iche troepen in steppe ten N. van de Krim Een nieuwe textielkaart KI tijdagHSeptember 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Aanval op Donetzbekken mogelijk geworden floot dringt de Finsche Golf binnen Nieuwe aardappelkaarten If ion tn titaan Vv Mr. J. E. W- Duys overleden. Uitreiking tegen 1 November V BEKENDMAKING. BEZETTING VAN TEHERAN. Door Britsche en Sovjet troepen. de boo- 1 op e" Het kt den [voeten i het te ibijn» dagen, i Op de i Zee® 'wild te oo- eerst/ i*tr- i me» [vereelt OUDSCHE COIBANT No. 20735 Bureeo; MARKT tl. RU 2748 Poetrekenlnt MM Chefredacteur: F. TIETER, Gouda. WIBORG FINLAND HELSINKI KftOONSTAÖfe LENINGRAD 'oramribaum Kifrpise ;[NARWA ALLlNN^ft^t; BALTISCHPORT PB/PUS ESTLAND Xmser DORPAT. RNAN VTfëSMB au... r'RT°%," ARENSBURG7 V-. 1 WALK-^pSKOV/(ft.eStCAu) DAG0-- *9 NOVOGRAD WOLMAR N 100 km (*>53) LlBMl r da- li Uit dt commentaren, welke van ililitre zijde gisteravond te Berlijn j bet extra-bericht over de groote Inaitache overwinning aan het Ilmen- Imt gegeven werd, blijkt, welke |m|l beteekenis de bolsjewisten aan I Uttograd in militair, zoowel als in Isoaomisch opzicht hechten, want Ijuniit alleen kan de buitengewone laaie inzet der Sovjet-legers ter ont- [Mu vin Leningrad verklaard wor- I Vin militaire zijde wordt mede- I letid, dit de strijd meerdere weken I ptatd heeft en dat de Sovjetlegers tin maal geprobeerd hebben Lenin- i te ontzetten .De gevolgen van de lacht overwinning zullen voor de Inriedigen van Leningrad zeer ern- itig zijn. Berlijniche kringen wachten leg spinning op de dingen, welke uit I las overwinning en uit de gezamen- I ipke operitiei op het Oostfront zullen wrtkemen, Vooral wordt bijzondere I Mutatis gehecht aan de mededee- llél dit de Duitsche diviiies, welke lit Dnjepr op een breed front over- llMra hebben, zegevierend naar [tel Ooiten oprukken. Bit berichten van Duitsche oorlogs- I tompondenten blijkt, aldus meldt de IDautache Zeitung in den [Sieder 1 a n d e n, dat de I^uit- I tcha troepen, door hun overtocht over Ik Dnjepr 'uitgangspunten hebben Pbtjen voor nieuwe aanvalsacties in I de riehting van het Donetzbekken, dat I Wind is door zijn geweldige indu- Mnw en zijn groote bodemrijkdom- Ook de benedenloop van de "zjepr ia overschreden door Duit- *he troepen, die inmiddels in har- ba strijd diep in de Nogai-steppe I* Noorden van het schiereiland b "dm lijn doorgedrongen. Duitsche gevechtsvliegers vernielden I ,de tertigtochtswegen van den I ff verbraken in de allereerste ff VCTkeer op de spoorlijnen, I ffi"81 K-rim leiden. De zich I Dnf 5j*tolende doorbraak door de I ïïi'! vormt naar de meening Jz'JbMniche militaire kringen een I tS.uU'i*e bedreiging van de indu- voorziening der Sovjet-Unie. e WJSCHE VLOOT DRINGT HNSCHE GOLF BINNEN. I Duitsche murine zijn, I n D.N.B. verneemt, na den met I !s»|)wJer''eieri gepaard gaan den Srtjr™' der Éolsjepvistische zee- ^«rachten uit het gebied rondom w® ononderbroken aanvallen het I 5222 Vïn do Finsche Golf bin- I Des daags en des nachts I %Wen de moeilijke omstan- I IK en weer met succes I b»yi2! ondanks krachtige bol- «ff?,8luchtaanvallen. Intus- I "Swinff hinnen het bestek van de f **ffi® V,n de Eatlandsche kust I o kustverdediging ver- ld" nieuwe batterijen j j. ROND LENINGRAD. i nff/"echten in 't versterkte jooo Leningrad heeft' den Uen I «en Duitsche divisie infan- *ii«» ?e Sovjets op bardnek- I Vetdedlgde bunkerstelling I ?"1 ff,en een stadje veroverd. In I ILk?n.door de troepen dezer I Utid. wPunkew buitel gevecht ge- lm Bij Kief. I van het Duitsche. I w*«nt y.bb8n naar het D.N.B. ïjMi ff September in opeen- S^llinff .Sovjettroepen en ge- I k liseofi? ket gebied van I in. '«ikhni, Devechtsvliegtuigen lJIP,'«*e«.l.menwerPe,'s vernielden i*?b| t.u^" verwoestten met vol- i^Werkingen en troffen »e troepen zwaar. Tal rijke autocolonnes werden met bom men en boordwapens aangevallen en 350 voertuigen werden vernield. Bij den aanval op pantsercolonnes ver nielden de Duitsche vliegtuigen 20 tanks. In het Noorden. Sterke afdeelingen Stuka's hebben in de omgeving van Moermansk den 15den September de daar aangelegde versterkingen der bolsjewisten ge bombardeerd. In de Noordelijke IJs zee werden door bomtTeffers twee transportschepen van 2000 en 1000 brt. tot zinken gebracht. Een ander schip e van 1000 brt. liep zware be schadigingen op. ENGELSCHE VLIEGTUIGEN AAN HET SOVJET-FRONT. Blijkens het dagelijksche Deut- scher Politischer Bericht is een eskader van de Engelsche luchtmacht naar het dbrlogsterrein in Sovjet Rusland gezonden. Dit heeft volgens Reuters luchtvaart-correspon dent in Engeland de "grootste voldoe ning gewekt. Het Be r i c h t merkt hierbij op, dat hoewel men de juistheid van een en ander tot dusver nog niet kon vast stellen, toch reeds geizegd kan wor den dat Berlijn een opduiken van de Britsche luchtmacht met de aller grootste bevrediging ter kennis zal nemen, omdat het er het bewijs in ziet, dat het Sovjet-luchtwapen in twaalf weken zoo is gereduceerd, als zelfs in optimistische Duitsche schat tingen niet werd mogelijk geacht Volgens "Engelsche berichten zijn niet slechts vliegtuigen en vliegers,1 doch ook grondpersoneel naar de Sov jet-Unie gestuurd. Zoo zouden zich aan het Sovjet-front dus honderden', misschien wel duidend Engelschen be vinden. Ook dit acht het bericht op merkelijk, aangezien de Sovjetregee- ring indertijd een Engelsch-Ameri- kaanschen wensch heeft afgewezen om waarnemers naar het front te stu ren; dit onder het motto, dat men geen 'menschen, maar materieel noo- dig had. DE CONFERENTIE TE MOSKOU. Naar Associated Press uit Londen meldt, is de Amerikaansche missie voor Moskou bij haar aankofnst op het Londensche "vliegveld verwel komd door Eden, den Sovjetambassa deur Maisky en lord Beeverbrook. Kort daarop had de léider der Ameri kaansche missie, Harriman, een con ferentie met Churchill, waarna Har- rimanr verklaarde, dat hij zich zoo snel mogelijk naar Moskou wilde begeven. Naar Associated Press verder meldt moet de urgentie van het vertrek van Harriman verklaard worden door be richten uit de Sovjet-Unie, volgens welke het Sovjet-leger in de Oekraïne xieh in een uiterst gevaarlijke posi tie bevindt. De bolsjewisten wensehen in allerijl iedere mogelijke materieele hulp. In den ouderdom van M jaar ia, naar „Het Vad'erland meldt, overleden mr J. E. W. Duys, sedert kort vrederechter en oud-lid der Twee de Kamer, waarin hij vele jaren de S. JJ. A. P. heeft vertegenwoordigd. De heer Duys, die op 21 Februari 1875 të Nijmegen is geboren, werd, na aanvankelijk als lichtmatoos te hebben gevaren, opgeleid tot candidaat-notaris In die kwaliteit was hij sinds 1900 op verschillende kantoren werkzaam, tot dat hij in 1903 adjunct-commies werd aan de Rijksverzekeringsbank. Aldaar werd hij belast met het archief en de bibliotheek. Intusschen had hij zich bü de S.D.A.P. aangeslotén; hij trad als propagandist op. In 1905 vestigde hij zich te Zaandam, waar hij in 1909 lid van den raad en in 1912 wethouder werd, vfat hdj tot 1923 fs geweest. In 1909 werd hij in de Kamer gekozen. Hy is lid gebleven* tot 1936, dus 27 jaar. MR. J. E. W. DUYS. (Foto G. C.) fn 1935 verKet hij de soc.-dem. frac tie wegens'hevige geschillen met de partij o.a, 4°°r zijn brochure „Ter oriënteering, eenige besohouwingen naar aanleiding van enkele vragen der democratie", welke zelfs tot voorstellen tot royeering als lid der S.D.A.P. leid den. De voorstellen werden ingetrok ken, De heer Duys werd evenwel 7 December van dat jaar door het Partij bestuur geroyeerd. In 1923 had hü zich te ''s-Graven- hage gevestigd, waar hij ook"- korten tijd lid van den raad is geweest. De wijzigingen in het Academisch Statuut maakten het mogelijk/dat hij in de rechten kon gaan studeeren. «jn 1926 promoveerde hij en hij werd pleiter in straf- en civiele zaken. ■Niet,lang nadat hij de Tweede Ka mer had verlaten, is de heer Duys uit 's-Gravenhage vertrokken. Hij vestig de zich toen in Lochem. In 1938 is hij llid der N.S.B. geworden en nog pas kort geleden, 19 Augustus, toen het vrëderechterschap werd ingesteld, is hij tot vrederechter ,te Arnhem benóerhd. STEUNPUNTEN DER V.S. IN y ZUID-AMERIKA. Het E&N.B. meldt {lit'Washington: De machtigingswet, resp. de daar toe uitgetrokken zeven milliard dolk lar, welke eerlang met nog 6 milliard zullen worden verhoogd, zal voor taan ook op Zuid-Amerika vart toe passing zijd, zoo heeft president Roosevelt in zijn veisiag van Maan dag j.l. verklaag. Het betreft hier, zooals bekend eerprzijds het bouwen van steunpunten m Zuid-Amerikaan- scbe landén met geld van de' Ver. Staten, welke steunpunten door strijdkrachten Van de Ver. Staten-ge bruikt wbrden, evenwel in naam on der eigendom van het betrokken Zuid-Amerikaansche land, anderzijds is het plan van Rogsevelt erop ge richt, de uitvoeroverschotten van de Zuid-Amerikaansche landen op te kogpen 'oitt, eze landen af te" brengen van den handel met het Eup^peesche continent. De Führer bij zijn aoldateH aan het Oostfront. Onverwacht komt de wagen van den Führer op'een vliegveld kt bet- Oosten aan. (Weltbild-Polygóon) Ntar men ons van officieele zijde mededeelt, kan de uitreiking van de nieuwe textielkaart tegen 1 Novem ber u, tegemoet worden gezien. Uitvoerige mededeeiingen over de nieuwe distribatieregeïing van klee ding en huishoudgoederen zullen tijdig worden verètrekt. De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en*Visscnery deeit het volgende mede: Gedurende net tijdvak van 22 Sept.' tot 3 October a.s. zullen nieuwe aard appelkaarten worden uitgereikt. De plaatselijke distributiedieilsteii zullen nadey bekend maken, op welke dagen dit precies'zal geschieden. De nieuwe kaarten zijn te .onder scheiden in vier verschillende soorten en wel: a. Kaarten, gemerkt met de letter u, bestaande uit dertien bonnen met opdruk „aardappelen" en genummerd van 38 tot en met 50, elk nummer ge volgd door de letter a. b« Kaarten, gemerkt met de letter v, bestaande uit veertien bonnen, met opdruk „aardappelen" en genummerd van 0} tpt en met 14, elk nummer eveneens door de letter a gevolgd. c. Kaarten, gemerkt met de letter v., welke de zelfde kenteekenen- vertoo- nrn a's de koarten u, doch w aarbij eik nuhtmer gevolgd wordt door de letter t. De kaarten, gemerkt met „de letter' x, welke overeenkomen met dë kaarten v even eer r echter ellg nummer gevolgd door de -etier b. Hierna volgt een overzicht van de verschillende kaarten, welke aan de verschillende categorieën van perso nen zullen worden uitgereikt., Kaarten u en v. Bevolkings- Geboren Uit te reiken groepen kaarten a. 03 jaar nal Oct. 1938 1 U-krt en 1 v-krt u-krt en 2 v-krt u-krt en 3 v-krt 2 u-krt 2 v-krt zwaren u extra arbeid -a. zullen eaamhe- b. 413 jaar na 1 Jan. 1928 2 voor 2 Jan. 1938 c. 1420 jaar nal Jan.,1921 3 voor 2 Jan. 1936 d. volwassenen voor 2 Jan. 1921 er voorts krijgen personen, die arbeid verrichten, een kaart en personen, die zeer zwaren verrichten, twee kaarten u ext Aan houders van vetkaart'er ongeacht den leeftijd of werk den, die zij verrichten, bovendien nog een kaart w en een kaart x worden uitgereikt,; zoodat een houder van een vetkaart, zoowel kaarten u <en v, als kaarten w en x ontvangt. Aardappeltelers. Zoowel de beroepsaardappeltelers als de niet ingeschreve,n telers, dig vijf are 6f meer telergrond' dan wel 10 hïe of meer zandgrond bebouwen, komen njpt voor aardappelkaarten in aanmerking. In verband hiermede dienen deze per sonen zich met hün stamkaarten en die van, hun gezinsleden en hun inwonend personeel bij de plaatselijke distribu tiediensten te vervoegen. Dit zal die nen te geschieden op een nader door deze diensten „te bepalen dag, doch voor 21 September a.s. Omtrent het gebruik der kaarten zullen nog nadere gegevens worden bekend gemaakt. BRANDSTOFREGELING VOOR KAMER- EN PENSIONBEWONERS De secretaris-generaal van het de partement van Handel, Nijyerheid en Scheepvaart deelt het navolgende mede inzake de distributie vtin vaste brand stoffen. Binnenkort zal de gelegenheid worden opengesteld om aanvragen voor vaste brandstoffen in te dienen voor perso nen, die op kamers of in pension wo nen, indien in het betrokken perceel door middel v4n „haarden of kachels" wordt gestookt en de verhuurder een bonkaart J of K heeft ontvangen. Ten aanzien van hen, die op karrjks of/ en pension wonen in een perceel, waar door middel van een centrale verwar ming wordt verwarmd, in, welk geval een bonkaart L. aap den verhuurder uitgereikt, is een afwijkende regeling etroffen, welke één dezer dagën nader ■kend zal worden gemaakt. In ver sland met het feit, dat wegens verhui zing e.d. zeer éeel mutaties voorkomen •in de groep kamerbewoners, zal onder, de kamerverhuurders een twee-ppaan- delijksche enquête worden gehouden, voor de eerstermaal in de maand Sep tember 1941 en yoorts in November '41 en tn Januari 1942., In deze maanden zullen telkens de bonnen voor de belde daarop volgende maanden worden uit gereikt. Men dient met de hoeveelheid brandstoffen, welke kan wbrden aan geschaft op de in September 1941 uit gereikte bmiïnen toe te komen gedu rende October 1941 en November 1941, met de hoeveelheid, welke op de in November 1941 uitgereikte bonnen kan worden betrokken, gedurende Decem ber 1941 en januari 1942 en met de hoeveelheid, welke op de in Januari Ï942 uitgereikte bopnen kan worden aangeschaft gedurende Februari 1942 en Maart 1942. Na Maart 1942 zullen geen vasf'e brandstoffen vnor kamer- verhuur of pension meer worden be schikbaar gesteld, zopdat dë verbrui kers, die öok in de maanden April en Mei wensohen te stoken, zeer zuinig met de hun toegewezen hoeveelheid dienen te zijn. De uit te reiken bonnen zijn voorzien van de aanduiding „een eenheid brand stoffen" en geven gedurende het ge. heele stookseizoen, derhalve tot en met 39 April 1942, recht op het koopen van één eenheid vaste brandstoffen. All»- aanvragen moeten worden in gediend door den kamerverhuurder, respectievelijk pensionhouder bij den plaatselijken distributiedienst en wel op nader door dezen dienst bekend te makèn tijdstippen. De aanvrage dient te worden ingediend op formulieren MD 121, die bij de plaatselijke distri butiediensten op eveneens nader be kend te maken tijdstippen verkrijgbaar zullen zijn. De bonnen worden uitge reikt aan den kamerverhuurder of pen. sionhouder, uiteraard echter uitslui tend ten behoeve van den kamerbe woner of pensiongast. Brandstoffen mogen alleen worden aangevraagd voor vertrekken, welke door middel van haarden en kachels worden verwarmd. Per kajnerbewo ner of per gast zal in geen geval voor meer dan een kamer een extra rant soen worden verstrekt. Dit extra rant soen zal voor de maanden October en November 3 bonnen, elk voor één eenheid brandstoffen, bedragen. Iemand, die meer dan één kamer heeft gehuurd, komt derhalve slechts in aan. merking voor brandstof voor één van deze kamers. Bovendien zal, indien verschillende personen samenwonen op één of meer gehuurde kamers, slechts ten behoeve van één van hen-een rant soen brandstoffen beschikbaar worden gesteld. In geen geval mogen voorts brandstoffen worden aangevraagd voor de kamérs, welke verhuurd zijn aan ouders, kinderen, klein-, pleeg- en stief kinderen en andere familieleden. Ook kostgangers, die de maaltijden tezamen met het gezin van den kamerverhuur der gebruiken mogen niet op het aan vraagformulier worden vermeld. Het Rijkscommissariaat deelt mede: In aansluiting op de gisteren bekend gemaakte verbeurdverklaring van de vermogenswaarden der levende leden vaii het Iluis van Oranje-Nassau wordt op grond van artikel 45 (1) van de verordening no. 138/41 door den com missaris-generaal voor de Veiligheid bepaald: Art. I. Het noemen of gebruiken van namen der levende leden van het Huis van Oranje-Nassau door economische en niet-economische vereenigingen en stichtingen, openbare en particuliere instellingen en- inrichtingen, alsmede in firmanamen en als aanduiding van een handelsartikel is verboden. Even eens is het gebruik van afbeeldingen verboden, waardoor' een contact met het Huis Oranje Nassau wordt aange duid. Art. 2. Handelingen in strijd met deze ver ordening zijn overtredingen en wor den overeenkomstig artikel 45 (2) van de verordening no. 138/41 bestraft, voor zoover niet volgens andere bepa lingen eèri zwaardere straf is Vastge steld. Art. 3., De afkondiging van deze verorde ning geschiedt door bekendmaking in de pers. Zij treedt met haar publicatie in werking. KWAADAARDIGE LASTER ACHTERHAALD. F. A. A. van der Pas te Tilburg heeft ito het openbaar de door niets gegronde bewering gepit, dat N. S. B.'ers in de Meidagen van het vorige jaar te Rot terdam o{i Nederlandsche soldaten heb ben geschoten. Wegmis de lichtvaardige en laster lijke b#Weling van zijn bewering werd van deuPas in hechtenis genomen en voor zes maandén naar een concentra tiekamp gsrtuurd. (A N. P.). F Zon op 7.18, onder 19.49. Maan op 3.47, onder 18.30. Men i» verplicht Ie verduis teren van ^uooder(»| tot tonsophomst Lantaarn» van voertuigen moeten h uur na tonsonder- fang ontstoken worden. P K 112 HET AFTREDEN VAN DEN SJAH. De Britsche berichtendienst meldt uit Teheran, dat de Engelsche en Sovjet-strijdkrachten besloten hebben, Teheran te bezetten en dat zij reed» naar de hoofdstad oprukken. Reuter meldt, dat de Britsche en de bolsjewistische tröëpen zijn opgetrok ken tot enkele mijlen voor Teheran. Volgens een ander Reuterbericht uit Teheran wordt aangenomen, dat de Britsche en bolsjewistische troepen Woensdag gemeenschappelijk de stad zullen binnentrekken. n Naar Reuter uit Teheran meldt, heeft het Britsche gezanschap mede- getPiSSi, dat de Sovjets reeds Kratsj, dat op 28 mijlen a'fstand van Teheran ligt, hebben bezet. Volgens "een N.P.- bericht zijn de Sovjettroepen reeds in Karasj, een buitenwijk van Teheran, gearriveerd. Een Britsche colonne pant serwagens rukt van het Zuiden uit de buitenwijken van Teheran binnen. Naar in Teheran in Britsche krin gen verluidt, zullen de SoVjets en Britsche troepen Teheran zelf jiiet bezetten, doch in kazernes, buiten de stad worden ondergebracht, tot een definitieve regeling getroffen is. Buitengewone zitting Iraansch parlement. Een buitengewone zitting van het Iraansche parlement is, naar het agentschap Pars meldt, gisteren om 11 uur gehouden. De eerste minister legde de volgende verklaring af: „Ik heb den afgevaardigden en het - volk van Iran de belangrijke mede- deeling te doen, dat Zijne Keizerlijke^ Majesteit Reza Sjah Pahlevi om ge- zondheidsredenen is afgetreden ten gunste van zijn zoon, den kroonprins, als zijn rechtmatigen opvolger. Deze heeft de macht overeenkomstig de wet en de grondwet in handen genomen". De premier riep het parlement op Woensdag weer bijeen te komen, opddf de nieuwe vorst de door de wet voor geschreven formaliteiten voor het par lement kan vervullen. Bolsjewiseering. Volgens te Kaboel ontvangen berich ten bereidt de Sovjet-Unie de bolsje wiseering in zeer-snel tempo voor van d» door Sovjettroepen bezette deelen van Iran en van geheel Noord-Iran. Daarbij wordt een zelfde tactiek ge volgd als destijds in Fijiland. De Mos- kousche radio laat sedert verscheidene dagen steeds weer de zwaarste verwij ten hooren jegens de tegenwoordige regeering van Iran en vooral tegen het Iraansche leger. Zij wordt beschuldigd van sabotage der voorwaarden van den wapenstilstand en men roept de „ar beiders en boeren" van Iran op tegen het tegenwoordige systeem op te staan en een nieuwe revolutionaire regee ring te vormen. De sjah in Turkije? Het Bulgaarsche blad'Sora geeft jn een eigen bericht uit Ankara de motieven weer, welke den sjah van Iran hebben bewogen afstand te doen van den troon. liet oprukken van de Britsche en Sovjet-troepen in Iran ep het staken van den tegenstand door Iran hebben- den sjah aanleiding gegeven, zoo schrijft?het blad, enkele maatregelen te nemen, waarmede de nieuwe re geering van Iran het niet eens was, In den nacht van Zondag op Maan dag heeft de nieuwe regeering van Iran ëen beslissing genomen,, welke nëerkwam op een volledige beper king van de grondwettelijke rechten varj. den sjah, In verband hiermede heeft sjah Riza Khan Pahlevi besloten ten gun ste van den troonopvolger afstand te doen. De troonsafstand werd eerst twee iiur na het vertrek van den sjah uit de hoofdstad bekend gemaakt, toen *aan het parlement hiervan mededee- ling werd gedaaft. Over de reis van den sjah wordt een volledig stilzwij gen in acht genomerf. „Welingelichte diplomatieke kringen te Ankara heb ben verklaard, zoo meldt het blad verder, dat de sjah zich met enkele leden van zijn gevolg naar een vlieg veld bij Teheran heeft begeven, van waar hjj in onbekende richting is ver trokken. Volgens onbevestigde beriahten, zou de. sjah ergens in Turkije geland zijn, en wórdt-hy te Ankara ver wacht. De toestand In Iran. Dé toestand in Iran heeft ,*ich, vol gens een bericht van So ra uit An. kara, in verband met de jongste re- beurtenissen nog verder toegespitst. De opstand van de Koerden en andere stammen in het Noordelijke en Noordoostelijke deel van hei land heeft een grooteren omvang aange nomen, zoo verneem(p het blad. Over de bewegingen van de Sovjettroepen in de richting naar Teheran >s be kend 'geworden, dat een gemotori seerde Sovjetcolonne Maandag Tebris heeft verlaten. In toonaangevende Turkschn klingen wordt de opmarsch van de Enge^chc en Sovje'.noepen naar Tehc a- eeft ?,wei oop" genoemd en wordl da m'ening uhgesproken, dat diegene, erstn zal binnen in handen zal trekken^, de stad houden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1