id 5 millioen sovjet-soldaten verloren gegaan ir J 22 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Een gebied bezet, grooter dan 't heele Duitsche Rijk 14.000 pantserwagens, 14.000 [{dikken geschut en 11.000 vlieg- Ituigen buitgemaakt of vernield YRUWI IOEM èo*t en Maan kilo lat 14 dén slag bij Gomel. i?1*1 tijhui! artillerie ineen- t,**erPe 'rookh'vf^en hangt nog totploffj,, van de granaten, Vergelijking met den ijd in het Westen. Verpoozing in den Arbeidsdienst De jongste successen. Bolsjewisten doódën gewon'1** Duitsche soldaten. Het O. K. W. meldt. Oud medestrijder van Hitier gesneuveld. De bedreiging van de Krim. „Het gevaar Ts geweldig" Pessimisme in Engeland. HET NORMALE 1 AARDAPPELRANT SOEN VAN 3 K.G. HERSTELD. Gouden letters. Toespraak van Sjah van Iran. 192 ■stus hdag graat fes, zoal» ek enz Ï2SSS I Uitvoer, feijferip omdat strijkt! I CUE No. 20713 Baret»! MARKT XI, TEL. 274S Pontrekening «MM Chefredacteur; F. TCETER, Gouda. to aanvulling op het weermachts- I Jj,t van gisteren verneemt het 55a van militaire zijde: - Vuidaag wordt de tweede maand jen v#ldtocht tegen de Sovjets hatoten. In deze twee maanden heeft I Duitsche weermacht m het Oosten I wterlijk he' bovenmensehelijke ge- «ateód. Zij staat over het algemeen I SroeSbreed gemeten, zes achthon- erfkilometer van haar aanvangsstel- L. in succesvolle en voortdurende I «vechten met de Sovjettroepen. Zij Cdt m die twee maanden de in aantal goichen «n materieel sterkere Sovjetlegers in verscheidene groote I «oietigende gevechten op zoodanige I .lire uit elkaar geslagen, dat zij zich I «feitelijk m wanorde moesten terug trekken en tevens zteet waardevol Korlojsmaterieel in aanzienlijke hoe- I teeüieden moesten prijsgeven. Bijzon- I der in hut oog loopend zijn de cijfers mt buitgemaakte en vernietigde trwagens en vliegtuigen, die eens I it kern vormden van de offensieve krttht der Sovjetlegers. Volgens de tot dusver ontvangen kriekten zijn rond 14.0M pantser- wzgens, meer dan 14.WW stukken texhut, waaronder pantser- en Mbtafweerkanonnen en meer dan ll.Mt vliegtuigen door do uitwer- kkg der Duitsche wapens vernie tigd of door Duitsche troepen buit- tOBiakt. Tegelijkertijd werden meer du 1200.000 gevangenen gemaakt. Daar de weermachtsberiehten er kim veder op hebben gewezen, dit de bloedige verliezen der Sov jets een veelvoud der gevangenen kedragenf kan in totaal worden losgenomen, dat rond vijf millioen Sovjetsoldaten verloren zijn gegktan. Al deze getallen bewijzen met welke I vernietigende slagen de Duitsche weer- I nicht de tegen Midden-Europa opmar- cheerende Sovjetlegers van hun offen sive kracht hebben beroofd. Doch ook le terreinwinst dar "Duitsche en ver bonden strijdkrachten in de afgeloopen toeecaanden van den strijd is enorm. Mcie, Bessarabië en de Westelijke Oekraine tot aan de Dnjepr zijn op zeer heme stukken na, practisch in Duit- vhe handen. Hetzelfde geldt voor I «jt-Boethenië en de Baltische landen r W aan de Finsche Golf. Dat is een. Wövlakte van ruw geschat 870.000 ?!™'e kilometer, dus meer dan het Uuitsche rijk en de nieuw daarbij ge- toten gebieden in het Oosten en Wes. en het protectoraat Bohemen en «Wie en het gouvernement-gene- k1" Sovjet-Unie heeft haar be- topijkste haVens aan de Zwarte Zee een deel van haar belangrijke j*frunsche industriegebieden veir- I terwijl het overige deel daarvan jt™onmiddellijk door dC Duitsche Jtofen vortt bedreigd. Verder heeft practisch haar in de S ^^1940 naar het Westen """geschoven machtspositie en haar fc... ,*i! de Oostzee ingeboet. Ook ^„nige Europeesche mogelijkheid „«■HMUHm aansluiting aan het ^tvrverkeer in het gebied van de *ordt rteds door de Duitsche t*™ troepen, die m Karelië en •ralereiland Kola oprukken, be- P«ar ook het Duitsche lucht- - bewapeningsindustrie in het 1^® ran Moskou reeds gevoelig Bt 511' za' bet de Sovjet-Unie t»4k.fj en binnen afzienbaren *h< de "''werking der Duit- «penen ontstane enorme verlies 'w>Pens ontstane enorme verlies en materieel weer te to»e w?6"' Zoo gaat de Duitsche «toildivei ïf (derde maand van den •mn. to, togen het bolsje- °*k r>vo' vertrouwen op de door token. w*a^te bracht van haar volle „tol" "et bewustzijn van haar re ,!j®'10ritoit over het reeds door ■^gen getroffen Sovjetleger. toin de Duitsche !-i|en bntoi?'?etroltlten om de ver- Jldus h.t nui™ to achtervolgen, P«itechen Juj Den opmkkenden beeld wordt weer het vemto." va,n een verschrikke- ïiP vUgvey1|fne"de'? slag- Nog liggen toüe bo]to®» de duizenden gesneu- ^Jivillen in hi. wier wanhopige ^"toriewUl vuur van de Duitsche nl "toten van randen, ziet men nog Sjjta van all«1nlserwagens voer-, te trrf,l rl.ei.f>ort, ais get-digen eid der Duitsche ar tillerie. Daar waar de wegen voor den Duitschen opmarsch zijn vrijgemaakt, stapelt zich het vernietigde en kapot geschoten oorlogstuig van de bolsjewis ten hoog op: geweren, machinegewe ren, stukken geschut en ransels, welker inhoud ver over het land is verspreid, kisten met documenten en. jcaarten, gasmaskers en stalen helmen én groote hoeveelheden, onbruikbare .levensmid delen en munitie. Uit de bossehen rondom Gamel worden steedsnog kleine troepen verspreide Sdvjet- soldaten te voorschijn gehaald. „Ik heet Basil Koslof, ben sinds 1920 actief officier van het Sovjet-leger, thans majoor en plaatsvervangend regiments-comnjandant van het regi ment infanterie 25 der 44e Sovjet divisie", zoo vertelde een in den slag bij Gomel gevangen genomen Sovjet officier. „Mijn regiment was eerst ge bruikt in de omgeving van Kief en moest toen yolgens bevel naar het Noorden wijken. Sinds vjjf dagen heeft het voortdurend in het vuur gelegen en zeer zware verliezen geleden. Toen wij op den ochtend van 20 Aug. op hoog bevel opnieuw den strijd moesten aanbinden, bedroeg de gevechtswaarde van mijn rpgiment nog slechte tien procent. De geheele divisie beschikte slechts over vier stukken geschut met een kaliber van 12,2 c.m. Orize infan teristen werden .afgemaakt als hazen." Als een der voornaamste oorzaken voor deze catastrophe noemde de majoor de slechte verhouding tusschen officieren en poltieke commissarissen. Verdere operaties In het centrale deel van het Ooste lijke front werden Pp 20 Augustus door het Duitsche luchtwapen in het gebied van Wjasma troepenconcentraties, co lonnes en batterijen der Sovjets aan gevallen. Het spoorwegtraject Gomel Nowsk werd veelvuldig gestagneerd, waarbij drie troepentransporttreinen voltreffers kregen. Bovendien werden de barakken van een bolsjewistischen troepenstaf vernietigd. Nieuwe aanval op Odessa In het Zuidelijke deel van het Ooste lijke front werden de- havenwerken van Odessa door Duitsfche gevechts-. vliegtuigen hevig gebombardeerd. Ver nietigende treffers op kaden en han gars alsmede op troepenformaties be rokkenden den bolsjewisten zware ver liezen aan menschen en materieel. Bij aanvallen op schepen werd een schip van Zesduizend ton beschadigd. Bij Otsjakof werden twee koopvaardijsche pen van tezamen 7000 ton beschadigd en werden talrijke- treffers geplaatst op eer) luchtdoelbatterij. Bolsjewistische colonnes en trein-' transporten ten Oosten van den bocht van den Dnjepr werden met bommen en boordwapens aanbevallen, In het Noojdelüke deel van het front waren de vMfenaamste aanvallen' van Duitsche vliegtuigen Jn samenwerking met de formatkls van het leger op 20 Augustus gerilht op bolsjewistische troepenconcentraties in het gebied ten Zuid-Westen en Zuiden van Staraja- Russa alsmede ten Oosten van Nowgo- rod. Spoorlijnen werden herhaaldelijk gestagneerd en talrijke stations ver woest. De succesvolle aanvallen op co lonnes en spoorlijnen in het gebied ten Zuiden van St. Petersburg yetden voortgezet. Bij Narwa werden ver scheidene pantserwagens en talrijke vrachtauto's vernietigd. In, de Finsche Golf geraakte een koopvaardijschip van 1500 ton door twee treffers in bi zoodat het zeer spoedig slagzij vi toonde en zonk. In totaal werden het Duitsche luchtwapen in dit gebied 5 doelgeschut tot zwijgen gebracht. Ne- gejjJSovjet-vliegtuigen werden in lucht gevechten neergeschoten en tien stndere machines op den begannen grond ver nietigd. De bedreiging van Petersburg In het frontbericht uit Moskou meldt de Exchange'Telegraph, dat in den Noordwestelijken sector het leger van Worosjilof heeft moeten terugtrekken ten Westen" en ten Zuiden van Peters- burg op de achterwaartsche verdedi- gingsstlllingen. De Duitsche troepen, zoo wordt verder gemeld, zijn via Now- gorod opgerukt en hebben een „betrek kelijk diepen doorbraak in de verde digingslinies dar Sovjets" tot stand gebracht. Het offensief van de Duitsche troepen in de Westelijke Qekigine wordt in het bericht beschreven als „zeer doeltreffend", terwijl in de Zui delijke Oekraine de aftocht van de Sovjets wordt voortgezet. De inneming van Nowgorod Met de inneming van Nowgorod op 19 Aug. door Duitsche troepen verlie zen de Sovjets weer een belangrijk verkeersknooppunt in den Noordelijken sector. Nowgorod, gelegen op het punt, wsar de Woltsjof uit het Ilmen-meer komt, is een stad met 400.000 inwoners. Deze stad heeft e»n bijzondere betee- kenis als verkeersknooppunt in het ge bied van Petersburg. Van hier uit leiden verscheidene spoorlijnen en wsA gen naar alle richtingen. In Nowgorod worden schepen voor de binnenvaart gebouwd, voor het verkeer op 't Ilmen- meer en de rivier de Woltsjof, die het Ilmen-meer met het Ladoga-meer ver bindt. Bovendien bevinden zich hier eenige fabrieken van de touw- en lederindustrie. In de Zuidelijke Oersjne In de Zuidelijke Oekraine werd de aanval op de enkele nog door de Sov jets bezet gehouden bruggehoofden aan den Dnjepr met succes voortgezet. Het aantal der als vernietigd gerapporteer de 65 pantserwagens is inraiddeis tot tachtig gestegen. Het aantal gevange nen neemt voortdurend toe. Affeortderlijke deelen van de verste gen Sovjetleger probeerden in den boCht van den Dnjepr te dntkomen. Afdeelingen van de Waffen S.S. brach ten op 20 Aug. vier geladen troepen- transportschepen met tezamen 3000 b.r.t. tot zinken. Voorts werden twee kanonneerbooten en vele kieinere vaar tuigen vernietigd, waarop de verslagen bolsjewisten probeerden te ontkomen. Op den ochtend van 19 Augtfttus werd aan den Westelijken oever van den Dnjgpr een aantal Skivjet-officie- ren gevangen genomen. Onder hen t«- vond zich de zwaar gewonde comman dant, generaal van het Sovjet-pantser- corps, luit.-generaal Sokolof. Aan het Finsche front. De gevechten der Duitsch-Finsche troepen waren op 20 Augustus weer succesvol. De Sovjets probeerden te vergeefs het oprukken van de Duitsche en Finsche formaties tegén Te houden. Tegenaanvallen' werden overal onder bloèdige verliezen voor de bolsjewis ten afgeslagen. In deze gdvechten werd het Sovjet-regiment tirailleurs no. 426 bjjna volkomen in de pan ge hakt. AIN.P. meldt uit Berlijn: Van ische militaire zijde vergelekt men de' tegenwoordige faze van den Duit schen veldtocht in het Oosten met de situatie, die tijdens den oorlog in Frankrijk ontstond bij de gevechten aan Somme- en Aisnefrout en eindig de met den wapenstilstand. De Sovjets hebben den strijd aanvaard- en hebben daardoor het Duitsche operatieplan in de hand gewerkt. Een zoo hevige slag als thans in het Oosten woedt, kan amp Dasber :e luisteren de mannen van dén Arbeidsdienst in het '(Deutne) naar muziek en zang van'hun kameraden. (PolygoonNed. Arbeidsdienst) slechts met een beslissing eindigen. De raadslieden der Sovjets te Lon den en New Vork echter hebben een beslissenden strijd «teeds afgeraden, want zij wenschten, dat de Sovjet troepen al strijdend terug zouden trek ken en de grooTfe afstand van het ge bied als wapen tegen de Duitschers zouden gebruiken. Deze raadslieden hebben buiten den waard gerekend, in dit geval buiten de Duitsche leiding en de Duitsche weermacht, die reeds in het eerste stadium van den strijd in he.Oosten het initwf-tf namen. De aan de Westelijke grenzen der Sovjet-Unie geconcentreerde troepen waren bpgemarcheerd voor een aanval en, toen de Duitschers hen verrasten in het laatste stadium hunner voorbe reidingen, was het natuurlijk buiten gewoon moeilijk het front óm te draaien en ordelijk terug te trekken in plaats van aan te vallen. Bgt Duit sche commando gunde hun dstartoe ook den tijd niet, want het sloeg bliksem snel toe, vernietigde reeds in de eerste dagen aanzienlijke hoeveelheden troe pen en materieel en stootte midden in de concentratie der vijandelijke strijd krachten, waarbij het gebruik maakte van de snelheid en soepelheid der ge motoriseerde afdeelingen. Met ge bruikmaking van de grafische voor stelling zou men kunnen zeggen, dat d„ veldtocht van het eerste oogenblik af werd gekenmerkt door een steil om hooggaande lijn, die onmiddellijk tot hoogtepunten leidde. N is h<" .voeilijk, het hoogtepunt, dat de beslis sing brengt te bepalen, omdat daarbo niet alleen militaire, maar ook psycho logische, propagandistische en mofeele factoren een rol spelen. In Frankrijk was de strijd om de z.g. Weygandlinie bij Somme en Aisne nog buitengewoon hevig, doch blik semsnel volgde daarop de ineenstor ting die zeker een militair gevolg was, doch waarbij ook psychologische fac toren in het spel waren. Men weet nu, dat de organisatie der Sovjet-weermacht niet meer sluit, dat het Sovjetfront in stukken is gedeeld, dat er'overal in del geweldige massa der vijandelijke strijdkrachten scheu ren zijn die op ontbinding wijzen Verder is het bekend, dat de Sovjets meer en meer gebrek aan materieel hebben en dat hun Verbindingen'ach ter het front vernietigd zijn, evenals d<- geheele organisatie, maar niettemin verneemt men, dat de Sovjets op menige plaats nog taai en verbitterd tegenstand bieden.' Ligt daarin een tegenspraak? In geen gnkel opzicht. De ineenstorting der eenheid van het commando, de groote scheuren in het front sluiten niet uit dat in sommige sectoren een divisie of legercorps nog intact is en verbiterd strijd levert, zich door een wanhopige, laatste krachtsinspanning tegen-den ondergang verzet. Een der gelijke verbitterde tegenstand, op en kele punten, kan voor de Duitsche troepen, die daar opereeren. weliswaar nog moeilijkheden brengen,, doch ten aanzien van de groote lijnen der ope raties is hij niet meer van groote Lc- tee1- enis. De Berlijnsche avondbladen geven groot opgemaakt commentaar op de reeds deer het weermachtsbericht be- kënd gemaakte nieuwe successen: de succesvoile afloop van den slag van Gomel in den middensector van- het Oostelijk front, 'ais derde groote ver nietigende slag na de veldslagen van mMystokMinsk en Smolensk, '-de succesvolle doorbraak door de vijande lijke stelling tusschen Ilmen- en Pei- pusitteer in het Noorden, Waardoor de ,weg naar verder zegevierend oprukken werd vrijgemaakt en de inneming van Cherson, de haven aan de monding van de Dnjepr aan de Zwarte Zee. Naar de bladen verklaren, hebben vooral de overwinningen bij- Gomel in het" Noor den van het Oostelijke front de jongste pogingen der Engelsch-Amerikaansche propaganda verijdeld, om den indruk der Duitsche successen in de Oekraine te'verzwakken door de bewering, dat de Duitschers juist daar „alle beschik bare strijdkrachten" geconcentreerd hebben. De val van de belangrijke havenstad Cherson beteekent voor de Duitschers een in ieder opzicht waardevolle/fem- vulling op het bezit van NikolajeïADe aantallen "der in den strijd eebraente bolsjewistischg afdeelingen, de verlie zen van den "vijand aan menschen en aan oorlogsmaterieel onderstrtepen 4e beteekenis der Duitsche overwinning bij Gomel, die bijna tegelijkertijd met de geweldige Duitsche successen in de Zuidelijke Oekraine werden bevoch ten. De. doorbraak door de bolsjewis tische verdedidingsst^ling tusschen Ilmen- en Peipusmeer in het Noorden heeft de Duitsche troepen in,het bezit gesteld van waardevolle punten en ook op dat deel van het front Se boljgwis- tische stelling op een bijzonder gevaar lijke plaats zeer zwaar geschokt. Naar de bjaden ten slotte verklaren, bevindt zich het geheele «evechtsfro.it in het 'Oosten in de sterkste beweging. Waar de Duitschers aanvallen, wordt de vijand geslagen. Een in het gebied van Narwa opruk kende Duitsche compagnie infanterie liet op een plek onder toezicht van een onderofficier der sanitaire afdaeling twaalf gewonden achter, die later ver voerd zouden worden, aldus het D.N.B. Kojt daarop verscheen echter op deze In sobere bewoordingen meldt het Oberkommando Wehrmacht belangrijke successen door de Duitsche weermacht behaald in den strijd tegen het bolsjewisme. Daar in het Oosten volgen pantsêrsjpgen elkaar op, vernie tigen de Duitsche luchteskaders troepenconcentraties, munitie fabrieken, opslagplaatsen en verbindingen des Sovjets. Daar in het Oosten bijten dap pere mannen de tanden op elkaar en vernietigen de Sovjets, opdat het nieuwe Europa leven kan. Daar in het Oosten strijden ook Nederlandsche mannen en dat zij dapper strijden bewijst, dat reeds twee onderscheiden zijn J met het IJzeren Kruis. Dat zijn Nederlanders waarop wij trotsch kunnen zijn. Onze Nederlandsche mannen aan het Oostfront vertegenwoor digen het betee gedeelte van ons volk, bewijzdh door hun deel nemen aan den strijd dat ons land nog vele duizenden plichts. getrouwe en dappere mannen telt. Het O.K.W. meldt de voortdu rende vernietiging van het die Europa bedreigen; kan dit alles melden, dank zij den moed en vastberadenheid van millioenen dappere kerels, waarbij ook Ne derlanders zjjn en.... waartoe ook u behoort. Misschien waren er vele rede nen waarop u nog geen dienst nam in het legioen. Maar be denkt dat geen uwer bezwaren steekhoudend kan zijn, indien u weet dat de afloop van den strijd beslist over het zijn of niet-zijn van de Westersche beschaving. Meldt u aan bü het Koninginnegracht 22, Den Hang plek een troep slechts^ gedeeltelijk in uniform gestoken bolsjewisten. Zij om singelden de ligplaats van de gewon den 'en drongen van alle xanten tot de weerlooze gewonden door. De onder officier kreeg verscheidene bajonet steken in het onderlijf en in den rug en werd door eeri kolfslag onschadelijk gemaakt. De bolsjewisten doodden alle gewonden door hen de schedel met den kolf in te slaan en met bajonetten naar hen te steken. De onderofficier die zwaar gewond werd, was de eenige die er levend afkwam. In den strijd tegen het bolsjewisme is naar de National-sozialisti- sche Parteikor.respondenz meldt, S.A.-Obergruppenführer Heinz Knickmann als totaijonscommandant gesneuveld S.A-Obcrgruppenführer Knickmann, die ook aan den wereld oorlog had deelgenomen, was leider van de S.A.-Gruppe Nieder-Rhein en be hoorde tot de'oudste medestrijders van den Fiihrer. Het Londensche blad Daily Tele graph geeft in een hoofdartikel de volgende opmerkingen, in verband met den strijd in den Sovjetstaat. Door den Duitschen opmarsdh door het Weste lijk deel van de Oekraine en de ver overing van Nikotejef, hebben de Sov jets een ernstig verlies geleden.'Dit kan niet bestreden worden en het verlies zal nog grooter worden, wanneer de verdediging aan den ©njepr niet in stand kan worden gehouden, omdat dan ook de Krim ert het voornaamst^ steunpunt van de Russische vloot, nl. Sebastopol verloren zuHen gaan. De Sovjet-Radio heeft ook vandaag een 'oproep tot de bevolking v.an Pe tersburg gericht om actief aan den strijd deel te nemen. Onder het parool „het gevaar is geweldig" worden overal, naar de Soviet-rad'o mededeelt, in de fabrieken vergaderingen gehou den mei het doel nieuwe weerbaar heidscorpsen en nieuwe gewapende arbeidersbataljons te vormen. Een bolsjewistische spreker herinnerde de vrouwen in Petersburg eraan, dat zij tijdens de revolutie barricaden hebben opgericht en spoorde haar aan, ook ditmaal aan den strijd deel te nemen. In een bericht uit Londen geeft Associated Press een- eerste Britsche reactie op de laatste Duitsche successen aan het Oostelijk front, In toonaan gevende Engelsche kringen', aldus het agentschap, geeft men toe, dat de positie der Sovjets ernstig is. De stemming is ongetwijfeld pessimis tisch. Naar Reuter meldt, verklaren de Londensche bladen eenstemmigfeto Sovjettroepen thans voor i^iwaarstë vuurproef staan. De T i nrleS schrijft, dat de Sovjet-Unieeiu het grootste deel Reeds herhaalde saaien is er op ge wezen, dat de moeilijkheden b|j de aardappelvooniening van tijdelijken aard waren. Thans is de situatie ten gunste gewijzigd, de moeilijkheden kunnen thans overwonnen worden geacht. In een der vorige berichten betref fende de aardappelenvoorziening heeft de secretaris-generaal vin het depar tement van Landbouw en Visseherij medegedeeld, dat zoo spoedig mogelijk het normale rantsoen van 3 kg. zal worden hersteld. Thans zijn de voorra den en de aanvoer voldoende om naast bon „32 reserve", welke gisteren is be kend gemaakt en die van 23 tot en met 30 Augustus g^ig is, voor de volgende week njfc een tweede bon geldig te verklaren. Deze bon zal met ingang van 25 Augustus geldig zijn tot en met 30 Augustus. Op dezen bon zal het normale rantsoen van 3 k.g. ver krijgbaar zijn. van den oorlogsdruk heeft te verduren. Het blad zegt voorts: „De zaak der Sovjets is de onze. De Sovjet-Unie kan in den duisteren en gevaarlijken tijd, dien zij doormaakt, rekenen op de volledige symphatie van het Britsche volk". pMawwxw Nederland zendt een ambu lance naar het Oostfront. Na tuurlijk. Nooit is Nederland ach tergebleven als er, waar ook, hulp frboden moet worden aan den lijdendeó mensch. Onze geschiedenis, ook de jongste, heeft tal van bladzijden waarop met gouden leters ver meld staat: hier toont het Neder, landsche Volk zich "an zijn beste zijde. Wederom ligt een geschiedblad voor ons. Het is nog onbeschre ven, slechts staat aan het hoofd: 1941, Nederland zendt een am bulance naar het Oostfront..... Het woord en de daad is aan u, Nederlanders. Zorgt u ervoor, dat er gulden letters op geschreven worden. Werkt mede aan de totstandko ming van de Nederlandsche am bulance. Stort uw bjjdrage op gironummer 87 600 ten name van de Nederlandsche Ambu lance, Koninginnegracht 22, te 'sGravenhage. LEGER MOET TOT ELK OFFER BEREID ZIJN. De keizer van Iran, Reza Sjah Pahlavi, heeft gisteren, zooals ieder jaar gebruikelyk is, in de officiers academie de, diploma's uitgereikt, o.a. ook aan den keizerlijken prins Al Resa. Ter gelegenheid van deze plechtig heid heeft de keizer in een toespraak tot de aanwezige offcieren verklaard, dat misschien .jénkele hunner er aan dachten, dat zij dit jaar geen verlof zouden krijgen. De reden hiervoor zul len zij echter later begrijpen. De sjah achtte het niet noodig h\in nog eena op hun plicht en op .den bijzonderen toestand op dit oogenblik te wijzen. Hij beperkte «ich er derhalve toe slechts te wijzen op dë noodzakelijk heid dat het leger en de officieren den „tqgenwoordigen toestand met de groot- g» belangstelling moeten volgen en in geval van nood tot ieder offer be reid moeten zijn, Britsche versterkingen naar Uit Damascus- wordt gemeld, dat nieuwe Britsche versterkingen, be-' staande uit Britach-Indiërs en Austra liërs, alsmede gemotoriseerde strijd middelen in Basra aangekomen en in het Noorden samengetrokken zijn, Verkenningsvliegtuigen en jagers heb ben voortdurend over Syrisch-Liba- neesche gebieden gevlogen. - Zon: op 6.35, onder 20.49. Maan: op 7.22, onder 20.59. Men is verplicht te Verduis teren van sonaondergsng lol zonsopkomst Lantaarns van voerluiden noeten to our na ronsonner- fang ontstoken worden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1