IfifiKifl tvjets lijden zwqre rerliezen aan scKepen i insdag20Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR (GOUDA EN OMSTREKEN en ttlaan 1 Jzatgang, No. 20711 Hun Zwarte Zee-vloot kan niet meer uitgebreid worden Volgens Rei/ter is de strijd thans in de meest verbitterde phase gekomen phase gekoi «hoSrtSChap besluit zil<! be" De a.s. conferentie te Moskou. Naar het industrie centrum der Oekraine<. De Führer in het hoofdkwartier. Rood-wit-blauwe fiets- vlaggetjes verboden. Nederlandsche volksdienst. Einde van het Fransche parlementarisme. De president van het redesgerechtshof. Wat de buitenlandsche journalisten in Smolensk zagen. Verklaringen van Roosevelt op de pers conferentie. Druk op Iran. (30UDSCHE COIBAHT ïurhaut It jiWUjk. Melzjn un it t Higo) u Was betnlti I weer hi j maaltijd lellende ut ine deden 1 I hear led i verlkM _j uil en i van'teleur wijls met e d bij ook hem da eten. ren ontvtni over het .an nooit .3 hulp, 4 ongezejl» I beefde hl iet weg to I) stappen I peiling rrocg w« et p de woordei niet vrlendelBtt t ontving to rerwijteo, „enicht m. |td. efjn HM maar- I Ftp»' fiat JEÜ" l«|vijï lof Bureau: MARKT U, TEL. VU Postrekening UW Chefredacteur: F. TIETER, Gouda. n,. verovering van de Oekraïnsche havenstad Nikolajef en de insluiting Odessa door de Duitsche en ver- honden troepen heeft tezamen met Hen Duitschen opmarsch aan den Dojepr den toestand aan d.e Zwarte Zee qp beslissende wijze veranderd, joo wordt aan het D.N.B, van welin gelichte militaire zijde medegfedeeld. De Sovjet-vloot op de Zwarte Zee, die jp de eerste plaats steunt op de oor- loeshaven Sebastopol, werd met Odessa en Nikolajef beroofd van haar belangrijkste steunpunten. Terwijl Odessa meer voor reparaties in aan-' merking kwam, beschikte Nikolajef over de grootste installaties voor den bouw éan oorlogsschepen. Derhalve bebben de Sovjets door de inneming van Nikolajef ook de mogelijkheid tot uitbreiding voor hun vloot op de Zwarte Zee verloren. Voor de Duit- schers en de met hen verbondenen beteekent het bezit dezer beide haven- iteden en de controle over de monding van den Dnjepr, een aanzienlijke ver- botering hunner positie aan de Zwarte Zee. Van daaruit wordt in de toekomst de verzorging der zich in de Oekraïne bèttadende troepen aanzienlijk ver licht. Bovendien is de bedreiging van het gebied aan de monding der Donau defihitief uitgeschakeld, welke zich bij het begin van den veldtocht tegen de Sovjets door het optrekken der Sovjettroepen naar den arm der Soeli- na op zeer onaangename wijze deed gevoelen. Alleen al tijdens de laatste dagen «heeft het Duitsche lachtwaper de oorlogs- en transportvloot belang rijke schade „toeseoraiht Het conceit- rteeren van alle beschikbare schepen aan de Oekraïnische kust der Zwarte Zee, waarmede de attoeht der daar ingesloten Sovjai-troepen over zee moest worden tot stand gebracht, is derhalve een aanzienlijke aderlating voor de Sovjetvloot geworden. In den 'vd van den 1en tot c et, 18ep Augus tus heeft het I-utt-cht hichtwapen in da: gebied acht tirrpcntransportscne- pen van tezamen minstens 36.000 ort. vernietigd en 24 troepentransportsche pen, tankbooten en koopvaardijsche pen van tezamen minstens 126.500 brt. onbruikbaar gemaakt. Bovendien nog talrijke schepen en andere vaartuigen, die als slcepen in de mondingen van Boeg ei D.tjep: veroverd konden wor den en waarvan de tonnage niet in oijzonuertieden kon v-orden vastge steld H<n beeld, van deze slagen g3« de ,transpor:v»oot der Sovjets toege bracht, komt ongeveer overeen me' idat van Duinkerken en Kreta en. wordt nog afgerond door de succesvol st aaJ,v.a"en °P Sovjet-oorlogsschepen, die blijkbaar ten Bescherming der transporten daarheen gezonden waren, 'tot nu toe zijn door. de luchtmacht «sehadigd een zware en een lichte kruiser, vijf torpedojagers, een ka- 'onnee xcot en een monitor. Daar ook net leger het tot zinken brengen van oen kanonneerboot en zware bescha- digtng van een andere kanonneerboot rapporeert, bedraagt het aanta' Uitge «atlen kanonr.oerbooten dr.e. Strijd/in verbitterste phase. Engeksne persagentschap Reu- V, dat de strijd in het Oos- I in de meest verbitterde pha- v Bekomen. Het te middernacht reS. ïnende communiqué spreekt nu v„kiii 5e dagen achter elkaar van aa» k en vertwijfelde gevechten c;.„.ïet, Beheele front, zoo gaat het der Jlca.Persagentschap verder, zon- fadm bePaalde' gebieden aan te -v, ter merk 8eut.ü ,Plaa<unamen te vermelden, kan »Lt vei.der vast, dat men wel stelw ™cn dat de groo'ats beiang- waar j 1 r'cht °P de Oekraïne, tterti. -?eve~bten bijzonder hard- oieuivL 21Jn sewcsst. Het Brllsche «oorn».? de verklaring, dat de formatie? aanva"en der Duitsche der <S! ,°P, .de industrieele kracht forwaai-tiü e en..tegen haar ach- VoieenZ verbindingen zijn gericht, roep te u Ankara' heeft de om- u'toendin» - 'n een van zijn laatste früi vel.1 ohmiskenbaren te- de ruu - dat de Sovjetlegers zjjn Maine volkomen geïsoleerd ^Slechts één groot Duitsch offensief ?rl'reide>Ii,e<ie Britsche propaganda 0o!teo he. ,Wer'ne da» "rans in het Jjfordt volvnlèa' Phitsche offensief huitsèhe jvofdt van bevoegde Mek a,. onjuist gequel.fi- «^e> dat ^"Waart van milita're J^itjaan het ft f-é2 gJosrt Duitseh tlostelqk front is, dat fo'/taan s „„ï'01?,1 voortgezet, niet f KbtachtCzafwo?dnen° Offici - Fltsch communiqué iwlcl: het Helsinki medege- «nmngefde gebied ten Zuid- Westen van Sortavala is door de Fin- sche troepen nog verder ingesloten. De vijand biedt zeer taaien tegenstand. De Finsche artillerie beschiet voortdurend de vijandelijke overlaadplaatsen waar de tegenstander tracht ontruiming te bereiken. De buit is groot en omvat vrachtauto's met de volle lading muni tie berichten-apparaten en ander oor logstuig voorts tanks, tractors met rups banden, paarden, stukken veldartille rie, granaatwerpers, automatische wa penen enz. te zijner tijd zullen daar omtrent uitvoerige mededeelingen worden gedaan. .De oorlogshandelin gen blijven gunstig verloopen. De Fin sche verliezen zijn gering. Op het Ladogameer woeden op het oogenblik buitengewoon hevige stor men, waardoor een groot aantal Sov jet-motorbooten en transportschepen tijdens een poging om over het rifeer uit de omsingelingen te ontkomen, zijn gekenterd. In de afgeloopen dagen zijn aan de oevers van enkele eilandjes in het Ladogameer verscheidene honderden lijken van bolsjewisten aangespoeld. Alleen al op het eiland Lumkula wer den meer dan tweehonderd lijken ge teld. Het zijn veelal matrozen, die na een mislukte landingspoging op Lum kula en Mantsinsaari op het meer moes ten terugkeeren. Op de veroverde eilander) komen voortdurend bolsje wisten aan, die tot de landingstroepen behoorden en die door den honger ge dwongen thans uit hun schuilplaatsen te voorschijn komen. Aanvallen op schepen in de haven van Odessa. In onafgebroken golven hebben op 18 Aug. Duitsche gevechtsvliegtuigen aanvallen gedaan op schepen, welke de Sovjets in de hjiven van Ödessa hadden geconcentreerd. Deze koopvaardijschepen moesten gebruikt worden voor het vervoer over zee van de Sovjet-troepen en hun oor- logsmaterieel, die door de Duitschers omsingeld zijn. Behalve de schepen, waarvan reeds gemeld is, dat zij ern stig beschadigd zijn, werden nog drie va|ptuigen van 15.000, 6000 en 1000 b.r.t. en een torpedoboqt door bomtref- fers zoodanig getroffen, dat zij of wel in brand geraakten of niet meer kun nen uitvaren. In totaal beschadigden gevechtsvliegtuigen en duikbommen werpers van het Duitsche luchtwapen Maandag in de haven van Odessa een zwaren kruiser, twee torpedobooten en negen troepentransportschepen met tezamen ongeveer 45.000 b.r.t. Door deze scheepsveriiezen, is het vervoer van de te Odessa omsingelde bolsjewis tische troepen nog nauwelijks mogelijk. Ten Oostep van Kriwoi Rog Naar het D.N.B. verneemt, hadden de bolsjewisten ter dekking van hun teruatoeht ten Oosten van Kriwoi Rog op Vr^Augustus 30 pantserwagens er een infanterieregiment opgesteld. Deze afdeelingen moesten de oprukkende Duitsche "troepen ophouden, tot de verslagen en vluchtende Sovjetstrijd- krachten gereorganiseerd waren. Een Duitsch infanterieregiment viel de Sov jetstellingen echter op buitengewoon kljeke wijze in de flank aan en deed alleen met de infanteriawapens een aanval op de pantserwagens en 'de Sovjet-infanterie. Reeds de eerste aan val drong men tot midden in de Sovjet stellingen door. In een bloedig gevecht van dichtbij werd de bolsjewistische tegenstand gebroken. De pantserwa gens kregen geen gelegenheid om aan te vallen. Behalve drie, die in een moeras bleven steken, vluchtten zij voor den verrassenden aanval der Duit sche infanteristen. Het blad Jomioeri Sjimboen meent iets vernomen te hebben over een komend bezoek van Tsjang Kai Sjek aan Moskou. Het Japansehe blad ziet daarin een nieuwe maatregel van de Angelsaksische landen, om de Sov- iet-Unie en Tsjoengking-China bij el kaar te brengen. Het blad is verder van meening, dat Tsjang Kai Sjek on getwijfeld op a'anwijzing van de Angel saksische landen naar een militair bondgenootschap met de Sovjet-Unie slreeft. Dtt zou geschieden met het doel, de alliantie tusschen Engeland en de Sovjets te voltooien en Japan verder door de A.B.C.D.-coalitie te omsingelen. Volgens de A.B.C. meldt de Daily Mail, dat de SovjetEngelsch-^Ame. rikaansche conferentie te Moskou het grootste schouwspel van dien aard zal zijn, dat de Sovjet-Unie ooit Ifteft be leefd. Onder het Kremlin worden „ge weldige" bom- en gasvrije kelders ge bouwd, opdat men bij de beraadfle^in- gen over de verstrekking van oorloos- materieel aan de Sovjet-Unie niet fte- stoord wordt. Nabootsing van de laatste Meifeesten en andere revolu- tionnalre feestelijkhden zijn in voor bereiding, evenals „spontane" massa demonstraties, waarop uiting móet worden gegeven aan de solidariteit tusschen de Sovjet-Unie, Engeland en de Véreen igde Staten, aldus het D.N.B. De correspondent te Berlijn van de N R.C. telefoneerde gisteravond: Nu de Duitsche legers in de Oekraïne den benedenloop van den Dnjepr heb ben bereikt en de inneming van de Zwarte zeehaven Ocnssa binnen af- ziei.baren tijd te Verwachten is, gaat eer. hoogst belangrijke etappe in den ooi'og tegen de Sovjet-Urie haar ein de tegemoet. War Odessa aangaat leg de men er vanavond in Duitsche rftili- taire kringen tegenover ons pog eens den nadruk op, dat het absoluut bui tengesloten moet worden geacht, 4at de Sovjets de kans krijgen uit Odessa een Sovjet-Russiscn fobroek te con- strueeren. Daarmee wil .men dus zeg gen, dat het naar Duitsche opvatting onmogelijk is, dat de Sovjets zich in de haven en vesting Odessa geduren de langen tijd in den rug van het Duitsche front zouden handhaven. Men beschouwt dit in de eerste plaats daarom niet doenlijk, omdat de tra- tegische en geografische situatie hier geheel apders is dan in Noord-Afrika.' Het belangrijkste agrarische deel van de. Oekraïne is thans in Duitsche han den benevens het niet minder belang rijke ertsgebied van Kriwoj Rog. Zan der twijfel zal het volgende doel van ren Duitschen opmarsch het groote industriecentrum van de Oekraïne zijn, waarvan de meest Westelijk ge legen plaats Djnepropetrowsk is. Daar begint een van de belangrijkste be- wapeningsqpntra van het Europeesche deel van de Sovjet-Unie, dat in zijn waarde hooger aan te slaan is dan die welke in d« rayo%s Moskou en St. Pe tersburg zijn gelegen. Vrijwel onmid dellijk op dit wapeningseentrum volgt dan het mijnbouwdistrict in het Donetz-bekken. Het belang vaq den komenden stoot der Duitsche legérs behoeft in verband hiermee dus nau welijks nader te worden omschreven. De Russische cijfers over db verlie zen der legers van maarschalk Béed- jenny en het ^bericht, dat man (jr ift geslaagd zou zijn het grootste Beel vari (ie manschappen veilig op den Omee- lijken oever van den Dnjepr terug :e trekken acht men hier absurd. I Reeds de hoedanigheid van den Westelijken oever, welke steil en berg achtig is, maakt het volgens onze zegslieden niet mogelijk menschen en materieel in het vereisehte tempo naar den anderen oever te verplaatsen. De' legers van Boedjenny waren kwanti tatief zeer sterk, men schat ze op ze ker een milliqen man. Volgens Duit-» sche schattingen zou Boedjenny ten hoogste een derde gedeelte van zijn menschen hebben kunnen redden. Daarbij komt nog het verlies van ma terieel, vooral van zwaar materieel, dat percentsgewijze nog" hooger moet zijn, omdat de terugtocht, zooals men dat noemt, onordelijk verliep. Dit ver lies weegt voor de Sovjets het zwaarst aangezien materieel moeilijker te ver vangen is dan manschappen. Daar een deel van de Sovjettroepen nog in Odessa zit en wacht op transport over de Zwarte Zee, vermoédeiijk naar de Krim, welk transport ongetwijfeld door de onverpoosde aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen zal wor den gestoord, gelooft men te Berlijn dat de Sovjet-Russische verliescijfers in den i|lag om de Oekraïne waar schijnlijks nog hooger zuilen zijn da,n men thans aanneemt. Uit deze omstan- mmmÉÉ Van bevoegde zijde wordt het publiek in herinnering gebracht, dat het volgens een door den commissaris-generaal voor de Openbare Veiligheid gegeven voorschrift verboden is, dat de "Neder- lapdsche nationale vlag "(rood-Wit- blauw) voor betoogingsdoeleinden wordt gebruikt en dat het mitsdien aan wielrijders verboden is vlgggetjes in deze kleuren te voeren, vermits dit als een demonstratie wordt beschouwd, De politie zal tegen overtreding streng optreden. De Führer bezoekt het-Hoofdkwartier van de groep Züid Generaal-VelB- maarschalk von Rundstedt. De Führer en Generaal-Veldmaarschalk von Rundstedt verlaten het Hoofdkwartier. In het midden Generaal-Veldmaarschalk Keitel. (Hofmann) digheid durft men thans zekere cn- clusies te trekken ten aanzien van den te verwachten tegenstand aan den Oostelijken oever van den Dnjepr. Nu de Westelijke Oekraïne dodr Duitschlar.d is bezet laat het zich eenigszins beoordeelen, in hoever de Sovjet-soldaten het bevel i van Stalin om alle landbouw- en 'industrieele artikelen te vernietigen hebben kun nen opvolgen. Men kan tot de voor- loopige conclusie komen, dat dit be vel niet systematisch ten uitvoer is gebracht, zoodat een deel ongeschon den in Duitgche handen is gekomen en een deel is vernietigd dan wel naar het Sovjet-Russische achterland is getransporteerd. In de oorlogshaven Nikolajèv heböeA de Sovjet^ gepoogd door brandstichting en de lucht laten vliegen dokken èn hellingen, te ver nietigen. Ook dftts turn slechts ge deeltelijk gelukt. Zoo schijnen de Sov jets in hun pogingen om het in het Duitsche legerbericht genoemde linie schip van 35.000 ton te laten e\plo- deeren niet te zijn geslaagd, zoodat dit schip, zü het met beschadigden boven bouw, in handen van de Duitschers viel. Het onderzoek of dit schip kan worden hersteld, ten einde Duitsch- land van nut te zijn, is nog gaande. Het terrein, waarop' de Neder landsche volksdienst zijn sociale taak gaat vervullen is onbeperkt, omdat werkelijke sociale arbeid niet binnen vooraf bepaalde grenzen is vast te leggen. - Een even grootsche als schoone taak zal het zijn, doordat speci aal de hulp en steun, die de Ne derlanders elkaar willen verlee- nen, zal worden ingeschakeld. Om dit doel te bereiken is de medewerking noodig vpn zeer velen, die zich tot socialen arbeid voelen aangetrokken, alsook van diegenen, die in staat zijn door een offer de uitvoering van dit veelomvattende werk mogelijk te maken. Daarom melde men zich als vrijwilliger(ster) bij den leider voor Zuid-Holland drs W. F. van Leeuwen, Javastraat 27a, Den Haag. tSmu\uv,%%uwv«'nwvv -o- VOORMALIGE PARLEMENTSLEDEN MOETEN UIT VICHY VERDWIJNEN De Petit Parisien meldt uit Vichy, dat de regeering de aanwezig heid van de voormalige parlementsle den in het gebied aldaar ongewenscht acht. Derhalve zullen de gebouwen, die hun waren toegewezen, op 10 -Scptem ber worden gesloten. De bureau* van de Kamer en den Senaat zullen naar Mont d'Or worden overgebracht. Het blad voegt hieraa» toe, dat het parlementaire stelsel steeds meer ver dwijnt. Eergisteren heeft men den af gevaardigden en senatoren hun vacan- tiegelden onttrokken, gisteren heeft men de gratis-spoorwégabonnementen afgeschaft en thans heeft de regeering bepaald, dat de parlementsledenuit Vichy dienen te vertrekken. Deze maatregel en worden door 't blad toe gejuicht, waarbij het erop wijst, dat de voormalige parlementsleden in de regeeringsgebouwen te Vichy ronddool den om nog een beetje mee te regee- ren, terwijl het Fransche volk niet wist waarmede het zich moest voeden. Herriot en Bonnet te Vichy. De voormalige voorzitter van de Fransche Kamer, Herriot, die zich sedert den 'wapenstilstand op zijn landgoed in de omgeving van Lyon had teruggetrokken, is gisteren in Vichy aangekomen. Bovendien ver toeft op het oogenblik de voormalige minister van Buitenlandsche Zaken, Qonnet in Vichy. MR BR J. H. CARP. Je persdienst van de N.S.B meldt: "r dr J. H. Carp', die zoo juist be- nofeqid is tot raadsheer in het ge rechtshof te 's-Gravenhage, en tevens tot lid van het Vredesgereehtshof, deelt ons- mede, dat hij bij een nader besluit van den secretaris-generaal van Justitie van 18 Aug. j.l. benoemd is tot president van laatstgenoemd hof. Op uitnoodigmg van de Duitsche regeering werd den Berlijnachen vertegen woord igers van de buitenlandsche pers gelegenheid gegeven zich er persooniyk van te overtuigen, dat de Sovjetstad Smolensk zich in Duitsche handen bevindt en door de Sovjets inbrand werd gestoken. Vluchtelingen keeren onder bescherming van de Duitsche Weermacht naar Smolensk terug. (Hoffmann) CONFERENTIE HEEFT DE~ DEMO CRATIEËN „VEEL GEHOLPEN" President Roosevelt heeft op de eerste persconferentie na zijn terug keer de klachten van de Amerikaan- sche pers o ver de aanwezigheid van Engelsche reporters aan boord of andere zoogenaamde geschillen „tri viaal" genoemd. Roosevelt voegde hieraan toe, dat de conferentie naar zijn meening den democratieën veel geholpen heeft, zij heeft vele kwesties opgehelderd, zij heeft overeenstemming gebraqht over verschillende operaties en in het bijzonder ertoe geleid," dat men het eens geworden is over ver schillende problemen alsmede over het feit, welke soort democratische landen ondersteund zullen worden. Roosevelt verklaarde voorts, dat hij Dinsdag met Beaverbrook opnieuw het vraagstuk van de behoeften aan oor logsmateriaal en de hiervoor ter be schikking staande mogelijkheden heeft besproken. Hij heeft het leger en de marine opdracht gegeven nieuwe tabellen op te stellen over datgene, wat zij niet alleen in 1942, doch ook in 1943 noodig hebben. Hij heeft den Engelschen verzoch't hetzelfde te doen. Na een citaat uit Sandburg's biografie over Lincoln te hebben voor gelezen, volgens welke men, indien de oorlogstoestand beter schijnt te wor den, niet zijn inspanningen mag ver minderen, doch ift tegendeel de lende nen vaster moet omgorden, zeid Roosevelt nog: bet weerstandsvermi gen van de Sovjet-Unie mag noch Engeland noch in de Vereenigde Staten tot de zelfmisleiding voeren, dat men thans zijn inspanningen kan vermin deren. Tenslotte weigerde Roosevelt com mentaar te leveren op den tegenwoor- digen gespannen toestand met Japan. ENGELAND EISCHT UITWIJZING VAN DUITSCHERS Het Sjiaansche blad Y a meldt uit Londen over den toenemenden druk, welke Engeland op Iran uitoefent, dat de jongste nota van de Britsche regee ring ahn Teheran weliswaar nog geen ultimatum is, doch wel nog kan wor den, te meer daar zij regds een be paalden tijd voor het voldoen aan de Engelsche eischen bevat. Men verlangt o.a. de uitwijzing van viervijfde deel der daar wonende Duitschers. „Het trommelvuur der Engelsche en bolsjewistische pers tegen Iran duurt voort", constateert de.Völklacher Beobaehter en verklaart: De Brit. sche graant in Teheran en de Sovjet gezant hebben reeds tweemaal in een officieele démafche de volle aandacht der Iransche regeering meenen ta moeten vestigen op het z.g. gevaar, dat zij en het bestaan van het land loo- pen, door de aanwezigheid van Duit sche ingenieurs, kooplieden en arbei ders. De Iransche regeering, welke se dert 't uitbreken van den oorlog een boven iederen twijfel staande strikte neutraliteit in acht neemt, heeft op deze ondubbelzinnige en doorzichtige pogingen om druk op haar uit te oefe nen, geantwoord, dat zij op de hoogte is van de activiteit en het beroep van alle buitenlanders en dat niemand de vastgestelde grenzen kan overschrijden. Tenslotte verklaart het blad, dat de Iransche regeering haar bijzondere aandacht wijdt aan het handhaven van orde en rust in het land en dat zij. wat betreft de internationale betrekkingen dé meest strikt^ neuftoaliteit in acht neemt. Zon: op 6.31, onder 20.54, Maan: op 4.57, onder 20.60. Men U verplicht te" verduis teren van zonsondergang tol zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten M nat na zonsonder- gang ontstoken worden R 112

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1