Heftige tegenaanvallen jer Sovjets afgeslagen De Engelsch-Sovjet-Russische actie tegen Iran ts ta ninsdag 26 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ion zh titaan Aan land gezette Britsche troepen ontmoeten tegenstand tèverd", aldus Berlijn JJjNo. 20716 Lv«s Achtmaal zonden zij hun aanvals golven tegen de Duitsche stellingen staat op het punt te vallen - toeutand aan het Firiiche front. 5? bil ViiPuri De Engelsch—Ameri- kaansche posities in het Verre Oosten. Turkije en Duitschland". „Opnieuw een land aan het bolsjewisme overge- R A^N C 0 koeweit IRAN, OUDSCHE COUBAHT Bureatt: MARKT TEL. ntt Postrekening «MM Chefredacteur: F. TIETER, Gouda. shorts ol voor 41 op 4«a sn «uw. bedienend, r-*L. i tankte, on min» rt zon o». blijden i omll I overturn, t molen. wel |u wnt dit «1. Ton ook en »l er uo andeUnn m wijle aardtu 1 ndlen we .1 'de j door de der, Niet ke «uur- anrdUbeld tet rondn aavt oo n. V». lit sla gen gr duK 1 1. itteetd, iyl; J. Wol, 1. PifiRuin n, «p stoedï, Heckn; t C. Vee .pain. Êe, 1. H. trial: I. k. r. owe a. cmMsb- j jsirbrrgïit; 1 I Ible, P. 6 j 1 SchnrplW* j Ulnnhom. A 1 IX, o«k j rrder. pi te J»- i pr. A. 1 tans I. TO*** i jmi JJJ hr, v. W ft: I. NsHj f VoUebr«ft»R j och m«t 1 [dat hli Bl»« WIT fit R U S LANp aORAISJET j" aSUmS \(J>^ MiJiNZ JTAROOOEB SVLIKOF ^TROCBTMEWSK (OOMSL) HOMEL SJWERK SUE WE QEKRAIN JpS GLOE 1TSJERNIGOBL >«»niza L fJA^A I «V ^..WERKIJEFKA KOMOTOP „j /V*»®" Jk\y fpy borsna OSIER Ort'f-V W)ÓFDSPOORWEO (- SPOORWEG ^ROMV •KROLEWEZ TIN Ü5 Koztltl KIJEF PR1LOEKI 0* kMft goeft de situatie weer van den IfMdanioop van den Dnjepr, het terrein Ot Duitsche troepen gekozen hebben voor due* operatie» die nauw verband houden in het zuidelijk deel van Hrt front aan den Dnjepr Is thans bevet- Êde strijd ontwikkelt zich tueachen Gomel el) «i Kief. De pUatnen BobroeU. Roratsjef, Jaklmotsk.1 fimrt, ÜJetfjiM, Lofef. Mosyr, Of roetsj en Niu het D.N.B. verneemt/ heb- kude bolsjewisten die laatste dagen Wtlft aanvallen ondernomen in No sector aan het centrale front, m den opmarwh der Duitsche troe- m tot Maan te brengen. Ter ont- bwttng ran hun verstegen afdeelin- pa wierpen rij sterke gepantserde krljdkrachtcn, die door artillerie latennd werden, in den strijd tegen ie stellingen van een Duitsche In- luiertedirlsie. In een heldhattigen atrpd, die dagenlang duurde, sloe- t«a 4e Duitschers alle aanvallen' af brachten aij den Sovjets verlie- *a toe. 1® drie dagen bleven 96 Sovjet- Wtierwjgens voor de Duitsche stel- ■I® bggen, waaronder eenige van 32 «15 ton. Ook in den aangren-enden •«te mislukten de bolsjewistische JS™"8 Hoor den afweer ryan een Wtcne infanterieregeiment. Acht- ™l naden de Sovjets hun aanvals- J*JW legen de Duitsche Stellingen, JJtew smoorde het Duitsche vuur tafw? !n' Henzelfden dag ruk- "öuttache pantserwagens tegen de jjWistttche strijdkrachten op en jjjtel haar opnieuw zware verlie- tms i. ,*ftantal gesneuvelde en ge- ïnj n n08 "'et bekend. .°°™(inuterieel viel to Duitsche S Nog 28 vrachtauto's werden ïffi. *tukkcn geschut en 30 ""tas vernield of buitgemaakt. |ln2?5™'dosituatie aan hat Finsche |g((ö*o™tiran welingelichte zijde te irS"®.*J«£«deeld: pTsllu vï. t 'taat op het punt 'l bebhl» "If Noordoosten en Oos- luotZt, fnoohe troepen de stad «kmkjr*j ,nd genaderd. Onder fmiok. kriohtigen opmarsch U4 frooper, ten Westen van teNkSJ}**.» ook de laaUte tot '«I L ïVen westelijke sec- - B«t Sovjetfront aan den Noor, WnriL™ de 'inscho golf bli l 'Vis ha 'e.vaar gekomen. Deze Sihchtm» J nd" Twaar verstrekt, b,. grensvestingen met WM hiCT ^et ver- L?" roriaen waren hier reeds k"^Sd. o"'"oorlog tegen Fin- Ij^'^ieWivisfea gebruikt, (W?*!! e divia'e 123, die k-lkkgwhraak van de Manner- .t r"1 werd met de liet m*t het front JS Z Noordwesten een Csfowl K*Uteen «oort brug- ju ^bescherming daarvan i*teiltt u dee' van de divisie, de to,i°S d™ Westelijken den DotuSmf tmig ie en oever in de wotdl 'nmld- t**'korL5 .<i?it successen zijn «fideel•«Ito verwachten. Ji"«edi *ordt meegedeeld, j^rschSx £n e boUiewl"' ■%£l *ee zware ver. !W- In de Flnsehe golf en forpedojager, drie 'ransportschepen, V ooi'Mits den zich de Ipoet, Korosten zijn reeds in Duitsche handen zoo. dat langs den Dnjepr tot aan de rivier de Teterjef een gesloten frontlijn beetaat. Voocpttgeechoven Duitsche eenheden beviru ten Noorden van Homel tot aan terwUl volgens de jonfete leger* berichten een concentrische opmarsch gaan de is ten zuiden van Klinzy in de richting van Brjanak. At (Kaart van Pelt) waaronder twee tankbooten, vemie. tigd. Een koopvaarder en een mijnen veger werden zwaar beschadigd. De eilanden van Vironlahti in de Fin. sche Golf zijn bezet, waarbij een vracht boot van 3000 jpn door artillerievuur tot zinken werd, gebracht. Dit schip had een lading tractors,en stukken geschut aan boord en een talrijke bemanning. Bovendien zUn verscheiden vijande lijke schepen en sleepbooten bescha digd en in brand geschoten. By den grooten oorlogsbuit, bevinden zich acht stukken marinegeschut van 12 cm., en kele andere stukken, van dit kaliber, munitie en verscheiden vaartuigen. De opmarsch naar Keval Bij de gevechten in de richting Reval is een Duitsche compagnie infanterie diep in de stellingen der Sovjets door gedrongen. Hierbij trof zij een vlieg veld der Sovjets aan, waarop zestien vliegtuigen voor vertrek gereed ston. den. Door het vuur van hun machine geweren vernietigden de infanteristen dertien op den begancn grond staande machines en schoten drie vliegtuigen omlaag, die door snel op te stijgen zich aan de vernietiging hadden probeeren te onttrekken. Een groep van deze compagnie veroverde in een gevecht van man tegen man een luchtdoelbat terij. De operaties der Duitsche marine met mijnen in het Oostelijke bekken van de Oostzee heeft nieuwe successen opgeleverd. Nadat de Sovjets op 22 Augustus drie groote transportschepen als gevolg van mijneh verioren had den, zijn „volgens de jongste berichten, een torpedojager, drie koopvaardijsche pen en twee mijnvegers op Duitsche mynen geloopen en binnen zeer korten tijd gezonken. In dezelfde wateren brachten Duitsche zeestrijdkrachten een tankschip door artillerievuur tot zinken. Om de brnggehoofden In den strijd om de laatste bolsjewis tische bruggehoqfden aan den Dnjepr hebben, snelle Duitsche formaties op 24 Augustus nieuwe successen behaald. Er werden weer 5500 gevangenen ge maakt. De bolsjewisten verloren tal rijke stukken pantserafweergeschut, pantserwagens, kanonnen en andere wapens, Het verkeersnet der 8ovJete bestookt. Duitsche gevechtsvliegtuigen - en duikbommenwerpers hebben op 25 Augustus in onophoudelijke aanvallen in het Noorden van het Oostelijk front spoorwegen, transport- en ravitailiee- ringswegen met bommen van elk kali ber bestookt. In het gebied van Reval werden batterijen en veldstellingen door bomtreffers vernietigd In het centrale deel van het Ooste- lhke front werden Maandag belang. r{jke spoorlijnen door aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen -meerdere malen verbroken en treinen vernield. In de omggving van Gomel vielen Stuka's pantsertreinen in scheervlucht aan. Deze treinen werden zoo vernieti gend getroffen dat slecht» pulnhoopen overbleven. Het waterwerk van Dnjeprostrol. Het D N.B. meldt: In het gebied, dat thans door onze troepen gezuiverd wordt van de resten der legers van Beedjen air, bevindt zirh nok het gr-'ite waterwerk Dnjeprostrol, dat in 1932 was geopend. Het ligt aan de stroom versnellingen van Hen Djepr op «ten Westelijken oever in de nabijheid van de stad ülaporozje bij het voormalige dorp Kitsjkae, dat onder water werd gezet. Deee alectrische centrale ia in zooverre van groote beteekenia, dat zij een reeka belangrijke, groote fabrieken van stroom voorziet. De stuwdam fluit zich veilig aan. bij de rotaachtige oevers van den Dnjepr. Langs den stuwdam wordt de verbinding gevormd' door een sluis met drie kamers op den linker oever, waardoor het geheele scheepa- verkeer zich beweegt. Door deze Sluis is de Dnjepr over de geheele lengte van Kief tot aan de Zwarte Zee be vaarbaar geworden en de geheele rota- barrière tusschen Dojepropetrowsk an het eiland Chortitra van tachtig kilo meter, die vroeger geen verkeer toe liet, onder water gezet. DE NEDERLAAG VAN DE SOVJET ZEESTRIJDKRACHTEN. De Finsche pers publiceert zeer groot opgemaakt de nederlaag van de bols jewistische zeestrjjdkrachten in de Finsche golf. Vooral wordt de verove ring van verscheidene eilanden to e baai ten westen van Vjipuri. in het licht gesteld. de Toestand te moskou. De attaché brij,de Japansche ambas sade te Moskou is in Mandsjoekwo aan gekomen. H1j vertelde, dat het station van Moskou en verschillende- kazernés zwaar door de Duitsche luchtaanvallen getroffen en deels verwoest zijn. Men heeft in Moskou reeds een levensmid- delenrantsoeneering moeten instellen, die echter in het geheel niet aan haar doel beantwoordt.- De Japansche atta ché verklaarde, dat slechts de gegoede klassen to stdat zyn het noodige te koopen, terwijl de minder bemiddelden ondanks hun levensmiddelenkaarten honger lijden. AANZIENLIJKE VERSTERKINGEN. Gelijktijdig met den Engelsch.bola- jewistischen overval op Iran hebtmn Engeland en Afüéfika kennis gegeven van een „buiWhge'wöhe versterking" van hun posities in het Verre Oosten, meldt het D.N.B. uit Sjanghai. Terwijl uit Manilla geméld wordt, dat de Amerikaansche weermacht tot 40.000 man is versterkt, is uit Singapore be richt ontvangen, dat de in de Malei- sche staten gestationnearde Engelsche luchtmacht Maandag de zwaarste versterking ginds een jaar uit Engeland heeft ontvangen. Bovendien is het Britsch-Indische expeditiecorps aldaar met verscheidene eenheden opgeleide en niet opgeleide troepen van verschil lende legeronderdeel-en versterkt. „GROEIEND VERTROUWEN". Groeiend vertrouwen aldus ka rakteriseerde de Istanboelsche corres pondent van de Pester Lloyd eer gisteren de verhouding tusschen Turkije eni Duitschland, aldus het D.N.B. Hoe ingrijpend de pitWikkeling van- deze verhouding is. blikt uit de vrees en uit de qua enectVaak mislukte maatregelen van het EAgelsch-bolsje- wiStisch-Amerikaansche blok. Om nog maar te zwijgen van het artikel in de Times, dat zooveal kwaad heeft gedaan aan de Turkach- Engelsche betrekkingen, zoo vervolgt het blad, ia de houding van Engeland en de Sovjet-Unie tegenover Afghani stan en tot voor kort tegenover Iran een politieke mislukking gebleken. Het Turksche publiek veroordeelt de pressie op de bevriende neutrale Saadabad-staten als een machtsge baar, dat wellicht reeds morgen tegen de neutraliteit van den eigen staat ga- richt zal zijn. Men moet en kan niet voorbijzien, zoo eindigt het blad zijn uiteenzetting, dat Turkije en zijn politici in zekeren zin met een stuk van hun ziel aan Duitschen kant moeten staan, althans zoolang Duitschland in zijn vernieti- gingsstrijd tegen de Sovjet-Unie bereid is dien zwaarsten last af to wentelen, dien de Turkscbe schouders sedert eeuwen torsen. ■MM Zon op 6,41, onder 20.41, Maan op 12.30, onder 22.57, S Men ia verplicht te verdolt- teren van zonsondergang tot' 4 zonsopkomst. 5 Lantaarns, van voertuigen jj moeten uur na zonaonder- i gang ontstoken worden. E Ut Reuter meldt, dat een Britsch contingent van zee uit bij Ban dars jakpoer aan de Fereische Golf geland is. De Britsche troepen zijn op verzet gestuit. Het is echter nog niet bekend, waar dit veizet be gonnen is en hoe sterk het is. De Britsche strijdkrachten bestaan uit Britsche en Indische troepen, doch niet uit troepen van de dominions. Volgens to Tunis ontvangen be richten opereeren drie Britsche co lonnes van Irak uit tegm Iran. In Noord-Iran werd de aanval begonnen vanuit Ravand-uz en Rayat met het doel naar de in Aserbeidsjap opereerende Sovjets door te stootcn, De middelste colonne rukt van Khanakin via Kasr-Schirin aan dé Iraansche grens op. Het Zuidelijke operatiegebied wordt gevormd door de streek aan de Perzische golf bij] Bender-Schapur en door het petro- merkj. m stappen zouden leumgebied van Abadan. - In Londen werd er gisteren, op ge-1 wezen, zoo meldt Reuter in een extrabericht, dat hnt antwoord deri regeering van Iran op de Britsche en bolsjewistische stappen van 1 Augus tus bewijst, dat het niet bereid is, dienovereenkomstig rekening te hou den met de aanbevelingen van deze regeering. Het is nu duidelijk, zoo merl^t men in Londen ,op, dat andere op gelijke basis geen nut hebben en dat de Britsche regeering en de regeering der Sovjets ter bescherming van haar belangen tot andere middelen moeten overgaan. Overigens motiveert Reuter de actie van Engeland en de Sovjets tegen Iran met de „aanwezigheid van een overmatig groot aantal Duitschers in Iran en noemt Iran „een bron van nazi-intriges". Iran was bestemd, zoo maent Reuter, om als springplank voor een Duitschen aanval op Britseh- Indië te dienen, en ook een aanvals- aetie tegen de Sovjet-Unie moest van daar uit plaats hebben. OPPERBEVELHEBBER meldt, dat de Britsen» WAVELL Reuter meldt, dat de Britscne strijdkrachten, die Iran binnentrek ken onder opperbevel staaft van ge neraal Wavell, den opperbevelheb ber in Britsch-Ind-ië. De Britsche marinestrijdkrachten in de Perzische golf staan onder bevel van admiraal Sir Geoffrey Arbuth- not, den opperbevelhebber in de Oostelijke Indische wateren, DE HOUDING VAN l'URKIJË De Turksche minister van Buiten- landsche Zaken Saradzfogloe heeft den Engelscheni, IraamAhen en Sov jet-ambassadeur te Ankara ontvangen. In Turksche politieke kringen ver wacht men, dat de Turksche regeering to een communiqué haar neutraliteit zal verklaren. DE SOVJETNOTA AAN IRAN Naar de berichtendienst te Moskou meldt, heeft de Sovjetregeering er ir. een nota aan de Iraansche regeering op gewezen dat Iran de eischen van de Sovjet-Unie heeft afgewezen. Derhalve aldus de notaheeft de regeering der Sovjet-Unie „het recht genomen, «tydelijk Sovjettroe pen in Iran te laten binnenrukken." Als motief geeft de nota een „Duitsch gevaar" aan. De Sovjetgezant te Teheran heeft deze fiota aan de Iraansche regeering overhandigd. De Londensche nieuwsdienst meldt, dat de Britsche regeering gisteren de regeeringen van Turkije, Egypte, Afghanistan en Soaedi-Arabië op de hoogte heeft gesteld van de tegen Iran getroffen maatregelen. Associated Press meldt uit Teheran, dat in het Iraansche.antwoord op der» Britschen eisch tot het uit het land zetten van Duitschers- wordt gezegd, dat Iran als souvereine mogendheid zelf heeft te bepalen welke vreemde. 1 in gen verwijderd moeten worden. Iran past sedert lang het beginsel toe, dat slecht bekendstaande vreemde lingen, van welke nationaliteit zij ook zijn, het land moeten verlaten. Verder meldt het* Amerikaansche agentschap, dat de bezetting van Iran slechts uit strategische motieven ge schiedt,'De Sovjet-Unie en Engeland willen met elkander In contact komen. Dè Iraansche regeering wijst de berichten over eien mogeljjken Duitschen staatsgreep ajs dwaze ver zinsels van de hand. w IRAANSCHE GEZANT BIJ SUMNER WELLES. De Iraansche. gezant te Washing ton heeft een onderhoud gehad met den onderstaatssecretaris van Buiten- landsche Zaken. Sumner Welles. Na afloop verklaarde hij, naar Asso ciated Press meldt, dat hij de positie van Iran volledig had uiteengezet en voorts had betoogd,-dat Iran op™n kaart hbeft gespeeld. De Britsch- bolsjewistische beweringen over een groot aantal „Duitsche agenten" zijn sechts een voorwendsel voor den inval geweest. Er zijn geen Duitsche agenten in Iran. Dit land heeft steeds dim wensch gekoesterd tot vriend schappelijke betrekkingen met zijn buren. GEEN VERRASSING TE BERLIJN De ontwikkeling van de Sovjet Engelsche manoeuvre om Iran heeft in toonaangevende Duitsche kringen geen verrassing gewekt, aldus het D.N.B. De inval in een land, dat tot het laatst vasthield aan zijn neutrali teit die niet in twijfel getrokkgn kon worden, is naar de te "Berlijn heer- schende meening in zekeren zin slechts de cynische consequentie van de bewust onjuiste bewering, dat Iran UÏMCMlë/ t joetr* Tce.Pt* LUUZK U kAtWlM •KOIM •SUIUUABAD I5FAMAU ékkEMABAD i5fotL UHML Wbt*e KaRBCIA «t awpaat] HliUH -O hét nieuwe ttrijdtooneel in hel Midden-Ootlen (Kaart van Pelt) rasp. de SovjetEngelsche belangen in Iran bedreigd werden door de Duitschers in het land. Geheel afge zien van het feit, dat deze bewering is gelogenstraft door de getallgn om trent de weinige Duitschers to Iran en door de verklaringen der Iraansche regeering zelve, staat het volgens de opvatting der Wiihelmstrasse vast, dat Engeland er de schuld aan heeft, dat opnieuw een land, of althans een deel daarvan, aan het bolsjewisme is overgeleverd. De Deutsche Ailgemefne Z e i t u n g noemt den inval „een in fame overweldiging" van een fier land dat lang tusschen het Britsche en tsaristische imperialisn\e in de bank schroef gehouden is. Door nieuwe re- geerings- en bestuursmethoden en steunend op een passende weermacht, heeft de sjah aan Iran zün ware sou- vereiniteit teruggegeven, welke thans weer ten offer gevallen is aan een gemeen spel van intriges van Engel- schen en bolsjewisten. De rol van Roosevelt is daarbij meer dan twijfel achtig. Wat de Engelsche rechtvaardiging voor den overval betreft, deze wordt- door de rede van den Engelsehen mi nister van Buitenlandsche Zaken, Eden, van 6 Augustus weerlegt, aldus het D.N.B. In deze rede, waarin de aanval op ondubbelzinnige wijze wordt aangekondigd, bevinden zich zooals bekend, duidelijke dreigementen aan tiet adres van Iran. Hiermede is be wezen, dat de overval reeds sinds lang tot het oorlogsprogram van Engeland voor het Nabije Oosten behoort. Tegen lederen prijs moet een voorwendsel gevonden worden en het werd gevon den ofschoon de Iraansche regeering door een correcte en matige houding alles deed om den Britten cn bolsje wisten zelfs niet dgn schij'n van een dergelijk voorwendsel in handen te spelen. De waarde van de .garanties van de beide aanvallers, dat het Iraansche gebied slechts tijdelijk bezet en later ontruimd zal worden, blijkt uit de z.g. pacten van bijstand der Sovjet- Unie met Litauen, Estland en Letland duidelijk. Deze pacten leidden tot an nexatie en bolsjewiseering van de Oostzeestaten. Thans neemt Engeland deel aan de agressie tegen Iran waar door de deelen van dit land welbewust aan het bolsjewisme worden uitge leverd. DE ITALIAANSCHE MEENING In toonaangevende Italiaansche kringen wordt de opmarsch" als open lijke schending der neutraliteit en ais een brutale inbreuk op de nationale souvereiniteit en onafhankelijkheid van den Iraneeschen staat beschouwd. Groot-Brittanië, zoo verklaart men hier, heeft met zijn niets ontziend optreden tegen Iran, behalve hc op richten van een nieuw front de ten nauwste daarmee samenhangende po- litiek-kapitalistische belangen in het oog. Stefani merkt o.a. op: Het eigenlijke doel van* Engeland bestaat in de totstandbrenging van een Engelsch-bolsjewistisch front in den Kaukasus ten einde zich van de Iraansche petroleum te verzekeren, voor het geval dat de olie van Bakoe verloren mocht gaan. Om dit doei Ie bereiken, moest men kiezen tusschen schending van de neutraliteit van Turkije, Iran of Afghanistan. De be wapening van Turkije en enkele ver nederende militaire ervaringen- der Engelsohen in Afghanistan deden het raadzaam lijken Iran te kiezen, Be bolsjewiki zijn uitgenoodigd aan de operaties deel te nemen ter bevesti ging van de leidende rol. die Londen en' Washington in Europa en het Oosten aan het bolsjewisme hebben toegekend. OPROEP VAN DE IRAANSCHE REGEERING De Iraansche regeering heeft da bevolking via radio-Teheran, opge roepen kalm te blijven. Alle maat regelen zijn genomen om tegenstand te bieden aan den overval. IRANBCHE OPPERBEVELHEBBER Dagens Nyheter, publiceert een Turksch bericht uit Istsnboel, volgent hetwelk de operaties van het Iransche leger worden geleid door maarschalk Aghmad Klan, die zijn opleiding ln Turkije heeft genoten. VERKLARING VAN DE IRANSCHE REGEERING Radio-Teheran publiceerde gisteren hte volgende: De Iransche regeering betreurt het het volk te moeten mededeelen, dat de Britsche gezant en de Sovjet-ambassa deur ondanks het naar Londen, resp, naar Moskou gezonden antwoord 'van de Iransche regeering op de démarches van belde landen, den Iranschen minis, ter van Buitenlandsche Zaken haden ochtend "vroeg om vier uur het besluit van hun regeeringen hebben medege. deeld om militaire maatregelen tegen Iran te nemen. Op hetzelfde oogenblik hebben de Sovjettroepen en de Brit- ache troepen de Iransche grens over schreden, De Sovjets rukten In Aser- hefdsjan In een zone binnen, welke ais niet militair-gebied beschouwd wordt. Gemotoriseerde troepeSt van de Engel- schen hebben de Iransche grens bU Kasrehlrin van Khanakin komend overschreden, De Britzche vloot heeft de haven en het kopstation van den translranschen spoorweg Sjapoer en de haven van Kronsar fn de Per sche Golf beschoten, waarMj Nchade is ont staan. Hpt Britaehe luchlwapci» hc-i.fi etn aanval ondernom-r en Trhiran,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1