U - püitsche troepen op 50k.m. van Petersburg tïlt 29 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Situatie aan Finsche golf gaat beslissing tegemoet ion en IOEH I» iement (laar verdrijving der Sovjet-Unie „It het Oostelijk deel der OdStzee achtervolging der Sovjettroepen. T Wadrschuwing aan Sovjet-commandanten. DE AMERIKAANSCHE BEWAPENING. Opmerkelijke reorga nisatie van het bureau. Nieuwe historische postzegels in België. Het drama, van Fransch Somaliland. STRIJD IN IRAN GESTAAKT. Besluit van niéuwe regeering. l«itv«N^4eöiyp JraBssfe'sCasfls* ASTRONOMISCHE CIJFERS. VRUWILI NI Japan en de Vereenigde Staten. S.8. Slamat tot zinkei\ gebracht. .Officieel Italiaansch bezoek aan Nederland. BUT. een van and) JEN heeft ei. akt) hierdoor lienings- gesteld «gaand» van een "adres en »elke van Joor hem zijde van ntarisatie 4265 66 [»ERS EN eten voor iter kennia dat ven» verboden, jied. Dit i» fclen boven ijs noodift tie-gebied. is voof 'oerbewU* K>rgd* e\om- 0.78 V laanvihd** GOUDSCHE tg. No. 20719 1 Chefredacteur: F. TIETER. Gouda. LADQ6A WBQR6 HELSINKI -KROON STA INGRAO 9AUM ALANOSZ' HANGO-F '-fe mEiLAHo&JSBSm NARWA n (Rem) BALTISCHPORT PEfPUS MEER Sr NOVOGRAD PSKOW P SKOW (PLCSKAu) ARENSBURG 900 km WOCMAR ke Bureau- Eaarbij no| i kavenbag* U Rüswy* alsmede van da -Rottef van de» [1MB. 4266» Als aanvulling op het waermachtbe- I iW van gisteren verneemt het D.NJB. I m aailltaire stjde: Au bat front tegen de Sovjets gaat I k situatie aan de Finache Golf thans I har beslissing tegemoet. Het is den 1 Mhehfli troepen gelukt, den rest van I Kiord-Eatland ln bezit te nemen, de dudaa Oasel en Dagoer uitgezonderd, tadahavenz en zeesteunpunten Reval I sa BalUaoJi-Port wordt thans nog ge- I draden, doch men kan aannemen, dat I nfc die binnenkort znllen vallen. Dan I aha da Sovjets nog slechts over de |pMoada eilanden Oeoel en Dagoer aver het steunpunt Hangoe I mde baitenkust van de Finsche golf, I dat zij in 1940 van Finland hebben af- I (tperst, beschikken. bmtddels Is het gebied om Peters. I hrj door den Dnitschen opmfrsch uit kt Westen, Zuiden en Zuid-Oosten we too vernauwd, dat de Duitsche tnepen ten deele reeds 50 km. voor Wersburg staan. Aangezien ook de (taehe opmarsch op de landengte van Iwllë tasschen het Lr.dogameer en de ftsebe golf voortdurend ruimte naar kt Zuiden krijgt, v ordt de verdedi. 6»j vta Petersbui g voor de Sovjets I kfh,moeilijker. Oe,eeoige plaats van beteekenis ten' "•grien van Petersburg, welke 1940 "deFinnen is ontrukt, t.w. Wiborg ™Wri) is reeds ingesloten. Zoo be- "ikken de Sovjets thans nog slechts hu Kroonstad! en Petersburg als "hmnapiinten ln de Finsche golf. De "««volle oorlog met mijnen van de Wache marine ln deze wateren en «t'oortdurende optreden van het I ™»tke luchtwapen en van de Fin- -kmtrine tegen convooien van dé ®*7™ ln de Finsche golf bemoeilijkt j^kr ook thans reeds de verbinding zjfcrjbts met hun buitenposten, volkomen afsluiting na den r*«« Reval en Baltisch-Port ver- kan worden, nfJJÏ"»3*» het gebied van de 2"*we Oostzee beslissingen van Jr-Nwle beteekenis voorbereid, EJ??. JR resultaat zal zijn. Sit de Sr1'«Ie geheel uit het OostnNjke de Oostzee verdrevelrizal De dt ^NB verneemt, hebben Ihi ÏTu ,'™ePen bij de achtervol- kmietiLÜ? 'ewisten' die by Gomel höfcjf™1 verslagen waren, grbote **edhrf.i_ jaïd- Twee snelle Duit- jetstellin b dronSen diep in de Sov- *">ktm »L,en -colonnes door en "•kkai gevangenen, terwijl 15 k (u- „f*0"' werden buitgemaakt. U .Welikije-Loeki is het »Va„l ®er Seheel vernietigd. WngyK^cncijfer, vermeld in het M"e» g«W. van 27 Au*. intus- >srr!"tiedo ïnk0.' 34.060, het aantal hkhw tot iso buitgemaakte stukken r*ZWot» rr- B°vendien zijn in dezen ^hiitopm iVeeb,eden oorlogsmate- waaronder 333 zwart en 19 pantserwagens, stü'l'flrac-s.»Jenedenloop van den ^kchenim J1 verscheidene kleine t'n Westetfil Duitsche stellingen t2 b" DuihJS °®ver te beschie- u 'fti rnonitm? ar?'"erie schoot ech- ^"t, voor de J ?n een sleepboot in oe schepen h'un voornemen ten uitvoer konden brengen. De andere vaartuigen verwijderden zich daarop de sleepboot dreef als eer. brandende fakkel stuurloos over de rivier. Duitsche artillerie heeft met succes schepen in .de haven van Reval be schoten, Een koopvaarder, die de haven wilde verlaten* werd tot zinken ge bracht. Voorts werd bij Reval een pantser- trein onder vuur genomen. 'Reeds bij het eerste salvo werd de trein getrof fen. Hij brandde geheel uit. Bij een aanval op Reval troffen Duit sche bommen op de re ede van Reval een torpedojager en een koopvaardij schip van 4000 b.r.t. Beide schepen werden zwaar beschadigd en bleven met slagzij liggen., ln het uiterste Noorden van hel Duitsche Oostelijke front bestookten Duitsche gevechts vliegtuigen op 27 Augustus colonnes en concentraties troepen alsmede een barakkenkamp op succesvolle wjjze met bommen. Het kamp kreeg talrijke voltreffers en brandde volkomen af. De 'infanterie der Sovjets leed door de aanvallen van het Duitsche lucht wapen zware verliezen. Aan de frost van de IJszee werden twee koopvaar dijschepen met tezamen 7000 b.r.t. zwaar beschadigd. Duitsche gevechts vliegtuigen bestookten op 27 Augus tus in tie Zuidelijke Oekraine ten Oos ten van den Dnjepr een munitiefabriek op succesvolle wijze 'met bommen van allerlei kaliber. De bommen troffen de fabriekshallen. Mét drie steekvlammen ontploften voorraden munitie, welke de omliggende fabrieksgebouwen in brand zetten. Bij hun vertrek zagen de Duitsche vliegers onder zich de. geheele omgeving der fabriek, in een geweldige zee van vlammen gehuld. Aan het front van Kief vernietigd^ het Duitsche luchtwapen 17 pantser- 'wagens en 259 vrachtauto's. De aan vallen waren in het bijzonder gericht op de spoorlijn Kief-Neshin, die op verscheidene plaatsen door voltreffers beschadigd werd. Door., duikvluchten oj> treinen werden negen rijdende en stilstaande treinen vernietigend ge troffen. De spoorlijn Brjansk-I^ow-. Nishin en Tsjernigow werd door tal rijke bommen onbruikbaar gemaakt. Bij dezen aanval vernietigden de Duit sche gevechtsvliegtuigen 103 vracht auto's, zes stukken geschut en een zwaar stuk treingeschut. Twee batte rijen «werden door bomtreffers tot zw^jgai gebracht. Op het genoemde traject werden 18 geheel geladen goe derentreinen tot ontsporing 'gebracht. Eeiy munitietrein kreeg verscheidene voltreffers en vloog met een gewel digen steekvlam in de lucht. Onder voortdurende kleine ontploffingen brandden de trein volkomen af. In den centralen sector trachtten de bolsjewisten plaatselijke afleidings- aanvallen te ondernemen. Al deze aan vallen, die werden gesteund door pantserwagens en krachtig artillerie vuur, werden door den heldhaftigen Duitschen afweer verijdeld. Op een punt brachten de Sovjets drie eska drons cavalerie tegen de stellingen der Duitsche infanterie in het vuur. Ook deze aanval werd gesmoord in het ge concentreerde vuur van Duitsche. in fanterie en artillerie. De drie eska drons werden geheel vernietigd. Aan den benedenloop van den Dnjepr bemerkten Duitsche infante risten in den vroegen ochtend van den 27sten Augustus, dat aan den Ooste lijken oever Sovjet-pioniers en infan- terie-afdeelingen gereed stonden om de rivier over te steken. Klaarblijke lijk waren de bolsjewisten van plan, met behulp vsn pontons en rubber- booten naar de overzijde te komen, Onmiddellijk gewaarschuwde Duitsche batterijen namén de Sovjetconcentra ties onder vuur. De granaten sloevn in de infanterie-compagnieën, die uiterst zware verliezen leden, pontons werden vernield. In hetzelfde gebied heeft een Duit sche stoottroep, bestaande uit pioniers en infanterie, een vrij groot eiland in de rivier genomen. De bolsjewisten^ die het eiland trachtten te verdedigen, werden in een geyecht van man tegen man overweldigd. In het centrale deel van het Ooste lijke front is ook op 27 Augustus de zuiveringsactie en het zoeken- naar verspreide Sovjetsoldaten in de bos- schen voortgezet. Op verscheidene plaatsen aan het front ontstonden gevechten van man tegen man. Bij deze zuiveringsactie en plaatselijke gevechten werden ruim duizend gevangenen gemaakt. Op een andere plaats' in denzelfden sector drongen Duitsche pantserwagens de stellingen der Sovjets binnen en ver nietigden 15 gevechtswagens. Er wer den 9 stukken geschut buitgemaakt en ruim 400 gevangenen gemaakt. In het gebied ten Zuiden van het Ilmenmeer deden snelle Duitsche troe pen een verrassenden aanval op for maties eter Sovjets. Onder de vol komen verraste bolsiewisten ontstond een wilde paniek. De Sovjetsoldaten namen de vlucht met achterlating van hyn oorlogs-materieel en hun ge heele artillerie. Handvuurwapenen, stukken geschut en munitie werden buitgemaakt. De aanvallen der Duitsche lucht macht overdag in het gebied tus- sche'n Zaporozje en Djnepropetrowsk hebben zich gisteren gericht op de bolsjwistische colonnes van den étappen-dienst en spoorwegdoelen. Daarbij leden de Sovjets weer zware verliezen aan materieel, naar het D.N.B. verneemt. Alleen reeds in dit gebied werden zestig vrachtauto's Vernield, een munitietrgin door bom men tot ontploffing gebracht en rijdende treinen door bommen uit de rails geworpen. Naar van welingelichte zijde te Helsinki verluidt, worden aan het ge heele» Oostelijke front in Finland de operaties met succes in de richting van den Moermanskspoorweg voort gezet. Op de Karelische landengte, tusschen .het Ladogameer en de Fin sche Golf, blijft de Finsche aanval ter rein winnen In de Finsche Golf be ginnen de bolsjewiki met de ontrui ming van het rotseiland Buursaari, dat zij na den Firsch-Russischen winteroorlög tot een vestingachtig steunpunt hadden gemaak. Ter gelegenheid van den 27sten ver jaardag van den slag'van Tannenberg maakt de Berlijnsche pers vergelijkin gen tusschen de situatie van destijds én die van thans. Door middel van cijfers maakt zij duidelijk welk een omvang de successen van de Duitsche weermacht in den tegenwoordigen oorlog hebben De VöHischer Beobachter ziet in deze ci*ers het bewijs, dat de strijd voor de bolsjewisten wanhopig is. Voor Duitschland echter is de ge lijkmatigheid der prestaties het fun dament voor het onwankelbare ver trouwen in de Duitsche eindover winning. De Berliner Börsenzeitung wijst erop, dat, hoewel ook in den wereldoorlog millioenenlegers tegen over elkaar stonden, de mogelijkheid van een strategische beweging van deze massa's niet in dezelfde mate voor handen was als thans. Het eemge voorbeeld van een totaal géslaagden vernietigingsslag was toefStertijd, zoo schrijft het blad, de omsingelingsover winning, die Hindenburg en Luden- Borf' bjj Tannenberg behaalden Dat het in het Westen, tot geen vernieti gingsslag van een dergelijken omvang gekomen is, zoo gaat het blad voort, kwam door de opvatting van den mo dernen massa-oorlog. Het politieke Duitschland van voor den. wereld oorlog heeft in tegenstelling met thans de ploblerilen inzake de .bewe ging van groote massa's evenmin kun nen oplossen als het militaire pro bleem. Hierin ligt de wereldhistorische uitwerking van het natinoaal-socialis- tisehe denken op strategisch gebied. DE SOVJETNEDERLAAG IN DE OEKRAÏNE Zooals uit een bericht van radio- Moskou blijkt, heeft het verlies van het groote industriegebied in de'Zui delijke Oekraïne de Sovjets zwaar ge- troffen; in*, verband met'het verlies van dit gebied heeft de zender te Mos- keu de bevolking opgewekt zeer spaarzaam te zijn met grondstoffen, in het bijzonder met metalen en olie, al dus het A.N.P. uit Berlijn. Ondertusschen heeft de Engelsche berichtendienst reeds vastgesteld, dat ook de Westelijke Opkraine voor de bolsjewieken geheel verloren is. Er werd aan toegevoegd, dat de Du it sellers met de verovering van dit geljiéd den Sovjets een ernstigen slag hpoben toe. Jfebraeht. j De commandanten der bolsjewist! sche luchtvaartregimenten hebben een aanschrijven van het opperbevel ont vangen, waarin, hun, zooals het heet» „voor de laatste maal" wordt gelast de scherpst mogelijke maatregelen te nemen, wanneer hun ondergeschikten 'zich laf gedragen. De commandanten en commissarissen, die zich hieraan n'el nauwgezet houden, zullen vflr een krijgsraad moeten terechtstaan. President Roosevelt heeft in een decreet een opmerkelijke reorganisatie van het bewapeningsbureau gelast. Als voornaamste maatregel is wel te be schouwen de opdracht van Roosevelt tot het vormen van een „bureau voor prioriteiten en toewijzing van grond stoffen". Tot leider van dit bureau is vice-president Wallace benoemd. Hei bureau heeft te beslissen inzake de toewijzingen van grondstoffen, zoowel aan de oorlogsindustrie als aan de particuliere industrie. Door deze nieuwe bepaling moei, volgens de mee r.ing van Associated Press, een einde komen aan de wrijving tusschen de verschillende autoriteiten, die gelast waien met de toewijzing van grond stoffen, om zoodoende een bespoedi ging van de bewapening te verkrijgen. In de directie van het bureau zijn bphalve vice-president Wallace ook de be de directeuren van het prodüc*'.e- bureau voor de bewapening, Knudsen en HiUman opgenomen, alsmede de r inister van Oorlog Stinrson, ae mi nister van Marine, Knox, de directeur vcor de prijzen, Henderson en de leider van de hulpactie aan Engeland, Harry Hopkins. Hopkins zal beha' ve de leiding inzalffe" de hulp aan Enge land ook de leiding van alle leveran ties van oorlogsmaterieel aan anders iar.den op zich nemen. Tot medewer ker van Hopkin? heeft Roosevelt den tegenwoordigen chef van het prioritei. lenhureau, Stettinius, benoemd. Cona'd Nelson zal de functie van Stettinius overnemen "en tevens met de leiding belast blijven van het inkoopbureau van het productiebureu voor de be wapening. Er zal een „Bureau voor de voiksvoedselvoorziening' worden op gericht. Tot chef hiervan'is benoemd de directeur voor de prijzen Hender son. De huidige productieleider van het bureau voor de bewapening, John Biggers, zal op verzoek van de Brit- sehe regeering „om de leverant'es aan Engeland te bespoedigen en te verbe teren" naar. Londen vertrekken ten einde den "specialen gevolmachtigde van de Vereenigde Staten, Harriman, bij te staan. Biggers zal tot taak heb ben de productjV van Groot-Brittar.nié en de Veteenigde Staten te coördi- neeren. KIM* tfUM In België is de zoogenaamde Prinsenaerie in tien fraaie waarden verschenen. Stapf. OORDEEL VAN DE DIPLO. De Deutsche Diplomatiseh- Politische Korrespon^enz verklaart, dat het „drama, dat zich in Fransch Somaliland afspeelt" duide lijk de ruwheid en wreedheid van het „menschlievende Engeland" demon streert. In de koloniën van den voor- maligen Franschen bondgenoot is reeds door» een gebrek aan vitamines een massasterfte van vrouwen en kin deren ontstaan De bevolking lijdt aan scheurbuik en de inboorlingen van de Fransche kolonie bevinden ziéh als ge volg van de met het recht in strijd zynde» blokkade aan den rand van het verderf. De Ko r re s p o n d e n z noemt de wijze, waarop Reuter het geval- Djiboeti behandelt, cynisch. Men be weert, van Engelsche zijde, dat de Britten er ernstig naar streven-om aan den ongelukkigen toestand in Djiboeti een einde te maken. Doktoren van de „vrye" Franschen zijn bereid env levens- en geneesmiddelen liggen ge reed om naar Somaliland vervoerd te worden. Doch alleen dan, zoo schrijft de Korresponden z, wanneer dit buiten dep oorlog staande land bereid 't bestuur volgens de aanwijzingen van Engeland te reorganiseeren. Slechts dan kan de bevolking aan spraak maken op de primitiefste rech ten. De geheele beschaafde wereld verzet zich, zoo gaat de Korres- pondenz voort, tegen een dergelijke gemeenheid en wreedheid. President Roosevelt heeft, zooals bekend, voor de zone van de Roode Zee de bepa ling inzake oorlogszones opgeheven. Eischen, voortspruitende uit den oorlog kunnen dus hierbij geen fol meer spelen. Misschien verzoekt pre sident Roosevelt zijn Engelschen vrien den om de betreffende punten van hun gemeenschappelijk program, waarmede de wereld gelukkig gemaakt moet worden, zooals b.v. steun in hood en de vrijheid der zeeën ook toe te passen op de ongelukkigen van Dji boeti. Er is een nieuwe Iransche regeering gevormd. Minister-president is Ali Foeroeghi, die deze functie reeds van 1932 tot 1935 heeft bekleed. Minister van Buitenlandsche Zaken is All So- heily, minister van Binnenlandsche Zaken Amery, aldus meldt 'tD.N.B. uit Teheran. Met het oog op de'overmacht der Engelsche en Sovjettroepen, die het land zijn binnengevallen, heeft het nieuwe ministerie in een buitengewone zitting besloten, dat de Irassehe troe pen hun legeMluri zullen staken, om Verder bloedvergieten te voorkomen. VERKLARING VAN NIEUWEN IRANSCHEN PREMIER Het persagentschap Para meldt, dat- de nieuwe premier, Foeroeghi, zijn nieuwe kabinet gisteren aan het par lement heeft voorgesteld. Daarbij heeft trekkingen met de vreemde staten te onderhouden en vrede en rust te hand. haven aan de Iransche strijdkrachten bevel heeft gegeven zich van allen te genstand te onthouden. Het parlement heeft eenstcmmig»zijn vertrouwen in het rieuwe kabjnefuitgesproken, al dus dit agentschap. -» Y7ILHELMSTRASSE OVER STAKING DER VIJANDELIJKHEDEN De staking der vijandel'jkheden waar toe de nieuwe regeering van Iran be sloten heeft, lean naar het oordeel van kringen uit de Wilhelmstrasse het treffendst vergeleken worden rnft de houding, die een in zijn woning over vallen weerloos mensch het verstan digst tegenover twee inbrekers zou aannemen. Het geheele voorval, zoo vgfklaart men, zal echter voor vele vol keren leerrijk zijn, daar de Iransche regeering volgens de vroegere ver strekte Engelsche verklaringen, een dergelijken overval' eenvoudig vo )r onmogelijk zou ^gehouden hebban. De besehiéiing van Bender-Sjapoer Sedert de beschieting van de haVen van Bender-Sapoer door Britsche oor logsschepen zijn, naar het Turksche agentschap Pars mededeelt, reeds on geveer 100 dooden onder de burgerbe volking te betreüren. i Zon op 6.46, onder 20.34. 4 Maan ondër 0.14, op 1<>.06. Men is verplicht te verduis- i teren- van -zonsondergang tol 4 zonsopkomst Lantaarns van .voertuigen moeten M nor na zonsonder gang ontstoken worden. K 712 O) Het overzicht, dat verstrekt werd door de Duitsche autoriteiten over het verloop der krijgsverrichtingen aan het Oostfrpnt, sinds 22 Juni j.L, be vat inderdaad astronomische verlies cijfers voor de bolsjewisten. Kunt u zich bijvoorbeeld voorstel len wat het zeggen wil: 1.200.000 ge. vanger-en? Hebt u een idee, hoe groot een vlieveld zou moeten zijn, waarop 11.000 bolsjewistische vliegtuigen (sinds 22 Juni j.L vernietigd) kunnen staan? Hoeveel uren zoudt u noodig hebben om langs een opstelling van ruim 14.000 pantserwagens te rijdenT Hoeveel ton staal zijn verwerkt in 14.000 stukken geschut en wat dunkt u van 870.000 vierkante kilometer terreinwinst? Ziehier enkele pogingen om de enorme verliescijfers van de bolsje wisten te demonstreeren verlies cijfers, die nog aangevuld moeten worden jnet het aantal gesneuvelden of gewonde bolsjewisten, een aantal, dat op ruim 4.000.000 is vastgesteld. En voort gaat de strijd. lederen d<fe Weer rukken de Duitsche legers verder op. Trouw bijgestaan door de verbonden legers en de vrijwil ligerslegioenen. r Steeds grooter worden d« verlies- scftê'bescKavingr tölÜSït1. vgn Stalin totaal vernietigd zullen zijn en met den opbouw van het nieuwe Europa begonnen kan worden. In dit nieuwe Europa zal Nederland zijn eigen plaats innemen. Een plaats, die het te danken zal hebben aan de dapjlére Nederlandsche mannen, dia nu strijder in de gelederen van ms legioen, omdat zij weten, dat het hun plicht is vpor. Nederland een eervolle plaats in het nieuwe Europa te ver overen. Dat is hun plicht, maar ook de uwe. Meldt u daarom- aan bij het BUITENGEWONE KABINETS- ZITTING TE TOKIO. Ondef voorzitlerschap van minister- président Konoje is vandaag een bui tengewone kabinetszetting gehouden, waaraan door alle ministers is deel genomen. Na aflopp wetteen commu niqué uitgegeven, waarirf^bevestigd wordt, dat de ambassadeur Nomoera op 28 Aug. een bezoek Heeft gebracht aan president Roosevelt en hem een boodschap van den Japanschen pre mier heeft overhandigd, waarin het Jaoansche standpunt ten aanzien van de tusschen Japan en Amerika be staande vraagstukken betreffende de Stille Zuidzee wordt uiteengezet. (Men zie het bericht hierover elders in ons blad. Red.). Koninginnegracht Den Haag. IN DE MIÓDELLANDSCHE ZEE. «P' Het 11.636 ton metende Nederland sche s.s. Slamat, dat bij 'de Britsche koopvaardijvloot was ingelijfd en dienst deed als transportschip in de MiddeP landsche Zee, is door de Duitsch-— Italiaansche luchtmacht'tot zinken ge bracht, aldus Stefani. TURK! 1HE PRESIDENT OjNTVANGT von papen. De president der Turksche repu bliek, Inonoe, heeft gistermiddag, naar Agence Anatolie meldt, den Duitschen ambassadeur Von Papen ontvangen. De "Turksche minister ven BuiteniairdscTie Zaken, Saradjogloe was bÉ het onderhoud aanwezig. De chef van het Italiaansche pro- pagandabureau der weermacht, kolonel van deri.generalen staf van het lucht wapen Vecchi, heeft eergisteren ver gezeld'van zijn medewerkers een be»- zdek gebracht aan den weermachtsbe- velhebber in Nederland. Kolonel Vec chi inspecteerde o.a. eerst een eenheid van (je marine, waar hij zich vooral ook op de hoogte stelde van de oorlogs berichtgeving. Verder kregen hij en zijn medewerkers in het stafkwartier van den weermachtsbevelhebber van den chef van den generalen staf, ge- neraal-majoor Schwabedissen, een overzicht vap de troepen verzorging in Nederland. In aansluiting hierop gaf commissaris-gereraal Schmidt een overzicht van den arbeid der beide in stanties, die elkaar op hrt gebied vain Propaganda en verzorging aanvullen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1