are Sovjet-verliezen Noorden van LOGQQI"^!1 nieuwe gezicht»- 3September 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ?dige gevechten ten Zuiden van het Urnen-meer - Duitsche luchtwapen vernietigt groot aantal vaartuigen VRIJWIL EGIOEN i Zoh en Y/laan DE REDE VAN ROOSEVELT. punten" aldus Berlijn. Drinkwatervoorziening van Odessa* afgesneden w rr"w« hi het gebied ten No..r£ Amerikaansche leening aan Mexico. 3 SEPTEMBER 1939. Ersatz?' is geen „Ersatz" meer. DE GEBEURTENISSEN IN IRAN. Turkse, zal spoedig z\jn houding bepalen. Verklaring van Oekrainsche bisschoppen. HANDHAVING ORDE EN RUST OP SCHOLEN. Advies bij ben en ontsla' mmg De bijeenkomst op den Oceaan. Verklaringen van Roosevelt. OUDSCHE Ho. 2072S Barna: WeKT n. nou nu Postrekening (MM Chefredacteur: T. TIETER, Gouda. b het. gebied ten Noorden van Loega ftai NW. Novgorod) zijn. naar het dSb van militaire zijde verneemt, Sbteten sterke Sovjet-afdeelingen ZL Duitsche troepen aangevallen en Vernietigd. De Duitsche soldaten had- kn bij deze gevechten met buiten- Lwoon moeilijke terreins- en weers Lfcldheid te kampen. Do wegen «ten door den regen der laatste «jrt drassig geworden en nauwelijks ijtjisnbaar. Op den moerasaigen bosch- tn weidegrond was de opmarsch zeer Mttilijk. De zware infanteriewapenen boden slecht» door colonnedragers nrvoerd worden. Doch de Duitschere jtjjwtmnen al deze moeilijkheden en settn den strijd met succes voort. Hen heeft nog geen volledig over- lidit van de totale gevolgen dezer var. jjetigingsgevechten en van de groote fait Het binnenbrengen en tellen der Kit Is namelijk in dit moerassige ge bied niet gemakkelijk. Uit het feit, dat Ukijke bolsjewistische voertuigen en rrire wapenen in het moeras bleven tóten op één .plaats 70 stukken rhut kan men echter afleiden, dat bolsjewisten geweldige verliezen Ten Zuiden van het llmenmeer boden Is bolsjewisten een buitengewoon ver bitterden tegenstand. In bloedige ge- mekten van man tegen man weTd deze bfeintand echter overal gebroken on. 4tr zware verliezen voor de Sovjeta, waarna de Duitsche opmarsch werd «ertgezet. Zware bolsjewistische verliezen be Viipuri. In ds gevechten onf Viipuri hebben de bolsjewisten zware verliezen aan tnoeuvelden en gevangenen geleden, aidtis het D.N.B, Het aantal gevangen- pnomeii bolsjewisten is nog niet te «erzien, Bij de buit heeft men tot dus- vare 143 stukken geschut, 64 tractoren, tilrilke pantserwagens en groote hoe veelheden ande oorlogsmateriaal ge- RliatTeerd. Aan het Finsche front hebben op 1 September Duitsche gevechtsvliegtui- P» geopereerd in het gebied ten Zui den van Moermansk aldus het D.N.B. •kor herhaalde aanvallen op vlieg velden en andere militaire inrichtin- werden groote successen behaald. Oosten van Aiakurtti werden de «ajewieken met bommen en in tal' TO duikvluchten met boordwapems *™okt. De wharnemers bevestigden «verwoestingen. In alle sectoren van het Oostelijke hebben vliegtuigen van het Witache luchtgfapen op 1 Sept. stel- JTOatige verwbestingen en stagnaties TOhet verkewsnet der Sovjets met 2J2 ten uitvoer gebracht. Drie be- "Fijte spoorlijnen der Sovjets wer- Wlit centrale deel van het Oos- 2v,r()nt °P verscheidene plaatsen "«ikbaar gemaakt. De stations Lo- ni«S.' en ""rivdisjtsj werden op- vlüu met ')ommen bestookt en ver- ~*raene op raj]3 staande treinen jroan zwaar getroffen. Een munitie- Ook i .Sovjets Vloog ip de lucht. L.I n®, «en Noordelijken sector van uoatehjke front"werd de verzor gt™'bolsjewistische troepen door van belangrijke verkeers- 01 spoorlijnen veratoord. Bevjet-sehepen verloren Ip*™1 duikbommenwerpers heb- ***i*>**"-Dnjepr schepen mot hom- abm ÏT*1 en e°1 monitor en zes ■mm™! 'taken gebracht Vier andere ringen, door bommen getrof- 9 drwen stuurloos *t til Ve,w»eht moet worden, J"— ver'°ren *Ün gegaan, tawistische troepen, dte waren in het llmenmeer, a|jn gigte v»^.. Duitsche luchtwapen in, talevbT® fiven gebombardeerd. - verloren behalve dooden en i veel oorlogsmaterieel. Drié luchtdoelgeschut werden tot («lp, ""acht en 28 transportvaar- «m »g^es,*B «ware schade blij- Mtalukte Sovjet-aanval ten Tp, z"iden van Klef. K*{ hebben de anilw» krachrig voorberei- ta^iènT?"' en iket steun van jS*.de stellingen van een inéli? aan8evaflen, doch al' ■i.. "««bLI werder> foor de Duit- S?Sn verijdeld. De Duit- tot den El, ^ïlrekklfL^) drongen diep in Najmrt_^de Sovjets-linies door. werden teruggéwor- TOe pep. Een groot aantal hunner werd gevangen genomen, I Drinkwatertoevoer van Odessa afgesneden. Tijdens de gevechten om Odessa hebben troependeelen van het Roe meensche leger de voornaamste drink waterleiding der stad, waarin infante risten van de Sovjets zieh genesteld hebben, in hun bezit genomen. Door het afsluiten van den toevoer van drinkwater is de positie van de in Odessa ingesloten troepen der Sovjets, die reeds onder groote schaarschte aan levensmiddelen te lijden hebben, op ernstige wijze verergerd. Hongaarsch communiqué. Het Hongaassche persbureau M.T.I. meldt van hef Oostelijke front: De verbonden troepen hebben den vijand langs den Dnjepr op vele plaatsen teruggedrongen en nieuwe strategisch belangrijke punten bezet. De bolsje wieken beperkten hun JSVWChtshan- delingen tot kleine verkenningen, die echter door de Honved troepen werden afgeslagen. Daarbij werden 150 ge vangenen. gemaakt en verscheidene vaartuigen buitgemaakt. Het Hon- gaarache luchtdoelgeschut schoot een jachtvliegtuig der Sovjets en een bommenwerper omlaag. De moorden in de gevangenis van Dorpat. Prof. dr Hans Maddison, die de op graving en identificatie van de in de gevangenis van Doiyat door de bolsje wisten vermoorde Letten op zich ge nomen heeft, deelt mede, dat tot dus ver uit de massagraven 226 personen, onder wie 19 vrouweh, zijn opgedol ven. Bijna zonder uitzondering kon worden aangetoond, dat zij van dicht bij van voren met een pistool zijn doodgeschoten. Ook werd bij enkele geconstateerd, dat schoten in het onderlijf waren afgevuurd, of dat met een houten harfier schedelbreuken veroorzaakt waren. Danktelegram van Manner- heim aan Bitier. Het D.N.B. meldt uit Helsinki: In een telegram aan den Fiihrer heeft veld maarschalk Mannerheim zijn dank betuigd voor de eer, die hem en het Finsche leger bewezen is door de ver leening der hooge oorlogsonderschei ding. Mannerheim zegt in het telegram, dat hij in de onderscheiding een erkenning ziet van het aandeel, dat jzet Finsche leger in den gemeenschappe lijke strijd tot vernietiging van het bolsjewisme heeft. Iedere Fin, aldus het telegram, verheugt zich óver den weerklank, die de Finsche successen in het hart van het .Duitsche volk hebben gevonden. Mannerheim heeft verder zijn dank betuigd en zijn vriendschappelijke ge- lukwenschen doen toekomen aan generaal-veldmaarschalk Von Brau- chitsch en uiting gegeven aan- zijn bij zondere voldoening over het feit, dat de Finsche weermacht thans aan den gemeenschap^elijken vernietiginga- •trijd tegen het bolsjewisme mag deel nemen. Ter gelegenheid van de groote Fin sche successen en de onderscheiding van Mannerheim doér Hitier heeft rijksmaarschalk Göring een telegram van gelukwensch tot den Finschen veldmaarschalk gericht Deze heeft den rijksmaarschalk daarvoor zijn' dank betuigd en verklaard zich erover te verheugen, dat de opperste bevel hebber der Duitsche weermacht, die aan overwinningen gewend is, hulde heeft' gebracht aan de Finsche succes sen. e troepen, me waren - Tap hel ILhmmu- _iiSS IN RUIL VOOR ECONOMISCHE EN MILITAIRE SAMENWERKING. Naar de correspondent van de N e w York Times volgens het D.N.B. te Washington -verneemt, zal de Ameri kaansche regeering binnenkort een lee ning van 50 tot 100 millioen dollar aan .Mexico verstrékken, op voofwaarde, dat Mexico in economisch en militair opzicht met de Vereenigde Staten sa menwerkt voor de verdediging van het Westelijke halfrond. Bovendien zou Mexico contante betaling moeten doen aan de Amerikaansche ondernemingen, welker Mexicaansch petroleumbezit in 1938 in beslag werd genomen. Een deel der leening moet dienen voor stabilisatie van de valuta.,- Het aceoord zal worden gesloten, zonder dat rekening wordt gehouden met de ont eigening van het Britsche petroleum- bezit in Mexico. Terwijl de rede van Roosevelt op Labour Day door een geheelereeks Congresleden is toegejuicht, hébben leidende isolatioitisten zich er even nadrukkelijk tegen verklaard, zoo melden de Amerikaansche bladen, volgens het D.N.B. Volgens de New York Ti^ias heeft senator Wheeler een aanval ge daan op de rede in een toespraakj die hij tat de arbeiders van St. Charles (Illinois) hield, en betoogde, dat het hun zwaar zou vallen hun moeizaam verworven- rechten te verdedigen, als Amerika aan 3én oorlog zou deel nemen. De arbeiders hebben in de ge lederen hunner vakvereenigingen lie-, den, die het land in den oorlog willen drijven. Willen de Amerikaansche ar beiders thans soms sterven om de uit buiting v^n milliaenen arbeiders in HongJfBng, de Maleische staten en Voor Indië door "buitenlanders in stand te houden. Wheeler behandelde vervolgens de opmerkingen van Roosevelt, gemunt op degenen, die sympathiseeren met het nationaal-socialisme, en stelde* den eisch, dat nu eindelijk eens een einde moest komen aan die verdachtmakin gen. Met nadruk verklaarde hij, dat de .Vereen. Stajpn zich op niemand behoe ven te verlaten. Zij behoeven ook niet voor invasie te vreezen, maar het volk moet veeleer vrees koesteren voor de avonturen der eigen leiders op het ge bied der machtspolitiek in Europa en Azië. De leider der New Yorkeche afdee- Hng van America First, John Flynn, verklaarde o.a., dat het Amerikaansche volk zeer wel weet, dat het miliioenen soldaten nood tg heeft oae Hitler In Europa te vetsiqpn. Volgens de opvatting yen toonaange vende Duitschï kringen* aldus, meldt het D.N.B. uit Berlijn, bevat de rede geen nieuwe gezichtspunten op het terrein der buitenlandsche politiek, maar opent ze wel nieuwe verschieten in, de binnentandsche politiek, die de aandacht waard schijnen. De president der Ver. Staten heeft blijkbaar gepoogd, naar men ter illus tratie van bovengenoemde stelling in de Wilhelmstrasse opmerkt, den last der door hem geëntameerde politiek af te wentelen op de schouders der arbeiders. Hij schijnt ook volkomen te beseffen, dat hij daarbij gevaar loopt wegbereider van het bolsjewisme te worden. In'dezelfde kringen meent men den treffendsten parallel in de politiek van Kerenski te vinden: Aan de eene zijde een pbging tot steun aan - het bolsjewisme en het daarmee dienstbaar te maken aan bepaalde imperialistische plannen, anderzijds het gevaar, dat het bolsjewisme op een gegeven moment eigen wegen gaat. IUliaansche critiek In Romeinsche politieke kringen wordt betoogd,'zoo verneemt het D. N. B. uit de Italiaansch'ethoofdstad, dat de rede opnieuw het voor de politiek der regeering te Washington kenmer kende gebrek aan opbouwende doel stellingen en constructieve denkbeel den vertoont. Weer was de rede een nieuwe, matelooze uitbarsting van haat tegen de asmogendheden, waardoor de indruk van het internationale publiek wordt bevestigd, dat Roosevelt zich bij zijn houding jegens de asmogendheden alleen laat leiden door zijn persoonlijke haatgevoelens. Voorts wordt te Rome verklaard, dat de verwijzing van Roosevelt naar" de zoogenaamde vrijheid der democratie met het oog op de voortdurende geeste lijke en stoffelijke overweldiging en onderdrukking van het Amerikaansche volk en vooral van de Amerikaansche arbeidersklasse door de regeering te Washington 'bepaald als een openlijke hoon aandoet. In zijn rede heeft Roosevelt opnieuw moeten toegeven, dat de krachten der Angelsaksische mogendheden niet toe reikend zijn vooi verplettering van de asmogendheden. Roosevelts nieuwe poging op zich in het leven van andere volken te mengen, wordt hier be schouwd als een nieuw bewijs van het Amerikaansche imperialisme, dat open lijk gericht is op onderdrukking van de kleine volken. Voor de eerste maal heeft Roosevelt onverbloemd de aan wezigheid van anti-interventionistische stroomingen in het eigen volk erkend. Over bet algemeen heeft de rede te Rome den indruk gemaakt van die van een hoofd van een staat, die zich reeds in oorlog bevindt. De fatale datum den dag, nu twee jaar geleden, waarop Engeland en Frankrijk aan Duitschland den o.orlog verklaarden. Sinds dien dag volgen de gebeurtenissen, elkander in een razend tempo op. Sen blik ap de kaart van Euïopa is voldoende om vast te stellen, hoe ingrijpend deze gebeurte nissen waren. En nu twee jaar later is in Europa een blok gevórmd van alle beschaafde landen; een' blok gëricht tegen de belagen van beschaving, godsdienst en cultuur tegen de bondgenooten van de Engelache oorlogshitsers, de Sovjets. In Europa zijn tienduizenden, ,neen honderdduizenden tot het besef ge komen, dat geen opbouw van een nieuw Europa mogelijk ia, voordat de horden van Stalin volkomen vernietigd z<jn. Twee jaren na het uitbreken van den oorlog begrijpen Noren, Zweden, De^en, Franschen, Spanjaarden, maar ook Nederiapders dat het Duitschland is, dat strijdt voor een nieuw Europa. Nu, twee jaar later, staan Nederlan ders aangetreden, in een Vrijwilligers legioen en wordt u de vraag gesteld, te toonen, dat gij waard zijt den naam Nederlander te dragen. Want in het nieuwe Europa zal "het wéér een eer zijn, zich Nederlander te kunnen noemen. Daarvoor zorgen zij, die u voorgingen en niet anders ver wachten, dat ook u zich zuit melden bij het Koninginnegracht 22,. öen Haag. Op alle terreinen van de industrie de techniek en het dagelijksch l?ven zegevieren de Duitsche materialen- De betiteling „Ersatzstoff", heeft in korten tyd haar beteekenis volledig verloren, want uit het z.g. „Ersatz" heeft zich hoogwaardig materiaal ontwikkeld dat in geen enkel op zicht voor het oorspronkelijk febi-uikte ma teriaal onderdoet, integendeel, het zelfs in vele gevallen overtreft. Om het Neder1,andsche publiek een beeld te geven van d? ontwikkeling van de Duit sche materialen, wordt van S tot 11 Septem ber a s. in Den Haag, Kneuterdijk 20. een tentoonstelling onder het motto „Deutsche Werkstoff-Sehau" gehouden. Op de eene foto: damespantoffels van ge kleurd vlschleder. Op de andereVan de veelzijdige 'gebruiks mogelijkheden van cellophaan getuigt deze met dit materiaal bekleede leunstoel. (Foto's: Recla) Het tijdstip, waarop men te Berlijn van Turkije een definitieve houding zal verwachten komt, aldus de Berlijnsche correspondent van dë N.R.Crt. nader. De onderhandelingen tusschen Duitsch land en Turkije zijn ook in de laatste dagen intensief voortgezet. Men be schouwt het hier niet als toevallig, da, terwijl Mussolini het hoofdkwartier van den Fiihrer bezocht, de Duitsche gezant te Ankara, von Papen, door den Turkschen staatspresident Inönü in aanwezigheid van den Turkschen mi nister van Buitenlandsche Zaken is ontvangen. Een nadere reactie van de spilmogendheden op de nieuwe situatie in t Naburige Oosten moet men geens zins uitgesloten achten en het is' na tuurlijk dat in verband daarmede de toekomstige houding van Turkije van heel groot lelang is, In politieke kringen wijst men ons op het communiqué van de ontvangst der buitenlandsche eeregasten op de Leipziger Messe, waarin de Turksche gezant, Gerede, direct na den Italiaan schen gezant is genoemd en voor' zijn Spaanschen collega en de collega's van de andere.met Duitschland verbonden naties. Het was ook de Turksche ge zant die namens de eeregasten de dank rede heeft uitgesproken, welke in zeer hartelijken toon was gesteld. In het laatste gedeelte van zijn rede heeft Gerede gewezen op de vriendschappe lijkheid van de DuitschTurksche be trekkingen, terwijl "hij tevens bekend maakte, dat binnenkort DuitschTurk sche economische onderhandelingen zullen beginnen welke waarschijnlijk als rèsultaat zullen hebben, dat Duitsch land in de toekomst een belangrijk grooter deel van de Turksche voort brengselen zal opnemen dan voorheen. HtAANSCHE ANTWOORD AAN" ENGELAND EN DE SOVJET-UNIE De Iransehe regeering heeft Maandag avond den Britschen gezant en den Sovjet ambassadeur te Teheran haar antwoord overhandigd op de door de beide mogendheden-medegedeelde wa- penstilstandsvoorsteilan. De Ira'ansche minister van "Oorlog, Ahmed Nakhdje. van, is Maandagavond afgetreden. Zijn opvolger is een bloedverwant van hem, Mohammed Nakhdjevan. De bisschoppen der Grieksch-Katho- Iieke kerk van de Oekraïne, die na de bevrijding van de Oekraïne door de Duitsche weermacht naar hun bis dommen zijn teruggekeerd, hebben Adojf Ilitier het volgende getuigenis gezonden: „De op de berg Porsjainw, den tempel van het Oekraïnsche volk, in Wolhynië bijeengekomen bisschoppen wensclien Adolf Hitler en zijn zegevierende weer macht geluk naar aanleiding van de bevrijding van een wereld zonder God van de bolsjewisten. De kerkvergade ring der Oekraïne met haar geloovige bevolking smeekt door.geloof en liefde van den grooten God voor den schepper van het Groot-Duitsche rijk Adolf Hitter, die de gave Gods heeft om de toekomst der volkeren i i goede banen te leiden, een lang, gelukkig leven af. Wij bisschoppen, zeggen nogmaals onzen bevrijder Adolf Hitler en zijn zegevierende weermacht dank. Dit getuigenis was onderteekend door Alessij, aartsbisschop van Wolhy nië; Przemeniez Vimon, aartsbisschop van Ostrog; Panteleimen, bisschop van Lemberg, en Benjamin, bisschop van Wladimir en Wolhynië. aanvragen binnen het kader van de machtigingswet. Van de tot dusverre-goedgekeurde zeven milliard dollar, is ongeveer alles ingedeeld en voor de helft van het bedrag zyn opdrachten geplaatst. In 'het vervolg zal mjjn meer geld besteden aan het gebruik van reeds bestaande fabrieken en mijider voor den bouw van nieuwe werkplaatssen. Door het gebruik van kleine bedrijven en door het inschakelen van fabrie ken die tot dusverre voor het civiele- verbruik werkten, khn veel bereikt worden, een verlenging van den arbeidstijd ligt niet in het voor nemen, zdo verklaarde Roosevelt nog, 'wel echter een uitbreiding van per soneel voor de tweede en derde ploeg, hetgeen echter hoofdzakelijk een probleem van' verschaffing der noodlge grondstoffen is. TAAK VAN ALGEMEENEN INSPECTEUR. EISCH VAN CHURCHILL INZAKE- JAPAN? In de Ne w YÓrk Daily Mirror melden Pearson én Allen uit Washing ton, dat Churchill qp den Atlantischen Oceaan van Roosevelt verlangd heeft, dat deze een lijn zou trekken, welke Japan niet zou mogen overschrijden zonder dat de Vereenigde Staten Japan den oorlog zouden verklaren, aldus het D.N.B. „GEEN INLICHTINGEN" OVER BEZOEK VAN SOVJETVLIEGERS. In de persconferentie heeft presi dent Roosevelt verklaard geen inlich tingen te hebben over het doel van de aankomst van 47 Sovjet-vliegors in de Vereenigde Staten. De veronder stelling, dat dit zou beteekenen, dat de aangekondigde driemogendhederi- conferentie tusschen de Engelschen, de Sovjets en de Amerikanen in Moskou naar Washington zou cyn verplaatst, noemde Roosevelt absurd. Ten aanzien van een opvoering der productie van oorlogsmaterieel 'ver klaarde Roosevelt, dat dit beteekent, dat men meer gei8 moet uitgeven en meer materieel moet produceeren. Hu zal binnerkdrt yerdere bedragen Bij beschikking van den secretaris generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur bescherming is een regeling vastge steld voor den inspecteur van het on derwijs in algemeenen dienst. Hierin wordt o.m. bepaald dat het toezic.it op de opvoeding tot een juist besef voor orde en tucht aan aj'e onderwijS'uStellingen, behalve univer- siteiten en hoogescholen, alsmede het toezicht op de handhaving van de ozdo en rust aan deze scholen, onder opper toezicht van den secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbeschenbifig is opgedragen aan den inspecteur van 't onderwijs in algemeenen* dienst. Voor hem moeten alle scholen zoowel open bare als bijzondere, steeds toegankelijk ziji en op aanvraag onverwijld wor den geopend. De leerkrachten der scholen en het verdere personeel zijn, gehouden aan hem de verlangde in lichtingen te verstrekken. Zij zijn hiertoe te allen tijde verplicht in eiken vorm, waarin de inlichtingen worden gevraagd, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling. Gelijke verplichting bestaat voor de gemeentebesturen, "voor de besturen der bijzondere scholen, voor de curatoria der gymnasia en vopr de commissies van toezicht. De inspecteur heeft de bevoegdheid, leerlingen van de scholen te ondervragen. Indien de inspecteur bij het door hem uitgeoefende toezicht tot de ge volgtrekking komt, dat hetzij inciden- teele. hetzij algemeene maatregeteu van Staatswege noodzakelijk zijn, doet hij hiervan mededeeling San den secre taris-generaal, in een met redenen om kleed advies. Hij zal zijn werkzaam heden verrichten zooveel mogelijk in overleg met de hoofden der onder- wijsafdeeimgen van het departement en met de leden van het Rijksschool- toezicht. Voor alle'vergaderingen van de leden van het Rijksschooitoezicht wordt hem een uitnoodiging gezonden met mededeeling van de agenda der be sprekingen. Hij heeft het recht al deze vergaderingen bij te wonen. Indien hij onderwerpen" betreffende de opvoe ding tot een 'juist besef voor orde en tucht of betreffende de handhaving van de orde en de rust ter tafel wil brengen, deelt hij dit aan den voor zitter van het desbetreffende college mede. Indien de inspecteur van het onder wijs in algemeenen dienst het wen- sjfhelijk acht, dat een voorgenomen" benoeming aan den secretaris-gene raal wordt voorgelegd, geeft hij'hier van kennis aan* den betrokken inspec- teur van het lager onderwijs, die in dat geval de voordracht ter beoor deeling aan den secretaris-generaal voorlegt. Hij geeft aan den secretaris-generaal advies over alle door dezen te ver richten of goed te kouten benoemin gen of te verleenen ontslagetj op on derwijsgebied. Het advies van den in specteur van het onderwijs in alge meenen dienst bepaalt zich tot het beoordeelen van de geschiktheid vam den voorgedragene om bij het onder wijs werkzaam te zijn op een wijze en in een géést, als in verband met den toestand van bezetting van Nederland moet worden verwacht. Zon op 6.55, onder 20.22. Maan onder 5.22( op 19.44, Men ia verplicht te verduis teren van ronsonderganj tot zonsopkomst Lantaarn* van voertuigen moeten H nor na zonsonder gang ontstoken worden K 712

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1