NIEUWSBLAD, VOOR GOUDA EN OMSTREKEN strijd phase van den in het Oosten n Doeltreffende regeling van de oorlogsschade aan huisraad we j. ion titaan j t 18 Sept. 1941 Na het bedwingen van den Dnjepr Alle aanvallen op de bruggehoofden mislukt /Het vleeschrantsqen. MINDER BROJD EN MINDER VET. Daarentegen kunnen meer aardappelen beschikbaar woeden gesteld. AMERIKAANSCHE CONVOOIEN NAAR IJSLAND. ïruiling van melk- kaarten. Inlevering van rijst. De vloot zal „alle n/iethoden" gebruiken. Slachtoffers zullen opnieuw worden opgeroepen Uitkeeringen in den vorm van spaarbankboekjes sJ rivier. p ver de Duitaeho IJDSCHI 20736 g op bet weennachtsbe- gisteren verneemt D.N.B. wtuw' (ase in de succesvolle tegen de Sovjets is ingetre- „"«e Duitsche Zuidelijke vleugel fan strijd heeft opgenomen en atnvtl tot over den -{Ingezet. Achter dezen be- riviersector waande de ging zich voorloopig vol- fetlig. te meer waar het aan- llechte weer der laatste we- bewegingsmogelijkheid der eenheden buitengewoon be- Hoewel de Dnjepr in zijn pl 2 km. breed is, zijn de poepen er toch in geslaagd mi Ut plaatsen te bedwingen, die jfH verdere voortzetting der - van belang zijn. Evenals tij- Ho, veldtocht in het Westen de bil Sedan en de Bovenrijn bij ondanks hardnekkige verdedl- n den tegenstander bedwongen" gelukte ook thans de 'over. over den Dnjepr, hoewel de Sov- gtr waakzaam waren en herhaal- hevfge tegenaanvallen ondema- op de snel gevormde bruggehoof- Een doorslaand succee van den Duitsdien aanval ten Oosten de bruggehoofden kan het geheele Dsjeprfront der Sovjets in gevaar Ten Oosten van den Dnjepr de belangrijke industriegebieden iö Chirkof en het Donetzbekken, op ongeveer tweehonderd kilo- afstand van den Dnepr-bocht. de groote natuurlijke verde- ie ligt echter achter de Doaetx, dus ten Oosten van de ge vende industriegebieden. DE STRIJD AAN DEN DNJEPR BQ de gevechten om den overtocht mr den Dnjepr is het Duitsche pant- «wagenl gelukt, naar het D.N.B. in militaire zijde verneemt, tezamen wt vluchtende bolsjewisten over een HM meter lange noodbrug over den r op te rukken en op die wijze rste bruggehoofd aan den Qoste- lijk« oever te vormen. Ondanks de hardnekkige tegenaanvallen der Sov- |«i, die eenige dagen aanhielden, kon- fat de Duitsche troepen onder zwahe nrliezen der Sovjets liet bruggehoofd Wwudeit en verder uitbouwen. B(j de gevechten in dezen sector widen op een dag zeven Sovjetbatte «jen tot zwijgen gebracht, talrijke jantaerwaeene en vijf kanonneerboo tawniield en 1500 gevangenen gè- wakt. Op andere plaatsen aan den, wjepr drongen eveneens Duitsche Jya tot den Oostelijken oever «w. De telkens weer tegeri de brug- i™tden ondernomen bolsjewistische fanvallen mislukten door de stan<i- Jfaigheid der Duitsche soldaten. Van raderd Sovjetpantserwagens, die in w lector van een Duitsch legercorps werden er in korten tijd 88 ■7™™, terwijl bij een den volgenden 2®»ernomen aanval 29 pantserwa- "len strijd bleven. Door een "®r legercorps werden binnen twee Jjtj* W pantserwagens vernietigd. In J*™1™, die verscheidene dagen •Wen verloren de Sovjet» bij pant- faf'ïif*1 op ePn üchte Duitsche "w 127 pantserwagens. Een Duit- iiBM'e 'n'an'pr,e mapkte bij een ,J~ '."hait een bruggehoofd onder- wij.11 "Xlerhalven dag 3700 ge- S nen, terwijl tijdens zware ge- een ander bi-uggehoofd TOESTAND DER SOVJETS KRITIEK Cyril Laykin heeft voor den Lon denschen omroep verklaard, dat men niets zou winnen, wanneer men het feit ontkende, dat de toestand der Sovjets in alle drie sectoren kritiek is. Er zijn nooit in de geschiedenis in zoo korten tijd zulke verliezen geweest als in dezen veldtocht, waar de om iede- ren voetbreed grond strijdende bond genooten van Engeland werden terug gedrongen. Leningrad is de best ver dedigde stad ter wereld. Wanneer d< Duitschers voet zouden zetten in deze stad, zou dat een verpletterende slag zijn voor de Sovjets. De val van Le ningrad zou een vreeselijken slag vor men voor het bolsjewistische moreel .gingenen werden gemaaktH («nlJu l're wordt nader me- dat de Duitsche troepen in .gelijken sector in ■crachtig ven doorbroken h»itZifp sect°r in een dappe- tan,Tïï°p drachtig versterkte stel. hebben doorbroken. JAR REt FINSCHE FRONT. •bitM(«IMi5h,e afdeeling heeft het langrijke eiland Rahma- "«t Ladogameer veroverd. De bolsjewisten vernielden op btnol vau Stalin ook in Keval alles, wat liiiu nog op hun lucht voor de Duitsche troepen -mogelijk was. Zoo ook de clectricileitswerken der stad. (Weltbild-Polygoon) Ook zouden de verliezen dei- Sovjets aan manschappen, machmes en sche pen bij de verovering van deze stad reusachtig zijn. Door den opmarsch der Duitschers in het Zuiden verkeert Kief ernstig in gevaar. Aan den bene denloop is de Dnjepr op verscheidene plaatsen door de Duitschers over schreden en de Krim afgesneden Bij zonder ernstig zijn de op verscheidene plaatsen door belangrijke Duitsche strijdkrachten voltrokken passages over de Dnjepr, waardoor niet alleen de oorlogsindustrie, maar ook de Krim bedreigd wordt. In verband met de irflededeelingen in het Duitsche weermachtsbericht, vol gens welke aan het Oostelijk front ope raties van den grootsten strategischer, omvang zijn te verwachten, verklaart de kortegolf-zender 'Boston, dat men moet toegeven, dat de aanwesigheid van Duitsche troepen ten Oosten var. den Dnjepr een zeer groot gevaar vormt. De militaire deskundige van de Engeisehe radio, 'majoor Hastings, heeft er op gewezen, dat het Engei sehe volk goed moet begrijpen, dat een voortzettng van den oorlog door de bolsjewieken afhankelijk is van een snelle en overvloedige levering van oorlogsmateriaal. De reserves aan 'wapens en munitie van de {Sovjet- legers worden steeds kleiner. Verder verklaarde majoor Hastings, dat de Duitsche ring om Kief gesloten is. Misschien zal ook Charkof vallen- en vandaar zou dan de opmabsch in de industriegebieden worden voortgezet Tenslotte merkte majoof Hastings nog op, dat de Engeisehe deskundigen zich misschien vergut hebben, wan neer zij aannamen, dat alleen Moakou bet doel der Duitschers zou zijn ge weest. NTRIJDÏ RU LENINGRAD NEEMT IN HEVIGHEID TOE Uit Moskou meldt United Press: Be richten van het front van Leningrad melden, dat de alag, welke dag en nacht voortreedt, voortdurend in hevigheid toeneemt. Aan beide zijden nemen honderdduizenden soldaten aan He ge vechten deel. De schepen ger Oostzee- vloot ondersteunen de Sovjet-troepen te land, terwijl alle matrozen en mari nier^, die op de schepen kunnen wor- Hen 'gemist, aan den strijd te land deel nenfen. Duizenden leden van de volks- gar^e die enkele .weken geleden nog in jde fabrieken werkten, bevinden ziol) tlians eveneens aan het front. t 20 a 30 PCT. BEEN. aDe secretaris-generaal van- het de nent van Landbouw en Vissche- maakt het volgende bekend met trekking tot het percentage been, d*t' bij de distributie van vleesch mag iwofden gerekend. lp' eenige gemeenten zijn in de plaatselijke bladen of in slagerijen tfaste beenpercentages gepubliceerd, waardoor het publiek den indruk zou miunnen krijgen, dat het vleeschrant- 8»en gewijzigd is. Dëie'publicaties dragen echter geen enk») officieel karakter. Het beer per centage ia afhankelijk van de kwaliteit van het vleesch en kan derhalve niet vooraf vastgesteld worden. Wel kan in het algemeen worden gezegd, dat Ongeveer 20 tot 30 van de hoeveel heid vleeSch, waarop de distributie- men recht geven, mag worden be rekend voor beer. .en rantsoen vleesch, dat, zooals end is. 100 gram bedraagt, zal doa ongeveer 70—80 gram vleesch en I gram been mogen bevatten. Indien de klant zulks verlangt, meet het been' worden bijgeleverd Van deskundige zijde vernemen wij, dat de ongunstige weersomstan digheden, die de oogstopbrengst ge drukt hebber, de voedselvoorziening voor den komenden winter in ons land niet gemakkelijker maken. Reeds in normale tijden zijn wij van invoer van elders afhankelijk. Ons land is op één na het dichtstbe volkte land van Europa. België heeft 4.6 inwoner per h.a. cultuurgronc Nederland 3.7 en het is onmogelijk een volk van 9 millioen zielen te voe den van de opbrengst van den hier beschikbaren Cultuurgrond. Steeds moest een 'aanzienlijk dee! van het benoodigde worden ingevoerd. En -,is de oogstopbrengst ge'ijk thans-hër geval is, niet al te gunstig, dan stijgt de noodzakelijkheid van invoer inade- zeifde mate. Nu is het bekend, dat Engeland zich van het wel of wee dbr burgerbevo.king van zijn voormalige bondgenooten zeer weinig aantrekt Het heeft den' voedseltoevoer naar alle door de as-mogendheden bezétfe ianden zonder méér stopgezet. Zoo doende slaat de on_mst van het-weer en de vermindering van de oogstop brengst op de distributiemogelij'ic. heden terug en dwingt -tot eenige be perkingen Het broodrantsoen zal, daar de graanoogst vrijwel overal lager ge weest is dan normaal, eenige ver mindering ondergaan. Ook' de yet- positie van ons land wordt er, ge zien het feit, dat het krachtvoer voor het vee inkrimpt, niet beter op en een kleine vermindering der rantsoenen behoort niet tot de on mogelijkheden. Inmidde's wordt al het mogelijke gedaan. Wij verklappen geen geheim, wanneer wjj zeggen, dat de Duiteche autoriteiten hier te lande zich zeer veel inspanning"getr Oosten, ook bij de autoriteiten te Berlijn, om de voedsel positie van Nederland zoo gunstig mogelijk te maken en aan de Neder- Iandsche distributie-autoriteiten allen mogelijken steun bieden. De Nederlandsehe distribiitieautori- teiten gevoelen diep leed over elke beperking, die zij aan de bevolking moeten opleggen en zouden liever bljjde klanken doen hooren. Doch voorzichtig en vooruitziend beleid is nu eenmaal e ,-h. En dit beleid zal. te meer succes hebben naarmate de be volking de autoriteiten Jiterker steunt en alleszins helpt om ftet sabnteeren der distributie door den sluikhandel tegen te gaap. Inmiddels behoeft ook dit stukje niet enkel somberheid te ademen. Het aardappelrantsoen wordtover- hoogd. Wat wij in granen tekort komen, hebben wij des te ruimer in aardappelen mogen oogsten. Het zijn voorloopig in hoofdzaak veen- aardappelen, die' een maximale" op brengst gaven en het eerst op moeten. Fn dit zijn niet de mooiste aardappelen. Maar daarna komen de mooiere aardappelen. MARKT IL TEL. 2741 Postrekening «MM Chefredacteur! F. HETER, Goudk. rivier. pi gr iers hebben gauw een noodbrug ge- wsarover de Duitsche opmarsch paar hel flosten zonder onderbreking voortgang vindt. (Wtltbild-Polygoon) De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vis- schérij maakt bekend, dat nog [tot Woensdag 1 October a.s. de gelegen heid wordt gegeven groene melkkaar- ten bij de distributiediensten te -uilen tegen R-me!kkaarten. .Zooals reads eerder ts gepubliceerd, komen uitslli- tend de groene meikkaarten van km- derer, die op 1 Februari j.l. nog geen 14 jaar oud waren, in aanmerking voor dit inruilen. Bij het ruiten moét de distributiestamkaart van het be trokken kind getoond worden. Na 1 October aj. zal geen gelegen heid tot ruilen meer geboden wordeij. De Ned. Staatscourant bevat een be sluit van den secretaris-generaal van h'et departement van Landbouw en Visscherij, waarbij wordt bé^aald. dat hij, die rijst voorhadden of in voorraad heeft, verplicht is deze bij .de stichting Nederlandsehe Meelcentrale,-je 's-Gra- venhage. in ie leveren, tot een hoeveel heid, op 't tijdstip er, op de wijze, als de directeur van voorn emde stichting zal bepalen Voor de rijst wordt een .vergoeding toegekend, welke zal worden vastge- 'steld door den directeur, van voornoem- stichting in overleg met den directeur- generaal van de Voedselvoorziening. Welikij-Luki in Duitsche handen, Terwijl verken- ningsafdeelingen verder in de stad doordringen, be schermt 't pant- serafweergeschut den overgang over de r.vier. (Orbis-Moüan) SCHEPEN EN VLIEGTUIGEN IN HET N. DEEL VAN DEN I ATLANTISCHEN OCEAAN. De Amerikaansche minister van Marine, Knox, heeft gisteren in de persconferentie verklaard, dat de Amerikaansche vloot „alle methoden" zal gebruiken, om een veilige aan komst van het materieel voor de hulp verleening aan Engeland te garandee ren. Het convooieeren •'"or slagsche pen is slechts een der vele gebruikte methoden. Voor het eerst gat de mi nister te verstaan, dat scheper/ en vliegtuigen der Vereenigde Staten op het Noordelijk deel van den Atlanti- schen Oceaan zullen worden gebruikt. Op een vraag, of de Amerikasj^che bescherming slechts gegeven zalwor- -den tot een bepaald punt voor IJsland en of schepen dan aan de Britsche bescherming zullen worden overgege ven, antwoordde Knox, dat hot onver standig en indiscreet zou zijn, nadere bijzonderheden mede te deelen. Op de vraag of de Britsche en geallieerde schepen, welke de haven van New York zijn binnengeloopen, tot een con. vooi zullen worden samengesteld, gaf de minister slechts vage antwoorden. Voorts maakte Knox bekend, dat voorbereidingen - getroffen worden voor netversperringen aan de ingan gen van de groote Amerikaansche ha vens, alsmede voor mijnversperring ter bescherming van de inrichtmafen te land der Amerikaansche mar'1- Zoowel aan de West- als aap de kust zijn reeds opslagplaatsen netveraperringen ingericht en bjfj het geheele hiervoor benoodigde teriaal is reeds aan de marine verd. In San Francisco en J"few fort (Rhode Island) woTden de officieren en manschappen voor de nettenleg- gers en begeleidende vaartuigen op geleid. De New-Yorksche avondbladen staan geheel in het teeken van de verkla ring van Knox over het instellen van convooien naar IJsland. De koppen van de bladen luiden: „Knox deelt mede, dat convooien gevormd zulllh worden,", „Amerikaamtche convooien helpen de Engelschen" of „Knox geeft, de vorming van convooien toe". Associated Press schrijft in een commentaar hierover, dat de Aiperi- kaansche regeering aan de reeds lang sleepende debatten ino het Congres voor of tegen het convooistelsel een ■t-injie heeft gemaakt, door eenvoudig copvooien te vormen. De Staatscourant van heden bevat l'bedrag van 10.000,- een besluit van den wnd.' secretaris-||gaan. niet te- boven generaal van het departement van Fi nanciën tot wijziging van de regelen betreffende de bijdragen van het Rüh in de door oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan huisraad. Na artikel 8 wordt ingevoegd een nieuw artikel luidende: Artikej-jla. - (1). Indien de schade op of na 16 September 1941 is toegebracht wordt, in afwijking van hetgeen in de vorige artikelen is bepaald, voor verloren gegane of «nherstelbaar beschadigde zaken eelt bijdrage verleend ten be- loope van den voor die zaken beste den aankoopprijs, verminderd met een redelijk bedrag voor afschrijving, met dien verstande, dat de bijdrage niet minder bedrhagt dan de verkoop waarde dier zaken op 9 Mei 1940. (2). Bij de berekening van de oij- age volgens het vorige lid worden echfet niet in aanmerking genomen: a. geld en geldswaardige papieren, b. zaken, welke geen handelswaar de hebben, c. kennelijk overtollig^ zaken. (3) Voorts worden de navolgende zaken per persoon tot geen hooger be drag in aanmerking genomen, dan bij elke zaak of groep van zaken is ver meld: a. bontmantels in totaal ƒ300, b. schilderijen ~êlT andere kunst voorwerpen in totaal iuo0 c. verzamelingen, met uitzondering van schilderijen en kunstvoorwerpen ip totaal 400, d. voorwerpen behoorende tot eefi speciale liefhebberij van deh betrok kene in totaal 400, e. sieraden (met inbegrip van gou den en zilveren vo'orwerpen) in totaal 1000,-5-, (4). De bijdrage aan één persoon, toe te kennen in de schade veroor-j zaakt door één gebeurtenis kan het (5) Voor de toepassing van'dit ar ,ikel wordt de rechthebbende op de aken, met zijn echtgenoot(e), zijn inderjarige eigen- of aangehuwde inderen en dè overige bij hem inwo- ende minderjarige kinderen over wie U of zijn echtgenoot(e) de vöogdij uitoefent als één persoon beschouwd. (6) Dit artikel blijft buiten toepas sing als de berekening van de bijdrage Volgens de artikelen 1 t.m. 8 tot een Hooger bedfag zou leiden. Dit besluit wordt gerekend.in wer king te zijn getreden op 16 Sept. 1941. TOELICHTING VAN DEN ALGEMEEN GEMACHTIGDE. De heer F, L. Rambonnet, algemeen gimachtigde voor de oorlogs- en de- f msiéschaden gaf in een onderhoud niet het A.N.P. direct toe, dat de klachten, welke tot heden wérden v srnomen over de getroffen maatrege- 1. n, wel gefundeerd waren. Het meest betroffen zij de vergoeding der huis- r ladschaden. Tot heden was de rege- 1 ng zoo: men gaf zijn huisraadschade aan en deze werd bepaald naar de i uurwaa-de van de woning, waarin 1 et huisraad zich bevond. Deze oude jegeling geldt voortaan als minimum- 'iasis voor de uitkeerlng voor huis- faadschade. Thans is over de ge- leele Hjn een herziening getrof- 'en en wel als volgt: de slacht- ffors worden opnieuw opgeroepen. >e enquêtecommissies hooren den be trokkene, waarbij hun oorspronkelijke aangifte als basis wordt genomen. Voorts wordt huisraadschade boven 10.000 gld niet vergoed. Dit maximum is ip de plaats gekomen van het vroegere maximum van 7500 gld. Uit gangspunt ia de waarde van net ver loren gegane, waarbij uiteraard reke ning wordt gehouden met afschrijvin gen. Voor bepaalJeJuxueuze artikelei wordt, zöoa!s uit het besluit blijkt, dt waarde boven een bepaal^ maximum niet in aanm.-rto'ij èéucinert. Wie nu nog ter toesla? omvangt-op het reeds vastgestelde bedrag of in de toekomst het voile bedrag vcor zijn schade aan huisraad onvangt, krijgt (|it geld uit betaald op een spaar- of deposito boekje bij deNederlandsehe Midden standsbark, w230 film 'iti het land he»ft. en derhalve niet ui con tante? Men krijgt 2ijn schadevergoeding voor huisraadschade in den vorm van een spaarbankboekje tot een bepaald bedrag. Dit geldt dan voor bedragen boven 100. Wanneer het uit te be talen bedrag onder 100 •blijft, krijgt men een chèque op diezelfde bank. Na dat tusschen betrokkenen en een win kelier een koopovereenkomst betref, fende aanschaffing van huisraad is tót stand gekomen, wordt het "bedrag van het spaarbankboekje afgeschreven. De kooper en de.winkelier dienen daar voor een formulier te onderteekenen, welke fonnuliefen verkrijgbaar zijn bij de kantoren van bovengenoemde bank. De getroffene gaat met zulk een onder teekend formulier naar de .bank, die dan een chèque afgeeft ten'name van den desbetreffenden winkelier. Tegen' afgifte van deze chèque worden de goederen door den winkelier gan den getroffene afgeleverd. De mogelijkheid, het "spaarbank boekje aldus af te schrijven bestaat al leen bij aankoop van gebruiksgoederen voor de huishouding en- derhalve niet voor aankoopen van levensmiddelen, dranken en and ére dergelijke ver- bruiksgoederen. De Mtddenstandsbank neemt echter slechts formulierenbe treffende afschrijving in ontvangst, in dien het bedragen betreft van 10 en hooger Na verloop van veertien dagen ria den'datum van uitgifte van het spaarbankboekje, kan op ieder boekje 25 in contanten worden afgehaald. Dit is gemakkelijk voor hen, die op geld zitten te wachten. Rentebetaling Er is nog een novum in de nieuwe regeling, aldus de heer Rambonnet en dig^il zeker in den smaak vallen. Men krijgt nl. een rente en wel ingaande 16 September. Dit geldt yoor iedereen, ook al ontvangt men zijn boêkje veei later. Hierdoor wordt het ibezwaao ondervangen, dat mon nu eenmaal niét allen het eerst kan helpen. De rentevergoeding is ook een aansporing om zyn geld rustig te laten staan in dien men het nog niet aanstonds kan besteden zooals men het wel zou wen- schen. Maar wel moet hieraan worden gedacht: besteedt het geld goed. Met den toeslag is het uit. Vérder vergoe dingen voor huisraadschaden worden niet meer verleend. Wij merkten den heer Rambonnet nog het volgende op: er zijn menschen, die zoo dringend om huisrdad .verlegen zaten, dat zij reeds inkoopen hebben gedaan van geleend geld, Hoe zullen de commissies staan tegenover deze per sonen? Hierop werd geantwoord, dat voor degenen, die met gelèend geld gekocht hebben, de schade-enquêtecommissies bij uitzondering zullen toestaan, het spaarbankboekje in contanten af te schrijven. „Is er nog iets'te zeggen over de volgorde, waarin men wordt opge roepen?" „Die volgorde wordt bepaald door de commissies. Niemand kan voorrang verkrijgen." Tot zoover het onderhoud met den heer Rambonnet, die aan het eind daarvan nog hulde wenschte .te bren gen aan den grooten arbeid, verricht door de schadeenquêtecommissies en door de afdeeling oorlogsschade. Wat betreft de nieuwe huisraadschaderege- ling meende de algemeen gemachtigde te mogen opmerken, dat hier vap een regeling kan worden gesproken, welke een ieder zal bevredigen. Een volgende - keer zal hij nog een en ander mededee- len over nieuwigheden to andere schaderegelingen. j Zon on 7.20,-onder 19.47. Maan op 4.58, bnder 18.59. Men li verplicht te verduis teren van zonsondergang tot* zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten M unr ni zonsonder gang ontstoken wordtn T K 712

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1