Ine omsingeling van Petersburg tfïS'i è&t i*% titaan L LensdaglOSeptemberl94t NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ETS»] i èOH C Scheepvaart naar Ladogameer en Witte Zee onmogelijk geworden LoIaa.DultBcher» worden naar Siberië gebracht BRITSCHE EN CANADEESCHE TROEPEN OP SPITSBERGEN. Berlijn hecht ar geen militaire beteekenis aan. AMERIKAANSCH VRACHT SCHIP OP DE ROODE ZEE TOT ZINKEN GEBRACHT. Het was op weg ntfar Engeland. Churchill over den oorlog De Engelsch-bolsjewis- tische eischen aan Iran. Nederl&ndsche Volk«- dienst. PROCES TEGEN COMMUNISTISCHE FUNCTIONARISSEN. Behandeling voor Duitsch Qbergericht. WIJZIGING WINKEL. SLUITINGSWET. Mogelijkheid van verplichte openstelling. 368 irtikel, IDEN. onder i 2961 u /2.36; 118 Ct.; week; 31 l meer •lingen el meer^ eerie jitiên 1-3 meer egel». iOUDSCHE N.. 207» Bureau: MARKT 11, TEL, 274S Postrekening 484» v Chefredacteur: t TIETER, Gouda. «ajjsluiting op het weermach'sbe- I t Verneemt het D.N B dat door de I !L«ling v»n St. Petersburg de 'Kheepvaart over de Newa naar WaSoguneer en over het kanaal g. Witte Zee onmogelijk gcwor- I ^5.^Petersburg is na Moskou, het bV .Üriikste centrum van metaalnijver- chemische en electrotechnische Stgï. Ra energievoorziening dei Sjjs zeer geschaad door den Duit- „L. opmarsclt en de Finsche succes bij 4« Swir. De productie zal dan 5 binnenkort gestaakt moeten, wor- Mttt üt verlies kan niet door andere JriMtriegebicden gecompenseerd wor- Be lucht- en marinebases in het ge- lM ren Petersburg worden eveneens Wteigd, waardoor ook de aanvoer van «Streden voor de Sovjets te Hangoe M op Oesol en -Dagoe opnieuw be- -it wordt. De Berlijnsche bladen wijzen op de uuictnis van de omsingeling van pSïrïburg. De Berliner Börsen- „itung schrijft, dat dit het resul- iMtiivan de Duitsch—Finsche samen- nrling. Volgens de D.A.Z. is de be- teetenis van het feit viervoudig: 1. De lustloten troepen zijn met het oorlogs- JS Uitgeschakeld voor de overige JJlMistooneelen en gaan hun vernieti. «Jlegemoet. 2. Een bijzondeT belang- ijjb verkeersknooppunt naar de Oost- M en de Kareüsche landengte is uit- ■Mhtkeld. 3. De wapenfabrieken ko- mo niet meer in aanmerking voor de Impeding van het hoofdfront. 4. De Mniging van Finland en de Oostzee li definitief ten einde. Tijdens den etrijd om SchlQsselburg Mi een Duitsche afdeeling artillerie, hu het D.N.B. ven militaire zijde «neemt, de scheepvaart op de Newa lm Oosten van de stad verhinderd en de pogingen der Sovjets, om met oor- Itpresrtuigen de stad binnen te ko. see, verijdeld. Vijf Sovjetkanonneer- beotea werden zwaar getroffen en ntlen thans aan den grond. Niet ver dtsr vendtan drijven de wrakotukken via twee groote stoombooten, waar- "l de bolsjewisten versterking wil- hilen. j gevechten ten Noord-Oosten van Raalawl hebben Duitsche troepen tegen numeriek sterkere Sovjet-afdeelingen de laatste dagen 2650 gevangenen ge muit en 178 pantserwagens vernield. Is den centralen sector hebben snelle WlKhe troepen talrijke gevangenen lemsskt en 38 stukken geschut en 6 HnUerwagens buitgemaakt. In den Weljjken sector hebben de Duitsche JWjftn in talrijke kleine gevechten #06 gevangenen gemaakt en 40 stuk- geschut benevens verscheidene wa- pendepots veroverd. Via bevoegde zijde wordt gemeld, "lisn Duitsch jachteskader eergister- jaiddig in een kwartier tijds 16 Mar- w-bommenwerpers der Sovjets heeft ««geschoten. Dé Finsche opmarsch. 11 DVImem'nS van de stad Aunus aan Zuidoostelijke front van Finland, re reeds is gemeld, kwam tot stand ikü" aanva' bij verrÜteing Toen I whjewistisehe linies %ij Tuurlos «Men doorbroken, was c» divisie- run£aadant aldaar doodelijk gewond, j* sovjets waren na 7 uur taaien omsingeld. Daarmee was tr»>?'!ler stad heslist De Finsche JW# dreven uiteengeslagen bolsje- nJJo utdeelingen in een wilde toy'por zich uit en ofschoon de rukfkT er*n oiuugden een belang- IWk op blazen, werd de I ftïrtrf opi?ars<;h hierdoor niet tegen- bi or ^en verrassenden aan- •»erd 6en groote oorlogsbuit ver- ^?,che troePen zijn bij hun snel- (ï?a?ach terstond voorbij Aunus Sovjet-wreedheden. DU- tod* en i inf t tijd aid»t fTar® nog' ^Vdrokki I fai hf t jT^ttUsU-rrain van het voormalige Iiun!r~eoonsulaat te Kisjinef, waar i ton hloedraad hield, zijn, vol- _weer afschuwelijke Tijdens een korte marschpauze wordt met de bewoners een vriendschappelijk gesprek aangeknoopt. Zij zijn blij, dat de Duitsche troepen de Sovjets ver dreven hebben. (Weltbild-Polygoon) Roemenen geborgen, die door de Sov jets op onmenscheluke wijze doodge marteld zijn. DE WOLGA-DlirrSCliERS NAAR SIBERIË. Volgens een Exchange Telegraph- bericht uit Moskou heeft de opperste raad der Sovjet-Unie besloten alle Wolgaduitschers naar Siberië over te plaatsen. Hiermede is men, naar in dit bericht verder wordt gezegd, reeds begonnen. Deze overplaatsing staat onder leiding van den verdedigings raad, waarvan Stalin voorzitter is. Met betrekking tot deze overplaat sing schrijft het Duitsche Nieuws bureau in een commentaar voor de Duitsche pers o.a. het ^olgende: „Dit wegsturen vormt een nieuwe afgrijselijke misdaad der Sovjets. Deze overplaatsing komt, wanneer men rekening houdt met het organisato rische onvermogen en de maar al te dikwijls bewezen totale gewetenloos heid der bolsjewieken, neer op een poging tot welbewuste vernietiging." Duitsche pers verontwaardigd De Duitsche pers toont zich zeer ver ontwaardigd over de verbanning der Wolga-Duitschers naar Siberië. De Völkjscher Beobachter schrijft, dat de notoire onbekwaamheid van, het Sovjet-regime tot een derge lijke massale volksoverplanting, indien dit al de bedoeling mocht zijn, alleen reeds de dood voor vele duizenden be teeken t. Maar Stalin wil meer. Zijn doel is de volledige uitroeiing van de Wolga-Duitschers Het Zwölf uhr Blatt verklaart, dat de eenige schuld van dit waarde volle boerenvolk bestaat in zijn levens kracht, flinkhefd en Duitsche afstam ming. HET ÖNDERHOUD STALIN-CRIPPS United Press m'eldt uit Londen, dat Stalin tijdens zijn jongste onder houd met den Britschen ambassadeur, sir Stafford Cfipps, verklaringen heeft afgelegd met de strekking, dat de situatie in de U.S.S.R. uitermate erhstig is. Hij drong er bü Cripps bp aan de Amerikaansche en Engelsche leveran ties van oorlogstuig uit te breiden en te bespoedigen. Deze verklaring over den ernstigen toestand hebben volgens ge- ndemd persburaeu diepen indruk ge maakt in Britsclife regeeringskringen. "«kenners -steekt da rivier over. De brug hebben de Sovjet-troepen bij hun terugtocht in brand gestoken. (Paul-Hoffmann) „BEHOEFTE AAN PRESTIGE" Het D.NR. meldt uit -Uockholmt Naar uit een Renterbericht blijkt zijn korten tijd geleden Britscke en Canadeesche troepen op Spitsbergen aan land gegaan. Naar uit de Engei- Sjche berichten verder blijkt is een groot deel der aldaar wonende mijn werkers met hun familie naar Enge land geëvacueerd. Naar het heet zul len zij daar worden ingeschakeld in de „oorlogsinpsanning der geallieerden". Zooais de Engelsehe berichtendienst aangaande de expeditie naar Spits bergen meldt, had men er zich tevoren van overtuigd, dat geen Duitschers op Spitsbergen aanwezig waren. Na de landing der troepen, in hoofdzaak Ca- nadeezen, werd de bevolking genood zaakt naar Engeland te gaan. Meeren- deels betreft het hier mijnwerkers, die nu blijkbaar in de Engelsche mijnen moeten werken. Jlet A NJP. meldt uit Berlijn: Naar wij Van. welingelichte zijde vernemen moet in de bezetting van Spitsbergen naar de meening van toonaangevende Duitsche kringen zonder twijfel een nieuw bewijs worden jjezien voor de toenemende behoefte aan prestige der Engelschen, wien men met deze nieuwe „landaanwinst" met het oog op de ruwheid van een winter aldaar „veel genoegen" wenscht. Als naar Duitsche meening aan dit gebied Inderdaad mili taire beteekenis moest worden toege kend, zou men zeker niet, naar men verklaart, den Engelschen den voorrang hebben gelaten. De Berlijnsche bladen wijden korte commentaren aan de bezetting. Zij wijzen er op, dat deze actie militair zonder beteekenis is. De Völki s ch er Beobachter schrijft: De Engel schen zijn er in geslaagd zelfs hier, aan de grenst van de bewoonde wereld ka- nonnenvleesch voor zich mobiel te ma. ken, door de enkele daar wonende No ren naar Engeland weg te sleepen, ten einde za daar te gebruiken voor hun oorlogsdoeleinden. Het bericht van het ministerie van Oorlog noemt deze nieu we schanddaad nog trotsch „een direct resultaat der landing". Ook in dit op-» zicht schaart de jammerlijke helden daad van Spitsbergen zich waardig in de reeks-soortgelijke acties der Britten Ieder volk behaalt nu eenmaal de over winningen, die het aangenaam zijn, en Engelsche soldaten rukken met voor liefde van oudsher daar op, waar zij geen tegenstand te verwachten heb ben of kunnen optreden in zoodanige overmacht, dat een ernstig risico niet te vreezen is." De Berliner B ör s e n z e i t u n g schrijft: Onder Canadeesch opperbevel hebben Canadeesche en Engelsche troe pen een geweldigen slag gewonnen door het onverdedigde Spitsbergen in koene bestorming te veroveren. Uit een bericht van S.PT uit Ber lijn blijkt, dat niet alleen Britsche en Canadeesche, maar ook Noorsche troe pen Spitsbergen hebben bezet. S.P.T. meldt verder, dat de bewering dat de bezetting van Spitsbergen Duitschland's kolenpositie in gevaar brengt, te Berlijn belachelijk wordt ge. naemd. Spitsbergen als oude Hollandsohe nederzetting. De bezetting van Spitsbergen door Engelsche en met Engeland verbonden troepen werd te Berlijn met spottende onverschilligheid vernomen, aldus het ANP. Zooals bekend Is, speelde dit eiland in het Noordpoolgebied destijds een rol bij de „groote visscherij" der Vereenig. de Nederlanden. Later, toen de Hollan ders de walvischvangst verwaarloos den, kwam het eiland meer ónder Noorschen invloed en werd tenslotte Noorsch souvereiniteitsgebied. De Ne- derlandsche naam Spitsbergen eh, naar wij meenen, ook de Nederlandsche naam van dó eenige bruikbare neder zetting: Smeerenburg bleven tot op den huidigen dag in zwang. Tegen woordig worden e'r gedurende enkele zomermaanden steenkolen gewonnen, dan is er eenige bedrijvigheid tot tegen October h§t eiland zijn ijzigen Pool- slaap hervat, welke tot eind Mei, vaak tot diep in Juni duurt. Volgens berichten uit Angelsaksische bron zou de uitgeweken Noorsche ko ning zooveel mogelijk op Spitsbergen vertoeven, om tenminste Noorschen grond onder de voeten te hebben. Zelfs zou hij vandaar uit herhaalde malen gedurende den oorlog Noorwegen heb ben bezocht. Deze berichten nam men hier sceptisch op en vond die uitstapjes „nogal bezwaarlijk voor een ouden heer van over de zeventig". In de Wilhelmstrasse werd betwij feld, o£ Spitsbergen wel eenige mili taire waarde heeft. „Wfj wenschen den Engelschen veel plezier daar op hun Üzigen post" verklaarde de woordvoer, der van het dept. van Buitenlandsche Zaken. Overigens vond men het geheel in de lijn der Britsche politiek dat men thans door de militaire bezetting van het eiland', het arme Noorwegep nog van het kleine beetje kolen berooft, dat het zich in deze moeilijke tijden ver schaffen kan. In Berlijn is volgens een S.P.T.-be- richt gisteren bekend gemaakt, dat een Amerikaansch koopvaardijschip in do Roode Zee door een vliegtuig van onbekende nationaliteit in *:n grond is geboord. De bemanning, die uit 20 koppen bestond, kon worden gered. v In de Wilhelmstrasse ziet men, in dit berjeht niets bijzonders. Men wijst op het feit, dat de Roode Zee reeds lag tot oorlogsgebied is verk'aard „Natuurlijk wordt er geschoten in de buurt van Suez en alle schepen, lie zich in de nabijheid wagen, moeten op de waarschijnlijkheid rekeren, dat zy getroffen worden" Uit iegirberipH: ten is dan ook reeds gebleken, dat Duitsche en Italiaansche vliegtuigen in de Roode Zee meermalen schepen hebben aangevallen. Blijk -rs een commentaar van UP betreft het hier het vrachtschip „Stegl Seafarer", dat volgens te Berlijn ont vangen berichten naar Engeland voer In de Golf van Suez is een koop vaarder van 8 a 10.000 brt. zoo zwaar beschadigd, daf het na een hevige ont ploffing op het achterschip onmid dellijk S.O.S.-seinen uitzond, meldt een D.N.B.-bericht. Het incident met de Greer. De Deutsche diplomatisch- politische Korrespondcnz schrijft, dat de geforceerde steun vgn Engeland en de Amerikaansche regee ring aan de Sovjet-Urne ongetwijfeld een ontnuchterende uitwerking heeft, gehad op de geestdrift van het Ameri kaansche volk Vbor de oorlogsdrijverij van Roosevelt. Op grond van de toe nemende ontevredenheid in de Ver. Staten heeft de regeering het weiische- lijk geacht, deze remmende ontevreden, heid te overwinnen door een nieuw incident, dat geheel buiten de sfeer der laatste gebeurtenissen ligt. Washington mende daarvoor een goede gelegenheid te zien in het incident tusschen den Amerikaanschen torpedojager Greer en een Duitsche duikboot. Het rapport van den dumbootkapi- tein heeft aangetoond, dat de duikboot ]S)as twee uur na het begin van den Amerikaanschen aanval tot afweer is overgegaan. Men kan dus aannemen, aldus de D p 1 o, dat het oorspronke lijke rapport vau den Amerikaansche commandant door de offieieeie kringen te Washington vervalscht is. Dat men in de Ver. Staten, anders dan in Duitschland, reeds lang op een der gelijk incident heeft aangestuurd, blijkt luit talryke gebeurtenissen en uit latingen van den laatsu-r. tijd- Het America First Committee ver klaart, in een oproep aan het Ameri kaansche volk, volgens het D N.B., o.m.J da tde Duitsche en Amerikaansche ver klaringen tegenover elkaae staan en dat men de Duitsche beweringen niet een voudig als leugen kan verwerpen.! Duitschland heeft steliig geen belang by een deelneming der Ver. Staten aan den oorlog, maar wel wordt m de Ver. Staten aangedrongen op deel neming, o m. door de ministers Knox en Stimscn. Omtrent berichten betreffende het tot zinken brengen van een Ameri kaansch schip door middel van een luchttorpedo m de Roode Zee be schikte men heden in Berlijn nog niet over officigele gegevens Volgens de betreffende berichten uit Engel sche bron evenwel betreft het een Amerikaansch schip, dat in Engel schen dienst voer. De bemanning van 20 koppen zou geheel zijn gered. In verband met deze torpedeering 'wijst men er in de Wilhelmstrasse op. dat Roosevelt „wel wat ié vroeg het signaal „veilig" heeft gegeven", toen hij destijds de Roode Zee schrapte uit de lijst van voor Amerikaansche sche pen verboden wateren. Ter gelegeler.heid van he; bezoek var. den Japar.schen ambassadeur te Berlijn, Generaal Osjima, werd in Den Haag een parade gehouden. Gene/aal Osjima en Generaal der Vliegers Fr.-Christiansen inspecteeren den troep, j 4^ (Polygoon-v Bitsen) DUITSCH-TURKSCtlE ECONO MISCHE ONDERHANDELINGEN BEGONNEN. Het Turksce# teiegraatschap meldt, dat de Duitsch-Tur>,„che eco nomische onderhandelingen te Ankara zijn begonnen onder voorzitterschap vSn dèn secretaris-generaal in het ministerie van Buitenlandsche Zaken. Manemendzjogloe. EVACUATIE VAN ENGELSCHEN UIT JAPAN. De Britsdie ambassade te Tokio heeft de Britsche onderdanen ih Japan, er van in kennis gesteld, dat de 3494 ton metende Anhui. een schip van "de China Navigation Company, op 24 September te Yokohama zal aankom»n voor evacuatie van de Engelschen, die uit Japan willen vertrekken. Deze evacuatieregeling is getroffen omdat vele Engelschen uit Japan wenschen te vertrekken, daar hun zaken slecht gaan tengevolge van de blokkeering, aldus Domei. DE AUSTRALISCHE OORLOGSUITGAVEN. Volgens persberichten uit Brisbane heeft de Australische minister-presi dent, Fadüao, bekend gemaakt, dat de nieuwe bègrooting recorduitgaven ten bedrage van 1.05 milliard dollar be helst, -waarvan alleen voor oorlogs uitgaven 650 millioen dollar. HULP AAN SOVJET-UNIE DRINGEN NOODIG. Churchill heeft in het Lagerhuis verslag over den oorlogstoestand uit gebracht. Hij verklaarde Oder meer, dat Britsch-Amerikaansche hulpver leening voor de Sovjet-Unie drm- gend noodig is, hoewel de Sovjet- nie over zeer groote middelen en zeer groote troepenmassa's beschikt. Daarom, aldus Churchill, moeten -ie Engelschen zich groote offers ge troosten om de Sovjetbehoeften door leveranties to bevredigen. De Engelsehe kerk en het bolsjewisme. Churchill maakt een dankbaar ge bruik van den hulp van Engelsche- kerkvorsten om het Engelsche volk zand in de oogen te strooien over de mogelijke ge volgen, die kunnen voort vloeien uit bet verbond, dat Engeland met de Sovjet-Unie heeft gesloten, zoo melden Welingelichte kringen te Ber lijn. Zoo heeft b.v. de bisschop van Portsmouth een herderlijk schrijven g'richt aan de geestelijken in zijn diocees. In dit schrijven wórdt er op gewezen, dat thans de gelegenheid is gekomen de Sovjet-Unie voor hét Christendom terug te winnen. Inder daad kan Engeland zijn dankbaarheid aan de Joodsche machthebbers te Mos- kop het best toonen door de rol van bemiddelaar tusschen de bolsjewisten en God op zich te nemen, aidus het D.NB i DOOit IRAANSCHE RLGEERING AANVAARD De Britsche berichtendienst tneldt uit Teheran, dat de Iransche premier in eer, buitengewone zitting van het parlement heeft meegedeeld, dat de regeering alle Engelsch—Bolsjewisti sche eischen heeft aanvaard. Genoemde dienst meldt vobrls, dat deze eisten o.a. behelzen terugtrekking van de Iraansche troepen ten Zuiden van een lijn die begini bij een punt ten Zuiden van het Oermta-meer en loopt via Kas. win, Semnan, ten Oosten van Teheran en ten Noorden van de lijn Kerman- sjahKorromabadDietsfoelMasjid- SoelaimanHaftakhol en BandarDi !am. IN VERSCHILLENDE GEVALLEN KON HULP WORDEN GEBODEN Het A.N P. iiieldt: in de korte periode van zijn bestaan is reeds gebleken, dat een deel van het Nederlandsche volk den zin van den Nederlandschen Volks- dienst heeft begrepen. Eenerzyds toont dit het aantal binnengekomen aangif ten voor het lidmaatschap aan. ander zijds illustreren dat de talrijke aan vragen voor bijstand of hulp Met zekere voldoening kan 'worden geconstateerd, dat de Volksdienst al verschillende Nederlanders ln staat heeft kunnen stellen, hun arbeid, wel ke door een of andere oorzaak lamge legd was. voort te zetten of zoodanige hulp heeft kunnen verleenen, dat per sonen of gezinnen over een dood punt werden' heen geholpen. muuw Zon op: 7.07, onder 20.06. Maan onder: 13.01, op 22.42. Men verplicht te verduis teren van zonsondergang tot zoneophomsL Lantaarns van voertuigen moeten h nhr os zonsonder gang ontstoken worden. «SM1SSS «WWMM» K 712 Op het oogenblik wordt voor het Duitsche Obergericht te 'g-Gmveahage een proces gevoerd tegen 22 leidende functionarissen vmn de illegale C.P.N. (Communistische Eartij Nederland). Allen sijn aangeklatgd wegens hoog verraad; sij hebben o.a. In Februari en Maart van dit ja».i aangespoord tot een algemeene staking. Aangezien alle strafbare handelingen zijn gepleegd voor 22 Juni 1941, dus voor het tijdstip, waarop het Duitsche rijk ia oorlog ia met de Sovjet-Unie, worden zij niet beschouwd ais begun- stjging van den vijand en wordt het proces niet gevoerd voor de miütairo rechtbank. De persdienst van de depifrtemeiuen van Harde!. Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherij me.dt: In de Nedtrlandsche Staatscourant van 10 September 4941, No. 176, is op genomen een besluit van. den secre taris-generaal van het departement van Handel Nijverheid en Séheep- vaart. waarbij wijziging, is gebracht :n de> thans .van kracjit zijnde Wettelijke regeüng inzake de winkelsluiting. In hoofdzaak zal dit besluit inhou den, dat het sluitingstijdstip der win kels op de werkdagen wordt ver vroegd en wel gedurende het winter halfjaar (aanvangende 1 October) voor de eerste vijf werkdagen tot 18 uur en voor den Zaterdag tot 19 uur, en ge durende het zomerhalfjaar faanvan gende 1 April) voor de eerste vijf ^werkdagen tot 19 uur en voor den Zaterdag tot 29 uur. Met deze regeling wordt voor alles aansluiting aan de verduisterings voorschriften beoogt. Voor- het venten zal ben gt.yke regeling komen te gel den. Intusschen blijven thans Be staande afwijkingen van de Winkel sluitingswet, op grond van plaatse lijke bijzondere omstahdigbeden vast gesteld, onverminderd van kracht. Voorts geeft het besluit genoemden secretaris-generaal de bevoegdheid to bepalen, dat door hem aan te wijzen groepen van winkels op werkdagen gedurende door hem vast te stellen tijdvakken voor het publiek geopend Vjil'en moeten zijn. De bedoeling van deze laatste be paling is, den consument de waarborg te geven, dat h(j in de voor hem be langrijkste wipkels op de daarvoor meest geschikte tijdstippen tot het doen van irjeoopen terecht za' kun nen. Een zoodanige regeling was werpchelijk geworden, aangezien op het gebied van openstelling van wjn- kels een vrij wil'ekeurige toestand was ontstaan, welke niet in «.het alge meen be'ang j. Van vorenbedoe'de bevoegdheid .al worden gebruik ge maakt - or een verplichte opensteT- ling van tot 18 uur in te voeren, voor do belangrijkste - categorieën lever..,midd<,"n winkels. en voorts I voor de kleeding- en de rijwielzaken. Deze categorieën winke's mogen echter waarop nog eens in het bij zonder de aandacht wordt gevestigd buiten den verplichten verkoops- tijd nog, voor zoover zu'ks m het algemeen is toewstnan voo» het pu bliek geoperd zijn. derhalve des mor gens voor tien Uil" fn de- "*'onas voor zoover mogeü'k na uïr' Verwacht mag vorder <"v ook m dit oozieht met he" bene" van den- consulent zal worden rekening '- hoyden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1