iveïi Sovjet-schepen tot ziriken gebracht 2 September i?4i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA "EN OMSTREKEN SPOEDIGE BESLISSINGEN IN IRAN VERWACHT. Bepaald gebied zou bezet blijven. BOMMEN ÓP TEHERAN. deze sovjet-tank zocht haar heil in de we» samengesteld op da btnncnéabi van de Kirof-fabriek te Leniif»d, reden wij met de iloednieuwe «nka van 52 ton zoo naar het front de' nabijheid van KuigUepp kwamei wij voor het eerat is eentact met |iit- ache gepantserde vechtwagenj, die drie van onae zware tanks in hptnd schoten, terwijl twee andere ot de vlucht in een moeras wegzonen. Door Duitsch artillerievuur gingenhOf twee pantserwagens verloren. Tlee andere stuitten pp Duitsche mjffn en bleven met opengereten onaf- kant liggen. Toen ben ik van U overblijfselen van mijn troep afi- zonderd. Tijdena de gevechten te fez val achterhaalde, ook m(j het nojd» lot: Mijn tank werd door Dui c$ pantserefweergeaohut in brand ge- achoten. Ternauwernood kon ik mij in veiligheid stellen. SPAANSOH GENERAAL IN HITLERS HOOFDKWARTIER. Het D.N.B. meldt uit het hoofd kwartier van den Ftthrer: De Führer en opperste bevelhebber van de weer macht heeft gisteren den commandant, van de Spaartsche diviaie vrijwilligers* generaal Munoz Grando, ontvangen, die den Fiihrer kwam melden, dat zijn divisie voor den strijd gereed itaat, bezield met den onwrikbaren wil om van den oudsten officier tot den jongsten soldaat deel te nemen pan de vernietiging van den werefdvijand. bommen is bestookt. De militaire attaché der Amerikaanache ambassade heeft de plaats, waar de bommen neer. gekomen zijn, zelf bezichtigd, volgens dit bericht. Behalve twee kraters van vijf meter zijn vlugschriften aaivr getroffen. Naar de Britsche berichtendienst meldt, verwacht men in de eerstvol gende H nar beslissingen bi) de Britsch-Iraanschec onderhandelingen. VU Simla wordt gemeld, dgt tot de verwaarden, die de Engelschen Iran gesteld hebben, ook de ei&ch behoort, dat faciliteiten sollen worden verleend voor het transito van Britsche oor- logsmaterieel naar de Sovjet-Unie. Een bepaald gebied zou bezet blijven. DRIE HOOFDZONES BEZET? Volgens een Reuterbericht wordt in de Sovjet-Britsehe voorwaarden, die aan de Jraansche regeering reeds zijn voorgelegd, als minimum ds bezetting van drie hoofdzones door dc Britsche gn Sovjettroepen geëischt. De eerste zóne is het petroieumgebied in het Zuid-Westen van Iran, de tweede het eindpunt van der. trans-Iraansehen spoorweg bij de Kadpiscbe Zee, dat onder Sovjetcontröle zou komen te staan. De derde zóne is Tebris aan den spoorweg tussehen Teheran naar den Russischen Kaukasus. De Sovjettroepen zullen volgens dit bericht ook een punt op den weg van Tebris naar de Turk- sche grens bezetten om controle te oefe nen op den belangrijken verkeersweg tussehen Iran en Turkije. Een der be langrijkste bedoelingen is de waar borging van het gebruik der Iraan- sche spoorwegen door de Engelschen en Sovjets. TWEEDE BOMBARDEMENT VAN TEHERAN. De Amerikasnsche radio meldt, dat Teheran voor fie tweede maal met Dezer dagen brachten de couranten het ontstellendeb ericht dat de Sovjets (hoewel de vijandelijkheden in Iran gestaakt zijn) voortgaan mot hét bombardeeren, o.a. van de hoofdstad Teheran. Ziehier de mentaliteit der Sovjets ziehier een voorproefje van wat de bevolking van/Iran te wachten staat, als straks de 'volgelingen van Stalin de macht geheel in handen zullen hebben. De bommen op Teheran zijn een aanmaning voor hen, die nog steeds niet schijnen te beseffen, waarvoor Adolf Hitler Europa bewaard heeft, toen hij zijn legers opdracht gaf de Sovjet-Unie binnen te rukken en het bolsjewisme te vernietigen. Dezelfde bommen die op Teheran gewoiyen worden zouden zonder het tijdig ingrijpen yan de Duitsche weer macht en met haar verbonden legers, nu op onze eigen steden neerhagelen. De bommen op Teheran zijn even zooveel bewijzen dat de duizenden Nederlanders die zich melden voor ons legioen en die intusschen reeds naar het Oosten vertrokken zijn,, een plicht gaan vervullen die vervuld moet worden, in het belang van ons eigen land en- volk. Ons eigen land, óns eigen volk verwacht-van u, dst u weet dat ook uw plaats is in de gelederen van het AAM DU KARWA STAAN DUITSCHE BERGJAGERS VOO* DE PUIN. HOOPKN VAN DE DOOR DE BOLSJEWISTEN VERNIELDE BRUG. (P.K. Schmidt Hoffmann) «en militaire leiding, die alles stevig in handen heeft en tegen alle omstan digheden is opgewassen. militair optreden op Eüropeesch grondgebied. DE OORLOG TER ZEE. In een tweede beschouwing over „♦wee jaren oorlog"-schrijft, dezelfde instantie nog het volgende: Uit de ont wikkeling van den oorlog ter zee tre den voor den niet vooringenomen waarnemer de volgende feiten in deze twee jaren van oorlog aan het licht: 1. De Duitsch marine is op alle zeeën opgetreden tegen een numeriek aan zienlijk superieuren vijand en heeft desondanks de wet van handelen aan z-ch gehouden en tot den dag van he- det. iev.ie'c 2. De kusten van Europa zijn voor 't grootste en belangrijkste deel in Duit sche handen. 3. De cijfers der vernietiging van ton nage zijn in het tweede oorlogsjaar tot een voor Groot-Brittannië levensge vaarlijk peil gestegen. 4. Ook de volledige hulp van de Ver een igde Staten vermag de Britsche scheepvaartverliezen n'et meer te ver vangen. De Britsche scheepsverliezen hebben zich reeds zoo sterk doen. gelden, dat de Atlantische Oceaan leeger geworden is en dientergevolge de cijfers der vernietiging van tonnage de laatste weken iets minder geworden zijn dan tevoren. In Engeland wijt meft deze achteruitgang aan de nieuwe -Engel- sche konvooi-tactiek, maar deze bewe ring houdt geen stand, want nog enke le dagen geleden rapporteerde het Duitsche operbevel de bijna volkomen vernietiging van een krachtig be- schenpd convooi, hetwelk de nieuwe tactiek niet voor den ondergang had kunnen behoeden. Na twee jaren van oorlog ter zea tegen Engeland kan men constateeren: de numerieke superioriteit van de En- gelsche vloot heeft niet de door Groot- Brittannië verwachte en aangekondig de Uitwerking gehad. De Duitsche ma rine schrijft onder alle omstandigheden de wet van handelen voor, terwijl de Engelsche vloot gedwongen wordt, zich te versnipperen, voortdurende verlie zen te accepteeren, zonder den Duit- schen handelsoorlog te kunnen tegen gaan. De Duitsche marine overwint eiken nieuwen afweer door nieuwe su perieure tactiek en verhindert ir» sa menwerking met het luchtwapen door een onophoudelijk succesvol optreden dat de veldtocht in liet Oos'ten tot een werkelijke rustperiode voor Engeland kan worden.* !a toren, [erator- [draagt, bü het ptreerd I gene ra van zij i* pecteur [htigia- cupoen direct in, sul pen en erator- Zon op 633, onder 20.24. Maan ohder 4.12, op 19-14. Men ia verplicht te verduis teren van zonsondergang tol zonsopkomst Lantaarns v^p voertuifiei moeien M uur na zoo «onder gang ontstoken worden IA WERD HAAR NOODLOTTIG, DEN ANDEREN OEVER BEREIKTE ZIJ NOOIT. £urt>u-HoUand)

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1