'etersburg f geheel omsi "De vijf-en-veertigste Jaarbeurs geopend J 2gh> Hiaat* L 9 September 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Intuit. No. 20728 1 i» Schlüsselberg aan het Ladoga meer stormenderhand genomen D« Manchester Guardian over de beteekenis der Oekraïne r\^\ Het incident met de Greer. Naar de oppervlakte gemeten een recorjl Hét parool is „volhouden en doorzetten" OUDSCHE Bureau: HARKT U, TEL. 27« Postrekening «8«M Chefredacteur! F. TIETER, Gouda. fo Ut went- en N pciet te -. turf f 50 at. den en ■en eo lie ver- brand den en den en pt. voor antaoen. WESEN0EWG (RAKVERE) tmgBÊ J/polJ* yeum gisncwf' f«wn >h V»MOOM rNOWGOfiOO ^(W£UXIJ£) ^GoftqascHTS V Victorie Ouitich- land wint voor Europa op alle fronten. Bet opperbevel der Dultsche weermacht deelt mede: Snelle divisies van het Duit- sbe leger, op voortreffelijke I «tjw gesteund door gevechtses- I teders der luchtmacht, hebben I nu een breed front de Newa ten I Oeetea van St. Petersburg be- I nikt en de stad 8chlüsselburg I mi het Ladogameer stormender. tud genomen. Daarmede Is de DuitsohFin- I ahe ring om 8t. Petersburg gé ésten. De stad is thans van alle rerbindingen over land afgesne den." IENAANVALLEN AFGESLAGEN Ook Zondag zijn op verscheidene utten van het Oostelijke front bol. ische «tegenaanvallen, met ver- rkte strijdkrachten ondernomen, af tten met zware verliezen voor de Invallers, aldus het D.N.B. Ofschoon I bolsjewisten ook in het gebied van «el op alle mogelijke manieren den «hen opmarsch trachtten tegen te hadden zij geen succes. De i Gomel ligt sedert geruimen tijd t achter het Duitsche front en is i eakele keer in de gevechten be den. [fin Duitsche militaire zijde wordt 1 het D.N.B. medegedeeld: Sterke strijdkrachten van het Duit- i tachtwapen hebben hun aanval- in onafgebroken actie gericht op de 'Zuiden van het Ladogameer opëen- «de massa's van de uit het Zui- 'doorde Duitschers en uit het Noor door de Finnen teruggeworpen "informaties. Evenals op de voor- Wie dagen waren de verliezen der listen ook op 7 September weer «gewoon groot. Het aantal ver- t voertuigen en ander oorlogstuig i de bloedige verliezen der Sov. Pin zeer aanzienlijk. ^'^VLIEGTUIGEN VERLOREN klftena tot nu ontvangen berichten 1 tot» f6 ®°v'ets den 7en September ,,j: sl 71 vliegtuigen verloren. 62 werden neergeschoten en ne- »P den grond vernield. De Duit- JWntmacht heeft den 7en Sep- hjar aanvallen op Odessa voort Troepenconcentraties, troepen kw. en voertuigen in de stad en Mkk- ookt «wijken werden met bommen en uiteengedreven of opge- de haven werden verschei- 'fei en opgeslagen oorlogs- getroffen. In het zeegebied 't Z"1 van de Krim hebben Duit- Ivfechtsvliegtuigen herhaaldelijk 'ingevallen en een handels- vkj? b.r.t. in brand gebom- iSfc w,ardoor dit schip waar. t |J* yerloren is. Bovendien wer fje transportschepen van 10.000 At* w beschadigd, tl°°Pvaarders van in totaal oe j - n twee motortorpedo booten «V o.September in de Finsche golf i»ie Oesel door Duitsche 'vliegtuigen tot zinken ge- S wondt het D N. B. Van mi- t*i m«legrdeeM. Bovendien "•Portsehip met. bommen be- icaart Van" pélt MANCHESTER GUARDIAN OVER DE BETEEKENIS DER OEKRAÏNE In een hoofdartikel geeft de Man chester Guardian een overzicht van de beteekenis der Oekraine in het algemeen en in het bijzonder voor de wapenindustrie der Sovjet-Unie. Tot dusverre, aldus het blad, had de terug tocht der Sovjets de Duitsche troepen slechts verdêr van hun bases en in een onherbergzaam 'en arm land gelokt. Thans echter wordt het oorlogspoten tieel der Sovjet-Unie ernstig bedreigd. Het blad waarschuwt tegen de op vatting, dat de Dnjepr een barrière zou zijn, die "een verderen Duitschen op marsch in de Oekraine zou kunnen verhinderen, want de Duitsche inge nieurs hebben in den loop van den oorlog bgwezeh, dat «ij het verstaan, dergelijke hindernissemte overwinnen. Maar zelfs, wanneer me Sovjets de Dnjeprlinie zouden kannen behouden, zouden zij belangrijke nadeelen heb# ben, aldus de Manchester Guar dian. Weliswaar jouden zij dan de steenkolen uil het Donetzbekken én de zwi.re industrie van Charkof bescher men, doch het jjzerertsgebied van Kriwoi Rog en het mangaan van Niko- po1 zouden zij in Quitsche handen lat»n evenals de drie steden met metaalnij verheid, Dnieprodsersjinskj Dnjeprope- trowsk en Zaparosje. Het Engelsche blad herinnert er aan, dat 60 pet. van alle Russische steen kool, 63 procent van het ijzererts. 70 procent der landbouwmachines en 72 procent van het alluminimum der Sov jet-Unie uit de Oekraine afkomstig is. In verband daarmede noemt het ook den opmarsch in da richting van Pe tersburg een slag. die het bewapen in gs- potentieel der Sovjet-Unie opnieuw zwaar zou treffen. Nog. afgezien van het feit, dat door den val van Péters burg de Sovjetvloot haar haven zou verliezen, Zou opnieuw een belangrijk industriecentrum in Duitsche handen vallen. Buitengewoon gevaarlijk jicht de Manchester Guardian de vele onjuiste ojsyattingen, die het Britsche publiek over den toestand in de Sovjet- Unie heeft. De daarmede samenhangen de illusies over de ontwikkeling van den oorlog zouden gemakkelijk tot noodlottige-vergissingen kunnen leiden. Vooral wijst het blad er op, hoe ver keerd het is te gelooven, dat de Sovjet- Ucie Moskou, Petersburg en de Oekrai^ ne zou kunnen verliezen en desondanks steunende op baar industriecentra in den Oeral, haar tegenstand volledig zou kunnen handhaven. Men moet er aan dénken, dat Moskou, Petersburg en Charkof grooté industriesteden zijn en de «enige plaatsen in de Sovjet-Unie, waar fijnere machine-onderdeelen ver vaardigd kur.nen worden. Ook voor de vliegtuigproductie zijn die steden van beteekenis. Zonder haar zou de Sovjet unie voor de voorziening van een groot aantal soorten oorlogsmaterieel vrijwel uitsluitend van Engeland en de Vereenigde Staten afhankelijk zijn. BRITSCHE PERSSTEMMEN OVER DEN STRIJD Volgens een bericht uit Londen In de DagemNyheter achfjnt den groot deel ven de verantwoordeltftÉ Engel sche militaire correspondenten den toestand aan het Oostelijke front thans als krltieker te beschouwen dèn vroe ger. Zoowel Se militaire medewerker van de Daily Telegraph afs Li- dell Hart in de Daily Mail geven ln hun overzichten, naar het Zweed- schc blad meldt, uitdrukking aan de overtuiging, dat het uitblijven van een krachtig tegenoffensief der Sovjets thans de gevaarlijkste factor vormt. Lidell Hart schrijft o.m.: Men mag plaatselijke tegenaanvallen der Sovjets niet verwarren met een tegenoffensief. De reden voor het uitblijven van «en tegenoffensief is waarschijnlijk, dat de Sovjets niet voldoende reserves voor een dergelijke operatie hebben. Lidell Hart wijst verder op de ongetwijfeld buitengewoon groote beteekenis van den eventueelen val van Petersburg. Voorts zegt hij, dat men de beteekenis van de bezetting van Iran, door de En- gelschbolsjewistische troepen niet mag overschatten. Iran, zoo schrijft,hij woordelijk volgens het Zweedsche blad, heeft geen directe spoorwegverbinding met de Sovjet-Unie. De Kaspische ha vens hebben slechts een beperkte capa citeit, en de wegen zijn slecht. Iran is weliswaar een rugdekking voor de algemeenë posities Van Engeland et) de Sovjet.Unie in het Midden-Oosten Iran waarborgt zekere olievelden, maar biedt geen oplossing van hePprobleem der. hulptransporten aan de Sovjets. De militaire medewerker van de Daily Telegraph, aldus de D a- gens Nyheter verder, nyrkt aan den anderen kant op, dat mem voor het Britsche publiek steeds mee*\den na druk legt op de beteekenis van het ge bied van Suez voor Engeland. In het- 'zelfde verband schrijft de D a i 1 y H e- ra ld, dat het dom gepraat is. wanneer men beweert, dat vliegtuigaanvallen op Duitschland een tweede front in het leven kunnen roepen. Desondanks wordt de etsch naar een directe Engel sche actie tegen Duitsohland steeds grooter Objectief gezien kan men een dergelijke actie nog steeds vqpr on waarschijnlijk houden. Dan blijft alleen nog maar Noord-Afrika over. BERLIJN OVER DE AMERIKAAN, SC HE VOORSTELLING VAN ZAKEN. In toonaangevende kringen der Wil- helmstrasse verklaart men, dat de offi- cieele Duitsche mededeelrng over het voorval met den Amerikaanschen tor pedojager Greer onbetwistbaar is en dat niemand kan beweren, dat van Duitsche zijde twist gezocht is. De Duitsche mededeeling geeft een on weerlegbare uiteenzetting der feiten, terwijl men de vraag kan stellen^, of het oorspronkelijke rapport van den commandant van den torpedojager misschien niet achteraf opgepoetst is. Bovendien kan men hier niet ontko men aan den indruk, dat de vooretel ling, welke in de V. S. van het voorval wordt gegeven, slechts een schakel is id de keten #art tendentieuze mededee- iingen, waarmede men <ten oorlog na derbij wenschfr te laten komen. Men herinnert in dit verband aan de vele opmerkingen van den, Amerikaanschen minister van Marine, Knox, die 'n in cident weinschte. Men wijst op de on waarachtigheid, waarmede sedert het begin van den oorlog het Amerikaan- sche volk moest worden voorbereid op dingen, waarvoor ook het voorval met de Greer klaarblijkelijk dienstig was. De Berlijr.sche bladen gaan in, lange uiteenzetting'en in op het gebeurde met den Amerikaanschen torpedojager Greer en stellen de Amerikaansche be sweringen, dat deze door een Duitschen onderzieër zou zijn aangevallen, tegen over het officieelè Duitsche communi qué. De Berlijnsche bladen leveren com mentaar op de houding van Roosevelt in het geval vkn de Greer. «Eenslui dend1 komen d^Jbla'den tot de slotsom, dat het hier een duidelijk geval be treft van opzettelijke provocatie. De Völkischer Beobachter ver klaart o.a.: „De schuldkwestie is zoo glashelder, dat het nauwelijks de moeite zou loonen om haar als zoo danig te bespreken." Naar de Britsche berichtendienst vol gens het D. N. B meldt, spreekt de New York Times de hoop uit, dat bij de volgende ontmoeting tussch'en een Amerikaansch schip en een Duit sche duikboot in de IJslandsche wate ren het Amerikaansche schip "het eerste sehot zal afvuren. BOKSWEDSTRIJ DEN als ont spanning voor de Duitsche soldateri. De bekende boki ser Gustav Eder (rechts) zal Zon dag a.s. te Den Haag uitkomen tegen den win naar van de voor ronden, welke Zondag j.l. in Vlissingen begon nen en Woensdag a.s. te Amsterdam worden voortgezet (S.S. P K. Fritz) f''" WEDEROM heeft de Utrecht- sche Jaarbeurs haar poorten geopend, het negende lustrum ia hiermede ingeluid. Op de gebruikelijk^ persconferen tie heeft de directeur, dr. J. Milius, een uitvoerige rede gehouden, waar in hij een overzicht gaf van de be teekenis van het Jaarbeurs-interme diair en den groei van het Jaarbeurs instituut. Deze Jaarbeurs aldus dr. Milius draagt reeds het getal 45. Zij is dus een lustrumbeurs en srordt ge- hopden in het jaar, waarin ïlK^Iei j.i. het instituut zelf een kwarteeuw oud werd. Het is vanzelfsprekend, dat on der de huidige omstandigheden van een openbare herdenking van deze feitec, hoe verheugend ook op zich zelf, is afgezien. De Jaarbeurs kan op dit oogenljlik slechts één'doel hebben: voortwerken, rustig haar plicht doen, voortgaan met de uitvoering van haar taak om met handel, nijverheid en landbouw samen voorbereidingen te treffen voor Nederlands nieuwe toekomst. MILIUS (Foto Deze beurs is reeds de derde in oor logstijd. Had de eerste, na de Mei» gebeurtenissen 1940 gehouden, voor namelijk tot taak „verzamelenj te blazen", en het bedrijfsleven Men pas te doen Ynarkeeren op het Oude, bekende en vertrouwde Jaarbeurs- terrein, de Voorjaarsbeurs 1941 kon reeds dienstbaar zijn aan het opmaken en voorbereiden van eerv nieuw f pian de campagne, rekening houdende met de inmiddels sterk gewijzigde en bij de zich voortdurend wijzigende om standigheden. De. derde beurs, de Najaarsbeurs 1941 spoort aan tot „volhouden en doorzetten'', tot het ontplooien van de grpotst mogelijke activiteit en energie op het gebied der productie tot het zoo efficient en ingenieus mogelijk toepassen van de beschikbare middelen, tot economisch weerbaar blijven en waar mogelijk deze weerbaarheid, zij het ook door het aanwenden van andere fniddelen en methoden, wellicht door een totale frontverandering te vergrooten en te versterken. Evena's bij de twee onmiddellijk voorafgaande beurzen, heeft het in- dustrieele bedrijfsleven ook ditmaal den oproep van het Jaarbeursbestuur beantwoord door zich in grooten ge tale present te melden. De door de deelnemers in totaal ingenomen ruimte bedraagt 17.796 M- oppeaflakte tegen 15.710 M- tijdens de onmiddellijk na de Meigebeur tenissen gehouden vorige Na jaarsbeurs 1940, 17.079 M2 tijdens de 41e en 17.407 M2 tijdens de 39e (na- jaars-) jaarbeurs. Deze laatste 39e beurs Was tot nu toe, wat de bezette ruimte betreft, de grootste. Zij wordt door de 45e beurs in oppervlake nog overtroffen, hetgeen te danken is aan de omstandigheid, dat, hoewel de meubelgroep thans slecl\ts in be perkten omvang deelneemt, de in zending van landbouwwerktuigen en machines o.a. op het Vredenburg- terrein, de vermindering aan bezette ruimte in de gebouwen ruimschoots goed maakt. Niet alleen is deze 45e Jaarbeurs mitsdien, wat ingenomen oppervlatóe betreft, de tot nu toe ge houden grootste Najaarsbeurs, doch zij overtreft zelfs in omvang de 40e Jaarbeurs de" voorjaarsbeurs 1939, welke sinds het ingebruiknerfien van bet le Jaarbeursgebouw in 1921, de grootste jaarbeurs vertegenwoordigt. De 45e Jaarbeurs slaat dus naar de oppervlakte gemeten alle tot nu toe, sinds het ingebruiknemen van het le Jaarbeursgebouw gehouden Jaarbeur zen! Op den voorgrond staat dat de Jaarbeurs ook thans haar beste di recte zakelijke zending trouw blijft door producent en wederverkooper met elkander in contact te brengen, teneinde het doen van zaken, hetzij direct ter beurze, hetzij het tot stand komen daarvan na yaarbeursbezoclt later te bevorderen., Zü heeft hierin aan beteekenis ooft nu Kjgts ingeboet, integendeel, immers naast de beken de artikelen en producten, voor zoo ver deze thans nog leverbaar zijn, zijn in bet bijzonder ook de nieuwe artikelen, de nieuwe methoden, de nieuwe constructies, de objecten, welke de producent heeft aan te bie den, waarvoor hij afnemers zoekt en welke de handel ter voorziening in de'oogenbhkkelijke en toekomstige behoeften van den gebruiker op bun "bruikbaarheid en doelmatigheid wil toetsen. Het is verheugend te mogen consta- teeren, dat het Jaarbeursinstituut door het bedrijfsleven meer en meer dienst baar wordt gemaakt aan de nationale economische propaganda. De Jaarbeurs krijgt daarnaast be halve als markt meer en'meer betee kenis als centrum van economische voorlichting, vooral nu sinds 1936 ook de land-,- tuin- en boschbouw in het Jaarbeurskader zijn opgenomen en dit derhalve thans reeds gedurende zes jaren de drie belangrijke takken van het nationale bedrijfsleven: industrie, handel en landbouw omvat. Niet alleen .wijden deze zelf. zoowel door hun deelnemen als door de wijze van hun deelnemen, inzonderheid thans, zich aan de propaganda voor hun prestatie vermogen in normale tijden en is deze in het bijzonder voor het oogenblik ge oriënteerd en geconcentreerd op de noodzakelijkheid ottj met de beschik bare middelen en onder de thans gel dende omstandigheden hetbeste ren dement voor de gemeenschap te be reiken. doch ook spannen de ter beurze aanwezige voorlichtende organen van overheid; semi-overheid en private lichamen zich in om aan het bedrijfs leven zoo volledig jnogelijk hulp en bijstand bij zijn taak voor heden en toekomst te verleenen. Deze dubbele functie van het Jaar beursinstituut verhoogt in niet geringe mate zijn waarde voor deelnemer en bezoeker, omdat de wijzigingen op eco nomisch gebied oriëntatie en her oriëntatie voor den zakenman tot éi uren plicht maken, welke thans zeker niet straffeloos kan worden veronacht zaamd. „Jaarbeurs thans" wil zeggen, met kennis van de lessen van het verleden, onder inspanning van alle daarvpor in aanmerking komende economische krachten samen standhouden voprvhet heden en samen bouwen aan een nieuwen tijd Bij de geweldige om wenteling welke ziqh op economisch gebied voltrekt, is afwachten en ter- zijdestaan onmogelijk. De agrarische afdeeling. Dè agrarische afdeeling der jaar beurs bespiiak de heer Milius afzonder lijk. De gelukkige gedachte nijverheid, handel en-landbouw onder het Jaar beursdag Ie vereenigen, gelet op de gemeenschappelijke belangen, ^welke deze drié takkcif van volkswelvaart zoo nauw, ja vlaak onafscheidelijk verbindeh, heeft ta de afgeloopen jaren uitvoering gevonden op een wijze. Welke een stYtgand succes ver kreeg. ibe bodemcultuur staat in het middelpunt der belangstelling en meer dan ooit worden alle beschikbare krachten op het land in de'werk- en studeerkamers van deskundigen en van de leidinggevende overheids- en an dere instanties aangewend om een zoo groot en zoo rationeel mogelijke bo demopbrengst voor de gemeenschap te verkrijgen. De boer geeft hierbij zijn kunde, zijn ervaring en zijn in spanning, doch hij' heeft voorlichting daarbij noodig. opdat hij door het ken nisnemen en bestudeeren van de voor zijn bedrijf noodige hulpmiddelen en methoden aan zijn-taak ten dienste van de gemeenschap zoo doeltreffend mo gelijk kan voldoen en met het oog op de oogenblikkélijke en toekomstige gkchen der samenleving een«oo nuttig en efficient mogelijk rendement van zijn kennis en inspanning kan ver krijgen. En ten slotte, wat deze algemeens inleiding betreft, aldus spr., nog een enkel woord gewijd aan het ambacht. Ditmaal zal onder leiding van den Economischen Voorlichtingsdienst van Ihet departement van Nijverheid, Han del en Scheepvaart echter op ruimer schaal en in collectief verband, aan dacht worden geschonken aan de be teekenis van het Nederlandsche hand werk en de plaats" welke dit in Neder land inneemt, zoomede aan de instel lingen, welke zich van overheidswege of met medewerking van de overheid met de ontwikkeling en de bevorde ring van het ambacht bezighouden. Vervolgens besprak spr. de officieele buitenlandsehe secties. Aanzienlijk grootere Duitsche Inzending. De Duitsche officieele inzending, ook thans weder verzorgd door den Wer- berat der deutschen Wirts^haft ie Berlijn, heeft ditmaal, na gedurende vele jaren op de derde verdieping ge huisvest te zijn geweest, een aanzien lijk grooter oppervlakte ingenomen et) wel de geheele beganegrond-ruimle van het derde Jaarbeursgebouw. De officieele Duitsche inzending op deze Najaarsbeurs zal voornamelijk aan den landbouw zijn gewijd. Zij stelt zich ten doel te laten uitkomen, dat ondanks het hooge peil. waarop de Nederlandsche landbouw?* staat, het Duitsche bedrijfsleven' bij mach te is, voorwaarden voor verbeterin gen en nieuwe ontwikkelingsmoge lijkheden te scheppen en de Duit sche wetenschap en techniek aan de hiervoor in aanmerking komende kringen waardevolle aanwijzingen kunnen geven. De Duitsche afdeeling beweegt zich op het gebied van het toepassen in den lgndbouw van electrotechniek en van gas en water, zoomede van de plantenbescherming en insectenbe- strijding. Voorts demonstreert zij de voordeelen van nieuwe machines en gereedschappen ten "dienste van het agrarische bedrijfsleven, geeft aan wijzingen der middelen en wegen ter voorziening in de leemte in de Ne derlandsche voedselvoorziening en ten slotte een uiteenzetting van den Duitsche boschbouw over de be teekenis van het boschwezen. Deze officieele Duitsche afdeeling wii het bewijs leveren, dat aan een gezonden natuurlijken goederenruil tusschen beide landen geénszins een zijdig speculatieve bedoelingen ten grondslag liggen, doch het- oogmerk uitsluitend erop gericht zal zijn den opbouw van het wederzijdsche be drijfsleven 'voor te bereiden. In de groep zullen voorlichtings diensten met medewerking van de Deutsche Handelskammer für die Niêderlande te Amsterdam georgani seerd zijn door de Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft te Berlijn, die Jaarbehrs- bezoekers behulpzaam zullen zijn^' ter bevordering van de onderlinge han delsbetrekkingen. De Belgische deelneming ook dit maal weder op de tweede verdieping haar gebruikelijke stands gehuis vest, is wederom georganiseerd door het ministerie voor Economische Zaken te Brussel. Vervolgens gaf dr. Millius eert overzicht van de vakgroepen 'en col lectieve inzerdingen. De vooruitzichten voor de 45e Neder landsche Jaarbeurs lijken gunstig. De ta bereiken resultaten zuilen in de komende dagen duidelijker worden. Mogen deze een voordeelig overschot beteeker.en, hetwelk de Jaarbeurs op het conto van deelnemers en bezoe kers en van allen, die hun krachten aan het versterken van het instituut hebben gegeven, kan overschrijven Zon op 7.05, onder 20.08, Maan op 22.13, onder 12.01. Men is verplicht te verduis teren van zonsondergang tot S zonsopkomst 4 Lantaarns van voertuigen moeten W uur na zonsonder- V gang ontstoken worden. K 712 De herdenking van den W.A.-Man Peter Ton door de Heerban 's-Gravcnhage der N.S.B. Het Défilé

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1