lertig Sovjet-divisies vernietigd J 23 september ïMi NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN mkerlinie bij Leningrad doorbroken ei noemt omsingeling van Kief een Ijtr moeilijkste en meest grandioze" ondernemingen van den veldtocht Ïqh ch hicuut I««»alDIBnve",eemt- dat b'l den llll,%SchiL?l,1^:he vliegtuigen op Msd Ctt68 i,n de haven van Kroon- |W M» October-Revolutie Het Oostfront na den val van Kief. DE AARTSBISSCHOP VAN CANTERBURY EN HET BOLSJEWISME. DRIE SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT. Door Italiaansche marine in de haven van Gibraltar Open brief aan den aarts bisschop door een Finschen geestelijke. ZWERFTOCHT IN'LU,GA. Hoe een Sovjet-stad eruit ziet. Onbeschrijfelijke toestanden. ten harde winter. De onderkoning van Britsch-Indië. Uitgebreide clandestiene handel te Assen ontdekt. m w». •—I. M. "«•I.: «x>tn, M.:J m. M. [0«ner«i total,: Pu». en V Volo, I W. to- hUl.: J" Uo. /lJ> WJclxon. JAKltS. OVf»r rtlenaers fp«nnlnx pcht). fibakker* n««n) Joo«M»n Spen- pterdrtm). »r (Am- M. van ■DAM. J Amster- |2aterd,)fi «ren •fhanke- wedstrijd waa: mln 37 m. 54 Jansen, n, Atn- 1. B. Rija- erdam. |M. v. d. Mooy, le lilt; |tn. 18 a., lteeft. par- ardnm) k). 3. Vlaardln- damselic an tand van f behaalde In den Hordijk, Howard De ■FN. wtelijk »-wed- voof aec |1 D J- sec- jflzwem-' 40 sec., Bock- Jdeeim- ■n. 41 t n»ln* 4IJ wter- rnp. Matttf" |l mln- isfen, J. |Sande- É.0B. I hoc i d" aren: r fit' iOi B OUDSCHE t lit! 1*1' Baren: HARKT 11. TEL. £74» Postrekening «MM Chefredacteur: F. TIETER. Gouda. W omsingelde gebied tusschen l/miepr en de Desna zijn, naar het ISjvBi welingelichte zijde ver- in de totdusver geileverde ge- ongeveer dertig Sovjet-divi- '«rnietigd. Uit welke uiteenloo- j, ondeideelen de Sovjet-forma- in het omsingelde gebied ten lua v® tba"s reeds bestaan, IS jit het feit, dat op een plaats leiiswen gemaakt, die afkom- Kjjnuit 34 verschillende divisies. 51 STRIJD OM- LENINGRAD. j den strijd om de verdedigings- listet van Leningrad heeft op 21 lisimba naar het D.N.B. verneemt, Ik Duitsche divisie infanterie een Ijffkraak bewerkstellig} door een 1de bolsjewisten taai verdedigde Ibilclinie. Stormenderhand namen Ig Duitsche infanteristen een plaatsje |e «i in de nabijheid gelegein be- Ihjrjjke hoogte. Bij hun verderen ■wrarsch overschreden de troepen lm deze divisie een rivier en wonnen luier terrein. Bij hun succesvollen |mil weerde de divisie talrijke lltire tegenaanvallen der bolsjewis- |n af. die gesteund werden door vele |iu;tengewoon zware tanks. De Sov- leden hierbij zware verliteen. in den nabungen sector drongen t Duitsche troepen met succes ver- door en wierpen de bolsjewisten rag. In den ceitfralen sector van het ont hebben de Duitsche luchtstrijd- ichten op 21 September met goed wltaat troepenconcentraties en rke colonnes bolsjewisten aangeval- Ik De Sovjets leden hierbij zware, Piwdige verliezen, en verloren een ■pool aantal voertuigen en oorlogs- pterieel. I Andere zeer sterke strijdkrachten in het Duitsche lucht wapen werden r ondersteuning van de legeropera- sinden sector ojj\ Leningrad in den Rnjd gebracht. In onafgebroken aan- len wierpen Duitsche gevechts- en fvliegers hun boïpmen op veldver- iwkingen, bunkers, voertuigen en epnooncentraties. Zware aanvallen Jen zoowel overdag als in den oitvan 22 September gericht op de *hng Kroonstad. Kleinere formaties peehtsvliegtuigen ondersteunden de ■Jr!*?® kij de zuivering van het ■fland Oesel. [Jterke formaties gevechtsvliegtui- duikbommenwerpers, slag- en jagers hebben op 21 tober in de gevechten tegen de IImhuuÜ van ingesloten Sov- IS n <i-er^^°isiewisten met KJr® 01 boord wapens nieuwe E2€?®n aan menschen en ma- IkM Jjjj^racht. Alleen in één ge- l^ietó en n"ITl vrachtauto's b^ficieel wordt te Helsinki medege ld en Ërnlt i Helsinki medege- IFmnfln de ^oisjewisten, nadat de hl oever van 't Ladogameer ■cianrtJ La<lden' zich ook van de l*er k!ll 4 Noordelijk deel van het '^nih n?n. moeten terugtrekken. Wnm *nsaaret' Moekerikkoe, as' Rahmansaari en andere njn weer in Finsche Jianden. "buÏL^^RDF.MENT op de fct kroonstad. -.' S midscheeps kreeg. Daar- ^1,11 r CwiS onutp]offing het gevolg et voorschip geheel 'fouii .erelen' ^e' «MP begon van branden. Zes bommen onmiddellijke nabijheid lkjW-,1,' -ij .-.c nauijuciu m tS?' zware kruiser Kirof rechtstreeksche treffers, Kief in Duitsche handen. De toren van het Lawra-klooster op-de citadel. (Telefoto Weltbild-Polygoon) terwijl een andere zware kruiier, welks naam niet herkend kon worden, door vier bommen werd getroffen. Aan boord van beide schepen ontstond brand. Drie jagers en een mijnkruiser kregen voltreffers en geraakten even eens in brand. Een kanonneerboot werd na een treffer uiteengerete». Na korten tijd waren de wrakstuk)»»», ge zonken. Een vrachtschip van ongeveer 2.000 tob werd tot zinken gebracht Alle voltreffers werden geplaatst mef. bommen van hetzelfde zware kaliber. De Duitsche luchtaanvallen op sche^ pen ten Zuiden van Odessa zijn ook gisteren met succes voortgezet, naar't D.N.B. verneemt. Een kruiser geraakte in brand, een torpedoboot werd zóó zwaar beschadigd, dat de Sovjets haar op het strand moesten zetten. Twee transportschepen van 2000 en 1.500 ton werden tot zinken gebracht; een schip van 2.000 ton webd door brand en ont- ploffiftg vernield, Een patrouillevaar tuig en drie kleinere schepen met een gezamenlijken inhoud van 4.500 ton werden beschadigd. BRITSCHE EN AMERIKAANSCHE GEDELEGEERDEN TE MOSKOU AANGEKOMEN. Reuter meldt uit Moskou, dat de Britsche en Amerikaansche gedele geereden voor de conferentie aldaar zijn aangekomen. DE TIMES OVER DE OMSINGELING VAN KIEF. De Duitsche omsingeling van Kief is een der „moeilijkste en meest gran dioze" ondernemingen, waartoe in het geheele verloop van den veldtocht tegen de Sovjets is gekomen, verklaart de Londensche Times. Het blad con stateert dan, dat reeds groote bolsje wistische productiecentra onder den voet zijn geloopen en dat de bedreiging van nog vitalere gebieden acuut is ge worden. De verliezen van de Sovjets aan oorlogsmaterieel en productiemid. delen moet reeds groot genoeg zijn om de verdediging moeilijkheden te be reiden. Het zou zinloos zijn te beweren, dat aldus het blad verder, in een veldtocht van zoo'n omvang aanvoe ren van buiten op passende wijze de eigen ravitailleering der Sovjets zou den kunnen vervangen, wanneer hun oorlogsproductie zou worden verlamd. De New-Yorksche pers staat onder den indruk van de Duitsche successen B langs de Duitsche opmarschwegen. Door de terugtrelcken- IÏW mown Wcï.d vaak de bevolking van geheele plaatsen geëvacueerd. I 7 ii lJJB Duitschen opmarsch werden de Sovjet-legers vernietigd. e0,bevolking blij, weer in haar woonplaat» te kunnen tèrug- Jceeren. (P.K. Menzendorj-Hoffmann) D.N.B. De New-York Time» geeft toe, dat de Sovjets na drie maanden oorlog zwaar zijn getroffen en dat de tijd voor Duitschland, maar niet meer voor de geallieerden werkt Ook de winter zoo schrijft het bald, zal geen beslissende factor meer blij ken te zijn, nu de Sovjetindustrie- en grondstoffcuceutra in Duitsche han den zijn gevallen. De New York Daily News wijst er op, dat voort zetting van den strijd in Europa een reusachtige invasie zou vooronderstel len. Aangezien de Engelschen echter een dergelijke invasie door gebrek aan menschenmateriaal niet ten uit voer kunnen leggen, zou deze taak op de Amerikaansche soldaten komen te rusten. Maar ook daarmede is geener lei waarborg gegeven, aldus het blad, dat een overwinning zou kunnen wor den bereikt. De democratische senator Pepper heeft verklaard, dat de afloop van het Duitsche offensief tegen de Sovjets waarschijnlijk beslissen zal, of de Verqenigde Staten aan dan oorlog zul len gaan deelnemen. De oorlog der bolsjewisten is thans Amerika's oorlog. De Vereenigde Staten moeten den bolsjewisten alle mogelijke hulp doen toekomen. „De toestand aan het Oostelijke front is somberder dan ooit". Met deze woorden kenschetst de Londensche correspondent van Dagens Ny h e t e r de stemming in Engeland na de groote Duitsche successen en de zware bolsjewistische nederlagen. Als bewijsstuk voor de pessimistische stemming in Londen haalt de corres pondent het oordeel aan van den mi litairen medewerker van de Times, die letterlijk schrijft: „De toestand is thans somberder dan hij ooit tijdens dpn Duitsch-bolsjewistischen veld tocht geweest is". Volgens dezen cor respondent uiten zich ook de andere Engelsche blader In denzelfden pes- simistischen geest. In "dit verband wordt opnieuw de eisch gesteld, dat Engeland meer hulp zal verleenen aan de Sovjets. De Londensche cor respondent van Svenska Dag- fa 1 a d e t citeert de Daily Mail, die schrijft dat nu pas velé Engelschen wreed uit den droom gewekt worden, dat de Sovjet-Unie den oorlog voor Engeland zal winnen. Men ziet thans duidelyk in, dat Hitier bezig is aan de uitvoering van een zijner grootste offensieven. GOUD UIT SOVJET UNIE NAAR DE VEREENIGDE STATEN De Amerikaansche minister van Fi nanciën Morgenthau heeft meege deeld, dat de Sovjet-Unie de laatste dagen goud ter waarde van vijf mil- lioen dollar naar de Vereenigde Staten gezonden heeft. Door deze goudzending wordt de helft der lee ning ten bedrage van tien millioen dollar terugbetaald, welke de Ameri kaansche regeering een maand ge leden aan de Sovjets verleend heeft om de leveringen aan de Sovjet-Unie op gang te brengen. AN Rusland likys Borodino JMOLCNi* Nogitsw Brivuk Jtrmgof luek ftowno ?ptom«r CMARKOW POlfAWA Sêmanti Pol N E DNJEPRO pe trowsk \jKOLAJEW 0 E MENIE WA/t TE Z De zwarte lijn geeft den stand weer der militaire pperaties aan het Oostfront vanaf de Finsche golf tot aan de Zwarte zee In de Zuidelijke1 Oekraine hebben de Duit sche troelen via NikoJaJef en Cherson den Dnjepr overschreden en de zee van Azof bereikt. (In den uitersten hoek rechts onder aan van het kaartje aangegeven). De eilanden Q«sel en Moon zijn in samen werking van lucht en zeemacht genomen Dit zijn de twee Zuidelijke eilanden gelegen ter Noorden van Riga; om de twee Noorde lijke Dagö en Worms wordt gestreden. Het opperbevel der Italiaansche weermacht publiceert het volgende extra-bericht: Snelle vaartuigen van de marine, welke de reede en de binnenhaven van de vesting Gibraltar waren bin nengedrongen, hebben een petrojeum- tankschip van 10.000 brt., een anJer tankschip van 600 brt. en een met munitie geladen koopvaardijschip van 6.000 brt. tot zinken gebracht en een ander met oorlogsmateriaal geladen koopvaardijschip van 12.000 brt. zwaar beschadigd. Het laatstgenoemde schip werd naar de rotsen gedreven, waar het omhoog liep en daarom als ver loren kan worden beschouwd. DE GELOOFSVERVOLGING IN DE SOVJET-UNIE. Het blad Suomen Sosialide- mokraatti, het orgaan van de so ciaal-democratische partij van Fin land, heeft een open brief gericht tot den aartsbissihop van Canterburry, welke is geschreven door den aan het Finsche Oostelijke front vertoevenden evangelischen geestelijke A. Ranta- maa en welke in de Finsche openbare meening sterk de aandacht heeft ge trokken. In dezen brief wordt het volgende gezegd: „Met het oog op een door de bolsje wisten geschonden kerk schrijf ik dezen brief en richt hem juist aan U als hoofd van de Anglicaansche kerk omdat U zich in een zaak gemengd hebt, die ook mij als jeugdig Finsch geestelijke diep geschokt heeft. Ik heb een kerk gezien, waarin Christus' kruis was afgerukt. Waarom? Omdat hier twee jaren lang de bolsjewieken ge- heerscht hebben. Wij Finnen, als na buren, kennen dat. Vanuit de verte zou het er wellicht anders kunnen uitzien. Maar in de twintig jaren, dat de Sovjet-Unie bestaat moet de mare van haar houding tegenover de "kerk ook elders ter wereld wel bekend ge worden zijn." De Finsche geestelijke beschrijft dan het geschonden Godshuis: ^Van het altaar werd een tooneel gemaakt, daarop een piano en roode beschilder de lappên. Op de plaats van de muur schilderingen kwamen leuzen van den bond van goddeloozen, waar de ban ken gestaan hadden, verrees een dans vloer en aan den zijkant werd een bar ingericht. Voor het orgel werd ruimte gemaakt voor balalaika en harmoni ca's. De sacristie, waar de geestelijken, zooals U, mijnheer de aartsbisschop wel weet, in stilte mediteeren, werd door de Russen als W C. gebruikt. Ik heb foto's gemaakt opdat ik het be wijzen kan. Ook de parterre van den klokkentoren diende voor deze doel einden. Ook dit heb ik gefotografeerd, opdat de waarheid niet vergeten wordt. Maar dit is nog niet alles. Op een zij deur waren afbeeldingen geschilderd, die slechts afkomstig kunnen zijn uit een bordeel. Daar stond een tekst bij geschreven, die een scherp licht werpt op het beschavingspeil en de denk wijze van het bolsjewistische leger. Ook daar heb ik foto's van gemaakt, Ik geloof wel niet, dat zij ergens zul len worden gepubliceerd, maar met duizenden andere bewijsstukken, die het Finsche leger verzameld heeft, UGA is een groote stad. Zij staat op vrijwel alle kaarten aange geven ergens midden in de on metelijke Russische uitgestrektheid tus schen het Peipus- en het Ilmenmeer. De onbeschrijflijk slechte „rolweg" die van Pleskau daarheen leidt, verandert vijf kilometer voor Luga plotseling in een welonderhouden asfaltweg, om eenige kilometers achter de stad even onverwacht weer te degradeeren tot middeleeuwsch karrespoor: de hoofd- verbindingswég met St. Petersburg. Luga is evenwel geen stad naar Euro- peesche begrippen. De eenige groote steenen gebouwen, die men er nog vrij wel ongerept aantreft, zijn de onvrien delijke, vele verdiepingen hooge, rood- baksteenen kazernes. Verder vindt men er een verzameling armoedige houten huisjes, die elke beschrijvinkHarten. De huisjes zien er verweerd mi, omdat men in de Sovjet-Unie verf blijkbaar als overbodige luxe beschouwt. De ven sters zijn klein en b^zet met nog klei nere glasruitjes waarvoor* slechts bij uitzondering een linnérf vbd hangt als gordijn. De daken zijn met stroB gedekt of bezet met kleine houten dakpannen. Binnen deze huisjes hangt armoede en spinrajj. Meubelen ziet men er niet in. Alleen wat onooglijke goedkoope fa. briekstoelen en met vuil imitatiezeil bespijkerde tafels. Eenige ijzeren ledi kanten staan in elke kamer. Het stroo hangt uit de ruwjuten peluws en ver der liggen er wat stroozakken, zoo maar op den houten vloer. Een groote ge metselde schoorsteen met een gietijze ren vuurplaat is het eenige gezellige in deze kamers, waarin acht tot tien menschen van beiderlei kunne, kinde ren en ouders door elkander heen, hun leven slijten. En dit is nog wel het interieur der beter-gesitueerden. In de krotten deT minder-bedeelden, en deze vormen de meerderheid, is deze luxe totaal niet voorhanden. Daarin wordt uitsluitend op den vloer gesla pen, onder wat stinkende vodden. Het artistieke element wordt in de huizen van rijken en anpen (want deze tegenstelling bestaat wel degelijk in dit paradijs van gelijkheid aller menschen) uitsluitend vertegenwoordigd door wat goedkoope oleografieën van Lenin en Stalin, die hun plaatsje aan den muur den wandluizen betwisten. Straten en winkels bestaan niet De straten zijn modderpaden, hier en dakt bestrooid met de ongeklopte keien, die wij „kinderhoofdjes" noe men. Straatlantaarns bestaan er niet. Winkels zijn een onbekend begrip en worden vervangen door groote regee- ringsbarakken, waarin de vrouwen sinds jaar en dag dagelijks queue ma ken, om na eenige uren wachtens, het voedsel in ontvangst te nemen, dat de Sovjet-staat zijn arbeiders genadiglijk toebedeelt. Denk niet, da} ik hier overdrijf. Hon. derden landgenooten-kamcraden kun nen bevestigen, dat ik hier niets anders schets dan de simpele waarheid. De bevolking ziet er armoediger uit, dan woonwagenbewoners ten onzent. Het mannelijke deel loopt des zomers en winters in dezelfde kleeding. Dat is een vuile blouse, een jekker van doorgestikte gewatteerde stof, een grove bruine broek en laarzen, waar van de schoen bestaat uit rubber, de schacht uit bruin canvas. Het hoofd is, ook in den felsten zonneschijn be dekt met de typische Sovjetpuntmuts, waarvan de bontgevoerde hals- en oor. kleppen omhoog geslagen worden. Maar alles is even vies en versleten. Geen wonder, wanneer men bedenkt, dat alleen een nieuwe muts meer kost, dan de man in twee weken verdienen kan. Kinderen en vrouwen loopen barre voets. De 'rouwen dragen overwegend een soort groote huishoudschort, be morst en gescheurd een onooglijke boerinnenrok van gebloemd katoen qn een hoofddoek. Dat is het straatbeeja van de „groote" Sovjetstad en de So-\ ciale toekomst, die de horden van Sta lin ook in West-Europa wilden brengen, met het geweld van hun beestachtige wapenen Voor deze edele Sovjet .stad strekte zich een deel van de z.g. Stalin-linie. Daarvoor was klaarblijkelijk wel aller, lei beter bouwmateriaal beschikbaar. Massieve betonnen bunkers waren hier ingericht met meterdikke wanden in onafzienbare rijen en diep gestaffeld, ondersteund en onderling verbonden door veldsversterkingen en machine geweernesten. Het voorterrein en de toegangswegen waren zoo ondermijnd al» de krijgsgeschiedenis voorheen niet kende. Tot dat doel werden niet alleen de bekende metalen „Teller-Minen" doch overwegend „Holz-Minen" ge bruikt. Dat rijn eenvoudige houten kistjes, gevuld met pakjes springstof, die er uit zien als stukjes gele zeep. Eenige malen hebben wij onverwacht plotseling tusschen deze mijnen ge staan, die zich slechts verraden door een rechthoekige verhooging in den bodem. Dan voelt men, dat de dood rondom loert en is het zaak met rus tige voeten en scherpspeurende oogen in ganzenmarsch den terugweg te vin den naar den grooten weg. Hoewel ook deze zelf niet veilig is. Houtmijnen zijn verraderlijke wapens, die bij hun ex plosie een oorverdoovenden knal geven en meestal de beenen afrukken van den ongelukkige die er op trapt. De bestorming van de Stalin-linie De Stalin-linie, die zich ongeveer 10 km. voor Luga uitstrekte, werd bij het krieken van den ochtend bestormd door een infanterie-devisie een S.S.. formatie, waarbij eon der secties onzer S.S.-Kriegsberichterkompariie was in gedeeld genomen en doorbroken. Om drie uur in den morgen* werd de aan- va' ingezet. Om 3 uur 35 viel reeds de commandeur, generaal Mülverstadt die eenvoudig gekleed als elk ander soldaat in een „Tarnjacke" en staal- helm, zijn formatie in de voorste aan- valslinie aanvoerde door een vol treffer van een granaatwerper, welke hem in de borst trof. Een schoone hel dendood voor dezen dapperen*en ge liefden legeraanvoerder. Eenige uren later hadden de Duit sche strijders hun generaal gewroken. Dwars door de mijnenvelden heen, dwars door het zwiepende en huilende machinegeweervuur, dat hen uit alle bunkers en veldversterkingen tegemoet spoot en dwars door het gierende en loeiende vuur der granaatwerpers, die de bolsjewiek hier blijkbaar in onge. kende massa samen had getrokken. Onze mannen leden zekerlijk smar telijke verliezen, o.a. viel hier ook een der dappere fotoverslaggevers van onze* Duitsche zuster-P.K., Milert. Majr deze verliezen stonden niet in verhouding tot de massaslachting, welke werd aangericht onder de Sovjethorden, die zich hier ufferden voor de sociale ar moede, hen steeds als summum van be schaving aangeprezen door hpn poli tieke commissarissen, die hen nu tot dat ze zelf overijld de vlucht na men met het pistool dn den rug, dwongen tot een nutteloozen dood. SS.-Hauptsturmführer i WOUTER HULSTUN. De winter vraagt van iedereen extra uitgaven. Vele landgenoo- ten moeten daardoor gebrék lijden. Winterhulp Nederland zal zich weer over die Nederlanders ont fermen. Uw bijdrage is daarvoor echter onmisbaar Brengt daarom een beuiuM offer bij de begin October te j honden lijstencollecte. "amsMiMmmawnsm.*ww« zullen zij een licht werpen op het mo reel van het Sovjet-leger. Op het kerkhof een beeld een verwoesting en van de ergste grafschending. Maar er was nog iets anders, dat mij nog heviger griefde. Dat is Uw op roep, mijnheer de aartsbisschop, aan millioenen leden van de Engelsche kerk om in de Godshuizen en thuis te bidden vooj- de overwinning en het succes van» het „dappere Russische le ger". U hebt onwetende menschen verzocht te bidden voor de wapens, die juist onschuldige burgers in de Baltische landen gedood hebben, welke landen na den eersten wereldoorlog vooral door de Engelsche politiek- in het leven geroepen werden. Wij, Fin nen, kunnen ons niet onderwerpen aan het bolsjewisme, dat het gezinsver. band uiteengerukt, de kinderen van hun ouders wegneemt en de vrouwen laat vernederen en schandvlekkei%| zooals dit in de Sovjet-Unie gebruike- lijk is, dingen, waarvan de Engelsche diplomaten wel afweten. Ik als geeste lijke vrees de ontzettende verantwoor ding, welke U als protestantsch bis schop op U genomen hebt, toen gij Uw verzoek hebt gericht tot millioe nen menschen, die het ware karakter van het bolsjewisme niet kunnen weten. Er bestaat een God en die zal eenmaal van ons allen rekenschap vragen. Dan zullen wij elkaar ont moeten en zullen wij de duizenden geestelijken en Christenen, die sinds het jaar 1917 door de bolsjewisten vermoord zijn en wier bloed om wraak roept, ontmoeten. Wij zullen ook de geestelijke ontmoeten, wiens kerk hier geschonden staat, en die in dezen oorlog voor vrijheid en Chris tendom zijn leven heeft gelaten. Ter verantwoording zullen ook die machti ge heeren worden geroepen, die dui- zenwen menschen in het ongeluk ge stort hebben. Dan zal ook de vraag beslist worden of men de zaak van. het bolsjewisme in Christus' naam mag zegenen." LORD LINLITHGOW TOT 1913 IN FUNCTIE De Engelsche nieuwsdienst meldt, dat de onderkoning van Britsch-Indië, lord Linlithgow, tot April 1943 in functie zal blijven. Dit beteekent dus, dat hij zeven jaren in plaats van vijf jaren zijn functie zal bekleeden. VERSCHEIDENE ARRESTATIES. De Crisis-opsporingsdienst is in sa menwerking met de Asser gemeente politie 'n uitgebreiden handel in distri butie-artikelen en distributiekaarten op het spoor gekomemn. Tot heden zijn er een zevental. Assenaren en vier per sonen uit de omgeving bij betrokken. Zes personen werden gearresteerd, waarvan er later weer vier op vrije voeten zijn gesteld. Het betreft hier een handel in een groot aantal distributiebonnen en toe wijzingen en verder verkoop van kaas, eieren, ze^5 schoenen, cacao enz. zon der bon. Het gaat om fjroote hoeveel heden.* Honderden paren sphoenen schijnen hun weg gevonden te hebben. Juist zou mén weer 40 paar „in den handel" brengen, toen ingegrepen werd, zoodat deze schoenen in beslag geno men konden worden. Evenzoo kon be slag worden gelegd op 200 eieren, 26 pond koffie, en ruim 16 k g. thee. Bij dien verkoop werden enorme win sten gemaakt Zoo werden vetkaarten verhandeld voor ƒ32 50, brandstoffen- kaarten voor 27.50, een k g. cacao bracht ƒ11.op, een k.g. peper ƒ6.— en een k.g. thee 26. De handel werd gedreven door win keliers en caféhouders. Het onderzoek is nog gaande en de omvang van deze affaire is nog niet te overzien. Zon op 7,28, onder 19.35. Maan op 11.31, onder 21.32, Men to verplicht ie verdnto teren van toneondergang tol zonsopkomst. Lantaarn* van voerluiden moeten H aar na tooaonder- gang ontstoken worden

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1