t IUDA/EN OMSTREKEN Legioenofficieren Voortgezette achtervolging in Zuidelijke Eén boer directeur-generaal van den Landbouw Donderdag 14Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR Gj Achterhoede der wijkende troepen lijdt zware verliezen hij den Rijkscommissaris i io*Iflcuut No. 20106 Britache legerkringen achten poaitie der Sovjettroepen in Oekraïne zeer gevaarlijk Zware yvliegtuigveriiezen Toch een ontmoeting Churchill-Roosevelt? Luchtaanvallen op Engeland. Amerikaansche plannen voor troepentransport haven. Geen menu's meer in de Fransche taal. De benoeming van den heer G.J. Ruiter „Dat is de man, die eens minis ter van Landbouw zal worden" GEVOLMACHTIGDE VOOR 's-GRAVEN- HAGE BENOEMD. De Japat)*che blokkee- ringsmaatregelen. RITMEESTER FREIJDEMANN VERTELT. YRUWILI N! D GOUDSCHE OUBAUT Bureau: MARKT Jl, TEL. 3743 Postrekening 48400 Chefredacteur: F. TIETER, Gouda. la 4e toelichting op het Duitsche nchtsbericht van gisteren wordt 1 Aan het Oostelijk front achtervolgen ■t, verbonden strijdkrachten in de ftiidelijke Oekraïne den voortdurend Sugwijhenden vijand in onafgebroken marJChen De achterhoede der Sovjets, L daarbij tot den strijd wordt ge dongen, lijdt dagelijks groote ver liezen Ook aan de rest van het front JJepjen de Duitsche aanvallen met nieces voortgezet, waarbij opnieuw vijandelijke groepen ingesloten en som mige harer vernietigd werden. De Duitsche luchtmacht bombardeert leeds weer belangrijke spoorweg knooppunten achter het Sovjet-front op doaltreffende wijze. Vergeefs trachten de Sovjets de nieuwe Duitsche opera ties tot slaan te brengen. De toestand der Sovjettroepen in de Oekraïne wordt, naar Associated Press alt tonden meldt, in kringen van het Britse!» leger zeer gevaarlijk geacht. Een officier van het Britsche ministerie na Oorlog zou hebben toegegeven, dat de Dultschers succes hebben Eén ton Russische bommen Tegenover de door Moskou en Lo; den verspreide fantastische berichten omtrent de aanvallen van Sovjet/vlie ger» op Berlijn vertieemt het/D.N.B. v» bevoegde zijde: De bolsjewistische vliegtuigen hebben Berlijn ilechts één keer bereikt. Bij die gelegenheid heb ben zij twintig bommen/geworpen met een totaal gewicht vairéen ton. Gedu rende de drie daarop volgende nach ten is het hun nijtt gelukt tot Berlijn door te dringey Daarentegen zijn de Duitsche vliegers iederen nacht tot Moskou doorgedrongen. Gedurende de «fgelooper/nachten hebben zij achter eenvolgens 60, 53, 70 en 40 ton brisant- pen geworpen. De verhouding is sla één tot 205 ton. Door deze aap- Hen op Moskou is een bijzonder doé- zangrijk gebied der Sovjetbewapenfngs. industrie, vooral van de Sovjet/vlieg- luigindustrie, die bijna voor de/helft te Moskou is geconcentreerd, /getroffen. De in de overige industriegebieden, als Gorki, Tala en Charkof et/het Donetz- gebied aanwezige vliegtuigfabrieken, die geen aaneengesloten industrie vor men zooals in de omgeving van Mos. kou, kunnen de in/dit laatste gebied thans uitgevallen/productie niet ver vangen. Bovendien neemt hun produc. tie-capaeiteit door het in sterke mate onttrekken Pan arbeidskrachten, de steeds sterker merkbaar wordende storingej/in het transport en de andere olggh der door de Duitschers toege. ,ne slagen waarschijnlijk belang- af. Onder die omstandigheden is begrijpelijk, dat de Sovjet-leger leiding de voor militaire operaties op groote schaal niet meer voldoende luchtstrijdkrachten gebruikt tot ver derging van haar militaire onmacht ze van de weinige nog aanwezige startplaatsen, van waaruit het Duitsche pbied nog bereikt kan worden, het fuitsche rijk laat binnenvliegen. Een schrikbeeld fcuDunsch bataljon infanterie heeft 5? D.N.B. verneemt, tezamen met "dealing artillerie een sterke ach- 7™*"* der Sovjets vernield, die de in o!„H?™n8 van Nikolajef vluchtende "wrotpfH moest dekken. De Sov- Jïï "wden zich in de huizen van een Je IWot plaatsje genesteld en tracht- S£ïr woedende tegenaanvallen den zich aanva' te6en te houden. Toen h« -i ®nvjet-pantserwagens voor zi> i. iS vertoonden, brak de orkaan Door a Duitsche artillerievuur los. lT* psnaten werden de verzame- voertuigen midden in het plaatsje e munitie- en benzinevoorraden ge- waarvan de ontploffing een SfSSï4. deed ontstaan. Toen de VSBJj?n,fw'het stadje binnendrongen huis H,i I T no8 nauwelijks één l»kti ui» in krand stond. Het vuur mok fi. euren en vensters, een dikke ren r. tusschen de gloeiende mu- itj^®,*tsvelde Sovjetsoldaten lagen kuizM u ,?n in groepen voor de (^.Machmegeweeraesten en veid- U»Xèv!nn w.aren kapot geschoten, fcvüml transportauto sloegen dan ,Kli an' ,d'e door de benzine wer- 4a kLJ?™' f-an8s de straten stonden (^"■iwgeachoten gepantserde vecht- MStti.-.b d* meeste rook uit de J*" Duit„üu ^esrhadigingen, afkoiéstig kiraa «ranaten, te voorschijn hat plaatiu laatste huizen van «og Ml, de Duitsche soldaten ï'arhtend. schouwspel. De haidep vrLiJbolsjewistische troepen hun aolft»i„ ,to s vol met lijken van ook S* Jif1r *elaten, waarvan J^teleBd. waa geraakt. In een jjMate v;urk,.n6 werden de feeaatem e afdeelingen over- V*aa h« Noordelijke sector Auimplche,tn>nt werden den BokuJli?,uwa vorderingen leartstische tegenaanval len, die den DuitschFinschen" op- marsch moesten vertragen, werden onder zware en bloedige verliezen af geslagen. De bolsjewisten leden daarbij groote verliezen aan materieel. Er wer den talrijke gevangenen gemaakt. In den Noordelijken sector hebl Duitsche vliegtuigen van allerlei ïlag 180 vrachtauto's, vier treinen er/ 16 tanks vernietigd, 15 batterijen tot zwij. gen gebracht en 27 stukkTy'eeschut buiten gevecht gesteld. TWiens tal rijke, uitgestrekte vluchten gericht tegen de achterwaartscbe verbindin gen, werd een groot aantal andere trei. nen op stations en open trajecten be schadigd. De aanvallen strekten zich ook uit tot de zee, utaar ten Noörd-Oos- ten van het eiland Oesel een éiiande- lijke torpedojager werd beschadigd. Verscheiden/aanvallen van de Duk sche luchtmacht waren in den middel sten secto/ gericht op het station Brjansk/Gebouw en emplacement wer. den zwaar beschadigd en de /meeste spooraVagens geraakten in brand. Bij aanvallen op troepenconcentraties» co- lijnnes, verkeerswegen en stellingen'der ilsjewiki wei-den een pjmtsertrem en 80 vrachtauto's vernietigd en elf stuk ken gesehut beneven^drie batterijen buiten gevecht gestel De/verliezen der Sovjet, luchtmacht. Afdeelingeiyder Duitsche luchtmacht en afweergeschut hebben op 12 Aug. 184 Sovjet-vliegtuigen vernietigd. Neergeschoten werden nl. 121 toestel len, op den grond vernield 63 Torpedojager vernietigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 11 Aug. aan den ingang van de Finsche Golf een torjfedojager der Sovjets vernietigd Duitsche verkenners zagen op 13, Aug. hoe het gekenterde oorlogssi op de plek van den aanval met dén kiel naar boven Ronddreef. Voor Odessa/hebben gevechtsvlieg tuigen op 13/Aug. êêh koopvaardij schip van 5000 brt. beschadigd; zoodat het de reis/niet kon'vervolgen. De be manning/heeft het schip/bp strand gezet. Eén ander koopvamra ij schip van 6000 brt. maakte na een/pomvoltreffer slagzij en voer langzaam in de richting !ssa terug. Bij egri vergeefschen aanval van Sovjetbommenwerpers op Ie Roemeensche haven Constartza in den nacht van 12/óp-13 Ang. werd een bolsjewistisch vliegtuig door Duitsche jagers neerges<>Koterv___^^_^^. De zware verliezen, welke het Brit sche ea het Sovjet-luchtwapen, die te zameti niet minder dan 244 vliegtuigen vertóren hebben, gisteren geleden hebben, worden door de Beriijnsche pers algemeen gekenmerkt als een l/zwarte dag voor de-Britten en bolsje wisten". Een nieuwa poging van den vijand om althans in de lucht iets te laten zien, is daarmede, zoo schrijven de bladen, jammerlijk mislukt. De Deutsche. Allgemeine Zeitung schrijft: Engeland wil den Britschen nederlaag, in de lucht, zijn aanvallen op het gebied van het Duit sche rijk en de bezette gebieden, graag als een ontlastings-offensief voor de bolsjewisten voorstellen. De Engel- schen bespeuren evenwel thans reeds, dat deze grootmoedig .aanvaarde ver plichting tot ontlasting de Britten tot grootere activiteit noodzaakt dan hun lief is en tevens bemerken zij, op hoe beperkte wijze deze luchtaanvallen Duitschland militaire schade berokke nen en op hoeveel sterker wijze yy voortdurend tot groote verliezen voor hen zelf leiden. De V/ölkiscfier Beobachter gaat oy de poging der Britten in, om ook hun jongste gebrek aan succes weer, zooals gebruikelijk, met leugens te /verdoezelen. Wanneer de bewerin- van de Britten waar zouden zün, schrijft het blad, zouden uitge strekte belangrijke industrieën en ver keerswerken van het Duitsche rijk nog slechts puinhoopen zjjn. Een feit is echter en het kan door eiken reizi ger in Duitschland telkens door eigen aanschouwing geconstateerd worden dat de door Engelsche bommen aan ge richte schade noch de industrieele productie noch de verkeerswegen in Duitschland heeft vermogen te storen. Een feit is verder, dat Engeland bij zijn vergeefsche aanvalspogingen verliezen ggleden heeft, welke niet meer ver vangen kunnen worden. Reeds uit de pogingen van de En gelsche nieuwsdientsen om de jongste nederlagen in de lucht te verdoezelen valt op te maken, hoe groote verwach tingen men in Londen van deze mis lukte luchtaanvallen gehad heelt. Nu geeft men zich over aan beweringen, die vol tegenspraken zijn, niet alleen in Londen, ook in Moskou. Doch wat bekommeren de Britsche en bolsjewis tische agitators zich om feiten, zoo besluit het blad, wanneer het erom gaat, hun militaire nederlagen goed te praten EEN VERKLAR1NQ VAN HET WITTE HUIS AANGEKONDIGD. Het Witte Huis maakt bekend, dat hedenmiddag een verklaring aan Je pers verstrekt zal worden. Et is niet bekend gemaakt waarop de verklaring betrekking zal hebben. Associated Press vermoedt, dat de verklaring ver band houdt met de onbevestigde ont moeting tusschen Churchill en Roose velt. TREFFER OP EEN STAALFABRIEK. Een buitengewoon stoutmoedige dag- aanval is door Duitsche gevechtsvlieg tuigen op 13 Augustus ondernomen op een staalfabriek ten Zuiden van Whitby aan de Oostkust van Noord- Engeland, aldus het D.N.B. I«n scheer- vlucht vlogen zy bij verrassing op de fabriek af en wierpen hun bommen wel gericht, den een na den ander. Zware explosies vernielden een werk plaats, de schachttoren kreeg een vol treffers 4 en sloeg geheel uit elkaar. Voor dé Engelsche afweer ingreep, waren de Duitsche bommenwerpers al weer verdwenen. Het A.N.P. meldt: Dinsdagmiddag heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Neder- landsche gebied. Rijksminister Seyss-Inquart, in aanwezigheid van den Höheren SS.- und Polizeifiihrer SS.-Gruppenführer Rauter. commissaris-generaal Schmidt en luitenant' generaal Scyffardt afscheid genomen van d« Nederlandsche officieren, die de eenheden van het Nederlandsche legioen in den strijd tegen het bolsjewisme zullen lelden. Nadat de verschillende officieren door luitenant- generaa1 Seyffardt waren voorgesteld aan den Rijkscommissaris, richtte deze een toe- spraaje tot hen. waarin hij uitdrukking gaf aan zijn waardeering voor het vrije besluit dat bij ieder afzónder'ljk zijn oorspron» vindt in een Nederlandsch-vplksch verant- woordelijkheidsbewustzijn Later zal het Ne derlandsche volk eens dezen mannen dank baar zijn, zoo zeide de Rijkscommissaris verder, dat zij in het historische conflict met vooruitzenden bltk hun plaats gekozen hebben aan de zijde, die den doodsvtjard van het Avondland en zijn cultuur den ver- «ietigingsstrijd heeft aangezegd. Nederland is op grond van geografische en economische omstandigheden niet in het rechtatreeksche contact gekomen met het bolsjewisme, dat Duitschland gedwongen heeft tot den strijd #p leven en dood tegen het «bolsjewisme. Daarom komt den Nederlanders, die den juisten weg uit eigen ^weging gevonden hebben, bijzondere achting toe. De Rjjkscom- mssaris wees vervolgens op den volgzamen trouw, die een doors'aggevend kenmerk Is geweest bij ieder groot historisch optreden van de Germaansche volkeren. Daarop be rust ook de met het volksche geweten van ieder overeen te brengen eed, de de offi cieren van het Nederlandsche legioen moeten afleggen voordat zij den strijd aanbinden en waarin aan Adolf Hitler als oppersten oorlogsleider van in den strijd tegen het bolsjewisme aaneengesloten naties onvoor waardelijke trouw wordt beloofd. Nadat luitenant-generaal Seyffardt een dankwoord had uitgesproken, nam de Rüks- commssaris met eeft. handdruk en den. Steg Heil-groet afscheid van de officieren van het Nederlandsche legioen. (Foto Schimmelpenningh-Klein) KOSTEN ZES MILLIOEN. Het Amerikaansche ministerie van Oorlog heeft, naar de New York Herald Tribune uit makelaars- kringen zegt te hebben vernomen, het voornemen een speciale troepentr3ris- porthaven in Jersey City in te richten voor troepenverschepingen naar over- zeesche gebieden. De kosten van den aanleg worden geraamd op 6 millioen. In de Staatscourant van 14 Augustus 1941, no. 157, is opgenomen een be schikking van den secretaris- generaal van het departement van Landbouw en Visscherij, waarin wordt bepaald, dat in restaurants en andere gelegenheden waar maaltijden worden verstrekt, het gebruik van de Fransche taal vottf menu's en dagkaarten achterwege dient te worden gelaten. Naast de Nederlandsche is in het al gemeen slechts het gebruik van dê Duitsche taal voor aanduiding der ge rechten toegestaan. Restaurants van een bijzonder karakter, zooals Indische, Italiaansche, Chineesche restaurants en dergelijke, mogen met de hun eigen aanduidingen van de rerechten door gaan. (Van een V.P B.-medewerker) HET is een jaar of zes geleden'dat in den Ballo-er Kuil te Rolde een man het spreekgestoelte be klom en in felle, hartstochtelijke woorden de toenmalige landbouw politiek geeselde en helder en duide lijk de richtlijnen aangaf, waarlangs de Nederlandsche landbouw geleid mest worden naar een nieuwe en betere toekomst. Het was Augustus en oogsttijd. Maar duizenden agrariërs, Friesche greidboeren en kromgewerkte Drent- sche boertjes, Groninger kleiboeren en landbouwers uit Zeeland hadden hoeve én oogst vergeten en luisterden met gespannen aandacht naar den man op het spreekgestoelte. De man was bekend bij iederen boer. Maar voor sommige journalisten, die op de perstribune zaten' te luiste ren of haastig hun blocnote volschre ven, was de spreker nog een onbeken de. Zoo kon het gebeuren, dat een van hen vroeg: „Wie* is die man toch eigenlijk?" Hij kreeg tot antwoord: „Dat is de man, die eens minister van Landbouw zal worden". Niemand kon destijds vermoeden, dat deze profetie zoo snel in vervul ling zou gaan. Het was in de jaren, dat het zaad van Landbouw en Maat schappij ontkiemde, dat het boeren volk van Nederland zich bewust werd van zijn goed recht en van de taak, die het te vervullen had. Het was in de jaren,, dat steeds klem mender de eisch werd gesteld: boe renland in boerenhand, Het was in de jaren, dat de regeering de beteekenis van den landbouw volkomen uit het oog verloren scheen te hebben, dat tevergeefs in steeds breedere agrari sche kringen gevraagd werd om een afzonderlijk ministerie van Land bouw. Geen politicus. De man, die zes jaar geleden op het spreekgestoelte zoo klemmend de eischen der agrarische bevolking liet hooren, was geen politicus, geen par tijman in den engen zin van het woord. Hij was vóór alles een boer. Ieder in de Knijpe. ja, ieder in geheel Friesland kart zijn boerderij „Oer e Dijk" en bewondert zijn t.b.c.-vrije stamboekveestapel. Maar naast zijn harden en noesten arbeid op het land vond hij steeds den tijd om met raad en daad, boer en landarbeider bij to staan in den strijd voor waardeering, .rechtvaardiger belooning en grootere jeensgezindheid. De boer, die om zijn breede kennis, zijn vooruitzienden blik, Zijn landbouwtechnische ervaring een eerste plaats innam in de rijen van de Nederlandsche agrariërs, die in de voorbije jaren telkens weer storm liep tegen muren van onbegrip en onwil, is thans benoemd tot direc teur-generaal ban den Landbouw. En het teekent dezen man, dat hij on danks de hooge functie, waartoe hij geroepen werd en welke' functie hij slechts aanvaard heeft, omdat hij wist daardoor den boerenstand en het ge- heele volk te dienen, zijn boerderij niet wil verwisselen voor een villa- in Den Haago Levensloop. De heer G. J. Ruiter werd op 22 Augustus 1898 te de Knijpe in Fries land geboren. Hij liep de middelbare landbouwschool te Groningen af en vestigde zich in 1925 op de boerderij ..Oer e Dijk" te de Knijpe als vee houder en stam boefefokker. Hij was secretaris van de CJA.F., secr. van de zuivelfabriek te 't Meer en bestuurs lid van den Bond van coöp. zuivel fabrieken in Friesland, In 1939 werd hij gekozen tot voorzitter van de Friesche Maatschappij van Landbouw. Als voorzitter van het veevoeder- bureau in Friesland, der graslandcom missie, der proefboerderijen van de maatschappij, als bestuurslid van het Friesch rundvee stamboek en in tal rijke andere functies heeft hy al zyn kunnen in dienst gestelcf ten bate der gemeenschap. Talrijke publicaties ver schenen van zijn hand, niet alleen op landbouwtechnisch gebied, doch ook on cultureel terrein De heer Ruiter stichtte o.a. kort geleden de „Fryske Rie" de Friesche afdeeling van „Saxo Frisia". In 1935 trad, hij toe tot de N SB. In het Ned. Agr. Front is hij plaatsvervangend leider. En thans is deze Friesche boer ge roepen tot de hoogste functie op het gebied van den landbouw. Thans zal hij kunnen toonen, dat practiik 'en theorie samengaande, de productivi teit van den Nederlandschen land bouw, reeds enorm hoog in verhou ding tot andere landen, nog is op te |voeren. Fries in hart en nieren zal hij met het doorzettingsvermogen den IFries eigen, den Nederlandschen landbouw en daarmede het geheel© Nederlandsche volk tot zegen kunnen zijn. Het Rijkscommissariaat maakt be kend: De Rijkscommissaris heeft op grond van art 4, tweede alinea van verorde ning no. 3/40 betreffende dc uitoefe ning der regeeringsbevoegdheden in Nederland den gevolmachtigde voor de provincie Zuid-Holland Oberverwai- tungsgerichtsrat Schwebel, tevens be noemd tot gevolmachtigde voor de stad 's-Gravenhage, zulks met ingang van 1 September 1941. VRIJSTELLING VOOR GENERAAL PABST Naar het Japansche ministerie van Financiën meedeelt, is aan den Neder- landscheh gezant, generaal J. C. Pabsl en zyn staf, vrijstelling verleend van de bepalingen inzake de blokkeering van buitenlandsche saldi. Naar verder wordt gemeld, is thans aan vier diplo matieke vertegenwoordigingen, nL die van Nederland, Groot-Brittannië, Aus tralië en Canada deze uitzondering toe gestaan. Tevens werd kennis gegeven, dat ook de Britsche koloniën in Oost- Afrika, Kenya en Oeganda, zün toege voegd aan de lyst van landen, waarop de blokkeering van toepassing is. VRIJHEID VAN MEENING IN OORLOGSTUD. Hedenavond van 7 uur 45 tot 8 uur spreekt voor de microfoon van den Nederlandschen Omroep (Hilversum 2) Max Blokzül over „Vryheid van meening in oorlogstijd". i Zon op 6.21, onder 21.06 Maan onder 15.13, op 0.12 Men ii verplicht te verduis- J teren van zonsondergang tot g zonsopkomst. Lantaarns van voertuigen moeten W uur na zonsöndw- 4 gang ontatoken worden. En waar ritmeester Freudemann vertelt wat hy gezien heeft in de Sovjet-Unie, in het „paradys" der bolsjewisten, daar heerscht een voel bare spanning, daar worden kreten van afschuw met moeite onderdrukt. In de couranten heeft men de ver slagen der journalisten, die onder het gehoor van ritmeester Freude mann waren, gelezen. Het waren ar tikelen waarin de naakte werkelyk- heid beschreven werd. De waarheid die vastgesteld werd, niet alleen door ritmeester Freudemann, maar ook door de hem vergezellende verslag gevers uit Amerika, Finland, Zweden, Spanje, Hongarye, Turkije en Japan, is zoo afscbuwelyk, dat hieraan een ©inde gemaakt moet worden. Dit kan alleen, indien het bolsje. wisme met wortel en tak wordt uit geroeid. Reeds wenl de directe bedreiging van Europa, ÊÈDr de legers van het nieuwe Duitswpnd van Adolf Hitler, afgewend. Thans komt het erop aan, de benden van Stalin te achtervolgen en te vernietigen. Dit dient af doende te gebeuren, daarom moeten alle krachten worden ingespannen, daaraan moeten ook zooveel mogelyk Nederlanders deelnemen. Reeds strijden er duizenden Neder landers aan het Oostfront, reeds rijn twee contingenten vrijwilligers naar Krakau vertrokken, maar Nederland telt nog vele tienduizenden vastbe raden mannen, die weten wat hun plicht i«. Laten deze niet langer wachten, maar zich aanmelden bü het: Koninginnegracht 22, 's-Gravenbage,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1