waarbij ongeveer 10.000 man gevangen werden genomen.. Beslissend was "de daaropvolgende doprstoot over het be langrijke Khooppunt Tapé naar de Zuid kust van de Finsehe Golf. Geconstateerd kan worden.-dat-daardoor dé spoorlijn St. PetersburgReval, die' door de Sovjets, hog drükt gebruikt werd, onderbroken is. ep dat het gèbied om Reval geheel geïsoleerd is. -* 4. De op 22 Juli begonnen Duitsche luchtaanvallen .op het" centrum der Sovjet-Unie, Moskou, zijn irt stijgend tempo voortgezet, zoodat Moskou in de afgeloopen, week zijn „15denlucht aanval onderging. Aan militaire objec ten, verkeers-ingtallaties en wapen fabrieken -is belangrijke schade toe gebracht. Duitsche infanterie-afdeelingen heb. ben op Augustus na hevige gevech ten tegen bolsjewistische versterkingen in .een ontoegankelijk,, bosch- en moe rasgebied het belangrijke spoorweg-, knooppunt Korosten genomen. Zeer zware verliezen werden toegebracht aan de resten en dS nieuwe afdeelingen van het vijfde Sovjetleger. Met KoFos- ten hebben de bolsjewisten een ravi- tailleeringscentrum verloren, dat reeds voor het begin van den oorlog goed voorbereid was, aldus het D.N.B. Over den toestand op 9 Augustus geeft het Finsehe hoofdkwartier het volgende bericht: „De tweede groote aanval der Fin sehe weermacht begon eind Juli, begin Augustus aan het front ten Noord- Westen van-het Ladogameer. De aanval vehiep volgens de plannen en de ver sterkte stellingen van den vijand zijn thans doorbroken. In de belangrijkste richtingen gijn de Finsehe troepen in breeden wigvorm tot aan het Ladoga meer doorgebroken, waarbij voor vele vijandelijke divisies de'terugtocht naar het Zuiden werd afgesneden. De vijand, die ook in wanhopige positie hardnek- kigen tegenstand bood, heeft groote verliezen aan menschen en materieel, geleden. De omsingeling wordt nauwer aangehaald, de vernietiging van den vijand wordt voortgezet, waarbij van de behaalde resultaten volledig ge bruik wordt gemaakt. De aanval werd met succes gesteund door hevig artil lerievuur en door het gros van de Fin sehe luchtmacht." DuitschRoemeensche afdeelingen hebben in den Zuidelijken sector in weerwil van het ongunstige weer en de slechte wegen geweldige prestaties ge leverd. In voortdurende gevechten en marschen hebben zij sterkere Sovjet- afdeelingen ingesloten en vernietigd. Een Duitsch infantèrieregiment heeft in een marsch van vier dagen, die slechts door korte rustpoozeri afgewis seld werd, een afstand van 260 kilo meter afgelegd om de omsingeling van een Sovjetdivisie te voltooien. In zWa ren regen en gloeiende hitte voerde de marsch door dichte wouden en over onbegaanbaar terrein. Talrijke gevech ten moesten worden geleverd om de aanvallen van Sovjetafdeelingen, die trachtten, door te breken, af te slaan. Het regiment maakte meer dan 1200 «gevangenen en vernietigde 34 Sovjet pantserwagens. Op 7 Augustus voltooi- )de het na een geforceerde marsch van 70 kilometer de insluiting der Sovjet divisie, die in de toen volgende gevech ten-.geheel vernietigd werd, op enkele verstrooide resten na. Een form'aties Duitsche gevechts vliegtuigen enduikbommenwerpers -heeft Zaferdag in de Oekraine een bij zonder .doeltreffenden aanval gedaan op troepèpcoricentraties. 23 vijandelijke batterijen werden doof de-bommen bui ten gevecht-gesteld en bovendien zes tien' pantserwagens en 138 vrachtauto's vernietigd. 'Naar het D.N.B. in een speciaal be richt verneemt, zijn te Dorpat, een dag voor het vertrek der Sovjet-troepen, ongeveer 30D mannelijke en vrouwe lijke Estlandsche intellèctueelen" op de binnenplaats der gevangenis vermoord! De Estlandens-vertelden, hoe deze nien-j schen'met kolfslagen naar de binnen-1 plaats werdm-gedreven, waar zij wer den neerges<!lw|pnDe eerste 50 tot lijken werde^n. één put geworpen. Daarna moesten de overlevenden twee kuilen graven, die hun eigen graf wer den. Een student, die tot de gevange nen behoorde en op het laatste oagen blik gered werd doordat de bolsjewis ten in allerijl op de vlucht sloegen toen de bruggen werden opgeblazen vertelde, dat hij gedurende den vreese- laken tikL dat hij moest wachten meer dan 3000 pistoolschoten hoorde. Op de binnenplaats hing een afschuwelijke lucht van in ontbinding verkeerendé lijken, Bij de opening der twee massa graven ve'rtoonde zich een vreeselijk beeld. Zeventig tot tachtig lijken van mannen en vrouwen werden ter iden tificeering. opgegraven. Het bleek, dat vele slachtoffers nog levend in het graf waren geworpen. Bijna allen hadden een wond in den nek, bovendien was van velen de schedel ingeslagen; de verwanten der slachtoffers gingen langs de rijen en trachtten onder de ver schrikkelijk verminkte lijken hun broe ders, zusters, mannen en vrienden te vinden. De berichten van de Sovjets en de Engelschen der laatste dagen over verliezen van de Duitsche marine bij der krijgsverrichtingen tegen de Sovjet-Unie worden in bevoegde Duitsche kringen opnieuw tegenge sproken en als fantasie gekenmerkt. Men verklaart, "dat de Duitsche marine sinds het begin der gevechtshande lingen tegen de Sovjets geen verliezen heeft, In het Noorden van de Zwarte Zee hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen met succes een convooi der Sovjets aangevallen. Een koopvaarder van ongeveer 8.000 ton werd tot zinken gebracht. De Hotjsji Sjimboen meldt uit Wladiwostock, dat een Sovjet- koopvaardijvloot van 23 schepen met machines en petroleum aan boord, op den ochtend van 3 Augustus van Hónoloeloe naar Wladiwostock is ver trokken. Op 5 Augustus zouden nog drie andere schepen met materieel voor de Sovjet aan boord uit San Francisco naar Wladiwostock vertrok ken zijn. Bij de onderhandelingen tusschen de delegatie van den Sovjet-generaal Golikof en de Amerikaansche regee- ring te Washington, die de vorige .week Zaterdag zijn geëindigd, hebben de Sovjets, naar de Londensche Times meldt, uiterst groote terug houdendheid aan den dag gelegd ten aanzien van alle opgaven omtrent de Sovjet-reserves, manschappen en materieel. VAN HET GEVECHTSTERREIN IN HET OOSTEN.— Reusachtige rookwolken duiden, reeds uit de verte zichtbaar, de plaatsen aan waar gevochten wordt. (Orbis-Holland) De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Visscherij deelt, in aansluiting op hetgeen reeds is bekend gemaakt met betrekking tot de moeilijkheden van tijdelijken aard, welke zich bij de aardappel voorziening voordoen, mede, dat gedurende het tijdvak van Maandag 11 Augustus tot en -met Zondag 17 Augustus a.s. de met .30 reserve" gemerkte bon van de bonk-art „diversen" recht geeft op het koopen van 114 k.g. aardappelen. Zoodra zulks mogelijk is,» zal nog een aanvullende bon, eveneens voor 114 k.g. worden aangewezen. Indien de weersomstandigheden medewerken, zal dit reeds in den loop van deze week mogelijk zijn. De Sovjet-ambassadeur te- Washing ton Oemansky, heeft een bezoek ge bracht aan minister Huil. Volgens dc bladen zijn in dit onderhoud, dat werd bijgewoond door,den chef der mili taire Sovjet-missie, generaal Golikof. vooral de Sovjetbehoeften aan oor- logsmaterieel en. andere leveranties Besproken. De uitwisseling van nota's tusSchen Sumner Welles en den ambassadeur dei- Sovjets, OemanSki over de oorlogshulp der Vereen. Staten aan de Sovjet-Unie, is door de tegenwoordige machthebbers van het Kremlin met geestdrift toege juicht en geregistreerd, schrijft de Deutsche diplom a t i s ch-p o li- tische Korresp ondenz. Dit is reeds in zooverre begrijpelijk, daar er in den tijd, toen Rooséveit nog niet in het Witte Huis beerscljte, nog heel an dere opvattingen fn de Vereen. Staten over de Sovjet-Unie bestonden als thans. Dat de mannen in het Kremlin heel iets anders zijn dan arme lammeren. die ter slachtbank geleid worden, we ten de politici in Washington, natuur lijk evengoed als de rest van -ie we reld. Zij weten, dat diezelfde bolsje wisten, d ie zich na de uitwisseling van nota's reeds gevoelen als gelijkgerech tigde leden in het front van de „verde digers der nationale onafhankelijkheid en democratische vrijheid der volke ren"'in werkelijkheid 'hun bloedige terreur tegen alles, wat in de rest van de wereld doorgaat voor vrijheid en beschaving, in geen enkel opzicht heb ben afgelegd. Ook in Amerika weet men het nauwkeurig, dat de SoVjet- Unie de kansen, die haar b.v. in de Baltische landen gegeven waren, in het geheel niet gebruikt heeft in dien zin, om de vrijheid van de in dit gebied wonende volkeren te beschermen. Neen, zij beeft een gruwelijk bioedbe- wind ingevoerd welks sporen dobr de vernietiging van het intellect en de verwoesting van alle cuitureele waar den, juist thans de afschuw opwekken van alle beschaafde menschen. In den oorlog, die dè tegenwoordige machthebbers van de Ver. Staten thans laten voeren, teneinde hun voornemens van wereldoverheersching te kunnen doorzetten, waartegen de mogendhe den van het drielandenpact zich ver zetten, is hun elk denkbaar twijfelach tig middel en elke nog zoo twijfelach tige helper goed. De oorlog heeft tot dusver reeds z.g. in het belang van de hulpverieening aan Groot-Brittannië geleid tot het verwerven, van Britsche militaire steun punten op het Westelijk halfronfl en vervolgens van 'n onmiskenbaar Euro- peesch steunpunt, dat geschikt is voor verdere agressies. Met Rusland heeft men kenftelijk, eveneens voorloopig voor de bescherming van de eventueele „transporten" hetzelfde voor. Roosevelt meent, langs dezen omweg zijn omsin geling naar alle richtingen heen te kunnen verrichten tegen alle mogend heden, die hem in den weg staan. Het risicö, waarin hij zijn eigen volk brengt, door zijn meer en meer uitda gend hazardspel, is hem ondanks zijn vroegere verklaring voor de presidents verkiezingen, thans volkomen onver-- schillig. Naar de Néw York Enquider uit Washington meldt, voedt men in Congreskrir.gen de vrees, dat in geval van een vernietiging der Sovjetlegers door De Duitschers, wat als een niet te twijfelen gebeuren wordt geschouwd Stalin en wellicht nog drie ^pillioen andere communistische leiders naar de Vereen. Staten zullen vluchten, aange zien voor hen geen ander, land meer in aanmerking komt. Gezien de in den iaatsten tijd van den kant van de Wash- ingtonsche regeering naar voren geko men sympathieën voor Stalin, aldus het genoemde blad, ligt het volkomen bin; hen het bereik van het mogelijke, dai Roosevelt eens Stalin zal verwelkomen. V WINT VOOR EUROPA' OP ALLE FRONTEN HULL CONFEREERT MET HALIFAX De éoaresg^r-v^n de Jomioeri Sjimboen te Bangkok meldt, dat de openbare meening van Thailand voor Japan ingenomen blijft, ondanks het feit, .dat de EngekchrAmerikaan- sche propaganda van den A. B. S. D,- ring nog nauwer om" Thailand gesloten wordt. De Japansche correspondent meldt verder, dat. thans 20.000 man der Joennar,-troepen in Birma aan de .grens van Thailand zijn geconcen treerd. Zij zijn slecht uitgerust doch zouden waarschijnlijk binnenkort door- beter bewapende troepen worden af gelost. De Britsche troepen breiden aan dó grens van Maiakka hun stel iingen uit. De spoorlijh tusschen Sin- ga por^ en Bangkok wordt blijkbaar voortdurend dQor .vooraanstaande per sonen vgn de A.B.C.D.-mogendhedenI gebijiikt. „Uit betrouwbare bron wordt verno men, aldus Domei. dat. Engeland reeds den auf'ÖNveg. tusschen Thailand en Ma iakka heeft gesloten. Op 20 tot 30 km achter de grens zijn zware versterkin gen ingericht. De treinen die de grens overtrekken,,., moesten met gesloten gordijntjes rijder., naar verlijidt. De N:i t s j i - N is j i schrijft, dat Japan Thailand bij zijn pogingen, om den Engelsch-Amcrikaanschen druk te overwinnen, volledig zal steunen en zoo noodig „tot geweld zal overgaan", teneinde een eirde te maken aar. de pogingen van de dé mogendheden, die de onafhankelijk ibid van Thailand in gvaar willen brohgen. De houding van Engeland en de Vereenigde Staten wijst er op, aldus het blad, dat men het welzijn yan Thailand volkomen negeert en slechts tracht de eigen be langen in 'het Verre Oosten te bevor deren. De A s ah i Si i.m bo en zegt. dat de dreigende houding vah Engeland en Amerika tegenover Thailand niet den minsten invloed op de Japansjfie poli tiek in het Verre Onsten zal hebben. De Y o m i os r i S j i m b o e n laat het licht va]len"op een telegram van zijn correspondent in Hongkong, die meldt, dat de EngelschAmerikaan- sclje pogingen Om Thailand in het anti- Japansche kamp te trekken in hevig heid toenemen. Men belooft Thailand daarbij militairen steun, zoowel door het concert ree ren var. troepen en bom menwerpers in Singapore, Birma en elders als aan de Thailandsche grens. De correspondent maakt melding van berichten, volgens welke generaal Pai Tsjoen Sji, de bevelhebber van de Tsjoengkingtroepen in China, 300.000 man troepen gereed heeft in Zuid- Yoennan om over te steken naar.Birma en - zich bij de Birmaansche floepen aan te sluiten ingeval de Japansche strijdkrachten een aanval mochten doen op den Birma-weg. HULL ONTVANGT LORD HALIFAX. De Amerikaansche minister van Bui- tenlandsche Zaken Cordell Huil, heeft den Britschen ambassadeur, lord Hali fax voor een bespreking ontvangen oveèi den toestand in het Verre Oosten. DE VERDEDIGING VAN BRITSCH-LNDie. De Hotsji Sjimboen .meldt, dat- de Engelschen de militaire verde diging van Britsch-Indië steeds meer Versterken. ENGELSCHE LUCHTSTRIJD KRACHTEN IN HONKONG VERSTERKKT. In een extrabericht meldV het blad Tokio Asahi Sjimboen, dat Engeland besloten heeft zijn lucht strijdkrachten in Hongkong te'Verster ken. DE NEDERLANDERS IN CHINA. Sedert begin Augustus heeft het Nederlandsche consulaat te Sjanghai tweemaal bij circulaire den Neder landers aangeraden het door Japan bezette gebied van China te verlaten. Naar verluidt, heeft het Zwitsersche consulaat dezelfde instructie gegeven, de landen in het burgerlijke verkeer al lang zijn afgeschaft, in he* inter-natio- n.de verkeer wel zijn toegestaan. Niet de bezetting van eerige steunpunten zonals in Indo-China is de grond van het conflict, doch de systematische af sluiting en omsingeling van Japan. V'ooi de bolsjewisten daarentegen, zoo merkt het blad ironiich op, zou de benzine door de Amerikanen en Engei- sthen per Ijlbode naai htiis -gesiuurd worden, wknneer zy slechts de daar voor noodige schepel^ bezaten De Amerikanen zijn den vele duizenden kilometers bueeden Keaan overgesto ken om zich te mengen in de aange legenheid van de Oost-Aziatische we reld. Daarmede is een precaire situa tie ontstaan, die de Japanners nooit gewild hebben en die qp zekeren dag tot een explosie kan leiden. Be bevelhebber van de weermacht in Nederland, generaal der vliegers, Fr. Christiansen, maakt bekend; Gebeurtenissen Van den Jaat^jgj^Rd geven mij aanleiding nadrukkelijlrte wijzen op mijn reeds "op 17 Augustus 1,940 door de pers aan de Nederland sche bevolking gegevenwaarschuwin gen. Vojgens het oorlogsrecht wordt met den ddod_bestraft, wie in het be zette gebied 'op eeöigerlei wijze den. vijand begunstigt .in het bijzonder ook aan vijandelijke vliegtuigbemanningenr of in opdracht van den Tijand hande lénden perstenen eenigerlei soort hulp Verleent, hem verborgen houdt .of bij de vlucht behulpzaam is, evenals den- gene, die deelneemt aan de vernieling van vliegtuigen of vliegtuigonderdee- len of aan het wegnemen van vijan delijk legergoed. Reeds in samenscholingen bij een neergestort vliegtuig is een geval yan begunstiging aanwezig. Een ieder die deelneemt aan een dergelijke samen scholing zal door de veldgercchten van de Duitsche weermacht, ter veratit- wordir.g worden geroepen. De Duitsche weermacht en politie hebben bevel dergelijke.samenscholingen met geweld van wapens uiteen te drijven. MAX BLOKZIJL OYER „VERGETEN GEKANKER" rif N. Hedenavond spreekt van 7 uur 48 tot 8 uur voor den microfoon van den Nederlandschen Omroep (Hilversum fl) Max Blokzijl over „Vergeten ge kanker". Wanneer dit in het Verre Oosten tot dusver nog niet is ingezien, dan ligt dat stellig niet aan Angelsaksische be scheidenheid of aan de Angelsaksische liefde tot den vrede, doch enkel en alléén aan het, feit, dat Roosevelt en, zijn Engelsche vrienden het, tot dus verre nog niet definitief er over eer.s zijn geworden, wat Amerika voor da redding van Engeland mqet 'doen ei»;, wat het moet nalaten. t MENZIES KEERT TERUG Naar de New York Times uit, Adelaide meldt, heeft de Australische premier, Menzies. zijn reis door het Westen van Australië afgebroken op» zicb rechtstreeks naar Melbourne terug te begeven. Naar hij verklaarde heeft de toespitsing van den toestand in het Verre Oosten zijn terugkeër 'noodzake lijk gemaakt. FRANKFURTER ZEITUNU OVER DEN TOESTAND. De Frankfurt er Zeitung houdt zich bezig met den 'politieker, toe stand in het Verre Oosten. De toe stand in het Verre Oosten, zoo schrijft het vooraanstaande Duitsche bladj kan het béste daardoor gekenmerkt'wor den, dat Engeland en Amerika door Japan in een dwangpositie te brengen, permanente afpersnigsmanoeuvres zou den willen gebruiken. Het verlangde prijsgevirg van dé» Japansche belangen in Zuid-Ooft-Azie en degtotale blok- kade van grondstoffen tegenover Ja pan hebben dezen staat genoopt alle hem ter beschikking staande middelen te gebruiken, om de diem aangelegde ketens te slaken. Het blad werpt da vraag op of methoden, die in beschaaf- pE JAPANSCHE SCHEEPVAART. De Asahi Sjimboen publiceert op opvallende plaats berichten over de plannen om de scheepvaart onder vol ledige crisiscontrole te plaatsen, ten einde haar volkomen óp voet van oor log te brengen. Het" blad meldt, dat de .voorgestelde plannen omvatten de af schaffing van het ^bestaande genoot schap voor scheepvaartcontrole en de vervanging daarvan door een machtig, semi-officieel orgaan, welks leden ge kozen zullen worden uit de leidende scheepvaartconcerns. De gekozenen zul len alle cönneeties met de resp. parti culiere concerns moeten verbreken. Er zullen ook directeuren .gekozen worden onder deskundige regeerings-ambtena- 'ren, die hun directeurschap naast hun regeeringspositie zullen bekleed er,. Zon op 6.16, einder 21.15j Maan onder 11.02, op 22.55, Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang lot zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten H uur na zonsonder- j gang ontstoken worden. - j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1