NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN jorjet-vloot opeen gedrongen in Finsche Golf ws ion en Iflaan '3 ^derdag 11 September 1941 Belangrijk wegenkruispunt genomen Bommen op Petersburg, Moekou en Odessa VRUWI'J N EGIOEN D Ith l«» <5 reu nu Japansch „hoofdkwar tier voor landsver dediging" opgericht. DE VERLIEZEN DER BRITSCHÊ LUCHTMACHT. 1200 vliegtuigen in nog geen drie maanden. SOVJET-TROEPEN AAN DE, TIJRKSCHE GRENS? „Ter beveiliging van oliegebieden". De Amerikaarwche hulp aan Engeland St. Petersburg ge heel binsiftseld. SOVJE Het in den grond geboor de Amerikaansche schip. RAZZiA OP SLUIKHANDE LAARS EN SMOKKELAARS TE MAASTRICHT Een geweldige buit. Aanmelding Joodsch" grondbezit. Slecht» kleinigheden en CONTRASTEN. k* PurwQf ken in» |onder- te. schta, fe ver- door |e om. lionlijk |of dwe lls dui B'echti IJag op [Isitnd Edwin |'?t t«- de we- ►nt bel Kn het let ami 1M1I illU IUM 2IM 21211 11701 tim LH li 32 COIBAHT ft No. 20730 Korean: MARKT uluiting op het weermachtsbe- I ZZn enteren verneemt het D.N.B. I «ibteire zijde, dat tengevolge van I ?«bnieling van St. Petersburg ook IJ Ste schepen der bolajewistische ISJietvloot niet meer naar de Witte I«-tonnen ontkomen. Deze Oostzee. I t bestaat uit twee oudere slagsche. I JJf. (jne slagschepen zijn in aan- ILm-tenminste 8 kruisers tot 10.000 Im ongeveer 30 torpedobootjagere, 1 bijna de helft beschadigd is, I« twaalftal torpedobooten, ongeveer duikbooten, verscheidene mijnleg- ongeveer 50 mijnvegers en een I mot aantal motortorpedo, en motor- '"ïfosstaeevloot ia thans opeenge- in een klein gebied in de Fin- rLgolf. weliswaar beschikt zij daar m «ver d« basis Kroonstad, doch zij in haar vrijheid van beweging I M belemmerd door het wegvallen na 4e verbindingen over land en de I uenehappij vajl de DuitschFinsche 0/hl en luchtmacht in de Finsche Ml. Oe A.N.P.-correspondent te Berlijn I isidt: I Mot de bezetting van Schiisselburg, I «endoor de waterweg van de Finsche [Ooi! naar het Ladogameer is afge- 1 «loten, zit de Sovjetvloot in de Oost- I ge zonder eendge mogelijkheid om (heruit te ontkomen. Volgens bier bekende gegevehs be- gut deze vloot momenteel uit twee ivfcrt «lagschepen, terwijl er drie i«teme in aanbouw verkeeren, zes buheri tot 10.000 ton, waarvan er een buiten gevecht gesteld is, dertig I kfat' waarvan de helft zwaar be- whidigd moet zijn, elf torpedobooten, eeaveer honderd duikbooten, vijftig ■Snmvefers, voorts mijnenleggers en o«n groot aantal motortorpedo, m. Behalve het eiland Oesel dezen schepen alleen nog maar Let marinetteunpunt Kroonstad ter beeehftking. Op 2 Juli j.l. spraken wij als ons «rónden uit, dat de roode Oostzee- boot waaTJchtjnlijk niet meer bet neike bastion van Kroonstad zou vwlaten, om aldaar te worden ge- knakt voor de verdediging van de I wdt tiatistische hoofdstad. Bij al wat de bolsjewieken op hun terugtocht vernielen, zal dan ook wel hun Oost- aeevloot gevoegd worden, zoo voegen seij daaraan toe. Toen, twee maanden geleden, be- stond nog de theoretische mogelijk- I beid, dat althans een deel der Sov- I jektienne via de Newa het Ladoga- siut enz. naar de Witte Zee zou j ontwijken. Deze kans is nu evenw.el WW goed voorbij, nu de Duitschers k Newa over een breed froht hebben j bereikt en Schliissenburg hebben ge- tanen, Een drietal oorlogsschepen tnchrte te elfder ure een doorgang I «k het Ladogameer te forceeren «zij werden terstond in den grond geboord. Thans lijkt zelfs iedere po- W tot ontsnappen onmogelijk. Nu woajilofs legertroep groetendeels buiten gevecht is gesteld, verwacht Mn in sommige kringen hier een i «tJastings offensief van de groep Ti- "wjenko. Men kan er van verzekerd J to», dat de Duitsche legerleiding ook mogelijkheid onder het oog heeft I Paen. Duitsche trogpen hebben bij hun 'ttderen opmarsSi in den Noorde- "j«j sector van het Oostelijk front *™™g aen belangrijk kruispunt van **FJ ingenomen, dat de bolsjewiki Wmterd verdedigden, aldus he,t èio. L. kruispunt werd beveiligd winkers en veldstellingen. een compagnie en bataljon, gesteund door pantaerwagenz, aangevallen. Alle Sovjet-aanvallen stortten als gevolg van den sterken Duilschen afweer in een, waarbij de bolsjewisten zware bloedige verliezen leden. Verscheidene pantserwagens werden vernietigd. DE DUITSCHE LUCHTACTIE Gisternacht heeft de Duitsche lucht macht aanvallen gedaan op Odessa, Moskou, Petersburg en andere steden. Verder hebben sterke afdeelingen der Duitsche luchtmacht in alle sectoren bolsjewistische stellingen, vliegvelden en verkeerswegen aangevallen. In het gebied'ten Zuiden van Peters burg heeft de Duitsche luchtmacht op 10 September de operaties van het Duitsche leger met succes ondersteund. Talrijke Sovjet-luchtafvleer- en artil leriestellingen werden tot zwijgen ge bracht. Verscheidene veldstellirgen werden vernietigd. In een voortdu rende achtervolging bestookten Duit- sch gevechtsvliegtuigen de vluchtende Sovjet-soldaten. In Moen-Sund wer den door bomtreffers verscheidene schepen, die volgeladen waren met vluchtende Sovjet-soldaten tot zinken gebracht. Nachtelijke vluchten van de Duitsche luchtmacht in den nacht van 9 op 10 September waren gericht op voor den oorlog belangrijke doelen in Petersburg In verscheidene voor den oorlog belangrijke industrigJinstalla- ties konden zware boml.effers worden waargenomen. De* eleCtrische centrale van Petersburg kreeg verscheidene bomtreffers. In de installaties ten Zui den van deze centrale werden talrijke branded waargenomen. In den Zuide lijken sector van het Oostelijk front hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen op 10 September Sovjet artilleriestel lingen en troepenconcentraties met succes aangevallen. De Finsche luchtmacht heeft den 8sten September depots en opslagplaat sen van den vijand in Oost-Karelië gebombardeerd. Den 9dgn September geraakte een Finsche afdeeling ge vechtsvliegtuigen bij de Swir in een luchtgevecht met een vijandelijke for matie van 18 gevechtsvliegtuigen en maakte daarbij zes toestellen onschade lijk. ROEMENEN SCHIETEN VEERTIEN VLIEGTUIGEN NEER. Officieel wordt te Boekarest mede gedeeld: Op 7 September hebben vijf tien bolsjewistische Rata-vliegtuigen een Roemeensch eskader bommenwer pers aangevallen, dat vergezeld was van acht jachttoestellen. Na feilen strijd werden veertien van de vijftien Sovjet-vliegtuigen" neergeschoten. ;i poogden zich ten Zuiden to "l.'u,ler,meer herhaaldelijk ach- D-jtJtororersperringen te nestelen. sappeurs en infanteristen jm^Mterden deze versperringen teer korten tijd, zoodat de I in» 'tmepen hun opmartch kon. I !tij """zetten. Bij een aanval op een tjL®'0'"8 plaats stuitten Duitsche 1 Ad™ °P vrij sterke Sovjetformatiés, i tanks bevonden. Zonder ttreiiu i**®" vernietigden zij 15 bol- rumnj ?ePantserde vechtauto's, h?™} vezscheidene van 12 ton. Mn, flr^e'ijNe sector van het Oos- tt h,L„ Nebben Duitsche troepen, 1 Kititinj 8en bolsjewistischen te— I Nebben gebrokèn, 700 sol- htji-ii^'nBen genomen en 10 tanks 1 Ito IMne *en andere plaats wer- Sovjetsoldaten gevangen ge- richt.„Vl, stukken geschut en 4 *»H|ba Nnitgemaakt, elders even- Tijd,,, gevangenen en 14 tanks. (,-v.l gevechten van de laatste I ïJ r?ï ^e bolsjewiki door het |riie on nitoche infanterie en artil- i "sisir |.„n ^n eden loop van den I ?°"'en van Cherson een I No'siewistisch transport. '1 zisLh, °r, *'e)gericht Duitsch vuur ^racht. Het grootste deel NS. C°P het schip ver- ®"a,vaarts van Kief is een -. n- jTjemietigd. n1M4rvv' ®- van militaire zijde W1?1 «S- .'l' Nebben de bolsje- 1 gebied zestig kilometer "8o!nneVan Smolensk in den i "September de Duitsche Hd .„u.ge Plaatsen met een ""daten ter sterkte vaft ONDER BEVEL VAN DEN KEIZER. GENERAAL YAMADA OPPER BEVELHEBBER. Officieel is te Tokio bekend gemaakt dat een „hoofdkwartier voor landsver dediging" is opgericht onder bevel van den keizer. Het zal verantwoordelijk zijn voor alle phasen der nationale defensie betreffende het eigenlijke Japan, Korea, Formosa en Sachalin Generaal Yamada is benoemd tot op perbevelhebber. Tegelijkertijd zal hij de functie bekleeden vgn. inspecteur generaal der militaire opleiding. Van peemt het militaire zijde vein D.N.B., dat de Britsche luchtmacht van 22 Juni tot 9 September meer dan 1200 vliegtuigen heeft verloren. De Engelschen zelf beschouwen hun non-stop-offensief als mislukt, want sedert een aantal dagen hebben zij hun aanvallen op de Kanaalkust en het be zette gebied gestaakt. Zij vallen des nachts weer de Duitsche burgerbevol king aan. Maar ook bij deze nachte lijke aanvallen worden zij door den Duitschen afweer zwaar getroffen. De Duitsche luchtmacht daarentegen zet haar succesvolle aanvalstactiek oyerdag e» des nachts steeds voort. Bij zeer geringe verliezen heeft zu bijvoorbeeld havenwerken en militaire installaties in Schotland en aan de Engelsehe kust steeds weer gebombar deerd. In haar gevechtskracht boven en om het BrHsche eiland is zij niet verzwakt door den strijd in het Oos ten, a'dus het D N B. Het Turksche blad S O r a meldt uit Ankara, dat volgens verklaringen van een Amerikaanse!) journalist in den Kaukasus en ten Zuiden daarvan ruim 300.000 man Sovjet-troepen zijn geconcentreerd. De Sovjet-ambassa deur in Ankara zou den minister van Buitenlandsche Zaken Saradzjogloe verklaard hebben, dat de troepen samengetrokken zijn ter beveiliging van de oliegebieden. Deze verklaring wordt echter in Ankara met reserve beoordeeld. In Turkije toornen steeds minder vluchtelingen uit Iran aan, aangezien de Turksch-Iraansche gren zen steeds strenger door de Sovjet troepen bewaakt en gesloten worden. De vredesvoorwaarden. Tijdens de eergisteren gehouden bij eenkomst van het Iraansche parlement weTden onder meer de volgende pun ten van' de Engelsehe en Sovjet-vre desvoorwaarden behandeld: De Brit sche petroleumconcessies blijven ge handhaafd. De Sovjets verkrijgen pe- troleumeonoessies in het gebied van Koran er' visseherij concessies in de Kaspische Zee. De Iraansche regeering, Zal in de toekomst noch den Britschen noch den Sovjet-belangen hindernis sen in den weg leggen. De opmarsch der Engelsehe en Sovjet-troepen wordt gestaakt, met uitzondering van eenige nog door de Sovjet te bezeten plaats jes, waarvan de namen in de radio- uitzending niet konden worden ver staan. De Iraansche regeering zal haar eigen politie- en gendarmerietroepen onderhouden. De Britsche en Sovjet- regeering zullen Iraansche uitvoer- goederen aankoopen en voor het trans port zorg dragen. De Iraansche regee ring heeft besloten een officieel docu ment te eischen omtrent alle overeen komsten. NIEUW CREDIET VAN S MILLIARD? De New York Herald Tri bune en de New York Times melden, dat het Congres tegelijker tijd met het tweede rapport over de leeh- en pachtwet een verzoek van Roosevelt zal ontvangen om nog zes milliard dollar voor de hulp aan Engeland. Chefredacteur: TIETER. Gouda. De toegangen tot de Maastunnel te Rotterdam, welke binnen afzienbaren tijd voor het verkeer zal worden open gesteld, zijn vrijwel gereed. De in- en uitrit op den rechter Maasoever met in het midden de hellende weg voor stadsverkeer en rechts en links daarvan dë op de tunnel-traverse aansluitende wegen. fPoijfgoon-Hoj) UUSIKIRKfO TERIJOKI K£XH0LM\ ALEXSANDR «VALKA ASAARI EWKA USSELB.G TPETERSBU ^KRQQNSX oranienbaum KOLPINO l N, OW5K r> Mtjt Vologda TOSSINO n -wmsiaw IkuzKOJE a pesKow t spoorwegen (4070) Over een breed front zijn de Duitsche snelle divisies er een dezer dagen in ge slaagd de stad Schlüsselburg in te nemen. Deze stad ligt ten Oosten van St. Petersburg aan de rivier de Newa en aan het Zuidelijk gedeelte van het Ladoga Meer. Een nieuw front ten Oosten van St. Petera- burg ia ontstaan; de Duitach-Finache troepen hebben nu een gedeelte van het Ludoga kanaal in handen, ook is nu de Moermansk spoorWeg verbroken met St. Petersburg. Op het kaartje overziet men de situatie; de plaatsen ten Zuiden van St. Petersburg wor den meer en meer door de Duitsche troepen ingesloten, alle spoorwegverkeer van St. Petersburg naar het binnenland is door hen geblokkeerd. (Kaart yan Pelt). HAD OORLOGSMATERIEEL ^VOOR ENGELAND AAN BOORD. De International News Service meldt betreffende het tot zinken bren gen van een Amerikaansch stoomschip op de Rood» Ze» door vliegtuigen, dat de in een haven aan de Roode Zee aan gekomen leden der bemanning ver klaard hebben, dat het schip een typi sche „lease and lend"-ladi'ng aan boord had, dat wil zegtem oorlogsmaterieel voor Engeland. ALS BELOONING TIEN KRIJGS GEVANGENEN VRIJGELATEN. In het gebied van St. Omer in het departement van Calais is kortgeleden een Duitsche vlieger-officier omge komen. Eerst kon men zijn lijk niet vinden. Het getuigt voor de loyale hou ding der bevolking van het dorp Nieurlet, aldus het A.N.P., dat 'zij eigenerbeweging deelnam aan het opsporingswerk en het lijk van den neergestorten Duitschen vlieger-officier in een vijver vond. Als belooning heeft het opperbevel der weermacht tien Fransche krijgsgevangenen, die uit het dorp Nieurlet afkomstig zijn, vrij gelaten. V Het A. N. P. meldt: Dinsdagochtend Is ónder leiding 'van de Duitsche Sicherheitspolizei en in samenwerking met de weermacht, de Ordnungspolizei en de Nederlandschepolitie in het stadsdeel Wijk te Maastricht een huis zoeking gehouden in alle woningen, waarvan men kon vermoeden, dat er sluikhandelaars en smokkelaars woon den. Als grensstad in den uiterst Zuidelijken hoek van Limburg is Maas- tricht altijd een aantrekkelijk punt ge weest voor dergelijke elementen, die vooral den laatsten tijd trachtten om hun slechte goederen tegen enorm hooge prijzen aan den man te brengen, maar vooral te verkoopen aan den argeloozen Duitschen soldaat. Het euvel zou nooit zoo'n grooten omvang hebben kunnen aannemen, wanneer niet steeds weer uit andere deelen van het land, vooral uit de havenplaatsen, langs duistere wegen goederen waren aangevoerd. - De razzia was zorgvuldig voorbereid en om 8 uur begonnen de politie patrouilles met het doorzoeken der huizen. Wat hier aan den dag werd ge bracht tart elke beschrijving. In pakketten, dopzen, koffers en kisten werd een massa onder de distributie vallende goederen gevonden," textiel- goederen, heele balen stof voor hee- ren- en dameskleeding, linnengoed, kousen, gummiartikelen, zelfs tapijten en bedden werden in beslag genomen, levensmiddelen, zooals vleesch in blik, honderden blikken gecondenseerde melk, koffie, thee, koloniale waren, chocolade, boter, vet, suiker enz. wa ren overal in groote hoeveelheden verborgen en zijn nu. in beslag geno men. Volkomen in overeenstemming met den omvang der 'voorraden was het peil der bedragen, die ih beslag ge nomen werden als bedrijfskapitaal van dezen aport hande), o.m. op een enkele plaats 450,— in zilveren munt. Het/ergste wel vertoonde een vleeschhouwerij, waar het vleesch en de worst reeds tot ontbinding waren overgegaan, aangezien de slager met zijn sluikhandel in koffie, thee, jam en textielproducten te veel had te doen. i Rujm vijftig personen zullen een tijd lang - verblijf moeten houden in een kamp, teneinde daar tijdens be hoorlijke handenarbeid, na te denken*- bver het feit, dat oneerlijke en onbe hoorlijke handelspractijken, zijnde den mensch onwaardig en verwoestend voor de volksgemeenschap voorgoed uit dep weg geruimd ..moeten worden. De actie trok de belangstelling van talrijke toeschouwers, wier uitdruk king duidelijk de 'voldoening liet blijken over het ingrijpen der politie autoriteiten. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: Volgens paragraaf 3, alinea 3 van de verordening van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebie den No. 154/41 betreffende het Jood- sche grondbezit moet dit grondbezit vóór 15 September 1941 roet gebruik making van de bij de Kamers van Koophandel en Industrie te verkrijgen formulieren bij de Nederlandsche administratie van onroerende goederen Den Haag, Juliana van Stclberglaan 45, aangegeven' worden. Aangezien het bijeenbrengen van de voor de aanmelding noodige gegevens voor een deel niet binnen dezen termijn voltooid kon worden, kan .de aan melding voor zoover'dit het geval is, nog geschieden tot 30 September 1941. In geval de aanmelding van Joodsch grendbezit en van de" onder de be palingen vallende rechten niet voor dien datum gescjiiedt, moet verwacht worden, dat de in hoofdstuk 8 van de verordening beschreven straffen en andere maatregelen worden toegepast. tOCh 9 Wie 's avonds na zonsondergang door onze steden en dorpen loopt, be merkt bijna overal, dat de lange lichte zomeravonden de menschen hebben doen vergeten, dat verduiste ring plicht is, Er brandt nog licht in een achter kamer, waar men in een donkeren hoek van een kast iets moest oprui mer. Een uur later schijnt het felle licht door de ramen voor de voor- r op straat, let was een gezellige avond. De sombere sfeer, veroorzaakt door den regen, werd al om acht uur door de schemerlampen verdreven. Onder het gesprek werd het tijdstip van zons ondergang vergeten eri ongehinderd straalde in het donker het licht naar buiten. Het was binnen warm geweest. Tot laat in den avond had men achter goed verduisterde ramen bijeengeze ten. Niemand had echter gedacht aan het groote tuimelraam, dat openstond en waarujt het licht als uit een baken naar buiten stroomde. De gasten wer den uitgelaten. Een oogenblik slechts nx'n'utm'nMn'vmw Zon op 7.08, onder 20.03. Maan onder 14.00, op 23.17. r Men ia verplicht te verduis- i teren van zonsondergang tot g zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten H nor na zonsonder- 1 gang ontstofceto worden K 711 draaide de vriendelijke gastheer het licht aan om zijn bezoekers een dienst te bewijzen. Gedurende een enkel moment scheen het felle licht op straat en verblindde iedereen. Zij verduisterden hun slaapkamer niet, want daar had men immers toch geen licht noodig. Het was voldoende de dunne gordijnen te sluite ~7s Nachts kwam er luchtalarm. Zij staan op en .draaien het licht op, dat duidelijk zichtbaar door de dunne gordijnen naar buiten dringt. Een lange reeks vergissingen, na latigheden en onbedachtzame hande lingen leidt tot ernstige overtredingen van de.verduisteringsvoorschriften. Al deze tekortkomingen vormen een groot gevaar voor de omgeving. Vergeet men dat? Nu het weer vroeg donker wordt, is het tijd, alvorens men licht aan steekt, 'zich er van te overtuigen, dat ramen en deuren 1ichtdicht zijn ge sloten. De gewoonte eerst even licht te maken, een verschijnsel, dat zoo dik wijls kan worden waargenomen, al vorens alles lichtdicht wordt afgeslo ten, is een groot gevaar voor de ge- heele omgeving, juist omdat het licht, dat ongehinderd naar buiten straalt, in dergelijke oogenblikken, zoo fel is. Waarschuwt elkander als goede buren, als „per ongeluk" licht mocht branden. De politie heeft strenge In structies. Zij waarschuwt niet meer. lederen avond staat in uw krant, hoe laat er verduisterd moet worden. Ver geet het dan niet. Een gewaarschuwd man-telt voor twee I De foto's in de couraftten laten u'de gebeurtenissen zien aan het Oostfront. Zij geven u een inzicht in de moeilijk heden, die overwonnen moeten worden om den aartsvijand van alle beschaafde volkeren, het bolsjewisme, te vernieti gen. Deze foto's toonen u de aanvallen der stoottroepen, acties van de lucht macht en van het pantserwapen. Kort om, zij doen u meeleven met den strijd die in het Oosten door de dappere be schermer» van onze beschaving gestre. den wordt. De foto's- toonen u tevens, dat In de zelfde couranten foto's kun nen verschijnen over cultureele ge beurtenissen in Nederland, over op- bouwenden arbeid, over wetenschap en techniek, inderdaad, dit Is een fel con trast. Dit is een feit dat wij acceptee ren zonder meer, waarbij wij echter vergeten dat wy dit te 'danken hebben aan hen, die zich wierpen in den strijd tegen het bolsjewisme en zoodoende het gevaar buiten onze grenzen hielijen. Contrasten zijn er altijd en zij zijn er ook in dezen tijd, steeds weer moet de mensch keuze doen, beslissen aan welken kant hij behoort, dit is ook nu weer het geval. Duizenden Nederlan ders kozen reeds. Zij zullen niet af wachten. Daarom namen zij dienst in ons legioen, pn nu wordt aan u ge vraagd: Wat wilt u, welken kant kiest gij? Bewijst dat u inderdaad Hol- landsch bloed in uw aderen hebt, meldt u aan bij het: Koninginnenacht 22, '8-Gravenhage, Koning Michaël van Roemenië Iaat zien aan het front door hoo ge Roeme ;nf"he officieren het verloop van de gevechten ver klaren.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1