2v/a re Russische nederlaag bij Gomel r I was: Donderdag21 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Onderdeelen van 25 divisies verslagen, 78000 gevangenen en zwaar materieelverlies Een drietal „Duinkerken-sitipties" 1 YRUWH GIOEN D £oh ch HIcuh* dit zeer [idlg en lol- De ttr\jd in de Oekraïne Het Finsche front Victorie Ouitschland Sovjet-vliegtuigen boven Duitachland. Oproep van maarschalk Worosjilof. A.s. besprekingen te Moskou. Een millioen Sovjets krij gsgevangen. EEN INTERVIEW MET DR GöBBELS. „Wij zyn altijd te idealistisch geweest". 1kilo op. „32 reserve". BONAANWIJZING AARDAPPELEN. Amerikaansche leening aan Sovjet-Rusland? De kruistocht tegen het ongeloof. - Zon: op 6.33, onder 20.51. Maan: op 6.08, onder 20.33. 1 bedenk», [na kennt- Druivencul. I ruime wy. II taveern,, ■hieruit wc] I belangrijk- 'ens moet „Ta berne Rerestnn- r ruim aan- i aanwezige Iron, benut •erde ver- velnig ver- orzien van de zee- el van gla- bod at zjj ja Jen. Volgen» |y algemeen "rtereulamm Ir te onder- I beschreven kend om i water en het volko- I fcr blijkbaar f j frerd. vaststel- kkelyk oord [tot het zeer (lyk dobbel- atie-amuse- niets meer Itvoerige be- guteurs er- usschen het hedendaag- opvallend ouwd het in Bdplaats be- I zon, zee en schenken, ren, omdet I goudsche' COUBANT «Wl-I Nj 20112 ii r Bet opperbevel van de Duit- ,che weermacht maakt bekend: In het gebied rondom en ten Boorden van Gomel (tusschen Smolensk en Kief, Red.) is een Big geleverd die met een zwaren uderlaag der Sovjet-wecrmaclit is geëindigd. Onderdeelen van 17 divisies, Infanterie, een gemotoriseerde, twee pantser- en vijf cavalerie- diviesies benevens twee brigades laehtlandingstroepen werden «rilagen, vernietigd of gevan gen genomen. Ons vielen 78.000 gevangenen, M4 gepantserde vechtauto's, 700 stokken geschut en twee pant- sertreinen in handen. In aanvulling op het weermachts- bericht van gisteren verneemt het DN.B, van militaire züde: Een overzicht over de in de laatste veertien dagen uitgegeven berichten «ar,gaande de gevechten in de Wests- Hike Oekraïne toont aan, dat de thans op soo vernietigende wüze verslagen Sovjets ook daar zeer talryke en sterk uitgeruste afdeelingen hadden ge reed staan om het gouvernement-ge neraal binnen te rukken. Een résumé Joet rien, dat tot nu toe in alle aldaar geleverde gevechten meer dah 2500 pantserwagens en meer dan 3700 stukken geschut vernield of buitge maakt zijn. Gelijk bekend hechtte het Sovjetlegcr er bijzondere waarde aan om technisch en vooral met pantser wagens het best uitgeruste leger te Wjn. is thans echter bewezen dat het er niet alleen op aan komt, der- lelijke nieuwe wapens te bezitten, «och dat men daar ook mee moet kun nen omgaan, In de Duitsche weer- tnachtsberichten is telkens weer de na druk gelegd op de buitengewoon bloe dige verliezen' der Sovjettroepen. Telt men de ramingen der verliezen bij de Rmelde aantallen gevangenen, dan hltjkt daaruit, dat ook de menschen- ®auaa' evenmin als het materiaal 'tand kon houden tegen den Duitschen f™. De Duitsche soldaat is ook aan «fiOostelijk front in zijn moreel even ««dubbelzinnig de meerdere van zyn mgenstander als tot nu toe aan alle dcre fronten en dientengevolge ook 'tut het steeds weer klaar te spe et met de tegenover hem staande «enschenmassa's Ook de superiori- J* 4'r beweeglyke Duitsche leiding s Sovjets is ondubbelzinnig waarvoor de verovering der k ru, Oekraïne het beste bewys W)n de lessen van den veld- jWU in de Oekraïne. OoR aan andere van het Sovjetfront zuilen deze w «Poedig bevestigd worden. .Driemaal Dainkerken" De Duitsche leiding heeft, aldus de formaties der Sov- P op drie plaatsen in de hope- .JOumkerken-situatie" ge- ^t, n.l. by Reval, aan het La- ®°firoeer en in Odessa. De Duitsche ring om Reval wordt steeds nauwer samengetrokken, zoo dat den Bolsjewisten.slechts de vlucht naar de Finsche Golf overbiyft, waar zij door de Duitsche en Finsche ma rine worden opgevangen. Aan het Ladogameer hebben de Sovjets geprobeerd door de Finsche formaties van den Noordelyken naar den Zuidelijken oever te vluchten. Zij hebben hierbij hun kleine scheepjes en bootjes zoozeer overladen, dat dui zenden Sovjets den dood in de golven gev9nden hebben en waardoor de vlucht naar den reddenden spoorweg aan den Zuidelijken oever van het Ladogameer mislukte. De catastrofe der Sovjets in'Odessa heeft den' grootsten omvang bereikt. Het Duitsche luchtwapen heeft hier reeds meer dan dertig schepen «iet ruim 170.000 brt. tot zinken gebracht. Een zware kruiser der Sovjets, torpe dobooten en torpedojagers, probeer den tevergeefs de transporten te be schermen. Deze oorlogsbodems wer den eveneens door de Duitsche bom men zwaar getroffen. De bolsjewisten die in,' Odessa zyn opgesloten, vinden geen uitweg meer over de Zwarte Zee Ook hun oorlogsmaterieel kunnen zij niet meer weg krijgen. Het Duitsche luchtwapen laat hun dag en nacht geen mogelykheid voor een vlucht over de Zwarte Zee open. De verwoestingen in de haven van Odessa. De grooxe verwoestingen in de haven van Odessa en het verlies van oorlogs- en koopvaardijschepen veroorzaakt door de Duitsche luchtaanvallen van 18 Augustus, beteeken-en een zwaren slag voor de ingesloten bolsjewistische strijdkrachten. Duitsche verkennings Vliegtuigen hebben geconstateerd, dat over het geheele havengebied nog de rook en de wairn van de talrijke ge troffen transport- en tankschepen han! gen. Van verschillende tot zinken ge- brachte oorlogs- en transportschepen stegkt nog slechts de boeg uit het water. De havenwerken zijn door de bliksemsnelle aanvallen der Dui'sehe gevechtsvliegers voor geruimen tijc' vernield. Voltreffers zijn geplaatst op de oude quarantainepier, de nieuwe pier, de Andrassowskipier, de p.er in de petroleumhaven en de scheepswerf. Het moprdelijke havenstation is door grheele reeksen bommen getroffen In de havenwijk zijn goederentransporten ve-nietigd, spoorrails over kilometers afstand vernield, groote scheepvaart kantoren en dokken geheel uitgebrand. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 20 Augustus opnieuw de haven van Odessa aangevallen. Zy hebben, naar he iD.N.B. verneemt, een koopvaarder van 6000 brt. tot zinken gebracht en een ander schip van 6000 Brt., alsmede een passagiersschip van 15.000 brt. be schadigd. Verscheidene bommen kwa men terecht op de kade, waar dicht op- eenstaande Sovjet-troepen op hun ver trek stonden te wachten. De bolsjewis ten ieden hier zware bloedige verlie zen. Bovendien werd veel oorlogs materieel vernield. Een catastrophe. Ten gevolge van de hevige aanval len der Duitsche luchtmacht wordt de terugtocht der bolsjewisten in het Zuiden der Oekraine op vele plaatsen een catastrofe, aldus het D.N.B. De op. eengedrongen troepenmassa's hebben buitengewoon groote verliezen gele den. Geheele afdeelingen werden door de Duitsche luchtmacht vernield. JOENSUU JYVASKYLA SUOJARvl 7} JAR VI c TAVALA {P UUKSf Z O KRISTinESTAD AUMO lahti nystad y LENINGRAD O. - FINSCHE GOLF' d« beleng- I 1» te Hetrtütl Uukgi a* Innen op naar - venperreo Oen we» KAAST v'an pelt langs de kust van het sneer naar het Zuid westen. De Sovjets ondervinden eveneens veel moetljkheden rondom hun pachtgebied Hangö, dat 100 k.m. ten Weeten ven Heletttkl gelegen la. HangO en Kroonstad sun belde vtoot- steunpunten tn de Finsche golf en behoor en tot de verdediging ven St. Petersburg. Ook de gevechten in het gebied van Kief hebben den bolsjewisten de laat ste dagen buitengewoon groote verlie zen gekost. Oprukkende Duitache af deelingen stootten achter de Sovjet- stellingen op een groot aantal door de bolsjewisten gegraven massagraven. Dicht daarby telde men nog 2000 ge vallen Sovjetsoldaten op een kleuie oppervlakte. By een punt, waaro.n hevig gevochten w.as, vond men groote massagraven en in de nabijheid IflOO gesneuvelden, die de bolsjewisten met meer hadden kunnen begraven. v De gevechten aan den Djepr. Dinsdag hebben de bolsjewisten ge tracht, van hun weinige bruggehoof- deti aan den Dnjepr het verdere op- rukker. der Duitsche troepen door een aanval van pantserwagens te verhin deren. i'r ontwikkelde zich een heftig pantsergevecht, waarbij de Sovjet-aan val volkomen mislukte, aldus he' DN.B. Slechts kletr e resten konden zich over de rivier in veiligheid bren gen. Verscheidene duizenden bo.sie wisten werden gevangen gencmen. Chef van Sovjet-valscherm- troepen omgekomen. Naar me., uit Moskou verneemt, is de chef van de Sovjet-Russische val- schermiroepen en van de chemische verdediging, Ramoslovsky, bij den jongsten Duitschen luchtaaftval op Moskou om het leven gekomen. Finsch communiqué. In de Finsche Golf hebben naar of ficieel van Finsche zijde wordt mee gedeeld. Finsche troepen van een vyamdelijk konvooi vier transported)e- V WINT VOOR EUROPA OP ALLE FRONTEN pen van 4000, 3000, 2000 en 1500 ton vernietigd. Deze schepen waren o.a. met munitie, levensmiddelen, auto's en benzine geladen. Ook een vijandelijke mijnveger van 500 ton, die het konvooi beschermde, werd vernietigd. De Finsche luchtstrijdkrachten heb ben eveneens van dit konvooi een transportvaartuig van 15001, tot zinken gebracht. In de haven van Hapgoe werd bovendeni door artillerie een transportschip zoo zwaar beschadigd, dat het onbruikbaar is, In een bericht van den. Londensohen correspondent van United Press, dat door het Braziliaanscbe blad Piensa gepubliceerd wordt, wordt de verove ring van de Oekraine een groot Duitsch succes genoemd. De snelle opmarsch, aldus het bericht, heeft bewezen, diat de Duitsche oorlogsmachine ongekend krachtig en capabel is. De Sovjets zyn klaarblijkelijk niet tot een tegenoffen. sief in staat. Algemeen verwacht men, dat de Duitschers aan het Oosteiyke front het initiatief blpven behouden, In een commentaar op den militairen toestand in de Zuidelijke Oekraine geeft de Britsche berichtendienst toe, dat „de wijkende strijdkrachten van Boedjenny zyn ifiootgésteld aan aan vallen van Duitsche Stuka's, die zelfs het bombardement van Duinkerken in de schaduw stellen." De speciale oorlogsverslaggever van Reuter, Alexander Werth, schrijft in een bericht uit Moskou, dat de zware Duitsche druk in dé Oekraine en in den Noordwestelijken frontseetor on verminderd voortduurt De verslag, gever geeft te kennen, dat de Duit schers vermoedelijk zullen trachten, de geheele industrie der Sovjets in bezit te nemen. De volgende dagen zullen ons laten zien. zoo gaat hij verder, of de Sovjets dit ggbied willen verdedi gen of dat zü zioh ach ter de twee km. breede rivier den Dnjepr ter verdedi ging zullen inrichten. In verband met hetgeen de Duitsche troepen op het ge- bied van bet overtrekken van rivieren reed» hebben gepresteerd, spreekt Alexander Werth er echter zün em- stigen twyfel over uit, of de Sovjets den Oosteiyken oever van de rivier zullen kunnen behouden. In den nacht va» Woensdag op Donderdag zün enkele Sovjet-bom menwerpers, komende uit het Oosten langs de kust van de Oostzee, boven. Noórd-Duitschland verschenen, al dus het D.N.B. Zy kruisten geduren de vrij langen tyd in het wUde weg boven Duitsch gebied. Enkele lukraak op open veld neergeworpen bom men richtten geen noemenswaardige schade aan. Maarschalk Worosjilof heeft van ochtend vroeg in een door de Mos- kousche radio verspreiden oproep de bevolking van St. Petersburg aange spoord „als één man voor de verdedi ging van de stad op te staan". Naar in den oproep verder wordt gezegd, moet de bevolking „de verdediging van de stad versterken". Vooral is het noodig, de productie van oorlogsma terieel te verhoogen. De oproep eischt waakzaamheid en onbarmhartigheid jegens lafaards en saboteurs. De buitenlandsche politieke redac. teur van het Scripps Howard concern in New York, William Simms, "«be spreekt de werkeiyke motieven, die ten grondslag liggen aan den Engelsch- Amerikianschen aandrang om'tot di recte besprekingen met Stalin te Mos. kou tie komen. Engeland en Amerika, aldus deze Amerikaansche journalist, weten op het oogenbiik niets zekert over den werkelijken toestand in de" Sovjet-Unie. De Engelsche missie werd verboden Moskou te verlaten, terwijl de militaire attachévan de V S. te Moskou geen toestemming van de Sovjets kreeg voor een bezoek aan het front. Er werd hem zelfs duidelijK tx verstaan gegeven, dat hij ook zeer zeker geen toestemming voor een der gelijk bezoek zou krijgen. Zelfs van oe Sovjet-delegatie in Washington ai- dus Simrxis, ontvangt men geen inlich tingen over den werkelükcn tozsiano De Engelsche en Amerikaansche auto riteiten zyn blijkbaar uitsluivenn op ooriogsbc-r,chtgeving der Sovjet-, aan- gev. ei en om zich te oriënteeren. In de Wilhelmstrasse ls gistermid-1 ig :nedegedce1d, dat omtrent het lot var. de Duitsche krijgsgevangenen in de Sovjet-Unie nog niets bekend is. Hier aan weid toegevoegd, dat zich op bet hogenblik iu m een millioen krijsge vangenen der Sovjets in Duiisch- land bevinden. Deze worden tewerk ge. steld in de Duitsche bedrijven o a. voor 't binnenhalen van den oogst. Het Spaansche blad Informa- ciones publiceert een interview, dat rijksminister dr. Göbbels aan den plaatsvervangenden hoofdredacteur van het blad, Marquerie, heeft ver leend. Op de opmerking van den journalist, dat de Engelschen zeggen, dat zij den oorlog zullen winnen, omdat hun econo mische reserves grootgr zijn dan die van het Duitsche rijk, antwoordde de minister: „Hoe kan Engeland gelooven den oorlog op grond van een economi sche superioriteit te kunnen winnen? Het' kan zonder beperkingen slechts over de productie van het eigen eiland beschikken. De directe leveranties uit Amerika komen in Engeland aan wan- qeer de Duitsche duikbooteii en -vlieg tuigen dit toestaan. Hetzelfde geldt voor de leveranties uit het empire. Terwijl Engeland te lijden heeft van de geva ren voortspruitende uit de langere zeeroutes, heeft Duitschland zich acht jaar lang voorbereid op het geval, dat men een economisehen oorlog tegen het Duitsche rtik zou kunnen gaan voeren en het heeft thans bijna het geheele economische potentieel van Europa tot zijn beschikking. Duitschland heeft vergeleken met Engeland het voordeel, dat zijn leveranties via den korteren en veiligeren weg te land aankomen. De Britsche stelling, Duitschland in een oorlog op twee fronten verwikkeld te hebben, is onjuist, aldus dr. Göbbels. De Engelsche bomaanvallen op Duitschland zouden ook zopder den oorlog tegen de Sovjet-Unie onderno men zyn. De Duitsche luchtmacht heeft het Engelsche eiland steeds opnieuw aangevallen, zonder dit een oogenbiik te staken, doch de oorlog tegen de Sovjet-Unie - dat mag niet vergeten worden is de voorwaarde voor den beslissenden strijd tegen Engeland. Een andere vraag, of de Stalin-linie bestaat of niet, beantwoordde de mi nister in den geest van zijn jongste ar tikel in het weekblad Das Reich en voegde hieraan toe: Dit behoort tot de Britsche leugencampagne, waarvan men een eindelooze serie voorbeelden zou kunnen opnoemen. De houding van Amerika Vervolgens sprak de minister over de houding van Amerika tegenover Ibero- Amerika. Wanneer Roosevelt, zoo zeide dr. Göbbels, een interventionistische posi tie inneemt, dan doet hy dit niet uit sympathie voor Churchill, doch om goede zaken te doen. Hy is een typisch kapitalistische, plutocratische verschy- ning. Roosevelt ziet thans een geschikt moment om voordeel te trekken uit de strydende partyen. Roosevelt wil mili taire, politieke en economiscfle steun punten veroveren. Of hy hiermede suc ces heeft, hangt ervan af of de Zuid- Amerikaansche landen de leugenachtige propaganda over een zoogenaamde be dreiging door de niet bestaande „vijfde colonne" van de hand weten te wyzen. In het tegenovergestelde geval zullen zy echter gevaar loopen door de Ver. Staten „gekoloniseerd" te worden. Vervolgens zeide Marquerie, dat hy tydens zyn verblijf in Duitschland het hooge moreel en de buitengewone kalmte der Duitschers by vyandelyke luchtaanvallen heeft leeren waardeeren én vroeg, welke gevolgen voor de toe komst de Engelsche luchtaanvallen op het Duitsche achterland kunnen hebben De Engelsche bewering, zoo ant woordde dr. Göbbels, dat het moreel van het Britsche volk beter is dan dat De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vissche- ry maakt bekend, met verwyzing naar hetgeen dezer dagen in verband met de distributie van aardappelen is ge publiceerd, dat gedurend het tydvak van Vrijdag 22 Augustus tot en met Zaterdag 30 Augustus a.s. de met „•32 reserve" gemerkte bon van de bonkaart „diversen" recht geelt op het koopen van 114 kg aardappelen. van de Duitschers, berust op een ver keerde inbeelding. Tot dusver heeft het Duitsche volk in den tegenwoor'di- gen oorlog nog geen gelegenheid gehad te toonen wat het kan verduren. Doch wel heeft het hiertoe in den vorigen oorlog ruimschoots gelegenheid gehad toen het 4'i jaar lang honger en nood heeft verdragen. En dit is veel zwaar der dan drie of vier uur met overeen komstige onderbrekingen luchtaanval len te doorstaan. De grondslag van onzen strijd is, dat wy het volgende weten: Wij strijden een strijd om Duitschiand's leven of dood. God zij dank heeft on^e vijand er geenc-rlei twijfel over laten bestaan: Duitschland kan dezen oorlog nooit verliezen, want het zou anders volkomen vernield worden. Terwijl het Duitsche volk over wint, weet het, dat het in de geheele wereld die machtspositie zal innemen, die het "toekomt. Sedert 400 jaar heeft zich voor Duitschland geen gelegenheid voorgedaan als deze. Wij zijn altijd te idealistisch geweest, wü hebben teveel gewerkt voor wetenschap en cultuur, en ons niet bezig gehouden met de politiek. Duitschland heeft de leerschool van het nationaal-SQcialisme doorloopen en het weet, dat zyn leiders uit het volk zijn voortgekomen en dat zij zijn recht matige belangen behartigen. Op de vraag van den Spaansehen journalist, of de „Europeesche veld tocht" tegen het bolsjewisme een fiasco is, zooals de Britten beweren, ant woordde dr. Göbbels: De naam „kruistocht" is niet van ons afkomstig, doch inderdaad gaat het hier om een kruistocht. De Europeesche volken zijn er zich van bewust gewor den, wat het voor hen beteekend had wanneer het bolsjewisme overwonnen zou hebben. Dit wordt wel het duide lijkste bewezen door het feit, dat er zich duizenden vrijwilligers hebben aan gemeld om aan onze zyde te stryden. Duitschland heeft deze vrijwilligers wat hun getalsterkte betreft niet noodig, doch desondanks is de ontvangen steun zeer waardevol. De belachelijke bewe ring der Scivjets, dat er in Noorwegen slechts veertig werkloozen zich zouden hebben aangemeld, behoeft wel nau welijks te worden tegengesproken. De moreele zijde van deze steun heeft ech ter een aanzienlijk grootere waarde. Voor de eerste maal in de geschiedenis was 't mogelijk 'n gevoel van eenheid op het Europeesche continent te sme den. En dit gevoel leidt ons tot een daad, welke Europa als een moreele eenheid toont: met zijn bloed verdedigt het zyn bestaan en de toekomst zyner zonen. Dit is het beste voorteeken voor de toekomst van Europa, dat men zich denken kan. MEDEDEELINGEN VAN JESSE JONES. De directeur van het federale bureau voet leeningen te Washington, Jesse Jones, heeft gisteren op de persconfe rentie meedegedeeld, dat de Ameri kaansche regeering bereid is de Sow- jet-Unie door middel van een leening voor den aankoop van oorlogsmaterieel in de Vereenigde Staten te steunen, voor het geval de eigen financieele bronnen der Sowjet-Unie uitgeput zou den zyn. De hulp der Vereenigde Sta ten zal eerder verleend worden in den vorm van leeningen dan door het bij wyze van leenen ter beschikking stri ken van oorlogsmaterieel en grondstof fen, zooals het geval is by Engeland. Op de vraag, ol de Sowjet-Unie den Vereerigden Staten om een leening heeft verzocht, gaf Jones een ontwy- kend antwoord. Hy liet echter door schemeren, naar Associated Press meldt, dat Moskou zyn voelhorens in deze richting had uitgestoken. Wat be treft de garantie van een eventueele leening aan de Sovjets, zeide Jones, dat de Amerilytoische regeering genoegen zal moeteBfcemen met een Sovjet belofte tot'Wt terugbeUIen van deze leening. "w Critiek op de politiek van Roosevelt. Op een-vergadering van het comité Amerika First heeft dr Henny Boble Maccraiken, rector van de bekende universiteit voor vrouwelyke studen ten Vassar, het programma van Chur- ilt - - - chill en Roosevelt gelaakt als een „ver drag van Versailles". Hy zeide, dat Roosevelt niet bevoegd was geweest tot het sluiten van dit verdrag, dat dus voor het Amerikaansche volk geen gel ding heeft. De Vereenigde Staten heb ben niet een overzeesch imperium noo dig, maar de wedergeboorte der vrij heid in hun eigen land. Maccratken Baret*) MARKT IL TIL. Z7if Postrekening «MM Chefredacteur: F. TIETER, Gouda. ammmmmavHHninnin» Deze kruistocht is Adolf Hitler begonnen toen zyn weermacht de Oostelyke grenzen van Duitsch land overtrok. Een kruistocht tegen het onge. loof, dat is de veldtocht in het Oosten en daarom juist heeft deze veldtocht de volle sympa thie en medewerking van allen, die het wel meenen met het ge loof. Het feit, dat de bolsjewistische machtshebbers kerken hebben verwoest, priesters hebben dood gemarteld, het geloof hebben be spot, kortom, dat zij alles wat ons heilig is met tien ondergang hebben bedreigd, dit alles dwingt, ons tegen hen den stryd aan te binden en dezen voort te zetten, totdat het bolsjewisme van den aardbodem zal zijn weggevaagd. Aan dezen kruistocht tegen het ongeloof dient een ieder die zich Chirsten noemt deel te neihen. De jongeren metterdaad, zji die te oud zijn, door het versterken van het thuisfront. ALvachteti is een misdaad. Te genwerken is verraad ten op zichte van ons volk, is landver raad ten opzichte van ons'vader- land. Aan den kruistocht tegen hét ongeloof nemen, behalve 'de Duitsche weermacht en de ver bonden legers van Finland, Hon. garije, Roemenië, Italië de legi oenen uit alle beschaafde landen van Europa en reeds duizenden Nederlandsche mannen deel. Bin nenkort vertrekt weer een con tingent naar het Oosten. Laten zy die er aanspraak op maken Nederlander te zyn, beseffen, dat zij dan ook plichten te vervullen hebben, laten zy zich aanmelden bij het Vrijwilligerslegioen Nederland Koning)nnegr.J22, 's-Gravenha'ge Koninginnegracht 22, Den Haag. oefende critiek op de „melodramati sche ensceneermg" van de ontmoeting op zee en zeide, dat men blykbaar poogde het Amerikaansche volk een verdrag op te dringen, zonder dat de Senaat daarover was geraadpleegd, zooais de grondwet voorschryft. Voor Engeland is dezei (Overeenkomst mis schien bindend, a'oor Amerika niet. Men kan derhalve slechts hopën, dat het „melodrama" van Churchill voor de "kust van Maine alleen mét water bezegeld is. Tenslotte verklaarde Maccraiken dat Amei'ika Engeland in verstandige mate moet helpen, zonder zich in een bank roet te storten. Bovendien moet Ame rika voor'den vrede werken, indachtig aan de woorden, dat het beste voor den vrede is zelf vrede te bewaren. Te weinig Sovjetsaldi in de Ver. Staten. De Amerikaansche minister van Buiteplandsche Zaken, Codril Huil, heeft in de perconferentie verklaard, dat er tegenover de Sovjet-behoefle aan wapens ter téaarde van meer dan een milliard dollar slechts veertig millioen dollar aan baar geld der Sov jet-Unie in de V.S. aanwezig is. Da moeilykheid, aldus minister Huil iss voor de ontbrekende 560 millioen dol lar Sovjet-garanties te verkrygen. DE SCHAARSCHTE AAN BENZINE IN AMERIKA. De plaatsvervangende leider van het Amerikaansche federale bureau voor de benzinecontröle beeft medegedeeld, dat de schaarschte aan benzine in da Oostelyke staten der Unie acuut is ge worden. De voorraden zyn nog slechts voldoende voor tiendagen. Behalve de totdusver beperkte distributie moeten nog drastischere maatregelen worden, genomen. ONZE BRAVE PLOTSELINGE PATRIOTTEN. Max Biokzyl zal hedenavond voor de microfoon van den Nederlandschen omroep (Hilversum II) van 19.4520 uur spreken over „Onze brave plotse linge patriotten". >V\«VU«\WMKnSMM Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertalgen moeten H nor na zonsonder gang ontstoken worden swwiMlanmtvnamms! h 712

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1