De Najaarsbeurs te Utrecht :he doorbraak loordelijken sector 5 September 1941 NIEUWSBLAD - VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iOOste Sovjet-pantserdivisie volkomen vernietigd Collectieve inzending van Economische Voorlichtingsdienst lOH&tHUUMt MW8? vredesonderhandelingen hen Finland en de Sovjet-Unie De positie van Hangö. VERLIES AAN BRITSCHE SCHEEPS- RUIMTE. Ruim 13 millioeit ton in twee jaar. GEEN BON MEER VOOR RIJST. Bonnen 31, 32 en 33 van boter- en vetkaart vervallen. ZINNELOOS BOMBARDEMENT DOOR DE ENGELSCHEN. Dertien dooden en tal rijke gewonden in Rotterdam. Ook Landbouw en Visscherij vertegenwoordigd "56 IKHOP- itktvm JIe&I GUI lO TlNtANO Têoktotn RUS LAND .etntino «•jtWU) IWH No. 20125 Bum*: MARKT IX, TEL. Ï7« Postrekening 4S4M Chefredacteur: F. TUTTER, Gouda. U.B. verneemt van militaire jche troepen hebben op 3 r tan aanval in den Noorde- ;or van het Duitsche Ooste- t met succes voortgezet. In dit bied heeft een Duitsche bolsjewisten uit goed inge vingen geworpen. Als gevolg j"tïaic verzet leden de Sovjet- zware verliezen aan men- materiaal. Het verzet werd J yaak hevige gevechten van "legen man gebroken, a tsdere divisie brak over de gfc- van haar gevechtsgebied ngen der Sovjets door. De werden hier in alle dee- I da den lector onder zware ver- i stellingen verderven. inneming van Reval hebben he troepen in het Estland- gebied de streek om Reval van verstrooide Sovjet- li, Afzonderlijk optredende Hike tegenstand werd snel ge il gevechten van verscheidene kid) in den centralen sector van iet Oostelijke front werd de hon- iknlite Sovjetpantserdivisie door Duitsche troepen ingesloten. On- danki herhaalde uitbraakpogingen vetd de divisie van enkele kleine i afgezien, volkomen vernie len groot aantal Sovjet-sol- geraakte in Duitsche gevan- De verliezen der bolsje- aan gesneuvelden en aan igituig zijn nog niet te over- De Duitsche troepen maakten t pantserwagens der Sovjets dl* pantserstrijdkrachten ver- „_o in denzelfden sector op 1 en ptember het grootste, deel van de l( divisie tirailleurs der Sovjets. De '«t-divisie probeerde den opmarsch Daitsche pantserstrijdkrachten een flankaanval' tot staan te I. Het voornemen van de bols- ~-~t werd echter tijdig bemerkt. Oultiche gevechtswagens ver- '1 een zwenkende beweging en lelden de Sovjet-divisie. De witten werden vernietigend ver- s en leden zware bloedige ver- i> Bovendien werden 5000 gevan- i gemaakt en groote hoeveelhe- «wiogstuig der Sovjets buitge- t waaronder 37 stukken geschut, pantserwagens, voertuigen, .leveren en infanteriewapens. Bwtor van een enkele Duit- jMfisie verloren de Sovjets al- pantserwagens. Het gebied, J* Outische troepen in den cen- sector van het Oostelijke front «bezet werd gisteren gezuiverd fenpreide Sovjetstrijdkrachten, il 8U'vering werden in to- uw gevangenen gemaakt. 'J^tilegtulgverliezen der Sovjets °P 1.1 en 3 Sept. 83, 60 en te zamen 229 vliegtuigen. De e v'iegtuigverllezen bedroegen op die dagen slechts 9, 2 en 6, dus te zamen 17 machines. AMERIKA GEEN BEMIDDELAAR TUSSCHEN FINLAND EN SOVJETS. Procope, de Finsche gezant te Washington, heeft volgens V. P. in eén offieieele verklaring de be richten gedementeerd, volgens wel ke tusschen Finland en de Sowjct' unie, onder bemiddeling van de Ver. Staten, vredesbemoeiingen aan den gang zouden zijn. AANVALLEN VAN DE LUCHT MACHT. Ngar van militaire zijde wordt meegedeeld, heeft het luchtwapen op 3 Sept. de spoorlijnen der trajecten PolawaCharkof op verscheidene plaatsen verbroken. Op de spoorlijn Konotop—Lgof-Koersk—Orjel werden talrijke troepen transporttreinen getrof fen. Op denzelfden dag bestookten Duitsche gevechtsvliegtuigen ook bols jewistische schepen met bommen. In het zeegebied om Oesel geraakten twee troepentransportschepen dor Sovjets van elk 5000 b.r.t. door vol treffers in brand. In het Zuiden van het Ladogameer werden verscheidene kleine transportschepen met bommen bestookt. Eenige van hen zonken ter stond, terwijl andere brandend bleven liggen. Een gering aantal Sovjetbommen werpers heeft in den afgeloopen nacht getracht een aanval te ondernemen op de Rijkshoofdstad. Van twee vijande lijke vliegtuigen werd er een door het afweergeschut neergehaald. Er zijn geen Berichten ontvangen over neer geworpen bommen. MISLUKTE LANDINGSPOGINGEN. Stoottroepen van de Sovjets hebben in de vroege ochtenduren van 3 Sept. pogingen gedaan om over te steken naar den Westelijken oever van de Dnejpr, zoo verneemt, het D.N.B. van militaire zijde. Het gelukte aan eenige stoottroepen om, gedekt door de duis ternis en het onoverzichtelijke Oever terrein den Westelijken oever te be reiken. Hier werden de Sovjet-stoot troepen echter zeer snel in de pan ge hakt en vernietigd. De overige stoot troepen werden nog op de rivier door het vuur van de infanteriewapens en de granaten der artillerie getroffen en vernietigd voor zij den oever had den bereikt. INZAMELING VAN OUPMETAAL IN DE SOVJET-UNIE In de Moskousche radio is 'n oproep uitgevaardigd voor de inzameling van oudmetaal. De inwoners van de Spvjet- Unie moeten zooveel mogelijk oud metaal afstaan, opdat er vliegtuigen, kanonnen en wapenen van allerlei aard voor het Sovjetleger gemaakt kunnen worden, Het oude metaal moet onver, wijld worden ingeleverd, opdat het ter stond verwerkt kan worden ft Él *m KhlBrtisl verdedlslnfswerken doen ««menen die den Intend van de rmeehe dol! beh—-K-hen Door het verliet v. d teu»ndsch« vloot- «teunpunten 1> de beteeken!» v»n H»ni« sterk verminderd: de «enige korte verbinding die de Soviet's nog met het Hing» onderhou den gaat uit van dt Esttandecbe ellenden en.Om.dle^^unbe^Op .'tie (Kaait van Feit). DNJEFROSTKOIDAM VERNIELD Een bericht uit Ankara van de If ei t deutscher Beobachter meld Maarschalk Boedjenny heeft het verlies van de stad Dne! laten verléiden tot een daad van-ver twijfeling en bevel gegeven tot vernie tiging van den geweldigen stuwda» aan den beneden-Dnjepr. Het doe» springen van den Dnjeproitroi-dam e$ de vernietiging van het reusachtig# electriciteitswerk is in Ankara het ge sprek van den dag. Deze dam was het werk, waarop de Sovjet-Unie het «leest trotsch was, tegenover het volk aan symbool van de krachtsontplooiing van de Sovjetleiding. De bouw van den stuwdam, die alle andere stuwdammen in Europa in grootte overtreft, en de bouw van de groote centrale waren voorwaarde voor de ontwikkeling van een belangrijke wapenindustrie in Zuidelijk en Oosté- Üj' Oekrajina. De vernietiging van dit werk legt de geheele Sovjetwapenin dustrie in Oostelijk Oekraine lam. Mos kou heeft daarmee, na het verlies vah Kfiwoj Rog, een tweeden zwaren slag op het terrein van zijn verdediging», economie gekregen, die het zich dit maal op zelfmoordenaarsmanier zelf heeft berokkend. De vernietiging van den Dnjeprostroidam bewijst dat Boed jenny geen hoop meer heeft het Duit sche offensief aan den Dnjepr te kun nen tegenhouden. Volgens berichten uit Moekou heeft het bericht van de vernieling van den dam daar groote ontroering gewekt. De Prawda geeft toe, dat door deze daad de SovjetrUhie zware schade is berok kend, schade welke nochtans moet worden gedragen, omdat van de Sov jet-Unie wellicht nog grooter offers worden geëischt. Uit het gebied vat» den dam wordt gemeld, dat groote ge bieden aan den beneden-Dnjepr onder water staan. De Sovjets beschikken nu nog slechts over het zich in ontwikkeling bevin. dende industriegebied in den Oeral. De propaganda van Moskou doet moeite de beteekenis van dit jonge industrie centrum te onderstrepen om het ver lies van Zuidelijk en Oostelijk Oekraï ne minder smartelijk te doen schijnen. De Duitsche marine en het luchtwa pen hebben volgens het weermachtbe- richt in Augustus 537.200 b.r.t. Britsche en in- Britschen dienst varen, de' buitenlandsehe koopvaardijscheeps- ruimte vernietigd. Zij beschadigden bovendien een groot aantal vijande lijke koopvaardijschepen op ernstige wijze. Talrijke andere schepen werden door mijnen tot zinken gebracht of be schadigd. Groot-Brittannië verloor daamede in de twee oorlogejaren door de Duitsche marine 9.532.700 b.r.t. en door het Duitsche luchtwapen 3.555.583 b.r.t., bij elkaar dus 13.088.283 b.r.t. eigen of jh zijn dienst varende buiten landsehe koopvaardüscheepsruimte, al dus het D.N.B. De ware verliescijfers zijn echter nog aanzienlijk booger, want in het cijfer van 13.088.283 b.r.t. zijn de zeer aanzienlijke verliezen door mijnen alsmede alle vernietigingen, welke niet met stelligheid konden wor- deh geconstateerd, niet inbegrepen. Ook het groote aantal zwaar bescha digde schepen, welke voor het handels verkeer steeds geruimen tijd zijn uit gevallen, is niet meegerekend, en ten slotte ook niet het groot aantal voor goeden prijs verklaarde schepen, welke de Duitsche marine naar Duitsche steunpunten gebracht heeft. GEEN STAATSGREEP IN MILITAIRE CENSUUR IN DE VER. STATEN VERWACHT. Volgens een bericht uit N e w V O r k verwacht men in Amerikaansche pers kringen de invoering van een militaire censuur op pers. radio en film, ja zelfs op de post naar het buitenland. Deze censuur zou uitgeoefend worden door de marine- en leger-autoriteiten, onder leiding van kolonel Donovan. Elder* in om blad vindt men de bon aanwijzing voor de nieuwe distribu tieperiode. Daarbij zal men enkele mededeelingen aantreffen die van belang zijn. In de eerste plaats wordt bekend gemaakt, dat geen rijst enz. meer be schikbaar wordt gesteld. Deze blijft uitsluitend gereserveerd voor kinde ren tot en met drie jaar en voor per sonen. die voor losse bonnen „rijst" in aanmerking komen. Op den bon „C- rijst" voor kinderen tot en met 3 Jaar is thans geen gruttenmeel (gemengd meel) meer verkrijgbaar, doch in- plaats hiervan kan op den bon kinder meel worden gekocht. Ter vervanging van het rantsoen rijst is de bon voor 250 gram havermout öf 250 gram gort vervangen door een bon voor 250 gram havermout én een bon van 250 grapt gort. Wat de rantsoeneering van boter betreft wordt meegedeeld, dat de bon nen 31, 32 en 33 van de boter- en vet kaarten kunnen worden vernietigd. Tenslotte is met ingang van 7 Sep tember a.s. het artikel bloem enz. in plaats van een weekartikel een vier- weeksch artikel geworden. MYRON TAYLOR WEER NAAR ROME. De speciale ambassadeur van presi dent Roosevelt in het Vaticaan, Myron Taylor, is gisteren per vliegtuig naar Lissabon vertrokken. Vandaar zal hij zich naar Rome begeven. Gistermiddag heeft een Engelsche bommenwerper uit atratosfeerhoogte verscheidene bommen op Rotterdam geworpen. Aangezien een welgericht werpen van bommen van een derge lijke hoogte voor de Engelseben theo retisch en practisch onmogelijk is, kon het bombardement slechts geschieden op een wijze die alt den aard der zaak zware verliezen onder de burgerbe volking tep gevotge moest hebben. Er werden dan ook talrijke woonhuizen vernield, resp. min oi meer zwaar be schadigd. Voorts zijn door dezen zin- neioozen en militair volkomen nutte- toozen aanval aanzienlijke verliezen onder de Rotterdaünsche bevolking ontstaan. Volgens hetgeen tot dusver Is vastgesteld, werden dertien personen gedood, 4$ zwaar- en 36 licht gewond. Vermoedelijk zijn deze cijfers nog niet definitief,. daar mogelijk nog slachtoffers onder de puinhoopen be dolven liggen. Op te merken valt, dat deze Britsche wijze van oorlogvoering met elk be grip van moraal en volkenrecht, in strijd is en een onschuldige burgerbe volking terroriseert, zonder dat daar eenigerlei houdbaar motief voor aan te geve» is. De bewering als zou men in- stiumenten bezitten, om vanuit de ge noemde enorme hoogte toch nog zijn doel te kunnen vinden, wordt door deskundige militaire kringen zonder meer belachelijk genoemd. Zulke instrumenten bestaan niet. Dok de uitkomst van dit soort aanval len bewijst dit ten overvloede. Dit soort luchtaanvallen evenals de nach telijke biindelingsche luchtaanvallen, die reeds zoo vaak vergeefs naar mo raal en recht deden vragen, z|jn met sluipmoorden op onbekende en on schuldige voorbijgangers gelijk te stellen. OMVER enkele dagen zullen de poorten van de Utrechtsche Najaarsbeurs voor het pu bliek worden geopend. In den korten tijd, die rest, moeten de inzenders nog voor honderd en een dingen zorgen. Met koortsach- tigen ijver wordt er gearbeid, op- .dat de Domstad op 9 September gereed zal zijn voor ontvangst van de Jaarbeursbezoekers. HET NEDERLANDSCHE AMBACHT. De jaarbeurs te Utrecht zal van 9 tot 19 September duizenden bezoekers een indruk geven van de groote beteekenis van het Nederlandsche ambacht. Onder auspiciën van den Economi- schen Voorlichtingsdienst van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart is er naar gestreefd een zoo duidelijk mogelijk beeld te geven van de verschillende ambachten, vjelke in Nederland beoefend worden en van hun waardevolle plaats in de maat schappij. Hier zal getoond worden hoe het ambacht op tallooze levensgebie den van nut en van noode is. De tentoonstelling bestaat uit een centraal gedeelte, waar het eigenlijke ambacht een plaats vindt en twee vleu gels, waarin getoond wordt wat door overheids- en andere instanties voor het ambacht wordt gedaan. COLLECTIEVE INZENDING. Behalve de inzending „Het Neder landsche ambacht" organiseert de Eco nomische Voorlichtingsdienst van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart een collectieve Inzen- OM. verdieping Economische Vooriichtingadie zal de 'enst zelf ip de eerste nomische Voi met zevén stands vertegenwoordigd zijn. Op de Economische documen tatie zal de aandacht worden geves tigd door middel van een wandschil dering, welke enkele sprekende voor beelden Van documentatie in beeld brengt. Een twaalftal diapositieven geeft de cyclus van schrijver en lezer aan. De kartotheek is aanwezig, waar door iedere Jaarbeursbezoeker zich op de hoogte kan stellen van de literatuur-documentatie van den Eco nomische Voorlichtingsdienst. De Economische Voorlichtingsdienst heeft in den laatsten tijd tal van pu- blicates In den vorm van advertentie, folders, reclameplaten, brochure* enz. het licht doen zien. Al deze publi catie* zullen, op een wand gegroe peerd, wordt tentoongesteld. De biblotheek zal door middel van een fotowand, die een indruk van de uitgebreide boekerij geeft worden uitgebeeld. Tegenover deze inzending liggen twee stands, die een indruk willen geven van hetgeen de Economische Voorlichtingsdienst in den loop der jaren op de Buitenlandsehe jaarbeur zen heeft verricht. Twee maquettes zullen worden tentoongesteld, aan den wand zullen foto's van'vele Jaarbeurzen prijken, terwijl de plaatsnamen door een suggestief wer kende verlichting naar voren wor den gebracht. Op het informatie bureau zullen tenslotte de taak en de organisatie van den Economischen Voorlichtingsdienst door foto's en be schilderingen worden uitgebeeld Op de vierde verdieping, waar men over ben totale oppervlakte van 440 M2 de beschikking heeft, zullen de andere departementale instellingen worden ondergebracht. Het departe ment van Handel, Nijverheid en Scheepvaart zal voorts de aandacht vragen! voor het Centraal Instituut voor Industrialisatie (Civi), de Eeonomisch-Technologisch Instituten (Eti'g), het Centraal distributiekan toor, het Instituut voor brandstoffen- economie en het Ryksbureau voor oude materialen en afvalstoffen. Civi en Eti's. De Civi-stand wil trachten een idee te geve» van hetgeen er op het gebied van het onderzoek naar ver vangende grondstoffen voor onze in dustrie is pereikt. Meer in het bij zonder zal een inzicht worden ge geven in de moeilijkheden, welke het toepassen van nieuwe grondstoffen met zich brengt. De Economisch-technologische in stituten iulleni aanwezig zijn met eeg inlichtingenbureau, waar het publiek oveT het nuttige werk van deze instel lingen zal kunnen worden voorge licht, en Waar aan gegadigden vele waardevolle gegevens zullen kunnen worden verstrekt omtrent alles "wat voor het vestigen van een nieuwe in dustrie en de ontwikkeling van be staande industrieën nuttig kan zijn. f Centraal distributiekantoor. Het Centraal distributiekantoor komt ditmaal royaal voor den dag met een stand, waarin met een aan tal machines, een zoogenaamde Hol lerith set, voor de bezoekers ge demonstreerd zal worden, hoe de mechanische administratie der toewij zingen geschiedt. Hierdoor krijgt men een goeden indruk van het tempo waarin, met behulp van moderne machine*, het verbruik aan distributisgoederen en de voorraad waardematerleef voor het geheele land wordt bijgehouden en 60.000 toewijzingen voor 15.000 instellingen als ziekenhuizen, hotels, e.d. centraal worden behandeld. Deze Hollerith eet ist het „pièce de milieu", doch niet de eenige beziens waardigheid. Bij het binnentreden komt men eerst in een expositieruimte, waarin door middel van woord en beeld e.en indruk wordt gegeven van de voorbereiding en ontwikkeling van het huidige distri butiestelsel, waarbij terloops een ver. gelijking wordt gemaakt met de distri butie in de periode 19141918. Tegenover de Hollerith machines be vindt zich een bijzondere attractie: een wand met verschillende loketten als op een distributiekantoor. Het aardige is, dat het publiek hier als het ware roet zichzelf geconfronteerd wordt, want de bezoeker moet zich op de plaats van den loketambtenaar bedenken. Achter de loketten ziet hij een aantal „typi sche" distributieklanten, die vragen stellen. Gewone en ontstellende vragen, zooals die dagelijks aan de distributie kantoren in groote verscheidenheid worden gesteld. De bedoeling is, den Jaarbeursbezoe kers duidelijk te maken, wat de prac- tischg moeilijkheden zijn, waar de amb tenaren voor gesteld worden en aan te toonen, hoe het publiek een vlotten gang van zaken kan bevorderen. Brandstotieneconomie. Het belang vooral in dezen tijd zui nig met brandstoffen om te gaan, heeft er toe geleid In den stand van het in stituut voor bfrandstoffeneconomie op deze kwestie (te aandacht te vestigen. Voor wat betreft de industrie is dit gedaan aan de Band van de maquette ;van een stoomketel, waaraan de fouten, -welke veelvuldig voorkomen, duidelijk zijn aangegeven. Het verspillen van warmte bij de huisverwarming is een euvel, dat een ieder in den komenden winter zooveel mogelijk moet voorkomen, aangezien hy zelf de nadeelige gevolgen daarvan heeft te ondergaan, Afvalstoffen. De stand van het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen beoogt het publiek te overtuigen van de nood zakelijkheid om in Nederland een nut tiger en winstgevender gebruik van het huisafval te maken. Om een in druk te krijgen vah de waarde, welke dit huisafval vertegenwoordigt, zij vermeld, dat de vuilnisemmers van alle Nederlandsche gezinnen per Jaar 1570 millioen kg. afval opalokkeni Het is duidelijk, dat in deze enorme matsa afval nog heel wat bruikbaars en waardevol* zit. In dezen stand zal plastisch worden voorgesteld, op welke wijze het huis- afval w e 1 en hoe niet moet worden behandeld. Voorts wordt een aantal afvalstof fen vertoond met de producten welke hier uit worden vervaardigd. Het Rijksbureau voer de verwerken de industrie, sectie grafische industrie, gal door middel van een paneel wijzen op de mogelijkheid van psplerbezuini- gfng door spreiding. LANDBOUW EN VOEDSELVOORZIENING Het departement m Landbouw en Visscherij zal vertegenwoordigd zijn met een gecombineerden stand van het Rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd en van de directie van den Landbouw, Bij het plan voor de inzending van het Rijksbureau voor de voedselvoor ziening in oorlogstijd is als hoofdge dachte voor zijn Inzending, in samen werking met de directie van den Land bouw, aangenomen: Het Rijksbureau voor de voedselvoor ziening in oorlogstijd zorgt, dat de op brengst van grond en water tot zijn doel komt ten bate van de voeding van het Nederlandsche volk. Op een schuin opgesteld groote kaart van Nederland wordt plastisch de op brengst van den bodem en het water aangegeven volgens de «verschillende hoofdproducten. Dadelijk aan het begin van de inzen. ding wordt het bureau voedselvoorzie ning voorgesteld als een groep figuren, die de teelt en inlevering van deze pro ducten beheerscht en regelt, terwiil het tevens de uitgave en verdeeling van deze producten over handel, industrie en consument in de hand heeft. Links van de groote kaart, die de stand domineert, wordt door enkele sprekende beelden en platen de aan dacht gevestigd op de zorg van het Rijksbureau voor de voedselvoorzie ning in oorlogstijd om uit de producten te halen, wat er in zit, de zorg voor het gebruik van afval, voor het gras- drogen en inkuilen en voor de kwali teit van het voedsel, met name ook van de vervangingsmiddelen, ten bate van de volksgezondheid en den strijd te gen het bederf. Het groote belang van den controle dienst, die aan de naleving van de be palingen de hand houdt en waakt tegen clandestienen handel in voedingsmid delen, wordt me enkele sprekende tee. keningen uitgeduid, waarbij vooral het onsociale van den „zwarten" handel uitkomt. Tevens wordt de werkzaamheid van de directie van den Landbouw 'Uitge beeld (onderwijs, voorlichting onder zoek), De geheele overheid werkzaam heid inzake landbouw, en voedselvoor ziening komt dus in dege „syhtheti- sche" inzending onder den titel: „Land bouw en voedselvoorziening" to' uiting. Zon: op 6.59, onder 20.17. Meent onder 7.40, op 20.34. Men Ie verplicht te verdut»- teren van zonsondergang tot sonaopkomaL Lantaarn» vee voertuigen moeten t eer ae «onaonder- gang ontstoken worden I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1