Kf i - in Duitsche handen r 20 September 1941 Nieuwsblad voor goud a en omstreken Ook Polta> Z.W. van [a, 120 k.m. ten iarkof gevallen t f tn Mtaan y I.P.B) Is Engelsche uitlatingen over den toestand der Sovjet-Unie momsingelingsslag De bezetting van Iran. Registratie van vrachtauto's. Uniformkleeding Neder- landsche Arbeidsdienst. Lystencollecte van Winterhulp. Maatregelen tegen clan- destienen uitvoer van groenten. De verduistering. i w 't*ï- ppels. Wfcr- Tuiu angü- wor* nJief zoo- aites, be- alie De I Een e er men n pe- lin lop ban de [takjes loeaem J groen |vuur- on veve:) I als de _i dit ."•Des der barr |eplant nsche, iboc, zoo nde- - men iracl too ha< r ricb- i ee i Wee- ere' love** UDSCHE COUBANT M 20738 wUweiuBi >8199 S°' Chefredacteur: P. TIETER, Ootid* r 0LEW5K KOROSTEN A I ftOWNO SWJAGEL orcd- Wolysk BORO RAOOM 2~c3<OROSTYSJ ZJITOMIR ZV^KUEF) 5CHEPE.TOWKA Novo Mifopol) V', SASSLAW konstanine Zlhkwa SKWAHA PROSKUROW HOOFDSPOORWEG SPOORWEG WINNITZA V Victorie Duitsch- ted tmnt voor Europa op alle fronten. |M veerbevrl der Duitsche nuukt d.d. 19 Sept. [bM het bestek van de he- Ifemaakte omsinge- ties is ook de aanval ll'kÓekninsche hoofdstad Kief Na een stoutmoedigen J ik door de uitgebreide, f i fortificaties op den Weste. t oever van den Dnjepr zijn j i troepen de stad binnenge- S fee. Op de citadel wappert j it hedenochtend de Rijksoor- j [Bet opperbevel maakt verder i F"*- .8 I Duitsche troepen, die na den p eht over den Dnjepr bij j rotojoeg, den aanval ook i r bet Noord-Oosten voortzet- f hebben Poltawa, op 120 km. j l Zuidwesten van Charkof ge- S i, veroverd. Mnianmauamv Duitsche militaire zijde wordt l«tD,N.B. medegedeeld: Een in- p'uden omvang van den grooten |«iï de omgeving van Kief wordt Wn Mgt men, wanneer men M«t het gebied waarop strijd ge- ■Prordt en dat zich uitstrekt van U» (in het Noordén) tot den j J) het Westen en Zuid-Westen, ®™"beter ten Oosten van Kief Waakte beslaat gelijk aan den Mtachen—KeulenStettin. medegedeeld, dat Duit- yJVMhtsvliegtuigen den 19en Sep- 'en Oosten van Poltawa 'tade Sovjet-afdeelingen met IJ.» aangevallen, y® eentralen sector waren de L van het luchtwapen vooral Rii»? v? spoorwegverbindingen M J belangrijke spoorlijn JJJfchUiende plaatsen door onderbroken, verscheidene li? poring gebracht. Ma», t°P, vliegvelden in de J.™1 Leningrad werden den iS s volgens tot nu toe ont lui i!»1! 24 Sovjetvliegtui- H as uil01!? vernield. Bovendien 'Set,; 'n luchtgevechten i^LË?'4eWten sector hebben de ijT,® wanhopige tegenaan- d» «P, ?evechtssector van twee '•Buiiirt, s, .escadrons cavalerie .^'eUingen laten inrijden, "eis werden volkomen Plklil®*ptember hebben, naar »i> Duitsche pantser- rit JPJZuidelijken sector met P!Mvüiües gestreden. In wanho- den ^probeerden de bolsje- tiijt „O'Carsch van de Duitsche 6r .W?le brengen. De tegen- fcv i werd echter 0VeraI "«de.,, afdeeUngen werden Ban gehakt. ZWAAR ^i 'GD l"*'8 verneem', hebben L,tti*ninJl. j gtu'gen ten Wes- u '-'rJcerrf u en Sovjetslagschip '8d. Het werd zwaar be- !!tch'8vlia»t lfcï?1,e atm»ïïigen bebben hun I 'v"t Gort» °P Eenheden var e Zn-ar?'v en koopvaardijvlo- voortgezet. Een - ..b^fr en een kleiner oo». door bomtreffers -veo »i fn °P- Drie koop- «vsii^J™ 'ezamen 10.000 b.r.t. zwaar getrofifen. ENGELAND EN DE TOESTAND DER SOVJET-UNIE De correspondent van het Spaan- sche blad „A.B.C." meldt uit Londen, dat de alarmeerende stemmen in de Brjtsche pers over den toestand der Sovjet-Unie duidelijk hoorbaar wor den. De Evening Standard waarschuwt tegen vergelijkingen met den NapoleontisChen vedltocht, want deze biedt weinig parallellen, met het geen zich thans in de Sovjet-Unie af speelt. Napoleon had Ue Russische legers intact gelaten, dwr zij zich voor hemterugtrokken, .terwijl hij straf op Moskou af marcheerde. Daarop heeft hij zich, met het voo'rnemienom in te grijpen in den oorlog in Spanje; uit Moskou teruggetrokken. Verder was de sneeuw toentertijd een onoverkome lijke hindernis, terwijl thans geen re den bestaat om aan te nemen, dat de Duitschers den strijd in den winter niet zouden kunnen voortzetten. De indus. trieele capaciteit der Sovjets is door de Duitsche aanvallen beperkt. De Sovjets kunnen dus hun verloren oor logstuig niet vervangen, terwijl de Duitsche oorlogsindustrie intact blijft. De gebeurtenissen in de Sovjet-Unie vormen een nieuwe bewijs voor de ont zaglijke kracht van Duitschland. De Daily Herald schrijft: De toestand in de Sovjet-Unie is duister. Dé Duit sche legers hebben geen enkelen be langrijken tegenslag geleden sedert hun aanval begon. Aan het Noordelijke front en aan het Zuidelijke front is de bedreiging direct en zeer gevaarlijk. Het blad verklaart, dat de ineenstor ting der Sovjet-Unie een nog grootere ramp zou zijn dan de ineenstorting van Frankrijk. POLITIEKE MOEILIJKHEDEN? Toonaangevende Turksche instanties hebben berichten uit Moskou ontvan gen, volgens welke in Moskou «zoowel als in de industriegebieden in den Kau. kasus en het Donetzbekken toenemende politieke moeilijkheden merkbaar wor. den. De Gpoe wordt daar meedoogen- loos gebruikt om het regeeringsgezag te handhavén. DE STAD KIEF Het Ned. Perskantoor te Berlijn meldt: De stad Kief heeft in de geschiede nis herhaaldelijk een rol gespeeld. Steeds, wanneer de Oekrainers een po litieke factor van beteekenis waren ge worden, was zy hetmiddelpunt van het Oekrainsche politieke en cultureele leven. In den tijd van onderdrukking der Oekrainers was Kief het uitgangs punt van iedere vrijheidsbeweging. Kief ligt aan den hoogen Westelijken oever van den Dnjepr. Het is een stad met ontelbare koepels en torens. Van uit het Oosten is zij reeds van verre zichtbaar. Zij scheidt als het ware het Westen van het Oosten. De oude heer lijke Byzantijhsche kerken, gebouwd in kozaksch baroCk gaven Kief in het tra. ditie-arme Tsarenrijk een hoogen rang. De stad is een «er oudste van ons werelddeel, en er was een tijd, dat Kief ook eender grootje steden van Europa was.'De stad was reeds een be langrijk middelpunt in de vijfde eeuw. In 1037 onder grootvorst Jaroslaf werd Kief zelfs de hoofdstad van het geheele Russische rijk en bleef dat tot in de 12de eeuw. Men noemde Kief toen de „moeder van *alle Russische steden". Door branden en oorlogen wérd de stad verscheidene malen vérwoest. Zij viel in handen van de Litauers (1320) de Polen, de Tartaren, en in 1686 werd zij bij Rusland ingelijfd, waar zij de hoofdplaats werd van het gouverne ment Kief, dat tot het zg. klein Rusland behoorde De stad dankte haar bloei aan haar ligging aan het kruispunt van twee be langrijke wegen, die in het middel- eeuwsche Europa een groote rol speel den, De eene weg voerde van de op Russischen .bódem liggende Noorman nen staten naar Byzantium, de andere liep van het Oosten naar het avondland. Van Kief uit werden de volken van Europeesch Rusland gekerstend. Kief werd later de plaats, waar zich de West Europeesche invloeden met de Mosko- vitische, die in den tijd van de Mon golen heerschappij ontstaan waren, kruisten. De betrekkingen tusschen Kief en 't avondland waren levendig. Dochters van vorsten uit Kef zaten op de ko ningstronen van Drankrijk. Denemar. ken en Noorwegen. Kief voelde zich een voorpost van het Westen. Van hier uit werd herhaaldelijk strijd tegen de Aziatische Nomadenstammen gevoerd, die het echter eindelijk onder leiding van Dsjengis Khan verwoestten. zwijgen. Dit gelukte. West en Midden- Ewopa vergaten eindelijk, dat er een volk der Oekrainers was, talrijker dan het Fransche volk. Men dacht zuiver stgatsch en niet volkseh. Landen van West" en Midden-Europa «hadden goede betrekkingen tot Rusland of waren er mee in strijd gewikkeld. Wat ging de rest van Europa de volkeren aan, waar uit Rusland bestond. En zoo moest de Oekraïne als het ware in deze eeuw weer door West en Midden-Europa op nieuw ontdekt worden en was het Duitschland, dat gedurende den we reldoorlog weer met een Oekraine rekening hield en de Oekrainsche vrij heidsbeweging steun verleende. Na de overwinning van het bolsje wisme werd van Kief uit de strijd tegen de Sovjet-ster gevoerd. De Oekrain sche vrijheidsbeweging werd echter 4oar de bolsjewisten en de Polen ge meenschappelijk onderdrukt. Duitsch land kbn den Oekrainers na den we- relftoorlog geen steun meer verleenen Qnder de bolsjewistische heerschap pij werd Charkof de hoofdstad der Oekraine. De Oekrainsche inteliectuee- ien en eigen boeren, die den kern van de Oekrainsche vrijheidsbeweging vormden, werden uitgeroeid. Voor de tweede maal-in deze eeuw zijn het Duitsche troepen, die Kief be vrijden. Voor de tweede maai in deze eeuw worden de bolsjewieken op Ockrainsch gebied door de Duitschers verslagen. Thans moet uit de ruines, die de bolsjewistische terreur heeft achtergelaten, een nieuw Oekraine wor. den opgebouwd waarvan Kief de hoofd stad zal zijn. Dat de Oekrainsche bevolking de Duitsche troepen toejuicht, is begrij pelijk. Als er één volk buiten Duitsch- ,Ul)d pro-Duitsch is, is het wel het wkrainsche. Het weet. dat de kaart van Europa na den oorlog groote wijzi gingen zal ondergaan en dat na om streeks twee en een halve eeuw het uur der bevrijding voor de Oekraine ge slagen is. i BEAVERBROOK NAAR MOSKOU Reuter meldt, dat de leider van de Britsche delegatie voor de Engelsch— Amerikaanschbolsjewistische confe. Duitsche Infanterie houdt korte rust. Door de modder op alle wegen zijn de moeilijk heden voor den Duit- schen soldaat aanmer kelijk toegenónjén. .Naast den tijd voor eten en drinken wordt elke vrije minuut besteed voor rust en slaap. (Weltbild-Pol) Roemeensche cavalerie steekt over een pontonbrug de Proeth over. (■Hoffmann) Maar honderd jaar later was Kief weer uit haar asch herrezen. Het werd het middelpunt der Oekrainsche Sapo roger-kozakken-republiek, die onder haar hetman Bogdan Chmelnitzki de Polen uit het grootste gedeelte der Oekraine wierp en die ook de Joden, die zich daar gevestigd hadden, ver dreef. Onder Mazeppa voerde deze Oekrainsche republiek oorlog tegen, de Moskovhische onderdrukking. Eeuwen Jang streed zij tegen de Krimtartaren terwijl zij zich ook tegen Turksche aanvallen moest verzetten. De Oekrainsche republiek kan dus op een schoone geschiedenis bogen. Onder Peter den Grooten en zijn opvolgers kon echter het Russische rijk het door den drie fronten oorlog uitgeputte Oekraine uiteindelijk onderwerpen, Kief bleef evenwel het middelpunt van het steeds aanwezige Oekrainsche na tionalisme. Het Tsaristisch Rusland probeerde die Oekrainers stelselmatig dood te Oorlogshaven Nicolajef. Fen 35000-tons slagschip werd buitgemaakt. Een kijkje op het dek van het op stapel «taande Sovjet-slagschip. (Orbio-Holland) rentie in Moskou, lord Beaverbrook, naar Moskou onderweg is. Zijn vertrek is bekend gemaakt in een boodschap, welke hij Vrijdag gericht heeft tot de werklieden der fabrieken, die pantser- Wagens maken. Beaverbrook deelde hierin mede, dat hij minstens tien dagen in de Sovjet-Unie dacht te blijven. vgSNSSK. - ENGELSCHEN ZOEKEN NAAR DEN GROOT-MOEFTI. Radio Ankra meldt, dat Sinds Tehe ran door bolsjewistische en Engeische troepen beeet is, er een sluier van ge- heimizininigheid over de hoofdstad van Iran hangt. De Engelscnen zoeken naar den groot-Moefti van Palestina, maar tot dusver hebben «j hem niet gevonden. De groot-Moefti, heeft zich wegens het Joodsche probleem in Pa lestina tegen Engeland gekeerd. De Engelschen doen allea om hem te van gen, aldus het D. N. B. EINDE VAN DE OSSERVATORE ROMANO. De Osservatore Romano houdt op te verschijnen. Naar de correspon dent van het Hamburger Tage- fa 1 a 11 uit Rome meldt, zullen in plaats daarvan een andere groote krant, resv. verscheidene kranten verschijnen. Het nieuwe blad zal onder den titel Blad van het Vaticaan uitko men en voor elk land een uitgave in de landstaal hebben. De centrale hoofdredactie zal zetelen in het Vati caan, van waaruit de uitgaven voor de verschillende landen hun artikelen over den godsdienst enz. zullen ont vangen. De uitgave van het Blad van het Vaticaan voor Italië zal in Rome en niet meer in Vaticaanstad worden gedrukt. De 'verdwijning van de Osservatore wordt daarmee gemotiveerd, dat het blad ook in Vati- caansche kringen critiek ontmoette. Het initiatief tot de stichting van "het nieuwe blad is afkomstig van do orde der Jezuïeten. Het is gebleken, dat tal van perso nen, die op 15 Mei 1941 houder waren ■Van vrachtauto's, als bedoeld in de in schrijvingsbeschikking I 1941 ver zuimd hebben deze voertuigen tijdig te doen inschrijven in de vanwege den secretaris-generaal van het departe ment van Waterstaat te houden regis ters. Tot 1 October 1941 bestaat voor de hier bedoelde personen de gelegenheid om hun verzuim te herstellen. Zij zul len daartoe bij den rijks(hoofd)inspec- teur van het Verkeer voor ieder voer tuig een (rose) formulier (inschrij vingsformulier 1 1941 voor vracht auto's) moeten aanvragen en dit be hoorlijk ingevuld voor 1 October 1941 bij dien rijkst hoofd)inspecteur moeten inzenden9 of inleveren. Voor zoover de aangever thans niet meer houder van het voertuig is, be hoort de inschrijving toch door hem te gesohiederf, doch dient daarbij te/wor den vermeld, wat met dit voetiioig is geschied. TegSn alien, die op 1 October 1941 niet aan hun verplichting hébben vol daan, zal een strafvervolging worden ingesteld. Niet nakoming van deze ver plichting kan worden gestraft met hechtenis van ten hoogste een,jaar of geldboete van ten hoogste tienduizend gulden, alsmede verbeurdverklaring van het motorrijtuig. Hieronder te verstaan motorrijtuigen, >plegger« en aarhangwagens, geheel of ge deeltelijk ingericht tot vracht- of veever- voer, alsmede motorrijtuigen, uitsluitend be stemd tot he voortbewegen van opleggers of aanhangwagens (met uitsondering van landbouwtrac toren) In een bijvoegsel van de Ned. Staats courant van 19 en 20 September is een besluit verschenen van den secretaris generaal van het departement van Al- gemeene Zaken betreffende de uni formkleeding bij den Nederland schen Arbeidsdienst. In het besluit vindt men een omschrijving der uniformen, van de voorgeschreven stof en afwerking, van het toebehooren en van de distinc tieven voor de verschillende rangen. S Zon op 7.2Ï, onder 19.43. ij Maan op 7.32, onder 19.56, Men is verplicht te verdnis- j tereff van zonsondergang tol zonsopkomst. v Lantaarns' *an voertuigen moeten H uur na zonsonder gang ontstoken worden. K 112 De_ werkzaamheden, welke Winter hulp "Nederland vorig jaar is begonnen, zullen a.s. seizoen zoo mogelyk op nog breeder schaal worden voortgezet. Im mers de practijk heeft bewezen, dat een groote groep Nederlanders in de wintermaanden dermate kommert, dat hulp een dringende noodzaak is. Gelukkig zijn er ook landgenooten, die heipen kunnen en willen, zoodat bij velen de nood eenigszins gelenigd kan worden. Het hierin schuilende be wustzijn van onderlinge verbonden heid moet zoozeer toenemen, dat het motto van Winterhulp „voor het volk, door het volk" werkelijkheid wordt. Laten daarom diegenen, die zich nog in een zekeren materieelen welstand mogen verheugen, aan hun in kommer levende landgenooten denken, wan neer hun op 3 en 4 October a.s. de lijst voor de eerste collecte van Winterhulp •jpordt aangeboden, De winter zal'4Sor de omstandighe den harder zijn dan ooit te voren en er zal dus ook veel meer geld noodig zijn. Nederlanders, kent uw naastenplicht geeft gul! Het'is aan de Nederlandschc Groen ten- en Fruitcentrale bekend, dat een gedeelte der op de groentenveiiingen verkochte of toegewezen producten wordt uitgevoerd zonder uilvoermaeh- tigjng van de"Nedpriandsche Groenten- en Fruitcentrale. Deze handelwijze kan door naar niet langer worden geduld, daar hierdoor ernstige benadeeiing van de aan de Centrale opgedragen taak moet worde#1 verwacht. De Centrale zal daarSigen dan ook de strengste maatregelen treffen en zij zal er niet voor terugdeinzen alle bij haar aangesloten handelaren, die zich hieraan direct schuldig maken of hun verkoop of de aflevering zoodanig doen geschieden, dat zij bij den verkoop of de aflevering behooren te begrijpen, dat 'ofwel de kooper ofwel de plaats der levering het waarschijnlijk maken, dat. de door hen verkochte producten hun weg naar het buitenland zullen vinden, voor korten of langeren tijd te schorsen. Deze schorsing zou voor heji betee- kenen, dat zij gedurende den bij de schorsing bepaalden termijn, niet meer in de gelegenheid zullen zijn waar dan ook producten van den tuinbouw te koopen, terwijl verkoop van producten van den tuinbouw aan hen verboden zal zjjn. Lichf, dat aan de aehterz ij de van uw woning zichtbaar is, is even gevaarlijk als dat, wat uit onvol doend afgeschermde ramen in den voorgevel van uw woning schijnt. Controleer uw woning ook aan den achterkant en helpt uw buren een nalatigheid herstellen door hen te waaarschuwen als er licht zichtbaar is. Wie binnen zit, bemerkt zijn fout niet. Een vriendelijke waarschuwing kan een proces-verbaal voorkomen. Wij staan allen voor dezelfde moei lijkheden. Waarom zouden we dan elkaar niet helpen „Gravesteen", het oude ge rechtsgebouw, tevens gevan genis, een van de typische ge bouwen van Leiden, dat se dert jaren ongebruikt is en in vervallen staat verkeert, wordt hersteld. Een getralied raam, dat meer dan 1000 k.g. weegt, wordt na herstel weer op zijn plaats gebracht. (Polygoon-v. Bitsen) f JRJ ii.iwitli"»' i THIS BOOK IS TOO TIGHTLY BOUND

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1