chers in voorsteden van Leningrad öprj/ I derdag 25 Sept. 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Stad dreigt hetzelfde lot als Warschau te ondergaan ■Air-waw. T- BEPERKING van het aantal Nederlandsche dag- en nieuwsbladen Sovjets trekken zich terug op de Don-Jinie H&h th, I/haan No. 20742 Efe1* uit Leningrad mogelijk werd van Duitsche zijde (Mpken- U^iMMwoord. Men herinnerde 1# dTwf?a,nnede' a,dus ze& verdediging aan Stille armen TURKIJE ROEPT NIEUWE LICHTINGEN OP. Blokkademaatregelen 'jegens Zwitserland. Spanning tusschen Sovjet-Rusland en Bulgarije. Admiraal Stark wenscht snelle hulp. if >v Anti-Ja pansche groep in Thailand. Vertrouwen in regeering, van Iran. Van de 140 dagbladen zullen er 53 verdwijnen Ook het aantal tijdschriften wordt beperkt Wederom een Engelsch convooi vernietigd. NOODLOTTIG DRAMA TE NIEUWE PEKELA. Twee dames verbrand. MnnMxuwnmj „DU1TSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA". Het opperbevel van de Duit- weermacht maakte gisteren '"jflfét gebied ten,. Oosten van ïjd zijn gisteren weer andere Jjdödeelen van de vijandeljfke Sptaschten vernietigd. De rest jiismengedreven in twee nauw «loten ringed. Uit de lucht lenomen foto's'toonen aan, dat Jjjjii) chaotische toestanden heerichen. Binnen enkele dagen Hjdi kan de volkomen vernieti- JL van deze strijdkrachten verwacht worden. In de baai van Kroonstad plaatsten- gevechts vliegtuigen en duikbommenwer- MB voltreffers op slagschepen «i ten torpedojager der Sovjets. In het kustgebied van de Witte Jee heef teen formatie gevechts vliegtuigen een groote electri- tche centrale vernietigd. Nachte lijke aanvallen van het lucht- vepen waren gericht op mili taire werken van Leningrad en Moikou. In den strijd tegen Groot-Brit- taonih bombardeerden formaties pvechtsvllegtuigeji in den af- Jeioopen nacht J havenwerken «an het kanaal van St. George, eiimede aan de Zuidkust van het (Hand. Groote» branden o.a. in IHlfordiïaven, duidden op het multaat van deze aanvallen. j De vijand heeft n'och overdag p «och des nachts eenige gevechts- 4 actie boven het gebied van het> 8 Dliltsche rjjk ondernomen. ivvmwnwneil Ier aanvulling op het wee'rmachts- hericht van gisteren vorneemt het MD, van militaire zijde: Terwijl de groote slag ten 'Oosten na Kief zichtbaar zijn einde nadert, voltrekt zich stap voor stap de ver te omjingeling van stad en vesting vin Leningrad. Officieel hebben de Neti verklaard, dat aan de ver- ™ig»g van Leningrad niet alleen «t Baltische leger en de vloot, maar jj» de geheele bevolking deelneemt, «skrn dus verwachten, dat Lenin- pd ca zijn bevolking het lot van ™chau zullen ondergaan. De Duit- We troepen, die na het doorbreken den verdedigingsgordel thans ffl.de voorsteden van Leningrad ffó (*en strop om de Sejdike stad dagelijks nauwer aan, "dtgeljjksche aanvallen op de in I taLie'l'e<* van Kroonstad geeoncen- Oostzeevloot der Sovjets dra- PJWW. bij tot verzwakking van f^wedigingskracht van Leningrad. f"|enen de verdedigingsruimte van jTWad afgesneden is van iedere j munitie, materieel en levens- lun iu en. a.an c'en anderen kant Lr^.iuUioen menschen daar in ^betrekkelijk klein gebied opeen- Jyjjj6® zijn, moeten zich in de juL- er,kort rampspoedige toe- ontwikkelen. In ieder geval Jj® «Ma reeds vast, dat Leningrad lu JL™" res®rves voor den strijd Xkejd,0VeriKe Sovjetfront is uitge- bla „i"NP meldt nog: Op de <kB»uI?en' z00a's bij Warschau, jjwstum tot evacuatie der bur- KJ® het feit; dat Stalin zelf '°t een vesting heeft-' ver- iwlj'wrin ieder huis door alle Sttefc Leningrad tot het löf 2S? worden verdedigd. Sta- it2» over het un hes list, k flS^afor voor Leningrad hebben '9s H Sen? ü?f'p®n 'n de gevechten (rt^pptember nieuwe vorderingen S^u^.,_Dmtsch? divisie ver- htWj^™|hevige gevechten een groot x enffctak het taaie ver- irTeen harden strijd j Een andere Duitsche SfUOtojU na hevige gevechten !*®S en drong daajma ver- plaatsen binriei^. Alle 5^1—,_,met infanterie v pant- *hil|tll w,ruen met zware verliezen »e DON? Ifhii. geweldige siag aan* den vernietiging van de k ®°vletlegeri zijn ein- '>0op' ^e' Sovjet-opperbe- mideljjken sector de ver dediging opnieuw te organiseergn aan de Don. Volgens eén extra bericht van Sfe- fani, aldus verneem't de Deutsche Zeitungin den Niederlan- d e n, laten de Sovjet-reserves in den zuidelijken sector de omsingelde legers aan hun lot over, zonder dat zij door aanvallen pogen, den druk op de ingeslotenen te Verminderen. De reserves 'trekken terug en volgens de mededeeiingen van gevangérien zendt het Sovjet-opperbevel ook nog reser ves naar het Zuiden, die tot dusver ten Zuiden van Moskou en aan de Wolga 'agen. Duitsche vliegtuigen hebben ook Dinsdag onafgebroken de achter- waartsche verbindingen der Sovjets in den Zuidelijken sector aangevallen. In het gebied rondom Charkof werden spoorwegen en wegen gebombar deerd, waarbij 38 treinen getroffen werden. 'De Sovjets, die ten Oosten van Kief omsingeld zijn, hebben wederom wanhopige doorbraakpogingen ge daan, Sterke afdeelingen werden daarbij vernietigd. Bij deze gevechten sneuvelde de commiftideerende gene raal van het 46e Sovjetlegercorps. De aanval van Duitsche gevechts vliegtuigen op Moskou in den nacht van 23 op 24 September was, naar het D.N.B. van bevoegde zijde verneemt, gericht op ravitailleeringsinstallaties en fabrieken. De waarnemers in de Duitsche vliegtuigen constateerden na hun vertrek dat in verschillende deelen der stad verscheidene groote branden woedden. In succesvolle gevechten hebben de Duitsche troepen ;,op 23 September in een Zuidelijken sector opnieuw Sovjet strijdkrachten ingesloten. De Sovjets, ter sterkte van twee divisies trachtten in de vroege morgenuren van 24 Sept. uit het omsingelde gebied te ontsnap pen. Alle doorbraakpogingen werden echter afgeslagen. SLAGSCHIP MARAT GETROFFEN Van militaire zijde verluidt, dat het groote Sovjet-slagschip, dat dooi-' den aanval van Duitsche vliegtuigen op 23 September in de Finsche Golf door verscheidene voltreffers in zinkenden toestand gebracht is, het slagschip Marat is van 23.606 ton. De Marat kreeg drie voltreffers van bommen, nadat het reeds op 18 September door twee bommen zoo zwaar getroffen was, dat het naar de haven gebracht moest worden. Naar verder gemeld wordt, konden de Duitsche vliegers reeds voor gemelden aanval op het in een haven van de Finsche Golf liggende slagschip October-Revolutie, waarnemen, dat het schip met den boeg onder water lag. Het voorschip van de October-Revolutie had, .zooals bekend, bij den Duitschen aanval van 21 September twee zware treffers ge kregen. De categorie stille armen is in ons land schrikbarend groot. Winterhulp Nederland zal ook hen, evenals in den afgeloopen winter, opbeuren en steunen. Maak dit mogelijk door wer kelijk te offeren bij de begin October te houden lij stencollecte. OORLOGSCURSUSSEN VOOR DE BEVOLKING DER SOVJET-UNIE. Naar de zender te Moskou meldtSf moeten «met ingang van 1 October alle mannelijke en vrouwelijke burgers van 16 tot 59 jaar deelnemen aan een cursus voor „oorlogshandwerk". In dezen cursus worden het schieten met geweren en machinegeweren, het werpen van handgranaten en benzine- flesschen, kaartjezen, het camouflee- ren van stellingejt en het „besluipen van den vijand" geleerd. GENERAAL WAVELL IN LONDEN Volgens berichteji ovan den Engel- schen nieuwsdienst is generaal Wavell voor een bezoek te Londen aange komen, teneinde besprekingen te voeren met Churchill en andere hooge Britsche functionarissen over de problemen, die voortvloeien uit „den toestand der Sovjet-Unie en van het' Midden-Oosten", t DE SOVJET-UNIE EN DE ATLANTISCHE VERKLARING. Naar de Engelsche berichtendienst meldt, heeft de Sovjet-ambassadeur Maisky in een verklaring medegedeeld, dat de Sovjet-Unie de beginselen van de Atlantische verklaring aanvaard en zich verplicht mede te werken bij de verwezenlijking daarvan. MAISKY GEEFT PRECAIRE SITUATIE DER SOVJETS TOE. De Brjjsche nieuwsdienst meldt, dat de ambassadeur 'der Sovjets te Londen, Maisky, in verband met den val van Kief heeft toegeven, dat dit de somberste uren in den Oostelijken veldtocht gijn. Voorts heeft hij toe gegeven, dat de winter alleen de pre caire situatie der Sovjet-Unie niet kan redden. Naar aanleiditjg van het vertrek der Britsche en Amerikaansche delegatie naar Moskou schrijft de Times: Aangezien op het oogenblik zoowel de Engelsche als de Amerikaansche oorlogsproductie beperkt is en Groot- Brittannië de totale Amerikaansche productie voor zichzelf goed gebrui ken kan, is het duidelijk, welk een vraagstuk er terstond in de kwestie der .wapenleveranties aan de Sovjet- Unie ontstaan is. Alle heiaften, welke de beide delegaties in Moskou zullen doen, zijn aan bepaalde grenzen in de uitvoering onderhevig, grenzen, die echter slechts de Britsche en de Amerikaansche fabrieken zelf kunnen trek ken. Zoowel in de Ver^Staten als in Engeland moet de oorlogsproductie n.l. nog aanzienlijk worden opgevoerd. De Daily Telegraph schrijft, dat de Sovjets in de eerste plaats ge vechtsvliegtuigen ,en tanks noodig hebben om de ontzettende verliezen der laatste drie weken weer goed te maken. IN VERBAND MET DUITSCH- ZWITSERSCH HANDELSVERDRAG. De Engelsche berichtendienst heeft 'èen officieel communiqué gepubli ceerd, volgens hetwelk op grond van de sluiting van het handelsverdrag van Zwitserland met Duitsehland Groot Brittannic de faciliteit voor het transport van grondstoffen en indu strieproducten, bestemd voor Zwit serland, herroept. Deze goederen zijn in het vervolg onderworpen qkn de blokkadebepalingën. Zekere faciliteiten „bin nen verstandige /grenzen". Naarde Engelsche berichtendienst omtrent het afkondigen Van de blok kade tegen Zwitserland bt kend maakt," zullibi ook in het vervolg „binnen ver standige grenzen" zejfere faciliteiten voor den import m Zwitserland wor den verleend. VLIEGTUIGONGELUK IN DE 1 VEREENIGDE STATEN. In de buurt yan Baysprings ((Mis sissippi) is, naar Associated Press uit Meridian meljlt, een vliegtuig neer gestort, waarbij vijf personen om het leven fijn gekomen. Uit publicaties der TuukschQ kranten blijkt, dat in Turkije in de volgende dagen eenige lichtingen voor den mili tairen dienst zullen worden opgeroepen. U. P. hieldt uit Sofia: Terwijl de op bouw van bet binrienlandsche front in Bulgarije wordt voortgezet en een anti-communistiscHe veldtocht wordt onderriomen, blijft hetr volk rustig en het leven volkomen normaal. Nergons is iets v%n een agressieve «ternming te bespeuren, die er op zou wijzen, dat Bulgarije thans actief aan den „oorlog tegen de Sovjet-Unie zal deelnemen. De ochtendbladen richten zich heftig tegen, de Sovjet-tegenspraak omtrent de landing van Sovjet-valschermjageM'. EDEN ONTVANGT TURKSCHEN. GEZANT. De Britsche minister van Buiter.- landsche Zaken, Eden, heeft met den Turkschen ambassadeur te Londen besprekingen gevoerd. Ook heeft hij den ex-kor.ing van Griekenland en den uitgeweken Griekschen minister president, a ie beiden te Londen waren aangekomen, ontmoet. MET HET OOG OP DE HOOGE SCHEEPSVERLIEZEN. De Amerikaansche vlootvoogd* Ad miraal Stark, heeft, naar Associated Press uit Washington meldt, in een geheime zitting var de subcommissie voor de begrooting van het Huis van Afgevaardigden e#n. snelle goedkeu ring van het door Roosevelt verlang de bedrag van zes milliard dollar voor de hulp aan Engeland bepleit. Volgens een lid van dez^ commis sie, wiens naam niet genoemd wordt, heeft Stark zijn houding gemotiveerd door te wijzen op den huidigen toe stand op den Atlantisch en Oceaan en de hooge Icheepsverliezen, welke aan- Upnen, dat het bevel tot schieten aan de Amerikaansche vloot alleen niet voldoende zal zijn om dé zeewegen naar Engeland open te houden. Ten einde het verlies aan koopvaardij schepen, korvetten, torpedojagers en andere duikbootjagers te compen- seeren en de Engelschen te helpen het duikbootgevaarte overwinnen, zijn nog grootere uitgaven dan tot dusver noodzakelijk. nretn: MARKT SI, TEL. S74S Postrekening «8400 Chefredacteur: F TIETER, Grfuda. Sportoj%idingscursus voor .de* Hiller- Over/ieift tijdens een bolcsw een bokswedstrijd. Jy'sené in de jeugdherberg te A*nhem. (Foto Stapf) BEZORGDHEID IN JAPANSCHE KRINGEN Uit een bericht van den correspon dent van de Tokio Ni tsj i'Nitsj 1 in Bangkok blijkt, dat de in den laatsten tijd in de Japansche pers op gedoken geruchten bevestigd schijnen te worden, volgens welke er binnen de leidende Thailandsche kringen een groep is, die anti-Japansch gezind is. De Japansche officieele instïffoties te Bangkok ?ijn ten zeerste bezorgd over deze ontwikkeling, zoo meldt de Ja pansche7 jó'urnalist. De Thailandsche premier streeft er voortdurend naar de toenemende anti-Japansche ge zindheid te kalmeeren. Als oorzaak van deze gebeurtenissen ziet de cor respondent de Britsche propaganda. A VROEGERE SJAH NAAR ARGENTINIË? Naar het Iraansche persbureau meldt, heeft de meerderheid van de Karper na een debat over het regee- ringsprógrarn haa'r vertrouwen in de regeermg uitgesproken? Volgens,het bureau verluidt, dat de vorige sjah vertrokkenns naar Ben- der-Abbas, vanwaar hm zich via Indiü naar Aogent.inië wil begeven V Victorie Duitsch- j land - tuint poot Europa op alle fronten. ELF SCHEPEN TEN ONDER G^fJAAN. Het opperbevel van de Duitsche weqrmacht maakt bekend: Duikbooten hebben ten Wes» ten van Afrika een aanval ge- j daar, op een naaf Engeland va- 9 rend convooi van twaalf schepén. S Ondanks krachtige bescherming 1 door torpedojagers werd het con. i vooi vernietigd. Slechts eep I klein schip wist te ontkomen. 1 Elf schepen met tezamen 78.000 8 brt. werden'tot'zinken getiracht. '9 Gezonken schepen »'oor de* ingang van een Estlandsche haven. Weltbild-sPolygoon V.P.B. meldt: De papierbeperking, welke een ge volg is van de Engelsche blokkade, heeft, zooals reeds ten deele bekend is, ten gevolge, dat met ingang van 1 October een groot aantal dag- eri nieuwsbladen zal ophouden te ver.' schijnen, daar er voor al deze dpizen- den nieuwsorganen, Weike ons laiKl te-de, niet voldoende pap'er meer*aan wezig is. k Tijdens eeh onderhoud n et den he MaSt Blokzijl, hoofd .van der^fdee mg Perswezen van i.et departement van Volksvoorlichting en Kur«ten, tevens voorzitter van de Commissie voor Ptrsieorganisatie, heeft deze ons den bedoelden maatregel nadeT uiteen gezet. "„Er verschenen in Nederland onge veer 140 dagbladen, hun zgn. kop bladen inbegrepen", aldus de heer Blokzijl. „Hiervan zullen er 53 ver dwijnen. Er waren voorts ongêveer 650 eenige malen per Week verschij nende bladen,, de ign. nieuwsbladen, Waarvan ef een 130 zullen blijven bestaan. Ook zal het aantal tijdschrif ten aanmerkelijk beperkt moeten wor. den. Van deze soort uitgaven bestaan er ongeveer vierduizend; rekent men daar de vereenigingsbladen nog bij, dan komt men op een getal van tien duizenden. Laatstgenoemde bladen hooren echter meer thuis op het ter rein van den gevolmachtigde voor de' n iet-economische vereenigingen en stichtingen, dan bij het perswezen.' Geen verbod. Men moet nu echter nie"V denken, dat de bladen, welke moeten verdwij nen, „verboden" worden. De kwestie is eenvoudig deze, dat zij, nu wij heL papier moeten distribueeren, geduren-? de den tijd van den oorlog gèen papier geleverd kunnen krijgen. Di* Commissie voor Persreorganisatie heef in aamenwerking met Duitsche instanties, een diepgaand onderzoek ingesteld, welke bladen thans no^st voor papierlevering in aanmerking kwamen. Na de reorganisatie, zal het er in feite op neerkomen, dat ons pers wezen geconcentreerd is: in elke streek en in elke stad van behoor lijke grootte is nog slechts één orgaan overgebleven, waaróp alle inwoners zich kunnen abonneeren, daarnaast blijft nog een aantal van de groote bekende dagbladen be. staan. Deze maatregelen, aldus de heer Blokzijl, zijn var. zeer ingrijpenden aard. Mem mag /c echter op de hier boven omschreven gronden niet te zeer beooiueelen naar hun onmiddellijke gevolgen. In de Reorganisatie-Commis sie hebben deskundigen een diepgaan de studie er van gemaakt, hoe de ge volgen van deze concentratie het beste op te .vangen zijn. De voorberei dende maatregelen daartoe zijn thans ver genoeg gevorderd om er eenige mededeeiingen over te kunnen doen. Financieele steun. O.a. wordt een Instituut opgericht met groot kapitaal, dat instaat zal zijn gventueele slachtoffers van de con centratie financieel te ondersteunen en bepaalde bedrijven, die zulks 'noodig hebben, ovef de moeilijkheden heen te helpen. Het zal niet mogelijk blijken, arllen die thans getroffen worden, weer adhstonds in een soortgelijk t^cdrijf te werk te stellen. In vele gevallen zal een herscholing noodig zijn om hen in andere beroepen te plaatsen. Ten slotte is het gelukkig zoo, dat er bijna in alle beroepen een sterke vraag naar werkkrachten bestaat. In verschillende gevallen, zoo be sloot de heer Blokzijl, is het ons mo gelijk gebleken, reeds aanstonds een concentratie tot stand te brengen door bladen bij elkaar te voegen. Ook heb ben de uitgevers hiertoe zelf reeds 't initiatief genome;:, doordat zij met voorstellen kwamen van soortgelijke strekkin# Pèrsobneel van de N.-V. Cartonnage- fabriek vh. Gebrs. Spap-eboom' ont- de$t\een begin van brand t&i huize van de dames Veld, aan® de Wijk te Nieuwe Pekeia. Men verschafte zich toegang tot de,woning en kwam tot de vreeseiijke ontdekking, dat beide dames'in lichter laaie stonden. Onmiddellijk werd hulp verleend en een dokter gewaarschuwd, Toen deze arriveerdebleek de zestigjarige on gehuwde mej. ,K. Veld reeds te zijn overleden. Haar zuster, de 56-jarige ongehuwde mej. M. Veld, werd met /.w&re brandwonden naar het R. KT ziekenhuis te Winschoten overge bracht. Haar toestand is hoogst ernstig. De brand kon door hot personeel van de fabriek spoedig worden ge- bluscht. Naar dg oorzaak van dit drama wordt een onderzoek ingesteld De oorzaak van den brand. Omtrent het noodlottige ongeval te Nieuwe Pekela, waarbij een vrouw verbr^adjjte en haar zuster zoo ern stige brand wonden opliep, daf men voor haar leven vreest, vernemen wij nog, dat de oorzaak van het drama gezöcht moet worden in het spelen met vuur door eenv der beide zuster^, die gees tesziek was. Haar kleeren vatten daar door vlam. Op haar hulpgeroep kwam de andere zuster toesnellen, doch ook haar kleeren geraakten'ir brand, waar op zij,vin vlammen .gehuld, naar bui ten snelde. Hét personeel van de carton na ge- fabriek verleende zoo spoedig mogeltfk hulp. Het lichaam**van mej. K. Veld - werd totaal verkoold in de woning aaiv getroffen. Mej. M. Veld is later over leden. „DE OPHITSERS Zlii GEWAARSCHUWD"/ Max Blokzijl spreekt hedenavond over den zender Hilversum 2 over het" onderwerp „De ophitsers zijn ge waarschuwd". Zon op 7.31, onder 19.31. Maan op 13.58, ónder 23.01. Men is verplicbl Ie verdut» teren van zonsondergang tol zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten *4 uur na zonsonder gang onlstokèn worden. K 112

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1941 | | pagina 1