enaanvallen aan r telijk front afgeslagen NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 'jmm Sovjets stormden over de lijken der jtesneuvelden het Duitsche vuur in neraal Wavell in den Ka.ukasus èoH cn Iflaan 24 Sept. 1941 Amerik&aitsch vracht schip tot zinken gebracht. Turkije en de Dard&nellen. Sovjet-gruwielen hi Iran. De It&liaansche aanval op Gibraltar. Treinbotsing in Zwitserland. C. van den Bustche. t. DE TAAK DER VREDERECHTERS. Een Nederlandsche instelling. Na Iran ook Afghanistan? Een Engelsche landing onmogelijk. Voor kookdoeleinden geen anthraciet meer. k m I OUDSCHE COIJBANT No. 20741 Bonen: HARKT U, RU 174» Chefredacteur: f TIET KR, Gouda. lac vat Glac Dütea. •t I. Dillen* I NUmeg«« Dillen* nder* v <L Dillen* •lachen. glazuurde wur« en bouw- oi Straat- alia J dakpannen I van glazen te melden natigen ervan da ver- li Industrie)! poreuze over deze [roep Lichte ook zoo- over deze hervakgroep Un verplicht Eigen, welke |in schelpen, beroep |ng) of winning), ■lden alle in |ten van het van kalk Van poeder van het te melden |dstecn ver- I te mel- hgs fabrlek- vloer- en bouwkera- Iradlaalsteen, o la lies toen, ui zen, Uzer- dattrie zijn hernemingen, vaardigen abakapijpon, |?h porcelein Jrlden alle in ligen weg' da Ingrn, vtahglas abt stcii aan welke langf als onga- van de tot betreffende ___i formulier da Bedrijf»" i. r. pos* I bekend *U«. fcnkel« dagen nod gee* mogim 2859 204 iuor de vliegvelden aan het front. Dooloopend worden de bommen naar het transportvliegtuig gebracht en ingeladen. (P.K. Antonowitz-Hoffmann) g het D.N.B. van deskundige «neemt zijn onder geweldige un menachen en oorlogstuig «iitiiche aanvallen ver ten Oos- Smolensk op Duitsch vuur ge- Talrijke Sovjet-eenheden heb- Iteederde en meer van hun om- 9 deze poging om storm te loo ds Duitsche linies verloren. De wisten stormden letterlijk over der gesneuvelden heen het the vuur in. zal zijn zij teruggeslagen. Het is •njuiat om te (preken van ticcesvol bolsjewistisch offensief, Londen doet. Het officieele Mos- le nieuwsbureau, zoo verklaart verder, weet zelfs niet eens iets ea beweerde bolsjewistische sue. bolsjewisten verloren in een di- itlot zes pantserwagens, waar de van 52 ton. iet Zuidelijke deel van het front eiteche troepen op 22 September zesvolle gevechten verder opge- Op verscheidene plaatsen tracht- Wijewisten met felle tegenaan- die door tanks werden gesteund uitsche oprukken tegen te gaan. 'wp van deze gevechten wer- de Duitsche troepen 2000 ge- "n binnengebracht en 34 tanks k. «September hebben twee esca- Mvjet-oavalerie een wanhopige ledaan, om het voortdurende t® der Duitsche troepen ten 1Kief tot ataan te brengen, het geconcentreerde Duitsche «Wukte de aanval volkomen. De waden volkomen vernietigd. gebied van Leningrad heeft ™wie iuchtwapen sterke stryd- ™nBvechts- en jachtvliegers, in 'er ondersteuning van wm den strijd op den grond, «"volgende aanvallen werden infanteriestellingen van 25®J4 vele bommen bestookt. J™*"e troepenconcentraties JOoncojonnes werden uiteenge- tauE? dene wegen werden l, oomtrechters onbegaanbaar il 'hoorwegtrajecten werden to ói. i 'wvitailleeringsinstalla- doelen in Leningrad ^^«beidene malen met bom- la nieuwe geslaagde lm j op veld- ertillerie- •v landengte van de VERNIELD. ^Rveehüvliegtuigen hebben ir®®*r In de wateren voor nwtsportschlp van onge veer 4000 b.r.t. en twee transportache- pen van elk 1000 b.r.t. tot zinken ge bracht. Een Finsche motortorpedoboot heeft in den nacht van' 21 op 22 Sep tember in de Finsche Golf een Sovjet- mijnenveger Van 500 ton tot zinken ge bracht. Eén opvarende werd gered en gevangen genomen, de rest der beman ning, die uit 35 koppen bestond, kwam cm het leven. DE VERDEDIGING VAN DEN KAUKASUS. United Press meldt nit Londen, dat de opperbevelhebber der Britsch-Indi- sche troepen, generaal Wavell, ia TMlia (Kaukaaus) Is aangekomen. HU sou daar de verdediging van den Kaukaaus moeten voorbereiden. Voorts meldt United Press, dat het repareeren van de Iraansche spoorlij nen op de mogelijkheid duidt, dat een Britsch expeditieleger naar de Sovjet- Unie gestuurd wordt om „de strate gische petroteumvelden der Sovjets te verdedigen". Naar Associated Press meldt, zou Wavell onlangs een ontmoe ting gehad hebben met de Britschen commandant van het Midden-Oosten, generaal Auchinleck. óm te conferee- ren over „verdedigingsvraagstukken verband houdende met de jongste ont wikkeling". AMERIKAANSCHE PERS. STEMMEN. De New Yorksche bladen blijven hun aandacht wijden aan de gevechten in het O isten, waarbij zij wijzen op den moeiliiken toestand van de Sovjettroe pen. De New York Herald Tri bune schrijft, dat Engeland en de Veroenigde Staten dg Sovjet-Unie geen volledige hulp ten deel hebben laten vallen en dat vele weken onverbruikt zijn verstreken. Thans, nu de berich ten uit de Sovjet-Unie slecht zijn, breekt men zich het hoofd om een weg te vinden teneinde den Sovjets tanks, vliegtuigen, kanonnen, enz. te kunnen leveren. ONVOLDOENDE HULP AAN DE SOVJETS Diplomatieke kringen te Washington moeten toegeven, dat noch Engeland, noch de Vereenigde Staten in staat zijn groote hoeveelheden munitie naar de Sovjet-Unie te zenden, zoo schrijft de bekende correspondent van het Scripps-Howard-concem, W. Simms, in een speciaal bericht uit de federale hoofdstad. Beide mogehdheden, zoo verklaart hij, zijn voornemens haar uiterste best te doen. Doch men kan geen tanks, vliegtuigen en kanonnen weggeven, wanneer men die niet over' heeft. Dót Is de smartelijke tijding, welke de beide missies uit Londen en Washington deze week aan Stalin moe ten overbrengen. De commandant van de onderzee booten, vice-adml- raal Dönitz, deco reert de succes volle bemanning van een duikboot roet het IJzeren Krui*. -f Atlantic-Holland) HET VOER ONDER rANAMEESCHE VLAG. Het Amerikaansche departement van Buitenlandsche Zaken maakt bekend, dat het onder Panameesche vlag en in het oorlogsgebied voor Engeland va rende Amerikaansche vrachtschip Pinkstar tot zinken gebracht is. Roosevelt over het geval. Het D.N.B. meldt uit Washington: Op de persconferentie heeft men Roosevelt vragen gesteld over het tot zinken brengen van de Pinkstar. Roosevelt zeide, dat de regeering de kwestie van wapening van Ameri kaansche koopvaarders bestudeert en dat alles gedaan wordt oip deze-sche- p^p te beschermen. Daarvoor zou een verandering van de neu-raUteitswet noodig zijn. Uiterlijk de volgende week zal beslist worden, hoever men zal gaan met de intrekking dezer wet Roosevelt gaf toe, dat de Pinkstar een stuk geschut voerde en dat Pan a ma eeniger zijner koopvaarders gewa pend heeft.. Hij deelde voort? mede .dat de Pinkstar onder Canadeeschc escorte had gevaren en een'lJslandscho haven zou aandoen. Het schip was op 275 mijl ten Noordoosten van kaap Vaarwel tot zinken gebracht. Het belangrijkste doei, aldus Roo sevelt, is de verdediging van het land. Men moet dit doel niet uit' het oog verliezen „terwille van kleinighfden", zooals de vraag, onder welke vlag een schip vaart en of het een stuk geschut aan boord heeft. Dergelijke bijzonder heden zijn van geen beteekenis, wan neer men staat tegenover een groep, die tracht „de geheele wereld te fce- heerschen". Het Congres heeft duide lijk verklaard, dat de Vereenigde Sta ten dengenen helpen, die zich tegen deze „beheersching der wereld" trach ten te verzetten. De Vereenigde Staten doen al het mogelijke om te verhinde ren, dat de „dictatoren" steunpunten verkrijgen, vanwaar zij de Vereenigde Staten zouden kunnen „bedreigen". Daarom zijn er Amerikaansche troepen op IJsland en daarom houdt men de zeewegen naar dit strategisch belang rijke eiland open. Ongetwijfeld, aldus Roosevelt mogen koopvaarders op grond van het volkenrecht worden gewapend en het eenige, dat in den weg staat, is de neutraliteitswet. 23 Overievenden van de Pinkstar zijn naar Reuter meldt, in Reykjavik ffJsisnd) aan land gebracht. Knox spreekt duidelijke taal. Ter gelegenheid van de tewaterla ting van het slagschip Massachusetts heeft de minister van Marine, Kiiox, een rede gehouden, waarin hij de in trekking van de neutraliteitswet eischte omdat die de maatregelen der Ver. Staten belemmert. Degenen, die trach. ten, den oorlog van Amerika verwij derd te houden, aldus zeidë hij, moe ten geen last van ketenen hebben. Men mag niet treuzelen met de op heffing der wet. Volgens de* laatste be richten van het Sovjetfront zijn de kahsen op een overwinning gering, zoo vervolgde Knox. De verliezen in de Sovjet-Unie zijn grooter dan die in eenigen vroegeren oorlog. Volgens United Press heeft Knox zich veel duidelijker genit dan uit de eerste lezing was gebleken. Hy eischte niet alleen de-opheffing van de Neu- trafiteitswet, doch ook bet optreden van het leger, waar dit maar nood zakelijk zou zijn. Het leger moet ge bruikt worden wanneer en waar dit noodig is. Knox wees het standpunt van de hand, dat het leger pas in actie treedt, wanneer „de vijand voet op grondgebied van de Ver. Staten zet." De formuleering van Associated Press had geluid, dat het noodzakelijk is bulp te sturen wanneer en waar deze ver- eischt zou zijn. Nieuwe gelden voor de-defensie Naar de New York Tim es uit Washington meldt, zijn de /partij leiders met Roosevelt overeenge komen, goedkeuring te hechten aan een aanvulling op de begrooting ten bedrage van honderd millioen dollar voor verdedigingsdoeleinden. Kort daarop, zoo meldt tiet blad verder, heeft Roosevelt /het Capitool een voorstel van tiet begrootingsbureau doen toekomen, waarin rond 150 mil lioen dollar,gevraagd worden als aan vulling vpor verdedigingsdoeleinden. Amerikaansche levensmidde. len naar Engeland. In de begrpotingscommissie van het Huis van Afgevaardigden fieeft de minister van Landbouw, Wickard, ge zegd, dat als gevolg van de schaarsch- te aan levensmiddelen in Engeland, er voor de komende vijf maanden minstens een milliard dollar voor den toevoer van levensmiddelen noodig zal zijn, De Britsche toevoer van levensmiddelen is afhankelijk van leveranties uit de Ver. Staten en Canada. Deze afhankelijkheid is in de komende maanden grooter dan in het verleden. PHILIFPUNSCHE RESERVISTEN OPGEROEPEN. Asaociated Press meldt uit Manilla, dat de komende twee of drie maanden tien divisiea Philippijnsche reservisten teT sterkte van 125.000 man zullen worden opgeroepen. Zoodra de mobi lisatie ia voltooid, ataan alle Fhilip- pijnsche strijdkrachten onder bevel van de Vereenigde Staten. GEEN DOORVAART VAN OORLOGSSCHEPEN. Bet A.N.P. meldt uit Berlijn: Op den voorgrond der belangstelling staan de landen Turkije en Bulgarije. In zijn voor het buitenland bestemde uit zendingen legt Ankara er in scherpen vorm den nadruk op, dat de Britsche regeering zich volstrekt vergist, wan- neer zij aanneemt, dat besprekingen van Turkije met Bulgarije en Italië betreffende den doorvaart van Ita- liaansche oorlogsschepen onder Bul- gaarsche vlag door de Dardanellen gevoerd zouden zijn. Mochten voor stellen van dien aard gedaan worden, aldus de Turksche omroep, dan zouden zij een ijskoude weigering van den kant der Turksche regeering ontmoe ten. Bulgarije, zoo wordt geconsta teerd, moet ondubbelzinnig als oor logvoerende staat beschouwd worden. De geruchten, die'men over het Turk sche standpunt in de Dardanellen- kwestie uitstrooit, moeten slechts be oordeeld worden als manoeuvres om Turkije van zijn neutraliteitspolitiek af te brengen. Een storingsmanoeuvre. Van welingelichte zijde verneemt het A.N.P. te Berlijn: Het gewirwar van berichten, geruchten en bewerin gen betreffende z.g. pogingen van de spilmegendheden om met hulp van Bulgarije oorlogsschepen door de Dar danelles të laten komen, wordt ,n Berlijn opnieuw een tegen Turkije ge richte storingsmanoeuvre genoemd. Men gelooft daar niet, dat Turkije, dat ongetwijfeld ook op de hoogte is van de achtergronden van deze manoeuvre, zich door dergelijke aanvallen zal laten afbrengen van zijn heldere be- oordeeiing der situatie. MOORDEN EN MISHANDELINGEN Na edn avontuurlijke tocht heeft een uit Teheran naar Turkije ge vluchte Itahaansche ambtenaar der Iransche spoorwegen bijzonderheden medegedeeld aan den correspondent van de Stampa over de door de Sovjeta in Iran bedreven gruwelen. Bij hun doortocht hadden de Sovjet-solda ten de Turksche bevolking van Aser- beitsghan op beestachtige wijze mis handeld, beroofd en voor een groot ge deelte vermoord. De weerlooze Turk sche bevolking van Iran, die zich uit vrees voor de Sovjets naar Turksch gebied wilde begeven, werd in de na bijheid van de grens overvallen door gewapende benden gn was aldus tus- schen twee vuren geraakt. Deze men- schen zijn hier mishandeld op een wijze die zich met geen pen laat beschrijven. EEN „GEHEEL NIEUW ZEESTRIJDMIDDEL". Over den aanval op Gibraltar, waar aan zooais reeds bekend is, vele Engel- sche schepen ten slachtoffer vielen, wordt nader gemeld, dat de geheele opzet en uitvoering van Italiaansche zjjde ontworpen werden. Er werd ge bruik geanaakt van een geheel nieuw zeestrijdmiddeL De bemanning bestond uit vrijwilligers, die 'n bijzonder lange en harde leerschool hebben door gemaakt en die reeds meermalen.be wijzen hebben gegeven van moed en doodsverachting. De aanval werd uit gevoerd op slechts enkele meters af stand van de kaden van de binnen haven van Gibraltar, nadat dus de puitenste verdedigingsring gepasseerd was. Afgezien van het feit, dat aan de Engelsche marine groote schade werd toegebracht, heeft thans ook de legende van de onaantastbaarheid van Gibraltar, dat door de Engelschen de sterkste oorlogshaven ter wereld wordt gemoemd, een niet meer te herstellen slag gekregen, aldus het A.N.F. uit Rome. Op de lijn BernThun is by het dorp Kiesen tijdens mist een sneltrein in botsing gekomen met een boemel- trein. Volgens de tot dusverre ontvan gen berichten zyn zeven acht perso nen gedood en vijftien twintig zwaar gewond. Een later bericht meldde, dai er 10 dooden en 14 gewonden te be treuren zijn. VERWIKKELINGEN BIJ LEIDING VAN ENGELSCHE GEVANGENEN. De Daily Mail meldt, dat weer een Engelsch generaal zonder nadere vermelding van redenen uit de leiding van de Britsche kampen van krijgs gevangenen getreden ia. Het betreft luitenant-generaal Sir Oswald Forett, die de functie had van inspecteur der gevanger.erkampen in opdracht van het ministerie van Oorlog. Het recente aftreden van Engelsche generaals, zoo schryft het blad, heeft groot opzien gebaard onder de Engel sche openbare meening. Het is Jt.l. bekend geworden, dat niet alleen de leider van de Britsche gevangenkam pen zelf, generaal-majoor Hounter, zijn functie heeft neergelegd, doch met nem ook zijn plaatsvervanger luijgnant- kolonel Norman Coates, alsmede kapi tein Rosser-James, die eveneens een belangrijke post bekleed heeft in het bestuur van de7 krijgsgevangenen kampen. Tenslotte meldt de Daily Mail nog, dat oók de Earl of Claren don, eerste intendant van den .Engel- schèn koning/het voorzitterschap neeft neergeleg^/ over het bureau voor de behandeling van krijgsgevangenen- kwesties. Zijn opvolger is generaal- majoor Sir Richard Howard Yser. &ERECUTING VAN STRAFBARE FEITEN, WELKE DEN POLIT1EKEN VREDE IN GEVAAR BRENGEN. Men meldt het A.N.P. van goed in gelichte zijde: Het is gebleken, dat bü velen geen duidelijke voorstelling be. staat omtrent den aard der nieuwe Vredegerechtsorganisatie, waartoe in eersten aanleg de vrederechters en in hoogste instantie het Vredegerechts- hof te 'a-Gravenhage behooren. Voor op gaat de opmerking, dat deze nieuiye rechterlijke organisatie, belast met de berechting van bepaalde straf zaken, niet door, de bezettingsover heid is ingesteld, maar als Nederland- sche regeling door den secretaris-ge neraal van het département van Jua- titie werd ingevoerd. Haat doel is den invloed van een zeker soort van poli tieke opvattingen by de uitoefening der strafrechtspraak tegen te gaan, ter voorkoming van schade voor het aanzien dezer rechtspraak en 's lands belang. Herhaaldeiyk toch heeft het geval zich voorgedaan, dat bü de strafgerechtapleging de betrokken, rechter biyk gaf van een zoo vol slagen gemis aan aanvoelen van den ernst van sommige vergapen onder de huidige omstandigheden, dat zyn beoordeeling van de zwaarte van het strafbare feit eigenlyk een nog ver dere krenking van het geschonden rechtsgevoel was in plaats van een poging tot zyn herstel. Men denke slechts aan de veelvuldig voorge komen rediteriyke uitspraken, waar bij de zoo uitermate grievende be- leediging. die in wezen verre bóven een eenvoudige beleediging uitgaat, wanneer men zich haar grond en haar bedoeling maar goed voor oogen houdt bestaande uit het bezigen van het woord „landverrader" tegen leden van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland, niet strenger werd af gekeurd dan In êen geldboete van enkele guldens tot uitdrukking werd gebracht. Deze strafrechters hebben zich niet van hun oude politieke inzichten, ten gevolge waarvan zjj gering achatten. wat zwaar behoort te wegen, kunnen loamaken en daarom was het noodig hen in het vervolg er voor te behoe den, dat zy de hoogheid van hun ambt en de aan hun zorg toevertrouwde belangen zouden schaden Dit is de aanleiding tot de instelling der Vredegerechtsorganisatie geweest. De taak van de aan haar toege kende straf rechtspraak is by uitslui ting van den gewonen strafrechter de berechting van alle strafbare fei ten, welke den politieken vrede bin nen de volksgemeenschap in gevaar brengen of de hoogste politieke be langen van de volksgemeenschap raken of uit politieke beweegredenen zyn begaan. Tusschen deze nieuwe en de oude strafrechtspraak bestaat na- 'tuurlyk geenerlei verschil waar het gaat om te komen tot de bewezen ver klaring van eenig strafbaar feit. In dit opzicht is de nieuwe rechtspraak aan geheel dezelfde voorschriften ge bonden als de oude, zoodat haar be oordeeling op dit punt geen enkele afwyking van de bestaande, steeds van nauwgezette plichtsvervulling ge tuigende, praktyk zal kunnen be- teekenen. Anders is het echter met de waardeering van den eritst van het strafbare feit, waarvan eenmaal vast staat, dat het gepleegd is: de straftoe- diening, de bepaling van de mate van schuld van den verdachte. Hier zal zich het groote onderscheid tusschen de oude en de nieuwe rechtspraak openbaren, want in dit opzicht schoot de oude strafrechtspraak, geiyk ge bleken ia, tekort. Moge er in elke waardeering van schuld en het ver dienen van straf een subjectief en persooniyk element liggen, waaraan het nauwelyks mogelijk is zich te onttrekken, dan is het In elk geval beter, dat dit ingesteld is op het ge- dachen- en gevoelsleven van den hui- digen nieuwen tijd dan op dat van den voorbijgegane, waarvan de straf rechters zich veelal de dragers hebben getoond, zooals uit hun straftoemeting in verband met vergtyper, waarbii politieke overwegingen betrokken zijn, overduidelijk is komen vast te staan. Van de nieuwe strafreehtspraek kan verwacht worden, dat zy in de principieel veranderde omstandig heden, wat zwaar weegt zwaar zal laten wegen en dit by haar strafbe paling tot uitdrukking zal brengen. De nieuwe strafrechtspraak beoogt nieuwe sociale rechtvaardigheid in de plaats te stellen van een eenzydig politieke beoordeeling, die niet meer van onzen tijd ia. Wy zullen gelegenheid hebben op de praktyk der nieuwe rechtspraak in voorkomende gevallen terug te komen. In den ouderdom van 57 Jaar is gisteren te Arnhem overleden de heer C van den Bussche president-directeur Nederlandsche Heidemaatschappij en minister in het vijfde kabinet Colfjn. De overledene was ook oud directeur van Financiën in Ned. Indië. (Foto G C.) EEN JACHT OP DE „VIJFDE COLONNE." Naar uit een bericht van den poli tieken correspondent der Daily Express blijkt, houdt Engeland zich, evenals eerst met Iran, thans ook met Afghanistan bezig onder het voor wendsel, dat daar Duitsche aanhangen van een z.g. vijfde colonne werkzaam zijn. De correspondent meldt, dat En gelschen in Afghanistan op deie lieden „de Jacht voortzetten". Van Britsche zijde zon zelfs reeds een formeel ver zoek om uitwijzing zijn ingediend. HET ZOU EEN TWEEDE DUINKERKEN BETEEKENEN. Ken Engelsche landing in West- Europa zou slechts een tweede Duin kerken beteekenon, aldus heeft com mander King Hall verklaard. Hall trachtte daarmede een antwoord te ge ven op de thans in Engeland vaak ge stelde vraag, waarom de Britten niet meer kunnen doen voor de Soviets, aldus het D.N.B. Bonaanwijzing. BONNEN 36 EN 37 BOTER EN VET GELDIG TOT EN MET 13 OCTOBER De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vissche- ry maakt bekend, dat, zooals reeds eerder werd aangekondigd, in den vervolge gedurende een tydvak van 19 dagen tweebonnen voor het koopen van boter zullen worden gel dig Verklaard. Gedurende het tijdvak van Donder dag 25 September t/n» Maandag 13 October a.s. geven de met „36" en „37" genummerde bonnen van de boter- en vetkaart elk recht op bet koopen van 250 gram boter. Op de bonnen van de vetkaart zal per 250 gram boter 2214 cent reductie worden verleerd. ZEER GOED KUNNEN ANDERE BRANDSTOFFEN GEBRUIKT WORDEN. De directeur van het RUkskolen- bureau vestigt er de aandacht van het publiek op, dat het den brandstoffen- handelaren tot nader order verboden is anthraciet af te leveren op de bon nen gemerkt KF (kookdoeleinden). Deze maatregel Is noodzakelijk, omdat anthraciet voor sommige doeleinden onmisbaar is, terwijl voor koken zeer goed andere brandstoffen gebezigd kannen worden. Zon op 7,30, onder 19.33. Maan op 12.48, onder 22.12. Men Is verplicht te verduis teren van zonsondergang iot t zonsopkomst. Lantaarns ven voertuigen moeten nar na zoneooder gang ontstoken worden. nr»~>Tir i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1