uitgeschakeld De bedreiging van Odessa NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Gemeenteraden en provinciale Staten k SWv- rant Woensdag 13 Augustus 1941 Verordening treedt 1 Sept. in werking VRIJWIL! N EGIOEN D Kust der Zwarte Zee 4 terr deele bereikt ion tn WIooh IRS Jaaiganfc No. 20105 Toelichting van Duitsche zijde. teiT/ v^k"ïloh'WVet'Te'. WIJZIGINGEN BIJ HET ONDERWIJS. VERSTERKING VAN DE POSITIE VAN DARLAN. Thans ook minister van Nationale Verdediging. Een uitspraak van Churchill. Dr Hendrik P. N. Muller t Volgens Londensche kringon heeft de oorlog zijn meest crjtieke stadium bereikt 231 At 1 RG, Hngel W delstraat herstraat Station v. dt Riggendt w* nt da iler ea lel: bij de naaf ng na heeft aal on- krij* dan kelijk. i loo'ft nik", is, i* tl Dat escM bit val landen* aob* rooveti or t* an een eten sluip* „am* en nol pro* uwd, no»* licht .roomt klinkt COÜBAHT Uveas: MARKT II. TKU »<l Postrekening tuMM Chefredacteur: I*. TIETKR, Gouda. De burgemeester benoemt wethouders en wi)st raadslieden aan, de commissaris der provincie benoemt bestuursraden Het gisteren verschenen Ver- ordeningenblad bevat een ver ordening van den Rijkscommis saris voor het bezette Neder- landsche gebied, waarin op grond van par. 5 van 't decreet van den Fiihrer over de nitoeie- ning van de regeeringsbevoegd- heden in Nederland van IS Mei 1940 wordt bepaald, dat de werkzaamheden van de gemeen teraden en van de Provinciale Staten blijven rusten evenals die: 1. van de colleges van bur gemeester en wethouders; 2. van de Gedeputeerde Staten; 3. van de commissies, gevormd uit de Staten-Generaal; 4. van de stembureau en een nieuwe 'organisatie van het provinciaal ea gemeentelijk bestuur wordt ingericht. Den tekst van deze verorde ning vindt men elders in ons blad. In de dagelijkache persconferentie heeft gisteren dr. R&bl de volgende toelicht ng gegeven op deze verorde* ning. Bij beschouwing van de verordening no". 152/41 is het het beste uit te gaan van de beschouwingen over liet thema „parlementarisme en ontbinding van de partij", die dezer dagen zijn gehou den in de Deutsche Zeitung in den Niederlanden (men zie de rubriek „Uit de pers", Red.). Zooals men weet, verbiedt de Nederlandsche Grondwet in art, 89 aan de leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal hij het uitbrengen van hun stem beve len van hun kiezers te aanvaarden of ruggespraak; met hen te houden. Een bepaling in denzelfden geest bevat art. "2 van de Provinciale Wet en art, 51 van de Gemeentewet. De bedoeling van deze* bepalingen is de afgevaardigden ""Afhankelijk te maken van alle in vloeden van buiten, aanwijzingen en bevelen, volgens den wil van den wet. gever moest het onbeinvloede inzicht en het overleg onder eigen verant woordelijkheid het eenige richtsnoer voor het optreden der afgevaardigden zijn. De Nederlandsche wetgeving wees du? de gedachte der eenzijdige poli- 'e*e vertegenwoordiging van belan gen en groepen en vooral den band tUMchen afgevaerdigden en invloeden *an buiten uitdrukkelijk van de hand. afgevaardigde behoorde zich daar- i.„fen bij <le uitoefening van zijn ÏÏT?.1 uitsluitend te laten leiden door zijn inzicht en zijn geweten. De JifS V!1 za'cen nu heeft bewezen, dat m* ?„e'd n'e' 'n practijk te bren- S,!™ yeeleer is <ft band, die de af. S ^deu.vrr>f,ger met <le patrici- wrtL*flachten of a<Wiike families d. nïïr:, °ver8ega»n in een band met vlaSusPartU. waartoe de afge- w««n w behoorde. Dit feit ia welis- de uitdrukking gekomen in ord» 7?11 Nederlandsche rechtz- iuri<Wuar ?rom bet niet minder juridisch, werkelijkheid. De rol der partijen. v«wdi.aelael va" den band der afge kat w ,met de Partijen was afhan. tijen .Yaa <te voorwaarde, dat de par- ïw'™» j boegen, in feite ook dra. «i verïn, p°btieke meeningvorming reb D»«W0° ^khe'd warer> en biet voorwaarde is uiterlijk na toato lïan ,v,ori* jaar in toenemen- nwolM?".. d®. Politieke mee- ui ven bistven hef 70lk ,ten «lotte niet meer P'rtilen van^"^ der Parlementaire Cf van vroeger, doch binnen dei andere organisatties, bewe r«hi«treëk. "uvan alle - trad vr.i" openbaar aan den Hlen w"ay '"dien dit niet leen **aar na 22 Junl lm*n meer toegestaan *d,rl«ndi„ïlen' ,Tant 'n bet- bezette «■«datdaS *®bied kan nog slechts, ^IzjewlM0 tu"ch*n Europa en het *oor de ontbrand, één criterium ««an, j meeningvorming be- ve'dfl' van den strijd en de "la tot den .trlta u-. zijn d.,., le andere tegenstellln- Irts betifv ?enovw van onderge- wekenls en aan niemand kan worden toegestaan het Nederlandsche volk met tactische tegenstellingen van de partijpolitiek bezig te houden en het daardoor af te voeren van bezin ning op het fundamenteele politieke probleem van het eigen bestaan. Con creet gesproken is het van belang, dat het Nederlandsche volk in den strijd tegen het bolsjewisme partij kiest, daartegenover is evehwel zonder be lang, of het treffen vaft zekere practi- sche «maatregelen door bepaalde frac ties uit overwegingen van partijtactiek wordt bevorderd of tegengewerkt. Uit dezen staat van zaken heeft ver ordening no. 129/41 de consequentie getrokken en zij heeft acht van de ne gen politieke partijen in totaal, die vertegenwoordigd waren in de Staten. Generaal, ontbonden. Echter mag nog steeds de wettelijk bepaalde belang rijke bevoegdheid blijven bestaan van de afgevaardigden, die aan deze par tijen waren verbonden om binnen het kader der publiekrechtelijke vertegen woordigende lichamen in provincie en gemeente autonome bepalingen uit te vaardigen, begrootingen vast te stel len en het toezicht op haar uitvoering të houden. De vraag werd geopperd, of deze toestand kon voortduren. De over. heid is na rijpe overweging van den staat van Zaken tot de slotsom geko men, dat dit niet mogelijk is, zij is volgens het geldende volkenrecht ver antwoordelijk voor de openbare 'orde en de veiligheid van het openbare le ven in de bezette Nederlandsche gebie den en z(j kon zich niet verheden, dat de bovenomschreven toestand een acuut gevaar voor deze rechtsgoederen met zich bracht. Zij was derhalve ver plicht de noodige maatregelen van be- stuursrechtelijken aard ter handhaving van de ongeschondenheid dezer rechts goederen te nemen en heeft dit in ver ordening nr. 156/41 gedaan. De inhoud van deze verordening is, naar op den voorgrond moet worden gesteld, met de bevoegde Nederland sche instanties uitvoerig besproken. Uitgaande van de politieke en juridi sche feiten, die op het huidige tijdstip den toon aangeven, is ook instemming van alle betrokken Nederlandsche in stanties met de onderhavige regeling bereikt. Het is dus geen octrooi, magr een regeling, die op Duitsch-Neder- landsche overeenstemming berust en in vele opzichten van de zijde der be trokken Nederlandsche ministeries zelfs zeer is toegejuicht. De leidende gedachten van de veror dening zijn de volgende: 1. Aan het hoofd van provincie en gemeente staat bi de toekomstniet meer een parlementaire vergadering, doch één man, de commissaris der pro vincie, resp. de burgemeester. In zijn handen berust de geheele macht, die tot dusverre verdeeld was over den commissaris der provincie, Gedepu teerde Staten en Provinciale Staten, resp. den burgemeester, het college van B. en W. en den Gemeenteraad. De commissaris der provincies reep. de burgemeester, op wien thans alle be voegdheden binnen het kader van het provinciale resp. gemeentebestuur zijn overgegaan, draagt derhalve voortaan ook de algeheele verantwoordelijkheid voor het openbaar bestuur van zijn ge bied.. 2. De commissaris der provincie resp. de burgemeester, behoeft even wel den feitelijken en deskundigen raad van manden, die vertrouwd en vergroeid zijortmet het enltnreele, eco nomische en 'sociale leven van provin cie /respr gemeente, hij kan zijn taak nieMés van de bevolking volbrengen. Hem moeten derhalve raadgevers ter zijde treden, wier taak het is hem bij de leiding van het bestuur te advtsee- ren, hem wenken te verschaffen en bij de burgerij begrip voor zijn maatrege len te wekken. 3. Leiding van het bestunr en ver strekking van advies worden duidelijk gescheiden,-Niemand kan op beide ge bieden tegelijkertijd werkzaam zijn. Door toepassing van dit beginsel Wordt de bepaling van duidelijk omschreven aansprakelijkheden het beste gediend. Daar het den commissaris der pro vincie, resp. den burgemeester om technische redenen onmogelijk is de zaken alleen af te handelen, wordt ge zorgd dat ala zijn vertegenwoordigers bestuursraden resp. wethouders wor den aangewezen. Bestuursraden en wethouders zullen afgezien van en kele uitzonderingen op het gebied van het bestuur der gemeente dit ambt als hoofdberoep vervullen en de hóe danigheid vmn ambtenaren hebben. Het doei van dezen maatregel is een vol strekt zakelijk, onbeinvloede en on vooringenomen bestuur te waarborgen. Het vroegere stelsel, waarbil de gede puteerden en wethouders lieden waren, die hun werkzaamheden sis nevenbe roep en derhalve opzettelijk of on bedoeld niet geheel vrij van ner- soonlljke, maatschappelijke of sake- De secretaris-genergól van het dé parlement wan Opvoeding, Wetenrchaj en Cultuurbescherming, prof. ar. 3 van Dam, heeft giéteren in een radio rede aangekondigd, dat de lagere school met ingang van 1942-1943 acht leerjaren zal krijgen en dat in de 7e en' Sste klasse onderwijs in het Duitsch zal worden gegeven. Verder kondigde spr. aan, dat het middelbaar ondertojji in de# loop van den volgenden winter op de helling zal komen en hij deelde mede, dat zal worden geopend een Nederlandsche Instelling voor Volk- sche Opvoeding (N.I.V.O.), waarin jongens van den leeftijd, die geschikt is voor de middelbare school, zullen worden opgenomen. Prof. van Dam behandelde voorts o.m. het probleem iian de handhaving van orde en rust op de scholen en de bevoegdheden, die hem te dien aanzien, alsmede ten aan zien van leerplan en leermiddelen, zijn verleend. lijke overwegingen verricWnL is daar mede afgeschaft. 5. Nopens het toezicht pp de werk zaamheid van provincie ert gemeenten worden duidelijke rechtsverhoudingen ingevoerd. Het toezicht op de gemeen ten oefenen in* het algemeen de com missarissen der provincies, slechts de gemeenten Den Haag, Amsterdam en Rotterdam staan onmiddellijk onder toezicht van den secretarisgeneraal van het ministerie van Binnenlandsche Zaken. De provinciën staan onder toe zicht van denzelfden secretaris-gene raal. In waterstaatsaangelegenheden Is het deskundig toezicht van den secre taris-generaal van het ministerie van Waterstaat gewaarborgd. 6. Van bijzonder belang is de invoe ring van het recht, dat de autoriteit, die toezicht oefent, heeft tegenover de instantie, die aan dit toezicht is ónder worpen. Daardoor wordt de provincie de tusschen-, de gemeente de onderste afdeeling van een uniform, ondeelbaar staatsbestuur. De lager# Instantie kan zich niet tegenover een bevel van een centrale autoriteit van centrale regee ring beroepen op bijzondere bevoegd heden of autonome rechten. De conse quente toepassing van dit beginsel móet beschouwd worden ais onmisbare voorwaarde voor een geordend, door tastend bestuur, vooral met het oog op de thans bestaande behoefte. Het Tfederlandsche volk zal op een later tijdstip gelegenheid krijgen uit te maken, of verordening no. 152/41, die de bezettende overheid als maatregel van zuiver bestuursrechtelijk karakter in overeenstemming met het geldende volkenrecht ter handhaving van de openbare orde en van de veiligheid vjm het openbare leven heeft getroffen, zich er ook niet toe leent onder de ge- wijefg^ie omstandigheden van een toe komstige situatie alslrondslag voor de nieuwe Nederlandsche constitutie in den ruimsten zin te dienen. Men moet in dit verband vooral niet uit het oog verliezen, dat wat hier is ingevoerd, te autoritaire verstrakking van de be stuursorganisatie in provincie en ge meente reeds sedert vele jaren door de besje koppen van de Nederlandsche bestuursleer en bestuurspractijk „met aandrang is geëischt. ministerraad tot acht MINISTERS UITGEBREID Vichy maakt officieel bekend, dat op grond van de beraadslagingen der re geering der laatste dagen drie nieuwe ministeries zijn opgericht, en wel een ministerie voor de Nationale Verdedi ging, dat in handen komt van den plaatsvervangenden minister-presi dent, admiraal Darlan, alsmede twee ministeries van staat, die zijn overge dragen aan Moisset, tot dusver staats secretaris in 't vlce-presidentschap, en aan Romier, den nauwen medewerker van maarschalk Pétain in diens kabi net. Voorts is de ministerraad tot acht ADMIRAAL darlan (Foto Archief) ministers uitgebreid. Voortaan zullen tot den ministerraad behooren: De plaatsvervangende minister-pre sident en minister voor de Nationale Verdediging, van Buitenlandsche Za. ken en Marine, vloot-admiraal Fran cois Darlan, voorts de minister van Oorlog, leger-generaal Huntziger, de minister van Justitie Barthélémy, de minister vgn Binnenlandsche Zaken Ducheu, de minister van Financiën en Handel,. Bouthillier, de minister van Landbouw Caziot, alsmede de beide pas benoemde minister van staat Mois set en Romier. Voorts werd opgericht inplaats van het tot dusver bestaande secretariaat- generaal voor Inlichtingen, een secre tariaat-generaal voor Inlichtingen er. Propaganda, dat in handen werd ge legd van Marion, tot dusver plaatsver vangend secretaris-generaal in het vice-presidentschap, die daarmede be noemd werd tot secretaris generaal. De taak van de nieuwe ministeries is de volgende: Het ministerie van Defensie onder leiding van admiraal Darlan zorgt voor de algemeene organisatie der nationale verdediging, verdeeling en detachee ring van de strijdkrachten en de alge meene inspectie daarvan. Onder hem staan het staatssecretariaat van Oorlog onder leiding van generaal Huntziger, van Luchtvaart onder generaal Ber- geret en van' Koloniën onder admiraal Platon. Minister van staat Moisset is belast met de coördinatie van de nieuwe in stellingen, die in het leven zijn of zul len worden geroepen op het terrein der reorganisatie van het Fransche be stuur. Minister van staat Romier oefent de functie van permanent gedelegeerde van het staatshoofd bij den Nationalen Raad uit. Door de benoeming van den plaats vervangenden secretaris-generaal van het bureau van den vice-president, Ma. rion, tot staatssecretaris va-i Voorlich ting en Propaganda is de 'bevoegdheid van het bureau van voorlichting aan zienlijk uitgebreid, daar de nieuwe functionaris zich niet uitsluitend be perkt tot voorlichting van de openbare meening, maar ook haar leiding in den geest der politiek van den maarschalk op zich neemt. Het §taatsblad meldt, dat de zittings periode van senatoren en Kamerleden met ingang van 1 October a.s. eindigt. Darlan, die met de leiding van het ministerie van Defensie het toezicht op de staatssecretariaten van Oorlog, Luchtvaart, Koloniën en Marine op zich heeft genomen, zal slechts voor- loopig tevens staatssecretaris van Ma rine blijven. Binnenkort kan een nieu we benoeming in deze functie worden verwacht,. Het was op 20 Januari 1940 dat Churchill m het Lagerhuis verklaarde: „Het bolsjewisme is geen politiek sys teem, maar een ziekte". Dit was naar aanleiding van het feit, dat 4e Sovjet-Unie het kleine, dappere Finland had aangevallen. Sindsdien is het bolsjewisme waar lijk niet veranderd. Het is een ge vaarlijke ziekte gebleven, die zoo spoedig mogelijk moet worden uit geroeid. Bolsjewisme is de kanker die vreet aan de Westersche beschaving, het is een gevaarlijk gezwel in het lichaam van Europa, dat. moet worden uitge-' sneden. Europa kan alleen dan weer gezond en gelukkig worden als het bolsjewis me radicaal wordt uitgebrand. Hier is geen compromis mogelijk, hier zouden zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Adolf Hitler heeft dit ingezien en de tienduizenden, die zich meldden voor de vrijwilligerslegioenen, hebben den Führer begrepen. Landgenootier., begrijpt dat het bolsjewisme te vuur en te zwaard be streden moet worden, meldt u aan bij het Koninginnegracht 22, 's-Gravenhagc. Het overladen l* gemeld van dr Hendrik P. N Muller, oud-gezant. Dr Muller werd op S April 1858 te Rotterdam geboren HU stu deerde aan de handel&atdeelittg van de Hoh* Realschule te Frankfurt am Main en aan universiteiten te Heidelberg. Leipzig en Giessen. aan welke laatste hij in 1894 pro moveerde ln de philosofie Hij was voqrta werkzaam in den goederenhandel te Rotter dam. Liverpool. Manchester en Marseille eh nadat hij ln 1881 en 18CZ reizen ln Oost- on Zuld-Afrika had gemaakt, richtte HU to Rotterdam de Oost-Afrikaansche Compagnie op. (Foto archief) Van 1885 tot 1902 was di Muller comul- gencraal van de Zuid-Alrikaansche repu bliek in Nederland en gezant van den Oranje Vrijstaat ln buitengewone zending, bij verschillende hoven.. In de bevordering van een goede verstandhouding tusschen deze bei'de staten en Nederland heeft dr Muller ln die Jaren een groot aandeel ge had. Van 1902 tot 1909 maakte hij reizen d«or Noord- en Zuid-Amertka en Azië. Bij het uitbreken van den wereldoorlog werd dr MuUer regeeringscommissarls voor $e vluch telingen. waarna in 1908 zijn benoeming tot gezan-t te Boekarest volgde. In 1922 werd hU te Praag benoemd, welke functie h-0 bekleedde tot 1932 Op beide pos ten bewees bij dep Nederlandschen handel groote diensten. Zijn verdiensten voor den Oranje Vrijstaat werden in 1931 beloond door verleening van den graad van doctor ip de rechten honoria causa. Di> Muller, van wiens hand vele geschrif ten het licht zagen, maakte veetig jaar deal uit van de commissie, belast jnet het afnemen van het consulaire examen. Waarvan hU een vijftiental jaren voorzitter is. In den loop der Jaren heeft de heer Muller een groote verzameling wetenschappelijk materiaal en vele kunstschatten bijeengebracht. Den Staat der Nederlandeh schonk hij. ter plaatsing In het Rljksmuseunm voor Volkenkunde te Lel den. zijn zefcr belangrijke vcrzame'tng van ethnografische voorwerpen, en ter plaat sing in het Rljksmueusm voor Natuurkundige Historie eveneons te Leiden, zijn collectie zoöloglca -At BRITSCH TRANSPORTVLIEGTUIG VERONGELUKT. Een Britsch transportvliegtuig, dat dienst deed voor het verkeer tusschen Engeland en Canada, is volgens een offieieele mededeeling van de Britsche luchtmacht, naar Associated Press uit Montreal meldt, j.l. Zaterdag ver ongelukt. 22 inzittenden, waaronder zeven personen uit de Ver. Staten en acht uit Canada, kwamen om, toon het toestel kort na zijn start van een Britsch vliegveld, tegen een berg vloog. In aansluiting op het weermachts- bericht van gisteren verneemt het D.N.B. van militaire z$de: In de Zuidelijke Oekraïne heeft de energieke opmarsch der geallieerde troepen opnieuw belangrijk terrein ge wonnen en ten deele reeds de kust van de Zwarte Zee bereikt. Daar de bene denloop van de Dnjepr ten Zuiden v%n Kiefook reeds onder bereik der Duit sche wapens staat, wordt aan de op die plaats meer dan zevenhonderd meter breede rivier als verkeersweg voor de Sovjets eveneens sterk afbreuk gedaan. Hierdoor ia het geheele verkeerswezen daar ter plaatse verlamd, daar ook de weinige spoorwegen in het Zuidelijk deel der Oekraine door de geallieerde troepen worden beheerscht. De Sov jets zullen het hun nog resteerende kleine deel der bocht van den Dnjepr nu ook niet meer kunnen, houden. De achtervolging der verslagen Sov jettroepen in de Oekraine is ook Maan dag voortgezet. Duitsche vooruitgescho ven afdeelingen dwongen vluchtende bolsjewisten tot den strijd en brachten hun zware verliezen toe. B|j het breken van het verzet der in het gebied van Oeman (ten Z. van Kief) ingesloten Sovjet-strijdkrachten werden het zesde en het twaalfde Sov jet-leger en het dertiende Sovjet-corps tirailleurs in de pan gehakt. De opper bevelhebbers van het twaalfde Sovjet- leger, generaal Pawel Ponedjelin, en de commandant van het dertiende corps tirailleurs, generaal Nikolslj Klrillof, eraakten in Duitsche gevangenschap. Jeneraal Ponedjelin verklaarde, dat *h|j nog op den avond van 6 Aug. een radiogram naar Moskou heeft gestuurd, waarin hij meedeelde, niet langer stand te kunnen houden. Moskou heeft me toen bevolen door te breken, welke poging echter schipbreuk leed op den Ijzeren ring der Duitsche troepen. De voortdurende aftocht der laatste we ken, zoo meldde de Sovjet-generaal, is voor de Sovjet-troepen buitengewoon r|jk aan verliezen geweest en heeft de stemming deT soldaten sterk gedemo raliseerd. De Duitsche troepen z|jn steeds sneller geweest dan de Sovjets. De bedreiging van Odessa. De Times schrijft onder het op schrift: „Odessa bedreigd": Terwijl he vige gevechten gemeld worden van alle drie sectoren van het Sovjet-front, werd de stootkracht van het Duitsche offensief van het Centrum naar de flanken verplaatst. De Duitschers heb ben aan het Zuidelijke front onbetwist baar terrein gewonnen. Het Britsche volk, dat wellicht geneigd is tot een optimistische beschouwing van den toestand aan het Oostelijke front, mag niet vergeten, dat de Sovjets tot dus ver zijn afgeslagen en dat de Duit- vele put sobers op plaatsen z|)n opgerukt. Het blad vervolgt: de Sovjet-generaals en soldaten hebben groote moeilijk heden en gevtren ta overwinnen. ZU staan tegenover een Organisatie van geweldige kracht. Volgens een berichtivin den Lon- denschen correspondentyan 't Zweed- sche blad D a g e n s N\ heter, Is men in goed ingelichte kringen der Britsche hoofdstad van meening, dat de oorlog tusschen Duitschland en den Sovjetstaat thans z|jn meest critieke stadium heeft bereikt. In deze Londen sche kringen hecht men groote waar de aan de vraag, of de leveranties der V.S. aan de Sovjet-Unie veilig kunnen worden getransporteerd. De Japanners hebben zich over de mogelijkheid van omvangrijke Amerikaansche transpor ten naar Wladiwostock reeds geuit op een wijze, welke niet mis te verstaan S5. Verder schrijft het Zweedsche blad, dat de vernieling van talrijke belang rijke economische en militaire knoop punten, Stalin voor het niet weg te re deneeren feit van een volledige ineeri- storting stelt. Uit Sjanghai wordt gemeld, dat de woordvoerder van het Japansche leger, in China ten aanzien van het bericht' als zouden Amerikaansche vliegtuig- leveringen voor de Sovjet-Unie reeds onderweg zijn, heeft verklaard, dat dergelijke leveringen, die via Wladi wostock zouden gaan, Japan groote zorg baren. Deze zorg, zoo merkte de woordvoerder op, is m.i. zeer natuur lijk, aangezien het wegens de trans- ■portverhoudingen in Siberië onzeker is of de leveringen ooit haar plaats van bestemming in de Sovjet-Unie zullen kunnen bereiken. Het is zeer wél mo gelijk, dat de leveringen afgetakt wor den naar Tsjoengking, waar zich vol gens mededeelingen van Amerikaan sche staatslieden ,de eerste verdedi gingslinie der Vorconigde Staten be vindt. Ten slotte 'bestaat ook de moge lijkheid, dat Amerikaansche wapen- leveranties voor de Sovjets in de Siba. rfifche kustprovincie* b riache kustprovincie» blijven steken, daar de verhouding van de Vereenlgde Staten tegenover het Sovjet-leger niet duidelijk Ta en daar er voorts geen dui- delUkheid bestaat over de kwestie of de ver. Staten op zekeren dag Wladl- woatock evenals Tsjoengking als steunpunt in de Amerikaansche ver dedigingslinie zullen beschouwen. Het Amerikaansche blad New York World Telegram «telt in een hoofdartikel vast, dat Sovjets Iedere wéék duizenden machines verliezen, welke zil niet vervangen kunnen. Ver der merkt het Amerikaansehe blad op, dat Duitschland daarentegen ateeds wéër^zijn verliezen katf aanvullen, ^.oodray het Sovjetleger zijn reserves aan vliegtuigen, tanks en ander oor logsmateriaal opgebruikt heeft, is het et dit leger afgeloopen. Verder ichrijft het Amerikaansche blad, dat •reeds thans in de Sovjet-Unie ge brek aan vliegtuigen blijkt te bestaan. Elite-regiment vernietigd. Een Duitsch bataljon infanterie, dat eanige dagen geleden door Smolensk trok en onder voortdurenden str|jd 1135 kilometer gemarcheerd heeft, ont moette op den ochtend van 11 Augus tus voor Wjasma een aanvullende co lonne der Sovjets. Bij den verderen op marsch zuiverden de Duitsche soldaten den geheeien sector. Als buit viel hun behalve wapens en munitie een vaan der Sovjets in handen, uit welks op schrift bleek, dat het telkens verleend wordt aan het flinkste en meeat suc cesvolle regiment. Blijkbaar betrof het hier de laatste resten van een Sovjet- elite-regiment, dat volkomen in de pan gehakt was. Gebrek aan levensmiddelen. Hl* tan boel wordt gemeld, hceffde Sovjetregeering in een drin gend verzoek de Turksehe regeenng om de levering van slachtvee gevraagd, aangezien zich In het Zuiden van de Sovjet-Unie een gebrek aan levens middelen voortdoet. NaayCuit eefrde Sov Zon op 6.20, onder 21.08 Maan ondtr 14.13, op 0.13 Mn ia verplicht te verduis teren van toneonderjeng tot eoneopkomat. Lantaarns van voertuigen 5 moeten 1 our na zonsonder J gang ontdoken worden. «WWMMsi K 312

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1